Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel"

Transkript

1 Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr

2 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter tørketrommelen mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Energisparing Slik kan du unngå unødig forlengelse av tørketiden og økt energiforbruk: Sentrifuger tøyet med maksimal sentrifugehastighet i vaskemaskinen. Du sparer ca. 20 % energi og tid ved tørkingen hvis du sentrifugerer ved 1600 o/min i stedet for 1000 o/min. Tørk maksimal tøymengde for hvert enkelt program. Da er energiforbruket gunstigst, for tøymengden sett under ett. Sørg for at romtemperaturen ikke er for høy. Hvis det er andre apparater i rommet, som avgir varme, bør du lufte eller slå av disse apparatene. Rengjør lofiltrene i døråpningen etter hver tørking. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 2

3 Innhold Aktivt miljøvern... 2 Sikkerhetsregler... 6 Betjening av tørketrommelen Betjeningspanel Touch-display og sensortaster Hovedmeny Betjeningseksempler Første igangsetting EcoFeedback Riktig tøypleie Ta hensyn til følgende allerede ved vaskingen Klargjøring av tøy for tørketrommel Vedlikeholdssymboler Tøypleie med tørketrommelen Innlegging av tøyet Valg og start av et program (1) Programmer (2) Favorittprogrammer (3) Tørkeassistent (4) Mix Valg av eventuelle opsjoner (tillegg) eller startforvalg Start programmet Uttaking av tøyet før programslutt Programslutt/antikrøll Ta ut tøyet Opsjoner (tillegg) Oppfriskning Eco Antikrøll Mengdeautomatikk Skånegang pluss Turbo Oversikt tørkeprogrammer - opsjoner (tillegg)

4 Innhold Favorittprogrammer Tørkeassistent Valg av tekstilfiber Liste over tekstilfibrene Mix Valg av tøy Liste over artikler Startforvalg Programoversikt Endre programforløp Rengjøring og stell Tømming av kondensvannbeholderen Klargjøring av kondensvannbeholderen for Dampglatting Lofiltre Fjerning av synlig lo Grundig rengjøring av lofiltre og luftføringsområdet Sokkelfilter Uttaking Rengjøring Dekselet til sokkelfilteret Kontroll av kondenskassen Gjenmontering Duftampulle Innsetting av duftampullen Utskiftning av duftampullen Feilretting Hvis feil oppstår Henvisninger i displayet Ikke tilfredsstillende tørkeresultat Andre problemer Gitter nederst til høyre Lofilter i kondensvannbeholderen Spraydyse for dampglatting Service Reparasjoner Ekstrautstyr

5 Innhold Garantitid og garantibetingelser Oppstilling og tilkobling Front Bakside Transportering av tørketrommelen Oppstilling Oppretting av tørketrommelen Ventilasjon Før senere flytting av tørketrommelen Ekstra oppstillingsbetingelser Bruk av kondensvannslange Spesielle tilkoblingsbetingelser hvor tilbakeslagsventil er nødvendig Plassering av avløpsslangen Eksempler Omhengsling av døren Omhengsling Montering Elektrotilkobling Forbruksdata Tekniske data Meny Innstillinger Åpne innstillingene Språk Klokkeslett Tørketrinn Lengre avkjølingstid Lydstyrke varselsignal Tastetone Ledeverdi-innstilling (kun aktuelt ved ekstremt bløtt vann) Totalforbruk Pin-kode Display-lysstyrke Standby-status display Standby-status maskin Visning av maksimal tøymengde Memory Antikrøll Startforvalg

6 Sikkerhetsregler Denne bruksanvisningen må leses Denne tørketrommelen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis tørketrommelen ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skade på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen før du tar tørketrommelen i bruk. Den gir viktige opplysninger om sikkerhet, bruk og vedlikehold av tørketrommelen. Du beskytter deg selv og forhindrer skade på tørketrommelen. Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. Forskriftsmessig bruk Denne tørketrommelen er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder. Denne tørketrommelen er ikke beregnet for utendørs bruk. Tørketrommelen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig i en husholdning, til tørking av tekstiler som er vasket i vann, og som i følge produsentens vedlikeholdsetikett tåler trommeltørking. Annen bruk er ikke tillatt. Miele er ikke ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening. 6

7 Sikkerhetsregler Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene tørketrommelen på en sikker måte, må ikke bruke denne tørketrommelen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. Barn i husholdningen Barn under åtte år må holdes vekk fra tørketrommelen, med mindre de er under konstant tilsyn. Barn over åtte år, får bare betjene tørketrommelen uten tilsyn, dersom tørketrommelens funksjon er forklart slik at de kan betjene den på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde tørketrommelen uten tilsyn. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av tørketrommelen. Ikke la barn leke med tørketrommelen. Teknisk sikkerhet Kontroller at tørketrommelen ikke har ytre, synlige skader før den stilles opp. En skadet maskin må ikke stilles opp og tas i bruk. Før tørketrommelen tilkobles, må tilkoblingsdataene (sikring, spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for el-nettet. Ta kontakt med elektrofagfolk hvis du er i tvil. Pålitelig og sikker drift av tørketrommelen er kun sikret, når tørketrommelen er koblet til det offentlige strømnettet. Sikkerheten for det elektriske anlegget i tørketrommelen garanteres kun hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen kontrolleres. I tvilstilfeller bør fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning. 7

8 Sikkerhetsregler Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke skjøtekabler, flerveisstikkontakt eller lignende (brannfare på grunn av overoppheting). Hvis tilkoblingsledningen blir skadet, må den skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å unngå at brukeren utsettes for fare. Reparasjoner utført av ukyndige kan medføre betydelig fare for brukeren, som Miele ikke overtar noe ansvar for. Reparasjoner skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader. Defekte deler må bare skiftes ut med originale reservedeler fra Miele. Bare for disse delene kan Miele garantere at de sikkerhetskravene som stilles til maskinene, blir oppfylt. Ved feil eller ved rengjøring og stell, må tørketrommelen kobles fra strømnettet. Maskinen er strømløs bare når: støpselet til tørketrommelen er trukket ut eller sikringene i husinstallasjonen er koblet ut eller skrusikringene i husinstallasjonen er skrudd helt ut. 8

9 Sikkerhetsregler Denne tørketrommelen må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). Det må ikke foretas endringer på tørketrommelen uten uttrykkelig tillatelse fra Miele. Opplysninger om varmepumpe og kjølemedium: Tørketrommelen arbeider med et kjølemedium i gassform, som komprimeres av en kompressor. Kjølemediet, som gjennom komprimering, har fått et høyere temperaturnivå og er blitt flytende, ledes i et lukket kretsløp gjennom kondenskassen, hvor varmeutvekslingen finner sted med tørkeluften som strømmer forbi. Brummelyder under tørkeprosessen er normalt, og skyldes varmepumpeteknikken. Tørketrommelens funksjon blir ikke påvirket. Kjølemediet er ikke brennbart og ikke eksplosivt. En stillstandstid etter riktig transport og oppstilling av tørketrommelen er vanligvis ikke nødvendig (se kapittel "Oppstilling og tilkobling"). I motsatt fall: Vær oppmerksom på stillstandstiden! Ellers kan varmepumpen bli skadet! Denne tørketrommelen inneholder fluoriserte drivhusgasser. Hermetisk lukket. Betegnelse: R134a 9

10 Sikkerhetsregler Følg anvisningene i kapitlene "Oppstilling og tilkobling" og "Tekniske data". Støpselet må være tilgjengelig til enhver tid, slik at tørketrommelen kan kobles fra strømforsyningen. Luftspalten mellom undersiden av tørketrommelen og gulvet må ikke gjøres mindre av sokkellister, høyflosstepper osv. Ellers blir det ikke tilført nok luft. I svingområdet til maskindøren må det ikke installeres låsbare dører, skyvedører eller dører som slår motsatt vei. Bruk Maksimal kapasitet er 9,0 kg (tørt tøy). Noen programmer har redusert maks. kapasitet. Se kapitlet "Programoversikt". Brannfare! Denne tørketrommelen må ikke kobles til en styrbar stikkontakt (f.eks. med et tidsur eller et elektrisk anlegg med toppbelastningsutkobling). Hvis tørkeprogrammet skulle bli avbrutt før avkjølingsfasen, kan det være fare for selvantenning av tøyet. 10

11 På grunn av brannfare, må du ikke tørke klær når de: ikke er vasket. Sikkerhetsregler ikke er tilstrekkelig rengjort, og har rester av olje, fett eller lignende (f.eks. kjøkken- eller kosmetikktekstiler med rester av olje, fett eller kremer). Hvis tekstilene ikke er skikkelig rengjort, er det brannfare pga. selvantenning. Selv etter at tørkeprosessen er ferdig, og også etter at tøyet er tatt ut av tørketrommelen, er det fare for at tøyet kan selvantenne. er behandlet med brannfarlige rengjøringsmidler eller har rester av aceton, alkohol, bensin, petroleum, parafin, flekkfjerner, terpentin, voks og voksfjerner eller kjemikalier (gjelder f.eks. mopper, gulvkluter, vaskekluter). inneholder rester av hårspray-, neglelakkfjerner eller lignende. Vask slike tekstiler grundig: bruk tilstrekkelig med vaskemiddel og velg høy temperatur. Vask tøyet flere ganger hvis du er i tvil. 11

12 Sikkerhetsregler Fjern alle gjenstander fra lommene (som f.eks. lightere, fyrstikker). Advarsel: Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprogrammet er slutt. I så fall må alle tekstilene straks tas ut av tørketrommelen og bres utover slik at varmen kan bli avgitt. Skyllemiddel og lignende produkter bør brukes i henhold til anvisningene for skyllemiddelet. På grunn av brannfare, må tekstiler eller produkter aldri tørkes i tørketrommelen hvis: det er brukt industrikjemikalier til rengjøring (f.eks. ved kjemisk rengjøring). de inneholder skumgummi-, gummi eller gummilignende deler. Det er f.eks. produkter av lateksskumgummi, dusjforheng, vanntette tekstiler, gummierte artikler og klær, hodeputer med skumgummibiter. de er fylt og er skadet (f.eks. puter eller jakker). Hvis fyllet faller ut, kan det oppstå brann. 12

13 Sikkerhetsregler For mange programmer følger avkjølingsfasen etter oppvarmingsfasen, for å sikre at tekstilene blir tørket med en temperatur de ikke kan ta skade av (f.eks. for å unngå selvantenning). Først etter denne fasen, er programmet slutt. Ta alltid alle tekstilene ut av tørketrommelen rett etter programslutt. Ikke støtt eller len deg på døren. Tørketrommelen kan velte. Lukk døren etter hver tørking. Da unngår du at: barn forsøker å klatre inn i trommelen eller gjemmer gjenstander i den. smådyr klatrer inn i trommelen. Tørketrommelen må ikke brukes uten lofiltre eller med lofiltre som er skadet. finfilter eller finfiltre som er skadet. Da vil det bli for mye lo i tørketrommelen, noe som kan føre til feil på tørketrommelen! Lofiltrene må rengjøres etter hver tørking! Lofiltrene eller sokkelfilteret må tørkes etter fuktig rengjøring. Våte lofiltre/sokkelfilter kan føre til funksjonsfeil under tørkingen! Ikke plasser tørketrommelen i et rom hvor det er fare for frost. Temperaturer rundt frysepunktet påvirker tørketrommelens funksjon. Kondensvann som fryser i pumpen og i avløpsslangen kan føre til skader. 13

14 Sikkerhetsregler Når du kobler til kondensvannslangen, må du sikre avløpsslangen så den ikke glir ned hvis den f.eks. henges på en vask. Ellers kan slangen gli ned, og kondensvannet som renner ut, kan forårsake skade. Kondensvann er ikke drikkevann. Det er helsefarlig for mennesker og dyr å drikke dette vannet. Hold alltid tørketrommelens omgivelser frie for støv og lo. Smusspartikler i luften som suges inn kan med tiden tette kondenskassen. Ikke spyl tørketrommelen med vannslange. 14

15 Bruk av duftampulle (ekstrautstyr) Bruk kun original duftampulle fra Miele. Sikkerhetsregler Duftampullen skal kun oppbevares i forpakningen. Ta derfor vare på denne. OBS! Det kan renne ut duftstoffer! Hold duftampullen eller lofilteret med den monterte duftampullen rett. Det må aldri legges ned eller vippes. Tørk straks opp duftstoff som har rent ut med en absorberende klut: fra gulvet, tørketrommelen, tørketrommeldeler (f.eks. lofilter). Hvis du kommer i kontakt med duftstoff som har rent ut: Hud: vask grundig med vann og såpe. Øyne: skyll grundig med rent vann i minst 15 minutter. Ved svelging, skyll munnen grundig med rent vann. Etter kontakt med øynene eller ved svelging, skal lege konsulteres! Hvis du har på deg klær som kommer i kontakt med duftstoff som renner ut, må du skifte omgående. Rengjør klær eller kluter grundig med rikelig med vann og vaskemiddel. Hvis følgende råd ikke følges, er det fare for brann eller skader på tørketrommelen: Etterfyll aldri duftstoff/parfyme i ampullen. Bruk aldri en ødelagt duftampulle. En tom duftampulle skal kastes som husholdningsavfall og aldri brukes til noe annet. Følg også informasjonen som følger med duftampullen. 15

16 Sikkerhetsregler Tilbehør Tilbehørsdeler kan bare monteres i eller til maskinen, dersom de uttrykkelig er godkjent av Miele. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/ eller produktansvar. Mieles tørketromler og vaskemaskiner kan oppstilles i en vasktørk-søyle. Til dette behøves en mellomsats (WTV, ekstrautstyr). Vær oppmerksom på at mellomsatsen både må passe til tørketrommelen og vaskemaskinen. Sørg for at Miele-sokkelen, som er å få kjøpt som ekstrautstyr, passer til denne tørketrommelen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke blir fulgt. 16

17 Betjening av tørketrommelen Betjeningspanel a Touch-display Nærmere forklaringer på de følgende sidene. b Sensortast Start/Stop Starter det valgte programmet og avbryter et program som er startet. Så snart sensortasten blinker, kan det valgte programmet startes. c Sensortast Dersom sensortasten er belyst, finnes det informasjon om den menyen som vises. e Optisk grensesnitt For kundeservice. f Tast Slår tørketrommelen av og på. Tørketrommelen slår seg automatisk av for å spare energi. Dette skjer 15 minutter etter programslutt/antikrøll eller etter at tørketrommelen slått på, men det ikke følger ytterligere betjening. d Sensortast For å gå tilbake til hovedmenyen. Tidligere innstilte verdier blir ikke lagret. 17

18 Betjening av tørketrommelen Touch-display og sensortaster Sensortastene, og Start/Stop, samt sensortastene i displayet, reagerer på berøring med fingertuppene. Touch-displayet kan bli ripet av spisse eller skarpe gjenstander, f.eks. spiker, blyanter etc. Touch-displayet skal kun berøres med fingertuppene. Ved berøring av sensortastene i displayet velger du et punkt eller en undermeny. Displayet skifter til en annen meny. I enkelte tilfeller: Hvis du ikke har betjent noen tast på flere sekunder, går displayet tilbake til forrige nivå i menyen. Da må du ev. gjenta innstillingene. Hovedmeny Etter at tørketrommelen er slått på vises hovedmenyen i displayet. Fra hovedmenyen kommer du til alle viktige undermenyer. Ved berøring av sensortasten kommer du alltid tilbake til hovedmenyen. Tidligere innstilte verdier blir ikke lagret. 1 Programmer 10:30 Programmer Til listen over tørkeprogrammer. Favorittprogrammer Du kan lagre inntil ti tørkeprogrammer som du har tilpasset selv. Nærmere informasjon finner du i kapitlet "Favorittprogrammer". Tørkeassistent Tørkeassistenten fører deg trinn for trinn til det optimale tørkeprogrammet for tøyet ditt. Nærmere informasjon finner du i kapitlet "Tørkeassistent". Scrollbar Scrollbaren viser at det følger flere valgmuligheter eller mer tekst. Bredden på scrollbaren endrer seg avhengig av lengden på valglisten eller informasjonsteksten. Scrollbarens posisjon angir hvor i en liste eller en informasjonstekst du befinner deg. Navigasjonstaster Med sensortastene < og > blar du i en liste eller i en informasjonstekst. Berør sensortasten > for å komme til side to i hovedmenyen. 2 Favorittprogrammer Tørkeassistent < > 18

19 Betjening av tørketrommelen 10:30 Betjeningseksempler 6 7 Mix Innstillinger Valglister Programmeny (enkelt valg): Programmer Bomull Lettstelt Mix < For tørking av en liten mengde av ulike tøytyper, som ikke passer til et bestemt program. På grunnlag av de plaggene du har valgt, velger tørketrommelen den riktige programinnstillingen. Nærmere informasjon finner du i kapitlet "Mix". Innstillinger I menyen Innstillinger kan du tilpasse tørketrommelens elektronikk til ulike behov. Nærmere opplysninger finner du i kapitlet "Innstillinger ". > Finvask Automatic pluss < Express Denim > Ved berøring av sensortastene < eller > blar du mot venstre eller høyre i valglisten. Scrollbaren viser om det følger flere valgmuligheter. Berør et programnavn for å velge et program. I displayet vises tøymengden for det valgte programmet. Etter noen sekunder, eller hvis du bekrefter med sensortasten OK, går displayet til basismenyen for det valgte programmet. 19

20 Betjening av tørketrommelen Opsjonsmeny (flere valg): Tillegg Innstilling av tallverdier I noen menyer kan du innstille tallverdier. Oppfriskning ECO Varighet Antikrøll Skånegang pluss Mengdeautomatikk Turbo 0 : 20 (0:20 2:00 t t ) OK + Berør en opsjon (tillegg) for å velge den. Den opsjonen som er valgt er merket med en hake og det er kun ytterligere kombinasjonsmuligheter som vises. Med sensortasten OK blir den markerte opsjonen aktivert/lagret. Med sensortasten kommer du tilbake til forrige nivå i menyen. Berør opsjonen på nytt for å velge den bort igjen. OK Tallverdiene er markert med hvit bakgrunn. Ved berøring av sensortasten - reduseres tallverdien og ved berøring av sensortasten + øker verdien. Med sensortasten OK blir tallverdien aktivert. Tips: Hvis sensortasten + eller - holdes inne, telles det automatisk nedover eller oppover. 20

21 a husholdningsapparat b kommunikasjonsmodul XKM3000Z c husholdningsapparat med SuperVision-funksjon d Gateway XGW3000 e WiFi-Router f Integrering i hjemmeautomasjonssystemer g Smarttelefon, nettbrett, laptop h Tilkobling til internett 21

22 Ditt husholdningsapparat / er kommunikasjonskompatibelt, og kan integreres i systemet via en kommunikasjonsmodul (ekstrautstyr) og et eventuelt nødvendig ettermonteringssett. I sender de kommunikasjonskompatible husholdningsapparatene informasjon om driftstilstand og henvisninger om programforløp til et visningsapparat, f.eks. en stekeovn med SuperVision-funksjon. Visning av informasjon, styring av husholdningsapparater Husholdningsapparat med SuperVision Displayet til noen kommunikasjonskompatible husholdningsapparater kan vise statusen til andre kommunikasjonskompatible husholdningsapparater. Bærbare enheter Innenfor området til det trådløse nettverket i huset, WLAN, kan PC, notebook, nettbrett eller smarttelefon vise statusinformasjon for husholdningsapparater og foreta enkelte betjeningsfunksjoner. Hjemmenettverk Systemløsningen gir deg mulighet for et nettverk av apparater hjemme. Med Gateway kan de kommunikasjonskompatible husholdningsapparatene integreres i andre databuss-systemer i huset. SmartStart SmartGrid*-kompatible husholdningsapparater kan startes automatisk til en tid på døgnet hvor strømprisen er gunstigst. Nødvendig ekstrautstyr Kommunikasjonsmodul XKM3000Z Ettermonteringssett for kommunikasjonsklargjøring XKV (avhengig av husholdningsapparat) Gateway XGW3000 Det følger separate installasjons- og bruksanvisninger med tilbehøret. Ytterligere informasjon Ytterligere informasjon om finner du på Mieles internettsider og i bruksanvisningene til de enkelte * SmartGrid er ikke tilgjengelig i Norge, da Norge ikke har tariffbaserte strømpriser. 22

23 Første igangsetting Fjerning av beskyttelsesfolie og klistremerker Fjern beskyttelsesfolien fra døren. alle eventuelle reklameklistremerker fra fremsiden og fra lokket. Innstilling av displayspråk Du blir bedt om å innstille ønsket displayspråk. Det er til enhver tid mulig å endre språk senere i menyen "Innstillinger". Sprache Klistremerker som vises når døren er åpen (f.eks. typeskiltet), må ikke fjernes! bahasa malaysia dansk čeština deutsch Etter oppstilling english (AUS) english (GB) Oppstilling og tilkobling av tørketrommelen må være riktig før første igangsetting. Hvis tørketrommelen ikke transporteres som beskrevet i kapittel "Oppstilling og tilkobling", er det nødvendig med en stillstandstid på ca. 1 time før tørketrommelen kobles til el-nettet. Når tørketrommelen slås på, vises Miele Willkommen en kort stund i displayet. < Berør sensortastene < eller >, til ønsket språk vises. > Berør sensortasten for ønsket språk. Det valgte språket blir merket med en hake og displayet skifter til innstillingen Tidsformat. Innstilling av tidsformat Velg ønsket Tidsformat: 24 timers klokke eller 12 timers klokke. Det valgte tidsformatet blir merket med en hake og displayet skifter til innstillingen Klokkeslett. 23

24 Første igangsetting Innstilling av klokkeslett Klokkeslett 12 : 00 Deretter kan du fylle tøy i tørketrommelen og velge program, som beskrevet i kapittel "3. Valg og start av et program". Første igangsetting er ferdig, når et program lenger enn 1 time er fullstendig gjennomført. + OK Innstill timen med sensortastene og + og bekreft med OK. Innstill minuttene på samme måte og bekreft med OK. Tips: Ved valg av tolvtimers-klokke kan du også velge am eller pm. Displayet skifter til innstillingen Displayet viser at denne tørketrommelen kan kobles til systemet med en kommunikasjonsmodul. Bekreft informasjonen med OK Displayet skifter til innstillingen Igangsetting. Igangsetting Det vises en informasjonstekst. Bekreft informasjonen med OK. Displayet skifter til hovedmenyen. Les kapitlene "1. Riktig tøypleie" og "2. Innlegging av tøyet". 24

25 EcoFeedback Med sensortasten ECO Feedback får du informasjon om energiforbruket til tørketrommelen. Ved berøring av sensortasten ECO Feedback vises forskjellige informasjoner i displayet: Før programstart vises en forbruksprognose Under og etter tørkingen vises energiforbruket (kwh) og kostnadene (Pris per kwh). 1. Prognose før tørkingen Berør sensortasten ECO Feedback etter at du har valgt et program. Et stolpediagram viser forbruksprognosen i noen sekunder: Energi Jo flere stolper som vises, desto mer energi brukes. Prognosen endrer seg avhengig av program og valgte opsjoner. Energi 2,0 kwh Kostnader 0, Hvis energiforbruket er for lavt, vises < 0,1 kwh, og for kostnadene vises 0,00. Forbruket/kostnadene endrer seg avhengig av programforløpet og restfuktigheten. Etter noen sekunder lyser Endre igjen nederst til venstre. Åpning av døren eller automatisk utkobling ved programslutt, tilbakestiller dataene til prognosen. Innstilling av totalforbruk Informerer om forbruket for det siste programmet og legger sammen energiforbruket over tid. Nærmere opplysninger finner du i kapittel "Innstillinger". 2. Faktisk forbruk under tørkingen Du kan lese av forbruket og kostnadene (dersom disse er registrert). Nærmere informasjon om registrering av kostnader finner du i kapitlet "Innstillinger". Berør sensortasten Endre. Berør sensortasten ECO Feedback. Du kan lese av det faktiske energiforbruket. Eksempel: 25

26 1. Riktig tøypleie Ta hensyn til følgende allerede ved vaskingen Vask veldig skittent tøy svært grundig: bruk tilstrekkelig med vaskemiddel og velg høy temperatur. Vask tøyet flere ganger hvis du er i tvil. Ikke tørk dryppvåte tekstiler. Sentrifuger tekstilene med maks. sentrifugehastighet i vaskemaskinen. Jo høyere sentrifugehastighet, desto mer energi og tid kan du spare ved tørkingen. Nye mørke/fargede tekstiler skal vaskes separat og grundig før første tørking, og bør ikke tørkes sammen med lyse tekstiler. Slike tekstiler kan farge av (også på kunststoffdeler i tørketrommelen). Dessuten kan lo med annen farge sette seg fast på tøyet. Stivet tøy kan tørkes. Bruk imidlertid dobbel mengde stivelse for å oppnå vanlig appretureffekt. Klargjøring av tøy for tørketrommel Fjern fremmedlegemer (f.eks. vaskeballer, lightere osv.) fra tøyet. De kan smelte eller eksplodere og skade tørketrommelen og tøyet. Kapittelet Sikkerhetsregler må leses. Ellers er det fare for brann ved feil bruk og betjening! Sorter tøyet etter fiber- og stofftype, lik størrelse, like vedlikeholdssymboler og etter ønsket tørketrinn. Kontroller falder og sømmer, slik at ikke tekstilfyll kan falle ut. Brannfare ved tørking! Rist opp tøyet. Knyt sammen tekstilbelter og forklebånd. Knapp eller knyt igjen dynetrekk og putevar, slik at ikke små plagg havner inni dem.... hekter og hemper. Ta ut eller sy fast løse BH-bøyler. Åpne jakker og lange glidelåser, slik at tøyet tørker jevnt. Krølldannelsen for lettstelt tøy øker jo større tøymengden er. Det gjelder spesielt meget ømfintlige stoffer (f.eks. skjorter, bluser). Reduser tøymengden i ekstremtilfeller. 26

27 1. Riktig tøypleie Vedlikeholdssymboler Tørking normal/høy temperatur lav temperatur: Velg Skånegang pluss (for ømfintlige tekstiler) Tåler ikke trommeltørking Stryking og rulling Høy temperatur Middels temperatur Lav temperatur Tåler ikke stryking/rulling Tøypleie med tørketrommelen Les kapitlet "Programoversikt". Der er alle programmer og tøymengder angitt. Ren lin skal bare tørkes hvis vedlikeholdsetiketten angir at det er mulig. Ellers kan stoffet bli nuppet. Bruk bare programmet Skånsom glatting til slikt tøy. Ull og ullblandinger har lett for å tove seg og krympe. Bruk bare programmet Finish ull for slikt tøy. Strikkevarer/trikot (f.eks. T-skjorter, undertøy) krymper ofte i første vask. Unngå overtørking, for å unngå videre krymping. Kjøp eventuelt slike plagg en eller to størrelser større enn vanlig. For tøy som er spesielt ømfintlig for temperaturer og krølldannelse, reduser tøymengden og velg opsjonen Skånegang pluss. Ta hensyn til maksimal tøymengde for hvert enkelt program. Da er energiforbruket gunstigst, for tøymengden sett under ett. Ved halv tøymengde kan du velge opsjonen Mengdeautomatikk. Velg tørketrinn etter behov, f.eks Skaptørt pluss, når du skal brette sammen tøyet og legge det vekk etter tørking.... Rulletørt, når du skal bearbeide tøyet etter tørking, f.eks. hvis du skal rulle tøyet. Det innvendige stoffet i tøy fylt med dun har, avhengig av kvalitet, lett for å krympe. Bruk bare programmet Skånsom glatting. 27

28 2. Innlegging av tøyet Det er absolutt nødvendig å lese kapittel "1. Riktig tøypleie" først. Trykk tasten for å slå på tørketrommelen. Trommelbelysningen kobles inn. For å spare energi, slokner trommelbelysningen etter noen minutter samt etter programstart. Åpne døren Når du tørker uten duftampulle: Tappen (se bildet) må være skjøvet helt ned (pil). Lukk døren Åpne døren på den siden som har oransjefarget markering. Legg tøyet løst inn i trommelen. Ikke legg for mye tøy i trommelen. Ved overfylling blir tøyet slitt, tørkeresultatet redusert og du må regne med økt krølldannelse. Sving døren lett igjen. Pass på at tøy ikke blir klemt fast i døren når du lukker den. Da kan tøyet bli skadet! 28

29 3. Valg og start av et program Velg program Du kan velge program med én av disse sensortastene: (1) Programmer eller (2) Favorittprogrammer eller (3) Tørkeassistent eller Tøymengde Bomull 1 9 kg (4) Mix (1) Programmer Berør sensortasten Programmer i hovedmenyen. Programmene vises. Programmer Bomull Finvask Lettstelt Express OK Etter at du har valgt program, lyser den maksimal tøymengden som kan legges inn (vekt for tørt tøy) i noen sekunder i displayet. Du kan bekrefte med OK eller vente noen sekunder, til displayet skifter til basismenyen for programmet. Ta ut tøy hvis du er i tvil om du har lagt inn for mye! Automatic pluss Denim < > Med sensortastene < og > kan du velge fra en liste med programmer. Berør sensortasten for det programmet du vil velge. 29

30 3. Valg og start av et program Tørketrinnsprogrammer Bomull, Lettstelt, Finvask, Denim, Skjorter, Express, Skånsom glatting, Dampglatting, Automatic pluss, Treningstøy, Outdoor, Ekstra stille Etter valg av et av disse programmene, kan tørketrinnet endres. Bomull Tørketrinn Skaptørt 2:00 t 10:30 Tillegg Det er ikke alle tørketrinnene som kan velges for alle programmer, noen har et begrenset utvalg (se kapitlet "Programoversikt"). Berør sensortasten for ønsket tørketrinn. OBS!: Ved valg av programmet Dampglatting må kondensvannbeholderen fylles iht. opplysningene i denne bruksanvisningen (kapittel "Rengjøring og stell"). Start kl. ECO Feedback Berør sensortasten Tørketrinn for å velge et annet tørketrinn. Tørketrinn Ekstra tørt Skaptørt pluss Skaptørt Lett tørt < > Det tørketrinnet som er valgt er merket med en hake. Med sensortastene < og > kan du velge fra en liste. 30

31 3. Valg og start av et program Andre og tidsstyrte programmer Bomull, Finish ull, Finish silke, Hodeputer normale, Impregnering, Bomull hygiene Det feltet som kan endres er belyst og det andre feltet har en ramme rundt. Ved berøring av de enkelte feltene, kan du velge minutter eller timer: Tørkegraden og tiden blir automatisk gitt av tørketrommelen og kan ikke endres. Varighet 0 : 20 t Lufting kald, Lufting varm, Kurvprogram (0:20 2:00 t ) Du kan velge en tid i ti-minutters skritt. Lufting kald = 0:20-1:00 t. Lufting varm = 0:20-2:00 t. Kurvprogram = 0:40-2:30 t. Lufting varm Varighet 0:20 t 10:30 Tillegg + OK Innstill timene og/eller minuttene med sensortastene og +. Bekreft deretter med OK. 0:20 t Start kl. ECO Feedback Berør sensortasten Varighet. 31

32 3. Valg og start av et program Alternative muligheter for programvalg (2) Favorittprogrammer Mix velges i hovedmenyen ved berøring av sensortasten Mix. Se kapittel "Mix". Fra en liste kan du velge inntil 10 programmer, som du har tilpasset og lagret under eget navn. Favorittprogrammene velges i hovedmenyen ved berøring av sensortasten Favorittprogrammer. Se kapittel "Favorittprogrammer". Tips: Et program som er i gang kan du enkelt lagre som et favorittprogram: Berør sensortasten Lagre etter programstart. Les videre i kapitlet "Favorittprogrammer" fra avsnitt "2. Innlegging av navn". (3) Tørkeassistent Du kan også foreta et programvalg via tørkeassistenten, ved at du velger den tekstiltypen som skal tørkes. Deretter kan du velge opsjoner (tillegg) eller tørketrinn, hvis mulig. Tørkeassistenten velges i hovedmenyen ved berøring av sensortasten Tørkeassistent. Se kapittel "Tørkeassisten". (4) Mix Hvis du vil tørke en blandet tøymengde, kan du velge inntil 19 plagg fra en liste. Tørketrommelen velger riktig programinnstilling ut i fra dette. 32

33 3. Valg og start av et program Valg av eventuelle opsjoner (tillegg) eller startforvalg Opsjoner (tillegg) Tillegg Oppfriskning Antikrøll Bomull 2:00 t 10:30 Tørketrinn Tillegg Skaptørt Start kl. ECO Feedback OK Hvis du først har valgt en annen opsjon enn Antikrøll, er den kun den opsjonen som kan velges i tillegg, som lyser. Berør sensortasten Tillegg. Tillegg Oppfriskning ECO Bekreft med sensortasten OK. Bomull 2:00 t 10:30 Tørketrinn Tillegg Skaptørt 2 Antikrøll Mengdeautomatikk Start kl. ECO Feedback Skånegang pluss Turbo OK Berør sensortasten for ønsket opsjon (tillegg). Den valgte opsjonen er merket med. Det kan maksimalt velges en ekstra opsjon i tillegg til opsjonen Antikrøll. Under sensortasten Tillegg vises et tall, som angir hvor mange opsjoner som er valgt. Ved en ny berøring av sensortasten, kan du se disse opsjonene og ev. endre eller slette opsjoner. Ytterligere informasjon finner du i kapitlet "Opsjoner". 33

34 3. Valg og start av et program Startforvalg (start kl.) Bomull Tørketrinn Skaptørt Start kl. 2:00 t 10:30 Tillegg ECO Feedback Berør sensortasten Start kl.. Flere opplysninger finner du i kapittel "Startforvalg". Start programmet Berør den blinkende sensortasten Start/Stop. Sensortasten Start/Stop lyser. Tørketrinn Tørking 4 3 Perfect Dry Skaptørt 2:00 t Perfect Dry-indikator Perfect Dry-systemet måler tøyets restfuktighet i tørketrinnsprogrammene og sørger for nøyaktig tørking. Perfect Dry-indikatoren lyser etter programstart og viser et tomt punktum: Perfect Dry lyser med oppnådd tørketrinn mot slutten av programmet med et fylt punktum: Perfect Dry. vises kun ved de programmene som tørker nøyaktig iht. tørketrinnet. Resttidsprognose Etter programstart vises programtiden i timer og minutter. For programmer som tørker nøyaktig iht. tørketrinnet, er dette en resttidsprognose. Programtiden for tørketrinnsprogrammene kan variere eller "hoppe". Den er blant annet avhengig av tøymengde, tøytype eller restfuktighet. Tørketrommelen tilpasser seg disse faktorene underveis, og tiden blir stadig mer nøyaktig. 1 2 I displayet lyser Tørking og gjenværende programtid. Ved tørketrinnsprogrammene vises det valgte tørketrinnet, Perfect Dry og etter hvert det tørketrinnet som er nådd. Like før programslutt lyser Avkjøling i displayet. Tøyet avkjøles, men programmet er ikke ferdig enda! 34

35 4. Uttaking av tøyet før programslutt Programslutt/antikrøll Programslutt: Antikrøll (hvis valgt) eller Stopp lyser. Sensortasten Start/Stop lyser ikke mer. 10 minutter etter programslutt begynner Start/Stop-tasten å blinke langsomt og displayet blir mørkt: For å spare energi. Tørketrommelen slår seg automatisk av 15 minutter etter at Antikrøll er ferdig (for programmer uten Antikrøll; 15 minutter etter programslutt). Ta ut tøyet Du må aldri åpne døren før tørkeprogrammet er ferdig. Åpne døren på den siden som har oransjefarget markering. Trykk tasten for å slå av tørketrommelen, dersom den fortsatt er på. Et signal høres. Fjern loen fra de to lofiltrene i døråpningen: Kapittel "Rengjøring og stell", avsnitt "Lofiltre". Sving døren lett igjen. Tøm kondensvannbeholderen. Tips: Kondensvannet kan brukes til programmet Dampglatting. Se kapittel "Rengjøring og stell", avsnitt "Klargjøring av kondensvannbeholderen for dampglatting". Ved tørking av full maskin i programmene Bomull og Bomull, anbefaler vi å bruke kondensvannslangen. Da behøver du ikke å tømme kondensvannbeholderen innimellom. Ta ut tøyet. Ikke glem igjen plagg i trommelen! Tøyet kan bli skadet hvis det tørkes en gang til. Lyset i trommelen lyser når døren er åpen og tørketrommelen er slått på. Det slokner etter noen minutter (for å spare energi). 35

36 Opsjoner (tillegg) Tørkeprogrammene kan suppleres med forskjellige opsjoner. Det er imidlertid ikke alle opsjoner som kan velges eller kombineres for alle programmene. Til opsjonen Antikrøll kan det maksimalt velges en ekstra opsjon. Oppfriskning Bruk Oppfriskning for å fjerne eller redusere lukt i rent (tørt eller fuktig) tøy. Det foregår en tidsbegrenset oppvarming av tørkeluften. Uten videre varmetilførsel blir tøyet deretter gjennomluftet med tørketrinnet Skaptørt, noe som ikke kan endres. Oppfriskningseffekten forsterkes, hvis tøyet er fuktig, ved bruk av duftampulle og når tøymengden blir redusert. Hvis tøyet inneholder syntet, blir luktreduksjonen svakere. Mengdeautomatikk Når du kun skal tørke halvparten av den maksimale tøymengden som vises og som er angitt i kapitlet "Programoversikt". I dette tilfellet kan du redusere og optimere tørkeprosessen ved å trykke denne tasten. Skånegang pluss Ømfintlige tekstiler (med vedlikeholdssymbol, f.eks. av akryl) tørkes med lav temperatur og lengre tid. Turbo Kompressoreffekten øker, noe som fører til økt driftsstøy (summing/brumming). Tørketiden reduseres. Det er kun tøy som ikke er ømfintlig, som bør tørkes med denne opsjonen. Eco Kompressoreffekten blir redusert, noe som sparer energi. Da forlenges programtiden. Antikrøll Trommelen roterer etter programslutt, avhengig av valgt program, i 2 timer i en spesiell rytme. Denne "antikrøllrytmen" hjelper til med å redusere krølldannelsen, dersom tøyet ikke blir tatt ut av tørketrommelen med en gang programmet er slutt. 36

37 Oversikt tørkeprogrammer - opsjoner (tillegg) Følgende opsjoner (tillegg) kan velges til programmene Oppfriskning 1 1 ECO Antikrøll Mengdeautomatikk 1 Opsjoner (tillegg) Skånegang pluss 1 1 Turbo Bomull X X X X X X Lettstelt X X X X X X Finvask X O Express X Automatic pluss X X X X Denim X X X X X Skjorter X X X X X Finish ull Finish silke X Dampglatting X Skånsom glatt- X O ing Outdoor X O Impregnering X Treningstøy X X X X Hodeputer, nor- X male Hodeputer, store Bomull hygiene X Lufting varm X X Lufting kald X Kurvprogram Ekstra stille X Bomull X 1 = disse opsjonene kan ikke kombineres med hverandre x = kan velges O = kan ikke endres/er alltid aktiv = kan ikke velges 37

38 Favorittprogrammer Et individuelt sammensatt program kan lagres under et eget navn. De innstilte favorittprogrammene sorteres alfabetisk. Berør sensortasten Favorittprogrammer i hovedmenyen. 1. Opprette nytt Berør sensortasten Opprette nytt i menyen Favorittprogrammer. Velg ønsket program. Velg ev. et tørketrinn eller en tid. Fortsett med Velg "tillegg" eller med Fortsett uten "tillegg". Velg deretter OK. 123 = legge inn tall abc/abc = små eller store bokstaver = slette alle tegn = slette det siste tegnet 3. Lagre navn Til slutt bekrefter du med Lagre. Programmet blir lagret i "Favoritter". 2. Legg inn navn Du kan legge inn et navn bestående av maksimalt 10 tegn. Navn: A Ä B C D E F 123 abc < Z G - M > Berør sensortasten for den første bokstaven i ordet. Legg inn neste tegn på samme måte. Ved valg av ett av disse symbolene, kan du velge store eller små bokstaver, slette eller endre: = legge inn mellomrom 38

39 Favorittprogrammer Endre / slette / opprette nytt Berør sensortasten Favorittprogrammer i hovedmenyen. Opprette nytt Gå frem på samme måte som beskrevet under "1. Opprette nytt". Favorittprogrammer Badekåper Bluser Gensere Sokker T-skjorter Endre Opprette nytt Slette > De artiklene som her vises under "Favorittprogrammer", er eksempler. Endre Velg Endre. Velg det favorittprogrammet som skal endres. Endre favorittprogrammet og lagre det under samme navn eller endre navnet. Neste gang favorittprogrammet starter, er de endrede parametrene aktive. Slette Hvis ti favorittprogrammer er lagret, må du slette et favorittprogram før du kan lagre et nytt. Velg Slette. Velg det favorittprogrammet du vil slette. Bekreft med Slette. 39

40 Tørkeassistent Valg av tekstilfiber Tørkeassistenten fører deg trinn for trinn til det optimale tørkeprogrammet for tøyet ditt. Berør sensortasten Tørkeassistent i hovedmenyen. Tekstilfiber Bomull Bomull + Syntet < Syntet Ull > Tørketrinn Ekstra tørt Skaptørt < Skaptørt pluss Lett tørt > For noen programmer kan du velge et tørketrinn. Så snart Sammendrag lyser i displayet: Bekreft med sensortasten OK. Programmet er klart til start. Med sensortastene < og > kan du velge fra en liste med tekstilfibre. Berør sensortasten som passer til det tøyet du skal tørke. Tekstilfiber Ekstra skånsom tørk Oppfriskning av tøy Skånsom tørking Rask tørking Energibesparende tørking For noen programmer kan du velge en opsjon (tillegg). 40

41 Tørkeassistent Liste over tekstilfibrene Tekstilfiber Opsjoner (tillegg) som kan velges * Tørketrinn som kan velges Bomull Ekstra skånsom tørk Ekstra tørt til Skånsom tørking Rulletørt Rask tørking Energibesparende tørking Oppfriskning av tøy Syntet Skaptørt pluss til Stryketørt Bomull + Syntet Ekstra skånsom tørk Skaptørt pluss til Skånsom tørking Stryketørt Rask tørking Energibesparende tørking Oppfriskning av tøy Ull Silke Mikrofiber Skaptørt eller Stryketørt Lin Ekstra skånsom tørk Ekstra tørt til Skånsom tørking Rulletørt Rask tørking Energibesparende tørking Oppfriskning av tøy * Ved berøring av sensortasten kan du se hva opsjonene egner seg til. Henvisning: Ved de fleste programmene kan du velge Antikrøll via Endre Tillegg Endre valg. 41

42 Mix Valg av tøy Mix 2:00 t 10:30 For å tørke en blanding av tøytyper, som er sammensatt fra en liste. På grunnlag av de plaggene du velger, setter maskinen sammen et tørkeprogram som er tilpasset deretter. Berør sensortasten Mix i hovedmenyen. Velg tøy Badetøy Sengetøy < Badekåper BH / silkeundertøy > OK Med sensortastene < og > kan du velge fra en liste med 19 artikler. Berør sensortasten for den artikkelen som tilsvarer det tøyet du skal tørke. Det som er valgt, er merket med en hake. Du kan velge flere artikler. Bekreft med sensortasten OK. Tørketrommelen har satt sammen det optimale programmet. OBS!: Hvis du slår av tørketrommelen, slettes det som er valgt. Tørketrinn Skaptørt 2 Start kl. Artikler Ved berøring av sensortasten Artikler kan du se, ev. endre eller slette artikler. Du må ev. bekrefte med. Velg ev. flere plagg. Ved å bekrefte et plagg som allerede er valgt, kan du slette det igjen, og haken slokner. Bekreft med sensortasten OK. Du kan ev. fortsatt endre tørketrinn, ved å berøre sensortasten Tørketrinn. Endre / slette / vise det som er valgt Under Artikler vises nå et tall, som angir hvor mange artikler som er valgt. 42

43 Mix Start programmet Berør den blinkende sensortasten Start/Stop. Et program som er i gang kan ikke lenger endres. Valglisten blir slettet etter programslutt og må velges på nytt ved neste tørking. Liste over artikler Badetøy Badekåper Sengetøy BH / silkeundertøy Bluser Fleecejakker Gardiner Håndklær Denim Skjorter Outdoor Gensere Nattøy Sokker Treningstøy Stoffbukser T-skjorter Bordtekstiler Undertøy Tørketrinn som kan velges: Skaptørt eller Stryketørt 43

44 Startforvalg Velge Med startforvalget kan du velge en senere programstart med inntil 24 timer. Forutsetning: Klokkeslettet må være riktig innstilt. Bomull Tørketrinn Skaptørt Start kl. 2:00 t 10:30 Tillegg ECO Feedback Berør sensortasten Start kl. etter at du har valgt program. Tips: Via innstillingene kan du velge sluttid i stedet for starttid. Da vil Slutt kl. vises i displayet. Start kl. Starte Berør den blinkende sensortasten Start/Stop. I displayet vises den tiden programmet skal starte til. Trommelen roterer kort hver time (antikrøll). Endre Berør sensortasten Endre. Berør sensortasten med klokkeslettet for programstart. Du kan starte straks eller endre tiden: Berør den aktuelle sensortasten. Legge inn mer tøy eller ta ut tøy Du kan åpne døren og legge inn eller ta ut tøy. Berør den blinkende sensortasten Start/Stop, slik at tiden fortsetter å gå. 08 : 00 Avbryte Berør sensortasten Start/Stop. Bekreft med Avbryte startforvalg. + OK Innstill klokkeslettet (minuttene i 15- minutters takt) med sensortastene og +. Bekreft med berøring av sensortasten OK. 44

45 Bomull Ekstra tørt, Skaptørt pluss, Skaptørt, Lett tørt Artikler Henvisning Programoversikt maksimalt 9,0 kg* Bomullstekstiler med ett eller flere lag. F.eks: T-skjorter, undertøy, babytøy, arbeidstøy, jakker, duker, forklær, arbeidsfrakker, frottéhåndklær/badehåndklær/ frottebadekåper, sengetøy av frotté Velg Ekstra tørt for forskjellige flerlags og spesielt tykke tekstiler. Ikke bruk Ekstra tørt for strikkevarer/trikot (f.eks. T-skjorter, undertøy, babytøy) slike tekstiler kan krympe. Stryketørt, Stryketørt, Rulletørt Artikler Henvisning Lettstelt Tekstiler av bomull eller lin, som skal etterbehandles: bordtekstiler, sengetøy, stivet tøy La tøyet ligge sammenrullet til det skal rulles, slik at det holder seg fuktig. Skaptørt pluss, Skaptørt, Lett tørt, Stryketørt, Stryketørt Artikler Finvask maksimalt 4,0 kg* Lettstelte tekstiler av syntet, bomull eller blandingsstoffer. F.eks.: arbeidstøy, arbeidsfrakker, gensere, kjoler, bordtekstiler og strømper. Skaptørt pluss, Skaptørt, Lett tørt, Stryketørt, Stryketørt Artikler Henvisning * Vekt for tørt tøy maksimalt 2,5 kg* Ømfintlige tekstiler med tørkesymbol. Av syntetfiber, blandingsstoffer, kunstsilke eller lettstelt bomull, f.eks. skjorter, bluser, fint undertøy, tekstiler med applikasjoner. Reduser tøymengden for liten krølldannelse. 45

46 Programoversikt Express maksimalt 4,0 kg* Ekstra tørt, Skaptørt pluss, Skaptørt, Lett tørt, Stryketørt, Stryketørt, Rulletørt Artikler Automatic pluss Ikke ømfintlige tekstiler for programmet Bomull. Redusert programtid Skaptørt pluss, Skaptørt, Lett tørt, Stryketørt, Stryketørt Artikler Denim Blanding av tekstiler for programmene Bomull og Lettstelt. Skaptørt pluss, Skaptørt, Lett tørt, Stryketørt, Stryketørt Artikler Skjorter Alle dongeristoffer: bukser, jakker, skjørt, skjorter Skaptørt pluss, Skaptørt, Lett tørt, Stryketørt, Stryketørt Artikler Finish ull Artikler Henvisning Henvisning * Vekt for tørt tøy Skjorter, skjortebluser maksimalt 5,0 kg* maksimalt 3,0 kg* maksimalt 2,0 kg* maksimalt 2,0 kg* Ulltekstiler og tekstiler av ullblandinger: gensere, strikkejakker, strømper Ulltekstiler blir myke og luftige på kort tid, men ikke ferdig tørket Ta ut tøyet med en gang programmet er slutt. 46

47 Finish silke Artikler Dampglatting Skaptørt, Stryketørt Artikler Henvisning Henvisning * Vekt for tørt tøy Tøy av silke som tåler tørketrommel: Bluser, skjorter. Programoversikt maksimalt 1,0 kg* Program som reduserer krølldannelsen, men tøyet blir ikke ferdig tørket. Ta ut tøyet med en gang programmet er slutt. Tekstiler av bomull eller lin maksimalt 1,0 kg* Lettstelte tekstiler av bomull, blandingsstoffer eller syntet. F.eks. bomullsbukser, anorakker, skjorter For alle tekstiler som skal fuktes før stryking. har krøller og skal glattes. Velg Stryketørt, dersom tøyet skal strykes. I dette programmet brukes vannet fra kondensvannbeholderen. Dette sprøytes inn i trommelen via en dyse i døråpningen. Derfor må kondensvannbeholderen være fylt med vann minst opp til markeringen min. En kondensvannpumpe som er i drift, gjør at du må regne med økt driftsstøy i dette programmet. 47

48 Programoversikt Skånsom glatting Skaptørt, Stryketørt Artikler Outdoor Skaptørt, Stryketørt Artikler Impregnering Skaptørt Artikler Henvisning Henvisning * Vekt for tørt tøy Tekstiler av bomull eller lin maksimalt 1,0 kg* Lettstelte tekstiler av bomull, blandingsstoffer eller syntet: bomullsbukser, anorakker, skjorter Egnet for tørt og fuktig tøy/tekstiler. Velg Stryketørt, dersom tøyet skal strykes. Program for reduksjon av krøller etter at tøyet har vært sentrifugert i vaskemaskinen. Ta ut tøyet med en gang programmet er slutt. Yttertøy av materiale som tåler trommeltørking maksimalt 2,5 kg* maksimalt 2,5 kg* For tørking av tekstiler som tåler trommeltørking, f.eks. mikrofiber, skibekledning og yttertøy, fin tykk bomull (poplin), duker Dette programmet har en ekstra fikseringsfase for impregneringen. Impregnerte tekstiler skal kun behandles med et impregneringsmiddel med henvisningen "Egnet for membrantekstiler". Slike midler er basert på fluorkjemiske forbindelser. Ikke tørk tekstiler som er impregnert med parafinholdige midler! Brannfare! 48

49 Treningstøy Skaptørt pluss, Skaptørt, Lett tørt, Stryketørt, Stryketørt Artikler Hodeputer, normale Hodeputer, store Skaptørt Artikler Henvisning Bomull hygiene Skaptørt Artikler Henvisning * Vekt for tørt tøy Treningstøy av materiale som tåler trommeltørking. Programoversikt maksimalt 3,0 kg* 1-2 hodeputer inntil 80x40 cm 1 hodepute inntil 80x80 cm Hodeputer av dun, fjær eller syntet som tåler trommeltørking Spesielt hodeputer kan fremdeles føles fuktige etter tørk. Tørk hodeputen flere ganger i dette programmet til den kjennes tørr. Maks. 4,0 kg* Tekstiler av bomull eller lin, som er i direkte kontakt med huden, f.eks. undertøy, babytøy, sengetøy, frottéhåndklær. Det tørkes over et langt tidsrom med samme temperatur (lengre temperaturholdetid). Da drepes mikroorganismer, f.eks. bakterier eller husstøvmidd, og allergener i tøyet reduseres. Programmet må derfor ikke avbrytes, ellers drepes ikke mikroorganismene. 49

50 Programoversikt Lufting varm Artikler Lufting kald Artikler maksimalt 8,0 kg* Tørking av enkeltplagg: Badehåndklær, badekåper, oppvaskkluter Ikke velg den lengste tiden med en gang. Prøv deg frem til hvilken tid som er best egnet. Alle tekstiler som skal luftes maksimalt 8,0 kg* Kurvprogram maksimal mengde i kurven 3,5 kg Ettertørking av flerlags tekstiler, som på grunn av sin beskaffenhet tørker ujevnt, f.eks. jakker, puter, soveposer og andre store tekstiler Henvisning Henvisning Dette programmet skal kun brukes i forbindelse med Miele tørkekurv (ekstrautstyr). Bruk dette programmet til tørking eller gjennomlufting av produkter som tåler trommeltørking, men ikke tåler mekanisk slitasje. Følg bruksanvisningen for tørkekurven! Tekstiler/ produkter Se bruksanvisningen for tørkekurven * Vekt for tørt tøy 50

51 Ekstra stille Programoversikt maksimalt 9,0 kg* Ekstra tørt, Skaptørt pluss, Skaptørt, Lett tørt, Stryketørt, Stryketørt, Rulletørt Artikler Bomull ** Artikler Henvisning Henvisning * Vekt for tørt tøy Blanding av tekstiler for programmene Bomull og Lettstelt For å redusere støyen fra tørketrommelen, til tider hvor du ønsker at det skal være stille. maksimalt 9,0 kg* Normalt vått bomullstøy, som beskrevet under Bomull skaptørt. Det blir kun tørket Skaptørt. Programmet Bomull er det mest effektive for tørking av normalt vått bomullstøy med tanke på energiforbruk. ** Henvisninger for testinstitutter Testprogram iht. norm 392/2012/EU for energimerking. Målt iht. EN (uten opsjoner) Ved programinnstillingen Bomull og Bomull skal kondensvannet føres ut via kondensvannslangen. 51

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 751 330 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 021 190 Aktivt miljøvern

Detaljer

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150 Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic no-no M.-Nr. 09 579 150 Innhold Valg av programmer...3 Programpakker....4 Sentrifugering...5 Programoversikt...6 Programforløp...10 Vaskemiddel...12

Detaljer

Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario

Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. BRUK AV MASKINEN Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. Sorter vasken etter vaskeanvisningene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes

Detaljer

Bruksanvisning. Varmepumpetørketrommel T 8164 WP. no-no

Bruksanvisning. Varmepumpetørketrommel T 8164 WP. no-no Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel T 8164 WP no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 624 860 Aktivt

Detaljer

Betjening av maskinen

Betjening av maskinen Betjening av maskinen Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning Kondenstørketrommel

Bruksanvisning Kondenstørketrommel Bruksanvisning Kondenstørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 938 440 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 8823 C. no-no. Bruksanvisningen må leses

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 8823 C. no-no. Bruksanvisningen må leses Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 8823 C Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 872 360 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 4859 Ci SUPERTRONIC. no-no. Bruksanvisningen må leses

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 4859 Ci SUPERTRONIC. no-no. Bruksanvisningen må leses Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4859 Ci SUPERTRONIC Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 865

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Kondenstørketrommel T 8812 C, T 8813 C Edition 111

Kondenstørketrommel T 8812 C, T 8813 C Edition 111 Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 8812 C, T 8813 C Edition 111 Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 7644 C. no-no. Bruksanvisningen må leses

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 7644 C. no-no. Bruksanvisningen må leses Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 7644 C Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 857 020 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 288 600 Aktivt miljøvern

Detaljer

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisning Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 5135 C

Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 5135 C Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 5135 C Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 507

Detaljer

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 05 967 420 Innhold Sikkerhetsregler...................................................

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 7135 C Plus

Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 7135 C Plus Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 7135 C Plus Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 751 280 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 106 240 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 208 180 Aktivt miljøvern

Detaljer

BRUK AV TØRKETROMMELEN

BRUK AV TØRKETROMMELEN Du finner mer informasjon i bruksanvisningen. BRUK AV TØRKETROMMELEN Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes i trommel ved lave temperaturer Kan tørkes i trommel

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 288 570 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning. Utluftningstørketrommel T 8723

Bruksanvisning. Utluftningstørketrommel T 8723 Bruksanvisning Utluftningstørketrommel T 8723 Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 871 990 Aktivt

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 209 410 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 442 100 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 7136 Plus

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 7136 Plus Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 7136 Plus Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 975 200

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136 Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 507 020 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5186

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5186 Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5186 Elektro Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 955

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Vaskemaskinguide 2014

Vaskemaskinguide 2014 Vaskemaskinguide 2014 IKEAs vaskemaskiner designet for hverdagslivet IKEAs vaskemaskiner har brukervennlige funksjoner som passer ulike behov og gjør klesvasken enklere. Vi har frittstående maskiner med

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 164 930 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

VEILEDNING FOR DAGLIG BRUK

VEILEDNING FOR DAGLIG BRUK VEILEDNING FOR DAGLIG BRUK NO TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET PRODUKT FRA BAUKNECHT. For å kunne motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere ditt apparat på http://www.bauknecht.eu/ register

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 080 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

BRUK AV TØRKETROMMELEN

BRUK AV TØRKETROMMELEN Du finner mer informasjon i bruksanvisningen. BRUK AV TØRKETROMMELEN Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes i trommel ved lave temperaturer Kan tørkes i trommel

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. N Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 692 700 2 M.-Nr.

Detaljer

Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC

Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC Bruksanvisning Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 579 140 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 644 230 Aktivt miljøvern

Detaljer

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER INNHOLD FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN DRENERINGSSYSTEM - BARE FOR MODELLER MED TOPPMONTERT VANNBEHOLDER SNU DØREN BARNESIKRING

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 495 320

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15

INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15 INNHOLDSFORTEGNELSE N BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15 SIKKERHETSREGLER SIDE 15 KLARGJØRING AV TØYET SIDE 16 VALG AV TØRKETID

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Tørke. Instrumentpanel. Kondensvannbeho lder med filter. Dør

Tørke. Instrumentpanel. Kondensvannbeho lder med filter. Dør Tørketrommelen Gratulerer du har valgt å kjøpe et Gaggenau-apparat som er moderne og av høy kvalitet. Et karakteristisk trekk ved kondenstørketrommelen med varmepumpe og automatisk rengjøring av varmeveksleren

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Tørking. Panel. Kondensvannbeho lder med filter. Dør

Tørking. Panel. Kondensvannbeho lder med filter. Dør Tørketrommelen Gratulerer Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Siemens. Kondenstørketrommelen med varmeveksler og automatisk rengjøring av varmeveksleren utmerker

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Vedlikehold og rengjøring Kun når tørketrommelen er slått av! Installere Kabinett, betjeningsfelt Valgfritt tilbehør Levering: tørketrommel, bruks- og

Vedlikehold og rengjøring Kun når tørketrommelen er slått av! Installere Kabinett, betjeningsfelt Valgfritt tilbehør Levering: tørketrommel, bruks- og Vedlikehold og rengjøring Kun når tørketrommelen er slått av! Installere Kabinett, betjeningsfelt Valgfritt tilbehør Levering: tørketrommel, bruks- og oppstillingsanvisning, ullkurv (alt etter modell).

Detaljer

Bruksanvisning Kondenstørketrommel

Bruksanvisning Kondenstørketrommel Bruksanvisning Kondenstørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 938 470 Aktivt miljøvern Retur

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

V-ZUG Ltd. Tørketrommel. Adora TSL WP. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Tørketrommel. Adora TSL WP. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Tørketrommel Adora TSL WP Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Laundry Center. Radiolink mellom vaskemaskin og tørketrommel

Laundry Center. Radiolink mellom vaskemaskin og tørketrommel Laundry Center Radiolink mellom vaskemaskin og tørketrommel Innledning I mange land er det en grense på den totale elektriske strømmen som er tilgjengelig ved bruk av to apparater samtidig: -Den totale

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen.

BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 7000 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 734 520 Innhold

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Normale lyder ʠ ʠ ʠ ʠ ʠ. ʠ ʠ ʠ ʠ ʠ Underbygging I stedet for maskinens dekkplate skal en metallplate monteres av en fagperson. 10

Normale lyder ʠ ʠ ʠ ʠ ʠ. ʠ ʠ ʠ ʠ ʠ Underbygging I stedet for maskinens dekkplate skal en metallplate monteres av en fagperson. 10 Vedlikehold og rengjøring Installasjon Fjern vaskemiddelrester med én gang. Tørkes av med en myk og fuktig klut. Under tørking kan det samle seg vann mellom vindu og pakning. Dette påvirker ikke tørketrommelens

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 017 020

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING DAGLIG REFERANSE VEILEDNING MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT. For å motta assistanse som er mer fullstendig, må du registrere apparatet ditt på http://www.whirlpool.eu/register Før du

Detaljer

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Multi Control MC04

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Multi Control MC04 NO Bruksanvisning Betjeningselement Multi Control MC04 1 Oversikt betjeningselement 1 Symbol hurtig varmefunksjon 2 Symbol lufte 3 Dreieknapp (temperatur/vifte) 4 Driftsindikator/feilkode-indikator/ serviceindikator

Detaljer