Bruksanvisning Vaskemaskin W 527. no-no. Bruksanvisningen må

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Vaskemaskin W 527. no-no. Bruksanvisningen må"

Transkript

1 Bruksanvisning Vaskemaskin W 527 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter vaskemaskinen mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 2

3 Innhold Aktivt miljøvern Sikkerhetsregler Beskrivelse av maskinen Spesielle utstyrskjennetegn...10 Spesialprogrammer (Silke /, Ull /, Mini, Automatic, Ekstra skylling) Strykelett i program Finvask og Silke /...10 System Høyere vannstand...10 Resttidsanvisning...11 Programoppdatering (Update) Betjeningspanel...12 Viktige betjeningselementer...14 Programvelger...14 Taster for tilleggsfunksjonene Tast Sentrifugering...14 Første igangsetting Miljøvennlig vasking Energi- og vannforbruk Vaskemiddel...16 Riktig tilleggsfunksjonsvalg (Kort, Bløtlegging, Forvask) Tips for påfølgende maskintørking...16 Slik vasker du riktig Kortveiledning...17 Programoversikt...18 Vedlikeholdssymboler Forberedelse...22 Programvalg...23 Tilleggsfunksjoner Programslutt Etterinnlegging/uttaging av tøy

4 Innhold Pause i programmet...28 Forandre valgt program Utelate programavsnitt...28 Velge et annet program/avbryte programmet...28 Programforløp...29 Vaskemiddel Avkalkingsmiddel Komponenter - vaskemiddel Tøymykner, syntetisk stivelse, stivelse i pulverform eller flytende Automatisk tilsetting av tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse.. 32 Separat tilsetting av tøymykner eller syntetisk stivelse Separat tilsetting av stivelse...32 Avfarging/farging...32 Rengjøring og stell Rengjøring av trommelen Rengjøring av kabinett og panel...33 Rengjøring av vaskemiddelbeholderen...33 Rengjøring av vanninntakssilene...35 Feilretting Hva skal du gjøre hvis Programmet starter ikke Vaskeprogrammet er blitt avbrutt, og en feilmelding vises Vaskeprogrammet forløper som vanlig, likevel kommer en feilmelding Generelle feil eller ikke tilfredsstillende vaskeresultat...39 Maskindøren lar seg ikke åpne med tasten Dør Åpning av maskindøren ved tilstoppet avløp og/eller strømbrudd...42 Tilstoppet avløp...42 Service...44 Garantibetingelser og garantitid Ekstrautstyr

5 Innhold Oppstilling og tilkobling Front Bakside...46 Underlaget...47 Bære vaskemaskinen til oppstillingsstedet...47 Fjerning av transportsikringen...47 Montering av transportsikringen...49 Oppretting...50 Utskruing og låsing av føttene...50 Oppstilling under benkeplate...51 Vask-tørk-søyle...51 Montering av topplaten igjen...51 Miele vannsikringssystem...52 Vanninntak...53 Vannavløp...54 Elektrotilkobling...55 Forbruksdata Tekniske data Programmeringsfunksjoner System Høyere vannstand Skånegang Vannavkjøling for Koke-/Kulørtvask...63 Memory-funksjon...64 Bløtleggingstid

6 Sikkerhetsregler Denne vaskemaskinen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis vaskemaskinen ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skade på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen før du tar vaskemaskinen i bruk. Den gir viktige opplysninger om sikkerhet, bruk og vedlikehold av maskinen. Du beskytter deg selv og forhindrer skade på maskinen. Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. Forskriftsmessig bruk ~ Vaskemaskinen er utelukkende beregnet for vask av tekstiler som ifølge produsentens vaskeanvisning er maskinvaskbare. Annen bruk kan innebære fare. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening. ~ Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene maskinen på en sikker måte, må ikke bruke denne maskinen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. Barn i husholdningen ~ Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av vaskemaskinen. Barn må ikke leke med vaskemaskinen. ~ Barn får bare bruke vaskemaskinen uten tilsyn, hvis betjeningen er forklart slik at de kan håndtere vaskemaskinen på en sikker måte. Barn må kunne forstå mulige farer ved feil betjening. ~ Når du vasker ved høye temperaturer, tenk på at glasset i døren blir varmt. Pass på at barn ikke tar på glasset mens maskinen er i gang. 6

7 Sikkerhetsregler Teknisk sikkerhet ~ Kontroller før maskinen oppstilles om den har ytre, synlige skader. En skadet maskin må ikke oppstilles og tas i bruk. ~ Før maskinen tilkobles, må tilkoblingsdataene (sikring, spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for el-nettet. Søk eventuelt råd hos en elektrofagmann. ~ Sikkerheten for det elektriske anlegget i maskinen kan bare garanteres hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i orden. La eventuelt fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning. ~ Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke skjøtekabel (brannfare på grunn av overoppheting). ~ Defekte deler må bare skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre maskiner, blir oppfylt. ~ Hvis ukyndige reparerer maskinen, kan brukeren utsettes for fare, som produsenten ikke kan ta ansvaret for. Reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader. ~ Hvis tilkoblingsledningen er skadet, må den byttes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å unngå fare for brukeren! ~ Ved feil eller ved rengjøring og stell, husk at maskinen er koblet fra el-nettet bare når: støpselet på maskinen er trukket ut eller sikringen i husinstallasjonen er koblet ut eller skrusikringen i husinstallasjonen er skrudd helt ut. ~ Vaskemaskinen må bare kobles til vannforsyningen med et slangesett av nyere dato. Gamle slangesett må ikke brukes. 7

8 Sikkerhetsregler ~ En forutsetning for at sikker bruk garanteres, er at installasjon og montering av denne maskinen på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip) bare må utføres av fagfolk. Forskriftsmessig bruk ~ Ikke plasser maskinen i et rom hvor det er fare for frost. Frosne slanger kan sprekke eller revne. Elektronikken kan bli mindre pålitelig ved temperaturer under frysepunktet. ~ Fjern transportsikringen på baksiden før maskinen tas i bruk (se kapittel "Oppstilling og tilkobling", avsnitt "Fjerning av transportsikringen"). Under sentrifugering kan transportsikring som ikke er fjernet, skade maskinen og møbler/ maskiner i nærheten. ~ Steng vannkranen ved lengre fravær (f.eks. ferie), spesielt hvis det ikke er sluk i gulvet i nærheten av maskinen. ~ Fare for oversvømmelse! Hvis du henger avløpsslangen i en vaskekum, kontroller at vannet renner raskt nok unna. Sikre slangen slik at den ikke kan gli ned. Vannets tilbakeslagskraft kan presse en usikret slange ut av kummen. ~ Pass på at ingen fremmedlegemer (f.eks. spiker, nåler, mynter, binders) kommer med i vasken. Fremmedlegemer kan skade maskindeler (f.eks. vaskebeholder, trommel), som igjen kan forårsake skader på tøyet. ~ Ved riktig vaskemiddeldosering er det ikke nødvendig å avkalke maskinen. Hvis avkalking skulle bli nødvendig, bruk bare spesialavkalkingsmidler med korrosjonsbeskyttelse. Slike midler kan kjøpes hos en Miele-forhandler eller i Mieles deleavdeling. Følg bruksanvisningen for avkalkingsmiddelet nøye. 8

9 Sikkerhetsregler ~ Tøy som har vært behandlet med løsemiddelholdige rengjøringsmidler må skylles godt i rent vann før de vaskes. ~ Bruk aldri løsemiddelholdige rengjøringsmidler i vaskemaskinen (f.eks. vaskebensin). Maskinkomponenter kan bli skadet og det kan oppstå giftige damper. Brann- og eksplosjonsfare! ~ Bruk aldri løsemiddelholdige rengjøringsmidler (f.eks. vaskebensin) ved eller på vaskemaskinen. Kunststoffoverflater som kommer i kontakt med slike midler kan bli skadet. Tilbehør ~ Bare tilbehørsdeler som uttrykkelig er godkjent av Miele, kan monteres i eller til maskinen. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke blir fulgt. ~ Fargemidler må være egnet for bruk i vaskemaskin og bør ikke brukes for ofte. Følg produsentens bruksanvisning nøye. ~ Avfargingsmidler kan på grunn av sine svovelholdige forbindelser føre til korrosjon. Avfargingsmidler må ikke brukes i vaskemaskinen. ~ Hvis du får flytende vaskemiddel i øynene, skyll straks med rikelig med lunkent vann. Ta straks kontakt med lege ved svelging. Personer med hudskader eller ømfintlig hud bør unngå kontakt med flytende vaskemiddel. 9

10 Beskrivelse av maskinen Spesielle utstyrskjennetegn Spesialprogrammer (Silke /, Ull /, Mini, Automatic, Ekstra skylling) Program for håndvaskbare tekstiler (Silke /) Håndvaskbare, krøllømfintlige tekstiler, som ikke inneholder ull, kan vaskes i programmet Silke /. Program for håndvaskbare tekstiler (Ull /) Håndvaskbare tekstiler av ull og ullblandinger kan vaskes i programmet Ull /. Program for små tøymengder (Mini) Dette er et kulørtvaskprogram for småvask innimellom av lite skitne tekstiler. Program for blandingstøy (Automatic) Tekstiler av forskjellig type, sortert etter farger, kan vaskes sammen i dette programmet. Program for skylling av tekstiler (Ekstra skylling) I dette programmet blir tekstilene bare skylt og sentrifugert. Strykelett i program Finvask og Silke / Tøyet blir vasket og sentrifugert ekstra skånsomt. Krølling reduseres, og tøyet trenger mindre stryking. System Høyere vannstand Dette systemet gjør det mulig å vaske og/eller skylle med høyere vannstand. For programmene Koke-/Kulørtvask og Lettstelt kan en ekstra skylling velges i tillegg. 10

11 Beskrivelse av maskinen Resttidsanvisning Etter et programvalg blir varigheten for det valgte programmet vist i timer og minutter på displayet, og etter programstart telles tiden ned i minutt-takt. Programoppdatering (Update) Feilkontrollampen merket med PC på betjeningspanelet brukes av serviceavdelingen som overføringspunkt for en programoppdatering (PC = Programme Correction). Dermed kan maskinen omprogrammeres slik at den tilpasses fremtidige utviklinger når det gjelder vaskemidler, tekstiler og vaskeprosesser. Miele vil bekjentgjøre muligheten for programoppdatering i rett tid. 11

12 Beskrivelse av maskinen Betjeningspanel a Display nærmere opplysninger på neste side b Tast Start starter vaskeprogrammet c Taster for tilleggsfunksjonene for valg av tilleggsfunksjonene. Med den øvre tasten kan du velge mellom tilleggsfunksjonene Kort, Forvask og Bløtlegging. Med den nedre tasten kan du velge tilleggsfunksjonen Høyere vannstand. Kontrollampe på = valgt Kontrollampe av = ikke valgt d Kontrollamper for sentrifugehastigheten e Tast Sentrifugering for endring av sentrifugehastigheten eller for valg av Skyllestopp eller Uten sentrifugering f Programvelger for valg av grunnvaskeprogrammet og tilhørende temperatur. Programvelgeren kan dreies til høyre eller venstre. g Programindikator viser hele tiden under vaskeprogrammet hvilket programavsnitt som er nådd. h Service-/feilkontrollamper i Tast K skrur maskinen på/av eller avbryter programmet j Tast Dør åpner maskindøren 12

13 Beskrivelse av maskinen Vasketid Etter programstart vises den maksimale programtiden i timer og minutter på displayet. I programmene Koke-/Kulørtvask, Lettstelt og Automatic registreres vannopptaket i tøyet. Ut fra dette regner maskinen i de første 10 minuttene ut tøymengden. Når en redusert tøymengde er registrert, blir tiden forkortet. Program Tidsreduksjon maks. Kort normal Koke-/Kulørtvask 37 min 52 min Lettstelt 12 min 13 min Automatic 13 min 18 min Bløtlegging Hvis tilleggsfunksjonen Bløtlegging velges, blir bløtleggingstiden lagt sammen med vasketiden for programmet til en totaltid. 13

14 Beskrivelse av maskinen Viktige betjeningselementer Programvelger Med programvelgeren innstilles grunnvaskeprogrammet og den tilhørende temperaturen. Taster for tilleggsfunksjonene Grunnvaskeprogrammene kan suppleres med forskjellige tilleggsfunksjoner. Med den øvre tasten kan du velge mellom tilleggsfunksjonene Kort, Forvask og Bløtlegging. Med den nedre tasten kan du velge tilleggsfunksjonen Høyere vannstand. Tilleggsfunksjonen er valgt når kontrollampen lyser. Hvis en tilleggsfunksjon ikke lar seg velge, er den ikke tillatt for grunnvaskeprogrammet. Tast Sentrifugering Valg av sentrifugering Ved å trykke tasten "Sentrifugering" kan du forandre sentrifugehastigheten. Det er imidlertid ikke mulig å velge en høyere sentrifugehastighet enn den maksimale hastigheten som grunnprogrammet tillater. Kontrollampene viser den valgte innstillingen til enhver tid. Program o/min Koke-/Kulørtvask 1400 Lettstelt 900 Finvask 600 Silke 400 Ull 1200 Mini 1400 Automatic 900 Ekstra skylling 1200 Stivelse 1400 Pumpe/Sentrifugering 1400 Velge bort sentrifugering ^ Trykk tasten "Sentrifugering" til: Skyllestopp Tekstilene blir ikke sentrifugert og blir liggende i vannet etter siste skylling. Dermed reduseres krølldannelsen hvis ikke tekstilene blir tatt ut av trommelen med en gang etter programslutt. Velg en sentrifugehastighet for å fortsette programmet. Hvis du vil avslutte programmet, trykk tasten Dør. Uten sentrifugering Tekstilene blir ikke sentrifugert. Etter at det siste skyllevannet er pumpet ut, kobler maskinen straks inn antikrøll. Ved denne innstillingen bortfaller også sentrifugeringen mellom skyllingene (skyllesentrifugering). 14

15 Første igangsetting Før maskinen settes i gang første gang, må den oppstilles og tilkobles riktig. Se "Oppstilling og tilkobling". Av sikkerhetsgrunner er sentrifugering før første igangsetting ikke mulig. For å aktivere sentrifugeringen må du gjennomføre et vaskeprogram uten tøy og uten vaskemiddel. Ved bruk av vaskemiddel kan det oppstå altfor stor skumdannelse! Samtidig blir kuleventilen i avløpet aktivert. Kuleventilen bevirker fullstendig utnyttelse av vaskemiddelet for fremtiden. ^ Skru opp vannkranen. ^ Trykk inn tasten K. ^ Still programvelgeren på Koke-/Kulørtvask 60 C. ^ Trykk tasten Start. Etter programslutt er den første igangsettingen avsluttet. 15

16 Miljøvennlig vasking Energi- og vannforbruk Vask helst maksimal tøymengde for hvert enkelt vaskeprogram. Da er energi- og vannforbruket lavest, vasketøymengden sett under ett. Bruk programmene Automatic eller Mini for små tøymengder. Ved liten tøymengde i programmet Koke-/Kulørtvask sørger maskinens mengdeautomatikk for reduksjon av vann-, tids- og energiforbruket. Dette kan føre til en forkortelse av programtiden i løpet av vaskeprosessen. Bruk programmmet Koke-/Kulørtvask 60 C i stedet for programmet Koke-/Kulørtvask 95 C. Da sparer du mellom 35 % og 45 % energi. For de fleste tilsmussinger er dette tilstrekkelig. For hardnakket eller gammelt smuss: Bruk tilleggsfunksjonen Bløtlegging. Vaskemiddel Bruk maksimalt så mye vaskemiddel som angitt på vaskemiddelpakken. Reduser vaskemiddelmengden for mindre tøymengder (ca. 1 / 3 mindre vaskemiddel ved halv tøymengde). Riktig tilleggsfunksjonsvalg (Kort, Bløtlegging, Forvask) Velg for: lite skittent tøy uten tydelige flekker et vaskeprogram med tilleggsfunksjonen Kort. normalt til meget skittent tøy med tydelige flekker et vaskeprogram uten tilleggsfunksjoner. ekstra skittent tøy et vaskeprogram med tilleggsfunksjonen Bløtlegging. Bruk tilleggsfunksjonen Bløtlegging i stedet for tilleggsfunksjonen Forvask. Ved bløtleggingen og påfølgende hovedvask blir det samme vaskevannet benyttet. Tips for påfølgende maskintørking For å spare energi ved tørkingen: velg så høy sentrifugehastighet som mulig for hvert enkelt vaskeprogram. 16

17 Slik vasker du riktig Kortveiledning Anbefaling: Det er fornuftig å gjøre seg fortrolig med håndteringen av vaskemaskinen. Les derfor de detaljerte avsnittene "Forberedelse", "Programvalg" og "Programslutt" i dette kapitlet. A Klargjør og sorter tøyet Programvalg: B Skru på vaskemaskinen C Åpne maskindøren D Legg inn tøyet E Lukk maskindøren F Velg program G Velg sentrifugehastighet H Velg tilleggsfunksjon(er) I Tilsett vaskemiddel J Start programmet Programslutt: K Åpne maskindøren L Ta ut tøyet M Skru av vaskemaskinen N Lukk maskindøren Hvilke tekstiler som kan vaskes i hvilket program, viser programoversikten på de følgende sidene. 17

18 Slik vasker du riktig Programoversikt Koke-/Kulørtvask Tekstiltype Tilleggsfunksjoner Spesielle råd Vaskemiddel maksimalt 5,0 kg Tøy av bomull og lin, f.eks. sengetøy, duker, frottéhåndklær, jeans, T-skjorter, undertøy, babytøy. Kort, Forvask, Bløtlegging, Høyere vannstand Bruk Koke-/Kulørtvask 95 C bare til meget skittent og bakteriebefengt tøy. For tekstiler med hardnakket og/eller gammelt smuss: bruk tilleggsfunksjonen Bløtlegging. For tekstiler med større mengder smuss (f.eks. støv, sand): bruk tilleggsfunksjonen Forvask. For lite skittent tøy: Bruk tilleggsfunksjonen Kort. Vask mørke tekstiler med kulørt- eller flytende vaskemiddel. Universal-, kulørtvaskemiddel Opplysning for testinstitutter: Programinnstilling for kontrollen etter norm EN 60456: Kulørtvask 60 C Lettstelt Tekstiltype Tilleggsfunksjoner Spesielle råd Vaskemiddel maksimalt 2,5 kg Tekstiler av syntetfiber, blandingsstoffer eller lettstelt bomull, f.eks. skjorter, bluser, forklær, duker. Kort, Forvask, Bløtlegging, Høyere vannstand For tekstiler med hardnakket og/eller gammelt smuss: bruk tilleggsfunksjonen Bløtlegging Universal-, kulørt-, finvaskemiddel 18

19 Slik vasker du riktig Finvask Tekstiltype Tilleggsfunksjoner Spesielle råd Vaskemiddel Silke Tekstiltype Spesielle råd Vaskemiddel Ull Tekstiltype Vaskemiddel maksimalt 1,0 kg Tekstiler av syntetfiber, blandingsstoffer, kunstsilke eller lettstelt bomull, f.eks. skjorter, bluser. Gardiner som ifølge produsenten tåler maskinvask. Kort, Forvask, Bløtlegging Liten krølldannelse i dette programmet (strykelett) Gardiner inneholder ofte mye finstøv og bør vanligvis vaskes i et program med Forvask. Reduser sentrifugehastigheten eller velg bort sentrifugeringen for gardiner som krøller lett. Finvaskemiddel maksimalt 1,0 kg Håndvaskbare plagg av tekstiler som ikke inneholder ull. Liten krølldannelse i dette programmet (strykelett) Legg tynne strømpebukser og BHer i en vaskepose. Finvaskemiddel maksimalt 2,0 kg Tekstiler av håndvaskbar eller maskinvaskbar ull og ullblandinger. Ullvaskemiddel 19

20 Slik vasker du riktig Mini Tekstiltype Spesielt råd Vaskemiddel Automatic Tekstiltype Tilleggsfunksjoner Vaskemiddel Stivelse Tekstiltype Spesielle råd Ekstra skylling Tekstiltype Pumpe/Sentrifugering Spesielle råd maksimalt 2,5 kg Lite skitne tekstiler, som kan vaskes i kulørtvaskprogrammet. Tilsett mindre vaskemiddel (halv tøymengde). Universal-, kulørtvaskemiddel maksimalt 3,0 kg Blanding av tekstiler for programmene Koke-/Kulørtvask og Lettstelt, sortert etter farger. Kort, Bløtlegging, Forvask Universal-, kulørtvaskemiddel Duker, servietter, forklær, arbeidstøy. maksimalt 5,0 kg Tekstilene bør være nyvasket, men skylt uten tøymykner. Tekstiler som bare skal skylles og sentrifugeres. maksimalt 5,0 kg maksimalt 5,0 kg Bare pumpe: Innstill hastigheten på Uten sentrifugering. 20

21 Slik vasker du riktig Vedlikeholdssymboler Vask Gradetallet på vaskebaljen angir maksimal temperatur for vasking. 9 Normal maskinvask 4 Skånsom maskinvask c Ekstra skånsom maskinvask / Håndvask h Kan ikke vaskes Eksempler for programvalg Program Koke-/Kulørtvask Vedlikeholdssymbol 9ö8E76 Lettstelt Finvask Ull / Silke / Mini 7 ac Automatic 72 Tørking Punktene angir temperaturen q Normal temperatur r Redusert temperatur s Ikke egnet for trommeltørking Stryking & rulling Punktene angir temperaturområdene I ca. 200 C H ca. 150 C G ca. 110 C J Plagget tåler ikke stryking/ rulling f p w D Profesjonell rensing Rens med kjemiske løsningsmidler. Bokstavene står for rensemiddel. Våtrens Tåler ikke kjemisk rens Bleking x Alle oksidasjons-blekemidler er tillatt { Kun surstoffbleking er tillatt z Tåler ikke bleking 21

22 Slik vasker du riktig Forberedelse A Klargjør og sorter tøyet ^ Tøm lommene.,fremmedlegemer (f.eks. spiker, mynter, binders, bh-spiler) kan skade tekstiler og maskindeler. ^ Fjern eventuelle flekker på tøyet før vask; helst mens de er ferske. Tørk flekkene forsiktig av med en klut som ikke farger. Ikke gni! Spesielle flekker (blod, egg, kaffe, te osv.) kan ofte fjernes med små knep. Se flekkfjerningstips på ikke kjemiske (løsemiddelholdige) rengjøringsmidler i maskinen! ^ Sorter tekstilene etter farger og etter symbolene på vedlikeholdsetiketten (i kragen eller sidesømmen). Mørke tekstiler avgir ofte farge ved første vask. Vask lyse og mørke plagg hver for seg, slik at ikke noe blir misfarget. Gardiner: Fjern gardinkroker og blybånd eller legg gardinene i en vaskepose. BHer: Sy fast eller ta ut løse bøyler. Strikkevarer, jeans, bukser og trikot (f.eks. T-skjorter): Vreng dem hvis tekstilprodusenten anbefaler det. Lukk glidelåser, hekter o.l. før vask. Lukk dynetrekk og putevar, slik at ikke småplagg havner inni dem. Ikke vask tekstiler som er merket med Tåler ikke vask (vedlikeholdssymbol h). 22

23 Slik vasker du riktig Programvalg B Skru på maskinen ^ Trykk inn tasten K. C Åpne maskindøren ^ Trykk tasten Dør og åpne døren. D Legg inn tøyet ^ Brett ut tøyet og legg det løst inn i trommelen. Plagg av forskjellig størrelse forsterker vaskeeffekten og fordeler seg bedre under sentrifugering. Vask helst maksimal tøymengde for hvert enkelt vaskeprogram. Da er energi- og vannforbruket lavest, vasketøymengden sett under ett. Vær likevel oppmerksom på at en overskridelse av maksimal tøymengde fører til redusert vaskeresultat og økt krølldannelse. E Lukk døren Pass på at ingen plagg blir klemt fast mellom døren og dørpakningen. F Velg program ^ Still programvelgeren på ønsket program På displayet vises den maksimale vasketiden. G Velg sentrifugehastighet ^ Trykk tasten "Sentrifugering" så mange ganger at kontrollampen for ønsket sentrifugehastighet lyser. Endring av sentrifugehastigheten er bare mulig innenfor grensene for det aktuelle grunnvaskeprogrammet. 23

24 Slik vasker du riktig Tilleggsfunksjoner H Velg tilleggsfunksjon(er) Du kan koble inn tilleggsfunksjoner, hvis dette er tillatt for grunnprogrammet. Med den øvre tasten velger du tilleggsfunksjoner i rekkefølgen: Kort eller Forvask eller Bløtlegging eller ikke noe valg. Med den nedre tasten velger eller velger du bort tilleggsfunksjonen Høyere vannstand. ^ Trykk den ønskede tilleggsfunksjonstasten. Trykk den øvre tasten flere ganger til kontrollampen for ønsket tilleggsfunksjon lyser. Forvask For meget skitne tekstiler. Bløtlegging For ekstra skitne tekstiler og tekstiler med flekker som inneholder eggehvite (f.eks. blod, fett, kakao). Bløtleggingstiden kan programmeres mellom 30 minutter og 2 timer i 30 minutters skritt. Grunninnstillingen er 2 timer. Omprogrammeringen til en annen tid er beskrevet i kapittel "Programmeringsfunksjoner", avsnitt "Bløtlegging". Høyere vannstand Hvis du vil bruke mer vann til vaskeprosessen, kan du velge mellom fire innstillinger for tasten Høyere vannstand. Innstillingene er forklart i kapittel "Programmeringsfunksjoner" avsnitt "System Høyere vannstand". Ved levering er maskinen innstilt slik at vannstanden blir forhøyet for vask og skylling ved at tasten Høyere vannstand trykkes. Kort For lite skitne tekstiler. Programtiden blir forkortet. 24

25 Slik vasker du riktig I Tilsett vaskemiddel Riktig dosering er viktig, fordi for lite vaskemiddel medfører: Tøyet blir ikke rent og blir med tiden grått og hardt Fettlus på tøyet Kalkavleiring på varmeelementet... for mye vaskemiddel medfører: Sterk skumdannelse, og dermed dårlig vaskemekanikk og dårlig vaske-, skylle- og sentrifugeringsresultat Høyere vannforbruk, fordi en ekstra skylling blir koblet inn automatisk Økologisk belastning ^ Trekk ut vaskemiddelbeholderen og fyll vaskemiddelet i kamrene. i Vaskemiddel for forvasken (inndeling av anbefalt total vaskemiddelmengde: Tilsett 1 / 3 i kammer i og 2 / 3 i kammer j) j Vaskemiddel for hovedvasken inklusive bløtlegging Tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse ^ Lukk vaskemiddelbeholderen. J Trykk tasten Start Programmet er startet. På displayet står den maksimale programtiden. 25

26 Slik vasker du riktig Programslutt K Åpne maskindøren ^ Trykk tasten Dør. L Ta ut tøyet M Skru av vaskemaskinen ^ Trykk tasten K ut og still programvelgeren på Stopp. N Lukk maskindøren Ellers er det fare for at gjenstander utilsiktet havner i trommelen. Disse kan komme med i vasken og skade tøyet. ^ Fjern eventuelle fremmedlegemer fra dørbelgen. Ikke glem igjen plagg i trommelen! Ved neste vask kan de krympe eller farge over på annet tøy. 26

27 Slik vasker du riktig Etterinnlegging/uttaging av tøy I disse programmene kan du legge inn/ ta ut tøy: Koke-/Kulørtvask Lettstelt Mini Automatic Stivelse ^ Trykk tasten Dør til maskindøren åpner seg. ^ Legg inn eller ta ut tøy. ^ Lukk døren. Programmet fortsetter automatisk. Døren lar seg ikke åpne hvis: Temperaturen på vaskevannet er over 55 C. Vannivået overskrider en bestemt verdi. Programskrittet Sluttsentrifugering er nådd. NB: Etter programstart kan ikke vaskemaskinen registrere noen forandring av tøymengden. Etter etterinnlegging eller uttaging av tøy går maskinen derfor alltid ut fra maksimal tøymengde. Den viste resttiden kan bli forlenget. 27

28 Slik vasker du riktig Pause i programmet ^ Skru av vaskemaskinen med tasten K. For å fortsette: ^ Skru på vaskemaskinen med tasten K. Forandre valgt program Maskinen aksepterer følgende endringer etter programstart: Når som helst endring av sentrifugehastigheten innen de tillatte grensene. Inntil 6 minutter etter start valg eller bortvalg av tilleggsfunksjonen Høyere vannstand og endring av temperaturen for det valgte programmet. Endring til et annet program er ikke lenger mulig etter programstart. Kontrollampen Antikrøll/Stopp blinker, hvis programvelgeren blir flyttet. Programforløpet blir ikke påvirket. Kontrollampen slokner når programvelgeren stilles på det tidligere valgte programmet. Utelate programavsnitt ^ Still programvelgeren på Stopp. Så snart kontrollampen for programavsnittet som programmet skal fortsette med, blinker på programindikatoren: ^ Still programvelgeren innen 4 sekunder igjen på ønsket program. Velge et annet program/avbryte programmet ^ Skru av vaskemaskinen med tasten K. ^ Still programvelgeren på Stopp. Vaskeprogrammet er avbrutt. ^ Skru på vaskemaskinen med tasten K. ^ Velg et nytt program. ^ Trykk tasten Start. 28

29 Slik vasker du riktig Programforløp Hovedvask Skylling Sentrifugering Vannstand Vaskerytme Vannstand Skylleomgan ger Skyllesentrifugering Sluttsentrifugering Koke-/ d a ( 2-3 1) L 2) L Kulørtvask Lettstelt d a e 2-3 3) L 2) L Finvask e b e 3 L Silke ( d ( 2 L Ull ( c ( 2 L 2) L Mini d a ( 2 L 2) L Automatic d a e 2 L 2) L Stivelse d 1 L Ekstra skylling e 2 L d = lav vannstand ( = middels vannstand e = høy vannstand Særtrekk i programforløpet, se neste side. a= Normal vaskerytme b= Skånegang c= Ull d= Silke 29

30 Slik vasker du riktig Vaskemaskinen har fullelektronisk styring med mengdeautomatikk. Vaskemaskinen fastslår selv nødvendig vannforbruk, avhengig av det innlagte tøyets mengde og sugekraft. Dette fører til forskjellige programforløp og vasketider. De oppførte programforløpene gjelder alltid grunnprogrammet ved maksimal tøymengde. Det tas ikke hensyn til valgbare tilleggsfunksjoner. Programindikatoren på vaskemaskinen viser hele tiden under vaskeprogrammet hvilket programavsnitt som er nådd. Særtrekk i programforløpet: Antikrøll: Trommelen fortsetter å bevege seg inntil 30 minutter etter programslutt, for å unngå krølldannelse. (Unntak: program Ull). Vaskemaskinen kan åpnes når som helst. 1) en 3. skylling følger ved: for mye skum i trommelen en sluttsentrifugeringshastighet mindre enn 700 o/min valg av Uten sentrifugering 2) Skyllesentrifugering: Tekstilene blir sentrifugert mellom de enkelte skyllingene. 3) en 3. skylling følger ved: valg av Uten sentrifugering Bortvalg av skyllesentrifugeringen: Velg innstillingen Uten sentrifugering med tasten "Sentrifugering". 30

31 Vaskemiddel Du kan bruke alle moderne vaskemidler som er egnet for vaskemaskiner, også flytende, kompakte (konsentrerte) vaskemidler, og tabletter. Tekstiler av ull eller ullblandinger bør vaskes med et ullvaskemiddel. Bruks- og doseringsveiledning for full tøymengde står på vaskemiddelpakken. Doseringen er avhengig av: Hvor skittent tøyet er Lite skittent Ingen synlige tilsmussinger og flekker. Plaggene har f.eks. opptatt kroppslukt. Normalt skittent Tilsmussinger og/eller noen få, lette flekker kan ses. Meget skittent Tilsmussinger og/eller flekker helt tydelige. Vannets hardhet Hvis du ikke kjenner vannets hardhetsgrad, kontakt det lokale vannverket. Tøymengden Vannets hardhetsgrad Hardhetsområde Vannets beskaffenhet Total hardhet i mmol/l d (deutsche Härte) I bløtt 0-1,3 0-7 II middels 1,3-2, III hardt til meget hardt over 2,5 over 14 Avkalkingsmiddel I hardhetsområdene II og III kan du tilsette et avkalkingsmiddel, for å spare vaskemiddel. Riktig dosering står på pakken. Tilsett først vaskemiddel, så avkalkingsmiddel. Da kan vaskemiddelet doseres som for hardhetsområde I. Komponenter - vaskemiddel Hvis du vasker med flere komponenter, fyll midlene sammen i kammer j i denne rekkefølgen: 1. Vaskemiddel 2. Avkalkingsmiddel 3. Flekkfjerner Da blir midlene best spylt inn. 31

32 Vaskemiddel Tøymykner, syntetisk stivelse, stivelse i pulverform eller flytende Tøymyknere gjør tøyet mykt og reduserer statisk ladning ved maskintørking. Syntetiske stivelsesmidler gir bedre hold i tekstilene. Stivelse gjør tøyet stivt og fyldig. ^ Doser etter produsentens anvisning. Automatisk tilsetting av tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse ^ Fyll på tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse i kammer. Ikke fyll over maks.-merket. I siste skylling blir tøymykneren eller stivelsen spylt inn. Ved slutten av vaskeprogrammet er det litt restvann i kammer. Separat tilsetting av tøymykner eller syntetisk stivelse ^ Fyll tøymykner eller stivelse i kammer. ^ Still programvelgeren på Stivelse. ^ Velg sentrifugehastighet. ^ Trykk tasten Start. Separat tilsetting av stivelse ^ Doser og klargjør stivelsen som angitt på pakken. ^ Fyll stivelsen i kammer i. ^ Still programvelgeren på Stivelse. ^ Velg sentrifugehastighet. ^ Trykk tasten Start. Avfarging/farging ^ Bruk ikke avfargingsmidler i vaskemaskinen. ^ Vaskemaskinen bør ikke brukes ofte til farging. Saltet som brukes ved farging, kan ved stadig bruk angripe stålet. Overhold fargemiddelprodusentens angivelser nøye. Rengjør vaskemiddelbeholderen, spesielt sugeheverten, etter flere omganger med automatisk stiving. 32

33 Rengjøring og stell Rengjøring av trommelen Ved vasking med lave temperaturer kan det være fare for bakterie- og luktdannelse i vaskemaskinen. For å rengjøre trommelen og for å forhindre luktdannelse, bør det en gang per måned gjennomføres et vaskeprogram på minimum 60 C med pulvervaskemiddel. Rengjøring av vaskemiddelbeholderen Fjern evt. vaskemiddelrester regelmessig. Rengjøring av kabinett og panel,ta ut støpselet før rengjøring og stell.,vaskemaskinen må ikke spyles med vannslange. ^ Rengjør kabinettet og panelet med et mildt rengjøringsmiddel eller såpevann og tørk med en myk klut. ^ Rengjør trommelen med et egnet pussemiddel for rustfritt stål. ^ Trekk ut vaskemiddelbeholderen til den stopper, trykk på utløseren og ta ut beholderen. ^ Rengjør vaskemiddelbeholderen med varmt vann.,ikke bruk løsemiddelholdige rengjøringsmidler, skuremidler, glasseller universalrengjøringsmidler! Slike midler kan skade kunststoffoverflater og andre deler. 33

34 Rengjøring og stell Rengjøring av vaskemiddelbeholderrommet ^ Rengjør sugeheverten. 1. Trekk sugeheverten ut av kammer og rengjør den under rennende, varmt vann. Rengjør også røret som sugeheverten settes over. 2. Sett sugeheverten inn igjen. ^ Fjern vaskemiddelrester og kalkavleiringer fra innspylingsdysene til vaskemiddelbeholderen med en flaskekost. Rengjør sugeheverten spesielt grundig etter flere omganger med flytende stivelse. Flytende stivelse kan klebe seg fast. 34

35 Rengjøring og stell Rengjøring av vanninntakssilene Vaskemaskinen har to siler som beskytter vanninntaksventilene. Disse silene bør kontrolleres ca. hver 6. måned. Ved hyppige brudd i vannledningen bør de kontrolleres oftere. Rengjøring av silen i tilkoblingsstussen for vanninntaksventilen ^ Løsne den riflete kunststoffmutteren forsiktig fra tilkoblingsstussen med en tang og skru av mutteren. Rengjøring av silen i inntaksslangen ^ Skru igjen vannkranen og skru av inntaksslangen. ^ Ta tak i kunststoffsilen med f.eks. en nebbtang, trekk silen ut og rengjør den. Sett delene inn igjen i omvendt rekkefølge. ^ Trekk gummipakningen 1 ut av forskruningen. ^ Ta tak i kunststoffsilen 2 med en kombi- eller nebbtang og trekk silen ut. ^ Rengjør silen. Sett delene inn igjen i omvendt rekkefølge. De to silene må settes inn igjen etter rengjøringen. 35

36 Feilretting Hva skal du gjøre hvis... De fleste feil som oppstår ved daglig bruk, kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare tid og kostnader, siden du slipper å tilkalle service. De følgende tabellene skal hjelpe til å finne årsakene til en feil og til å rette på feilen. Vær imidlertid oppmerksom på dette:,reparasjoner på elektriske apparater må bare utføres av autoriserte fagfolk. På grunn av ukyndig utførte reparasjoner kan det oppstå betydelig fare for brukeren. Programmet starter ikke. Problem Årsak Retting Kontrollampen Antikrøll/Stopp lyser ikke, eller tasten Start blinker ikke. Programmet starter ikke ved valg av programmet Pumpe/Sentrifugering. Maskinen har ikke strøm. "Første igangsetting" er ikke gjennomført. Kontroller om støpselet sitter på plass. sikringen er i orden. døren er skikkelig lukket. Foreta "Første igangsetting" som beskrevet i kapitlet med samme navn. 36

37 Feilretting Vaskeprogrammet er blitt avbrutt, og en feilmelding vises. Problem Årsak Retting A Feilkontrollampen Kontroller avløp blinker og på displayet vises " ". Feilkontrollampen Kontroller inntak blinker og på displayet vises " ". Feilkontrollampene Kontroller inntak og Kontroller avløp blinker og i displayet vises " ". Kontrollampen Bløtlegging/Forvask eller Skylling blinker og på displayet vises " ". Vannavløpet er blokkert. Avløpsslangen ligger for høyt. Vanninntaket er stengt. Silen i inntaksslangen er tilstoppet. Vannsikringssystemet har reagert. Det foreligger en feil. Rengjør lofilteret og avløpspumpen som beskrevet i kapittel "Feilretting" avsnitt "Åpning av maskindøren ved tilstoppet avløp og/eller strømbrudd". Maksimal pumpehøyde er 1m. Åpne vannkranen. Rengjør silen. Tilkall service. Start programmet en gang til. Hvis feilmeldingen vises på nytt, tilkall service. A For å koble ut feilmeldingen: Skru av maskinen med tasten K og still programvelgeren på Stopp. 37

38 Feilretting Vaskeprogrammet forløper som vanlig, likevel kommer en feilmelding. Problem Årsak Retting A Feilkontrollampen Kontroller avløp blinker. Feilkontrollampen Kontroller inntak blinker. Servicekontrollampen Kontroller dosering lyser. På programindikatoren blinker kontrollampen Vask. På programindikatoren blinker kontrollampen Antikrøll/Stopp. Vannavløpet er hindret. Vanninntaket er hindret. Silen i inntaksslangen er skitten. Det har dannet seg for mye skum under vaskingen. Det foreligger en feil. Rengjør lofilteret og avløpspumpen som beskrevet i kapittel "Feilretting" avsnitt "Åpning av maskindøren ved tilstoppet avløp og/eller strømbrudd". Kontroller om vannkranen er åpnet nok. det er knekk på inntaksslangen. Rengjør silen. Tilsett mindre vaskemiddel ved neste vaskeomgang og følg doseringsveiledningen på vaskemiddelpakken. Start programmet en gang til. Hvis feilmeldingen vises på nytt, tilkall service. Programvelgerens stilling er blitt forandret etter programstart. Drei programvelgeren til den opprinnelige stillingen. A For å koble ut feilmeldingen: Skru av maskinen med tasten K og still programvelgeren på Stopp. 38

39 Feilretting Generelle feil eller ikke tilfredsstillende vaskeresultat Problem Årsak Retting Vaskemaskinen står ikke stille under sentrifugering. Vaskemaskinen har ikke sentrifugert tøyet som den pleier, og tøyet er fortsatt vått. Uvanlig støy fra pumpen. Mye vaskemiddel blir liggende igjen i vaskemiddelbeholderen. Tøymykneren blir ikke fullstendig spylt inn, eller det blir stående for mye vann i kammer. Maskinføttene står ikke likt og er ikke låst. Ved sluttsentrifugeringen ble det målt en stor ubalanse og sentrifugehastigheten ble automatisk redusert. Rett opp maskinen så den står støtt. Legg alltid store og små plagg sammen i trommelen, for å få en bedre fordeling. Ingen feil! Slurpelyder ved begynnelsen og slutten av utpumpingen er normalt. Vannets flytetrykk er ikke tilstrekkelig. Pulvervaskemidler i forbindelse med avkalkingsmidler har tendens til å klebe. Sugeheverten sitter ikke riktig eller den er tett. Rengjør silen i vanninntaket. Trykk eventuelt tasten Høyere vannstand. Tilsett først vaskemiddel og deretter avkalkingsmiddel i vaskemiddelbeholderen. Rengjør sugeheverten, se kapittel "Rengjøring og stell", avsnitt "Rengjøring av vaskemiddelbeholderen". 39

40 Feilretting Problem Årsak Retting Tøyet blir ikke rent med flytende vaskemiddel. På det vaskete tøyet er det grå elastiske partikler (fettlus). På de vaskete tekstilene er det hvite, vaskemiddellignende partikler. Flytende vaskemidler inneholder ikke blekemidler. Flekker av frukt, kaffe eller te blir ikke fjernet. For lite vaskemiddel (tøyet har vært sterkt tilsølt med fett (oljer, salver)). Vaskemiddelet inneholder bestanddeler (zeolitter) for vannavkalking, som ikke løses opp i vann. De har satt seg fast på tekstilene. Bruk pulvervaskemiddel med blekemiddel. Fyll flekkfjerner i kammer j og det flytende vaskemiddelet i en vaskeball. Tilsett aldri flytende vaskemiddel og flekkfjerner sammen i vaskemiddelbeholderen. Tilsett mer vaskemiddel til slikt tøy, eller bruk flytende vaskemiddel. La programmet Koke-/Kulørtvask 60 C gå uten tøy med flytende vaskemiddel før neste vask. Prøv å fjerne partiklene med en børste når tekstilene er tørre. Vask mørke tekstiler med et flytende vaskemiddel for fremtiden. Slike vaskemidler inneholder ingen zeolitter. 40

41 Feilretting Maskindøren lar seg ikke åpne med tasten Dør. Årsak Maskinen er ikke elektrisk tilkoblet. Maskinen er ikke skrudd på. Strømbrudd Døren var ikke korrekt festet. Det er fremdeles vann i trommelen, og maskinen kan ikke pumpe det ut. Retting Sett støpselet i stikkontakten. Skru på maskinen med tasten K. Åpne maskindøren som beskrevet i kapittel "Feilretting", avsnitt "Åpning av maskindøren ved strømbrudd". Trykk hardt mot låsesiden på maskindøren, trykk deretter tasten Dør. Rengjør lofilter og avløpspumpe. Som beskyttelse mot skålding kan ikke maskindøren åpnes hvis temperaturen på vaskevannet er over 55 C. 41

42 Feilretting Åpning av maskindøren ved tilstoppet avløp og/eller strømbrudd ^ Skru av maskinen. På innsiden av panelet for vaskemiddelbeholderen er det en åpner for dekselet til lofilteret. Tilstoppet avløp Hvis avløpet er tilstoppet, kan det være en større mengde vann (maks. 25 l) i maskinen.,forsiktig: Hvis det nettopp har vært vasket ved høy temperatur, er det fare for skålding! Tømmeprosess ^ Sett et kar under dekselet. Ikke skru lofilteret helt ut. ^ Ta ut åpneren. ^ Løsne lofilteret til vannet renner ut. For å avbryte vannavløpet: ^ Skru til lofilteret igjen. ^ Åpne dekselet til lofilteret. 42

43 Feilretting Når det ikke renner ut mer vann:,hvis lofilteret ikke blir satt inn igjen og skrudd fast, renner det vann ut av vaskemaskinen. Åpning av døren,vær sikker på at trommelen står stille før du tar ut tøyet. Hvis du stikker hånden inn i en trommel som går rundt, er det betydelig fare for skade. ^ Skru lofilteret helt ut. ^ Rengjør lofilteret grundig. ^ Trekk i nødåpneren. Døren åpner seg. ^ Prøv om pumpepropellen kan dreies lett, fjern eventuelle fremmedlegemer (knapper, mynter osv.) og rengjør innerrommet. ^ Sett inn lofilteret igjen og skru det fast. 43

44 Feilretting Service Hvis maskinen må repareres, kontakt Miele-forhandleren eller Mieles serviceavdeling. Telefon: Oppgi maskinens modell og nummer. Opplysningene finner du på typeskiltet over vinduet på åpen maskindør. Garantibetingelser og garantitid Garantitiden for vaskemaskinen er 2 år. Nærmere opplysninger om garantibetingelsene finner du i leveringsbetingelsene. Ekstrautstyr For denne vaskemaskinen kan ekstrautstyr kjøpes hos Miele-forhandleren eller i Mieles deleavdeling. 44

45 Oppstilling og tilkobling Front a Inntaksslange (trykkfast inntil kpa) b Elektrotilkobling c - f Avløpsslange (med dreibar og avtagbar U-bøy) med mulighetene for vannavløpsføring g Betjeningspanel h Vaskemiddelbeholder i Maskindør j Deksel for lofilter, avløpspumpe og nødåpner k Gripespor for transporten l Fire høydejusterbare føtter 45

46 Oppstilling og tilkobling Bakside a Dekselfremspring med gripemuligheter for transporten b Elektrotilkobling c Inntaksslange (trykkfast inntil kpa) d Avløpsslange e Dreiesikring med transportstenger f Holder for inntaksslange og avløpsslange g Holder for transportstenger som er tatt av 46

47 Oppstilling og tilkobling Underlaget Et betonggulv egner seg best som underlag. Det vibrerer sjelden under sentrifugering - i motsetning til tregulv eller gulv med "myke" egenskaper. Viktig: ^ Still maskinen loddrett og støtt. ^ Ikke still maskinen på myke gulvbelegg, så unngås at maskinen vibrerer under sentrifugering. Ved oppstilling på tregulv: ^ Sett maskinen på en plate av kryssfiner (minst 59x52x3 cm). Platen bør skrus fast til flest mulig gulvbjelker, ikke bare til gulvplankene. Sett helst maskinen i et hjørne av rommet. Der er gulvet mest stabilt.,ved oppstilling på en sokkel som finnes på stedet (av betong eller mur) må maskinen sikres ved hjelp av braketter (kan kjøpes hos en Miele-forhandler eller i Mieles deleavdeling). Ellers er det fare for at maskinen faller ned fra sokkelen under sentrifugering. Bære vaskemaskinen til oppstillingsstedet For transport av vaskemaskinen, fra emballasjebunnen til oppstillingsstedet: bruk gripesporene foran og dekselfremspringet bak.,maskinføttene og underlaget må være tørre, slik at maskinen ikke kan gli under sentrifugering. Fjerning av transportsikringen ^ Ta av venstre og høyre dreiesikring. 1. Løsne dreiesikringen med en skrutrekker. 2. Ta av dreiesikringen. 47

48 Oppstilling og tilkobling ^ Drei venstre transportstang 90 med den vedlagte skrunøkkelen og ^ Drei høyre transportstang 90 og ^ trekk ut transportstangen. ^ trekk ut transportstangen. 48

49 Oppstilling og tilkobling,hullene etter transportstengene må tettes! Ellers er det fare for skade. ^ Fest transportstengene på baksiden av maskinen. Pass på at boringene b festes på tappene a. ^ Tett hullene med dreiesikringene og pluggene som er festet på dem.,maskinen må ikke transporteres uten transportsikring. Ta vare på transportsikringen. Den må monteres igjen før transport av maskinen (f.eks. ved flytting). Montering av transportsikringen Montering av transportsikringen foretas i motsatt rekkefølge. 49

50 Oppstilling og tilkobling Oppretting Maskinen må stå loddrett og likt på alle fire føttene for at den skal virke problemfritt. Hvis maskinen ikke stilles opp forskriftsmessig, øker vann- og energiforbruket, og maskinen kan flytte seg. Utskruing og låsing av føttene Maskinen justeres med de fire skruføttene. Ved levering er alle føttene skrudd inn. ^ Kontroller med vater om maskinen står loddrett. ^ Hold foten 1 fast med en vannpumpetang. Skru fast låsemutteren 2 igjen med skrunøkkelen mot kabinettet.,alle fire låsemutterne må være skrudd fast mot kabinettet. Kontroller også de føttene som ikke ble skrudd ut under justeringen. Ellers er det fare for at maskinen flytter seg. ^ Løsne låsemutteren 2 mot høyre med den vedlagte skrunøkkelen. Skru ut låsemutteren 2 sammen med foten 1. 50

51 Oppstilling og tilkobling Oppstilling under benkeplate Viktig Monteringen av innbyggingssettet* og mellomsatsen* må utføres av en fagmann. Et innbyggingssett* er nødvendig. Topplaten må erstattes av en dekkplate som følger med innbyggingssettet. For den elektriske sikkerhetens skyld er det absolutt nødvendig å montere dekkplaten. Ved benkehøyde 900/910 mm kreves en justeringsramme*. Vanninntak og -avløp samt elektrotilkobling bør installeres og være tilgjengelig i nærheten av maskinen. En monteringsveiledning er vedlagt innbyggingssettet. Vask-tørk-søyle Maskinen kan settes sammen med en Miele tørketrommel til en vask-tørksøyle. Til dette behøves en mellomsats* (WTV). Deler merket med * kan leveres av en Miele-forhandler eller Mieles deleavdeling. a Sikkerhetsavstand til veggen: minst 2 cm b Høyde: Mellomsats med arbeidsplate: ca. 169 cm Mellomsats uten arbeidsplate: ca. 170 cm Montering av topplaten igjen Hvis du har demontert topplaten for vask-tørk-søylen eller for oppstilling under en benkeplate, må du passe på når du monterer topplaten igjen at den sitter fast på de bakre holderne. Bare da er sikker transport av vaskemaskinen garantert. 51

52 Oppstilling og tilkobling Montering Maskiner med slangeforbindelse tillates normalt oppsatt i rom med godkjent gulvsluk. Ved vanntrykk større enn 60 N/cm 2 skal reduksjonsventil innsettes. Maskiner med slangeforbindelse, som ønskes anbrakt i rom uten sluk, kan tillates når huseierens tillatelse foreligger. Enkelte vannverk har tilleggsbestemmelser. For maskiner som ikke har brutt forbindelse i vanntilførselen, skal røravbryter innsettes. Eventuelt rørleggerarbeide skal utføres av autorisert rørleggermester og anmeldes til vannverket. Miele vannsikringssystem Miele vannsikringssystem sikrer en omfattende beskyttelse mot vannskader på grunn av vaskemaskinen. Systemet består hovedsakelig av tre bestanddeler: 1) inntaksslangen 2) elektronikken og kabinettet 3) avløpsslangen 2) Elektronikken og kabinettet Bunnpannen Vann som renner ut gjennom utettheter i vaskemaskinen, blir samlet opp i bunnpannen. Ved hjelp av en flottørbryter blir vanninntaksventilene koblet ut. Videre vanntilførsel er sperret, vannet i vaskebeholderen blir pumpet ut Overløpssikringen Den forhindrer overløp fra vaskemaskinen på grunn av ukontrollert vanninntak. Stiger vannstanden over et bestemt nivå, blir avløpspumpen koblet inn og vannet pumpet ut kontrollert. 3) Avløpsslangen Avløpsslangen er sikret med et ventilasjonssystem som forhindrer at maskinen blir sugd tom. 1) Inntaksslangen Beskyttelse mot at slangen sprekker Inntaksslangen tåler et trykk på over kpa. 52

53 Oppstilling og tilkobling Vanninntak Maskinen kan kobles til drikkevannsledningen uten tilbakeslagsventil. Flytetrykket må være minst 100 kpa og maks kpa overtrykk. Hvis det er høyere enn kpa overtrykk, må det monteres en reduksjonsventil. For tilkobling trengs en vannkran med 3 / 4 " forskruning. Hvis det ikke finnes vannkran, må maskinen kobles til vannledningen av en autorisert installatør.,tilkoblingsslangen står under trykk. Kontroller derfor om tilkoblingen er tett ved å åpne vannkranen langsomt. Korriger eventuelt pakningen og forskruningen. Vedlikehold Hvis slangen skiftes ut, bruk bare en Miele originalslange som tåler et trykk på over kpa. De to silene - en i den frie enden på inntaksslangen og en i tilkoblingsstussen på vanninntaksventilen - må ikke fjernes. De beskytter vanninntaksventilen. Tilbehør - slangeforlengelse Som tilbehør kan slanger på 2,5 eller 4,0 m kjøpes hos en Miele-forhandler eller i Mieles deleavdeling. Vaskemaskinen er ikke egnet for tilkobling til varmtvann. 53

54 Oppstilling og tilkobling Vannavløp Vaskevannet pumpes ut ved hjelp av en avløpspumpe med løftehøyde 1 m. For at vannavløpet ikke skal hindres, må avløpsslangen legges uten knekk. Den dreibare U-bøyen i slangeenden kan eventuelt tas av. Muligheter for vannavløp: 1. Slangen henges på vask eller utslagsvask. Viktig: Sikre slangen så den ikke glir ned! Hvis vannet pumpes ut i en vask, må det renne unna raskt nok. Ellers kan vannet renne over, eller en del av det utpumpete vannet kan suges tilbake til maskinen. 2. Tilkobling til et kunststoff-avløpsrør med gummimuffe (vannlås ikke absolutt påkrevet). 3. Tilkobling til en vask med kunststoffnippel. 4. Avløp til sluk i gulvet. Om nødvendig kan slangen forlenges til 5 m. Tilbehør kan kjøpes hos en Mieleforhandler eller i Mieles deleavdeling. For avløpshøyder over 1 m (maks. 1,8 m løftehøyde) kan Miele levere en ekstra avløpspumpe - duo-drift - med nødvendig ombyggingssett. 54

Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245

Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245 Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06 086 560 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 461

Bruksanvisning Vaskemaskin W 461 Bruksanvisning Vaskemaskin W 461 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06 479 820 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W no - DK, NO, SE. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning Vaskemaskin W no - DK, NO, SE. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 3241 Bruksanvisningen må no - DK, NO, SE leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 616 530 Aktivt miljøvern

Detaljer

Din bruksanvisning MIELE W3241

Din bruksanvisning MIELE W3241 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIELE W3241. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIELE W3241 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040

Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 05 794 400 Aktivt miljøvern Transportemballasjen

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 655 680 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3375

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3375 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3375 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 838 290 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisning Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 654 560 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 902 700 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150 Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic no-no M.-Nr. 09 579 150 Innhold Valg av programmer...3 Programpakker....4 Sentrifugering...5 Programoversikt...6 Programforløp...10 Vaskemiddel...12

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 202 760 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 837 430

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 961

Bruksanvisning Vaskemaskin W 961 Bruksanvisning Vaskemaskin W 961 X Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 05 446 740 Aktivt miljøvern Aktivt

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 780 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 495 320

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 955 110 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 787 131 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW STARLINE no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 10 530 650 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 017 020

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 10 020 030

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 265 400 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 443 400

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13

Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13 Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13 N Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6065 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6065 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6065 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 757 660

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 640 160 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC

Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC Bruksanvisning Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 579 140 Innhold

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 835 580 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 028 010 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 370 920 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 028 100 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 757 650 Aktivt

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 835 580 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 519 080 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 518 340 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 164 930 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 442 100 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 622 640

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 610 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 080 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 05 967 420 Innhold Sikkerhetsregler...................................................

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. BRUK AV MASKINEN Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. Sorter vasken etter vaskeanvisningene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 844 190 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 670 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

FØR MASKINEN TAS I BRUK

FØR MASKINEN TAS I BRUK INNHOLD FØR MASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET KLARGJØRING AV VASKEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER VASKEPROGRAM RENSING AV FILTERET TØMMING

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 940 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 106 240 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 375 640 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK:

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK: N BRUKSANVISNING FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK: VIKTIG: LES NØYE KAPITLET INSTALLASJON FJERN TRANSPORTSIKRINGENE Første vaskesyklus uten tøy: 1. Åpne vannkranen.. Lukk døren. 3. Fyll litt vaskemiddel (ca.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 260 300 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 654 040 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 525 700 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 530 470

Detaljer

Betjening av maskinen

Betjening av maskinen Betjening av maskinen Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 850 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Vaskemaskinguide 2014

Vaskemaskinguide 2014 Vaskemaskinguide 2014 IKEAs vaskemaskiner designet for hverdagslivet IKEAs vaskemaskiner har brukervennlige funksjoner som passer ulike behov og gjør klesvasken enklere. Vi har frittstående maskiner med

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 11 008 550 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 260 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 838 790 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 268 400 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 844 760 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 699 130 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy).

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy). Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 655 730 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 3245

Bruksanvisning Vaskemaskin W 3245 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3245 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06 492 070 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 597 160 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD 3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN KLARGJØRING AV VASKEN

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 861 010 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 8823 C. no-no. Bruksanvisningen må leses

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 8823 C. no-no. Bruksanvisningen må leses Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 8823 C Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 872 360 Aktivt miljøvern

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Fuktighet i trommelen avhenger av sluttkontrollen. Dette følger med avhengig av modell Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Slanger som er frosset,

Detaljer

Vaskemaskin. no - NO. Bruksanvisning W 6073 (MC 23)

Vaskemaskin. no - NO. Bruksanvisning W 6073 (MC 23) Bruksanvisning Vaskemaskin W 6073 (MC 23) no - NO Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 018 292 2 M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. N Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 692 700 2 M.-Nr.

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI WD12 http://no.yourpdfguides.com/dref/649309

Din bruksanvisning ZANUSSI WD12 http://no.yourpdfguides.com/dref/649309 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 7644 C. no-no. Bruksanvisningen må leses

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 7644 C. no-no. Bruksanvisningen må leses Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 7644 C Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 857 020 Aktivt miljøvern

Detaljer

Vasking. Forberedelse

Vasking. Forberedelse Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 500 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 597 170 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING DAGLIG REFERANSE VEILEDNING TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET BAUKNECHT-PRODUKT. For å kunne motta utvidet service og støtte, vær vennlig å registrere ditt apparat på http://www.bauknecht.eu/register NO Før

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningsfelt. Dør

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningsfelt. Dør Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer