SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING"

Transkript

1 SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen benyttes en liten flat skrutrekker som stikkes inn i de 4 sporene i frontplaten. Vipp så boksen forsiktig fra hverandre. 1.2: TILKOPLING Biur tilkoples mellom klemme 1.1 og 1.2 til høyre på klemmerekkene. Eventuell DCF mottaker koples til klemme DCF + og -. Vekslekontakter for programfunksjon koples som følger: Pkt. 1: NO kontakt for programkanal 1 Pkt. 2: COM kontakt for programkanal 1 Pkt. 3: NC kontakt for programkanal 1 Pkt. 4: NO kontakt for programkanal 2 Pkt. 5: COM kontakt for programkanal 2 Pkt. 6: NC kontakt for programkanal 2 Nettspenning koples inn mellom klemmer L og N. NB. Husk jording på klemme PE

2 2.1: OPPSTART S: 2 Første gang spenning koples til LCU, vil det komme opp i meny "språkvalg". Her kan det velges mellom Engelsk, Italiensk og Tysk. For å velge mellom språkene tastes. For å lagre språk tastes. 2.2: FORKLARING AV DISPLAYSYMBOLER 12:05_ *7 "12" = timeangivelse ":" = skilletegn mellom timer og minuttter "05" = minutter "_" = angir at uret er i sommertid. Ved vintertid er denne posisjonen blank. "17" = dato "." = tilstand programkanal 1. Lite punkt = kanal inaktiv, stort punkt = kanal aktiv "12" = måned "." = tilstand programkanal 2. Lite punkt = kanal inaktiv, stort punkt = kanal aktiv "95" = årstall "*" = DCF status. Ved tikoplet DCF mottaker vil * blike en gang pr. sekund så lenge det mottaes korrekte DCF signaler. Ved dårlige signaler vil i stedet en - blinke. Er det ikke koplet inn noen DCF mottaker vil denne posisjonen være blank. "7" = ukedag. mandag=1, tirsdag=2, o.s.v. 2.3: VALG AV PROGRAMMERINGSMODUS Trykk ned begge tastene samtidig. Displayet vil nå skifte til å vise "Channel 1"

3 2.4: NAVIGERING I MENYER S:3 I hovedmeny benyttes til å bla mellom menyvalgene. benyttes for å gå inn i vedkommende menypunkt. Inne i det enkelte menypunkt benyttes til å øke verdien på tallet cursoren står ved. benyttes til å flytte cursoren til neste posisjon mot høyre i displayet. Det finnes følgende hovedmenyer å velge i mellom: Channel 1 (programmering av programkanal nr. 1) Channel 2 (programmering av programkanal nr. 2) Masterclock Slaveclock End DCF sync status Timer Daylight Savings Language (programmering av tid/dato i hovedur) (programmering av tid til biur) (avslutte programmering, og gå tilbake til vanlig drift) (programmering av DCF funksjoner) (programmerer tiden en kanal ligger inne ved aktivisering av timerfunksjon i programmering av programkanaler) (programmering av sommer/vintertids skiftemønster) (skifte av språk på menyene) Inne i undermenyene vil 3 til 5 tegn komme frem helt til venstre på displayet (skiftes med ). Tegnene er : (flytt cursor til høyre ved trykk på ) (lagre inntastede data ved trykk på ) X (hopp ut til hovedmeny ved trykk på ) (gå til neste koplingstidspunkt) --- (slett viste koplingstidspunkt)

4 2.5: INSTILLING AV HOVEDUR S:4 begge tastene samtidig for å komme inn i program modus. til display viser "Masterclock". for å gå inn i undermenyen for stilling av hovedur. Bruk til å velge tegn i venstre side av display. for å flytte cursor til stilling av første siffer (timer). til riktig tall vises. for å flytte cursor til stilling av neste siffer (minutter) til riktig minutt vises. (! Klokkeslett må stilles til neste hele minutt for å ikke bli gående for sakte når du setter i gang uret). for å flytte cursor til stilling av neste siffer (år) til riktig tall vises. for å flytte cursor til stilling av neste siffer (måned) til riktig tall vises. for å flytte cursor til stilling av neste siffer (dato) til riktig tall vises. Trykk til slutt slik at cursor kommer tilbake til tegn i venstre side av display. Velg med, og trykk for å lagre i det øyeblikk riktig klokke skifter til minuttet du la inn. (Hoveduret starter i det du trykker ) Velg nå X med, og trykk for å komme tilbake til hovedmeny.

5 2.6: INSTILLING AV BIUR S:5 begge tastene samtidig for å komme inn i program modus. til display viser "Slaveclock" for å gå inn i undermeny for instilling av biur. Bruk til å velge tegn i venstre side av display. for å flytte cursor til valg av biurlinje inn/utkoplet. Tegnene betyr: O biurlinje utkoplet / * biurlinje innkoplet /? feil på biurlinje (kortslutning) Trykk så på Trykk så på viser for å velge innkopling av biurlinje. for å flytte cursor til inntasting av time som vises på biur. til displayet viser riktig i forhold til hva timevisere på biurene i anlegget viser. for å flytte cursor til inntasting av minutt som vises på biur. til displayet viser riktig i forhold til hva minuttvisere på biurene i anlegget NB! Husk at det er klokkeslettet som vises på biurene ute i anlegget som skal legges inn i hoveduret under dette programmeringspunktet. Dette gjøres for at hoveduret skal kunne kalkulere hvor stor tidsforskjell det er mellom riktig tid (hoveduret), og biurenes viste tid ute i anlegget. for å flytte cursor til tegn i venstre side av display. Velg med, og trykk for å lagre. Biurene ute i anlegget vil nå begynne å steppe fram til de går likt med hoveduret. Velg x med, og trykk for å hoppe ut til hovedmeny.

6 2.7: PROGRAMMERING AV INNKOPLINGSVARIGHET VED VALG "TIMER" S:6 I dette punktet stilles tiden relèet for en programkanal vil ligge inne når du programmerer et koplingstidspunkt i kanalen som "timer". For eksempel til utstyring av en skoleklokke hvor klokken skal ringe i 5 sekunder til gitte tider. begge tastene samtidig for å komme inn i program modus. til display viser "Timer" for å gå inn i undermeny for instilling av timervarighet. Bruk til å velge tegn i venstre side av display. for å flytte cursor inn til instilling av timervarighet. Bruk til å velge varighet for timer-innkopling (1-59 sekunder) for å flytte cursor til tegn i venstre side av display. Velg med, og trykk for å lagre. Velg x med, og trykk for å hoppe ut til hovedmeny.

7 S:7 2.8a: PROGRAMMERING AV KOPLINGSTIDSPUNKTER 1: begge tastene samtidig for å komme inn i program modus. 2: til display viser "Channel 1" eller "Channel 2" (alt etter hvilket relè du skal programmere) 3: for å gå inn i undermeny for instilling av programkanalen. 4: Bruk til å velge tegn i venstre side av display. 5: for å flytte cursor inn i displayet Displayet ser nå ut som følger: :00 Cursor står under "1" (mandag) Ved å trykke på slår du av og på dagen som cursoren står under. Ved å trykke velger du hvilken dag cursor skal stå under. (1=mandag, 2=tirsdag osv) 6: Velg ønskede dager hvor koplingen skal skje. 7: Still så cursor under den sorte firkanten mellom dagene og tidspunktet. 8: Velg med hva slags kopling som skal foregå (* = relè trekker inn, o = relè slipper,? = relè trekker i så mange sekunder som innstilt under 2.7 for så å slippe igjen) 9: for å flytte cursor til valg av tid. 10: Still så inn ønsket tidspunkt i timer og minutter. 11: for å flytte cursor til spesialtegn i venstre side av display. 12: Velg med, og trykk for å lagre. 13: Gjenta prosedyren fra pkt. 4, til du har programmert alle koplingstidspunkter. 14: Velg X med, og trykk for å komme tilbake til hovedmeny.

8 S:8 2.8b: SLETTING AV KOPLINGSTIDSPUNKTER 1: begge tastene samtidig for å komme inn i program modus. 2: til display viser "Channel 1" eller "Channel 2" (alt etter hvilket relè du skal programmere) 3: for å gå inn i undermeny for instilling av programkanalen. Første koplingstidspunkt for kanalen vises nå i displayet. 4: Bruk til å velge i venstre side av display. 5: Bruk for å bla gjennom innprogrammerte koplingstidspunkter 6: Når tidspunktet du vil slette står i displayet, benytt til å velge --- i displayets venstre side. 7: Bruk for å slette tidspunktet. 8: Gjenta i fra punkt 4 for å slette flere tidspunkter. Når du er ferdig med å slette, velg X med, og trykk for å komme tilbake til hovedmeny.

9 S:9 2.9: INSTILLING AV DCF 77 MOTTAKER (EKSTRAUTSTYR) begge tastene samtidig for å komme inn i program modus. til display viser "DCF Sync Status" for å gå inn i undermeny for instilling/kontroll av DCF funksjon. Cursor står under "x" Display viser: xa08:15_ "x" "a" = valgbare instruksjoner (se liste nedenfor) = status for DCF signal (se liste nedenfor) "08:15" = tidspunkt for siste feilfritt mottatte tidstelegram fra DCF mottakeren "_" = uret er i sommertid, ved vintertid er posisjonen tom "270697" = dato for siste feilfritt mottatte tidstelegram fra DCF mottakeren "6" = ukedag for angitt dato. VALGBARE INSTRUKSJONER (bla gjennom med, velg med ) x = avslutt, og gå tilbake til hovedmeny * = aktiviser DCF funksjon o = avbryt DCF funksjon - = aktiviser oveføring av tid fra DCF mottaker til hovedur = deaktiviser overføring av tid fra DCF mottaker til hovedur STATUSINFORMASJON FOR DCF A = Hoveduret kontrolleres ikke fra DCF mottakeren. a = Sist mottatte datatelegram inneholdt feil, hoveduret hadde korrekt tid. b = Sist mottatte datatelegram inneholdt feil, hoveduret gikk for langsomt. c = Sist mottatte datatelegram inneholdt feil, hoveduret gikk for fort. d = Sist mottatte datatelegram inneholdt feil, tidene var usammenliknbare. i = Sist mottatte datatelegram var feilfritt, hoveduret hadde korrekt tid. j = Sist mottatte datatelegram var feilfritt, hoveduret gikk for langsomt. k = Sist mottatte datatelegram var feilfritt, hoveduret gikk for fort. l = Sist mottatte datatelegram var feilfritt, tidene var usammenliknbare. Vises ingen bokstav, er det fordi DCF funksjon er avslått med "o"

10 S: : SOMMER/VINTERTIDS OMKOPLING. OBS: Denne funksjonen er kun aktiv så lenge det ikke er tilkoplet en DCF mottaker. begge tastene samtidig for å komme inn i program modus. til display viser "Daylight Savings" for å gå inn i undermeny for innstilling av sommer/vintertids skifte. Bruk til å velge tegn i venstre side av display. for å flytte cursor inn til valgmuligheter. Med kan du nå velge følgende alternativer: 0: Det blir ikke skiftet mellom sommer og vintertid. 1: Det skiftes til sommertid siste søndag i Mars kl. 02:00 og til vintertid siste søndag i Oktober kl. 03:00. (Riktig for Norge per 2002) 2: Det skiftes til sommertid siste søndag i Mars kl. 02:00 og til vintertid siste søndag i September kl. 03:00. for å flytte cursor tilbake til tegn i venstre side av display. Velg med. for å lagre valg. (Du vil nå automatisk komme ut i hovedmeny.) 2.11: VELGE SPRÅK FOR MENYER begge tastene samtidig for å komme inn i program modus. til display viser "Language" for å gå inn i undermeny for innstilling av språk. Velg språk med. (Du kan velge mellom Engelsk, Tysk og Italiensk) for å lagre språkvalget. (Du vil nå automatisk komme ut i hovedmeny.)

11 3: FEILKODER S:11 Dersom det i displayet vises en feilkode, (error 01-04) kan man først prøve å avstille feilen ved å trykke på begge taster samtidig. Kommer feilkoden tilbake må uret til service. Feilkodene betyr: 01 = EEPROM feil 02 = Uret er ikke initialisert 03 = Uret er ikke kalibrert 04 = Sjekksumfeil i program 4: TEKNISKE DATA KAPSLING : Grått kunststoff kabinett MÅL : Bredde 175mm x Høyde 110mm x Dybde 56mm VEKT : ca 0,6 kg MONTASJE : På DIN skinne i tavle, eller på vegg med skruer. DRIFTSSPENNING : VAC 50/60HZ, 12VA DRIFTSTEMP. : 0-50 grader C, 20-80% relativ fuktighet (ikke kondenserende) DISPLAY : 16 posisjoners 6mm høye tegn alfanumerisk LCD display. BETJENING : 2 taster av membrantype, menybasert betjening. NØYAKTIGHET : + 0,1 sekund pr. døgn ved omgivelsestemperatur 25 grader C. BIURUTGANG : + 24vDC polveksling minuttpuls, 2 sekunder pulslengde, max 200mA. ETTERSTILLING : Automatisk etterstilling av biur ved nettutfall inntil 24 timer. SOMMER/VINTER : Automatisk etterstilling av biur ved sommer/vintertids skifter. PROGRAMUTG. : 2 stk. ukesprogrammerbare utganger, maksimalt 150 programtrinn. RELÈER : 1 stk. vekselkontakt 250V/3A pr. programutgang. IMPORTØR: PHONO*elektro-akustikk as PB. 209 Lilleaker 0216 OSLO TLF: FAX:

SmartStart. Bruks- og monteringsanvisning. www.defa.com

SmartStart. Bruks- og monteringsanvisning. www.defa.com SmartStart Bruks- og monteringsanvisning www.defa.com INNHOLD SMARTSTART 3 OM BRUKSANVISNINGEN 3 VIRKEMÅTE / FUNKSJON 4 DISPLAY 4 SYMBOLER 5 HOVEDBILDER 6 DISPLAY 6 INNSTILLINGER 7 KLOKKE 7 DATO 7 FABRIKKINNSTILLINGER

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Brukerveiledning. for. håndterminal EYZ444 F001

Brukerveiledning. for. håndterminal EYZ444 F001 Brukerveiledning for håndterminal EYZ444 F001 Brukerveiledningen inneholder : 1. Håndterminalens funksjoner, knapper og vindu side 001 2. Passord side 002 3. Avlese en temperatur side 003 4. Korrigere

Detaljer

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL TWA-1 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM204375R1341 System pro M 2CSM441019D5601 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL N Produktbeskrivelse De astronomiske urene TWA-1 og TWA-2 er elektroniske

Detaljer

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED Lys/lyd/vibrering 400 kanaler HMS art. nr.: 189348 Best. nr.: 2223288 1 INNHOLD Mottaker

Detaljer

MEMOdayplanner 2. Varenr: 500 701. Rev B NO

MEMOdayplanner 2. Varenr: 500 701. Rev B NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 2 Varenr: 500 701 Rev B NO Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Dag og natt... 3 Tavlens bakside... 4 Visning av tid som søyle

Detaljer

Bruksanvisning 1186900B

Bruksanvisning 1186900B Bruksanvisning 1186900B Gratulerer med kjøpet! Denne bruksanvisningen vil fortelle deg hvordan du kan bruke Orion 700 til å styre elektriske varmeovner, lys og andre elektriske apparater automatisk etter

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Elite 790 GSM Mobil Betalingsterminal

Elite 790 GSM Mobil Betalingsterminal Elite 790 GSM Mobil Betalingsterminal Brukerveiledning Sofie 7.0 Side 1 Generelt... 3 Terminalpakken... 3 Klargjøring av terminalen... 3 Slå PÅ og AV terminalen... 3 Manøvrering i menyene... 3 GSM-samtaler

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a FORENKLET PROGRAMMERING NY GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING Fra V1.01.10a Perfekt for alle typer av temperaturmåling og varsling Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for hver inngang

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Vantage Vue forenklet norsk bruksanvisning.

Vantage Vue forenklet norsk bruksanvisning. Vantage Vue forenklet norsk bruksanvisning. UTEDEL Monter utedelen sammen som vist på tegningene i vedlagte engelske bruksanvisning. Til sist setter du inn batteriene. Etter at lokket er satt på trykker

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Versjon august.2005 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 3 Slik stilles tid og dato... 4 Nullstill

Detaljer

Bruker- og Installasjonshåndbok

Bruker- og Installasjonshåndbok Bruker- og Installasjonshåndbok FILM / SPORT / INTERACTIVE SERVICES D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I E R E L E AG U E M T V Installasjonshåndbok FILM

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning Alarm system JA-63KRX / KRG Installasjonsveiledning RC-11 fjernkontroll JA-60F, trådløst kodetastatur JA-60E, trådbundet kodetastatur JA-60B Trådløs glassknusedetektor UC-260 trådløs sirene og dørklokke

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne brukermanualen nøye. 1 Jan 2015 Kjære kunde. Introduksjon Takk for att du har kjøpt Holars 2020G av oss. Om Holars Holars startet opp som grossist

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning

mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning 2 Om denne bruksanvisningen mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning Alt i et nøtteskall Installasjonsveiledning Logge av Vennligst les denne bruksanvisningen før du begynner arbeidet med mymail. Oppbevar

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 Følgende gjelder KUN for STR-200 modellene: (Mellom de svarte strekene) Utsett uret for sterkt lys for å lade batteriet før uret brukes. Uret

Detaljer

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320 Brukerveiledning Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 4 Slik stilles tid og dato... 5 Alarmbanken... 5 Slik settes

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer