Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC"

Transkript

1 Bruksanvisning Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 Innhold Aktivt miljøvern...6 Sikkerhetsregler....7 Betjening av vaskemaskinen...14 Betjeningspanel...14 Valgtaster Ekstra programpakker...16 Oppbygging av menystrukturen i hovedmenyen...17 Første igangsetting...19 Nullpunktinnstilling av tøymengdesensoren...22 Miljøvennlig vask Klargjør tøyet Velg program...25 Velg temperatur og sentrifugehastighet...25 Velg tilleggsfunksjon Flekker...26 Start kl./slutt kl Barnesikring Legg inn tøyet Tilsett vaskemiddel Start programmet Starte Avbryte programmet Pause i programmet...31 Etterinnlegging /uttaking av tøy Programslutt ta ut tøyet...33 Tilleggsfunksjoner

3 Innhold Favorittprogram...36 Sentrifugering...38 Sluttsentrifugeringshastighet...38 Skyllesentrifugering...38 Koble ut sluttsentrifugering (Skyllestopp) Koble ut skyllesentrifugering og sluttsentrifugering...38 Programoversikt...39 Vedlikeholdssymboler Programforløp...44 Vaskemidler...46 Riktig vaskemiddel Doseringshjelp...48 Avkalkingsmiddel...48 Komponenter - vaskemiddel Stivelse/tøymykner...49 Avfarging/farging...49 Rengjøring og stell...50 Rengjøring av trommelen (Hygiene info) Rengjøring av kabinett og panel...50 Rengjøring av vaskemiddelbeholderen Rengjøring av vanninntakssilen...52 Feilretting...53 Hva skal du gjøre hvis Ikke noe vaskeprogram kan startes Displayet melder om følgende feil og programmet ble avbrutt Displayet melder om følgende feil ved programslutt Feil på tøymengdesensoren...56 Generelle problemer med vaskemaskinen...57 Ikke tilfredsstillende vaskeresultat...58 Maskindøren kan ikke åpnes med tasten Åpning av maskindøren ved tilstoppet avløp og/eller strømbrudd

4 Innhold Service...63 Reparasjoner...63 Programoppdatering (Update) Garantibetingelser og garantitid Ekstrautstyr...63 Oppstilling og tilkobling...64 Front Bakside...65 Underlaget...66 Bære vaskemaskinen til oppstillingsstedet...66 Fjerning av transportsikringen...66 Montering av transportsikringen...68 Oppretting...69 Utskruing og låsing av føttene...69 Innbygging under en benkeplate...70 Tilpassing til målet på skuffene...71 Tilpassing...71 Demontering av adapterlist-settet...71 Montering av frontplaten...72 Mål på frontplaten Montering av frontplaten Klargjøring av frontplaten...73 Fastsetting av festepunktene...74 Montering av sokkelforblendingen...75 Miele vannsikringssystem...76 Vanninntak...77 Vannavløp...78 Elektrotilkobling...79 Tekniske data...80 Forbruksdata...81 Opplysninger for sammenligningstester:

5 Innhold Meny Innstillinger...82 Åpne menyen Innstillinger...82 Velge innstillinger...82 Språk Klokkeslett...82 Skånegang Lengre forvasktid Bomull...83 Vannavkjøling Pin-kode Temperaturenhet...84 Varselsignal...84 Akustisk kvittering...84 Lysstyrke...84 Kontrast...84 Display / tastbelysning Memory...85 Antikrøll...85 Nullpunktinnstilling tøymengdesensor Avslutte innstillingene...85 Ekstrautstyr...86 CareCollection

6 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter vaskemaskinen mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes.tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 6

7 Sikkerhetsregler Denne vaskemaskinen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis vaskemaskinen ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skade på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen før du tar vaskemaskinen i bruk. Den gir viktige opplysninger om sikkerhet, bruk og vedlikehold av maskinen. Du beskytter deg selv og forhindrer skade på maskinen. Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. Forskriftsmessig bruk Denne vaskemaskinen er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder. Vaskemaskinen skal ikke brukes utendørs. Vaskemaskinen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig innen husholdning, og bare til vask av tekstiler, som i følge produsentens vaskeanvisning er maskinvaskbare. Annen bruk er ikke tillatt. Miele er ikke ansvarlig skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening. Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene maskinen på en sikker måte, må ikke bruke denne maskinen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. 7

8 Sikkerhetsregler Barn i husholdningen Barn over åtte år får bare betjene, rengjøre eller vedlikeholde vaskemaskinen, dersom vaskemaskinens funksjon er forklart slik, at de kan betjene, rengjøre eller vedlikeholde vaskemaskinen på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn under åtte år må holdes vekk fra vaskemaskinen, med mindre de er under konstant tilsyn. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av vaskemaskinen. Ikke la barn leke med vaskemaskinen. 8

9 Sikkerhetsregler Teknisk sikkerhet Kontroller at maskinen ikke har ytre, synlige skader før den stilles opp. En skadet maskin må ikke stilles opp og tas i bruk. Før maskinen tilkobles, må tilkoblingsdataene (sikring, spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for el-nettet. Søk eventuelt råd hos en elektrofagmann. Sikkerheten for det elektriske anlegget i maskinen kan bare garanteres hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i orden. La eventuelt fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning. Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke skjøtekabel (brannfare på grunn av overoppheting). Defekte deler må bare skiftes ut med originale Mielereservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre maskiner, blir oppfylt. Følg anvisningene i kapitlene "Oppstilling og tilkobling" og "Tekniske data". Støpselet må alltid være lett tilgjengelig, slik at vaskemaskinen kan kobles fra strømforsyningen. 9

10 Sikkerhetsregler Hvis ukyndige reparerer maskinen, kan brukeren utsettes for fare, som Miele ikke kan ta ansvaret for. Reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader. Hvis tilkoblingsledningen er skadet, må den byttes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å unngå fare for brukeren! Ved feil eller ved rengjøring og stell, husk at maskinen er koblet fra el-nettet bare når: støpselet på maskinen er trukket ut eller sikringen i husinstallasjonen er koblet ut eller skrusikringen i husinstallasjonen er skrudd helt ut. Miele vannsikringssystem beskytter mot vannskader under følgende forutsetninger: Forskriftsmessing vann- og elektrotilkobling. Omgående reparasjon av maskinen ved tydelige skader. Denne vaskemaskinen må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). Ikke foreta noen forandringer på vaskemaskinen, dersom det ikke uttrykkelig er tillatt av Miele. 10

11 Sikkerhetsregler Forskriftsmessig bruk Den maksimale tøymengden utgjør 5,5 kg (tørt tøy). Programmer med mindre tøymengder finner du i kapitlet "Programoversikt". Ikke plasser maskinen i et rom hvor det er fare for frost. Frosne slanger kan sprekke eller revne. Elektronikken kan bli mindre pålitelig ved temperaturer under frysepunktet. Fjern transportsikringen på baksiden før maskinen tas i bruk (se kapittel "Oppstilling og tilkobling", avsnitt "Fjerning av transportsikringen"). Under sentrifugering kan transportsikring som ikke er fjernet, skade maskinen og møbler/maskiner i nærheten. Steng vannkranen ved lengre fravær (f.eks. ferie), spesielt hvis det ikke er sluk i gulvet i nærheten av maskinen. Fare for oversvømmelse! Hvis du henger avløpsslangen i en vaskekum, kontroller at vannet renner raskt nok unna. Sikre slangen slik at den ikke kan gli ned. Vannets tilbakeslagskraft kan presse en usikret slange ut av kummen. Pass på at ingen fremmedlegemer (f.eks. spiker, nåler, mynter, binders) kommer med i vasken. Fremmedlegemer kan skade maskindeler (f.eks. vaskebeholder, trommel), som igjen kan forårsake skader på tøyet. 11

12 Sikkerhetsregler Ved riktig vaskemiddeldosering er det ikke nødvendig å avkalke maskinen. Hvis avkalking skulle bli nødvendig, bruk bare spesialavkalkingsmidler med korrosjonsbeskyttelse. Slike midler kan kjøpes hos en Miele-forhandler eller i Mieles deleavdeling. Følg bruksanvisningen for avkalkingsmiddelet nøye. Tøy som har vært behandlet med løsemiddelholdige rengjøringsmidler må skylles godt i rent vann før de vaskes. Bruk aldri løsemiddelholdige rengjøringsmidler i vaskemaskinen (f.eks. vaskebensin). Maskinkomponenter kan bli skadet og det kan oppstå giftige damper. Brann- og eksplosjonsfare! Bruk aldri løsemiddelholdige rengjøringsmidler (f.eks. vaskebensin) ved eller på vaskemaskinen. Kunststoffoverflater som kommer i kontakt med slike midler kan bli skadet. Fargemidler må være egnet for bruk i vaskemaskin og bør ikke brukes for ofte. Følg produsentens bruksanvisning nøye. Avfargingsmidler kan på grunn av sine svovelholdige forbindelser føre til korrosjon. Avfargingsmidler må ikke brukes i vaskemaskinen. Hvis du får vaskemiddel i øynene, skyll straks med rikelig med lunkent vann. Ta straks kontakt med lege ved svelging. Personer med hudskader eller ømfintlig hud bør unngå kontakt med vaskemiddel. 12

13 Sikkerhetsregler Tilbehør Bare tilbehørsdeler som uttrykkelig er godkjent av Miele, kan monteres i eller til maskinen. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/ eller produktansvar. Mieles tørketromler og vaskemaskiner kan oppstilles i en vasktørk-søyle. Til dette behøves en Miele mellomsats (WTV, ekstrautstyr). Vær oppmerksom på at mellomsatsen både må passe til tørketrommelen og vaskemaskinen. Sørg for at Miele-sokkelen, som er å få kjøpt som ekstrautstyr, passer til denne vaskemaskinen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke blir fulgt. 13

14 Betjening av vaskemaskinen Betjeningspanel Mielehome Kjennetegn for Mielehomekompatibel maskin (ikke aktuelt for Norge) Sensortast (informasjon) Hvis denne sensortasten er belyst, finnes det informasjon om den viste menyen. Service grensesnitt Brukes av serviceavdelingen som kontroll- og overføringspunkt (blant annet for Update) Valgtaster Hvis en sensortast er belyst, er den aktiv. Nærmere forklaring på neste side. Display For visning av: den valgte funksjonen programforløpet informasjonstekst feilmeldinger Sensortast (clear) For å gå tilbake til forrige menyområde. Returnerer til hovedmenyen hvis den trykkes to ganger. For å slette tidligere innstilte verdier. For å avbryte et vaskeprogram. Sensortast Start Når tasten lyser grønt starter du det valgte vaskeprogrammet med denne tasten. Tast For å slå vaskemaskinen på og av. For å spare energi, slås vaskemaskinen av automatisk. Dette skjer 15 minutter etter programslutt/ antikrøllfasen eller etter at maskinen er slått på, men ikke blir betjent ytterligere. Tast For å åpne maskindøren. 14

15 Valgtaster Valgtastene befinner seg på venstre og høyre side av displayet. Hvis en valgtast er aktiv, er den belyst. Sensortastene har følgende funksjoner: Valg av et menypunkt Når et menypunkt kan velges, er dette markert med et punkt (). Når den venstre valgtasten er aktiv, står punktet () foran ordet. Når den høyre valgtasten er aktiv, står punktet () bak ordet eller tegnet. Bla i menysiden Hvis en menyside inneholder mer tekst (en liste) enn det som er synlig i displayet, vises en strek på høyre side som angir posisjonen i listen: Hovedmeny 10:21 Favorittprogrammer Bomull Lettstelt Med den høyre sensortasten kan du flytte teksten oppover eller nedover. Ved hvert trykk forskyver listen seg med én linje. Den siste teksten i listen kjennetegnes ved en stiplet linje. Endring av en vist verdi Bomull 1-5,5 kg 2:39 t 10:21 Temperatur (Kaldt - 90) + Sentr.hast o/min - Tillegg Betjening av vaskemaskinen OK Med den høyre sensortasten kan den markerte verdien () økes (+) eller reduseres (-). Den endrede verdien må bekreftes med sensortasten nederst til høyre: OK. 15

16 Betjening av vaskemaskinen Favorittprogrammer Du kan lagre inntil 10 programmer som du selv har tilpasset med et eget navn. Vaskeassistent Her får du hjelp til å søke etter riktig vaskeprogram. Vaskeassistenten leder deg skritt for skritt mot å ta det riktige valget, og til slutt tilbys det optimale vaskeprogrammet for ditt tøy. Du kan endre foreslått temperatur, tilleggsfunksjoner og sentrifugehastighet. Meny Innstillinger I menyen Innstillinger kan du tilpasse vaskemaskinens elektronikk til ulike behov. Ytterligere informasjon finner du i kapitlet med samme navn. Sensortast Hvis det finnes ytterligere informasjon om et menypunkt, lyser sensortasten. Trykk denne sensortasten dersom du vil lese denne informasjonen. Visning av programforløpet Symboler i displayet viser hvilket programavsnitt som er nådd. Symbol Programforløp Forvask Bløtlegging Hovedvask Skylling Skyllestopp Pumpe Sentrifugering Antikrøll/Stopp Ekstra programpakker Det er mulig å kjøpe forskjellige programpakker senere. Disse blir da overført til vaskemaskinens elektronikk. Ytterligere informasjon finner du i det vedlagte heftet "Programpakker". 16

17 Betjening av vaskemaskinen Oppbygging av menystrukturen i hovedmenyen Favorittprogrammer Favorittprogrammer Opprette nytt Endre Slette Bomull Lettstelt Syntetisk... Temperatur... Sentr.hast. Tillegg* Flekker Start kl. Slutt kl. Barnesikring Tøymengde/dosering Vaskeassistent Bomull* Syntetisk* Bomull + syntetisk* Ull * Silke * Mikrofiber* Lin* * Her følger flere undermenyer 17

18 Betjening av vaskemaskinen Innstillinger Språk Klokkeslett* Skånegang Lengre forvasktid Bomull Vannavkjøling Pin-kode Temperaturenhet Varselsignal Akustisk kvittering Lysstyrke Kontrast Display / tastbelysning Memory Antikrøll Nullpunktinnstilling tøymengdesensor Mielehome** Fjernbetjening** * Her følger flere undermenyer ** Vises hvis vaskemaskinen er utstyrt med en ekstra kommunikasjonsmodul (ikke aktuelt for Norge). 18

19 Første igangsetting Før første igangsetting må maskinen oppstilles og tilkobles riktig. Se kapittel "Oppstilling og tilkobling". Det har blitt gjennomført en fullstendig funksjonstest på denne vaskemaskinen, derfor er det litt restvann igjen i trommelen. 1. Velkomstbilde Første igangsetting består av seks betjeningsskritt. Vaskemaskinen leder deg automatisk gjennom betjeningsskrittene 1. til 5. Slå på vaskemaskinen med tasten. Velkomstbildet vises i 3 sekunder. Deretter skifter displayet til språkinnstillingen. Velkomstbildet vises ikke lenger, når en vaskeomgang lenger en 1 time er fullstendig gjennomført. 2. Språkinnstilling Sprache 10:21 deutsch english español OK Velg ønsket språk. Med den høyre sensortasten kan teksten i displayet flyttes (glidende) oppover eller nedover. Bekreft det valgte språket med OK. 19

20 Første igangsetting 3. Klokkeslettinnstilling (eventuelt) Legg inn klokkeslett. Klokkeslett + - OK Med + og - kan du innstille timen. Bekreft med OK. Nå kan du legge inn minuttene og deretter bekrefte med OK. 4. Henvisning til Mielehome (ikke aktuelt for Norge) Denne kommunikasjonskompatible vaskemaskinen sender programdata via strømnettet til Mielehome systemapparat. Bekreft henvisningen med OK. 5. Påminnelse om transportsikring For å unngå skader på vaskemaskinen, må transportsikringen fjernes før første vaskeprogram. Bekreft at du har fjernet transportsikringen med OK. 20

21 6. Start av det første vaskeprogrammet Vaskemaskinen har en tøymengdesensor. Denne viser hvor mye tøy det er i maskinen og gir henvisninger til dosering av vaskemidler. For feilfri funksjon av tøymengdesensoren, må du først gjennomføre programmet Bomull 60 C uten tøy og uten vaskemiddel. Skru opp vannkranen. Hovedmeny 10:21 Favorittprogrammer Bomull Lettstelt Første igangsetting Velg Bomull og undermenyen for Bomull blir åpnet. Trykk sensortasten Start som lyser grønt. Første igangsetting er avsluttet når dette vaskeprogrammet er ferdig. 21

22 Nullpunktinnstilling av tøymengdesensoren Etter første igangsetting, må tøymengdesensorens nullpunkt innstilles på nytt, som på en personvekt. Åpne døren. Hovedmenyen vises i displayet. Velg menyen Innstillinger. Innstillinger 10:21 Språk Klokkeslett Skånegang Flytt teksten oppover til du kommer til menypunktet Nullpunktinstilling tøymengdesensor. Velg dette menypunktet. Nullpunktinnstill. tøymengdesensor 10:21 Foreta nullpunktinnstilling Trykk sensortasten. Nullpunktinnstillingen gjennomføres. Slå av vaskemaskinen. 22

23 Miljøvennlig vask Energi- og vannforbruk Vask helst maksimal tøymengde for hvert enkelt vaskeprogram. Da er energi- og vannforbruket lavest, tøymengden sett under ett. Ved liten tøymengde sørger maskinens mengdeautomatikk for redusert vann-, tids- og energiforbruk. Derfor kan den viste resttiden bli korrigert i løpet av vaskeprosessen. Bruk programmet Express 20 for små tøymengder. Moderne vaskemidler gjør det mulig å vaske ved redusert temperatur (f.eks. 20 C). Bruk tilsvarende temperaturinnstillinger for å spare energi. For hygienen i vaskemaskinen, anbefales det av og til å vaske ved minst 60 C. Vaskemaskinen minner deg på dette med meldingen Hygiene Info i displayet. Vaskemiddelmengde Bruk maksimalt så mye vaskemiddel som angitt på vaskemiddelpakken. Ta hensyn til hvor skittent tøyet er. Riktig valg av tilleggsfunksjon (Kort, Bløtlegging, Forvask) Velg for: lite skitne tekstiler uten synlige flekker et vaskeprogram med tilleggsfunksjonen Kort. normalt til meget skitne tekstiler med synlige flekker et vaskeprogram uten tilleggsfunksjoner. ekstra skitne tekstiler et vaskeprogram med tilleggsfunksjonen Bløtlegging. Tekstiler med store mengder smuss (f.eks. sand, støv) tilleggsfunksjonen Forvask. Tips for påfølgende tørking i tørketrommel For å spare energi ved tørkingen: velg så høy sentrifugehastighet som mulig for hvert enkelt vaskeprogram. 23

24 1. Klargjør tøyet Spesielle flekker (blod, egg, kaffe, te osv.) kan ofte fjernes med små knep. Se Mieles vaskeleksikon på Ved behandling av tekstiler med løsemiddelholdige rengjøringsmidler (f.eks. vaskebensin), pass på at ikke kunststoffdeler i maskinen kommer i kontakt med middelet. Tøm lommene. Fremmedlegemer (f.eks. spiker, mynter, binders, bh-spiler) kan skade tekstiler og maskindeler. Sorter tøyet Sorter tekstilene etter farger og etter symbolene på vedlikeholdsetiketten (i krage eller sidesøm). Mørke tekstiler avgir ofte farge i første vask. Vask lyse og mørke plagg hver for seg, slik at ikke noe blir misfarget. Forbehandle flekker Fjern eventuelle flekker på tøyet før vask; helst mens de er ferske. Tørk flekkene forsiktig av med en klut som ikke farger. Ikke gni! Ikke bruk kjemiske (løsemiddelholdige) rengjøringsmidler i eller på maskinen! Generelle tips Gardiner: Fjern gardinkroker og blybånd eller legg gardinene i en vaskepose. BHer: Sy fast eller ta ut løse bøyler. Lukk glidelåser, hekter o.l. før vask. Lukk dynetrekk og putevar, slik at ikke småplagg havner inni dem. Ikke vask tekstiler som er merket med Tåler ikke vask (vedlikeholdssymbol ). 24

25 Slå på vaskemaskinen med tasten Lyset i trommelen tennes og hovedmenyen vises i displayet. Hovedmeny 10:21 Favorittprogrammer Bomull Lettstelt Velg ønsket program. Velg temperatur og sentrifugehastighet For hvert vaskeprogram er verdier for temperatur og sluttsentrifugeringshastighet innstilt på forhånd. Disse verdiene kan, avhengig av program, endres innenfor visse grenser. Bomull 1-5,5 kg 2:39 t 10:21 Temperatur + Sentr.hast o/min - Tillegg Velg det aktuelle menypunktet. OK Bomull 1-5,5 kg 2:39 t 10:21 Temperatur 50 C (Kaldt - 90) + Sentr.hast o/min - Tillegg 2. Velg program OK Du kan du endre verdien med + og -. Grensene for de verdiene du kan velge vises i parentes. Bekreft den innstilte verdien med OK. 25

26 2. Velg program Velg tilleggsfunksjon Velg menypunktet Tillegg. Ytterligere informasjon om de enkelte tilleggsfunksjonene finner du i kapitlet "Tilleggsfunksjoner". Tillegg 10:21 Bløtlegging Ekstra stille Kort OK Velg ønsket tilleggsfunksjon. Du kan også velge flere tillegg. Når et tillegg er valgt, er dette merket med en hake. Flekker Her kan du velge forskjellige flekker, for å få et optimalt vaskeresultat for flekkfjerningen. Avhengig av de valgte flekkene, blir tilleggsfunksjoner automatisk aktivert for vaskeomgangen. For noen flekker får du ekstra tips om forbehandling av flekken. Velg menypunktet Flekker. Velg flekker 10:21 Blod Cola Egg OK Velg de flekkene som skal fjernes. Du kan maksimalt velge tre flekker per vaskeprogram. Hvis tillegget "Kort" er valgt på forhånd, blir dette koblet ut automatisk. 26

27 2. Velg program Start kl./slutt kl. Du kan velge tid for ønsket programstart (Start kl.) eller ønsket programslutt (Slutt kl.) Tidene kan innstilles i 15-minutters skritt. Programstarten eller programslutten kan utsettes med maksimalt 24 timer. Ved det første 15-minutters-skrittet blir tiden forskjøvet til neste kvarter. Velg menypunktet Start kl. eller Slutt kl.. Bomull 1-5,5kg 2:39 t 10:21 Flekker + Start kl. 14:00 - Slutt kl. 16:39 OK Velg ønsket klokkeslett for Start kl. eller Slutt kl. med + og -. Bekreft det innstilte klokkeslettet med OK. Først etter programstart kan reell tøymengde fastslås. Det kan føre til en senere eller tidligere programslutt. 27

28 2. Velg program Barnesikring Barnesikringen forhindrer at vaskemaskinen blir åpnet og/ eller at programmet blir endret eller avbrutt under vaskingen. Innkobling av barnesikringen før programstart Bomull 1-5,5 kg 2:39 t 10:21 Start kl. Slutt kl. Barnesikring Velg menypunktet Barnesikring. Velg punktet På og bekreft med OK. Barnesikringen kobles inn når programmet starter. Barnesikringen oppheves automatisk når programmet er slutt. Innkobling av barnesikringen etter programstart Bomull 10: o/min Resttid 1:20 t Endre Velg punktet Endre. Displayet skifter til menyen over vaskeprogrammet. Der kan du koble inn barnesikringen, som beskrevet ovenfor. Utkobling av barnesikringen Fremgangsmåte som for innkobling av barnesikringen. 28

29 3. Legg inn tøyet Tøymengde/dosering Åpne maskindøren med tasten. I displayet åpnes undermenyen Tøymengde / dosiering. En sensor i vaskemaskinen registrerer tøymengden. Displayet viser hvor mange prosent av maksimal tøymengde som er lagt inn. Den maksimale tøymengden er avhengig av det valgte programmet. I tillegg blir den vaskemiddeldoseringen som er passende for denne mengden angitt i prosent. Visningen av tøymengden skjer i 25 %-skritt. Mindre mengder under 25 % eller en tom trommel vises med verdien <25%. Hvis det er for mye tøy i trommelen, vises Trommelen er overfylt. Brett ut tøyet og legg det løst inn i trommelen. Plagg av forskjellige størrelser forsterker vaskeeffekten og fordeler seg bedre under sentrifugeringen. Tøymengden vises i displayet. Tøymengde/dosering 10:21 Tøymengde 50% Dosering 60% OK Ved maksimal tøymengde er energi- og vannforbruket lavest, tøymengden sett under ett. En overoppfylling reduserer vaskeresultatet og øker krølldannelsen. Pass på at ikke tøy blir klemt fast mellom døren og dørbelgen. Lukk døren. 29

30 4. Tilsett vaskemiddel Doser vaskemiddelet iht. visningen i displayet. Prosentangivelsene er basert på den vaskemiddelmengden som står på vaskemiddelpakken. 50 % = halvparten 60 % = litt mer enn halvparten 75 % = tre fjerdedeler 100 % = anbefalt vaskemiddelmengde Ta også hensyn til hvor skittent tøyet er og hvor hardt vannet er. For lite vaskemiddel medfører: Tøyet blir ikke rent og blir med tiden grått og hardt. Fettlus på tøyet. Kalkavleiring på varmeelementene. For mye vaskemiddel medfører: Sterk skumdannelse, og dermed dårlig vaskemekanikk og dårlig vaske-, skylle- og sentrifugeringsresultat. Høyere vannforbruk, fordi en ekstra skylling blir koblet inn automatisk. Økt belastning på miljøet. Trekk ut vaskemiddelbeholderen og fyll vaskemiddelet i kamrene. Vaskemiddel for forvasken (anbefalt fordeling av total vaskemiddelmengde: 1 / 3 i kammer og 2 / 3 i kammer ) Vaskemiddel for hovedvasken inklusive bløtlegging Tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse Lukk vaskemiddelbeholderen. Flere opplysninger om vaskemidler og dosering finner du i kapitlet "Vaskemidler". 30

31 5. Start programmet Starte Trykk sensortasten Start som lyser grønt. Bomull 10: o/min Resttid 2:39 t Endre Den antatte programtiden som vises i displayet kan endres i løpet av de seks første minuttene. Vaskemaskinen registrerer vannopptaket i tøyet. Det kan føre til en lengre eller kortere programtid. Etter programstart kan du: Avbryte programmet Trykk sensortasten. Bomull 10:21 Fortsette Avbryte programmet? Velg Avbryte. Vaskemaskinen pumper ut vaskevannet. Avbryte Pause i programmet Slå av vaskemaskinen med tasten. For å fortsette: Slå vaskemaskinen på igjen med tasten. 31

32 5. Start programmet Endre I løpet av de første fem minuttene Temperatur Inn- eller utkobling av tillegget Kort, Høyere vannstand, Ekstra stille og Ekstra skylling Inntil sluttsentrifugeringshastigheten er nådd Sentrifugehastighet Inn- og utkobling av tillegget Skyllestopp Trykk sensortasten Endre og endre ønsket innstilling. Etterinnlegging /uttaking av tøy Trykk tasten til maskindøren åpner seg. Legg inn eller ta ut tøy. Lukk døren. Programmet fortsetter automatisk. OBS! Etter at programmet er startet, kan ikke vaskemaskinen lenger registrere endringer i tøymengden. Derfor går maskinen alltid ut i fra maksimal tøymengde etter at du har lagt inn eller tatt ut tøy. Den viste programtiden kan bli lenger. Døren kan ikke åpnes, hvis: temperaturen på vaskevannet er over 55 C. vannivået er høyere enn en bestemt verdi. programskrittet sentrifugering er nådd. Hvis du trykker tasten i et av de ovennevnte tilfellene, vises følgende i displayet: Dør låst 32

33 6. Programslutt ta ut tøyet Ved programslutt skifter visningen i displayet mellom: Antikrøll og Programslutt. Ta ut tøyet før du slår av maskinen. Åpne maskindøren med tasten. Ta ut tøyet. 15 minutter etter at antikrøllfasen er ferdig, slår vaskemaskinen seg av automatisk. Du må trykke tasten for å slå maskinen på igjen. Viktig! Ta alltid ut tøyet før du slår av vaskemaskinen. Ellers er ikke feilfri funksjon av tøymengdesensoren sikret. Slå av maskinen med tasten. Lukk maskindøren. Ellers er det fare for at gjenstander utilsiktet havner i trommelen. De kan komme med i vasken og skade tøyet. Ikke glem igjen plagg i trommelen! Ved neste vask kan de krympe eller farge over på annet tøy. Fjern eventuelle fremmedlegemer fra dørbelgen. 33

34 Tilleggsfunksjoner Bløtlegging For meget skitne tekstiler med tydelige flekker som inneholder eggehvite, f.eks. blod, fett, kakao. Du kan velge en bløtleggingstid mellom 30 minutter og 6 timer i 30-minuttersskritt. Ekstra stille Hvis du vasker til tider hvor du ønsker at det skal være stille, kan du redusere støyen fra vaskemaskinen. Ved valg av Ekstra stille blir det ikke sentrifugert, og tilleggsfunksjonen Skyllestopp blir aktivert. Programtiden forlenges. Deaktivere skyllestopp Gå til undermenyen Tillegg og deaktiver Skyllestopp. I displayet vises: Tips: Bruk "Start om" eller "Slutt om", for å legge sluttsentrifugeringen til en tid det ikke behøver å være stille. Kort For tekstiler som er lite skitne og ikke har synlige flekker. Tiden for hovedvasken forkortes. Skyllestopp Tøyet blir liggende i vannet etter siste skylling. Da unngås krølldannelse, dersom tøyet ikke blir tatt ut av maskinen med en gang programmet er ferdig. Ytterligere informasjon finner du i kapitlet "Sentrifugering". Forvask For tøy med store mengder smuss, f.eks. støv, sand. Høyere vannstand Vannstanden forhøyes ved vasking og skylling. Ekstra skylling Det blir satt inn en ekstra skylling for å få et bedre skylleresultat. 34

35 Tilleggsfunksjoner Følgende tilleggsfunksjoner kan velges til de forskjellige programmene: Bløtlegging Skyllestopp Kort Ekstra stille Forvask Ekstra skylling Høyere vannstand Bomull Lettstelt Syntetisk Automatic pluss Mørkt tøy Skjorter Jeans Express 20 1) Ull Silke Treningstøy Sportssko 2) Ytterjakker Hygiene Nye tekstiler Impregnering Gardiner 2) Hodeputer Kosedyr Stivelse Ekstra skylling 1) = Tilleggsfunksjon som er forhåndsinnstilt for programmet 2) = Tillleggsfunksjon som er forhåndsinnstilt for programmet og ikke kan kobles ut 35

36 Favorittprogram Du kan lagre inntil ti vaskeprogrammer med valgte innstillinger under eget navn. Navnet kan bestå av maksimalt tolv tegn. De innstilte favorittprogrammene sorteres alfabetisk. Lagre favorittprogrammer Det er to måter å lagre vaskeprogrammer som favorittprogrammer på. 1. Åpne menyen Favorittprogrammer og velg Opprette nytt. Deretter kan du innstille et vaskeprogram som vanlig. 2. Hvis du ved valg av program har endret temperatur, sentrifugehastighet og/eller valg av tillegg: Velg deretter Lagre under. Legge inn navn på favorittprogrammet Navn: 10:21 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Velge tegn Velg det første tegnet og bekreft dette med Velge tegn. Flere tegn finner du ved å bla mot venstre eller høyre med piltastene og. Etter at du har lagt inn den første store bokstaven, skifter displayet automatisk til små bokstaver. Etter at du har lagt inn et mellomrom, skifter displayet til store bokstaver igjen. 36

37 Lagre navn på favorittprogram Velg favorittprogram Endre favorittprogram Slette favorittprogram Navn: Michael 1 10:22 Mellomrom Slette tegn a b c d e f g h i Velge tegn Bekrefte navn Velg Bekrefte navn. Åpne menyen Favorittprogrammer. Der finner du de lagrede programmene i alfabetisk rekkefølge. Velg ønsket favorittprogram. Trykk tasten Start som lyser grønt. Vaskeprogrammet starter. Du kan endre de forhåndsbestemte parametrene (temperatur, sentrifugehastighet, tilleggsfunksjoner...). Velg punktet Endre. Velg det favorittprogrammet du ønsker å endre. Endre de ønskede parametrene og lagre disse med Bekrefte navn. Neste gang du starter favorittprogrammet, er de endrede parametrene aktive. Velg punktet Slette. Velg det favorittprogrammet du ønsket å slette. Bekreft slettingen. Favorittprogram Hvis ti favorittprogrammer er lagret, må du slette et favorittprogram før du kan lagre et nytt. 37

38 Sentrifugering Sluttsentrifugeringshastighet Program o/min Bomull 1600 Lettstelt 1200 Syntetisk 600 Automatic pluss 1200 Mørkt tøy 1200 Skjorter 600 Jeans 900 Express Ull 1200 Silke 600 Treningstøy 1200 Sportssko 1000 Ytterjakker 800 Hygiene 1600 Nye tekstiler 1200 Impregnering 1000 Gardiner 600 Hodeputer 1200 Kosedyr 900 Stivelse 1600 Ekstra skylling 1600 Pumpe Sentrifugering 1600 Du kan redusere sluttsentrifugeringshastigheten. Det er imidlertid ikke fornuftig, og derfor ikke mulig, å velge en høyere sluttsentrifugeringshastighet enn den som er nevnt ovenfor. Skyllesentrifugering Tøyet blir sentrifugert etter hovedvasken og mellom skyllingene. Hvis sluttsentrifugeringshastigheten blir redusert, blir hastigheten for skyllesentrifugeringen evt. redusert tilsvarende. I programmet Bomull blir det satt inn en ekstra skylling hvis sentrifugehastigheten er mindre enn 700 o/min. Koble ut sluttsentrifugering (Skyllestopp) Velg tilleggsfunksjonen Skyllestopp. Starte sluttsentrifugering: Trykk tasten Start for å starte sluttsentrifugeringen. Avslutte programmet: Trykk tasten. Vannet blir pumpet ut. Trykk deretter tasten på nytt, for å åpne døren. Koble ut skyllesentrifugering og sluttsentrifugering Still sentrifugehastigheten på 0. Etter siste skylling blir vannet pumpet ut og Antikrøll koblet inn. Ved denne innstillingen blir det satt inn en ekstra skylling i noen programmer. 38

39 Programoversikt En oversikt over de programmene, som kan installeres ved hjelp av en programpakke, finner du i det vedlagte heftet "Ekstra programpakker". Bomull 90 C til kaldt maksimalt 5,5 kg Artikler T-skjorter, undertøy, duker osv., tekstiler av bomull, lin eller blandingsstoffer NB! Innstillingene 60 /40 C er forskjellige fra Eco 60 /Eco 40 ved: kortere programtider lengre temperaturholdetider høyere energiforbruk Ved spesielle hygieniske krav, velg temperaturinnstillingen 60 C eller høyere. Bomull / maksimalt 2,5 kg Artikler Normalt skittent bomullstøy NB! Når det gjelder energi- og vannforbruk, er denne innstillingen den mest energieffektive for vasking av bomullstøy. Ved er den reelle vasketemperaturen lavere enn 60 C, men vaskeeffekten tilsvarer programmet Bomull 60 C. Henvisninger for testinstitutter: Testprogram iht. EN og energimerking iht. EUs direktiv 1061/2010. Lettstelt 60 C til kaldt maksimalt 3,0 kg Artikler Syntetfiber, blandingsstoffer eller lettstelt bomull Tips Reduser sluttsentrifugeringshastigheten for tekstiler som krøller lett. Syntetisk 60 C til kaldt maksimalt 1,5 kg Artikler For ømfintlige tekstiler av syntetfiber, blandingsstoffer, kunstsilke Tips Koble ut sentrifugehastigheten for tekstiler som krøller lett. 39

40 Programoversikt Automatic pluss 40 C til kaldt maksimalt 4,5 kg Artikler Blanding av tekstiler for programmene Bomull og Lettstelt sortert etter farger. Tips Automatisk tilpassede vaskeparametere (f.eks. vannstand, vaskerytme og sentrifugeringsprofil), gjør at tøyet i hver vaskeomgang blir skånet på best mulig måte og at best mulig rengjøringseffekt nås. Mørkt tøy 40 C til kaldt maksimalt 3,0 kg Artikler Sort og mørkt tøy av bomull og blandingsstoffer Tips Vask tøyet med vrangen ut. Skjorter 60 C til kaldt makismalt 1,5 kg Tips Forbehandle krager og mansjetter, etter hvor skitne de er. Vask skjorter og bluser av silke i programmet Silke. Jeans 60 C til kalt maksimalt 2,5 kg Tips Vask med vrangen ut. Dongeriklær avgir ofte litt farge i første vask. Vask derfor lyse og mørke plagg hver for seg. Express C til kaldt maksimalt 2,5 kg Artikler Tøy av bomull som knapt har vært bruk eller bare er såvidt skittent. Tips Tilleggsfunksjonen Kort blir automatisk aktivert. Ull 40 C til kaldt maksimalt 2,0 kg Artikler Tekstiler av ull og ullblandinger eller håndvaskbare tekstiler Tips Ta hensyn til sluttsentrifugeringshastigheten for tekstiler som krøller lett. Silke 30 C til kaldt maksimalt 1,0 kg Artikler Silke og alle håndvaskbare tekstiler som ikke inneholder ull Tips Legg tynne strømpebukser og BHer i en vaskepose. Treningstøy 60 C til kaldt maksimalt 2,0 kg Artikler Klær for sport og trening, f.eks. trikot og bukser, treningstøy av mikrofiber og fleece Tips Ikke bruk tøymykner. Følg produsentens vaskeanvisning. 40

41 Programoversikt Sportssko 40 C til kaldt maksimalt 2 par sko Artikler Kun sportssko (ikke sko av lær) Tips Følg produsentens vedlikeholdsråd. Fjern løs jord og sand med en børste på forhånd. Lukk borrelåser. Ikke bruk tøymykner. Bruk tørkekurv ved tørking i tørketrommel. For fjerning av støv, gjennomføres automatisk en forskylling uten vaskemiddel. Ytterjakker 40 C til kaldt maksimalt 2,0 kg Artikler Funksjonstekstiler som ytterjakker og bukser med membran, f.eks. Gore-Tex, SYMPATEX, WINDSTOPPER osv. Tips Lukk glidelåser i jakker. Ikke bruk tøymykner. Ved behov kan slike tekstiler etterbehandles i programmet Impregnering. Det anbefales ikke impregnering etter hver vask. Hygiene 90 C til 30 C maksimalt 5,5 kg Artikler Tekstiler av bomull eller lin som har direkte kontakt med huden eller som det stilles spesielt høye hygienekrav til, f.eks. undertøy, sengetøy, allergitilpassede madrass-, pute- og dynetrekk. Tips For optimal hygiene, bør du velge en vasketemperatur på 60 C eller høyere. Følg produsentens vaskeanvisning. Nye tekstiler 40 C til kaldt maksimalt 3,0 kg Artikler Nye tekstiler av bomull, frotté og polyester Tips Rester fra produksjonen blir fjernet fra fibrene. Impregnering 40 C maksimalt 2,0 kg Artikler For etterbehandling av mikrofiber, skibekledning eller duker, for å få en vann- og smussavvisende virkning. Tips Artiklene bør være nyvaskede og sentrifugert eller tørket. For å få optimal effekt, bør artiklene etterbehandles termisk. Dette kan gjøres ved å tørke artiklene i tørketrommelen eller ved å stryke dem. 41

42 Programoversikt Gardiner 40 C til kaldt maksimalt 1,0 kg Artikler Gardiner, som i følge produsenten er maskinvaskbare. Tips For å fjerne støv, settes det automatisk inn en forskylling uten vaskemiddel. Reduser sentrifugehastigheten eller koble ut sentrifugeringen for gardiner som krøller lett. Ta av gardinringer. Hodeputer 90 C til kaldt 2 puter (40 x 80 cm) eller 1 pute (80 x 80 cm) Artikler Vaskbare hodeputer med syntetisk fyll Tips Følg vaskeanvisningen! Kosedyr 40 C til kaldt maksimalt 1,0 kg Artikler Kosedyr av stoff, som i følge produsenten er maskinvaskbare. Tips Ikke vask kosedyr med stråfyll. Stivelse Artikler Tips maksimalt 5,5 kg Duker, servietter, arbeidstøy som skal stives Ta hensyn til sluttsentrifugeringshastigheten for tekstiler som krøller lett. Tøyet som skal stives bør være nyvasket, men skylt uten tøymykner. Ekstra skylling maksimalt 5,5 kg Artikler For skylling av tøy som er vasket for hånd. Tips Reduser sluttsentrifugeringshastigheten for tekstiler som krøller lett. Pumpe Til utpumping av vann. Sentrifugering Tips Ta hensyn til innstilt sentrifugehastighet. 42

43 Vedlikeholdssymboler Vask Gradetallet på vaskebaljen angir maksimal temperatur for vasking. Normal maskinvask Skånsom maskinvask Ekstra skånsom maskinvask Håndvask Kan ikke vaskes Eksempler for programvalg Program Bomull Lettstelt Syntetisk Ull Silke Express Automatic Vedlikeholdssymbol Tørking Punktene angir temperaturen Normal temperatur Redusert temperatur Ikke egnet for trommeltørking Stryking & rulling Punktene angir temperaturområdene ca. 200 C ca. 150 C ca. 110 C Plagget tåler ikke stryking/ rulling Profesjonell rensing Rens med kjemiske løsningsmidler. Bokstavene står for rensemiddel. Våtrens Tåler ikke kjemisk rens Bleking Alle oksidasjons-blekemidler er tillatt Kun surstoffbleking er tillatt Tåler ikke bleking 43

44 Programforløp Hovedvask Skylling Sentrifugering Vannstand Vaskerytme Vannstand Skyllinger Skyllesentrifugering Sluttsentrifugering Bomull 2-4 1)2) Lettstelt 2-3 3) Syntetisk 3 Automatic pluss 2-3 3) Mørkt tøy 3-4 3) Skjorter 2 Jeans 3 Express ) Ull 2 Silke 2 Treningstøy 2-3 3) Sportssko 6) 2 Ytterjakker 3 4) Hygiene 3-4 2) Nye tekstiler 2-3 3) Impregnering Gardiner 6) 3 Hodeputer 3 Kosedyr 3 Stivelse Ekstra skylling 2 Forklaringer på neste side 44

45 Programforløp = Lav vannstand = Middels vannstand = Høy vannstand = Intensiv-rytme = Normal-rytme = Skånegangs-rytme = Sensitiv-rytme = Vugge-rytme = Håndvask-rytme Vaskemaskinen har fullelektronisk styring med mengdeautomatikk. Vaskemaskinen fastslår selv nødvendig vannforbruk, avhengig av det innlagte tøyets mengde og sugeevne. Dette fører til ulike programforløp og vasketider. De oppførte programforløpene gjelder alltid grunnprogrammet ved maksimal tøymengde. Det tas ikke hensyn til valgbare tilleggsfunksjoner. Vaskemaskinen viser hele tiden under vaskeprogrammet hvilket programavsnitt som er nådd. Særtrekk i programforløpet: Antikrøll: Trommelen fortsetter å bevege seg inntil 30 minutter etter programslutt, for å unngå krølldannelse. Unntak: Programmet Ull har ikke Antikrøll. Vaskemaskinen kan åpnes hele tiden. 1) Ved en temperatur på 90 C til 60 C gjennomføres 2 skyllinger. Ved en temperatur under 60 C gjennomføres 3 skyllinger. en tredje eller fjerde skylling følger ved: for mye skum i trommelen en sluttsentrifugeringshastighet mindre enn 700 o/min valg av Uten 2) en tredje skylling følger ved: valg av Uten 4) Tøyet blir kun sentrifugert etter hovedvasken. 5) Sentrifugeringstoppfart: For å få luften ut av dunfyll, gjennomføres en sentrifugeringstoppfart før vaskeomgangen. Deretter renner vannet for hovedvasken inn via kammer. 6) Forvask: For fjerning av støv, blir det automatisk gjennomført en forvask uten vaskemiddel. 45

46 Vaskemidler Riktig vaskemiddel Universal- Kulørt- Fin- Spesial-* Impreg- vaskemiddel nerings- middel** Tøymykner Bomull X X X Lettstelt X X X Syntetisk X X X Automatic pluss X X X Mørkt tøy 1) X X X X Skjorter X X X Jeans 1) X X X X Express 20 1) X X X Ull X X Silke X X Treningstøy 1) X X X Sportssko 1) X Ytterjakker X X Hygiene 2) X X Nye tekstiler X X X Impregnering X Gardiner 2) X X X Hodeputer 1) X X X X Kosedyr 1) X X X Stivelse X Ekstra skylling X 46

47 Vaskemidler 1) Bruk flytende vaskemiddel Ved valg av forvask, anbefales det å sette en beholder for flytende vaskemiddel i kammer. Beholderen kan kjøpes hos forhandleren eller hos Miele. 2) Bruk pulvervaskemiddel * Spesialvaskemiddel: Vaskemiddel som er spesielt utviklet for dette vaskeprogrammet eller disse artiklene (f.eks. Miele CareCollection, kapittel "Ekstrautstyr") ** Bruk kun impregneringsmidler med henvisningen "Egnet for membrantekstiler". De er basert på fluorkjemiske forbindelser. Ikke bruk midler som inneholder parafin. Fyll impregneringsmiddel i kammer. 47

48 Vaskemidler Du kan bruke alle typer vaskemidler som er egnet for vaskemaskin. Henvisninger om bruk og dosering står på vaskemiddelpakken. Doseringshjelp For dosering av vaskemiddel, spesielt ved bruk av flytende vaskemiddel, bruk de hjelpemidlene som anbefales av vaskemiddelprodusenten. Avkalkingsmiddel I hardhetsområdene II og III kan du tilsette et avkalkingsmiddel, for å spare vaskemiddel. Riktig dosering står på pakken. Tilsett først vaskemiddel, så avkalkingsmiddel. Da kan vaskemiddelet doseres som for hardhetsområde I. Komponenter - vaskemiddel Hvis du vasker med flere komponenter, fyll midlene sammen i kammer i denne rekkefølgen: 1. Vaskemiddel 2. Avkalkingsmiddel 3. Flekkfjerner Da blir midlene best spylt inn. Doseringen er avhengig av: Hvor skittent tøyet er Lite skittent Ingen synlige tilsmussinger eller flekker. Plaggene har f.eks. opptatt kroppslukt. Normalt skittent Tilsmussinger og/eller noen få, lette flekker kan ses. Meget skittent Helt tydelige tilsmussinger og/eller flekker. Tøymengden (følg doseringanbefalingen) Vannets hardhet Hvis du ikke kjenner vannets hardhetsgrad, kontakt det lokale vannverket. Vannets hardhetsgrad Hardhetsområde Total hardhet i mmol/l deutsche Härte d bløtt (I) 0-1,5 0-8,4 middels (II) 1,5-2,5 8,4-14 hardt (III) over 2,5 over 14 48

49 Vaskemidler Stivelse/tøymykner Tøymykner gjør tøyet mykt og reduserer statisk ladning ved tørking i tørketrommel. Syntetiske stivelsesmidler gir bedre hold i tekstilene. Stivelse gjør tøyet stivt og fyldig. Automatisk tilsetting av tøymykner, stivelse eller flytende stivelse Fyll tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse i kammer. Ikke fyll over maks.-merket. I siste skylling blir middelet spylt inn. Ved slutten av vaskeprogrammet er det litt restvann i kammer. Rengjør vaskemiddelbeholderen, spesielt sugeheverten, etter flere omganger med automatisk tilsetting av stivelse. Separat tilsetting av tøymykner, syntetisk stivelse eller stivelse Doser og klargjør middelet som angitt på pakken. Fyll flytende midler i kammer og midler i pulverform eller tyktflytende midler i kammer. Velg programmet Stivelese. Velg sentrifugehastighet eller tilleggsfunksjonen Skyllestopp. Trykk sensortasten Start. Avfarging/farging Bruk ikke avfargingsmidler i vaskemaskinen. Vaskemaskinen bør ikke brukes ofte til farging. Saltet som brukes ved farging, kan ved stadig bruk angripe stålet. Overhold fargemiddelprodusentens angivelser nøye. 49

50 Rengjøring og stell Rengjøring av trommelen (Hygiene info) Ved vasking med lave temperaturer og/ eller flytende vaskemidler, kan det være fare for bakterie- og luktdannelse i vaskemaskinen. For å rengjøre trommelen og for å forhindre luktdannelse, bør du sette i gang programmet Bomull 75 C og bruke et universalvaskemiddel i pulverform, én gang i måneden eller når henvisningen Hygiene info vises i displayet. Rengjøring av vaskemiddelbeholderen For- og hovedvaskkammeret til vaskemiddelbeholderen er selvrensende. Av hygieniske grunner bør du regelmessig rengjøre hele vaskemiddelbeholderen grundig. Rengjøring av kabinett og panel Ta ut støpselet før rengjøring og stell. Vaskemaskinen må ikke spyles med vannslange. Rengjør kabinettet og panelet med et mildt rengjøringsmiddel eller såpevann og tørk med en myk klut. Rengjør trommelen med et egnet pussemiddel for rustfritt stål. Trekk ut vaskemiddelbeholderen til den stopper, trykk på utløseren og ta ut beholderen. Rengjør vaskemiddelbeholderen med varmt vann. Ikke bruk løsemiddelholdige rengjøringsmidler, skuremidler, glasseller universalrengjøringsmidler! Slike midler kan skade kunststoffoverflater og andre deler. 50

51 Rengjøring og stell Rengjøring av vaskemiddelbeholderrommet Rengjør sugeheverten. 1. Trekk sugeheverten ut av kammer og rengjør den under rennende vann. Rengjør også røret som sugeheverten settes over. 2. Sett sugeheverten inn igjen. Fjern vaskemiddelrester og kalkavleiringer fra innspylingsdysene til vaskemiddelbeholderen med en flaskekost. Rengjør sugeheverten spesielt grundig etter flere omganger med flytende stivelse. Flytende stivelse kan klebe seg fast. 51

52 Rengjøring og stell Rengjøring av vanninntakssilen Vaskemaskinen har en sil som beskytter vanninntaksventilen. Silen i inntaksslangen i den frie slangeenden bør kontrolleres ca. hver 6. måned. Ved hyppige brudd i vannledningen bør den kontrolleres oftere. Skru igjen vannkranen. Skru av inntaksslangen fra vannkranen. Trekk gummipakningen 1 ut av forskruningen. Hold den frie enden på inntaksslangen nedover. Kunststoffsilen 2 faller ut. Rengjør kunststoffsilen. Sett delene inn igjen i omvendt rekkefølge. Skru forskruningen fast på vannkranen og åpne vannkranen. Hvis det renner ut vann, skru forskruningen fastere til. Silen må settes inn igjen etter rengjøringen. 52

53 Hva skal du gjøre hvis... Feilretting De fleste feil som oppstår ved daglig bruk, kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare tid og kostnader, siden du slipper å tilkalle service. De følgende tabellene skal hjelpe til å finne årsaken til en feil og til å rette på feilen. Vær imidlertid oppmerksom på dette: Reparasjoner på elektriske apparater må bare utføres av autoriserte fagfolk. På grunn av ukyndig utførte reparasjoner kan det oppstå betydelig fare for brukeren. Ikke noe vaskeprogram kan startes Problem Årsak Retting Displayet forblir mørkt. I displayet blir du bedt om å taste inn en pin-kode. Displayet og sensortastene er mørke og sensortasten Start blinker. Maskinen har ikke strøm. Pin-koden er aktiv. Belysningen og displayet kobles ut automatisk, for å spare energi. Kontroller om støpselet er satt inn. sikringen er i orden. Legg inn pin-koden og bekreft denne. Deaktiver pin-koden, hvis denne meldingen ikke skal vises ved neste innkobling. Trykk kort på sensortasten Start. Belysingen kobles inn igjen. 53

54 Feilretting Displayet melder om følgende feil og programmet ble avbrutt Feilmelding Årsak Retting 1) Feil vanninntak Vanninntaket er blokkert eller skadet. Feil vannavløp Vannavløpet er blokkert eller skadet. Avløpsslangen ligger for høyt. Reaksjon waterproof Teknisk feil F xxx Vannsikringssystemet har reagert. Kontroller om vannkranen er skrudd skikkelig opp. det er knekk på inntaksslangen. Vanntrykket er for lavt. Rengjør lofilter og avløpspumpe. Maksimal pumpehøyde er 1m. Steng vannkranen. Tilkall service. Det foreligger en feil. Start programmet en gang til. Hvis feilmeldingen vises en gang til, tilkall service. 1) For å koble ut feilmeldingen: Slå av vaskemaskinen med tasten. 54

55 Feilretting Displayet melder om følgende feil ved programslutt Feilmelding Årsak Retting Kontroller dosering Hygiene info. Det har dannet seg for mye skum under vaskingen. Det har ikke blitt vasket ved over 60 C på en lang stund. Kontroller: den doserte vaskemiddelmengden. Følg henvisningene på vaskemiddelpakken og ta hensyn til hvor skittent tøyet er. For å unngå bakterie- og luktdannelse i vaskemaskinen, start programmet Bomull 75 C med et universalvaskemiddel i pulverform. 55

56 Feilretting Feil på tøymengdesensoren Problem Årsak Retting Når trommelen er fylt, viser displayet en tøymengdeverdi på <25% Displayet viser ved tom trommel en høyere tøymengdeverdi enn <25%. Det var tøy i trommelen da maskinen ble skrudd av. Dermed ble nullpunktet flyttet. Nullpunktet for tøymengdesensoren er flyttet. Sett nullpunktet på nytt: Ta tøyet ut av trommelen og la maskindøren stå åpen. Slå av vaskemaskinen. Slå på vaskemaskinen. Velg menypunktet Nullpunktinnstilling tøymengdesensor i menyen Innstillinger. Aktiver dette menypunktet. Nullpunktet settes på nytt. Drei trommelen rundt en gang. Hvis det fortsatt vises en høyere tøymengde enn <25% setter du nullpunktet på nytt (se avsnittet over). 56

57 Feilretting Generelle problemer med vaskemaskinen Problem Årsak Retting Vaskemaskinen står ikke stille under sentrifugering. Vaskemaskinen har ikke sentrifugert tøyet som den pleier, og tøyet er fortsatt vått. Uvanlig støy fra pumpen Mye vaskemiddel blir liggende igjen i vaskemiddelbeholderen. Tøymykneren blir ikke fullstendig spylt inn, eller det blir stående for mye vann i kammer. Det står et fremmed språk i displayet. Strømbrudd Maskinføttene står ikke likt og er ikke låst. Ved sluttsentrifugeringen ble det målt en stor ubalanse og sentrifugehastigheten ble automatisk redusert. Rett opp maskinen så den står støtt. Legg alltid store og små plagg sammen i trommelen, for å få en bedre fordeling. Ingen feil! Slurpelyder ved begynnelsen og slutten av utpumpingen er normalt. Vannets flytetrykk er ikke tilstrekkelig. Pulvervaskemidler i forbindelse med avkalkingsmidler har tendens til å klebe. Sugeheverten sitter ikke riktig eller den er tett. Under "Innstillinger" "Språk " ble det valgt et annet språk. Rengjør silen i vanninntaket. Velg eventuelt tillegget Høyere vannstand. Rengjør vaskemiddelbeholderen og tilsett for fremtiden først vaskemiddel og deretter avkalkingsmiddel i kammeret. Rengjør sugeheverten, se kapittel "Rengjøring og stell", avsnitt "Rengjøring av vaskemiddelbeholderen". Innstill det vanlige språket. Flaggsymbolet hjelper deg som ledetråd. Etter at strømmen er kommet tilbake, må vaskemaskinen skrus på med tasten for at programmet skal fortsette. 57

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150 Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic no-no M.-Nr. 09 579 150 Innhold Valg av programmer...3 Programpakker....4 Sentrifugering...5 Programoversikt...6 Programforløp...10 Vaskemiddel...12

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 495 320

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 780 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 655 680 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisning Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 654 560 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 442 100 Aktivt

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 164 930 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3375

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3375 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3375 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 838 290 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 080 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 017 020

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 106 240 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 787 131 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 443 400

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 955 110 Aktivt

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 265 400 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 10 020 030

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. N Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 692 700 2 M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13

Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13 Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13 N Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. BRUK AV MASKINEN Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. Sorter vasken etter vaskeanvisningene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes

Detaljer

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy).

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy). Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 4859 Ci SUPERTRONIC. no-no. Bruksanvisningen må leses

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 4859 Ci SUPERTRONIC. no-no. Bruksanvisningen må leses Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4859 Ci SUPERTRONIC Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 865

Detaljer

Vaskemaskinguide 2014

Vaskemaskinguide 2014 Vaskemaskinguide 2014 IKEAs vaskemaskiner designet for hverdagslivet IKEAs vaskemaskiner har brukervennlige funksjoner som passer ulike behov og gjør klesvasken enklere. Vi har frittstående maskiner med

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 940 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 610 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 837 430

Detaljer

Vasking. Forberedelse

Vasking. Forberedelse Din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene forlater

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 655 730 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W no - DK, NO, SE. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning Vaskemaskin W no - DK, NO, SE. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 3241 Bruksanvisningen må no - DK, NO, SE leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 616 530 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 05 967 420 Innhold Sikkerhetsregler...................................................

Detaljer

Din bruksanvisning MIELE W3241

Din bruksanvisning MIELE W3241 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIELE W3241. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIELE W3241 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 902 700 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 850 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Betjening av maskinen

Betjening av maskinen Betjening av maskinen Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningsfelt. Dør

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningsfelt. Dør Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario

Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 670 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 202 760 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 11 005 390 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 370 920 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 500 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

FØR MASKINEN TAS I BRUK

FØR MASKINEN TAS I BRUK INNHOLD FØR MASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET KLARGJØRING AV VASKEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER VASKEPROGRAM RENSING AV FILTERET TØMMING

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 835 580 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 844 190 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 861 010 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING DAGLIG REFERANSE VEILEDNING TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET BAUKNECHT-PRODUKT. For å kunne motta utvidet service og støtte, vær vennlig å registrere ditt apparat på http://www.bauknecht.eu/register NO Før

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 028 100 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 835 580 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 375 640 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 028 010 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 519 080 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Vask- og tørkeksperten.

Vask- og tørkeksperten. Vask- og tørkeksperten. En veiledning basert på tysk ingeniørkunst. Bosch Hvitevarer Grensesvingen 9 0661 Oslo Telefon: 22 66 06 00 www.bosch-home.no 2011 Bosch Hvitevarer, BSH Husholdningsapparater AS

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 640 160 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 260 300 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 518 340 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 8823 C. no-no. Bruksanvisningen må leses

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 8823 C. no-no. Bruksanvisningen må leses Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 8823 C Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 872 360 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 654 040 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 11 008 550 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 757 650 Aktivt

Detaljer

Vask riktig! Enkle tips som skåner både miljø, plagg og lommebok.

Vask riktig! Enkle tips som skåner både miljø, plagg og lommebok. Vask riktig! Enkle tips som skåner både miljø, plagg og lommebok. Vask mer miljøvennlig! Ved å følge noen enkle råd kan du skåne miljøet og samtidig spare penger. Oppfrisking Noen ganger vasker vi plagg

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 268 400 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245

Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245 Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06 086 560 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK:

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK: N BRUKSANVISNING FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK: VIKTIG: LES NØYE KAPITLET INSTALLASJON FJERN TRANSPORTSIKRINGENE Første vaskesyklus uten tøy: 1. Åpne vannkranen.. Lukk døren. 3. Fyll litt vaskemiddel (ca.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 260 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 838 790 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 844 760 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 461

Bruksanvisning Vaskemaskin W 461 Bruksanvisning Vaskemaskin W 461 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06 479 820 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 751 330 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 699 130 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Vaskemaskiner. no-no. Bruksanvisning PW 5134 MOPSTAR 130. Bruksanvisningen må leses før

Vaskemaskiner. no-no. Bruksanvisning PW 5134 MOPSTAR 130. Bruksanvisningen må leses før Bruksanvisning Vaskemaskiner PW 5134 MOPSTAR 130 Bruksanvisningen må leses før no-no oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 680 230 2 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040

Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 05 794 400 Aktivt miljøvern Transportemballasjen

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 525 700 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 597 160 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

BRUK AV TØRKETROMMELEN

BRUK AV TØRKETROMMELEN Du finner mer informasjon i bruksanvisningen. BRUK AV TØRKETROMMELEN Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes i trommel ved lave temperaturer Kan tørkes i trommel

Detaljer

Brukerveiledning. Vannkoker. Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse.

Brukerveiledning. Vannkoker. Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. Brukerveiledning Vannkoker Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. 1. Viktige instruksjoner Vennligst les disse anvisningene nøye før du bruker apparatet

Detaljer