Bruks- og monteringsanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW STARLINE no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning av transportemballasjen Emballasjen beskytter maskinen mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Gjenvinning av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av det gamle apparatet Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Energisparing Energi- og vannforbruk Vask maksimal tekstilmengde for hvert enkelt vaskeprogram. Da er energi- og vannforbruket lavest, tekstilmengden sett under ett. Ved mindre mengder i programmene Kokevask og Kulørtvask sørger maskinens mengdeautomatikk for redusert vann-, tid- og energibehov. Bruk programmet Mini for mindre tekstilmengder. Vaskemiddel Bruk maksimalt så mye vaskemiddel som angitt på vaskemiddelpakken. Reduser vaskemiddelmengden for mindre tekstilmengder. Tips for påfølgende tørking i tørketrommel For å spare energi ved tørkingen: velg så høy sentrifugehastighet som mulig for hvert enkelt vaskeprogram. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 2

3 Innhold Aktivt miljøvern... 2 Kassering av det gamle apparatet... 2 Sikkerhetsregler og advarsler... 6 Betjening av vaskemaskinen Betjeningspanel Programvelger Symbolforklaringer Slik fungerer displayet Første igangsetting Slik vasker du riktig Kortfattet bruksanvisning Vedlikeholdssymboler Sentrifugering Maks. sluttsentrifugehastighet Skyllesentrifugering Koble ut sluttsentrifugering (skyllestopp) Koble ut skyllesentrifugering og sluttsentrifugering Timer Programoversikt Programforløp Endre programforløp Programavbrudd Pause i programmet Endre program Legge inn flere tekstiler eller ta ut tekstiler Vaskemiddel Avkalkingsmiddel Komponent-vaskemiddel Tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse Automatisk tilsetting av tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse Avfarging/farging Eksternt doseringssystem Rengjøring og stell Rengjøring av vaskemaskinen Rengjøring av silene i vanninntaket

4 Innhold Hvis feil oppstår Hvis feil oppstår Det kan ikke startes noe vaskeprogram I displayet står det en feilmelding Ikke tilfredsstillende vaskeresultat Generelle problemer med vaskemaskinen Åpning av døren når avløpet er tilstoppet/ved strømbrudd Service Reparasjoner Optisk grensesnitt Ekstrautstyr Oppstilling og tilkobling Front Bakside Oppstilling av vaskemaskinen Underlaget Fjerning av transportsikringen Montering av transportsikringen Oppretting Utskruing og låsing av føttene Sikre vaskemaskinen mot forflytning Vask-tørk-søyle Sokkeloppstilling Betalingssystem Vanntilkobling Kaldtvannstilkobling Varmtvannstilkobling Vannavløp Avløpspumpe Elektrotilkobling Tekniske data Meny Innstillinger Språk Åpne meny Innstillinger/Superbrukernivå Språk Vannavkjøling Klokkeslett Superbrukernivå Kontrast

5 Innhold Lysstyrke Standby (Display) Memory Mengdeautomatikk Vanninntak - Forvask Vann - Hovedvask Vann - Skylling Lavt flytetrykk Nivå KK Nivå Lettstelt Temp. Forvask KK Vasketid FV Vasketid KK Vasketid Lettstelt Forvask KK/Lettstelt Liste over spesialprogrammer Hygiene Skyllinger KK Skylleomg. Lettstelt Skylleomganger - Desinfeksjon Forskylling KK Forskylling Lettstelt Gratis sentrifugering

6 Sikkerhetsregler og advarsler Denne vaskemaskinen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis vaskemaskinen ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skade på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen før du tar vaskemaskinen i bruk. Den gir viktige opplysninger om sikkerhet, bruk og vedlikehold av maskinen. Du beskytter deg selv og forhindrer skade på vaskemaskinen. Dersom flere personer skal læres opp i bruk av vaskemaskinen, må du sørge for at sikkerhetsreglene er tilgjengelige, og/eller at personene gjøres kjent med dem. Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. Forskriftsmessig bruk Vaskemaskinen skal kun brukes til vask av tekstiler som ifølge produsentens vaskeanvisning kan vaskes i maskin. Annen bruk kan innebære fare. Miele er ikke ansvarlig for skader som skyldes annen bruk enn vaskemaskinen er bestemt for, eller feil betjening. Vaskemaskinen skal brukes som beskrevet i bruksanvisningen, vedlikeholdes jevnlig og kontrolleres at den fungerer slik den skal. Denne vaskemaskinen er ikke beregnet for utendørs bruk. 6

7 Sikkerhetsregler og advarsler Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene vaskemaskinen på en sikker måte, må ikke bruke denne vaskemaskinen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. Barn under åtte år må holdes vekk fra vaskemaskinen, med mindre de er under konstant tilsyn. Barn over åtte år, får bare betjene vaskemaskinen uten tilsyn, dersom vaskemaskinens funksjon er forklart slik at de kan betjene den på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde vaskemaskinen uten tilsyn. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av vaskemaskinen. Ikke la barn leke med vaskemaskinen. 7

8 Sikkerhetsregler og advarsler Teknisk sikkerhet Kontroller at vaskemaskinen ikke har ytre, synlige skader før den stilles opp og settes i gang. En skadet maskin må ikke stilles opp eller tas i bruk. Sikkerheten for det elektriske anlegget i vaskemaskinen garanteres kun hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen kontrolleres. I tvilstilfeller bør fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning. Hvis ukyndige reparerer maskinen, kan brukeren utsettes for fare, som Miele ikke kan ta ansvaret for. Reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader. Det må ikke foretas endringer på vaskemaskinen uten uttrykkelig tillatelse fra Miele. Ved feil eller ved rengjøring og stell, er maskinen koblet fra el-nettet bare når: støpselet til vaskemaskinen er trukket ut, eller sikringen(e) i husinstallasjonen er koblet ut, eller skrusikringen(e) i husinstallasjonen er skrudd helt ut. Se også kapittel "Oppstilling og tilkobling", avsnitt "Elektrotilkobling". 8

9 Sikkerhetsregler og advarsler Vaskemaskinen må bare kobles til vannforsyningen med et slangesett av nyere dato. Gamle slangesett må ikke brukes. Kontroller slangesettene med jevne mellomrom. Da kan du skifte dem ut i tide, og unngå vannskader. Defekte deler må bare skiftes ut med originale reservedeler fra Miele. Bare for disse delene kan Miele garantere at de sikkerhetskravene som stilles til maskinene, blir oppfylt. Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke skjøtekabler, flerveis-stikkontakter eller lignende (brannfare på grunn av overoppheting). Installeringen av denne maskinen er beregnet for fastlandsdrift. For installering på ikke-stasjonære oppstillingssteder er det nødvendig å ta ekstra forholdsregler tilpasset oppstillingsstedet. Ansvaret for denne installeringen er pålagt installatøren / montøren. Følg anvisningene i kapitlene "Oppstilling og tilkobling" og "Tekniske data". Støpselet må være tilgjengelig til enhver tid, slik at vaskemaskinen kan kobles fra strømforsyningen. Hvis apparatet skal være fast tilkoblet, må det på installasjonsstedet være en flerpolet skillebryter som er tilgjengelig til enhver tid, slik at vaskemaskinen kan kobles fra strømforsyningen. 9

10 Sikkerhetsregler og advarsler Forskriftsmessig bruk Maksimal kapasitet er 6,5 kg (tørre tekstiler). Programmer med mindre tekstilmengder finner du i kapittelet "Programoversikt". Vaskemaskinen må ikke plasseres i rom hvor det er fare for frost. Frosne slanger kan sprekke eller revne. Elektronikken kan bli mindre pålitelig ved temperaturer under frysepunktet. Fjern transportsikringen på baksiden før maskinen tas i bruk (se kapittel "Oppstilling og tilkobling", avsnitt "Fjerning av transportsikringen"). Under sentrifugering kan transportsikring som ikke er fjernet, skade maskinen og møbler/maskiner i nærheten. Steng vannkranen ved lengre fravær (f.eks. ferie), spesielt hvis det ikke er sluk i gulvet i nærheten av maskinen. Fare for oversvømmelse! Hvis du henger avløpsslangen i en vaskekum, kontroller at vannet renner raskt nok unna. Sikre slangen slik at den ikke kan gli ned. Vannets tilbakeslagskraft kan presse en usikret slange ut av kummen. Pass på at ingen fremmedlegemer (f.eks. spiker, nåler, mynter, binders) kommer med i vasken. Fremmedlegemer kan skade maskindeler (f.eks. vaskebeholder, trommel), som igjen kan forårsake skader på tekstilene. 10

11 Sikkerhetsregler og advarsler Ved riktig vaskemiddeldosering er det ikke nødvendig å avkalke maskinen. Hvis avkalking skulle bli nødvendig, bruk bare spesialavkalkingsmidler med korrosjonsbeskyttelse. Slike midler kan kjøpes hos en Miele-forhandler eller i Mieles deleavdeling. Følg bruksanvisningen for avkalkingsmiddelet nøye. Tekstiler som har vært behandlet med løsemiddelholdige rengjøringsmidler må skylles godt i rent vann før de vaskes. Bruk aldri løsemiddelholdige rengjøringsmidler i vaskemaskinen (f.eks. vaskebensin). Maskinkomponenter kan bli skadet og det kan oppstå giftige damper. Brann- og eksplosjonsfare! Ikke lagre eller bruk bensin, petroleum, eller lignende lett antennelige stoffer i nærheten av vaskemaskinen. Fare for brann og eksplosjon! Fargemidler må være egnet for bruk i vaskemaskin. Følg produsentens bruksanvisning nøye. Avfargingsmidler kan på grunn av sine svovelholdige forbindelser føre til korrosjon. Avfargingsmidler må ikke brukes i vaskemaskinen. Følg produsentens anvisninger ved bruk og kombinasjon av vaskeforsterkere og spesialprodukter. Bruk bare midlene til det produsenten anbefaler, for å unngå materialskader og kraftige kjemiske reaksjoner 11

12 Sikkerhetsregler og advarsler Ikke bruk høytrykksspyler eller vannslange for å rengjøre vaskemaskinen. Overflater av rustfritt stål (front, deksel, kabinett) må ikke komme i kontakt med flytende klor- eller natriumhypoklorittholdige rengjørings- og desinfeksjonsmidler. Disse midlene kan føre til korrosjon på stålet. Aggressive klorblekingsdamper kan likeledes føre til korrosjon. Derfor må åpnede beholdere med disse midlene ikke oppbevares i umiddelbar nærhet av maskinene! Tilbehør Tilbehørsdeler kan bare monteres i eller til apparatet, dersom de uttrykkelig er godkjent av Miele. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar. Mieles tørketromler og vaskemaskiner kan oppstilles i en vasktørk-søyle. Til dette behøves en mellomsats (WTV, ekstrautstyr). Vær oppmerksom på at mellomsatsen både må passe til tørketrommelen og vaskemaskinen. Sørg for at Miele-sokkelen, som er å få kjøpt som ekstrautstyr, passer til denne vaskemaskinen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene og advarslene ikke blir fulgt. 12

13 Betjening av vaskemaskinen Betjeningspanel a Tast Start Starter valgt vaskeprogram. b Display med tastene, OK og + Nærmere forklaringer på de følgende sidene. c Tast For å velge en senere programstart. d Optisk grensesnitt PC Brukes av kundeservice som kontroll- og overføringspunkt (blant annet for oppdatering). e Tast Forvask Med kontrollamper f Programvelger For valg av vaskeprogrammer. Programvelgeren kan dreies til høyre og venstre. g Tast På-Av Vaskemaskinen slås automatisk av, for å spare energi. Dette skjer 15 minutter etter programslutt/antikrøllfasen, eller etter at maskinen er slått på, uten at den er blitt betjent. h Tast Dør Åpner maskindøren. 13

14 Betjening av vaskemaskinen Programvelger Symbolforklaringer M / = Stopp = Koke-/Kulørtvask = Lettstelt = Bomull Eco = Finvask = Ull = Mini = Ekst. skylling = Pumpe/Sentrifugering = Kaldt 14

15 Betjening av vaskemaskinen Slik fungerer displayet Tastene / + endrer komponentene som er markert i displayet. reduserer verdien eller flytter markeringen oppover. + øker verdien eller flytter markeringen nedover. Tasten OK bekrefter valgt verdi og velger neste komponent. Ved programvalg i displayet velger du: Sluttsentrifugeringshastighet Startforvalg Displayet viser blant annet programtiden til vaskeprogrammet og aktuelt klokkeslett. I tillegg betjener du menyen Innstillinger via displayet. 15

16 Første igangsetting Før første igangsetting må vaskemaskinen settes opp og kobles til riktig. Se kapittelet "Oppstilling og tilkobling". Av sikkerhetsgrunner er sentrifugering før første igangsetting ikke mulig. For å aktivere sentrifugeringen, må du gjennomføre et vaskeprogram uten tekstiler. Slå på vaskemaskinen med tasten. Når vaskemaskinen brukes for første gang, vises velkomstbildet: Miele Professional Willkommen Velkomstbildet vises ikke etter at første igangsetting er avsluttet. Displayet skifter til språkinnstilling. Velg ønsket språk med tastene og +, og bekreft inntastingen med OK. Påminnelse om transportsikring For å unngå skader på vaskemaskinen, må transportsikringen fjernes før første vaskeprogram. Innstilling av klokkeslett 12 :00 Innstill klokkeslett Still timen med tastene - og + og bekreft med tasten OK. Nå kan du stille minuttene. Etter å ha bekreftet minuttinntastingen, skifter displayet til grunnmenyen. Første vask Vaskemaskinen er nå klar for første vaskeprogram. Drei programvelgeren på Koke-/ Kulørtvask 60 C. Skru opp vannkranene. Trykk tasten Start. Når programmet er slutt, er første igangsetting avsluttet. Bekreft at du har fjernet transportsikringen ved å trykke på tasten OK. Displayet skifter til innstilling av klokkeslett. 16

17 Slik vasker du riktig Kortfattet bruksanvisning Betjeningsskrittene som er merket med tallene (,,...) kan du bruke som kortfattet veiledning. Klargjør tekstilene Tøm lommene. Fremmedlegemer (f.eks. spiker, mynter, binders, bh-spiler) kan skade tekstiler og maskindeler. Forbehandle flekker Fjern eventuelle flekker på tekstilene før vask; helst mens de er ferske. Tørk flekkene forsiktig av med en klut som ikke farger. Ikke gni! Tips: Spesielle flekker (blod, egg, kaffe, te osv.) kan ofte fjernes med små knep. Se Mieles vaskeleksikon på Sorter tekstilene. Sorter tekstilene etter farger og etter symbolene på vedlikeholdsetiketten (i krage eller sidesøm). Mørke tekstiler avgir ofte farge i første vask. Vask lyse og mørke plagg hver for seg, slik at ikke noe blir misfarget. Generelle tips Gardiner: Fjern gardinkroker og blybånd eller legg gardinene i en vaskepose. BHer: Sy fast eller ta ut løse bøyler. Strikkede klær, jeans, bukser og trikoter (som f.eks. T-skjorter, treningsgensere) vaskes med innsiden ut når tekstilprodusenten anbefaler det. Lukk glidelåser, hekter o.l. før vask. Knapp eller knyt igjen dynetrekk og putevar, slik at ikke små plagg havner inni dem. Flere tips finner du i kapittelet "Programoversikt". Ikke vask tekstiler som er merket med Tåler ikke vask (symbol ). Bruk ikke kjemiske (løsemiddelholdige) rengjøringsmidler i maskinen! 17

18 Slik vasker du riktig Legg inn i vaskemaskinen Slå på vaskemaskinen med tasten. Trykk på tasten Dør og åpne maskindøren. Brett ut tekstilene og legg det løst inn i trommelen. Plagg av forskjellig størrelse forsterker vaskeeffekten og fordeler seg bedre under sentrifugering. Ved maksimal tekstilmengde er energiog vannforbruket lavest, tekstilmengden sett under ett. En overfylling reduserer vaskeresultatet og øker krølldannelsen. Sving døren lett igjen. Pass på at tekstiler ikke blir klemt fast mellom døren og dørbelgen. 18

19 Slik vasker du riktig Velg program Forvask Velg tilleggsfunksjonen Forvask til tekstiler som er svært skitne av f.eks. støv og sand. Hvis du ikke kan velge Forvask, er ikke opsjonen gyldig for dette programmet. Timer Velg et tidspunkt for senere programstart, hvis ønsket (se kapittel "Timer") Velg ønsket vaskeprogram og temperatur med programvelgeren. I displayet vises valgt program. Kulørtvask Displayet skifter til visning av programvalg. 60 C 1400 o/min Varighet: 0:59 h Med tastene eller + kan du endre sentrifugehastighet. Bekreft med tasten OK. 19

20 Slik vasker du riktig Tilsett vaskemiddel Ta hensyn til hvor skitne tekstilene er og hardhetsgraden på vannet. For lite vaskemiddel medfører: at tekstilene ikke blir rene og med tiden blir grå og harde. fettlus på tekstilene. kalkavleiringer på varmeelementene. For mye vaskemiddel medfører: det dannes for mye skum, og dermed oppnås dårlig vaskemekanikk og dårlig vaske-, skylle- og sentrifugeringsresultat. økt belastning på miljøet. Flere opplysninger om vaskemidler og dosering finner du i kapittelet "Vaskemiddel". Trekk ut vaskemiddelbeholderen og fyll vaskemiddelet i kamrene. Vaskemiddel til Forvask (1/4 av anbefalt total vaskemiddelmengde) Vaskemiddel for hovedvasken Tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse. Lukk vaskemiddelbeholderen. 20

21 Slik vasker du riktig Betalingssystem Hvis maskinen er utstyrt med et betalingssystem, følg betalingsoppfordringen i displayet. Dersom døren åpnes eller programmet avbrytes etter programstart, går betalingen tapt! Start programmet Straks et program kan startes, blinker tasten Start. Trykk tasten Start. Tasten Start lyser. Hvis en senere start ikke ble valgt, vises antatt programtid i displayet. Denne telles ned i minuttakt. I de første 10 minuttene registrerer vaskemaskinen tekstilene. Det kan føre til en forkortelse av programtiden. I tillegg vises programforløpet i displayet. Vaskemaskinen informerer hele tiden om hvilket programavsnitt som er nådd. Fjern eventuelle fremmedlegemer fra dørbelgen. Still programvelgeren på Stopp. Lukk maskindøren. Ellers er det fare for at gjenstander utilsiktet havner i trommelen. De kan komme med i vasken og skade tekstilene. Slå av vaskemaskinen med tasten. Ta ut tekstilene Hvis tekstilene ikke blir tatt ut rett etter programslutt, starter Antikrøll 15 minutter etter at antikrøllfasen er ferdig, slås vaskemaskinen av automatisk. Du må trykke på tasten for å slå vaskemaskinen på igjen. Åpne døren med tasten Dør. Ta ut tekstilene. Ikke glem igjen plagg i trommelen! Ved neste vask kan de krympe eller farge over på andre tekstiler. 21

22 Slik vasker du riktig Vedlikeholdssymboler Vask Gradetallet på vaskebaljen angir maksimal temperatur for vasking. Normal maskinvask Skånsom maskinvask Spesielt skånsom maskinvask Håndvask Kan ikke vaskes Tørking Punktene angir temperaturen Normal temperatur Redusert temperatur Ikke egnet for tørketrommel Stryking og rulling Punktene angir temperaturområdene ca. 200 C ca. 150 C ca. 110 C Tåler ikke stryking/rulling Profesjonell rens Rens med kjemiske løsningsmidler. Bokstavene står for rensemiddel. Våtrens Tåler ikke kjemisk rens Bleking Alle oksidasjons-blekemidler er tillatt Kun surstoffbleking er tillatt Tåler ikke bleking 22

23 Sentrifugering Maks. sluttsentrifugehastighet Du kan redusere sluttsentrifugehastigheten. Det er imidlertid ikke mulig å velge en høyere sluttsentrifugehastighet enn den som er nevnt under. Program o/min Koke-/Kulørtvask 1400 Lettstelt 1200 Bomull 1400 Finvask 600 Ull 1200 Mini 1400 Ekst. skylling 1400 Pumpe/Sentrifugering 1400 Skyllesentrifugering Tekstilene sentrifugeres etter hovedvask og mellom skyllingene. Ved en reduksjon av sluttsentrifugehastigheten, reduseres også hastigheten på skyllesentrifugeringen. Koble ut sluttsentrifugering (skyllestopp) Velg innstillingen Skyllestopp. Tekstilene blir liggende i vannet etter siste skylling. Det reduserer krølldannelsen, dersom tekstilene ikke blir tatt ut av trommelen med en gang programmet er slutt. Starte sluttsentrifugeringen Vaskemaskinen foreslår maksimal tillatt sentrifugehastighet. Du kan velge en lavere sentrifugehastighet. Du starter sluttsentrifugeringen med tasten Start. Avslutte programmet Trykk tasten Dør. Vannet pumpes ut. Trykk deretter tasten Dør på nytt, for å åpne maskindøren. Koble ut skyllesentrifugering og sluttsentrifugering Velg innstillingen Uten sentrifugering. Etter siste skylling blir vannet pumpet ut og Antikrøll blir koblet inn. 23

24 Timer Startforvalg kan ikke benyttes ved myntautomat eller tidsautomat. 60 C 1400 o/min Med startforvalget kan du velge ønsket programslutt. Programstarten kan utsettes fra 30 minutter til maksimalt 24 timer. For at startforvalget skal forløpe korrekt, må klokkeslettet være innstilt. Innkobling av timeren Trykk tasten etter at du har valgt program. Start: Slutt: 7:51 7:51 9:19 Displayet viser aktuelt klokkeslett og programslutt. Start: Slutt: 7:51 10:32 12:00 Velg ønsket programslutt med tastene +. Med første tastetrykk blir programslutt forskjøvet til neste hele eller halve time. Hvert tastetrykk forskyver programslutt med 30 minutter. Med tasten - kan du stille tilbake tiden, hvis du har stilt den for langt frem. Bekreft innstilt programslutt med tasten OK. Start om: 2:41 h Displayet viser hvor mange timer og/eller minutter det er igjen før vaskeprogrammet starter. Endre startforvalg (tidspunkt for senere programstart) Trykk tasten. Korriger programslutt med tastene og +. Bekreft med tasten OK. Avbryt startforvalg (senere programstart) Trykk tasten. Forskyv programslutt med tasten - så langt frem at programstart er lik aktuelt klokkeslett. Bekreft med tasten OK. Programmet starter med det samme. Først etter programstart blir den aktuelle tekstilmengden registrert. Det kan føre til en tidligere programslutt. Start timer Trykk tasten Start. 24

25 Programoversikt Koke-/Kulørtvask 30 C til 95 C maksimalt 6,5 kg Tekstiler Tips Tilleggsfunksjon Vaskemiddel Tekstiler av bomull, lin eller blandingsstoffer Bruk Kokevask for tekstiler som er befengt med bakterier og er svært skitne. Vask mørke tekstiler med kulørtvaskemiddel eller flytende vaskemiddel. Forvask Universal- eller kulørtvaskemiddel Lettstelt 30 C til 60 C maksimalt 3,5 kg Tekstiler Tilleggsfunksjon Vaskemiddel Tekstiler av syntetfiber, blandingsstoffer eller lettstelt bomull Forvask Universal- og kulørtvaskemiddel Bomull / maksimalt 6,5 kg Tekstiler Tips Tilleggsfunksjon Vaskemiddel Normalt skittent bomullstøy Når det gjelder energi- og vannforbruk, er denne innstillingen den mest energieffektive for vasking av bomullstekstiler. Ved innstillingen er den reelle vasketemperaturen lavere enn 60 C, men vaskeeffekten tilsvarer programmet Bomull 60 C. Forvask Universal- og kulørtvaskemiddel Henvisning for testinstitutter: Testprogram iht. EN og energimerking iht. EUs direktiv 1061/

26 Programoversikt Finvask 20 C til 40 C maksimalt 2,5 kg Tekstiler Tips Tilleggsfunksjoner Vaskemiddel Ømfintlige tekstiler av syntet, blandingsstoffer eller kunstsilke, f.eks. skjorter, bluser. Gardiner som i følge produsenten kan vaskes i vaskemaskin. Tekstiler som inneholder ull, vaskes i ullprogram Gardiner inneholder ofte mye finstøv og trenger ofte et program med forvask. Reduser eller koble ut sentrifugehastigheten for gardiner som krøller lett. Forvask Finvaskemiddel Ull kaldt ( ) til 30 C maksimalt 2,5 kg Tekstiler Vaskemiddel Tekstiler av ull som kan vaskes, og ullblandinger Ullvaskemiddel Mini 40 C maksimalt 3,5 kg Tekstiler Tips Vaskemiddel Ekstra skylling Tekstiler / Pumpe/Sentrifugering Tips Små tekstilmengder som ikke er så skitne, og som kan vaskes i programmet Kulørtvask. Doser mindre vaskemiddel (ca. halv mengde). Universal- og kulørtvaskemiddel Tekstiler som kun bør skylles eller sentrifugeres. maksimalt 6,5 kg maksimalt 6,5 kg Bare pumpe: Still sentrifugehastigheten på uten sentrifugering. Til sentrifugering av tekstiler. Vær oppmerksom på sentrifugehastigheten. 26

27 Programforløp Hovedvask Skylling Sentrifugering Vannstand Vaskerytme Vannstand Skyllinger Skyllesentrifugering Sluttsentrifugering Koke-/Kulørtvask 2 Lettstelt 2 Bomull 2 Finvask 2 Ull 2 Mini 2 Ekst. skylling 2 Symbolforklaringer: = lav vannstand = middels vannstand = høy vannstand = normal vaskerytme = Skånegang = Ull 27

28 Programforløp Vaskemaskinen har fullelektronisk styring med mengdeautomatikk. Vaskemaskinen fastslår selv nødvendig vannforbruk, avhengig av de innlagte tekstilenes mengde og sugeevne. Dette fører til forskjellige programforløp og vasketider. De oppførte programforløpene gjelder alltid grunnprogrammet ved maksimal tekstilmengde. Det er ikke tatt hensyn til valgbare tilleggsfunksjoner. Under vaskeprogrammet viser vaskemaskinens display hele tiden hvilket programavsnitt som er nådd. Antikrøll Trommelen fortsetter å bevege seg inntil 30 minutter etter programslutt, for å unngå krølldannelse. Vaskemaskinen kan åpnes hele tiden. Programmet Ull har ikke Antikrøll. 28

29 Endre programforløp Ved drift med betalingsautomat/ tidstellerautomat låses programmet etter 3 minutter. Det er ikke lenger mulig å avbryte eller endre programmet. Programavbrudd Du kan til enhver tid avbryte et vaskeprogram etter programstart. Still programvelgeren på Stopp. Vaskemaskinen pumper ut vaskevannet. Programmet er avbrutt. Trykk på tasten Dør. Ta ut tekstilene. Lukk døren og start et nytt vaskeprogram. Endre program Endre vaskeprogram En programendring er ikke mulig etter programstart. For å velge et annet program, må du avbryte det startede programmet. Endre sentrifugehastighet Trykk på tasten OK så mange ganger, at sentrifugehastigheten er markert. Via tastene og + kan du endre sentrifugehastigheten helt til sluttsentrifugeringen starter. Du kan ikke velge eller velge bort Forvask. Pause i programmet Slå av vaskemaskinen med tasten. For å fortsette: Slå på vaskemaskinen igjen med tasten. Bekreft meldingen i displayet og trykk deretter tasten Start. 29

30 Endre programforløp Legge inn flere tekstiler eller ta ut tekstiler I noen programmer kan du legge inn eller at ut tekstiler. Trykk på tasten dør inntil maskindøren åpner seg. Legg inn eller ta ut tekstiler. Lukk døren. Programmet fortsetter automatisk. Vær oppmerksom på dette: Etter programstart kan ikke vaskemaskinen registrere noen endring av tekstilmengden. Etter etterinnlegging eller uttaging av tekstiler, går maskinen derfor alltid ut fra maksimal tekstilmengde. Den angitte programtiden kan bli forlenget. Døren kan ikke åpnes hvis: temperaturen på vaskevannet er over 50 C. vannivået overskrider en bestemt verdi. programskrittet Sentrifugering er nådd. hvis vaskemaskinen er låst under drift med et betalingssystem. 30

31 Vaskemiddel Du kan bruke alle moderne vaskemidler som er egnet for vaskemaskiner. Også flytende, kompakte (konsentrerte) og tabletter (tabs). Tekstiler av ull eller ullblandinger skal vaskes med ullvaskemiddel. Råd om bruk og dosering for maksimal tekstilmengde står på forpakningen. Doseringen er avhengig av: Hvor skittent tøyet er lite skittent Smuss og flekker er ikke synlige. Klærne har f.eks. opptatt kroppslukt. normalt skittent Smuss og/eller noen lette flekker er synlige. veldig skittent Smuss og/eller flekker er veldig tydelige. Vannets hardhet Hvis du ikke kjenner vannets hardhetsgrad, kontakt det lokale vannverket. Tekstilmengden Avkalkingsmiddel Da kan vaskemiddelet doseres som for hardhetsområde I. Vannhardhet I hardhetsområde II og III kan du tilsette et avkalkingsmiddel, for å spare vaskemiddel. Riktig dosering står på pakken. Tilsett først vaskemiddel, deretter avkalkingsmiddel. Hardhetsområde Total hardhet i mmol deutsche Härte d bløtt (I) 0-1,5 0-8,4 middels (II) 1,5-2,5 8,4-14 hardt (III) over 2,5 over 14 Komponent-vaskemiddel Hvis du vasker med flere komponenter, fyll alltid midlene sammen i kammer i denne rekkefølgen: 1. Vaskemiddel 2. Avkalkingsmiddel 3. Flekkfjerner Da blir midlene best spylt inn. 31

32 Vaskemiddel Tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse. Tøymykner gjør tekstilene myke og reduserer statisk ladning ved tørking i tørketrommel. Syntetiske stivelsesmidler gir bedre hold i tekstilene. Stivelse gjør tøyet stivt og fyldig. Følg produsentens doseringsanbefaling. Automatisk tilsetting av tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse. Avfarging/farging Ikke bruk avfargingsmidler i vaskemaskinen. Overhold fargemiddelprodusentens angivelser nøye ved farging i vaskemaskinen. Eksternt doseringssystem Vaskemaskinen er forhåndsutrustet for tilkobling til et eksternt doseringssystem for vaskemidler. For drift med et doseringssystem er det nødvendig med et ombyggingssett, som må installeres av Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell. Fyll tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse i kammer. Pass på maksimal oppfyllingsmengde. Tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse blir spylt inn med siste skylling. Ved slutten av vaskeprogrammet er det litt restvann i kammer. Rengjør vaskemiddelbeholderen, spesielt sugeheverten, etter flere omganger med automatisk tilsetting av stivelse. 32

33 Rengjøring og stell Koble maskinen fra strømnettet. Rengjøring av vaskemaskinen Ikke bruk skuremidler, løsemiddelholdige rengjøringsmidler, glasseller universalrengjøringsmidler. Slike midler kan skade kunststoffoverflater og andre deler. Rengjør kabinettet og betjeningspanelet med en lett fuktet klut med et mildt rengjøringsmiddel eller såpevann. Rengjør trommelen og andre maskindeler av stål med et egnet pussemiddel for rustfritt stål. Rengjøring av vaskemiddelbeholderen Fjern ev. vaskemiddelrester regelmessig. Rengjør sugheverten. 1. Trekk sugeheverten ut av kammer og rengjør den under rennende, varmt vann. Rengjør også røret som sugeheverten settes over. 2. Sett sugeheverten på igjen. Trekk ut vaskemiddelbeholderen til den stopper, trykk på utløseren og ta ut beholderen. Rengjør vaskemiddelbeholderen med varmt vann. 33

34 Rengjøring og stell Rengjøring av rommet til vaskemiddelbeholderen Rengjøring av trommel, vaskebeholder og avløpssystem Trommelen, vaskebeholderen og avløpssystemet kan rengjøres ved behov. Start et program på minst 60 C uten tekstiler. Tilsett en liten mengde pulvervaskemiddel. Kontroller trommelen innvendig etter programslutt og fjern grovt smuss som er blitt værende igjen. Fjern vaskemiddelrester og kalkavleiringer fra innspylingsdysene til vaskemiddelbeholderen med en flaskekost. Vaskemaskinen må ikke spyles med vannslange. 34

35 Rengjøring og stell Rengjøring av silene i vanninntaket For å beskytte vanninntaksventilen har vaskemaskinen siler. Disse silene bør kontrolleres ca. hver 6. måned. Ved hyppig brudd i vannledningen bør den kontrolleres oftere. Rengjøring av silene i inntaksslangen Skru igjen vannkranen. Skru inntaksslangen av vannkranen. Skru forskruningen fast på vannkranen og åpne vannkranen. Hvis det renner ut vann, trekk forskruningen fastere til. Rengjør silene i tilkoblingsstussen på vanninntaksventilene. Løsne den riflete kunststoffmutteren forsiktig fra tilkoblingsstussen med en tang. Trekk gummipakningen 1 ut av forskruningen. Ta tak i kunststoffsilen 2 med en kombi- eller nebbtang og trekk den ut. Rengjør kunststoffsilen. Innsettingen skjer i omvendt rekkefølge. Trekk ut silen med en nebbtang og rengjør den. Innsettingen skjer i omvendt rekkefølge. Silene må settes inn igjen etter rengjøringen. 35

36 Hvis feil oppstår Hvis feil oppstår De fleste feil som oppstår ved daglig bruk, kan du rette på selv. Du sparer tid og kostnader siden du slipper å tilkalle service. De påfølgende tabellene skal hjelpe deg med å finne årsaken til en feil og til å rette på feilen. Husk imidlertid: Reparasjoner som er utført av ukyndige, kan føre til betydelig fare for brukeren. Reparasjoner på elektriske apparater må bare utføres av autoriserte fagfolk. Det kan ikke startes noe vaskeprogram Problem Displayet er mørkt og programvelgeren lyser ikke. Ved valg av programmet Pumpe/sentrifugering starter ikke programmet. Displayet er mørkt og kontrollampen til starttasten blinker langsomt. Årsak og retting Maskinen har ikke strøm. Kontroller om maskinen er slått på. Kontroller om maskinen er koblet til strømnettet. Kontroller om sikringen i husinstallasjonen er i orden. Første igangsetting ble ikke gjennomført. Foreta Første igangsetting som beskrevet i kapittelet med samme navn. Displayet kobler seg automatisk ut for å spare energi (standby). Trykk en tast. Standby avsluttes. 36

37 Hvis feil oppstår I displayet står det en feilmelding 1) Problem Feil vannavløp Feil vanninntak Reaksjon waterproof Teknisk feil. Tilkall service Årsak og retting Vannavløpet er blokkert eller skadet. Rengjør lofilter og avløpspumpe. Avløpsslangen ligger for høyt. Maksimal pumpehøyde er 1 m. Vanninntaket er sperret eller skadet. Kontroller om vannkranen er skrudd skikkelig opp. Kontroller om det er knekk på inntaksslangen. Kontroller om silene i vanninntaket er tilstoppet. Vanntrykket er for lavt. Aktiver innstillingen Lavt vanntrykk (meny Innstillinger/ Superbrukernivå). Vannsikringssystemet har reagert. Steng vannkranen. Kontakt kundeservice. Det foreligger en feil. Start programmet på nytt. Hvis feilmeldingen vises på nytt etter dette, kontakt kundeservice. 1) For å koble ut en feilmelding, bekreft med tasten OK. 37

38 Hvis feil oppstår Ikke tilfredsstillende vaskeresultat Problem Tekstilene blir ikke rene med flytende vaskemiddel. Det er grå elastiske partikler på tøyet etter vask (fettlus). På mørke tekstiler er det hvite, vaskemiddellignende partikler etter vask. Tekstiler med spesielt kraftige fettflekker blir ikke skikkelig rene. Årsak og retting Flytende vaskemidler inneholder ikke blekemidler. Flekker av frukt, kaffe eller te blir ikke fjernet. Bruk pulvervaskemiddel med blekemiddel. Fyll flekkfjerner i kammer og flytende vaskemiddel i en vaskeball. Hell aldri flytende vaskemiddel og flekkfjerner sammen i vaskemiddelbeholderen. For lite vaskemiddel. Tøyet har vært sterkt tilsølt med fett (oljer, salver). Tilsett mer vaskemiddel til slikt tøy eller bruk flytende vaskemiddel. Start et 60 C vaskeprogram med flytende vaskemiddel uten tekstiler før neste vask. Vaskemiddelet inneholder bestanddeler (zeolitter) for vannavkalking som ikke løses opp i vann. De har satt seg fast på tekstilene. Prøv å fjerne partiklene med en børste når tøyet er tørt. Vask mørke tekstiler med vaskemidler uten zeolitter heretter. Slike vaskemidler inneholder for det meste ingen zeolitter. Velg et program med forvask, og bruk flytende vaskemiddel til forvasken Tilsett et vanlig pulvervaskemiddel til hovedvasken. For meget skittent arbeidstøy anbefales spesialvaskemidler til hovedvasken. Be eventuelt om råd hos en forhandler av vaske- og rengjøringsmidler. 38

39 Hvis feil oppstår Generelle problemer med vaskemaskinen Problem Maskinen står ikke stille under sentrifugering. Uvanlig støy fra pumpen. Mye vaskemiddel blir liggende igjen i vaskemiddelbeholderen. Tøymykneren blir ikke spylt fullstendig inn, eller det blir stående for mye vann i kammer. Det står et fremmed språk i displayet. Årsak og retting Maskinføttene står ikke likt og er ikke låst. Rett opp maskinen så den står støtt og lås maskinføttene. Ingen feil! Slurpelyder ved begynnelsen og slutten av utpumpingen er normalt. Vannets flytetrykk er ikke tilstrekkelig. Rengjør silene i vanninntaket. Pulvervaskemidler i forbindelse med avkalkingsmidler har tendens til å klebe. Rengjør vaskemiddelbeholderen, og tilsett først vaskemiddel og deretter avkalkingsmiddel i vaskemiddelbeholderen. Sugeheverten sitter ikke riktig eller den er tett. Rengjør sugeheverten, se kapittel "Rengjøring og stell", avsnitt "Rengjøring av vaskemiddelbeholderen". I "Innstillinger " "Språk " ble det valgt et annet språk. Innstill ønsket språk. Bruk flaggsymbolet som ledetråd. 39

40 Hvis feil oppstår Problem Døren lar seg ikke åpne Fortsette programmet etter strømbrudd Årsak og retting Maskinen har ikke strøm. Kontroller om maskinen er slått på. Maskinen er ikke elektrisk tilkoblet. Kontroller om sikringen i husinstallasjonen er i orden. Strømbrudd Åpne døren som beskrevet i neste avsnitt. Døren var ikke skikkelig festet. Trykk hardt mot låsesiden på maskindøren, trykk deretter tasten Dør. Det er fremdeles vann i trommelen, og vaskemaskinen kan ikke pumpe det ut. Kontroller om avløpet er tilstoppet. Rengjør avløpssystemet som beskrevet i neste avsnitt. Som beskyttelse mot skålding, kan ikke maskindøren åpnes hvis temperaturen på vaskevannet er over 50 C. Strømbrudd Vaskemaskinen ble slått av med tasten. Slå på vaskemaskinen med tasten. Bekreft meldingen i displayet. Trykk deretter på tasten Start. Programmet fortsetter der det stoppet. 40

41 Hvis feil oppstår Åpning av døren når avløpet er tilstoppet/ved strømbrudd. Koble maskinen fra strømnettet. På innsiden av panelet for vaskemiddelbeholderen er det en åpner for dekselet til avløpssystemet. Fare for skålding! Hvis det i kort tid i forveien ble vasket med høy temperatur, er det fare for skålding! Sett en beholder under dekselet. Ikke skru lofilteret helt ut. Ta ut åpneren. Skru lofilteret langsomt opp til vannet renner ut. For å avbryte vannavløpet: Skru til lofilteret igjen. Når det ikke renner ut mer vann: Åpne dekselet til avløpssystemet. Hvis avløpet er tilstoppet, kan det være en større mengde vann (maks. 30 l) i vaskemaskinen. 41

42 Hvis feil oppstår Skru lofilteret helt ut. Rengjør lofilter og avløpspumpe Trekk ned nødåpneren f.eks. med et skjeskaft. Døren åpner seg. Rengjør lofilteret grundig. Prøv om pumpepropellen kan dreies lett, fjern eventuelle fremmedlegemer (knapper, mynter osv.) og rengjør det innvendige rommet. Sett lofilteret inn igjen og skru det godt fast. Hvis lofilteret ikke blir satt inn igjen og skrudd fast, renner det vann ut av vaskemaskinen. Tips: For at ikke vaskemiddel skal gå til spille, fyll ca. 2 liter vann gjennom vaskemiddelbeholderen etter at du har rengjort lofilteret. Overflødig vann pumpes automatisk ut før neste vask. Åpning av døren Hvis du stikker hånden inn i en trommel som går rundt, er det betydelig fare for skade. Vær sikker på at trommelen står stille før du tar ut tekstilene. 42

43 Service Reparasjoner Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, kontakt: Miele-forhandleren eller Mieles serviceavdeling Telefonnummeret til Miele finner du på baksiden av denne bruksanvisningen. Serviceavdelingen trenger vaskemaskinens modell og nummer. Begge opplysningene finner du på typeskiltet, som kan ses over dørglasset når døren er åpen. Optisk grensesnitt Optisk grensesnitt PC Brukes av kundeservice som kontroll- og overføringspunkt (blant annet for oppdatering). Med Update kan maskinen omprogrammeres slik at den kan tilpasses fremtidige utviklinger når det gjelder tekstiler, vaskemidler og vaskeprosesser. Ekstrautstyr Ekstrautstyr til denne vaskemaskinen kan kjøpes hos Miele-forhandleren eller i Mieles deleavdeling. 43

44 Oppstilling og tilkobling Front a Inntaksslange kaldt b Inntaksslange varmt c Elektrotilkobling d Betjeningspanel e Vaskemiddelbeholder f Maskindør g Deksel for lofilter, avløpspumpe og nødåpner h Høydejusterbare føtter i Sokkel j Braketter (for betongsokkel) 44

45 Oppstilling og tilkobling Bakside a Holder for Inntaksslange Avløpsslange Demonterte transportstenger b Strømkabel d Inntaksslange (kaldtvann) e Inntaksslange (varmtvann) f Avløpsslange ved avløpspumpe g Høydejusterbare føtter c Dreiesikring med transportstenger 45

46 Oppstilling og tilkobling Oppstilling av vaskemaskinen Fuktighet som trenger inn kan føre til skader på elektriske komponenter. Ikke plasser maskinen i umiddelbar nærhet eller direkte over åpne gulvsluk eller åpne avløpsrenner. Etiketten med følgende tekst, skal plasseres i nærheten av maskinen: "Denne maskinen må være tilkoblet strømnettet for at døren skal kunne åpnes. Må ikke åpnes med makt." Transporter vaskemaskinen til oppstillingsstedet. Sørg for at vaskemaskinen står stabilt under transport Innretninger som automatisk kobler ut vaskemaskinen (f.eks. tidsur) må ikke installeres, da maskinen må være tilkoblet det elektriske anlegget for at døren skal kunne åpnes. Denne vaskemaskinen kan ikke bygges inn. 46

47 Oppstilling og tilkobling Underlaget Et betonggulv egner seg best som underlag. Det vibrerer sjelden under sentrifugering - i motsetning til tregulv eller gulv med "myke" egenskaper. Fjerning av transportsikringen Fjern transportsikringen før igangsetting. Det kan være fare for at maskinen forflytter seg under sentrifugering. Maskinføttene og underlaget må være tørre, slik at maskinen ikke kan gli under sentrifugering. Still vaskemaskinen loddrett og stabilt opp. Ikke still vaskemaskinen opp på myke gulvbelegg, da vil vaskemaskinen vibrere under sentrifugering. Ved oppstilling på tregulv: Sett maskinen på en plate av kryssfiner (minst 70x60x3 cm). Platen bør skrus fast til flest mulig gulvbjelker, ikke bare til gulvplankene. Sett helst maskinen i et hjørne av rommet. Der er gulvet mest stabilt. Ta av venstre og høyre dreiesikring. 1. Løsne dreiesikringen med en skrutrekker. 2. Ta av dreiesikringen Drei venstre transportstang 90 med den vedlagte skrunøkkelen og 47

48 Oppstilling og tilkobling trekk ut transportstangen. trekk ut transportstangen. Hullene etter transportstengene må tettes! Ellers er det fare for skade. Tett hullene til transportstengene som ble tatt ut. Drei høyre transportstang 90 og Tett hullene med dreiesikringene og pluggene som er festet på dem. 48

49 Oppstilling og tilkobling Maskinen må ikke transporteres uten transportsikring. Ta vare på transportsikringen. Transportsikringen må monteres igjen før transport av maskinen (f.eks. ved flytting). Oppretting Maskinen må stå loddrett og likt på alle fire føttene for at den skal virke problemfritt. Hvis maskinen ikke stilles opp forskriftsmessig, øker vann- og energiforbruket, og maskinen kan flytte seg. Utskruing og låsing av føttene Maskinen justeres med de fire skruføttene. Ved levering er alle føttene skrudd inn. Fest transportstengene på baksiden av vaskemaskinen. Pass på at boringene festes på tappene. Montering av transportsikringen Montering av transportsikringen foretas i motsatt rekkefølge. Drei låsemutteren 2 mot høyre med den vedlagte skrunøkkelen. Skru ut låsemutteren 2 sammen med foten 1. 49

50 Oppstilling og tilkobling Sikre vaskemaskinen mot forflytning Kontroller med vater om maskinen står loddrett. Hold foten 1 fast med en vannpumpetang. Skru fast låsemutteren 2 igjen med skrunøkkelen mot kabinettet. Sikre begge de fremre føttene på vaskemaskinen med braketter. Følg vedlagte monteringsanvisning. Kontroller også de føttene som ikke ble skrudd ut under justeringen. Ellers er det fare for at maskinen flytter seg. Skru alle fire låsemuttere fast mot kabinettet. 50

51 Oppstilling og tilkobling Vask-tørk-søyle Vaskemaskinen kan settes sammen med en Miele tørketrommel til en vasktørk-søyle. Til dette trenger du en mellomsats* (WTV, ekstrautstyr). Sokkeloppstilling Vaskemaskinen kan settes på en stålsokkel (åpen eller lukket, ekstrautstyr) eller en betongsokkel. Ved oppstilling på en sokkel er det fare for vaskemaskinen kan falle ned under sentrifugering. Vaskemaskinen må sikres med brakettene som følger med. Betalingssystem Vaskemaskinen kan utstyres med et betalingssystem (ekstrautstyr). De nødvendige omprogrammeringene må bare utføres av Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell ved første igangsetting. Gjenmontering av dekselet Dersom du har demontert dekselet for vask-tørk-søylen, må du sørge for at det monteres riktig igjen etter at du har demontert vask-tørk-søylen. Tøm betalingssystemet regelmessig for mynter/polletter, ellers kan betalingsautomaten tilstoppes! Montering av mellomsatsen og gjenmontering av dekselet utføres av Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell. 51

52 Oppstilling og tilkobling Vanntilkobling Kaldtvannstilkobling Vaskemaskinen er bygget etter gyldige DIN-normer, og kan derfor kobles til drikkevannsledningen uten tilbakeslagsventil. Flytetrykket må være på minst 100 kpa og maks kpa overtrykk. Hvis overtrykket er høyere enn kpa, må det monteres en trykkreduksjonsventil. For tilkobling trengs en vannkran med 3/4"-forskruning. Hvis det ikke finnes vannkran, må maskinen kobles til vannledningen av en autorisert installatør. Tilbehør - slangeforlengelse Som tilbehør kan slanger på 2,5 eller 4,0 m kjøpes hos en Miele-forhandler eller i Mieles deleavdeling. Skruforbindelsen står under vannledningstrykk. Skruforbindelsen står under trykk. Kontroller derfor om tilkoblingen er tett ved å åpne vannkranen langsomt. Korriger ev. pakningen og forskruningen. Inntaksslangen (kaldt - blå striper) er ikke egnet for en varmtvannstilkobling. Vedlikehold Bruk bare Miele originalslanger som tåler et trykk på over kpa ved en eventuell utskiftning. De to silene - en i den frie enden på inntaksslangen og en i tilkoblingsstussen på vanninntaksventilen - må ikke fjernes. De beskytter vanninntaksventilen. 52

53 Oppstilling og tilkobling Varmtvannstilkobling For at energiforbruket skal bli lavest mulig, bør maskinen kobles til en varmtvanns-ringledning. Varmtvannstemperaturen ved inntakskranen må ikke overstige 70 C. Såkalte "stikkledninger" (enkeltledninger til varmtvannsgenerator) fører til avkjøling av vannet, som befinner seg i ledningen, når bruken ikke er konstant. Til oppvarming av vannet må det da brukes mer elektrisk energi. For varmtvannstilkobling gjelder de samme betingelser som for kaldtvannstilkobling. Tilkoblingsslangen (varmt røde striper) kobles til vannkranen. Dersom vaskemaskinen ikke installeres for varmtvannsdrift, må innstillingene Vann Hovedvask, Vann Forvask og Vann Skylling justeres tilsvarende. Tilkoblingsslangen (varmt) må demonteres: Velg opsjonen kaldt i menyen Meny Innstillinger/Superbrukernivå. Programtiden kan bli forlenget. Skru av tilkoblingsslangen (varmt røde striper). Skru på blindkappen som fulgte med leveringen. Tilkobling til bare varmtvann er av tekniske grunner ikke mulig. 53

54 Oppstilling og tilkobling Vannavløp Avløpspumpe Vaskevannet pumpes ut ved hjelp av en avløpspumpe med en løftehøyde på 1 m. For at vannavløpet ikke skal hindres, må avløpsslangen legges uten knekk. Den dreibare U-bøyen i slangeenden kan eventuelt tas av. Muligheter for vannavløp: 1. Tilkobling til et kunststoff-avløpsrør med gummimuffe (vannlås ikke absolutt påkrevet). 2. Tilkobling til en vask med kunststoffnippel. 3. Avløp til sluk i gulvet. Om nødvendig, kan slangen forlenges til 5 m. Tilbehør kan kjøpes hos en Miele-forhandler eller i Mieles deleavdeling. For avløpshøyder over 1 m (maks. 1,6 m løftehøyde) kan Miele levere en ekstra avløpspumpe. 54

55 Oppstilling og tilkobling Elektrotilkobling Vaskemaskinen leveres med en tilkoblingskabel uten støpsel. Tilkobling og sikring: se typeskiltet. Kontroller at opplysningene stemmer med dataene for elektronettet. Tilkoblingen kan bare gjøres til et elektrisk anlegg, som er utført iht. nasjonale forskrifter. Tilkoblingen skal kun utføres av autoriserte elektroinstallatører. Vaskemaskinen kan tilkobles via en egnet stikkontakt. Hvis apparatet skal være fast tilkoblet, må det på installasjonsstedet være en flerpolet skillebryter. Skillebrytere er brytere med en kontaktåpning på minst 3 mm; jordfeilbrytere, sikringer og overstrømvern (IEC/EN 60947). Stikkontakt eller skilleanordning må til enhver tid være tilgjengelig. Hvis maskinen skal kobles om til en annen spenningstype, skal omkoblingsanvisningen på koblingsskjemaet følges. Omkoblingen skal kun utføres av en autorisert forhandler eller Mieles serviceavdeling. I tillegg må innstillingen Varmeeffekt justeres. Innretninger som automatisk kobler ut vaskemaskinen (f.eks. tidsur) må ikke installeres, da maskinen må være tilkoblet det elektriske anlegget for at døren skal kunne åpnes. Dersom maskinen kobles fra elnettet, må skilleanordningen kunne slås av eller så må skillepunktet være overvåket til enhver tid. En nyinstallasjon av tilkoblingene, endringer i anlegget eller en kontroll av jordledningen inkludert fastsettelse av riktig sikring, må kun utføres av en autorisert el-installatør som kjenner de særskilte kravene til el-foretakene. 55

56 Tekniske data Høyde Bredde Dybde Dybde med åpen dør Vekt Maks. gulvbelastning i driftstilstand Kapasitet Tilkoblingsspenning Tilkoblingsverdi Sikring Støynivå på arbeidsplass iht. EN ISO 11204/11203 Vanntrykk min. Vanntrykk maks. Lengde inntaksslange Lengde tilkoblingskabel Pumpehøyde maks. (avløpspumpe) 850 mm 595 mm 725 mm 1085 mm 109 kg 3000 N 6,5 kg tørre tekstiler Se typeskiltet Se typeskiltet Se typeskiltet < 70 db re 20 µpa 100 kpa (1 bar) 1000 kpa (10 bar) 1,55 m 1,80 m 1,00 m Anvendte standarder for produktsikkerhet iht. EN 10472, EN Godkjenninger Se typeskiltet 56

57 Meny Innstillinger Med innstillingene kan du tilpasse vaskemaskinens elektronikk til ulike behov. Menyen Innstillinger/Superbrukernivå kan sperres med en kode mot uønsket tilgang avhengig av programmeringstilstand (unntatt Språk ): Kode ikke nødvendig Noen innstillinger, som kan endres av alle brukerne, er synlige (meny Innstillinger ). Kode nødvendig Alle innstillinger kan endres etter at det er tastet inn en kode (meny Innstillinger/ Superbrukernivå) Kontakt Miele kundeservice Åpne meny Innstillinger Drei programvelgeren på Stopp. Grunnmenyen vises. 15:03 Velg program Innstillinger... Trykk tasten OK. Du befinner deg nå i meny Innstillinger. Tilbake Språk Superbrukernivå Velg ønsket innstilling ved hjelp av tastene og + og bekreft med tasten OK. Avslutte meny Innstillinger Velg og bekreft tilbake. Displayet skifter til inngangsmenyen. Språk Displayet kan vise forskjellige språk. Via undermenyen Språk kan du endre det viste språket. Flagget bak ordet Språk kan brukes som ledetråd, dersom du har innstilt et språk du ikke forstår. Det innstilte språket er huket av. En endret språkinnstilling er kun gyldig for det aktuelle vaskeprogrammet. Etter programslutt går displayet tilbake til det språket som er fast innstilt i menyen Innstillinger/Superbrukernivå. 57

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 955 110 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 265 400 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 443 400

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 655 680 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisning Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 654 560 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 10 020 030

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 787 131 Aktivt

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6065 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6065 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6065 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 757 660

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3375

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3375 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3375 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 838 290 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 780 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 495 320

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 017 020

Detaljer

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150 Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic no-no M.-Nr. 09 579 150 Innhold Valg av programmer...3 Programpakker....4 Sentrifugering...5 Programoversikt...6 Programforløp...10 Vaskemiddel...12

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W no - DK, NO, SE. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning Vaskemaskin W no - DK, NO, SE. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 3241 Bruksanvisningen må no - DK, NO, SE leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 616 530 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 202 760 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 902 700 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13

Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13 Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13 N Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 837 430

Detaljer

Din bruksanvisning MIELE W3241

Din bruksanvisning MIELE W3241 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIELE W3241. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIELE W3241 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 757 650 Aktivt

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245

Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245 Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06 086 560 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC

Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC Bruksanvisning Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 579 140 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 622 640

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 028 010 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040

Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 05 794 400 Aktivt miljøvern Transportemballasjen

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 518 340 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 370 920 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 961

Bruksanvisning Vaskemaskin W 961 Bruksanvisning Vaskemaskin W 961 X Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 05 446 740 Aktivt miljøvern Aktivt

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 527. no-no. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning Vaskemaskin W 527. no-no. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 527 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 167 890 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 461

Bruksanvisning Vaskemaskin W 461 Bruksanvisning Vaskemaskin W 461 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06 479 820 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 835 580 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 028 100 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 640 160 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 164 930 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 519 080 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 835 580 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 080 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 610 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. N Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 692 700 2 M.-Nr.

Detaljer

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 442 100 Aktivt

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 106 240 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

FØR MASKINEN TAS I BRUK

FØR MASKINEN TAS I BRUK INNHOLD FØR MASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET KLARGJØRING AV VASKEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER VASKEPROGRAM RENSING AV FILTERET TØMMING

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 844 190 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 530 470

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 670 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 260 300 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 940 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 375 640 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Fuktighet i trommelen avhenger av sluttkontrollen. Dette følger med avhengig av modell Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Slanger som er frosset,

Detaljer

Meaco Vifte Instruksjonsmanual

Meaco Vifte Instruksjonsmanual Meaco Vifte 1056 Instruksjonsmanual Utgave for juli 2018 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker viften. Ta vare på den for fremtidig referanse. Takk for at du valgte Meaco. Vi setter stor

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 654 040 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Liberty Hanging Heater

Liberty Hanging Heater Liberty Hanging Heater Art. Nr. 305040 Brukermanual Pakk opp terrassevarmeren og sjekk at alle delene er der, og at ingenting ligger igjen i esken. Pass også på at all emballasje er fjernet. Bruk den detaljerte

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 11 008 550 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 260 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario

Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136 Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 507 020 Aktivt

Detaljer

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm Sikkerhetsanvisninger Fuktighet i trommelen skyldes sluttkontrollen. Dette følger med avhengig av modell Vaskemaskinen er tung Vær forsiktig ved løfting. Obs! Slanger som er frosset, kan briste eller sprekke.

Detaljer

INSTALLASJONSPLAN PG 8130 PG 8131 PG 8132 PG nb - NO

INSTALLASJONSPLAN PG 8130 PG 8131 PG 8132 PG nb - NO INSTALLASJONSPLAN PG 8130 PG 8131 PG 8132 PG 8133 Bruksanvisningen og servicedokumentasjonen skal leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. nb

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 525 700 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 268 400 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Leveranseomfang Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Dersom slangene fryser, kan de briste/sprekke. Vaskemaskinen skal ikke settes på steder med

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 850 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 699 130 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 655 730 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 844 760 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Leveranseomfang Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Dersom slangene fryser, kan de briste/sprekke. Vaskemaskinen skal ikke settes på steder med

Detaljer

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes.

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes. Installasjonen må kun utføres av fagpersonell. Alle arbeidstrinn må utføres fullstendig i rekkefølge og kontrolleres. Pass på når du pakker ut enheten, den har skarpe kanter. Det anbefales å bruke hansker

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. BRUK AV MASKINEN Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. Sorter vasken etter vaskeanvisningene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 838 790 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Vaskemaskiner. no-no. Bruksanvisning PW 5134 MOPSTAR 130. Bruksanvisningen må leses før

Vaskemaskiner. no-no. Bruksanvisning PW 5134 MOPSTAR 130. Bruksanvisningen må leses før Bruksanvisning Vaskemaskiner PW 5134 MOPSTAR 130 Bruksanvisningen må leses før no-no oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 680 230 2 Innhold

Detaljer

Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 7137 WP Vario

Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 7137 WP Vario Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 7137 WP Vario no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 500 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK:

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK: N BRUKSANVISNING FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK: VIKTIG: LES NØYE KAPITLET INSTALLASJON FJERN TRANSPORTSIKRINGENE Første vaskesyklus uten tøy: 1. Åpne vannkranen.. Lukk døren. 3. Fyll litt vaskemiddel (ca.

Detaljer

Vaskemaskin. no - NO. Bruksanvisning W 6073 (MC 23)

Vaskemaskin. no - NO. Bruksanvisning W 6073 (MC 23) Bruksanvisning Vaskemaskin W 6073 (MC 23) no - NO Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 018 292 2 M.-Nr.

Detaljer

Instruksjons håndbok Bain Maries

Instruksjons håndbok Bain Maries Instruksjons håndbok Bain Maries Modell Bain Maries BHM & BM Bestellingsnummer: 172-3000 / 172-3005 / 172-3012 / 172-3015 / 172-3017 Bain Marie BMH 160-2 Bain Marie BM 210 norsk oversatt fra tysk INNHOLD

Detaljer

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy).

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy). Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer