Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel"

Transkript

1 Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr

2 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter tørketrommelen mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Energisparing Slik kan du unngå unødig forlengelse av tørketiden og økt energiforbruk: Sentrifuger tøyet med maksimal sentrifugehastighet i vaskemaskinen. Du sparer ca. 20 % energi og tid ved tørkingen hvis du sentrifugerer ved 1600 o/min i stedet for 1000 o/min. Tørk maksimal tøymengde for hvert enkelt program. Da er energiforbruket gunstigst, for tøymengden sett under ett. Sørg for at romtemperaturen ikke er for høy. Hvis det er andre apparater i rommet, som avgir varme, bør du lufte eller slå av disse apparatene. Rengjør lofiltrene i døråpningen etter hver tørking. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 2

3 Innhold Aktivt miljøvern... 2 Sikkerhetsregler... 6 Betjening av tørketrommelen Betjeningspanel Displayets funksjonsmåte Første igangsetting EcoFeedback Riktig tøypleie Ta hensyn til følgende allerede ved vaskingen Klargjøring av tøy for tørketrommel Vedlikeholdssymboler Tøypleie med tørketrommelen Innlegging av tøyet Valg og start av et program Velg program Valg av opsjoner eller startforvalg (eventuelt) Programstart Uttaking av tøyet før programslutt Programslutt/antikrøll Ta ut tøyet Opsjoner Skåne plus (Skånegang pluss) Oppfriskning Mengdeautomatikk Antikrøll Varselsignal Startforvalg Programoversikt Endre programforløp Rengjøring og stell Tømming av kondensvannbeholderen Klargjøring av kondensvannbeholderen for Damp (Dampglatting) Lofiltre

4 Innhold Fjerning av synlig lo Grundig rengjøring av lofiltre og luftføringsområdet Sokkelfilter Uttaking Rengjøring Dekselet til sokkelfilteret Kontroll av kondenskassen Gjenmontering Duftampulle Innsetting av duftampullen Utskiftning av duftampullen Feilretting Hvis feil oppstår Henvisninger i displayet Ikke tilfredsstillende tørkeresultat Andre problemer Gitter nederst til høyre Lofilter i kondensvannbeholderen Spraydyse for dampglatting Service Reparasjoner Ekstrautstyr Garantitid og garantibetingelser Oppstilling og tilkobling Front Bakside Transportering av tørketrommelen Oppstilling Oppretting av tørketrommelen Ventilasjon Før senere flytting av tørketrommelen Ekstra oppstillingsbetingelser Bruk av kondensvannslange Spesielle tilkoblingsbetingelser hvor tilbakeslagsventil er nødvendig Plassering av avløpsslangen Eksempler Elektrotilkobling Forbruksdata

5 Innhold Tekniske data Meny Innstillinger Åpne innstillingene Språk Tørketrinn Lengre avkjølingstid Luftveiindikator Lydstyrke varselsignal Tastetone Ledeverdi-innstilling Totalforbruk Pin-kode Display-lysstyrke Mørkt display og taster Utkobling av tørketrommelen Memory Antikrøll

6 Sikkerhetsregler Denne bruksanvisningen må leses Denne tørketrommelen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis tørketrommelen ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skade på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen før du tar tørketrommelen i bruk. Den gir viktige opplysninger om sikkerhet, bruk og vedlikehold av tørketrommelen. Du beskytter deg selv og forhindrer skade på tørketrommelen. Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. Forskriftsmessig bruk Denne tørketrommelen er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder Denne tørketrommelen er ikke beregnet for utendørs bruk. Tørketrommelen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig i en husholdning, til tørking av tekstiler som er vasket i vann, og som i følge produsentens vedlikeholdsetikett tåler trommeltørking. Annen bruk er ikke tillatt. Miele er ikke ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening. 6

7 Sikkerhetsregler Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene tørketrommelen på en sikker måte, må ikke bruke denne tørketrommelen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. Barn i husholdningen Barn under åtte år må holdes vekk fra tørketrommelen, med mindre de er under konstant tilsyn. Barn over åtte år, får bare betjene tørketrommelen uten tilsyn, dersom tørketrommelens funksjon er forklart slik at de kan betjene den på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde tørketrommelen uten tilsyn. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av tørketrommelen. Ikke la barn leke med tørketrommelen. 7

8 Sikkerhetsregler Teknisk sikkerhet Kontroller at tørketrommelen ikke har ytre, synlige skader før den stilles opp. En skadet maskin må ikke stilles opp og tas i bruk. Før tørketrommelen tilkobles, må tilkoblingsdataene (sikring, spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for el-nettet. Ta kontakt med elektrofagfolk hvis du er i tvil. Sikkerheten for det elektriske anlegget i tørketrommelen garanteres kun hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen kontrolleres. I tvilstilfeller bør fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning. Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke skjøtekabler, flerveisstikkontakt eller lignende (brannfare på grunn av overoppheting). Hvis tilkoblingsledningen blir skadet, må den skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å unngå at brukeren utsettes for fare. Reparasjoner utført av ukyndige kan medføre betydelig fare for brukeren, som Miele ikke overtar noe ansvar for. Reparasjoner skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader. 8

9 Sikkerhetsregler Defekte deler må bare skiftes ut med originale reservedeler fra Miele. Bare for disse delene kan Miele garantere at de sikkerhetskravene som stilles til maskinene, blir oppfylt. Ved feil eller ved rengjøring og stell, må tørketrommelen kobles fra strømnettet. Maskinen er strømløs bare når: støpselet på maskinen er trukket ut eller sikringene i husinstallasjonen er koblet ut eller skrusikringene i husinstallasjonen er skrudd helt ut. Denne tørketrommelen må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). Det må ikke foretas endringer på tørketrommelen uten uttrykkelig tillatelse fra Miele. Opplysninger om varmepumpe og kjølemedium: Tørketrommelen arbeider med et kjølemedium i gassform, som komprimeres av en kompressor. Kjølemediet, som gjennom komprimering, har fått et høyere temperaturnivå og er blitt flytende, ledes i et lukket kretsløp gjennom kondenskassen, hvor varmeutvekslingen finner sted med tørkeluften som strømmer forbi. Brummelyder under tørkeprosessen er normalt, og skyldes varmepumpeteknikken. Tørketrommelens funksjon blir ikke påvirket. Kjølemediet er ikke brennbart og ikke eksplosivt. En stillstandstid etter riktig transport og oppstilling av tørketrommelen er vanligvis ikke nødvendig (se kapittel "Oppstilling og tilkobling"). I motsatt fall: Vær oppmerksom på stillstandstiden! Ellers kan varmepumpen bli skadet! Denne tørketrommelen inneholder fluoriserte drivhusgasser. Hermetisk lukket. Betegnelse: R134a 9

10 Sikkerhetsregler Følg anvisningene i kapitlene "Oppstilling og tilkobling" og "Tekniske data". Støpselet må være tilgjengelig til enhver tid, slik at tørketrommelen kan kobles fra strømforsyningen. Luftspalten mellom undersiden av tørketrommelen og gulvet må ikke gjøres mindre av sokkellister, høyflosstepper osv. Ellers blir det ikke tilført nok luft. I svingområdet til maskindøren må det ikke installeres låsbare dører, skyvedører eller dører som slår motsatt vei. Bruk Maksimal kapasitet er 8,0 kg (tørt tøy). Noen programmer har redusert maks. kapasitet. Se kapitlet "Programoversikt". Brannfare! Denne tørketrommelen må ikke kobles til en styrbar stikkontakt (f.eks. med et tidsur eller et elektrisk anlegg med toppbelastningsutkobling). Hvis tørkeprogrammet skulle bli avbrutt før avkjølingsfasen, kan det være fare for selvantenning av tøyet. 10

11 På grunn av brannfare, må du ikke tørke klær når de: ikke er vasket. Sikkerhetsregler ikke er tilstrekkelig rengjort, og har rester av olje, fett eller lignende (f.eks. kjøkken- eller kosmetikktekstiler med rester av olje, fett eller kremer). Hvis tekstilene ikke er skikkelig rengjort, er det brannfare pga. selvantenning. Selv etter at tørkeprosessen er ferdig, og også etter at tøyet er tatt ut av tørketrommelen, er det fare for at tøyet kan selvantenne. er behandlet med brannfarlige rengjøringsmidler eller har rester av aceton, alkohol, bensin, petroleum, parafin, flekkfjerner, terpentin, voks og voksfjerner eller kjemikalier (gjelder f.eks. mopper, gulvkluter, vaskekluter). inneholder rester av hårspray-, neglelakkfjerner eller lignende. Vask slike tekstiler grundig: bruk tilstrekkelig med vaskemiddel og velg høy temperatur. Vask tøyet flere ganger hvis du er i tvil. Fjern alle gjenstander fra lommene (som f.eks. lightere, fyrstikker). Advarsel: Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprogrammet er slutt. I så fall må alle tekstilene straks tas ut av tørketrommelen og bres utover slik at varmen kan bli avgitt. Skyllemiddel og lignende produkter bør brukes i henhold til anvisningene for skyllemiddelet. 11

12 Sikkerhetsregler På grunn av brannfare, må tekstiler eller produkter aldri tørkes i tørketrommelen hvis: det er brukt industrikjemikalier til rengjøring (f.eks. ved kjemisk rengjøring). de inneholder skumgummi-, gummi eller gummilignende deler. Det er f.eks. produkter av lateksskumgummi, dusjforheng, vanntette tekstiler, gummierte artikler og klær, hodeputer med skumgummibiter. de er fylt og er skadet (f.eks. puter eller jakker). Hvis fyllet faller ut, kan det oppstå brann. For mange programmer følger avkjølingsfasen etter oppvarmingsfasen, for å sikre at tekstilene blir tørket med en temperatur de ikke kan ta skade av (f.eks. for å unngå selvantenning). Først etter denne fasen, er programmet slutt. Ta alltid alle tekstilene ut av tørketrommelen rett etter programslutt. Ikke støtt eller len deg på døren. Tørketrommelen kan velte. Lukk døren etter hver tørking. Da unngår du at: barn forsøker å klatre inn i trommelen eller gjemmer gjenstander i den. smådyr klatrer inn i trommelen. 12

13 Tørketrommelen må ikke brukes uten lofiltre eller med lofiltre som er skadet. finfilter eller finfiltre som er skadet. Sikkerhetsregler Da vil det bli for mye lo i tørketrommelen, noe som kan føre til feil på tørketrommelen! Lofiltrene må rengjøres etter hver tørking! Lofiltrene eller sokkelfilteret må tørkes etter fuktig rengjøring. Våte lofiltre/sokkelfilter kan føre til funksjonsfeil under tørkingen! Ikke plasser tørketrommelen i et rom hvor det er fare for frost. Temperaturer rundt frysepunktet påvirker tørketrommelens funksjon. Kondensvann som fryser i pumpen og i avløpsslangen kan føre til skader. Når du kobler til kondensvannslangen, må du sikre avløpsslangen så den ikke glir ned hvis den f.eks. henges på en vask. Ellers kan slangen gli ned, og kondensvannet som renner ut, kan forårsake skade. Kondensvann er ikke drikkevann. Det er helsefarlig for mennesker og dyr å drikke dette vannet. Hold alltid tørketrommelens omgivelser frie for støv og lo. Smusspartikler i luften som suges inn kan med tiden tette kondenskassen. Ikke spyl tørketrommelen med vannslange. 13

14 Sikkerhetsregler Bruk av duftampulle (ekstrautstyr) Bruk kun original duftampulle fra Miele. Duftampullen skal kun oppbevares i forpakningen. Ta derfor vare på denne. OBS! Det kan renne ut duftstoffer! Hold duftampullen eller lofilteret med den monterte duftampullen rett. Det må aldri legges ned eller vippes. Tørk straks opp duftstoff som har rent ut med en absorberende klut: fra gulvet, tørketrommelen, tørketrommeldeler (f.eks. lofilter). Hvis du kommer i kontakt med duftstoff som har rent ut: Hud: vask grundig med vann og såpe. Øyne: skyll grundig med rent vann i minst 15 minutter. Ved svelging, skyll munnen grundig med rent vann. Etter kontakt med øynene eller ved svelging, skal lege konsulteres! Hvis du har på deg klær som kommer i kontakt med duftstoff som renner ut, må du skifte omgående. Rengjør klær eller kluter grundig med rikelig med vann og vaskemiddel. Hvis følgende råd ikke følges, er det fare for brann eller skader på tørketrommelen: Etterfyll aldri duftstoff/parfyme i ampullen. Bruk aldri en ødelagt duftampulle. En tom duftampulle skal kastes som husholdningsavfall og aldri brukes til noe annet. Følg også informasjonen som følger med duftampullen. 14

15 Tilbehør Sikkerhetsregler Tilbehørsdeler kan bare monteres i eller til maskinen, dersom de uttrykkelig er godkjent av Miele. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/ eller produktansvar. Mieles tørketromler og vaskemaskiner kan oppstilles i en vasktørk-søyle. Til dette behøves en mellomsats (WTV, ekstrautstyr). Vær oppmerksom på at mellomsatsen både må passe til tørketrommelen og vaskemaskinen. Sørg for at Miele-sokkelen, som er å få kjøpt som ekstrautstyr, passer til denne tørketrommelen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke blir fulgt. 15

16 Betjening av tørketrommelen Betjeningspanel a Display med sensortaster Nærmere forklaringer på de følgende sidene. b Tast Start/Stop Starter det valgte programmet og avbryter et program som er startet. c Tast Tørketrinn For alle tørketrinnsprogrammer. d Tast Varighet For å velge programtiden for tidsstyrte programmer. e Tast Startforvalg For å velge en senere programstart. f Taster for opsjoner Programmene kan suppleres med forskjellige opsjoner. g Programvelger For å velge programmer. h Optisk grensesnitt For kundeservice. i Tast Slår tørketrommelen av og på. Tørketrommelen slår seg automatisk av for å spare energi. Dette skjer 15 minutter etter programslutt/antikrøll eller etter at tørketrommelen slått på, men det ikke følger ytterligere betjening. 16

17 Betjening av tørketrommelen Displayets funksjonsmåte Dermed kan du tilpasse tørketrommelens elektronikk til ulike behov. Ytterligere informasjon finner du i kapitlet med samme navn, mot slutten av denne bruksanvisningen. Med programvelgerinnstillingen "Flere programmer", kan du velge følgende programmer Automatic pluss Finvask Impregnering Sensortaster, OK, Så snart symbolene lyser, kan du betjene displayet med disse tastene. Sensortast Beveger valglisten nedover eller reduserer verdiene. Sensortast OK Bekrefter det valgte programmet, en innstilt verdi eller åpner en undermeny. Sensortast Beveger valglisten oppover eller øker verdiene. Hvis tørketrommelen ikke blir betjent, slokner symbolene for sensortastene igjen. Det gjelder også dersom et valg ikke blir bekreftet med OK. Treningstøy Outdoor Lufting kald Kurvprogram Sensortast EcoFeedback Nærmere forklaringer i kapittel "Eco Feedback". Innstillinger Innstillingene hentes frem når sensortastene og berøres samtidig. 17

18 Betjening av tørketrommelen Perfect Dry-lampe Perfect Dry-systemet måler tøyets restfuktighet i tørketrinnsprogrammene og sørger for nøyaktig tørking. Perfect Dry-lampen blinker etter programstart og slokner når programtiden vises.... lyser når tørketrinnet er nådd, mot slutten av programmet.... er mørk ved disse programmene: Finish ull, Finish silke, Lufting varm, Lufting kald, Kurvprogram. Resttidsprognose Etter programstart vises antatt programtid i timer og minutter Programtiden for tørketrinnsprogrammene kan variere eller "hoppe". Den er blant annet avhengig av tøymengde, tøytype eller restfuktighet. Elektronikken tilpasser seg dette, og tiden blir stadig mer nøyaktig. Betjeningseksempler Bevege valglisten i displayet Pilene i displayet angir at det finnes en valgliste: Automatic pluss Ved berøring av sensortasten beveger listen seg nedover og ved berøring av sensortasten beveger den seg oppover. Du bekrefter med sensortasten OK. Kjennetegn for det punktet som er valgt Skaptørt Hvis et punkt i en valgliste er aktivert med OK, kjennetegnes dette med en hake. Innstilling av tallverdier Varighet 0:20 t Tallverdiene er markert med hvit bakgrunn. Ved berøring av sensortasten reduseres tallverdien og ved berøring av sensortasten øker verdien. Med sensortasten OK blir tallverdien aktivert. Gå ut av en undermeny Du går ut av en undermeny ved valg av tilbake. 18

19 Første igangsetting Fjerning av beskyttelsesfolie og klistremerker Fjern beskyttelsesfolien fra døren. alle eventuelle reklameklistremerker fra fremsiden og fra lokket. Klistremerker som vises når døren er åpen (f.eks. typeskiltet), må ikke fjernes! Etter oppstilling Oppstilling og tilkobling av tørketrommelen må være riktig før første igangsetting. Hvis tørketrommelen ikke transporteres som beskrevet i kapittel "Oppstilling og tilkobling", er det nødvendig med en stillstandstid på ca. 1 time før tørketrommelen kobles til el-nettet. Avslutt første igangsetting iht. denne bruksanvisningen Se Bekreft ved å berøre sensortasten OK. Les kapitlene "1. Riktig tøypleie" og "2. Innlegging av tøyet". Deretter kan du fylle tøy i tørketrommelen og velge program, som beskrevet i kapittel "3. Valg og start av et program". Første igangsetting er ferdig, når et program lenger enn 1 time er fullstendig gjennomført. Når tørketrommelen slås på, vises Miele Willkommen en kort stund i displayet. Innstilling av displayspråk Du blir bedt om å innstille ønsket displayspråk. Det er til enhver tid mulig å endre språk i Innstillinger. deutsch Ved berøring av sensortastene og kan du bevege valglisten til ønsket språk er markert. Pilene i displayet, viser at det følger flere valgmuligheter. Berør sensortasten OK for å bekrefte språket. 19

20 EcoFeedback Med sensortasten EcoFeedback får du informasjon om energiforbruket til tørketrommelen. Ved berøring av sensortasten EcoFeedback vises to forskjellige informasjoner i displayet: Før programstart en forbruksprognose Under tørkingen strømforbruket. Kontrollampen for sensortasten Eco Feedback lyser og i displayet følger en visning. Begge deler kobles automatisk ut etter noen sekunder, eller alternativt kan du bekrefte med OK. I tillegg kan følgende vises ved programslutt, før du åpner døren: Energiforbruket og hvor skittent lofilteret og sokkelfilteret er (0 % = litt, 50 % = moderat, 100 % = veldig). Jo mer skitne filtrene er, jo lenger blir programtiden, noe som øker energiforbruket. Du kan lese av det faktiske energiforbruket. Eksempel: Energi 2,0 kwh Hvis energiforbruket er for lavt, vises < 0,1 kwh. Forbruket endrer seg avhengig av fremgangen til programmet og restfuktigheten. Åpning av døren eller automatisk utkobling ved programslutt, tilbakestiller dataene til prognosen. Innstilling av totalforbruk Informerer om forbruket for det siste programmet og legger sammen energiforbruket over tid. Nærmere opplysninger finner du i kapittel "Innstillinger". 1. Prognose Berør sensortasten EcoFeedback etter at du har valgt et program. Et stolpediagram viser forbruksprognosen i noen sekunder. Energi Jo flere stolper som vises, desto mer energi brukes. Forbruksprognosen endrer seg avhengig av program og valgte opsjoner. 2. Faktisk forbruk Berør sensortasten EcoFeedback. 20

21 1. Riktig tøypleie Ta hensyn til følgende allerede ved vaskingen Vask veldig skittent tøy svært grundig: bruk tilstrekkelig med vaskemiddel og velg høy temperatur. Vask tøyet flere ganger hvis du er i tvil. Ikke tørk dryppvåte tekstiler. Sentrifuger tekstilene med maks. sentrifugehastighet i vaskemaskinen. Jo høyere sentrifugehastighet, desto mer energi og tid kan du spare ved tørkingen. Nye mørke/fargede tekstiler skal vaskes separat og grundig før første tørking, og bør ikke tørkes sammen med lyse tekstiler. Slike tekstiler kan farge av (også på kunststoffdeler i tørketrommelen). Dessuten kan lo med annen farge sette seg fast på tøyet. Stivet tøy kan tørkes. Bruk imidlertid dobbel mengde stivelse for å oppnå vanlig appretureffekt. Klargjøring av tøy for tørketrommel Fjern fremmedlegemer (f.eks. vaskeballer, lightere osv.) fra tøyet. De kan smelte eller eksplodere og skade tørketrommelen og tøyet. Kapittelet Sikkerhetsregler må leses. Ellers er det fare for brann ved feil bruk og betjening! Sorter tøyet etter fiber- og stofftype, lik størrelse, like vedlikeholdssymboler og etter ønsket tørketrinn. Kontroller falder og sømmer, slik at ikke tekstilfyll kan falle ut. Brannfare ved tørking! Rist opp tøyet. Knyt sammen tekstilbelter og forklebånd. Knapp eller knyt igjen dynetrekk og putevar, slik at ikke små plagg havner inni dem.... hekter og hemper. Ta ut eller sy fast løse BH-bøyler. Åpne jakker og lange glidelåser, slik at tøyet tørker jevnt. Krølldannelsen for lettstelt tøy øker jo større tøymengden er. Det gjelder spesielt meget ømfintlige stoffer (f.eks. skjorter, bluser). Reduser tøymengden i ekstremtilfeller. 21

22 1. Riktig tøypleie Vedlikeholdssymboler Tørking normal/høy temperatur lav temperatur: Velg Skåne plus (Skånegang pluss) (for ømfintlige tekstiler) Tåler ikke trommeltørking Stryking og rulling Høy temperatur Middels temperatur Lav temperatur Tåler ikke stryking/rulling Tøypleie med tørketrommelen Ren lin skal bare tørkes hvis vedlikeholdsetiketten angir at det er mulig. Ellers kan stoffet bli nuppet. Bruk bare programmet Udglatning, skånsom (Skånsom glatting) til slikt tøy. Ull og ullblandinger har lett for å tove seg og krympe. Bruk bare programmet Finish ull for slikt tøy. Strikkevarer/trikot (f.eks. T-skjorter, undertøy) krymper ofte i første vask. Unngå overtørking, for å unngå videre krymping. Kjøp eventuelt slike plagg en eller to størrelser større enn vanlig. For tøy som er spesielt ømfintlig for temperaturer og krølldannelse, reduser tøymengden og velg opsjonen Skåne plus. Les kapitlet "Programoversikt". Der er alle programmer og tøymengder angitt. Ta hensyn til maksimal tøymengde for hvert enkelt program. Da er energiforbruket gunstigst, for tøymengden sett under ett. Ved halv tøymengde kan du velge opsjonen Mengdeautomatikk. Velg tørketrinn etter behov, f.eks Skaptørt +, når du skal brette sammen tøyet og legge det vekk etter tørking.... Rulletørt, når du skal bearbeide tøyet etter tørking, f.eks. hvis du skal rulle tøyet. Det innvendige stoffet i tøy fylt med dun har, avhengig av kvalitet, lett for å krympe. Bruk bare programmet Udglatning, skånsom (Skånsom glatting) for slikt tøy. 22

23 2. Innlegging av tøyet Det er absolutt nødvendig å lese kapittel "1. Riktig tøypleie" først. Trykk tasten for å slå på tørketrommelen. Trommelbelysningen kobles inn. For å spare energi, slokner trommelbelysningen etter noen minutter samt etter programstart. Åpne døren Når du tørker uten duftampulle: Tappen (se bildet) må være skjøvet helt ned (pil). Lukk døren Ta tak i håndtaket for å åpne døren. Legg tøyet løst inn i trommelen. Ikke legg for mye tøy i trommelen. Ved overfylling blir tøyet slitt, tørkeresultatet redusert og du må regne med økt krølldannelse. Sving døren lett igjen. Pass på at tøy ikke blir klemt fast i døren når du lukker den. Da kan tøyet bli skadet! 23

24 3. Valg og start av et program Velg program Flere programmer Du kan velge flere programmer i displayet. Drei programvelgeren. Avhengig av programvelgerens stilling, lyser forskjellige programmer og innstillingsmuligheter i displayet. Ved valg av et program, lyser maksimal tøymengde (vekt for tørt tøy) for programmet i noen sekunder i displayet. Du kan bekrefte med OK eller vente til det forhåndsinnstilte tørketrinnet eller programtiden vises av seg selv. Ta ut tøy hvis du er i tvil! Automatic pluss Berør sensortasten eller for å bevege valglisten, til ønsket program lyser. Bekreft med berøring av sensortasten OK. 24

25 3. Valg og start av et program Tørketrinnsprogrammer Bomull, Strygelet (Lettstelt), Finvask, Denim, Skjorter, Express, Udglatning skånsom (Skånsom glatting), Damp (Dampglatting), Automatic pluss, Treningstøy, Outdoor Etter valg av et av disse programmene, kan tørketrinnet endres. Trykk tasten Tørketrinn. Det valgte tørketrinnet er merket med. Skaptørt Berør sensortasten eller for å bevege valglisten, til ønsket tørketrinn er markert. Bekreft ved å berøre sensortasten OK. For Bomull og Express kan alle tørketrinnene velges. For de øvrige programmene er utvalget begrenset Andre og tidsstyrte programmer Bomull, Finish ull, Finish silke, Impregnering Tørkegraden blir automatisk gitt av tørketrommelen og kan ikke endres. Lufting kald, Varm luft, Kurvprogram Du kan velge en tid i ti-minutters skritt. Lufting kald: 20 min - 1:00 t Varm luft: 20 min - 2:00 t Kurvprogram: 40 min - 2:30 t Trykk tasten Varighet. Varighet 0:20 Med sensortasten blir tiden kortere, men sensortasten blir den lenger. Bekreft med berøring av sensortasten OK. t OBS!: Ved valg av programmet Damp (Dampglatting), må kondensvannbeholderen fylles iht. denne bruksanvisningen (kapittel "Rengjøring og stell"). 25

26 3. Valg og start av et program Valg av opsjoner eller startforvalg (eventuelt) Opsjoner I displayet lyser Tørking og programtiden. Ved tørketrinnsprogrammene lyser etter hvert det tørketrinnet som er nådd i stedet for Tørking. Perfect Dry-lampen blinker/lyser kun ved tørketrinnsprogrammene (se også kapittel "Betjening av tørketrommelen"). Like før programslutt lyser Avkjøling i displayet. Tøyet avkjøles, men programmet er ikke ferdig enda! Trykk en tast. Tasten lyser ved valget. Du kan ikke velge opsjon før indikatoren for tøymengde er sloknet. Ikke alle opsjoner kan kombineres eller kobles inn/ut: se kapittel "Opsjoner". Ytterligere informasjon finner du i kapitlet "Opsjoner". Startforvalg Trykk tasten Startforvalg for å velge startforvalget. Flere opplysninger finner du i kapittel "Startforvalg". Programstart Trykk den blinkende tasten Start/ Stop. Tasten Start/Stop lyser. 26

27 4. Uttaking av tøyet før programslutt Programslutt/antikrøll Programslutt: Antikrøll/stopp (hvis Antikrøll er valgt) eller Stopp lyser. Tasten Start/Stop lyser ikke mer. 10 minutter etter programslutt begynner Start/Stop-tasten å blinke langsomt og displayet blir mørkt: For å spare energi. Tørketrommelen slår seg automatisk av 15 minutter etter at Antikrøll er ferdig (for programmer uten Antikrøll; 15 minutter etter programslutt). Ta ut tøyet Du må aldri åpne døren før tørkeprogrammet er ferdig. Trykk tasten for å slå av tørketrommelen, dersom den fortsatt er på. Et signal høres. Fjern loen fra de to lofiltrene i døråpningen: Kapittel "Rengjøring og stell", avsnitt "Lofiltre". Sving døren lett igjen. Tøm kondensvannbeholderen. Tips: Kondensvannet kan brukes til programmet Damp (Dampglatting). Se kapittel "Rengjøring og stell", avsnitt "Klargjøring av kondensvannbeholderen for dampglatting". Ta tak i håndtaket for å åpne døren. Ta ut tøyet. Ikke glem igjen plagg i trommelen! Tøyet kan bli skadet hvis det tørkes en gang til. Lyset i trommelen lyser når døren er åpen og tørketrommelen er slått på. Det slokner etter noen minutter (for å spare energi). 27

28 Opsjoner Mengdeautomatikk Når du kun skal tørke halvparten av den maksimale tøymengden som vises og som er angitt i kapitlet "Programoversikt". I dette tilfellet kan du redusere og optimere tørkeprosessen ved å trykke denne tasten. Ved å trykke den tilhørende tasten kobles en opsjon inn eller ut. Ikke alle opsjoner kan kombineres eller kobles inn/ut. Tasten lyser ved valget. Skåne plus (Skånegang pluss) Ømfintlige tekstiler (med vedlikeholdssymbol, f.eks. av akryl) tørkes med lav temperatur og lengre tid. Antikrøll Trommelen roterer etter programslutt, avhengig av valgt program, i 2 timer i en spesiell rytme. Denne "antikrøllrytmen" hjelper til med å redusere krølldannelsen, dersom tøyet ikke blir tatt ut av tørketrommelen med en gang programmet er slutt. Varselsignal Ved programslutt høres et akustisk signal (fire enkeltsignaler i maks. 1 time i intervaller). Varseltonen ved feilmeldinger er uavhengig av denne innstillingen. Oppfriskning Bruk Oppfriskning for å fjerne eller redusere lukt i rent (tørt eller fuktig) tøy. Det foregår en tidsbegrenset oppvarming av tørkeluften. Uten videre varmetilførsel blir tøyet deretter gjennomluftet med tørketrinnet Skaptørt, noe som ikke kan endres. Oppfriskningseffekten forsterkes, hvis tøyet er fuktig, ved bruk av duftampulle og når tøymengden blir redusert. Hvis tøyet inneholder syntet, blir luktreduksjonen svakere. 28

29 Opsjoner Følgende opsjoner kan velges til programmene Skåne plus (Skånegang pluss) 1 Oppfriskning 1 Mengdeautomatikk 1 Antikrøll Varselsignal Bomull X X Bomull X X X X X Strygelet (Lettstelt) X X X X X Finish ull X Finish silke X X Udglatning, skånsom (Skånsom glatting) O X X Skjorter X X X X Express X X Denim X X X X Damp (Dampglatting) Varm luft (Lufting varm) X X X X X Automatic pluss O X X Finvask O X X Impregnering X X Treningstøy O X X Outdoor O X X Lufting kald X X Kurvprogram X 1 = disse opsjonene kan ikke kombineres med hverandre X = kan velges O = kan ikke endres/er alltid aktiv = kan ikke velges 29

30 Startforvalg Velge Med startforvalget kan du velge en senere programstart med inntil 24 timer. Trykk tasten Startforvalg etter at du har valgt program. I displayet lyser: Start om 00 : 00 Med sensortasten forlenges tiden med 1 time opptil 24 timer, med sensortasten reduseres tiden. Bekreft med berøring av sensortasten OK. Markøren flytter seg fra timer til minutter. Innstill minuttene på samme måte. Valget skjer i 15-minutters skritt. Bekreft med berøring av sensortasten OK. Endre (eventuelt) Trykk tasten Startforvalg. Velg Endre tid og foreta endringen. Slette (eventuelt) Trykk tasten Startforvalg. Velg Slette tid og bekreft med OK. t Starte startforvalget Trykk tasten Start/Stop. Displayet viser i timer og minutter hvor lang tid som er igjen til programmet starter automatisk. Trommelen roterer kort hver time (krøllreduksjon). Endre startforvalget som er i gang Trykk tasten Startforvalg. Du kan starte straks eller endre tiden: Berør sensortasten eller. Bekreft med berøring av sensortasten OK. Legge inn mer tøy eller ta ut tøy Du kan åpne døren og legge inn eller ta ut tøy. Trykk tasten Start/Stop, slik at startforvalget fortsetter. Avbryte Trykk tasten Start/Stop. Avbryte startforvalg lyser. Bekreft med berøring av sensortasten OK. 30

31 Bomull ** Tekstiler Henvisning Bomull Programoversikt maksimalt 8,0 kg* Normalt vått bomullstøy, som beskrevet under Bomull skaptørt. Det blir kun tørket Skaptørt. Programmet Bomull er det mest effektive for tørking av normalt vått bomullstøy med tanke på energiforbruk. Ekstra tørt, Skaptørt +, Skaptørt, Lett tørt Tekstiler Henvisning maksimalt 8,0 kg* Bomullstekstiler med ett eller flere lag. F.eks: T-skjorter, undertøy, babytøy, arbeidstøy, jakker, duker, forklær, arbeidsfrakker, frottéhåndklær/badehåndklær/ frottebadekåper, sengetøy av frotté Velg Ekstra tørt for forskjellige flerlags og spesielt tykke tekstiler. Ikke bruk Ekstra tørt for strikkevarer/trikot (f.eks. T-skjorter, undertøy, babytøy) slike tekstiler kan krympe. Stryketørt, Stryketørt, Rulletørt Tekstiler Henvisning Strygelet (Lettstelt) Tekstiler av bomull eller lin, som skal etterbehandles: bordtekstiler, sengetøy, stivet tøy La tøyet ligge sammenrullet til det skal rulles, slik at det holder seg fuktig. Skaptørt +, Skaptørt, Lett tørt, Stryketørt, Stryketørt Tekstiler * Vekt for tørt tøy maksimalt 4,0 kg* Lettstelte tekstiler av syntet, bomull eller blandingsstoffer. F.eks.: arbeidstøy, arbeidsfrakker, gensere, kjoler, bordtekstiler og strømper. ** Henvisninger for testinstitutter: Testprogram iht. norm 392/2012/EU for energimerking målt iht. EN (uten opsjoner) 31

32 Programoversikt Finish ull Tekstiler Finish silke Tekstiler Henvisning Henvisning maksimalt 2,0 kg* Ulltekstiler og tekstiler av ullblandinger: gensere, strikkejakker, strømper Ulltekstiler blir myke og luftige på kort tid, men ikke ferdig tørket Ta ut tøyet med en gang programmet er slutt. Tøy av silke som tåler tørketrommel: Bluser, skjorter. maksimalt 1,0 kg* Program som reduserer krølldannelsen, men tøyet blir ikke ferdig tørket. Ta ut tøyet med en gang programmet er slutt. Udglatning, skånsom (Skånsom glatting) Skaptørt, Stryketørt Tekstiler Henvisning Skjorter Tekstiler av bomull eller lin maksimalt 1,0 kg* Lettstelte tekstiler av bomull, blandingsstoffer eller syntet: bomullsbukser, anorakker, skjorter Egnet for tørt og fuktig tøy/tekstiler. Velg Stryketørt, dersom tøyet skal strykes. Program for reduksjon av krøller etter at tøyet har vært sentrifugert i vaskemaskinen. Ta ut tøyet med en gang programmet er slutt. Skaptørt +, Skaptørt, Lett tørt, Stryketørt, Stryketørt Tekstiler * Vekt for tørt tøy Skjorter, skjortebluser maksimalt 2,0 kg* 32

33 Express Programoversikt maksimalt 4,0 kg* Tekstiler Denim Ikke ømfintlige tekstiler for programmet Bomull. Redusert programtid Skaptørt +, Skaptørt, Lett tørt, Stryketørt, Stryketørt Tekstiler Damp (Dampglatting) Skaptørt, Stryketørt Tekstiler Ekstra tørt, Skaptørt +, Skaptørt, Lett tørt, Stryketørt, Stryketørt, Rulletørt Henvisning Henvisning * Vekt for tørt tøy Alle dongeristoffer: bukser, jakker, skjørt, skjorter Tekstiler av bomull eller lin maksimalt 3,0 kg* maksimalt 1,0 kg* Lettstelte tekstiler av bomull, blandingsstoffer eller syntet. F.eks. bomullsbukser, anorakker, skjorter For alle tekstiler som skal fuktes før stryking. har krøller og skal glattes. Velg Stryketørt, dersom tøyet skal strykes. I dette programmet brukes vannet fra kondensvannbeholderen. Dette sprøytes inn i trommelen via en dyse i døråpningen. Derfor må kondensvannbeholderen være fylt med vann minst opp til markeringen min. En kondensvannpumpe som er i drift, gjør at du må regne med økt driftsstøy i dette programmet. 33

34 Programoversikt Lufting varm Tekstiler Ettertørking av flerlags tekstiler, som på grunn av sin beskaffenhet tørker ujevnt, f.eks. jakker, puter, soveposer og andre store tekstiler Henvisning Automatic pluss maksimalt 8,0 kg* Tørking av enkeltplagg: Badehåndklær, badekåper, oppvaskkluter Ikke velg den lengste tiden med en gang. Prøv deg frem til hvilken tid som er best egnet. Skaptørt +, Skaptørt, Lett tørt, Stryketørt, Stryketørt Tekstiler Finvask maksimalt 5,0 kg* Blanding av tekstiler for programmene Bomull og Strygelet (Lettstelt) Skaptørt +, Skaptørt, Lett tørt, Stryketørt, Stryketørt Tekstiler Henvisning * Vekt for tørt tøy maksimalt 2,5 kg* Ømfintlige tekstiler med tørkesymbol. Av syntetfiber, blandingsstoffer, kunstsilke eller lettstelt bomull, f.eks. skjorter, bluser, fint undertøy, tekstiler med applikasjoner. Reduser tøymengden for liten krølldannelse. 34

35 Impregnering Skaptørt Tekstiler Henvisning Treningstøy Programoversikt maksimalt 2,5 kg* For tørking av tekstiler som tåler trommeltørking, f.eks. mikrofiber, skibekledning og yttertøy, fin tykk bomull (poplin), duker Dette programmet har en ekstra fikseringsfase for impregneringen. Impregnerte tekstiler skal kun behandles med et impregneringsmiddel med henvisningen "Egnet for membrantekstiler". Slike midler er basert på fluorkjemiske forbindelser. Ikke tørk tekstiler som er impregnert med parafinholdige midler! Brannfare! Skaptørt +, Skaptørt, Lett tørt, Stryketørt, Stryketørt Tekstiler * Vekt for tørt tøy Treningstøy av materiale som tåler trommeltørking. maksimalt 3,0 kg* 35

36 Programoversikt Outdoor Skaptørt, Stryketørt Tekstiler Lufting kald Tekstiler Yttertøy av materiale som tåler trommeltørking Alle tekstiler som skal luftes maksimalt 2,5 kg* maksimalt 8,0 kg* Kurvprogram maksimal mengde i kurven 3,5 kg Henvisning Dette programmet skal kun brukes i forbindelse med Miele tørkekurv (ekstrautstyr). Bruk dette programmet til tørking eller gjennomlufting av produkter som tåler trommeltørking, men ikke tåler mekanisk slitasje. Følg bruksanvisningen for tørkekurven! Tekstiler/ produkter Se bruksanvisningen for tørkekurven * Vekt for tørt tøy 36

37 Endre programforløp Det er ikke lenger mulig å bytte program (beskyttelse mot utilsiktet endring). Hvis du beveger programvelgeren, lyser Endring ikke mulig i displayet, inntil det opprinnelige programmet blir innstilt. For å kunne velge et nytt program, må du avbryte programmet. Avbryte programmet og velge et nytt program Trykk tasten Start/Stop. Avbryte program lyser i displayet. Bekreft med berøring av sensortasten OK. Avkjøling lyser i displayet, når en bestemt tørketid og en bestemt tørketemperatur er nådd. Vent til Stopp lyser eller trykk tasten Start/Stop på nytt, til Stopp lyser. Trykk tasten for å slå av maskinen. Trykk tasten for å slå på maskinen. Velg og start et nytt program direkte. Legge inn mer tøy eller ta ut tøy Trykk tasten Start/Stop. Avbryte program lyser i displayet. Bekreft med berøring av sensortasten OK. Avkjøling lyser i displayet, når en bestemt tørketid og en bestemt tørketemperatur er nådd. Vent til Stopp lyser eller trykk tasten Start/Stop på nytt, til Stopp lyser. Fare for forbrenning: Ikke berør baksiden av trommelen når du legger inn mer tøy eller tar ut tøy! Det blir høye temperaturer i trommelområdet. Legg inn mer tøy eller ta ut en del av tøyet. Lukk døren. Fortsette programmet: (endre evt. tørketrinn på forhånd) Trykk tasten Start/Stop. Programtid Endringer i programforløpet kan føre til tidsforskyvning i displayet. 37

38 Rengjøring og stell Tømming av kondensvannbe holderen Det kondensvannet som oppstår un der tørkingen, blir samlet opp i kon densvannbeholderen. Tøm kondensvannbeholderen etter hver tørkeomgang! Når maksimal vannmengde i kondens vannbeholderen er nådd, lyser Tøm beholderen. For å slette Tøm beholderen, åpne og lukk døren mens tørketrommelen er på. For at døren og håndtaket ikke skal bli skadet når du trekker ut kon densvannbeholderen: Lukk alltid døren skikkelig. Tøm kondensvannbeholderen. Skyv beholderen inn i tørketrommel en igjen. Ikke drikk kondensvann! Det kan være helsefarlig for mennesker og dyr. Du kan bruke kondensvann for pro grammet Damp (Dampglatting). Da må det være kondensvann i beholderen, se neste side. Trekk ut kondensvannbeholderen. Hold beholderen vannrett når du bærer den, slik at det ikke renner ut vann. Ta tak på gripelisten og enden. 38

39 Rengjøring og stell Klargjøring av kondensvannbeholderen for Damp (Dampglatting) I programmet Damp (Dampglatting) føres oppsamlet kondensvann fra kondensvannbeholderen inn i trommelen. Derfor må det være vann minst opp til min markeringen i kondensvannbeholderen. 1 Helletut, 2 Gummipakning Hell vannet inn i ringene på helletuten 1. Bruk kun rent vann! Det må ikke være blandet med duftstoffer, vaskemiddel eller andre substanser. min markeringen finner du foran på venstre side. Bruk det kondensvannet som oppstår under tørking. Dersom kondensvannbeholderen er tom Du kan fylle kondensvann, som fås kjøpt i handelen (til stryking), i kondensvannbeholderen. Bruk kranvann kun i unntakstilfeller: Ved hyppig bruk, kan det dannes kalk i spraydysen for dampglatting ( i døråpningen) Kontroller gummipakningen fra tid til annen Hvis du ofte har brukt kranvann, kan det sette seg hvite kalkflekker på gummipakningen 2. Tørk forsiktig av kalkrester fra gummipakningen 2 med en fuktig klut. Skyv deretter kondensvannbeholderen helt inn. 39

40 Rengjøring og stell Lofiltre Denne tørketrommelen har 2 lofiltre i døråpningen: Det øvre og det nedre lofilteret samler opp lo som oppstår under tørkingen. Fjerning av synlig lo Fjern lo etter hvert tørkeprogram. Tips: Du kan bruke støvsuger for å fjerne loen, men uten å komme nær filteret. Åpne døren. Fjern loen (se piler)... Duftampullen (hvis du har brukt en slik) må først fjernes. Se kapittel "Duftampulle". Trekk det øvre lofilteret fremover og ut.... fra filterflatene til alle lofiltrene.... fra den perforerte tøyavviseren. Skyv det øvre lofilteret inn til det tydelig fester seg. Lukk døren. Ved veldig kraftig lodannelse: se neste side. 40

41 Rengjøring og stell Grundig rengjøring av lofiltre og luftføringsområdet Trekk lofilteret (festet til bryteren) fremover og ut. Hvis tørketiden blir lenger eller filterflatene til lofiltrene er tydelig tilklistret/tilstoppet, skal du foreta en grundig rengjøring. Hvis du har brukt en duftampulle, må denne tas ut! Trekk det øvre lofilteret fremover og ut. Fjern synlig lo med en støvsuger med et langt fugemunnstykke fra det øvre luftføringsområdet (åpninger). Rengjøring av lofiltrene med vann Skyll filterflatene godt med rennende varmt vann. Rist vannet godt av og tørk lofiltrene forsiktig. Vri den gule bryteren på det nedre lofilteret i pilens retning (til den tydelig fester seg). Hvis lofiltrene er våte, kan det oppstå funksjonsfeil under tørkingen! Skyv det nedre lofilteret helt inn og lås det med den gule bryteren. Skyv det øvre lofilteret helt inn. Lukk døren. 41

42 Rengjøring og stell Sokkelfilter Rengjør sokkelfilteret kun når Rengjør luftveiene lyser. For å slette Rengjør luftveiene: Slå tørketrommelen av og på / bekreft med OK. I tørketrommelen kjøres den høyre føringsstiften ut. Den sørger for at dekselet til kondenskassen kun kan lukkes når sokkelfilteret er satt riktig vei. Rengjøring Uttaking For å åpne, trykk på den runde fordypningen på dekselet til kondenskassen. Dekselet åpner seg. Trekk håndtaket ut av sokkelfilteret. Vask sokkelfilteret grundig under rennende vann. Press vannet godt ut av sokkelfilteret. Sokkelfilteret må ikke være dryppende vått når du setter det på plass igjen. Det kan forårsake feil! Fjern lo fra håndtaket med en fuktig klut. Ta tak i håndtaket og trekk ut sokkelfilteret. 42

43 Rengjøring og stell Dekselet til sokkelfilteret Kontroll av kondenskassen Fare for skade! Ikke berør kjøleribbene med hendene. Du kan skjære deg. Se etter om det har samlet seg lo. Ved synlige tilsmussinger: Fjern evt. lo med en fuktig klut. Pass på at pakningsgummien ikke blir skadet! Kontroller om det er lo på kjøleribbene (se påfølgende tekst). Bruk støvsuger og sugebørste. Beveg sugebørsten forsiktig, uten trykk over kjøleribbene til kondenskassen. Pass på at kjøleribbene ikke blir bøyd eller skadet! Støvsug forsiktig opp synlig lo. 43

44 Rengjøring og stell Gjenmontering Tørketrommelen skal kun brukes når sokkelfilteret er satt inn og dekselet til kondenskassen er lukket. Det kan kun garanteres at kondenssystemet er tett og at tørketrommelen fungerer problemfritt, når dekselet er lukket! Sett sokkelfilteret riktig vei inn på håndtaket. For at sokkelfilteret skal sitte helt nøyaktig foran kondenskasseenheten: Stikk håndtaket med sokkelfilteret foran på de to føringsstiftene. Miele-skriften på håndtaket skal ikke være opp ned! Skyv sokkelfilteret helt inn. Når sokkelfilteret skyves inn, skyves også den høyre føringsstiften inn. Lukk dekselet til kondenskassen. 44

45 Rengjøring og stell Rengjøring av tørketrommelen Koble maskinen fra strømnettet. Ikke bruk løsemiddelholdige rengjøringsmidler, skuremidler, glasseller universalrengjøringsmidler. Slike midler kan skade kunststoffoverflater og andre deler. Rengjør tørketrommelen med en myk klut som er lett fuktet med et mildt rengjøringsmiddel eller såpevann. Rengjør dørpakningen på innsiden av døren med en fuktig klut. Tørk alle delene med en myk klut. Rustfritt stål (f.eks. trommelen) kan du rengjøre med et egnet pussemiddel for rustfritt stål, men det er ikke absolutt nødvendig. 45

46 Duftampulle Bruk en duftampulle (ekstrautstyr), hvis du ønsker at tøyet skal få en bestemt duft. Hvis du ikke bruker duftampulle: Dekselet må alltid være lukket (skyv tappen helt ned). Les først kapitlet "Sikkerhetsregler", avsnitt "Bruk av duftampulle (ekstrautstyr)". Innsetting av duftampullen Hold duftampullen som avbildet. Ikke hold den skjevt eller vipp den, ellers renner duftstoffet ut. Åpne dekselet med tappen, til tappen befinner seg øverst til høyre. Hold godt fast rundt duftampullen, slik at den ikke blir åpnet ved en feiltagelse! Ta av beskyttelsesfolien. Åpne døren til tørketrommelen. Stikk duftampullen inn i det øvre lofilteret. Her er det en åpning til høyre ved siden av håndtaket. Stikk duftampullen helt inn i åpningen. 46

47 Duftampulle Du kan merke en liten motstand når den fester seg og et svakt "klikk". Markeringen må befinne seg i posisjon : Det er i denne posisjonen det merkes en liten motstand for festing. Før tørkingen Duftintensiteten kan velges. Markeringene og må være rett overfor hverandre. Drei den ytre ringen litt mot høyre. Drei den ytre ringen mot høyre. Jo mer duftampullen åpnes, desto sterkere blir duften. En tilfredsstillende overføring av duften skjer bare ved fuktig tøy og lengre tørketider med tilstrekkelig varmeoverførsel. Da kan duften også merkes i rommet hvor tørketrommelen er plassert. Det er ingen overføring av duft i programmet Lufting kald. 47

48 Duftampulle Etter tørkingen For at ikke duftstoff skal renne ut: Utskiftning av duftampullen Når duften avtar: Drei den ytre ringen mot venstre, til markeringen b befinner seg i posisjon _. Du kan merke en liten motstand. Drei den ytre ringen mot venstre, til markeringene a og b befinner seg overfor hverandre. Hvis du av og til skal tørke uten duft: Ta ut duftampullen og oppbevar den i forpakningen, se påfølgende tekst. Skift duftampullen. Duftampullen kan kjøpes hos Mieleforhandleren, i Mieles deleavdeling eller i Mieles nettbutikk. 48

49 Rengjøring av lofilteret Duftampulle Hvis lofiltrene eller sokkelfilteret ikke blir rengjort, reduseres duften! Duftampullen må tas ut når lofiltrene skal rengjøres. For at det ikke skal renne ut duftstoff: Duftampullen skal kun oppbevares i salgsforpakningen, som avbildet! Ikke legg ned duftampullen da renner det ut duftstoff! Rengjør lofiltre og sokkelfilter: se kapittel "Rengjøring og stell". Duftampullen skal kun oppbevares i salgsforpakningen Når duftampullen skal legges vekk, f.eks. ved rengjøring av lofilteret: For at det ikke skal renne ut duftstoff, må ikke forpakningen oppbevares på høykant eller opp ned. Lagres tørt og kjølig Må ikke utsettes for sollys Ved kjøp av ny: Beskyttelsesfolien skal først tas av like før du tar duftampullen i bruk 49

50 Feilretting Hvis feil oppstår De fleste feil kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare tid og kostnader, siden du slipper å tilkalle service. De følgende tabellene skal hjelpe deg til å finne årsaken til en feil og til å rette feilen. Vær imidlertid oppmerksom på dette: Reparasjoner på elektriske apparater må bare utføres av autoriserte fagfolk. På grunn av ukyndig utførte reparasjoner kan det oppstå betydelig fare for brukeren. Noen av henvisningene i displayet har flere linjer, og kan leses fullstendig ved berøring av sensortasten eller. Henvisninger i displayet Problem Etter at tørketrommelen er slått på lyser Korriger tøy- mengde. Se lyser etter at et program ble avbrutt Kundeservice Feil F lyser etter at et program ble avbrutt Årsak og retting Pin-koden er aktivert. Se kapittel "Innstillinger", avsnitt "Pin-kode". Det er ingen feil. Ved noen programmer avbrytes programmet hvis det er lagt inn for lite tøy, eller det ikke er lagt inn tøy i det hele tatt. Det kan også skje for tøy som allerede er tørket. Åpne og lukk døren for å fortsette tørkingen. Enkeltplagg bør du for fremtiden tørke med programmet Varm luft. Årsaken kan ikke fastslås umiddelbart. Slå tørketrommelen av og på igjen. Start et program. Hvis programmet avbrytes og en feilmelding vises igjen, foreligger det en feil. Kontakt Mieles kundeservice. 50

51 Feilretting Problem Rengjør luftveiene lyser ved programslutt Rengjør luftveiene Se lyser etter at et program er avbrutt Tøm beholderen Se lyser etter at et program ble avbrutt Fyll kondens- beholderen Åpne og lukk døren Komfortkjøling Årsak og retting Lofiltrene er fulle av lo. Rengjør lofiltrene. Rengjør sokkelfilteret. Se kapittel "Rengjøring og stell". For å koble ut henvisningen: Bekreft med OK. Det er svært mye lo. Rengjør lofiltrene. Rengjør sokkelfilteret. Rengjør luftveiene: Luftføringsområdet under sokkelfilteret Kondenskassen. For å koble ut henvisningen: Slå tørketrommelen av/på. Kondensvannbeholderen er full eller det er knekk på avløpsslangen. Tøm kondensvannbeholderen. Kontroller avløpsslangen. For å koble ut henvisningen: Åpne og lukk døren når tørketrommelen er på eller slå tørketrommelen av/på Det er en påminnelse for deg: Ved bruk av programmet Damp (Dampglatting) brukes vannet fra kondensvannbeholderen. Da må det være vann opp til min markeringen i kondensvannbeholderen. Bekreft med OK. Etter valg av programmet Damp (Dampglatting), blir du gjort oppmerksom på at du må legge inn tøy. Legg tøyet inn i trommelen. Programmet er slutt, men tøyet blir fremdeles avkjølt. Du kan ta ut tøyet og bre det utover, eller la det avkjøles lenger. 51

52 Feilretting Ikke tilfredsstillende tørkeresultat Problem Tøyet er ikke tilfredsstillende tørket. Tøy eller hodeputer fylt med dun danner en ubehagelig lukt under tørking. Plagg av syntetfiber er statisk ladet etter tørkingen. Lodannelse Årsak og retting Tøymengden bestod av forskjellige stoffer. Ettertørk med Lufting varm. Velg et egnet program neste gang. Du kan tilpasse restfuktigheten for noen programmer individuelt. Se kapittelet "Programmeringsfunksjoner". Tøyet ble vasket med for lite vaskemiddel. Dun er et naturprodukt, og kan føre til mer eller mindre luktdannelse ved oppvarming. Tøy: Bruk tilstrekkelig vaskemiddel når du vasker. Hodeputer: Luft ut hodeputene utenfor tørketrommelen. Bruk en duftampulle (ekstrautstyr) når du foretrekker en bestemt duft. Syntetfiber har en tendens til å bli statisk ladet. Tøymykner som brukes i siste skyllevann ved vask, kan redusere den statiske ladingen under tørkingen. Under tørkingen løsner lo som hovedsakelig har dannet seg på tekstilene på grunn av slitasje ved vask og bruk. Slitasjen på tekstilene i tørketrommel er derimot ubetydelig. Lo som oppstår, blir samlet opp i lofiltrene og sokkelfilteret og er lett å fjerne. Se kapittel "Rengjøring og stell". 52

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 021 190 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 111 210 Aktivt miljøvern

Detaljer

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150 Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic no-no M.-Nr. 09 579 150 Innhold Valg av programmer...3 Programpakker....4 Sentrifugering...5 Programoversikt...6 Programforløp...10 Vaskemiddel...12

Detaljer

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. BRUK AV MASKINEN Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. Sorter vasken etter vaskeanvisningene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning. Varmepumpetørketrommel T 8164 WP. no-no

Bruksanvisning. Varmepumpetørketrommel T 8164 WP. no-no Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel T 8164 WP no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 624 860 Aktivt

Detaljer

Bruksanvisning Kondenstørketrommel

Bruksanvisning Kondenstørketrommel Bruksanvisning Kondenstørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 938 440 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Betjening av maskinen

Betjening av maskinen Betjening av maskinen Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 8823 C. no-no. Bruksanvisningen må leses

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 8823 C. no-no. Bruksanvisningen må leses Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 8823 C Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 872 360 Aktivt miljøvern

Detaljer

Kondenstørketrommel T 8812 C, T 8813 C Edition 111

Kondenstørketrommel T 8812 C, T 8813 C Edition 111 Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 8812 C, T 8813 C Edition 111 Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 7644 C. no-no. Bruksanvisningen må leses

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 7644 C. no-no. Bruksanvisningen må leses Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 7644 C Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 857 020 Aktivt miljøvern

Detaljer

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisning Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 05 967 420 Innhold Sikkerhetsregler...................................................

Detaljer

Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario

Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 288 570 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 751 280 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 4859 Ci SUPERTRONIC. no-no. Bruksanvisningen må leses

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 4859 Ci SUPERTRONIC. no-no. Bruksanvisningen må leses Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4859 Ci SUPERTRONIC Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 865

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 288 600 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 5135 C

Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 5135 C Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 5135 C Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 507

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 209 410 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 7135 C Plus

Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 7135 C Plus Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 7135 C Plus Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 208 180 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 697 970 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

BRUK AV TØRKETROMMELEN

BRUK AV TØRKETROMMELEN Du finner mer informasjon i bruksanvisningen. BRUK AV TØRKETROMMELEN Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes i trommel ved lave temperaturer Kan tørkes i trommel

Detaljer

Bruksanvisning. Utluftningstørketrommel T 8723

Bruksanvisning. Utluftningstørketrommel T 8723 Bruksanvisning Utluftningstørketrommel T 8723 Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 871 990 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136 Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 507 020 Aktivt

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 442 100 Aktivt

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 698 010 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 7136 Plus

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 7136 Plus Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 7136 Plus Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 975 200

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5186

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5186 Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5186 Elektro Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 955

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 11 005 780 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

VEILEDNING FOR DAGLIG BRUK

VEILEDNING FOR DAGLIG BRUK VEILEDNING FOR DAGLIG BRUK NO TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET PRODUKT FRA BAUKNECHT. For å kunne motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere ditt apparat på http://www.bauknecht.eu/ register

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER INNHOLD FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN DRENERINGSSYSTEM - BARE FOR MODELLER MED TOPPMONTERT VANNBEHOLDER SNU DØREN BARNESIKRING

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 644 230 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 164 930 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 106 240 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Vaskemaskinguide 2014

Vaskemaskinguide 2014 Vaskemaskinguide 2014 IKEAs vaskemaskiner designet for hverdagslivet IKEAs vaskemaskiner har brukervennlige funksjoner som passer ulike behov og gjør klesvasken enklere. Vi har frittstående maskiner med

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 7137 WP Vario

Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 7137 WP Vario Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 7137 WP Vario no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 756 261 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 080 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 495 320

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15

INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15 INNHOLDSFORTEGNELSE N BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15 SIKKERHETSREGLER SIDE 15 KLARGJØRING AV TØYET SIDE 16 VALG AV TØRKETID

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Liberty Hanging Heater

Liberty Hanging Heater Liberty Hanging Heater Art. Nr. 305040 Brukermanual Pakk opp terrassevarmeren og sjekk at alle delene er der, og at ingenting ligger igjen i esken. Pass også på at all emballasje er fjernet. Bruk den detaljerte

Detaljer

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. N Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 692 700 2 M.-Nr.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

BRUK AV TØRKETROMMELEN

BRUK AV TØRKETROMMELEN Du finner mer informasjon i bruksanvisningen. BRUK AV TØRKETROMMELEN Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes i trommel ved lave temperaturer Kan tørkes i trommel

Detaljer

Brukerveiledning. Vannkoker. Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse.

Brukerveiledning. Vannkoker. Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. Brukerveiledning Vannkoker Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. 1. Viktige instruksjoner Vennligst les disse anvisningene nøye før du bruker apparatet

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 13 FILTER SIDE 13 VANNBEHOLDER SIDE 13 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 14

INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 13 FILTER SIDE 13 VANNBEHOLDER SIDE 13 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 14 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 13 FILTER SIDE 13 VANNBEHOLDER SIDE 13 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 14 SIKKERHETSREGLER SIDE 14 KLARGJØRING AV TØYET SIDE 15 VALG AV TØRKETID

Detaljer

Bruksanvisning Kondenstørketrommel

Bruksanvisning Kondenstørketrommel Bruksanvisning Kondenstørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 938 470 Aktivt miljøvern Retur

Detaljer

Vedlikehold og rengjøring Kun når tørketrommelen er slått av! Installere Kabinett, betjeningsfelt Valgfritt tilbehør Levering: tørketrommel, bruks- og

Vedlikehold og rengjøring Kun når tørketrommelen er slått av! Installere Kabinett, betjeningsfelt Valgfritt tilbehør Levering: tørketrommel, bruks- og Vedlikehold og rengjøring Kun når tørketrommelen er slått av! Installere Kabinett, betjeningsfelt Valgfritt tilbehør Levering: tørketrommel, bruks- og oppstillingsanvisning, ullkurv (alt etter modell).

Detaljer

Normale lyder ʠ ʠ ʠ ʠ ʠ. ʠ ʠ ʠ ʠ ʠ Underbygging I stedet for maskinens dekkplate skal en metallplate monteres av en fagperson. 10

Normale lyder ʠ ʠ ʠ ʠ ʠ. ʠ ʠ ʠ ʠ ʠ Underbygging I stedet for maskinens dekkplate skal en metallplate monteres av en fagperson. 10 Vedlikehold og rengjøring Installasjon Fjern vaskemiddelrester med én gang. Tørkes av med en myk og fuktig klut. Under tørking kan det samle seg vann mellom vindu og pakning. Dette påvirker ikke tørketrommelens

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

VSK Denne håndboken gjelder for vifteovn VSK 2000.

VSK Denne håndboken gjelder for vifteovn VSK 2000. VSK 2000 Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn VSK 2000. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for å ivareta din sikkerhet

Detaljer

BRUK AV TØRKETROMMELEN

BRUK AV TØRKETROMMELEN Du finner mer informasjon i bruksanvisningen. BRUK AV TØRKETROMMELEN Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes i trommel ved lave temperaturer Kan tørkes i trommel

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 7000 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 734 520 Innhold

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Meaco Vifte Instruksjonsmanual

Meaco Vifte Instruksjonsmanual Meaco Vifte 1056 Instruksjonsmanual Utgave for juli 2018 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker viften. Ta vare på den for fremtidig referanse. Takk for at du valgte Meaco. Vi setter stor

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen.

BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Tørke. Instrumentpanel. Kondensvannbeho lder med filter. Dør

Tørke. Instrumentpanel. Kondensvannbeho lder med filter. Dør Tørketrommelen Gratulerer du har valgt å kjøpe et Gaggenau-apparat som er moderne og av høy kvalitet. Et karakteristisk trekk ved kondenstørketrommelen med varmepumpe og automatisk rengjøring av varmeveksleren

Detaljer

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING DAGLIG REFERANSE VEILEDNING MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL PRODUKT For å motta mer utfyllende hjelp og støtte, vennligst registrer produktet ditt ved www. whirlpool. eu / register WWW Du kan

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC

Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC Bruksanvisning Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 579 140 Innhold

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VTE 2000

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VTE 2000 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Instruksjons håndbok

Instruksjons håndbok Instruksjons håndbok Modell VRX 1200/330 (323-1130) Modell VRX 1400/330 (323-1135) Modell VRX 1500/330 (323-1136) Modell VRX 1600/330 (323-1137) Modell VRX 1800/330 (323-1140) Modell VRX 2000/330 (323-1145)

Detaljer

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING DAGLIG REFERANSE VEILEDNING MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT. For å motta assistanse som er mer fullstendig, må du registrere apparatet ditt på http://www.whirlpool.eu/register Før du

Detaljer

- Installasjon og Service Guide

- Installasjon og Service Guide INSTALLASJON 1) PLASSER MASKINEN PÅ ET STABILT OG FLATT UNDERLAG 2) MÅ IKKE PLASSERES I DIREKTE SOLLYS ELLER VED VARMEKILDER 3) DET BØR VÆRE CA. 80 MM ÅPNING PÅ BAKSIDEN AV MASKINEN OG 20 MM PÅ SIDENE

Detaljer