Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070"

Transkript

1 Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. N Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 2 M.-Nr

3 Innhold Sikkerhetsregler og advarsler Beskrivelse av apparatet Generelle opplysninger om myntapparat C Programmering Start programmeringsmodus Gå ut av programmeringsmodus Liste over programmeringsposisjoner Display-eksempel Display for dagssumteller for mynter (uten å gå inn i programmeringsnivå) Display for dagssumteller for mynter (ved å gå inn i programmeringsnivå) Programmeringseksempel Endring av hovedtiden (ved tidsdrift) fra standardopsjon 60 minutter til 30 minutter Display Dagssumteller for mynter Display under programdrift Display før og etter at programmet er frigitt Programmering ved tidsdrift Programmering av hovedtiden Programmeringsposisjon P Programmering av mynttiden for mynten med lavest verdi Programmeringsposisjon P Spesialfunksjoner Programmering av lysstyrken i displayet Programmeringsposisjon P Programmering av myntgjenkjenning Programmeringsposisjon P11 til P Verditildeling av myntene Programmeringsposisjon P17 til P Omstilling av blokk 1 til blokk Rengjøring og vedlikehold Service Kort-bruksanvisning M.-Nr

4 Sikkerhetsregler og advarsler Les bruks- og programmeringsanvisningen før du tar myntapparatet i bruk. Den gir viktige opplysninger om sikkerhet, bruk og vedlikehold av apparatet. På den måten beskytter du deg selv og unngår skade på apparatet. Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. Før du kobler til apparatet: sammenlign tilkoblingsdataene (f.eks. spenning og frekvens) på typeskiltet med dataene for el-nettet. Sikkerheten for det elektriske anlegget i apparatet kan bare garanteres hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Dette er en grunnleggende forutsetning for sikkerheten. Ved tvil, la eventuelt en elektrofagmann kontrollere husinstallasjonen. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning. Ikke bruk apparatet hvis det har ytre skader (f.eks. skadet tilkoblingskabel). Hvis apparatets tilkoblingsledning skades, må den skiftes ut av produsenten/serviceavdelingen, eller lignende kvalifisert personell, for å unngå fare. Apparatets kabinett må ikke åpnes. Hvis strømførende deler berøres, utsettes brukeren for fare. Reparasjoner av elektroapparater skal bare utføres av fagfolk. Hvis ukyndige reparerer maskinen, kan brukeren utsettes for fare, som produsenten ikke kan ta ansvaret for. Apparatet er kun koblet fra strømnettet når hovedbryteren eller sikringen er koblet ut. Ikke plasser apparatet i rom hvor det er fare for frost. Lave temperaturer under frysepunktet nedsetter apparatets funksjon. Høytrykksspyler eller vannslange må ikke brukes til rengjøring av apparatet. Defekte deler må bare skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskrav vi stiller til våre apparater, blir oppfylt. Bruk av tilbehør Kun tilbehørsdeler som uttrykkelig er godkjent av Miele, må monteres. Hvis andre deler monteres til eller i apparatet, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar. Tøm myntkassen daglig. Det forhindrer opphopning av mynter eller polletter i skuffen, noe som kan føre til driftsfeil. 4 M.-Nr

5 Generelle opplysninger om myntapparat C 4070 Beskrivelse av apparatet Myntapparatet C 4070 er utstyrt med en elektronisk 12-kanals mynttester. De 12 kanalene er delt inn i blokk 1 (kanal 1-6) for mynter, og blokk 2 (kanal 7-12) for polletter (Omstilling, se side 21). Myntapparatet C 4070 kan brukes som tids- eller som programstyringsenhet for Mieles maskiner for stell av tøy. For programdrift (serieinnstilling): Som styringsapparat for innkobling av apparater og maskiner som er utstyrt med programverk eller styringselektronikk og stiller et komplett programforløp til disposisjon (f.eks. et vaskeprogram). For tidsdrift*: Som styringsenhet for innkobling av apparater og maskiner, som bare skal åpnes for en bestemt tid for stell av tøy (f.eks. en tid for rulling). * Omprogrammering av myntapparatet er nødvendig Myntapparat C 4070 a Display b Programmeringstaster c Myntinnkast d Returtast for mynt e Myntretur f Tilkoblingsledning g Myntskuff h Frontstykke i Lås j Frontplate M.-Nr

6 Beskrivelse av apparatet Display Programmeringstaster Følgende kan bl.a. leses av: Beløpet som skal legges på, Driftsmodus for tilkoblet maskin (programdrift, tidsdrift), Programmeringsposisjoner og opsjoner, Tellerstillinger, Test- og serviceopplysninger. Med programmeringstastene kan du velge ulike programmeringsposisjoner og stille inn forskjellige opsjoner under dem. Tastene "+" og "-" Taster for valg av de enkelte programmeringsposisjonene og endring av opsjonsverdiene. Med hvert tastetrykk veksler displayet med ett siffer. Holder du tasten nede, endres displayet kontinuerlig. Flere funksjoner: Tasten "+" For å avlese tellerinnhold utenom programmeringsnivået. Tasten "-" For å slette tellerinnhold, og for å tilbakestille innstillingene. Tasten "Enter" Tasten har flere funksjoner. Gå inn i programmeringsnivå. Retur fra programmeringsposisjon til opsjon. Lagre opsjon og retur til programmeringsposisjon. Valg av tellerstand utenom programmeringsnivået. 6 M.-Nr

7 Programmering Start programmeringsmodus Forutsetninger: Apparatet hhv. maskinen må være slått på På vaskemaskiner og tørketromler må døren i tillegg være lukket. På høyre side i displayet vises opsjonen for tilsvarende programmeringsposisjon (f.eks. "1"). ^ Trykk og slipp tasten "Enter" 4 x i løpet av 5 sekunder. Valg av en "Opsjon" ^ Hold tasten "+" eller "-" inne til tilsvarende opsjon (1,2,3,4 9999) vises (f.eks. "2" for tidsdrift). Lagre "Opsjon" På venstre side i displayet vises bokstaven "P" (kjennetegn for programmeringsnivå). "01" på høyre side viser første programmeringsposisjon. Valg av en "Programmeringsposisjon" ^ Trykk tasten "Enter". I displayet vises "P 04". Opsjonen "2" er lagret i programmeringsposisjon "4". ^ Hold tasten "+" eller "-" inne til tilsvarende programmeringsposisjon vises (00, 01, 02 25) (f.eks. "04"). ^ Trykk tasten "Enter". Gå ut av programmeringsmodus Du har tre muligheter til å gå ut: Slå av apparatet hhv. maskinen. Hvis ingen programmeringstaster trykkes innen 50 sekunder, går du ut automatisk. Ved å velge og bekrefte programmeringsposisjon "00". M.-Nr

8 Programmering Liste over programmeringsposisjoner Under programmeringsposisjonene kan du programmere opsjoner og avlese tellerstander. K Før inn endrede standard-opsjoner i spalten "Standard". = Programmering kan foretas av bruker og servicetekniker. S = Programmering kan kun foretas av servicetekniker. Display (standard) Programmer ingsposisjon Henvisning Forklaring av de enkelte funksjonene Opsjoner Flere forklaringer Standard Fabrikkinnstilling P 00 K Gå ut av programmeringsmodus Side 7 P 01 K Display for dagssumteller for mynter (pengebeløp) kan slettes med tasten "-" P 02 K Display for totalsumteller for alle myntene (pengebeløp) kan ikke slettes P 03 K P 04 S 1 Programdrift 2 Tidsdrift For programdrift - Kan forandres avhengig av programmeringen av desimalplassene. For tidsdrift: Hovedtid i minutter (Kun, når programmeringsfunksjon 4 er stilt inn på tidsdrift). - Kan forandres avhengig av den programmerte mynttiden. Inntil 1440 ganger programmert mynttid og i skritt for mynttid-verdiene. 2,00 (EUR) 1 20,00 (NOK) 2 Side 11, 12, 16, 17 Side 13, 17 Side 14, 18 P 05 S Antall desimalplasser som skal vises - Kun for visning av pengebeløpet. - 1 to desimalplasser (f.eks. 4.50) 2 ingen desimalplass (f.eks. 4) P 06 S For programdrift: Tilbakemelding 1 Programslutt 230 V signal AV (også strømbrudd) 2 Programslutt med 230 V signal PÅ 3 Programslutt kun med strømbrudd P 07 S For programdrift: Lagringstid - Kan forandres i sekundskritt fra 2 til 180 sekunder sek sekunder 30 Min minutter P 08 K For tidsdrift: Mynttid for mynten med lavest verdi (i NOK) (som er programmert) - Kan forandres i minuttskritt fra 1 til 120 minutter. Standard = gjelder land med Euro som valuta Fabrikkinnstilling = gjelder Norge Fabrikkinnstilling 6 minutter Side 18 - Fortsettelse neste side - 8 M.-Nr

9 Display (standard) Forklaring av de enkelte funksjonene Opsjoner Flere P 09 S For tidsdrift: Etterbetalingsmodus 1 Forhånds-myntinnkast (alltid full hovedtid) 2 Minsteinnkast (en gang pengebeløp for hovedtid, deretter 0 1 minutt etterkjøpsmulighet (tilsvarende etterinnlagt pengebeløp) 3 Korttidssalg (tilsvarende innkastet kan tidsandeler på 0 1 minutt kjøpes) P 10 S For tidsdrift: Tidsåpning / tidsstopp 1 Tidsåpning direkte med myntinnkast 2 Tidsåpning med 230 V signal AV Tidsstopp med 230 V signal PÅ 3 Tidsåpning med 230 V signal PÅ Tidsstopp med 230 V signal AV 4 Tidsåpning med 230 V signal AV med lagring av funksjon via innkoblingstiden for hovedreleet 5 Tidsåpning med 230 V signal PÅ med lagring av funksjon via innkoblingstiden for hovedreleet. P 11 Blokk 1 Kanal 1 Opsjon 1 K Myntgjenkjenning for kanal 1 / 7 20 NOK / WM2 0 sperret 1 åpen / 0 Programmering forklaringer Standard Fabrikkinnstilling Programmer ingsposisjon Henvisning Blokk 2 P 12 Blokk 1 Blokk 2 K Myntgjenkjenning for kanal 2 / 8 10 NOK / WM5 0 sperret 1 åpen 1 / P 13 Blokk 1 Blokk 2 K Myntgjenkjenning for kanal 3 / 9 5 NOK / WM7 0 sperret 1 åpen 1 / P 14 Blokk 1 Blokk 2 K Myntgjenkjenning for kanal 4 / 10 1 NOK / WM8 0 sperret 1 åpen 1 / Standard = gjelder land med Euro som valuta Fabrikkinnstilling = gjelder Norge - Fortsettelse neste side - M.-Nr

10 Programmering Display (standard) P 15 Blokk 1 Blokk 2 Forklaring av de enkelte funksjonene Opsjoner Flere K Myntgjenkjenning for kanal 5 / 11 åpen / WM9 0 sperret 1 åpen 1 / 0 forklaringer Standard Fabrikkinnstilling 0 1 Programmer ingsposisjon Henvisning P 16 Blokk 1 Blokk 2 K Myntgjenkjenning for kanal 6 / 12 åpen / åpen 0 sperret 1 åpen 0 / P P P P P P K Verditildeling for kanal 1 / 7 20 NOK / WM2 K Verditildeling for kanal 2 / 8 10 NOK / WM5 K Verditildeling for kanal 3 / 9 5 NOK / WM7 K Verditildeling for kanal 4 / 10 1 NOK / WM8 K Verditildeling for kanal 5 / 11 0,10 EUR / WM9 K Verditildeling for kanal 6 / 12 2,00 EUR / åpen Blokk 1 2,00 (EUR) Blokk 2 2,00 EUR Blokk 1 1,00 (EUR) Blokk 2 2,00 EUR Blokk 1 0,50 (EUR) Blokk 2 2,00 EUR Blokk 1 0,20 (EUR) Blokk 2 2,00 EUR Blokk 1 0,10 (EUR) Blokk 2 2,00 EUR Blokk 1 2,00 (EUR) Blokk 2 2,00 EUR 20,00 (NOK) 10,00 (NOK) 5,00 (NOK) 1,00 (NOK) P 23 K Lysstyrke i displayet kan endres fra 1 til P 24 S Tilbakestilling til standardinnstilling S i Side 20 Side 19 P 25 S Blokkomkobling (via DIL-bryter 10 (4S1)) 1 Blokk 1 (kanal 1-6 for NOK) 2 Blokk 2 (kanal 7-12 for polletter) Standard = gjelder land med Euro som valuta Fabrikkinnstilling = gjelder Norge 1 2 Side M.-Nr

11 Display-eksempel Display for dagssumteller for mynter Generelt Både dagssumtelleren for mynter (beløp) og totalsumtelleren kan leses av uten at du går inn i programmeringsnivået. Det er også mulig å slette dagssumtelleren utenfor programmeringsnivået. Forutsetning Apparatet hhv. maskinen må være slått på, og på vaskemaskin og tørketrommel må dørene i tillegg være lukket. Innholdet av totalsumtelleren (kan ikke slettes): ^ Trykk tasten "Enter" og slipp. I displayet vises innkassert totalsum, f.eks. 80,00 NOK. Sletting av dagssumtelleren Dagssumtelleren kan bare slettes, hvis den er valgt og kan sees. Derfor er det likegyldig hvilke sifre som nettopp vises i den løpende lysindikatoren i displayet. ^ Hold tasten "+" inne ca. 5 sekunder og slipp. Innholdet i dagssumtelleren for "Mynter (beløp)" (kan slettes). I displayet vises den innkasserte dagssummen, f.eks NOK. ^ Hold tasten "-" inne til det vises to vannrette streker i displayet. ^ Slipp tasten "-" igjen. Tellerinnholdet er slettet og i displayet vises "0.00". Gå ut av displayet Det er tre muligheter for å gå ut av displayet: Gjør myntapparatet strømløst (f.eks. skru av hovedbryteren som er installert på oppstillingsstedet). Hvis du ikke trykker tasten "Enter" innen 50 sekunder, forlates displayet automatisk. Etter visning av det siste tellerinnholdet som skal vises (totalsumtelleren): trykk tasten "Enter". M.-Nr

12 Display-eksempel Display for dagssumteller for mynter Forutsetninger: Apparatet hhv. maskinen må være slått på, og på vaskemaskiner og tørketromler må døren i tillegg være lukket. I displayet på myntapparatet vises det fabrikkprogrammerte beløpet på NOK. Det ble kjøpt 5 vaskeprogram a 20,00 NOK. Hvis dagssumtelleren skal slettes; ^ Hold tasten "-" inne i 5 sekunder. Gå ut av programmeringsmodus Det finnes tre muligheter for å gå ut: Slå av apparatet hhv. maskinen. Hvis du ikke trykker tasten "Enter" innen 50 sekunder, går du ut av programmeringsmodus automatisk. Ved å velge programmeringsposisjonen "00" og tasten "Enter". ^ Trykk og slipp tasten "Enter" 4 x i løpet av 5 sekunder. På venstre side i displayet vises bokstaven "P" (kjennetegn for programmeringsnivået), på høyre side vises den første programmeringsposisjonen. ^ Trykk tasten "Enter" på nytt 1 x. I displayet vises den innkasserte summen av NOK. Større pengebeløp (over 99,90 NOK) vises i form av et løpende lys. Beløp som er 4-sifret eller mindre, roterer ikke i displayet. 12 M.-Nr

13 Programmeringseksempel Endring av prisen fra fabrikkinnstilling til NOK Forutsetning Apparatet hhv. maskinen må være slått på, og på vaskemaskiner og tørketromler må også døren være lukket. I myntapparatets display vises det standard-programmerte beløpet på NOK. ^ Trykk tasten "+" så mange ganger, at beløpet "25.00 NOK" vises. Endringen er avhengig av den laveste myntverdien (1.00 NOK - skritt). - ^ Trykk tasten "Enter". ^ Trykk inn og slipp tasten "Enter" 4 x i løpet av 5 sekunder. I displayet vises "P 03 ". Etter ca. 50 sekunder skifter displayet fra "P 03" til NOK. Den nye prisen på NOK er lagret. På venstre side i displayet vises bokstaven "P" (kjennetegn for programmeringsnivå)."01" på høyre side angir den første programmeringsposisjonen. ^ Hold tasten "+" inne til programmeringsposisjon " 03 " vises. ^ Trykk tasten "Enter". I displayet vises det standard-programmerte beløpet på NOK. M.-Nr

14 Programmeringseksempel Endring av hovedtiden (ved tidsdrift) fra standardopsjon 60 minutter til 30 minutter. ^ Hold tasten "+" så lenge inne, at programmeringsposisjon "03" vises. ^ Trykk tasten "Enter". Forutsetning Apparatet hhv. maskinen må være slått på, og på vaskemaskiner og tørketromler må også døren være lukket. Tidsdriften må på forhånd være programmert via programmeringsposisjon "4". Den standard-programmerte hovedtiden er 60 minutter. Mynttiden for den laveste myntverdien (1.00 NOK) er 6 minutter (Fabr. innstilling). På displayet vises den standard-programmerte hovedtiden på 60 minutter. ^ Hold tasten "-" inne, til den nye hovedtiden som skal programmeres, vises i displayet. I myntapparatets display vises et beløp på NOK. ^ Trykk tasten "Enter". ^ Trykk inn og slipp tasten "Enter" 4 x i løpet av 5 sekunder. I displayet vises "P 03". Etter ca. 50 sekunder skifter displayet fra "P 03" til 5.00 NOK. Den nye hovedtiden på 30 minutter er lagret. På venstre side i displayet vises bokstaven "P"."01" på høyre side angir den første programmeringsposisjonen. 14 M.-Nr

15 Programmeringseksempel Sperring av kanal 3 ( 5.00 NOK ) ^ Trykk tasten "-" 1 x. Forutsetninger Apparatet hhv. maskinen må være slått på, og på vaskemaskiner og tørketromler må også døren være lukket. "0" på høyre side angir "sperringen" av kanalen. ^ Trykk tasten "Enter". ^ Trykk inn og slipp tasten "Enter" 4 x i løpet av 5 sekunder. I displayet vises "P 13". Etter ca. 50 sekunder skifter displayet fra "P 13" til 5.00 NOK. På venstre side i displayet vises bokstaven "P" programmeringsnivå. "01" på høyre side angir den første programmeringsposisjonen. Kanalen 3 fra blokk 1 (5.00 NOK) er sperret. ^ Hold tasten "+" så lenge inne, at programmeringsposisjon "13" vises. ^ Trykk tasten "Enter". Blokk Åpen Kanal I displayet vises kanal 3 (5.00 NOK). "1" (1 = åpen) på høyre side angir at kanalen er åpen, "1" på venstre side viser blokk 1 (flere henvisninger på side 9 og 19). M.-Nr

16 Display Dagssumteller for mynter Dagssumtelleren summerer alle pengebeløp for myntene som er lagt på. Dagssumtelleren kan slettes. Display dagssumteller ^ For å kunne se på innholdet i dagssumtelleren, må du velge programmeringsposisjon 1. ^ Ved betjening av tasten "Enter" vises innholdet av dagssumtelleren i form av en løpende lysindikator (bare fra og med 5-sifrede beløp). Fra høyre mot venstre med høyverdi-plassene først. Etter gjennomgang av plassene med lavest verdi i displayet står det ikke lenger noe siffer (posisjon 9) begynner prosedyren forfra. Et beløp på 175,00 NOK ville se slik ut: Sletting av dagssumtellerne Dagssumtelleren kan bare slettes hvis den er valgt og den kan sees. Derfor er det likegyldig hvilke sifre som nettopp vises i den løpende lysindikatoren. ^ Hold tasten "-" inne, inntil to vannrette streker vises i displayet. ^ Slipp tasten "-" igjen. Tellerinnholdet er slettet og i displayet vises f.eks. "0.00". Totalsumteller Totalsumtelleren summerer akkurat som dagssumtelleren alle pengebeløp som er lagt på. Totalsumtelleren kan ikke slettes. ^ For å se innholdet i totalsumtelleren, går du frem som for visningen av dagssumtelleren osv. 16 M.-Nr

17 Display under programdrift Display før og etter at programmet er frigitt Ved programdrift, etter at maskinen er slått på (f.eks. vaskemaskin) og før programmet er frigitt, vises beløpet som skal betales i displayet. Etter maks. 3 minutter (se P07) forsvinner punktet. I denne driftstilstanden tar ikke myntapparatet imot penger. Innkastet mynt blir returnert. I displayet vises f.eks. et beløp på NOK. Antall desimalplasser vises i henhold til programmeringen (her 1. 2 desimalplasser). Tilsvarende myntinnkastet telles displayet ned til "0.00". Etter ca. 2 sekunder skifter displayet til en dynamisk tilstand De to midtre plassene viser en roterende sirkel (skal forestille den roterende trommelen) med et punkt. Så lenge dette punktet er synlig, er det mulig å åpne maskindøren (f.eks. for å etterinnlegge et plagg uten at pengene går tapt). M.-Nr

18 Programmering ved tidsdrift Programmering av hovedtiden Hovedtiden kan bare endres i skritt for mynttiden for mynten med lavest verdi. Grensene er her mellom 1 gang og 1440 ganger denne tiden. Programmering av mynttiden for mynten med lavest verdi Mynttiden for mynten med lavest verdi kan programmeres fra 1 minutt til 120 minutter. Denne mynttiden vises da også i displayet når programmeringen Tidsfrigivelse direkte med myntinnkast (se side 9, programmeringsposisjon P 10) foreligger. Pengebeløpet for hovedtiden beregnes slik: Programmert hovedtid i minutter dividert med programmert mynttid for mynten med lavest verdi i minutter. Eksempel: Den programmerte hovedtiden er 60 minutter, mynttiden 6 minutter for mynten med lavest verdi på 1,00 NOK. Beløp for hovedtiden = 60 minutter X 1,00 NOK 6 minutter = 10 X 1,00 NOK = 10,00 NOK 18 M.-Nr

19 Spesialfunksjoner Programmering av lysstyrken i displayet Lysstyrken i displayet kan tilpasses bestemte driftsforhold. Den kan endres mellom 1 og 7. Når opsjonen endres, finner en lysforandring straks sted. Dette gjør det mulig å kontrollere innstillingen i displayet før den lagres. I dette tilfellet bør mynt 1 (20,00 NOK mynt) sperres, for å hindre overbetaling. (Programmeringsposisjon P 11, opsjon 0) Dersom mynt 3 (5,00 NOK mynt) f.eks. sperres, må du ubetinget være oppmerksom på at prisen da f.eks. ikke er 25,00 NOK. Prisen må derfor stilles inn på 20,00 eller 30,00 NOK! Programmering av myntgjenkjenning Det er mulig å frikoble eller sperre enhver mynt. Dermed kan man direkte sperre enkelte mynter som regionalt opptrer som falske penger. Når slike mynter legges på, omdirigeres de til retur. I samsvar med programmeringen vises følgende opplysninger: Display for mynt 1, når den er frigitt (1 = blokk, 1 = mynt, 1 = åpen). Display for mynt 1, hvis den er sperret (0 = sperret). Displayene for myntene 2 til 6 ser tilsvarende ut. Enda en logisk mulighet for myntsperring bør gjennomføres hvis en pris under 20,00 NOK (f.eks. 15,00 NOK) er innstilt. M.-Nr

20 Spesialfunksjoner Verditildeling av myntene Alle mynter kan tildeles en bestemt verdi (f.eks. mynt 7, polletter WM 2) - fra 5,00 NOK til 95,00 NOK (standardopsjon 20,00 NOK). ^ Etter valg av mynt 7, pollett WM 2 vises "20.00" i displayet. ^ Denne verdien kan forandres med tastene "+" og "-", og i skritt på 1,00 NOK. ^ Etter innstilling av verdien må du trykke tasten Enter". Eksempel 1 Mynt 7 (pollett WM2) skal tildeles en verdi på 10,00 NOK. ^ Etter valg av mynten 7, pollett WM 2 vises "20.00" i displayet. ^ Trykk tasten "Enter" og endre den viste verdien på 20,00 NOK (standardopsjon) med tasten "-" til 10,00 NOK. ^ Trykk tasten "Enter" på nytt. Verdien på 10,00 NOK blir lagret. For kjøp av et program (standardopsjon 20,00 NOK) behøver du heretter 2 polletter WM M.-Nr

21 Spesialfunksjoner Omstilling av blokk 1 til blokk 2 Omkobling av blokk 1 til blokk 2 Forutsetning DIL-bryteren 4S1 på mynttesteren må omstilles.,følgende omstilling må ikke under noen omstendighet utføres av ufaglærte. ^ Koble ut hovedsikring eller sikring. ^ Åpne frontpanelet og ta det av. ^ Løsne begge stjerneskruene som nå er synlige. ^ Trekk ut frontplaten. ^ Still DIL-bryteren 4S2, alt etter mynttester, oppover på mynttesteren. Til dette kan du bruke en kulepenn. Programmering av blokk 1 til blokk 2 Mynttesteren har 12 kanaler som i blokk 1 (kanal 1-6) er delt inn for mynter, og i blokk 2 (kanal 7-12) er delt inn for polletter. ^ Med tasten "+" eller "-" kan du velge mellom blokk 1 og blokk 2. ^ Lagre ved å trykke tasten "Enter". I overensstemmelse med programmeringen vises følgende display: Display med aktivert blokk 1 (standardopsjon) ^ Monter frontplaten igjen og lukk frontpanelet. ^ Koble inn hovedsikringen eller sikringen. Display med aktivert blokk 2 M.-Nr

22 Rengjøring og vedlikehold,høytrykksspyler eller vannslange må ikke brukes til rengjøring av myntapparatet. Kabinettet av rustfritt stål skal bare rengjøres med et vanlig rengjøringsmiddel for rustfritt stål. Skuremidler lager riper i overflaten. Rengjør kunststoffdelene bare med et mildt rengjøringsmiddel eller en myk, fuktig klut. Gni tørt etterpå. Myntapparatet er vedlikeholdsfritt. 22 M.-Nr

23 Service Ta kontakt med Mieles serviceavdeling ved evt. feil. Oppgi type, fabrikasjonsnummer og materialnummer. Disse opplysningene finner du på typeskiltet (på baksiden av myntapparatet eller bak myntskuffen). Det kan forekomme at mynter ikke straks blir godkjent ved første innkast. Grunnen kan være skader eller slitasje på mynten. ^ Prøv på nytt med en annen mynt. M.-Nr

24 24 M.-Nr

25 Kort-bruksanvisning Forutsetninger for betjeningen av myntapparat C 4070 med displayvisninger Betjeningen av en Miele vaskemaskin, Miele tørketrommel eller en Miele tøyrulle i forbindelse med et myntapparat blir utførlig beskrevet i bruksanvisningen til disse apparatene hhv. maskinene. Betjeningen må gjennomføres i den rekkefølgen som er oppført, ellers kan pengene tapes. For vaskemaskiner, tørketromler og tøyruller Visning på myntapparatet, etter at apparatet hhv. maskinen er betjent i riktig rekkefølge. I myntapparatets display vises det beløpet som skal betales, f.eks NOK. ^ Kast inn mynt(er). I overensstemmelse med myntinnkastet telles displayet ned mot " 0.00 ". Etter ca. 2 sekunder skifter displayet og viser en roterende sirkel eller en kjøpt tid (ved tidsdrift), f.eks. 45 minutter ved rulledrift. Apparatet hhv. maskinen blir frigitt for start. Flere mynter godtas ikke. ^ Trykk tasten "h Start" på apparatet hhv. maskinen. For tøyrulle HM 5316; trykk tasten "I På". Etter at programmet er slutt, viser myntapparatets display igjen det beløpet som skal betales. Pass på riktig beløp før du kaster inn myntene. Unngå å betale for mye. Hvis du betaler for mye, gir ikke apparatet penger tilbake. M.-Nr

26 26 M.-Nr

27 M.-Nr

28 Rett til endringer forbeholdes Dette papiret består av 100 % klorfritt bleket cellestoff og er derfor miljøvennlig.

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00.

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00. Best.nr. : 0527 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO Brukerveiledning Koblingsur Art.nr 320061 RevB NO Innhold Hva er et koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett... 4 Innkoblingstid og utkoblingstid... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen.

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. Innhold Innledning Vennligst les først... 3 Sikkerhet... 3 Lovbestemte forskrifter... 3 Påregnet bruk...

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00.

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00. Best.nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061 Brukerveiledning Koblingsur Varenr: 320 061 Innhold Hva er koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett:... 3 Innkoblingstid og utkoblingstid:... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette et

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 7000 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 734 520 Innhold

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur SV NO DA FI Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Bruksanvisning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Betjeningsvejledning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Käyttöohje Käsilähetin

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Forskriftsmessig bruk. 3 Betjening. System DALI-Power-styreenhet innfelt innsats

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Forskriftsmessig bruk. 3 Betjening. System DALI-Power-styreenhet innfelt innsats Best.-nr.: 5406 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader.

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-NO

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-NO BX09 NO BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Du kan laste ned aktuell versjon av bruksanvisningen og EU-samsvarserklæringen

Detaljer

Drift og installasjons veiledning DB3 Pumpdrive

Drift og installasjons veiledning DB3 Pumpdrive Drift og installasjons veiledning DB3 Pumpdrive 1 Sikkerhetsinstruksjon Installasjon og drift av roterende maskiner og apparater kan ved feil bruk og håndtering kan gi omfattende person og materialskader.

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Persienne-styretast Best.nr. : 2328.. Persienne-styretast med sensoranalyse Best.nr. : 0820.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Detaljer

2. Montering, tilslutning og drift 3-5. 3. Betjening 6. 4. Visere 6. 5. Innstilling 7. 6. Forandre innstilling 8. 6.1 Klokke og ukedag 8

2. Montering, tilslutning og drift 3-5. 3. Betjening 6. 4. Visere 6. 5. Innstilling 7. 6. Forandre innstilling 8. 6.1 Klokke og ukedag 8 N 1. Innhold 2 1. Innhold 2. Montering, tilslutning og drift 3-5 3. Betjening 6 4. Visere 6 5. Innstilling 7 6. Forandre innstilling 8 6.1 Klokke og ukedag 8 6.2 Måned og år 9 6.2.1 AU = automatisk innstilling

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 5105 EL AV/LP. no - NO 08.11 09 235 400 / 01

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 5105 EL AV/LP. no - NO 08.11 09 235 400 / 01 Installasjonsplan Vaskemaskin PW 5105 EL AV/LP no - NO 08.11 09 235 400 / 01 09 235 400 / 01 2 Teknisk Datablad Vaskemaskin: Oppvarmingsmåte: PW 5105 AV/LP Elektro (EL) Legende: Innringede symboler

Detaljer

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 Installasjonsplan Vaskemaskin PW 6167 EL no - NO 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 M.-Nr. 09 249 960 / 01 2 Teknisk Datablad Vaskemaskin: Oppvarmingsmåte PW 6167 Elektro (EL) Legende: Innringede symboler

Detaljer

Radiopåsats for kopling og dimming Bruksanvisning

Radiopåsats for kopling og dimming Bruksanvisning Versjon R 2.1 Art. Nr.: 0543 xx Funksjon Radiopåsatsen for kopling og dimming muliggjør radiostyrt eller manuell kopling og dimming av en belysning. Innkoplings-lysstyrken kan lagres i apparatet som memory-verdi.

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus håndsender. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus håndsender. Bruksanvisning Komfort Art.-nr. 48 KFH Standard Art.-nr. 48 FH Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning Bestillingsnr.: 1073 00 1 Programmere/spørre 2 Stille inn aktuelt klokkeslett 3 Stille inn ukedag 4 Visning av ukedag (1 = ma, 2 = ti.. 7 = sø) 5 Markør t for visning av ukedag 6 Visning av timer 7 Display

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Forskriftsmessig bruk. 3 Betjening. LB-administrasjon. Power-DALI-styringsenhet TW

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Forskriftsmessig bruk. 3 Betjening. LB-administrasjon. Power-DALI-styringsenhet TW Art.-nr.: 1713DSTE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader.

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Bruksanvisning. Relemodul

Bruksanvisning. Relemodul Bruksanvisning Relemodul 1289 00 Innholdsfortegnelse Apparatbeskrivelse...3 Betjeningselementer og symboler...4 Tilkoblingsklemmer...7 Montering...8 Innstilling av driftsmodus....9 Koble om driftsmodus

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 196 197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1. Innledning....................199 2. Installasjon...................200 2.1 Tilkobling.........................200

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Varenr.: 1393 2014-12-17 Dok.nr.: 1809B Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hva du som bruker bør lese i denne bruksanvisningen... 3 Varslingsmåter...

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

Drift og installasjons veiledning MT10 Styring for 4" pumper

Drift og installasjons veiledning MT10 Styring for 4 pumper Drift og installasjons veiledning MT10 Styring for 4" pumper NRF nr. 9038034 Varenr. 3000130 Rev.02 Sikkerhetsinstruksjon Installasjon og drift av roterende maskiner og apparater kan ved feil bruk og håndtering

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256..

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256.. Best.nr. : 2256.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 766 430 Innhold

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Forenklet norsk brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Forenklet norsk brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Forenklet norsk brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer! Denne brukerveiledningen er et supplement til bruksanvisningen (engelsk) som følger med audiometeret,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning. Sikkerhetsinformasjoner OBS Materialskader eller feilfunksjoner kan oppstå ved feilaktig bruk.

Bruksanvisning. Sikkerhetsinformasjoner OBS Materialskader eller feilfunksjoner kan oppstå ved feilaktig bruk. 1 Nyt tiden 3 4 Bruksanvisning Les og ta godt vare på bruksanvisning for en sikker bruk og lang levetid for. Bruksanvisningen finner du også på internett under: www.qlocktwo.com > Information Garanti Vi

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

CompTrol 1002. Registreringsnummer 50 Utgave 01.2010 KLIMATEKNIKK MIKROPROSESSOR TEKNISK HÅNDBOK

CompTrol 1002. Registreringsnummer 50 Utgave 01.2010 KLIMATEKNIKK MIKROPROSESSOR TEKNISK HÅNDBOK CompTrol 1002 Registreringsnummer 50 Utgave 01.2010 KLIMATEKNIKK MIKROPROSESSOR TEKNISK HÅNDBOK Innhold 1. Betjenings- og indikatorelementer...3 2. Innkobling...7 3. Menypunkter...8 4. Alarmer og feil...11

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Liberty Hanging Heater

Liberty Hanging Heater Liberty Hanging Heater Art. Nr. 305040 Brukermanual Pakk opp terrassevarmeren og sjekk at alle delene er der, og at ingenting ligger igjen i esken. Pass også på at all emballasje er fjernet. Bruk den detaljerte

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. 100 FR Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader

Detaljer

A B D E F G H I L M N O Q R. Hurtigveiledning. Før apparatet tas i bruk må du lese bruksanvisningen nøye.

A B D E F G H I L M N O Q R. Hurtigveiledning. Før apparatet tas i bruk må du lese bruksanvisningen nøye. Produktblad Hurtigveiledning Før apparatet tas i bruk må du lese bruksanvisningen nøye. A B D E F G H I L M N O C P Q R Kjøleseksjon A. Betjeningspanel B. Vifte med bakterie- og luktfilter (avhengig av

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjonsplan. Tørketrommel PT 5186 EL. no - NO 08.11 09 235 120 / 01

Installasjonsplan. Tørketrommel PT 5186 EL. no - NO 08.11 09 235 120 / 01 Installasjonsplan Tørketrommel PT 5186 EL no - NO 08.11 09 235 120 / 01 09 235 120 / 01 2 Teknisk datablad Tørketrommel: Oppvarmingsmåte: PT 5186 Elektro (EL) Legende: Innringede symboler med fet skrift

Detaljer

Forglemmegei. Elektronisk kalender. Art.nr 502250. Rev C NO

Forglemmegei. Elektronisk kalender. Art.nr 502250. Rev C NO Brukerveiledning Forglemmegei Elektronisk kalender Art.nr 502250 Rev C NO 2 Innhold Innledning... 4 Komme igang... 4 Innstilling av ukedag, dato og tid... 5 Batteribackup... 6 Bytte av batteri... 6 Bytte

Detaljer

Bruksanvisning for Bistrot Snack 434 og 464

Bruksanvisning for Bistrot Snack 434 og 464 Bruksanvisning for Bistrot Snack 434 og 464 FUNKSJON DISPLAY 1 ON/OFF AV/PÅ TAST Trykk og hold tasten inne i noen sekunder for å slå PÅ eller AV ovnen. 2 START/STOP TAST Trykk for START eller STOPP av

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Receiver REC 300 Digital

Receiver REC 300 Digital Receiver REC 300 Digital Bruksanvisning Bruksanvisning STABILA REC 300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC 300 Digital kan laserstråler

Detaljer

EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer.

EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer. EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer. Innhold Innledning Les igjennom først... 3 Sikkerhet... 3 LoSvbestemte forskrifter... 3 Bruk... 3

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk bussystem. Funk håndsender Mini Best.-nr. :

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk bussystem. Funk håndsender Mini Best.-nr. : Best.-nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Bilde 1: Tidsbryter med alle segmenter

Bilde 1: Tidsbryter med alle segmenter Elektronisk tidsur Easy Best.-nr. : 1175.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. LB-administrasjon. Timer Universal Bluetooth. Timer Universal Bluetooth Art.-nr BT..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. LB-administrasjon. Timer Universal Bluetooth. Timer Universal Bluetooth Art.-nr BT.. Art.-nr...1751BT.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader.

Detaljer