Bruksanvisning Vaskemaskin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Vaskemaskin"

Transkript

1 Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr

2 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter vaskemaskinen mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 2

3 Innhold Aktivt miljøvern...2 Sikkerhetsregler....6 Betjening av vaskemaskinen...13 Betjeningspanel...13 Første igangsetting...15 Miljøvennlig vask...16 Energi- og vannforbruk Vaskemiddelforbruk...16 Slik vasker du riktig...17 Kortveiledning...17 Tilleggsfunksjoner...23 Kort...23 Vand Plus (Høyere vannstand) Forvask...23 Ekstra stille Sentrifugering...24 Sluttsentrifugeringshastighet...24 Skyllesentrifugering...24 Koble ut sluttsentrifugering (Skyllestopp) Koble ut skyllesentrifugering og sluttsentrifugering (uten )...24 Startforvalg Programoversikt...26 Programforløp...29 Vedlikeholdssymboler Endre programforløp...32 Avbryte programmet...32 Pause i programmet...32 Endre program Legge inn mer tøy eller ta ut tøy...33 Barnesikring Vaskemiddel...35 Riktig vaskemiddel Doseringshjelp Refillpakker...36 Avkalkingsmiddel

4 Innhold Komponenter - vaskemidler Stivelse/tøymykner...37 Automatisk tilsetting av tøymykner, stivelse eller flytende stivelse Avfarging/farging...37 Rengjøring og stell...38 Rengjøring av trommelen (Hygiene Info) Rengjøring av kabinett og panel...38 Rengjøring av vaskemiddelbeholderen Rengjøring av vanninntakssilen...40 Feilretting...41 Feilretting...41 Det kan ikke startes noe vaskeprogram...41 Følgende feilmelding vises i displayet Følgende melding vises i displayet...43 Generelle problemer med vaskemaskinen...44 Ikke tilfredsstillende vaskeresultat...46 Åpning av dekselet ved tilstoppet avløp og/eller strømbrudd Tilstoppet avløp...47 Åpning av dekselet...48 Service...49 Reparasjoner...49 Programoppdatering (Update) Garantibetingelser og garantitid...49 Ekstrautstyr...49 Oppstilling og tilkobling...50 Front Transportramme...51 Fjerning av transportsikringen...52 Montering av transportsikringen igjen...52 Oppstilling...53 Underlaget...53 Miele vannsikringssystem...54 Vanninntak...55 Vannavløp...56 Elektrotilkobling

5 Innhold Forbruksdata...58 Henvisninger for sammenligningstester: Tekniske data...59 Programmeringsfunksjoner...60 Åpne programmeringsfunksjonen...60 Velge programmeringsfunksjon...60 Bearbeide programmeringsfunksjonen...60 Avslutte programmeringsfunksjonen...60 Språk Høyere vannstand...61 Skånegang Vannavkjøling Pin-kode Temperaturenhet...63 Varselsignal...63 Akustisk kvittering...63 Lysstyrke...63 Kontrast...63 Standby...64 Memory...64 Antikrøll...64 Ekstrautstyr...65 CareCollection

6 Sikkerhetsregler Denne vaskemaskinen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis vaskemaskinen ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skade på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen før du tar vaskemaskinen i bruk. Den gir viktige opplysninger om sikkerhet, bruk og vedlikehold av maskinen. Du beskytter deg selv og forhindrer skade på maskinen. Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. Forskriftsmessig bruk Denne vaskemaskinen er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder. Vaskemaskinen skal ikke brukes utendørs. Vaskemaskinen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig innen husholdning, og bare til vask av tekstiler, som i følge produsentens vaskeanvisning er maskinvaskbare. Annen bruk er ikke tillatt. Miele er ikke ansvarlig skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening. Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene maskinen på en sikker måte, må ikke bruke denne maskinen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. 6

7 Sikkerhetsregler Barn i husholdningen Barn over åtte år får bare betjene, rengjøre eller vedlikeholde vaskemaskinen, dersom vaskemaskinens funksjon er forklart slik, at de kan betjene, rengjøre eller vedlikeholde vaskemaskinen på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn under åtte år må holdes vekk fra vaskemaskinen, med mindre de er under konstant tilsyn. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av vaskemaskinen. Ikke la barn leke med vaskemaskinen. 7

8 Sikkerhetsregler Teknisk sikkerhet Kontroller at maskinen ikke har ytre, synlige skader før den stilles opp. En skadet maskin må ikke stilles opp og tas i bruk. Før maskinen tilkobles, må tilkoblingsdataene (sikring, spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for el-nettet. Søk eventuelt råd hos en elektrofagmann. Sikkerheten for det elektriske anlegget i maskinen kan bare garanteres hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i orden. La eventuelt fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning. Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke skjøtekabel (brannfare på grunn av overoppheting). Defekte deler må bare skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre maskiner, blir oppfylt. Følg anvisningene i kapitlene "Oppstilling og tilkobling" og "Tekniske data". Støpselet må alltid være lett tilgjengelig, slik at vaskemaskinen kan kobles fra strømforsyningen. 8

9 Sikkerhetsregler Hvis ukyndige reparerer maskinen, kan brukeren utsettes for fare, som Miele ikke kan ta ansvaret for. Reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader. Hvis tilkoblingsledningen er skadet, må den byttes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å unngå fare for brukeren! Ved feil eller ved rengjøring og stell, husk at maskinen er koblet fra el-nettet bare når: støpselet på maskinen er trukket ut eller sikringen i husinstallasjonen er koblet ut eller skrusikringen i husinstallasjonen er skrudd helt ut. Miele vannsikringssystem beskytter mot vannskader under følgende forutsetninger: Forskriftsmessig vann- og elektrotilkobling. Omgående reparasjon av maskinen ved tydelige skader. Denne vaskemaskinen må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). Ikke foreta noen forandringer på vaskemaskinen, dersom det ikke uttrykkelig er tillatt av Miele. 9

10 Sikkerhetsregler Bruk Maksimal kapasitet er 6,0 kg (tørt tøy). Programmer med mindre tøymengder finner du i kapitlet "Programoversikt". Vaskemaskinen må ikke plasseres i rom hvor det er fare for frost. Frosne slanger kan sprekke eller revne. Elektronikken kan bli mindre pålitelig ved temperaturer under frysepunktet. Fjern transportsikringen på baksiden før maskinen tas i bruk (se kapittel "Oppstilling og tilkobling", avsnitt "Fjerning av transportsikringen"). Under sentrifugering kan transportsikring som ikke er fjernet, skade maskinen og møbler/maskiner i nærheten. Steng vannkranen ved lengre fravær (f.eks. ferie), spesielt hvis det ikke er sluk i gulvet i nærheten av maskinen. Fare for oversvømmelse! Hvis du henger avløpsslangen i en vaskekum, kontroller at vannet renner raskt nok unna. Sikre slangen slik at den ikke kan gli ned. Vannets tilbakeslagskraft kan presse en usikret slange ut av kummen. Pass på at ingen fremmedlegemer (f.eks. spiker, nåler, mynter, binders) kommer med i vasken. Fremmedlegemer kan skade maskindeler (f.eks. vaskebeholder, trommel), som igjen kan forårsake skader på tøyet. Spaken på transportrammen må stå i venstre stilling under vasking. Bare da er det sikret at maskinen står støtt. 10

11 Sikkerhetsregler Ved riktig vaskemiddeldosering er det ikke nødvendig å avkalke maskinen. Hvis avkalking skulle bli nødvendig, bruk bare spesialavkalkingsmidler med korrosjonsbeskyttelse. Slike midler kan kjøpes hos en Miele-forhandler eller i Mieles deleavdeling. Følg bruksanvisningen for avkalkingsmiddelet nøye. Tøy som har vært behandlet med løsemiddelholdige rengjøringsmidler må skylles godt i rent vann før de vaskes. Bruk aldri løsemiddelholdige rengjøringsmidler i vaskemaskinen (f.eks. vaskebensin). Maskinkomponenter kan bli skadet og det kan oppstå giftige damper. Brann- og eksplosjonsfare! Bruk aldri løsemiddelholdige rengjøringsmidler (f.eks. vaskebensin) ved eller på vaskemaskinen. Kunststoffoverflater som kommer i kontakt med slike midler kan bli skadet. Fargemidler må være egnet for bruk i vaskemaskin og bør ikke brukes for ofte. Følg produsentens bruksanvisning nøye. Avfargingsmidler kan på grunn av sine svovelholdige forbindelser føre til korrosjon. Avfargingsmidler må ikke brukes i vaskemaskinen. Hvis du får vaskemiddel i øynene, skyll straks med rikelig med lunkent vann. Ta straks kontakt med lege ved svelging. Personer med hudskader eller ømfintlig hud bør unngå kontakt med vaskemiddel. 11

12 Sikkerhetsregler Tilbehør Bare tilbehørsdeler som uttrykkelig er godkjent av Miele, kan monteres i eller til maskinen. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/ eller produktansvar. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke blir fulgt. 12

13 Betjening av vaskemaskinen Betjeningspanel Taster for tilleggsfunksjoner Vaskeprogrammene kan suppleres med forskjellige tillegg. Display Nærmere forklaringer på de følgende sidene. Tast Startforvalg For å velge en senere programstart. Tast Temperatur For innstilling av ønsket vasketemperatur. Tast Centrifugeringshastighed For innstilling av ønsket sluttsentrifugeringshastighet eller Skyllestopp eller uten (uten sluttsentrifugering). Optisk grensesnitt PC Brukes av kundeservice som kontroll- og overføringspunkt (blant annet for oppdatering). Tast Start/Stop Starter det valgte vaskeprogrammet og avbryter et program som er startet. Programvelger For valg av vaskeprogrammene. Kontrollampen for det valgte programmet lyser. Programvelgeren kan dreies mot høyre eller venstre. Tast på/av For å slå vaskemaskinen på og av. For å spare energi, slås vaskemaskinen av automatisk. Dette skjer 15 minutter etter programslutt/antikrøll eller etter at maskinen er slått på, men det ikke følger ytterligere betjening. Tast Deksel Åpner dekselet. 13

14 Betjening av vaskemaskinen Følgende funksjoner velges via displayet: vasketemperatur sentrifugehastighet startforvalg avbrytelse av programmet barnesikring programmeringsfunksjoner Dessuten viser displayet: programtid programforløp Programtid Etter programstart vises antatt programtid i timer og minutter. Ved startforvalg vises programtiden først etter at startforvalgstiden er forløpt. I de første 8 minuttene registrerer vaskemaskinen vannopptaket i tøyet og den registrerer tøymengden. Det kan føre til en forlengelse eller forkortelse av tiden. Startforvalg Den valgte startforvalgstiden blir vist. Etter programstart telles startforvalgstiden ned; ved en startforvalgstid større enn 10 timer i timetakt og fra 9 timer og 59 minutter i minutt-takt. Etter at startforvalgstiden er forløpt, starter programmet, og i displayet vises antatt programtid. Programmeringsfunksjoner Med programmeringsfunksjonene kan du tilpasse vaskemaskinen til dine individuelle behov. I programmeringsstatusen vises den valgte funksjonen i displayet. 14

15 Første igangsetting Før maskinen settes i gang første gang, må den oppstilles og tilkobles riktig. Se kapittel "Oppstilling og tilkobling". Det har blitt gjennomført en fullstendig funksjonstest på denne vaskemaskinen, derfor er det litt restvann igjen i trommelen. Av sikkerhetsgrunner er sentrifugering før første igangsetting ikke mulig. For å aktivere sentrifugeringen, må du gjennomføre et vaskeprogram uten tøy og uten vaskemiddel. Ved bruk av vaskemiddel kan det oppstå altfor stor skumdannelse! Samtidig blir kuleventilen i avløpet aktivert. Kuleventilen bevirker fullstendig utnyttelse av vaskemiddelet for fremtiden. Slå på vaskemaskinen. Hvis vaskemaskinen slås på for første gang, vises et velkomstbilde. Velkomstbildet vises ikke mer, når en vaskeomgang lenger enn 1 time er fullstendig gjennomført. Innstilling av displayspråk Du blir bedt om å innstille ønsket displayspråk. Det er til enhver tid også mulig å endre språk via programmeringsfunksjonene. deutsch Velg ønsket språk ved å dreie programvelgeren. Bekreft det valgte språket med tasten Start/Stop. Påminnelse om transportsikring For å unngå skader på vaskemaskinen, må transportsikringen fjernes før første vaskeprogram. Bekreft at du har fjernet transportsikringen ved å trykke Start/Stop-tasten. Start av det første vaskeprogrammet Programmet Bomull blir automatisk valgt. Bruk dette programmet for første vaskeomgang uten tøy og uten vaskemiddel. Skru opp vannkranen. Trykk tasten Start/Stop. Slå av vaskemaskinen når vaskeprogrammet er ferdig. Første igangsetting er avsluttet. 15

16 Miljøvennlig vask Energi- og vannforbruk Vask helst maksimal tøymengde for hvert enkelt vaskeprogram. Da er energi- og vannforbruket lavest, tøymengden sett under ett. Bruk programmet Express 20 for mindre tøymengder. Ved liten tøymengde sørger maskinens mengdeautomatikk for redusert vann-, tids- og energiforbruk. Derfor kan den viste resttiden bli korrigert i løpet av vaskeprosessen. Moderne vaskemidler muliggjør vasking med reduserte vasketemperaturer (f.eks. 20 C). Bruk tilsvarende temperaturinnstillinger for å spare energi. For hygienen i vaskemaskinen, anbefales det å starte et vaskeprogram med en temperatur på minst 60 C av og til. Meldingen Hygiene Info i displayet minner deg på dette. Vaskemiddelforbruk Bruk maksimalt så mye vaskemiddel som angitt på vaskemiddelpakken. Ta hensyn til hvor skittent tøyet er ved doseringen. Reduser vaskemiddelmengden for mindre tøymengder (ca. 1 / 3 mindre vaskemiddel ved halv tøymengde). Riktig valg av tillegg (Kort og Forvask) Velg for: lite skitne tekstiler uten synlige flekker et vaskeprogram med tillegget Kort. normalt til meget skitne tekstiler med synlige flekker et vaskeprogram uten tillegg. tekstiler med store mengder smuss(f.eks. sand, støv) tillegget Forvask. Tips for påfølgende tørking i tørketrommel For å spare energi ved tørkingen: velg så høy sentrifugehastighet som mulig for hvert enkelt vaskeprogram. 16

17 Slik vasker du riktig Kortveiledning Betjeningsskrittene som er merket med tallene (,,,...)kandubruke som kortveiledning. Klargjør tøyet Ved behandling av tekstiler med løsemiddelholdige rengjøringsmidler. (f.eks. vaskebensin), pass på at ikke kunststoffdeler i maskinen kommer i kontakt med middelet. Bruk ikke kjemiske (løsemiddelholdige) rengjøringsmidler i eller på maskinen! Tøm lommene. Fremmedlegemer (f.eks. spiker, mynter, binders, bh-spiler) kan skade tekstiler og maskindeler. Forbehandle flekker Fjern eventuelle flekker på tøyet før vask; helst mens de er ferske. Tørk flekkene forsiktig av med en klut som ikke farger. Ikke gni! Spesielle flekker (blod, egg, kaffe, te osv.) kan ofte fjernes med små knep. Se Mieles vaskeleksikon på Sorter tøyet Sorter tekstilene etter farger og etter symbolene på vedlikeholdsetiketten (i krage eller sidesøm). Mørke tekstiler avgir ofte farge i første vask. Vask lyse og mørke plagg hver for seg, slik at ikke noe blir misfarget. Generelle tips Gardiner: Fjern gardinkroker og blybånd eller legg gardinene i en vaskepose. BHer: Sy fast eller ta ut løse bøyler. Lukk glidelåser, hekter o.l. før vask. Lukk dynetrekk og putevar, slik at ikke småplagg havner inni dem. Ikke vask tekstiler som er merket med Tåler ikke vask (vedlikeholdssymbol ). 17

18 Slik vasker du riktig Åpne det ytre og indre dekselet Slå på vaskemaskinen. Trykk tasten Deksel og åpne det ytre dekselet helt. Det indre dekselet åpnes automatisk. Åpne vasketrommelen Forsiktig! Begge lokkdelene står under fjærtrykk. Støtt den bakre halvdelen av lokket lett med hånden. Legg inn tøyet Brett ut tøyet og legg det løst inn i trommelen. Plagg av forskjellig størrelse forsterker vaskeeffekten og fordeler seg bedre under sentrifugering. Tekstiler med flere lag, som har spesielt fine og glatte ytterstoffer, skal alltid vaskes i en vaskepose/et vaskenett. Utnytt den maksimale tøymengden for hvert enkelt program. Da er energi- og vannforbruket lavest, tøymengden sett under ett. Vær imidlertid oppmerksom på at en overskridelse av maksimal tøymengde fører til dårligere vaskeresultat og økt krølldannelse. Trykk på låsesikringen (sort pil) og trykk samtidig den fremre halvdelen innover (i pilens retning) til den åpnes. Støtt de to lokkdelene med hendene og la dem gli oppover. 18

19 Slik vasker du riktig Lukk vasketrommelen og det indre dekselet Trykk først den fremre, og deretter den bakre lokkhalvdelen nedover, til begge låsehakene får tak og tydelig fester seg. Pass på at tøy ikke blir klemt fast når du lukker lokkdelene. Hvis denne fremgangsmåten ikke følges, må du regne med skader på vaskemaskinen og tøyet. Rengjør hjulet i den venstre låsehaken regelmessig, slik at det alltid går lett. Lukk det indre dekselet med et lett trykk på låsen, slik at du hører at det knepper på plass. Hvis det indre dekselet ikke blir lukket ordentlig, kan det ikke startes noe program. I displayet vises: Lukk innerdeksel. 19

20 Slik vasker du riktig Tilsett vaskemiddel Riktig dosering er viktig, fordi For lite vaskemiddel medfører: Tøyet blir ikke rent og blir med tiden grått og hardt. Fettlus på tøyet. Kalkavleiringer på varmeelementene For mye vaskemiddel medfører: Det dannes for mye skum, og dermed oppnås dårlig vaskemekanikk og dårlig vaske-, skylle- og sentrifugeringsresultat. Høyere vannforbruk, fordi en ekstra skylling blir koblet inn automatisk. Økt belastning på miljøet. Trekk ut vaskemiddelbeholderen og fyll vaskemiddelet i kamrene. = Vaskemiddel for forvasken (hvis det er valgt, 1 / 3 av anbefalt total vaskemiddelmengde) = Vaskemiddel for hovedvasken = Tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse. Flere opplysninger om vaskemidler og dosering finner du i kapitlet "Vaskemiddel". Skyv inn vaskemiddelbeholderen. Lukk det ytre dekselet 20

21 Slik vasker du riktig Velg program Velg tillegg Drei programvelgeren til høyre eller venstre for å velge program. Et program er valgt når kontrollampen ved siden av programnavnet lyser. Velg temperatur/sentrifugehastighet Du kan endre den forhåndsinnstilte temperaturen og/eller sentrifugehastigheten. 1: Trykk tasten Temperatur for å endre temperaturen og trykk tasten Centrifugeringshastighed for å endre sentrifugehastigheten. Velg ønsket tillegg med den tilhørende tasten. Når et tillegg blir valgt, lyser kontrollampen for dette tillegget. Ikke alle tillegg kan velges for alle vaskeprogrammer. Hvis et tillegg ikke kan velges, er det ikke tillatt for dette vaskeprogrammet. Innkobling av startforvalg (hvis ønsket) Programstarten kan utsettes med mellom 30 minutter og 24 timer. Flere opplysninger finner du i kapittel "Startforvalg". 21

22 Slik vasker du riktig Start programmet Trykk den blinkende tasten Start/ Stop. Hvis du har valgt en startforvalgstid, forløper denne i displayet. Etter at startforvalgstiden er forløpt, eller med en gang etter start, vises antatt programtid i displayet. I de første 8 minuttene registrerer vaskemaskinen tøyets evne til å oppta vann. Dette kan føre til en kortere eller lengre tid. I tillegg vises programforløpet i displayet. Vaskemaskinen informerer hele tiden om det programavsnittet som er nådd. Programslutt - ta ut tøyet Under antikrøllfasen skifter visningen i displayet mellom: 0:00 Antikrøll og For åpning av dekselet dreier trommelen seg automatisk til riktig posisjon og blir låst (automatisk trommelposisjonering og -låsing). Åpne det ytre dekselet helt. Det indre dekselet åpnes automatisk. Åpne vasketrommelen og ta ut tøyet. Ikke glem igjen plagg i trommelen! Ved neste vask kan de krympe eller farge over på annet tøy. Slå av vaskemaskinen Lukk vasketrommelen og det indre dekselet. Ellers er det fare for at gjenstander utilsiktet havner i trommelen. De kan komme med i vasken og skade tøyet. Lukk det ytre dekselet. Slå av vaskemaskinen med tasten. 0:00 Stopp Trykk tasten Deksel. 15 minutter etter at antikrøllfasen er ferdig, slås vaskemaskinen av automatisk. Du må trykke tasten for å slå vaskemaskinen på igjen. 22

23 Tilleggsfunksjoner Kort For tøy som er lite skittent og ikke har synlige flekker. Programtiden forkortes. Vand Plus (Høyere vannstand) Vannstanden forhøyes ved vasking og skylling. Du kan programmere andre opsjoner for tasten Vand Plus (Høyere vannstand), som beskrevet i kapittel "Programmeringsfunksjoner". Forvask For tøy med store mengder smuss, f.eks. støv, sand. Ekstra stille Hvis du vasker til tider hvor du ønsker at det skal være stille, kan du redusere støyen fra vaskemaskinen. Ved valg av tilleggsfunksjonen Ekstra stille blir det ikke sentrifugert og Skyllestopp blir aktivert. Programtiden forlenges. Varselsignalet høres ikke. Trykk tasten Ekstra stille. I displayet vises: Skyllest. Ekstra stille og Skyllestopp er valgt. Hvis tøyet skal sentrifugeres med en gang etter vaskingen, må du deaktivere Skyllestopp. Deaktivere skyllestopp Trykk så mange ganger på tasten Centrifugeringshastighed, at ønsket sentrifugehastighet vises i displayet. Følgende tilleggsfunksjoner kan velges: Kort Vand Plus Forvask Ekstra stille Bomull X X X X Strygelet (Lettstelt) X X X X Syntetisk X - X X Ull X Silke - X - X Express 20 X 1) X - X Automatic plus X Skjorter X X X X Jeans X - X X Ytterjakker X X X X Mørkt tøy X - - X Sentrifugering ) Tilleggsfunksjon som er forhåndsinnstilt for programmet 23

24 Sentrifugering Sluttsentrifugeringshastighet Program o/min Bomull 1400 Strygelet (Lettstelt) 1200 Syntetisk 600 Ull 1200 Silke 400 Express Automatic plus 1200 Skjorter 600 Jeans 900 Ytterjakker 800 Mørkt tøy 1200 Centrifugering 1400 Du kan redusere sluttsentrifugeringshastigheten. Det er imidlertid ikke mulig å velge en høyere sluttsentrifugeringshastighet enn den som er nevnt ovenfor. Skyllesentrifugering Tøyet blir sentrifugert etter hovedvasken og mellom skyllingene. Hvis sluttsentrifugeringshastigheten blir redusert, blir hastigheten for skyllesentrifugeringen eventuelt redusert tilsvarende. I programmet Bomull blir det satt inn en ekstra skylling ved en omdreiningshastighet mindre enn 700 o/min. Koble ut sluttsentrifugering (Skyllestopp) Velg innstillingen Skyllestopp. Tøyet blir liggende i vannet etter siste skylling. Det reduserer krølldannelsen, dersom tøyet ikke blir tatt ut av trommelen med en gang programmet er slutt. Starte sluttsentrifugering: Vaskemaskinen foreslår maksimal tillatt sentrifugehastighet. Du kan velge en lavere sentrifugehastighet. Du starter sluttsentrifugeringen med tasten Start/Stop. Avslutte programmet: Trykk tasten Deksel. Vannet blir pumpet ut. Dekselet åpnes. Koble ut skyllesentrifugering og sluttsentrifugering (uten ) Velg innstillingen uten med tasten Centrifugeringshastighed. Etter siste skylling blir vannet pumpet ut og Antikrøll koblet inn. Ved denne innstillingen blir det satt inn en ekstra skylling i programmene Bomull, Strygelet (Lettstelt), Express 20 og Automatic plus. 24

25 Startforvalg Med startforvalget kan du velge en senere programstart. Programstarten kan utsettes fra 30 minutter til maks. 24 timer. Velge startforvalg Trykk tasten Startforvalg. I displayet vises følgende: 0: Hvert trykk på tasten Startforvalg forlenger utsettelsestiden: ved under 10 timer med 30 minutter, ved over 10 timer med 1 time. Hvis tasten Startforvalg holdes inne, telles det automatisk oppover til 24 timer. Endre Startforvalget kan til enhver tid endres ved å trykke tasten Startforvalg. Slette startforvalg Når 24 h vises, trykk tasten Startforvalg en gang til. Hvis du sletter startforvalget etter at tasten Start/Stop er trykket, starter vaskeprogrammet omgående. Starte startforvalg Trykk tasten Start/Stop for å starte startforvalget. I displayet vises: 4:30 til start Etter at tiden er forløpt, starter programmet og displayet viser antatt vasketid og programforløpet. 25

26 Programoversikt Bomull 90 C til kaldt maksimalt 6,0 kg Tekstiler T-skjorter, undertøy, duker osv., tekstiler av bomull, lin eller blandingsstoffer Tips Innstillingene 60 /40 C er forskjellige fra / ved: kortere programtider lengre temperaturholdetider høyere energiforbruk Ved spesielle hygieniske krav, velg temperaturinnstillingen 60 C eller høyere. Bomull / maksimalt 6,0 kg Tekstiler Normalt skittent bomullstøy Tips Når det gjelder energi- og vannforbruk, er denne innstillingen den mest energieffektive for vasking av bomullstøy. Ved er den reelle vasketemperaturen lavere enn 60 C, men vaskeeffekten tilsvarer programmet Bomull 60 C. Henvisninger for testinstitutter: Testprogram iht. EN og energimerking iht. EUs direktiv 1061/2010 Strygelet (Lettstelt) 60 C til kaldt maksimalt 2,5 kg Tekstiler Tøy av syntetfiber, blandingsstoffer eller lettstelt bomull Tips Reduser sluttsentrifugeringshastigheten for tekstiler som krøller lett. Syntetisk 60 C til kaldt maksimalt 1,5 kg Tekstiler For ømfintlige tekstiler av syntetfiber, blandingsstoffer, kunstsilke Gardiner, som i følge produsenten kan vaskes i vaskemaskin. Tips Gardiner inneholder ofte mye finstøv. Velg derfor et program med forvask. Reduser sentrifugehastigheten for gardiner som krøller lett. 26

27 Programoversikt Ull 40 C til kaldt maksimalt 2,0 kg Tekstiler Tekstiler av ull og ullblandinger Silke 30 C til kaldt maksimalt 1,0 kg Tekstiler Silke og alle håndvaskbare tekstiler som ikke inneholder ull Tips Legg tynne strømpebukser og BH'er i en vaskepose. Express C til kaldt maksimalt 3,0 kg Tekstiler Små tøymengder som skal "friskes opp". Tekstiltypen er den samme som for programmet Bomull. Tips Hvis du vil skylle enkelte tekstiler, velg dette programmet med temperaturinnstillingen kald. Automatic plus 40 C til kaldt maksimalt 3,0 kg Tekstiler Blanding av tekstiler for programmene Bomull og Strygelet (Lettstelt) Tips Automatisk tilpassede vaskeparametere (f.eks. vannstand, vaskerytme og sentrifugeringsprofil), gjør at tøyet får så skånsom behandling som mulig i hver vaskeomgang, og at best mulig rengjøringseffekt nås. Skjorter 60 C til kaldt maksimalt 1,5 kg Tips Forbehandle krager og mansjetter etter hvor skitne de er. Skjorter og bluser av silke vaskes i programmet Silke. Jeans 60 C til kaldt maksimalt 3,0 kg Tips Vask med vrangen ut. Jeansstoffer avgir ofte litt farge i første vask. Vask derfor lyse og mørke plagg hver for seg. 27

28 Programoversikt Ytterjakker 40 C til kaldt maksimalt 2,0 kg Tekstiler Jakker og bukser av mikrofiber, som Gore-Tex, SYMPATEX, WINDSTOPPER osv. Tips Lukk glidelåser i jakker. Ikke bruk tøymykner. Mørkt tøy 40 C til kaldt maksimalt 3,0 kg Tekstiler Sort og mørkt tøy av bomull eller blandingsstoffer Tips Vask med vrangen ut. Centrifugering Tips Bare pumpe: Still sentrifugehastigheten på uten. Ta hensyn til innstilt sentrifugehastighet. 28

29 Programforløp Hovedvask Skylling Sentrifugering Skyllinger Vannstand Vaskerytme Vannstand Skyllesentrifugering Sluttsentrifugering Bomull 2-4 1) Strygelet 2-3 2) (Lettstelt) Syntetisk 3 Ull 2 Silke 2 Express ) Automatic plus 2-3 2) Skjorter 2 Jeans 3 Ytterjakker 3 3) Mørkt tøy 3 Sentrifugering = Lav vannstand = Middels vannstand = Høy vannstand Særtrekk i programforløpet; se neste side. = Intensiv-rytme = Normal-rytme = Skånegangs-rytme = Sensitiv-rytme = Håndvask-rytme 29

30 Programforløp Vaskemaskinen har fullelektronisk styring med mengdeautomatikk. Vaskemaskinen fastslår selv nødvendig vannforbruk, avhengig av det innlagte tøyets mengde og sugekraft. Dette fører til ulike programforløp og vasketider. De oppførte programforløpene gjelder alltid grunnprogrammet ved maksimal tøymengde. Det tas ikke hensyn til valgbare tilleggsfunksjoner. Vaskemaskinens display viser hele tiden under vaskeprogrammet hvilket programavsnitt som er nådd. Særtrekk i programforløpet: Antikrøll: Trommelen fortsetter å bevege seg inntil 30 minutter etter programslutt, for å unngå krølldannelse. Unntak: Programmet Ull har ikke Antikrøll. Vaskemaskinen kan åpnes hele tiden. 1) Ved en temperatur på 90 C til 60 C gjennomføres 2 skyllinger. Ved en temperatur under 60 C gjennomføres 3 skyllinger. en 3./4. skylling følger ved: for mye skum i trommelen en sluttsentrifugeringshastighet mindre enn 700 o/min Valg av Uten 2) en 3. skylling følger ved: valg av Uten 3) I programmet Ytterjakker sentrifugeres tekstilene bare etter hovedvasken. 30

31 Vedlikeholdssymboler Vask Gradetallet på vaskebaljen angir maksimal temperatur for vasking. Normal maskinvask Skånsom maskinvask Spesielt skånsom maskinvask Håndvask Kan ikke vaskes Eksempler for programvalg Program Bomull Strygelet (Lettstelt) Syntetisk Ull Silke Express 20 Vedlikeholdssymbol Automatic plus Tørking Punktene angir temperaturen Normal temperatur Redusert temperatur Tåler ikke trommeltørking Stryking og rulling Punktene angir temperaturområdene ca. 200 C ca. 150 C ca. 110 C Tåler ikke stryking/rulling Profesjonell rensing Rens med kjemiske løsningsmidler. Bokstavene står for rensemiddel. Rengjøring med vann Tåler ikke kjemisk rens Bleking Alle oksidasjons-blekemidler er tillatt Kun surstoffbleking er tillatt Tåler ikke bleking 31

32 Endre programforløp Avbryte programmet Du kan til enhver tid avbryte et vaskeprogram etter programstart. Trykk tasten Start/Stop. Avbryte program Trykk den blinkende tasten Start/Stop på nytt. Vaskemaskinen pumper ut vaskevannet, programmet er avbrutt og det ytre dekselet åpnes. Hvis du vil ta ut tøyet: Åpne det ytre dekselet helt, det indre dekselet åpnes automatisk. Åpne vasketrommelen. Hvis du vil velge et annet program: Se etter om det fortsatt befinner seg vaskemiddel i vaskemiddelbeholderen. Hvis ikke, fyll på vaskemiddel på nytt. Lukk det indre dekselet skikkelig. Lukk det ytre dekselet og velg et nytt program. Pause i programmet Slå av vaskemaskinen med på/ av-tasten. For å fortsette: Slå på vaskemaskinen igjen med på/ av-tasten. Endre program En programendring er ikke mulig etter programstart. Endre temperatur Temperaturen kan endres i løpet av de fem første minuttene. Trykk tasten Temperatur. Endre sentrifugehastighet Sentrifugehastigheten kan endres helt frem til sluttsentrifugeringen starter. Trykk tasten Centrifugeringshastighed. Endre tillegg Det er mulig å koble inn eller ut tilleggsfunksjonene Kort, Vand Plus (Høyere vannstand) og Ekstra stille inntil 5 minutter etter start. Hvis barnesikringen er aktivert, kan ikke programmet avbrytes eller endres. 32

33 Endre programforløp Legge inn mer tøy eller ta ut tøy Etter programstart kan du legge inn eller ta ut tøy i alle programmer. Trykk tasten Deksel. Trommelen dreier seg til riktig posisjon for åpning og blir låst (automatisk trommelposisjonering og -låsing). Det ytre dekselet åpnes. Åpne det ytre dekselet helt, det indre dekselet åpnes automatisk. Åpne vasketrommelen. Legg inn eller ta ut tøy. Lukk vasketrommelen. Lukk det indre dekselet skikkelig. Lukk det ytre dekselet. Programmet fortsetter automatisk. Vær oppmerksom på dette: Etter programstart kan ikke vaskemaskinen registrere noen endring av tøymengden. Etter etterinnlegging eller uttaging av tøy, går maskinen derfor alltid ut fra maksimal tøymengde. Den angitte programtiden kan bli forlenget. Dekselet kan ikke åpnes hvis: temperaturen på vaskevannet er over 55 C. programskrittet sentrifugering er nådd. barnesikringen er koblet inn. 33

34 Endre programforløp Barnesikring Barnesikringen forhindrer at vaskemaskinen blir åpnet under vaskingen eller at programmet blir avbrutt. Innkobling av barnesikringen Hold tasten Start/Stop lenge inne etter programstart. Stopp eller om 3 s. Hold tasten Start/Stop inne helt til tiden er forløpt og følgende melding vises i displayet: Betjening sperret Barnesikringen er nå aktivert og blir automatisk opphevet når programmet er slutt. Utkobling av barnesikringen Hold tasten Start/Stop lenge inne etter programstart. Låses opp om 3 s. Hold tasten Start/Stop inne helt til tiden er forløpt og følgende melding vises i displayet: Betjening klar 34

35 Riktig vaskemiddel Vaskemiddel Du kan bruke alle vaskemidler som er egnet for vaskemaskin. Bruks- og doseringsveiledning står på vaskemiddelpakken. Universal- Kulørt- Fin Spesial- Tøymykner vaskemiddel Bomull X X X Strygelet (Lettstelt) X X X Syntetisk X X X X Ull X X Silke X X Express 20 1) X X X Automatic plus X X X Skjorter X X X Jeans 1) X X X X Ytterjakker X X Mørkt tøy 1) X X X X 1) Bruk flytende vaskemiddel. Ved valg av forvask, anbefales det å sette en beholder med flytende vaskemiddel i kammer. Beholderen kan kjøpes hos Miele kundeservice. Spesialvaskemiddel: Vaskemiddel som er spesielt utviklet for dette vaskeprogrammet eller disse artiklene (f.eks. Miele CareCollection, kapittel "Ekstrautstyr") 35

36 Vaskemiddel Doseringen er avhengig av: Hvor skittent tøyet er Lite skittent Ingen synlige tilsmussinger eller flekker. Plaggene har f.eks. opptatt kroppslukt. Normalt skittent Tilsmussinger og/eller noen få, lette flekker kan ses. Meget skittent Helt tydelige tilsmussinger og/eller flekker. Tøymengden Vannets hardhet Hvis du ikke kjenner vannets hardhetsgrad, kontakt det lokale vannverket. Vannets hardhetsgrad Hardhetsområde Total hardhet i mmol/l deutsche Härte d bløtt (I) 0-1,5 0-8,4 middels (II) 1,5-2,5 8,4-14 hardt (III) over 2,5 over 14 Doseringshjelp For dosering av vaskemiddel, spesielt ved bruk av flytende vaskemiddel, bruk de hjelpemidlene som anbefales av vaskemiddelprodusenten. Refillpakker For å redusere avfallsmengden, er det fornuftig å kjøpe refillpakker med vaskemiddel. Avkalkingsmiddel I hardhetsområde II og III kan du tilsette et avkalkingsmiddel, for å spare vaskemiddel. Riktig dosering står på pakken. Tilsett først vaskemiddel, deretter avkalkingsmiddel. Da kan vaskemiddelet doseres som for hardhetsområde I. Komponenter - vaskemidler Hvis du vasker med flere komponenter, fyll midlene sammen i kammer i denne rekkefølgen: 1. Vaskemiddel 2. Avkalkingsmiddel 3. Flekkfjerner Da blir midlene best spylt inn. 36

37 Vaskemiddel Stivelse/tøymykner Stivelse gjør tøyet stivt og fyldig. Syntetiske stivelsesmidler gir bedre hold i tekstilene. Tøymykner gjør tøyet mykt og reduserer statisk ladning ved maskintørking. Automatisk tilsetting av tøymykner, stivelse eller flytende stivelse Rengjør vaskemiddelbeholderen, spesielt sugeheverten, etter flere omganger med automatisk tilsetting av stivelse. Avfarging/farging Bruk ikke avfargingsmidler i vaskemaskinen. Vaskemaskinen bør ikke brukes ofte til farging. Saltet som brukes ved farging, kan ved stadig bruk angripe stålet. Overhold fargemiddelprodusentens angivelser nøye. Fyll på tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse i kammer. Ikke fyll over maks.-merket. I siste skylling blir middelet spylt inn. Ved slutten av vaskeprogrammet er det litt restvann i kammer. 37

38 Rengjøring og stell Rengjøring av trommelen (Hygiene Info) Ved vasking med lave temperaturer og/ eller flytende vaskemiddel, kan det være fare for bakterie- og luktdannelse i maskinen. For å å rengjøre trommelen og forhindre luktdannelse, bør du gjennomføre programmet Bomull 75 C en gang i måneden eller når henvisningen Hygiene Info vises i displayet. Bruk et pulvervaskemiddel. Rengjøring av vaskemiddelbeholderen Fjern evt. vaskemiddelrester regelmessig. Rengjøring av kabinett og panel Trekk ut støpselet før rengjøring og stell. Vaskemaskinen må ikke spyles med vannslange. Trekk ut vaskemiddelbeholderen. Rengjør kabinettet og panelet med et mildt rengjøringsmiddel eller såpevann og tørk med en myk klut. Rengjør trommelen med et egnet rengjøringsmiddel for rustfritt stål. Ikke bruk skuremidler, løsemiddelholdige rengjøringsmidler, glasseller universalrengjøringsmidler. Slike midler kan skade kunststoffoverflater og andre deler. 38

39 Rengjøring og stell Rengjøring av vaskemiddelbeholderrommet Ta ut tøymyknerinnsatsen og sugeheverten (piler). Rengjør vaskemiddelbeholderen, tøymyknerinnsatsen og sugeheverten med varmt vann. Rengjør også røret som sugeheverten skyves over. Fjern vaskemiddelrester og kalkavleiringer fra innspylingsdysene til vaskemiddelbeholderen med en flaskekost. Rengjør sugeheverten spesielt grundig etter flere omganger med flytende stivelse. Flytende stivelse kan klebe seg fast. 39

40 Rengjøring og stell Rengjøring av vanninntakssilen Vaskemaskinen har en sil som beskytter vanninntaksventilen. Silen i inntaksslangen i den frie slangeenden bør kontrolleres ca. hver 6. måned. Ved hyppige brudd i vannledningen bør den kontrolleres oftere. Skru igjen vannkranen. Skru inntaksslangen av vannkranen. Trekk gummipakningen 1 ut av forskruningen. Hold den frie enden på inntaksslangen nedover. Kunststoffsilen 2 faller ut. Rengjør kunststoffsilen. Innsettingen skjer i omvendt rekkefølge. Skru forskruningen fast på vannkranen og åpne vannkranen. Hvis det renner ut vann, trekk forskruningen fastere til. Silen må settes inn igjen etter rengjøringen. 40

41 Feilretting Feilretting De fleste feil som oppstår ved daglig bruk, kan du rette på selv. Du sparer tid og kostnader siden du slipper å tilkalle service. De påfølgende tabellene skal hjelpe deg å finne årsaken til en feil og til å rette på feilen. Husk imidlertid: Reparasjoner på elektriske apparater må bare utføres av autoriserte fagfolk. På grunn av ukyndig utførte reparasjoner kan det oppstå betydelig fare for brukeren. Det kan ikke startes noe vaskeprogram Problem Årsak Retting Etter at maskinen er slått på, forblir displayet mørkt og ingen kontrollamper lyser. I displayet blir du bedt om å legge inn en pin-kode. Ved valg av programmet Centrifugering starter ikke programmet. Displayet er mørkt. Maskinen har ikke strøm. Pin-koden er aktiv. Første igangsetting ble ikke gjennomført. Displayet kobler seg automatisk ut for å spare energi (standby). Undersøk om støpselet er satt inn. sikringen er i orden. Legg inn pin-koden og bekreft den. Deaktiver pin-koden dersom du ikke vil at denne meldingen skal vises neste gang du slår på maskinen. Foreta første igangsetting som beskrevet i kapitlet med samme navn. Trykk en tast. Standby avsluttes. 41

42 Feilretting Følgende feilmelding vises i displayet Problem Årsak Retting Feil Vannavløp Feil Vanninntak Feil Waterproof Teknisk Feil Vannavløpet er blokkert eller skadet. Avløpsslangen ligger for høyt. Vanninntaket er sperret eller skadet. Vannsikringssystemet har reagert. Det foreligger en feil. Rengjør lofilter og avløpspumpe som beskrevet i kapittel "Feilretting" avsnitt "Åpning av dekselet ved tilstoppet avløp og/eller strømbrudd". Maksimal pumpehøyde er 1m. Undersøk om vannkranen er skrudd skikkelig opp. det er knekk på inntaksslangen. vanntrykket er for lavt. vanninntakssilen er tett. Steng vannkranen. Kontakt kundeservice. Start programmet en gang til. Kontakt kundeservice hvis feilmeldingen vises på nytt. For å koble ut feilmeldingen: Slå av vaskemaskinen med tasten. 42

43 Feilretting Følgende melding vises i displayet Feilmelding Årsak Retting Kontroller dos. Hygiene info Det har dannet seg for mye skum under vaskingen. Det har ikke blitt brukt noe vaskeprogram med en temperatur over 60 C på lang tid. Bruk mindre vaskemiddel neste gang og følg doseringshenvisningene på pakken. For å unngå bakterie- og luktdannelse i vaskemaskinen, start programmet Bomull 75 C med et universalvaskemiddel i pulverform. Meldingene vises ved programslutt og når vaskemaskinen slås på 43

44 Feilretting Generelle problemer med vaskemaskinen Problem Årsak Retting Maskinen står ikke stille under sentrifugering. Uvanlig støy fra pumpen. Mye vaskemiddel blir liggende igjen i vaskemiddelbeholderen. Det kommer skum ut på fremsiden av vaskemaskinen. Tøymykneren blir ikke spylt fullstendig inn, eller det blir stående for mye vann i kammer. Det står et fremmed språk i displayet. Spaken på transportrammen står ikke i venstre posisjon. Skyv spaken på transportrammen mot venstre! Ingen feil! Slurpelyder ved begynnelsen og slutten av utpumpingen er normalt. Vannets flytetrykk er ikke tilstrekkelig. Pulvervaskemidler i forbindelse med avkalkingsmidler har tendens til å klebe. Det har dannet seg for mye skum under vaskingen. Sugeheverten sitter ikke riktig eller den er tett. Rengjør sugeheverten, se kapittel "Rengjøring og stell", avsnitt "Rengjøring av vaskemiddelbeholderen". Programmeringsfunksjonen "Språk " er blitt endret. Rengjør silen i vanninntaket. Trykk eventuelt tasten Vand Plus (Høyere vannstand). Rengjør vaskemiddelbeholderen, og tilsett først vaskemiddel og deretter avkalkingsmiddel i vaskemiddelbeholderen. Bruk mindre vaskemiddel neste gang og følg doseringshenvisningene på pakken. Innstill ønsket språk. Bruk flaggsymbolet " " som ledetråd. 44

45 Feilretting Problem Årsak Retting Trommelåpningen står ikke i øvre posisjon. Det ytre dekselet lar seg ikke åpne. Det indre dekselet fester seg ikke skikkelig. Stor ubalanse har forhindret at den automatiske trommelposisjoneringen er blitt gjennomført. Maskinen er ikke elektrisk tilkoblet. Maskinen er ikke slått på. Barnesikringen er koblet inn. Drei trommelen med hånden til riktig posisjon (til den fester seg). Vask alltid store og små plagg i samme vaskeomgang. Plagg av forskjellig størrelse forsterker vaskeeffekten og fordeler seg bedre under sentrifugering. Sett støpselet i stikkontakten. Slå på vaskemaskinen med tasten. Koble ut barnesikringen som beskrevet i kapittel "Endre programforløp". Strømbrudd Åpne dekselet som beskrevet i slutten av dette kapitlet. Som beskyttelse mot skålding, kan ikke dekselet åpnes hvis temperaturen på vaskevannet er over 55 C. Låsingen for det indre dekselet er ikke frigitt. Åpne det ytre dekselet helt. Lukk deretter det indre dekselet. 45

46 Feilretting Ikke tilfredsstillende vaskeresultat Problem Årsak Retting Tøyet blir ikke rent med flytende vaskemiddel. På det vaskete tøyet er det grå, elastiske partikler (fettlus). På vaskete mørke tekstiler er det hvite, vaskemiddellignende partikler. Flytende vaskemidler inneholder ikke blekemidler. Flekker av frukt, kaffe eller te blir ikke alltid fjernet. For lite vaskemiddel. Tøyet har vært sterkt tilsølt med fett (oljer, salver). Vaskemiddelet inneholder bestanddeler (zeolitter) for vannavkalking. De har satt seg fast på tekstilene. Bruk pulvervaskemiddel med blekemidddel. Fyll flekkfjerner i kammer. Tilsett aldri flytende vaskemiddel og flekkfjerner sammen i vaskemiddelbeholderen. Tilsett mer vaskemiddel til slikt tøy, eller bruk flytende vaskemiddel. La et 60 C vaskeprogram gå med flytende vaskemiddel uten tøy før neste vask. Prøv å fjerne partiklene med en børste når tekstilene er tørre. Vask mørke tekstiler med et flytende vaskemiddel for fremtiden. Slike vaskemidler inneholder ingen zeolitter. Vask tekstilene med programmet Mørkt tøy. 46

47 Feilretting Åpning av dekselet ved tilstoppet avløp og/eller strømbrudd Slå av maskinen. Åpne dekselet til lofilteret med den gule åpneren. Løsne lofilteret til vannet renner ut. For å avbryte vannavløpet: Skru til lofilteret igjen. Når det ikke renner ut mer vann: Tilstoppet avløp Hvis avløpet er tilstoppet, kan det være en større mengde vann (maks. 25 l) i maskinen. Forsiktig: Hvis det nettopp har vært vasket ved høy temperatur, er det fare for skålding! Tømmeprosess Sett et kar under dekselet. Ikke skru lofilteret helt ut. Skru lofilteret helt ut. 47

48 Feilretting Rengjør lofilteret grundig. Åpning av dekselet Vær sikker på at trommelen står stille før du tar ut tøyet. Hvis du stikker hånden inn i en trommel som går rundt, er det betydelig fare for skade. Prøv om pumpepropellen kan dreies lett, fjern eventuelle fremmedlegemer (knapper, mynter osv.) og rengjør innerrommet. Sett inn lofilteret igjen og skru det fast. Hvis lofilteret ikke blir satt inn igjen og skrudd fast, renner det vann ut av vaskemaskinen. For at ikke vaskemiddel skal gå til spille, fyll ca. 2 liter vann gjennom vaskemiddelbeholderen etter at du har rengjort lofilteret. Overflødig vann pumpes automatisk ut før neste vask. Trekk i nødåpneren, til det ytre dekselet åpner seg. Åpne det ytre dekselet helt, det indre dekselet åpnes automatisk. 48

49 Service Reparasjoner Ved feil som du ikke kan rette på selv, kontakt: Miele-forhandleren eller Mieles serviceavdeling Telefonnummeret til Miele finner du på baksiden av denne bruksanvisningen. Oppgi maskinens modell og nummer. Opplysningene finner du på typeskiltet på baksiden av maskinen. Programoppdatering (Update) Det optiske grensesnittet PC brukes av serviceavdelingen som overføringspunkt for en programoppdatering (PC = Programm Correction). Dermed kan maskinen omprogrammeres slik at den tilpasses fremtidige utviklinger når det gjelder vaskemidler, tekstiler og vaskeprosesser. Miele vil bekjentgjøre muligheten for programoppdatering i rett tid. Garantibetingelser og garantitid Garantitiden for maskinen er 2 år. Nærmere opplysninger om garantibetingelser finner du i leveringsbetingelsene. Ekstrautstyr For denne maskinen kan ekstrautstyr kjøpes hos Miele-forhandleren eller i Mieles deleavdeling. 49

50 Oppstilling og tilkobling Front Elektrotilkobling Sikkerhetsslange Waterproof- Metal (metallarmert slange) Deksel med betjeningspanel Deksel for lofilter, avløpspumpe og nødåpner Spak for transportrammen Føtter Avløpsslange (med dreibar og avtagbar U-bøy) med mulighetene for vannavløpsføring 50

51 Oppstilling og tilkobling Transportramme Denne vaskemaskinen er utstyrt med en transportramme, slik at den er enkel å flytte. Spak til høyre = for flytting av maskinen Spak til venstre = under vasking Spaken på transportrammen må stå i venstre stilling under vasking. Bare da er det sikret at maskinen står støtt. Hvis dette ikke følges, kan vaskemaskinen bevege seg fra oppstillingsstedet under vasking og sentrifugering, og forårsake store skade. Maskinen må ikke trilles med makt over kanter og dørterskler! Maks. bakkeklaring er 8 mm. Da blokkeres transportrammen og kan bli ødelagt! Ikke trill over ledninger og slanger. Merk: I stedet for de vedlagte pluggene (se avsnitt "Fjerning av transportsikringen") kan du bruke en slange- eller kabelholder, som letter flyttingen av vaskemaskinen. Denne kan kjøpes hos Miele-forhandleren eller i Mieles deleavdeling. 51

52 Oppstilling og tilkobling Fjerning av transportsikringen Transporter maskinen fra emballasjen til oppstillingsstedet. Hullene etter transportstengene må tettes! Ellers er det fare for skade. Skru ut de 4 ytre skruene A og ta dem av. Løsne de 4 skruene B helt. Disse skruene skal sitte på transportstøttene. Tett de 4 store hullene med de vedlagte pluggene. Oppbevar transportstøttene og skruene. Transportstøttene må monteres igjen før transport av maskinen (f.eks. ved flytting)! Montering av transportsikringen igjen Montering av transportsikringen skjer i omvendt rekkefølge. Ta av transportstøttene. 52

53 Oppstilling og tilkobling Oppstilling Fjern transportsikringen, som beskrevet på forrige side. Sett vaskemaskinen på plass. Maskinen må stå loddrett og likt på alle fire føttene for at den skal virke problemfritt. Ved oppstilling på tregulv: Sett maskinen på en plate av kryssfiner (minst 60 x 45 x 3 cm). Platen bør skrus fast til flest mulig gulvbjelker, ikke bare til gulvplankene. Sett helst maskinen i et hjørne av rommet. Der er gulvet mest stabilt. Underlaget Et betonggulv egner seg best som underlag. Det vibrerer sjelden under sentrifugering - i motsetning til tregulv eller gulv med "myke" egenskaper. Maskinføttene og underlaget må være tørre, slik at maskinen ikke kan gli under sentrifugering. Ikke still maskinen på myke gulvbelegg, ellers vil maskinen vibrerer under sentrifugering. Ikke skru ut maskinføttene. Det kan påvirke maskinens trilleegenskaper. 53

54 Oppstilling og tilkobling Miele vannsikringssystem Miele vannsikringssystem sikrer en omfattende beskyttelse mot vannskader på grunn av vaskemaskinen. Systemet består hovedsakelig av tre bestanddeler: 1) Inntaksslangen 2) Elektronikken og kabinettet 3) Avløpsslangen 1) Inntaksslangen Beskyttelse mot at slangen sprekker Inntaksslangen tåler et trykk på over kpa. Inntaksslangens beskyttelseshylse Inntaksslangen er omgitt av en metallarmering som "ekstra hud", som beskytter mot skader Overløpssikringen Den forhindrer overløp fra vaskemaskinen på grunn av ukontrollert vanninntak. Stiger vannstanden over et bestemt nivå, blir avløpspumpen koblet inn og vannet pumpet ut kontrollert. 3) Avløpsslangen Avløpsslangen er sikret med et ventilasjonssystem som forhindrer at maskinen blir sugd tom. 2) Elektronikken og kabinettet Bunnpannen Vann som renner ut gjennom utettheter i vaskemaskinen, blir samlet opp i bunnpannen. Ved hjelp av en flottørbryter blir vanninntaksventilene koblet ut. Videre vanntilførsel er sperret, vannet i vaskebeholderen blir pumpet ut. 54

55 Oppstilling og tilkobling Vanninntak Vaskemaskinen er bygget etter gyldige DIN-normer, og kan derfor kobles til drikkevannsledningen uten tilbakeslagsventil. Flytetrykket må være minst 100 kpa og maks kpa overtrykk. Hvis det er høyere enn kpa overtrykk, må en reduksjonsventil monteres. For tilkobling trengs en vannkran med 3 / 4"-forskruning. Hvis det ikke finnes vannkran, må maskinen kobles til vannledningen av en autorisert installatør. Silen i koblingsmutteren i den frie enden på inntaksslangen må ikke fjernes. Tilbehør - slangeforlengelse Som tilbehør kan en metallarmert slange på 1,5 m kjøpes hos en Miele-forhandler eller i Mieles deleavdeling. Tilkoblingsslangen står under trykk. Kontroller derfor om tilkoblingen er tett ved å åpne vannkranen langsomt. Korriger eventuelt pakningen og forskruningen. Vaskemaskinen er ikke egnet for tilkobling til varmtvann. Vedlikehold Hvis slangen skiftes ut, bruk bare en Miele originalslange som tåler et trykk på over kpa. 55

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisning Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 654 560 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 655 680 Aktivt miljøvern

Detaljer

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150 Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic no-no M.-Nr. 09 579 150 Innhold Valg av programmer...3 Programpakker....4 Sentrifugering...5 Programoversikt...6 Programforløp...10 Vaskemiddel...12

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 495 320

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 955 110 Aktivt

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 443 400

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3375

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3375 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3375 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 838 290 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 265 400 Aktivt

Detaljer

Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC

Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC Bruksanvisning Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 579 140 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13

Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13 Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13 N Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 164 930 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 017 020

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy).

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy). Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 787 131 Aktivt

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 442 100 Aktivt

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 080 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

FØR MASKINEN TAS I BRUK

FØR MASKINEN TAS I BRUK INNHOLD FØR MASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET KLARGJØRING AV VASKEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER VASKEPROGRAM RENSING AV FILTERET TØMMING

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Vasking. Forberedelse

Vasking. Forberedelse Din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene forlater

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 10 020 030

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 05 967 420 Innhold Sikkerhetsregler...................................................

Detaljer

Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse

Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse Fjerne transportsikringene i vaskemaskinen 2 Sette opp vaskemaskinen 2 Kople til vaskemaskinen 3 Legge inn vasken 4 Fylle på vaskemidler 4 Programmere 5 Automatiske

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 106 240 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L78840 http://no.yourpdfguides.com/dref/811670

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L78840 http://no.yourpdfguides.com/dref/811670 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

DEFINISJONER OM BRUK FØR DU BRUKER VASKEMASKINEN

DEFINISJONER OM BRUK FØR DU BRUKER VASKEMASKINEN DEFINISJONER OM BRUK Denne vaskemaskinen er bestemt for vask og for sentrifugerin av tøyet i normal mengde. Ta hensyn til programoversikten og instruksjonene om bruk i denne bruksanvisningen når du bruker

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Strykemaskin B 995 D

Bruksanvisning Strykemaskin B 995 D Bruksanvisning Strykemaskin B 995 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 660 450 Innhold Beskrivelse

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Vaskemaskiner. no-no. Bruksanvisning PW 5134 MOPSTAR 130. Bruksanvisningen må leses før

Vaskemaskiner. no-no. Bruksanvisning PW 5134 MOPSTAR 130. Bruksanvisningen må leses før Bruksanvisning Vaskemaskiner PW 5134 MOPSTAR 130 Bruksanvisningen må leses før no-no oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 680 230 2 Innhold

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

30105970N.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM INNHOLD

30105970N.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM INNHOLD 30105970N.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM INNHOLD FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN DØR BARN OG SIKKERHET FØR FØRSTE VASKESYKLUS FORBEREDE

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI WD12 http://no.yourpdfguides.com/dref/649309

Din bruksanvisning ZANUSSI WD12 http://no.yourpdfguides.com/dref/649309 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 7000 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 734 520 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W no - DK, NO, SE. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning Vaskemaskin W no - DK, NO, SE. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 3241 Bruksanvisningen må no - DK, NO, SE leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 616 530 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. N Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 692 700 2 M.-Nr.

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 837 430

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 202 760 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 902 700 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136 Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 507 020 Aktivt

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Din bruksanvisning MIELE W3241

Din bruksanvisning MIELE W3241 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIELE W3241. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIELE W3241 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

SIEMENS. Bruks- og oppstillingsanvisning. Kombimaskin

SIEMENS. Bruks- og oppstillingsanvisning. Kombimaskin SIEMENS Bruks- og oppstillingsanvisning no Kombimaskin Les gjennom bruks- og oppstillingsanvisningen og all annen informasjon som følger med, og forhold deg til opplysningene du finner her. Oppbevar dokumentene

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

Bruksanvisning. FashionMaster B 2312 B 2826 B 2847

Bruksanvisning. FashionMaster B 2312 B 2826 B 2847 Bruksanvisning FashionMaster B 2312 B 2826 B 2847 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 829 410 Aktivt

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen.

BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Oppvaskmaskin for storhusholdning G 8050 / G 8051

Oppvaskmaskin for storhusholdning G 8050 / G 8051 Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning G 8050 / G 8051 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 028 010 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 461

Bruksanvisning Vaskemaskin W 461 Bruksanvisning Vaskemaskin W 461 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06 479 820 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin ASKO W6445S. ADVARSEL! Les bruksanvisningen før du tar i bruk maskinen. Kjære kunde!

Bruksanvisning Vaskemaskin ASKO W6445S. ADVARSEL! Les bruksanvisningen før du tar i bruk maskinen. Kjære kunde! Kjære kunde! Takk for at du valgte dette kvalitetsproduktet fra ASKO. Vi håper at produktet svarer til dine forventninger, og at det vil oppfylle behovene dine i mange år framover. Skandinavisk design

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 370 920 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning TepanYaki CS 1327 Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. BRUK AV MASKINEN Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. Sorter vasken etter vaskeanvisningene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245

Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245 Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06 086 560 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 028 100 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 518 340 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 835 580 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Tørke. Instrumentpanel. Kondensvannbeho lder med filter. Dør

Tørke. Instrumentpanel. Kondensvannbeho lder med filter. Dør Tørketrommelen Gratulerer du har valgt å kjøpe et Gaggenau-apparat som er moderne og av høy kvalitet. Et karakteristisk trekk ved kondenstørketrommelen med varmepumpe og automatisk rengjøring av varmeveksleren

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 519 080 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040

Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 05 794 400 Aktivt miljøvern Transportemballasjen

Detaljer

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK:

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK: N BRUKSANVISNING FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK: VIKTIG: LES NØYE KAPITLET INSTALLASJON FJERN TRANSPORTSIKRINGENE Første vaskesyklus uten tøy: 1. Åpne vannkranen.. Lukk døren. 3. Fyll litt vaskemiddel (ca.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG B1415J http://no.yourpdfguides.com/dref/785750

Din bruksanvisning SAMSUNG B1415J http://no.yourpdfguides.com/dref/785750 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006 BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker - Tlf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no www.porkka.no 10/2007 VED MOTTAGELSE Kontroller

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 527. no-no. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning Vaskemaskin W 527. no-no. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 527 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 167 890 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vannbeholder med kokende vann (110 C). Quooker COMBI består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 8823 C. no-no. Bruksanvisningen må leses

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 8823 C. no-no. Bruksanvisningen må leses Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 8823 C Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 872 360 Aktivt miljøvern

Detaljer