Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel"

Transkript

1 Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr

2 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter tørketrommelen mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Energisparing Slik kan du unngå unødig forlengelse av tørketiden og økt energiforbruk: Sentrifuger tøyet med maksimal sentrifugehastighet i vaskemaskinen. Du sparer ca. 20 % energi og tid ved tørkingen hvis du sentrifugerer ved 1600 o/min i stedet for 1000 o/min. Tørk maksimal tøymengde for hvert enkelt program. Da er energiforbruket gunstigst, for tøymengden sett under ett. Sørg for at romtemperaturen ikke er for høy. Hvis det er andre apparater i rommet, som avgir varme, bør du lufte eller slå av disse apparatene. Rengjør lofiltrene i døråpningen etter hver tørking. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 2

3 Innhold Aktivt miljøvern... 2 Sikkerhetsregler... 6 Betjening av tørketrommelen Betjeningspanel Touch-display og sensortaster Hovedmeny Betjeningseksempler Første igangsetting EcoFeedback Riktig tøypleie Ta hensyn til følgende allerede ved vaskingen Klargjøring av tøy for tørketrommel Vedlikeholdssymboler Tøypleie med tørketrommelen Innlegging av tøyet Valg og start av et program (1) Programmer (2) Favorittprogrammer (3) Tørkeassistent (4) Mix Valg av eventuelle opsjoner (tillegg) eller startforvalg Start programmet Uttaking av tøyet før programslutt Programslutt/antikrøll Ta ut tøyet Opsjoner (tillegg) Oppfriskning Eco Antikrøll Mengdeautomatikk Skånegang pluss Turbo Oversikt tørkeprogrammer - opsjoner (tillegg)

4 Innhold Favorittprogrammer Tørkeassistent Valg av tekstilfiber Liste over tekstilfibrene Mix Valg av tøy Liste over artikler Startforvalg Programoversikt Endre programforløp Rengjøring og stell Tømming av kondensvannbeholderen Klargjøring av kondensvannbeholderen for Dampglatting Lofiltre Fjerning av synlig lo Grundig rengjøring av lofiltre og luftføringsområdet Sokkelfilter Uttaking Rengjøring Dekselet til sokkelfilteret Kontroll av kondenskassen Gjenmontering Duftampulle Innsetting av duftampullen Utskiftning av duftampullen Feilretting Hvis feil oppstår Henvisninger i displayet Ikke tilfredsstillende tørkeresultat Andre problemer Gitter nederst til høyre Lofilter i kondensvannbeholderen Spraydyse for dampglatting Service Reparasjoner Ekstrautstyr

5 Innhold Garantitid og garantibetingelser Oppstilling og tilkobling Front Bakside Transportering av tørketrommelen Oppstilling Oppretting av tørketrommelen Ventilasjon Før senere flytting av tørketrommelen Ekstra oppstillingsbetingelser Bruk av kondensvannslange Spesielle tilkoblingsbetingelser hvor tilbakeslagsventil er nødvendig Plassering av avløpsslangen Eksempler Omhengsling av døren Omhengsling Montering Elektrotilkobling Forbruksdata Tekniske data Meny Innstillinger Åpne innstillingene Språk Klokkeslett Tørketrinn Lengre avkjølingstid Lydstyrke varselsignal Tastetone Ledeverdi-innstilling (kun aktuelt ved ekstremt bløtt vann) Totalforbruk Pin-kode Display-lysstyrke Standby-status display Standby-status maskin Visning av maksimal tøymengde Memory Antikrøll Startforvalg

6 Sikkerhetsregler Denne bruksanvisningen må leses Denne tørketrommelen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis tørketrommelen ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skade på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen før du tar tørketrommelen i bruk. Den gir viktige opplysninger om sikkerhet, bruk og vedlikehold av tørketrommelen. Du beskytter deg selv og forhindrer skade på tørketrommelen. Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. Forskriftsmessig bruk Denne tørketrommelen er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder. Denne tørketrommelen er ikke beregnet for utendørs bruk. Tørketrommelen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig i en husholdning, til tørking av tekstiler som er vasket i vann, og som i følge produsentens vedlikeholdsetikett tåler trommeltørking. Annen bruk er ikke tillatt. Miele er ikke ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening. 6

7 Sikkerhetsregler Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene tørketrommelen på en sikker måte, må ikke bruke denne tørketrommelen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. Barn i husholdningen Barn under åtte år må holdes vekk fra tørketrommelen, med mindre de er under konstant tilsyn. Barn over åtte år, får bare betjene tørketrommelen uten tilsyn, dersom tørketrommelens funksjon er forklart slik at de kan betjene den på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde tørketrommelen uten tilsyn. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av tørketrommelen. Ikke la barn leke med tørketrommelen. Teknisk sikkerhet Kontroller at tørketrommelen ikke har ytre, synlige skader før den stilles opp. En skadet maskin må ikke stilles opp og tas i bruk. Før tørketrommelen tilkobles, må tilkoblingsdataene (sikring, spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for el-nettet. Ta kontakt med elektrofagfolk hvis du er i tvil. Pålitelig og sikker drift av tørketrommelen er kun sikret, når tørketrommelen er koblet til det offentlige strømnettet. Sikkerheten for det elektriske anlegget i tørketrommelen garanteres kun hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen kontrolleres. I tvilstilfeller bør fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning. 7

8 Sikkerhetsregler Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke skjøtekabler, flerveisstikkontakt eller lignende (brannfare på grunn av overoppheting). Hvis tilkoblingsledningen blir skadet, må den skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å unngå at brukeren utsettes for fare. Reparasjoner utført av ukyndige kan medføre betydelig fare for brukeren, som Miele ikke overtar noe ansvar for. Reparasjoner skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader. Defekte deler må bare skiftes ut med originale reservedeler fra Miele. Bare for disse delene kan Miele garantere at de sikkerhetskravene som stilles til maskinene, blir oppfylt. Ved feil eller ved rengjøring og stell, må tørketrommelen kobles fra strømnettet. Maskinen er strømløs bare når: støpselet til tørketrommelen er trukket ut eller sikringene i husinstallasjonen er koblet ut eller skrusikringene i husinstallasjonen er skrudd helt ut. 8

9 Sikkerhetsregler Denne tørketrommelen må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). Det må ikke foretas endringer på tørketrommelen uten uttrykkelig tillatelse fra Miele. Opplysninger om varmepumpe og kjølemedium: Tørketrommelen arbeider med et kjølemedium i gassform, som komprimeres av en kompressor. Kjølemediet, som gjennom komprimering, har fått et høyere temperaturnivå og er blitt flytende, ledes i et lukket kretsløp gjennom kondenskassen, hvor varmeutvekslingen finner sted med tørkeluften som strømmer forbi. Brummelyder under tørkeprosessen er normalt, og skyldes varmepumpeteknikken. Tørketrommelens funksjon blir ikke påvirket. Kjølemediet er ikke brennbart og ikke eksplosivt. En stillstandstid etter riktig transport og oppstilling av tørketrommelen er vanligvis ikke nødvendig (se kapittel "Oppstilling og tilkobling"). I motsatt fall: Vær oppmerksom på stillstandstiden! Ellers kan varmepumpen bli skadet! Denne tørketrommelen inneholder fluoriserte drivhusgasser. Hermetisk lukket. Betegnelse: R134a 9

10 Sikkerhetsregler Følg anvisningene i kapitlene "Oppstilling og tilkobling" og "Tekniske data". Støpselet må være tilgjengelig til enhver tid, slik at tørketrommelen kan kobles fra strømforsyningen. Luftspalten mellom undersiden av tørketrommelen og gulvet må ikke gjøres mindre av sokkellister, høyflosstepper osv. Ellers blir det ikke tilført nok luft. I svingområdet til maskindøren må det ikke installeres låsbare dører, skyvedører eller dører som slår motsatt vei. Bruk Maksimal kapasitet er 9,0 kg (tørt tøy). Noen programmer har redusert maks. kapasitet. Se kapitlet "Programoversikt". Brannfare! Denne tørketrommelen må ikke kobles til en styrbar stikkontakt (f.eks. med et tidsur eller et elektrisk anlegg med toppbelastningsutkobling). Hvis tørkeprogrammet skulle bli avbrutt før avkjølingsfasen, kan det være fare for selvantenning av tøyet. 10

11 På grunn av brannfare, må du ikke tørke klær når de: ikke er vasket. Sikkerhetsregler ikke er tilstrekkelig rengjort, og har rester av olje, fett eller lignende (f.eks. kjøkken- eller kosmetikktekstiler med rester av olje, fett eller kremer). Hvis tekstilene ikke er skikkelig rengjort, er det brannfare pga. selvantenning. Selv etter at tørkeprosessen er ferdig, og også etter at tøyet er tatt ut av tørketrommelen, er det fare for at tøyet kan selvantenne. er behandlet med brannfarlige rengjøringsmidler eller har rester av aceton, alkohol, bensin, petroleum, parafin, flekkfjerner, terpentin, voks og voksfjerner eller kjemikalier (gjelder f.eks. mopper, gulvkluter, vaskekluter). inneholder rester av hårspray-, neglelakkfjerner eller lignende. Vask slike tekstiler grundig: bruk tilstrekkelig med vaskemiddel og velg høy temperatur. Vask tøyet flere ganger hvis du er i tvil. 11

12 Sikkerhetsregler Fjern alle gjenstander fra lommene (som f.eks. lightere, fyrstikker). Advarsel: Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprogrammet er slutt. I så fall må alle tekstilene straks tas ut av tørketrommelen og bres utover slik at varmen kan bli avgitt. Skyllemiddel og lignende produkter bør brukes i henhold til anvisningene for skyllemiddelet. På grunn av brannfare, må tekstiler eller produkter aldri tørkes i tørketrommelen hvis: det er brukt industrikjemikalier til rengjøring (f.eks. ved kjemisk rengjøring). de inneholder skumgummi-, gummi eller gummilignende deler. Det er f.eks. produkter av lateksskumgummi, dusjforheng, vanntette tekstiler, gummierte artikler og klær, hodeputer med skumgummibiter. de er fylt og er skadet (f.eks. puter eller jakker). Hvis fyllet faller ut, kan det oppstå brann. 12

13 Sikkerhetsregler For mange programmer følger avkjølingsfasen etter oppvarmingsfasen, for å sikre at tekstilene blir tørket med en temperatur de ikke kan ta skade av (f.eks. for å unngå selvantenning). Først etter denne fasen, er programmet slutt. Ta alltid alle tekstilene ut av tørketrommelen rett etter programslutt. Ikke støtt eller len deg på døren. Tørketrommelen kan velte. Lukk døren etter hver tørking. Da unngår du at: barn forsøker å klatre inn i trommelen eller gjemmer gjenstander i den. smådyr klatrer inn i trommelen. Tørketrommelen må ikke brukes uten lofiltre eller med lofiltre som er skadet. finfilter eller finfiltre som er skadet. Da vil det bli for mye lo i tørketrommelen, noe som kan føre til feil på tørketrommelen! Lofiltrene må rengjøres etter hver tørking! Lofiltrene eller sokkelfilteret må tørkes etter fuktig rengjøring. Våte lofiltre/sokkelfilter kan føre til funksjonsfeil under tørkingen! Ikke plasser tørketrommelen i et rom hvor det er fare for frost. Temperaturer rundt frysepunktet påvirker tørketrommelens funksjon. Kondensvann som fryser i pumpen og i avløpsslangen kan føre til skader. 13

14 Sikkerhetsregler Når du kobler til kondensvannslangen, må du sikre avløpsslangen så den ikke glir ned hvis den f.eks. henges på en vask. Ellers kan slangen gli ned, og kondensvannet som renner ut, kan forårsake skade. Kondensvann er ikke drikkevann. Det er helsefarlig for mennesker og dyr å drikke dette vannet. Hold alltid tørketrommelens omgivelser frie for støv og lo. Smusspartikler i luften som suges inn kan med tiden tette kondenskassen. Ikke spyl tørketrommelen med vannslange. 14

15 Bruk av duftampulle (ekstrautstyr) Bruk kun original duftampulle fra Miele. Sikkerhetsregler Duftampullen skal kun oppbevares i forpakningen. Ta derfor vare på denne. OBS! Det kan renne ut duftstoffer! Hold duftampullen eller lofilteret med den monterte duftampullen rett. Det må aldri legges ned eller vippes. Tørk straks opp duftstoff som har rent ut med en absorberende klut: fra gulvet, tørketrommelen, tørketrommeldeler (f.eks. lofilter). Hvis du kommer i kontakt med duftstoff som har rent ut: Hud: vask grundig med vann og såpe. Øyne: skyll grundig med rent vann i minst 15 minutter. Ved svelging, skyll munnen grundig med rent vann. Etter kontakt med øynene eller ved svelging, skal lege konsulteres! Hvis du har på deg klær som kommer i kontakt med duftstoff som renner ut, må du skifte omgående. Rengjør klær eller kluter grundig med rikelig med vann og vaskemiddel. Hvis følgende råd ikke følges, er det fare for brann eller skader på tørketrommelen: Etterfyll aldri duftstoff/parfyme i ampullen. Bruk aldri en ødelagt duftampulle. En tom duftampulle skal kastes som husholdningsavfall og aldri brukes til noe annet. Følg også informasjonen som følger med duftampullen. 15

16 Sikkerhetsregler Tilbehør Tilbehørsdeler kan bare monteres i eller til maskinen, dersom de uttrykkelig er godkjent av Miele. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/ eller produktansvar. Mieles tørketromler og vaskemaskiner kan oppstilles i en vasktørk-søyle. Til dette behøves en mellomsats (WTV, ekstrautstyr). Vær oppmerksom på at mellomsatsen både må passe til tørketrommelen og vaskemaskinen. Sørg for at Miele-sokkelen, som er å få kjøpt som ekstrautstyr, passer til denne tørketrommelen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke blir fulgt. 16

17 Betjening av tørketrommelen Betjeningspanel a Touch-display Nærmere forklaringer på de følgende sidene. b Sensortast Start/Stop Starter det valgte programmet og avbryter et program som er startet. Så snart sensortasten blinker, kan det valgte programmet startes. c Sensortast Dersom sensortasten er belyst, finnes det informasjon om den menyen som vises. e Optisk grensesnitt For kundeservice. f Tast Slår tørketrommelen av og på. Tørketrommelen slår seg automatisk av for å spare energi. Dette skjer 15 minutter etter programslutt/antikrøll eller etter at tørketrommelen slått på, men det ikke følger ytterligere betjening. d Sensortast For å gå tilbake til hovedmenyen. Tidligere innstilte verdier blir ikke lagret. 17

18 Betjening av tørketrommelen Touch-display og sensortaster Sensortastene, og Start/Stop, samt sensortastene i displayet, reagerer på berøring med fingertuppene. Touch-displayet kan bli ripet av spisse eller skarpe gjenstander, f.eks. spiker, blyanter etc. Touch-displayet skal kun berøres med fingertuppene. Ved berøring av sensortastene i displayet velger du et punkt eller en undermeny. Displayet skifter til en annen meny. I enkelte tilfeller: Hvis du ikke har betjent noen tast på flere sekunder, går displayet tilbake til forrige nivå i menyen. Da må du ev. gjenta innstillingene. Hovedmeny Etter at tørketrommelen er slått på vises hovedmenyen i displayet. Fra hovedmenyen kommer du til alle viktige undermenyer. Ved berøring av sensortasten kommer du alltid tilbake til hovedmenyen. Tidligere innstilte verdier blir ikke lagret. 1 Programmer 10:30 Programmer Til listen over tørkeprogrammer. Favorittprogrammer Du kan lagre inntil ti tørkeprogrammer som du har tilpasset selv. Nærmere informasjon finner du i kapitlet "Favorittprogrammer". Tørkeassistent Tørkeassistenten fører deg trinn for trinn til det optimale tørkeprogrammet for tøyet ditt. Nærmere informasjon finner du i kapitlet "Tørkeassistent". Scrollbar Scrollbaren viser at det følger flere valgmuligheter eller mer tekst. Bredden på scrollbaren endrer seg avhengig av lengden på valglisten eller informasjonsteksten. Scrollbarens posisjon angir hvor i en liste eller en informasjonstekst du befinner deg. Navigasjonstaster Med sensortastene < og > blar du i en liste eller i en informasjonstekst. Berør sensortasten > for å komme til side to i hovedmenyen. 2 Favorittprogrammer Tørkeassistent < > 18

19 Betjening av tørketrommelen 10:30 Betjeningseksempler 6 7 Mix Innstillinger Valglister Programmeny (enkelt valg): Programmer Bomull Lettstelt Mix < For tørking av en liten mengde av ulike tøytyper, som ikke passer til et bestemt program. På grunnlag av de plaggene du har valgt, velger tørketrommelen den riktige programinnstillingen. Nærmere informasjon finner du i kapitlet "Mix". Innstillinger I menyen Innstillinger kan du tilpasse tørketrommelens elektronikk til ulike behov. Nærmere opplysninger finner du i kapitlet "Innstillinger ". > Finvask Automatic pluss < Express Denim > Ved berøring av sensortastene < eller > blar du mot venstre eller høyre i valglisten. Scrollbaren viser om det følger flere valgmuligheter. Berør et programnavn for å velge et program. I displayet vises tøymengden for det valgte programmet. Etter noen sekunder, eller hvis du bekrefter med sensortasten OK, går displayet til basismenyen for det valgte programmet. 19

20 Betjening av tørketrommelen Opsjonsmeny (flere valg): Tillegg Innstilling av tallverdier I noen menyer kan du innstille tallverdier. Oppfriskning ECO Varighet Antikrøll Skånegang pluss Mengdeautomatikk Turbo 0 : 20 (0:20 2:00 t t ) OK + Berør en opsjon (tillegg) for å velge den. Den opsjonen som er valgt er merket med en hake og det er kun ytterligere kombinasjonsmuligheter som vises. Med sensortasten OK blir den markerte opsjonen aktivert/lagret. Med sensortasten kommer du tilbake til forrige nivå i menyen. Berør opsjonen på nytt for å velge den bort igjen. OK Tallverdiene er markert med hvit bakgrunn. Ved berøring av sensortasten - reduseres tallverdien og ved berøring av sensortasten + øker verdien. Med sensortasten OK blir tallverdien aktivert. Tips: Hvis sensortasten + eller - holdes inne, telles det automatisk nedover eller oppover. 20

21 a husholdningsapparat b kommunikasjonsmodul XKM3000Z c husholdningsapparat med SuperVision-funksjon d Gateway XGW3000 e WiFi-Router f Integrering i hjemmeautomasjonssystemer g Smarttelefon, nettbrett, laptop h Tilkobling til internett 21

22 Ditt husholdningsapparat / er kommunikasjonskompatibelt, og kan integreres i systemet via en kommunikasjonsmodul (ekstrautstyr) og et eventuelt nødvendig ettermonteringssett. I sender de kommunikasjonskompatible husholdningsapparatene informasjon om driftstilstand og henvisninger om programforløp til et visningsapparat, f.eks. en stekeovn med SuperVision-funksjon. Visning av informasjon, styring av husholdningsapparater Husholdningsapparat med SuperVision Displayet til noen kommunikasjonskompatible husholdningsapparater kan vise statusen til andre kommunikasjonskompatible husholdningsapparater. Bærbare enheter Innenfor området til det trådløse nettverket i huset, WLAN, kan PC, notebook, nettbrett eller smarttelefon vise statusinformasjon for husholdningsapparater og foreta enkelte betjeningsfunksjoner. Hjemmenettverk Systemløsningen gir deg mulighet for et nettverk av apparater hjemme. Med Gateway kan de kommunikasjonskompatible husholdningsapparatene integreres i andre databuss-systemer i huset. SmartStart SmartGrid*-kompatible husholdningsapparater kan startes automatisk til en tid på døgnet hvor strømprisen er gunstigst. Nødvendig ekstrautstyr Kommunikasjonsmodul XKM3000Z Ettermonteringssett for kommunikasjonsklargjøring XKV (avhengig av husholdningsapparat) Gateway XGW3000 Det følger separate installasjons- og bruksanvisninger med tilbehøret. Ytterligere informasjon Ytterligere informasjon om finner du på Mieles internettsider og i bruksanvisningene til de enkelte * SmartGrid er ikke tilgjengelig i Norge, da Norge ikke har tariffbaserte strømpriser. 22

23 Første igangsetting Fjerning av beskyttelsesfolie og klistremerker Fjern beskyttelsesfolien fra døren. alle eventuelle reklameklistremerker fra fremsiden og fra lokket. Innstilling av displayspråk Du blir bedt om å innstille ønsket displayspråk. Det er til enhver tid mulig å endre språk senere i menyen "Innstillinger". Sprache Klistremerker som vises når døren er åpen (f.eks. typeskiltet), må ikke fjernes! bahasa malaysia dansk čeština deutsch Etter oppstilling english (AUS) english (GB) Oppstilling og tilkobling av tørketrommelen må være riktig før første igangsetting. Hvis tørketrommelen ikke transporteres som beskrevet i kapittel "Oppstilling og tilkobling", er det nødvendig med en stillstandstid på ca. 1 time før tørketrommelen kobles til el-nettet. Når tørketrommelen slås på, vises Miele Willkommen en kort stund i displayet. < Berør sensortastene < eller >, til ønsket språk vises. > Berør sensortasten for ønsket språk. Det valgte språket blir merket med en hake og displayet skifter til innstillingen Tidsformat. Innstilling av tidsformat Velg ønsket Tidsformat: 24 timers klokke eller 12 timers klokke. Det valgte tidsformatet blir merket med en hake og displayet skifter til innstillingen Klokkeslett. 23

24 Første igangsetting Innstilling av klokkeslett Klokkeslett 12 : 00 Deretter kan du fylle tøy i tørketrommelen og velge program, som beskrevet i kapittel "3. Valg og start av et program". Første igangsetting er ferdig, når et program lenger enn 1 time er fullstendig gjennomført. + OK Innstill timen med sensortastene og + og bekreft med OK. Innstill minuttene på samme måte og bekreft med OK. Tips: Ved valg av tolvtimers-klokke kan du også velge am eller pm. Displayet skifter til innstillingen Displayet viser at denne tørketrommelen kan kobles til systemet med en kommunikasjonsmodul. Bekreft informasjonen med OK Displayet skifter til innstillingen Igangsetting. Igangsetting Det vises en informasjonstekst. Bekreft informasjonen med OK. Displayet skifter til hovedmenyen. Les kapitlene "1. Riktig tøypleie" og "2. Innlegging av tøyet". 24

25 EcoFeedback Med sensortasten ECO Feedback får du informasjon om energiforbruket til tørketrommelen. Ved berøring av sensortasten ECO Feedback vises forskjellige informasjoner i displayet: Før programstart vises en forbruksprognose Under og etter tørkingen vises energiforbruket (kwh) og kostnadene (Pris per kwh). 1. Prognose før tørkingen Berør sensortasten ECO Feedback etter at du har valgt et program. Et stolpediagram viser forbruksprognosen i noen sekunder: Energi Jo flere stolper som vises, desto mer energi brukes. Prognosen endrer seg avhengig av program og valgte opsjoner. Energi 2,0 kwh Kostnader 0, Hvis energiforbruket er for lavt, vises < 0,1 kwh, og for kostnadene vises 0,00. Forbruket/kostnadene endrer seg avhengig av programforløpet og restfuktigheten. Etter noen sekunder lyser Endre igjen nederst til venstre. Åpning av døren eller automatisk utkobling ved programslutt, tilbakestiller dataene til prognosen. Innstilling av totalforbruk Informerer om forbruket for det siste programmet og legger sammen energiforbruket over tid. Nærmere opplysninger finner du i kapittel "Innstillinger". 2. Faktisk forbruk under tørkingen Du kan lese av forbruket og kostnadene (dersom disse er registrert). Nærmere informasjon om registrering av kostnader finner du i kapitlet "Innstillinger". Berør sensortasten Endre. Berør sensortasten ECO Feedback. Du kan lese av det faktiske energiforbruket. Eksempel: 25

26 1. Riktig tøypleie Ta hensyn til følgende allerede ved vaskingen Vask veldig skittent tøy svært grundig: bruk tilstrekkelig med vaskemiddel og velg høy temperatur. Vask tøyet flere ganger hvis du er i tvil. Ikke tørk dryppvåte tekstiler. Sentrifuger tekstilene med maks. sentrifugehastighet i vaskemaskinen. Jo høyere sentrifugehastighet, desto mer energi og tid kan du spare ved tørkingen. Nye mørke/fargede tekstiler skal vaskes separat og grundig før første tørking, og bør ikke tørkes sammen med lyse tekstiler. Slike tekstiler kan farge av (også på kunststoffdeler i tørketrommelen). Dessuten kan lo med annen farge sette seg fast på tøyet. Stivet tøy kan tørkes. Bruk imidlertid dobbel mengde stivelse for å oppnå vanlig appretureffekt. Klargjøring av tøy for tørketrommel Fjern fremmedlegemer (f.eks. vaskeballer, lightere osv.) fra tøyet. De kan smelte eller eksplodere og skade tørketrommelen og tøyet. Kapittelet Sikkerhetsregler må leses. Ellers er det fare for brann ved feil bruk og betjening! Sorter tøyet etter fiber- og stofftype, lik størrelse, like vedlikeholdssymboler og etter ønsket tørketrinn. Kontroller falder og sømmer, slik at ikke tekstilfyll kan falle ut. Brannfare ved tørking! Rist opp tøyet. Knyt sammen tekstilbelter og forklebånd. Knapp eller knyt igjen dynetrekk og putevar, slik at ikke små plagg havner inni dem.... hekter og hemper. Ta ut eller sy fast løse BH-bøyler. Åpne jakker og lange glidelåser, slik at tøyet tørker jevnt. Krølldannelsen for lettstelt tøy øker jo større tøymengden er. Det gjelder spesielt meget ømfintlige stoffer (f.eks. skjorter, bluser). Reduser tøymengden i ekstremtilfeller. 26

27 1. Riktig tøypleie Vedlikeholdssymboler Tørking normal/høy temperatur lav temperatur: Velg Skånegang pluss (for ømfintlige tekstiler) Tåler ikke trommeltørking Stryking og rulling Høy temperatur Middels temperatur Lav temperatur Tåler ikke stryking/rulling Tøypleie med tørketrommelen Les kapitlet "Programoversikt". Der er alle programmer og tøymengder angitt. Ren lin skal bare tørkes hvis vedlikeholdsetiketten angir at det er mulig. Ellers kan stoffet bli nuppet. Bruk bare programmet Skånsom glatting til slikt tøy. Ull og ullblandinger har lett for å tove seg og krympe. Bruk bare programmet Finish ull for slikt tøy. Strikkevarer/trikot (f.eks. T-skjorter, undertøy) krymper ofte i første vask. Unngå overtørking, for å unngå videre krymping. Kjøp eventuelt slike plagg en eller to størrelser større enn vanlig. For tøy som er spesielt ømfintlig for temperaturer og krølldannelse, reduser tøymengden og velg opsjonen Skånegang pluss. Ta hensyn til maksimal tøymengde for hvert enkelt program. Da er energiforbruket gunstigst, for tøymengden sett under ett. Ved halv tøymengde kan du velge opsjonen Mengdeautomatikk. Velg tørketrinn etter behov, f.eks Skaptørt pluss, når du skal brette sammen tøyet og legge det vekk etter tørking.... Rulletørt, når du skal bearbeide tøyet etter tørking, f.eks. hvis du skal rulle tøyet. Det innvendige stoffet i tøy fylt med dun har, avhengig av kvalitet, lett for å krympe. Bruk bare programmet Skånsom glatting. 27

28 2. Innlegging av tøyet Det er absolutt nødvendig å lese kapittel "1. Riktig tøypleie" først. Trykk tasten for å slå på tørketrommelen. Trommelbelysningen kobles inn. For å spare energi, slokner trommelbelysningen etter noen minutter samt etter programstart. Åpne døren Når du tørker uten duftampulle: Tappen (se bildet) må være skjøvet helt ned (pil). Lukk døren Åpne døren på den siden som har oransjefarget markering. Legg tøyet løst inn i trommelen. Ikke legg for mye tøy i trommelen. Ved overfylling blir tøyet slitt, tørkeresultatet redusert og du må regne med økt krølldannelse. Sving døren lett igjen. Pass på at tøy ikke blir klemt fast i døren når du lukker den. Da kan tøyet bli skadet! 28

29 3. Valg og start av et program Velg program Du kan velge program med én av disse sensortastene: (1) Programmer eller (2) Favorittprogrammer eller (3) Tørkeassistent eller Tøymengde Bomull 1 9 kg (4) Mix (1) Programmer Berør sensortasten Programmer i hovedmenyen. Programmene vises. Programmer Bomull Finvask Lettstelt Express OK Etter at du har valgt program, lyser den maksimal tøymengden som kan legges inn (vekt for tørt tøy) i noen sekunder i displayet. Du kan bekrefte med OK eller vente noen sekunder, til displayet skifter til basismenyen for programmet. Ta ut tøy hvis du er i tvil om du har lagt inn for mye! Automatic pluss Denim < > Med sensortastene < og > kan du velge fra en liste med programmer. Berør sensortasten for det programmet du vil velge. 29

30 3. Valg og start av et program Tørketrinnsprogrammer Bomull, Lettstelt, Finvask, Denim, Skjorter, Express, Skånsom glatting, Dampglatting, Automatic pluss, Treningstøy, Outdoor, Ekstra stille Etter valg av et av disse programmene, kan tørketrinnet endres. Bomull Tørketrinn Skaptørt 2:00 t 10:30 Tillegg Det er ikke alle tørketrinnene som kan velges for alle programmer, noen har et begrenset utvalg (se kapitlet "Programoversikt"). Berør sensortasten for ønsket tørketrinn. OBS!: Ved valg av programmet Dampglatting må kondensvannbeholderen fylles iht. opplysningene i denne bruksanvisningen (kapittel "Rengjøring og stell"). Start kl. ECO Feedback Berør sensortasten Tørketrinn for å velge et annet tørketrinn. Tørketrinn Ekstra tørt Skaptørt pluss Skaptørt Lett tørt < > Det tørketrinnet som er valgt er merket med en hake. Med sensortastene < og > kan du velge fra en liste. 30

31 3. Valg og start av et program Andre og tidsstyrte programmer Bomull, Finish ull, Finish silke, Hodeputer normale, Impregnering, Bomull hygiene Det feltet som kan endres er belyst og det andre feltet har en ramme rundt. Ved berøring av de enkelte feltene, kan du velge minutter eller timer: Tørkegraden og tiden blir automatisk gitt av tørketrommelen og kan ikke endres. Varighet 0 : 20 t Lufting kald, Lufting varm, Kurvprogram (0:20 2:00 t ) Du kan velge en tid i ti-minutters skritt. Lufting kald = 0:20-1:00 t. Lufting varm = 0:20-2:00 t. Kurvprogram = 0:40-2:30 t. Lufting varm Varighet 0:20 t 10:30 Tillegg + OK Innstill timene og/eller minuttene med sensortastene og +. Bekreft deretter med OK. 0:20 t Start kl. ECO Feedback Berør sensortasten Varighet. 31

32 3. Valg og start av et program Alternative muligheter for programvalg (2) Favorittprogrammer Mix velges i hovedmenyen ved berøring av sensortasten Mix. Se kapittel "Mix". Fra en liste kan du velge inntil 10 programmer, som du har tilpasset og lagret under eget navn. Favorittprogrammene velges i hovedmenyen ved berøring av sensortasten Favorittprogrammer. Se kapittel "Favorittprogrammer". Tips: Et program som er i gang kan du enkelt lagre som et favorittprogram: Berør sensortasten Lagre etter programstart. Les videre i kapitlet "Favorittprogrammer" fra avsnitt "2. Innlegging av navn". (3) Tørkeassistent Du kan også foreta et programvalg via tørkeassistenten, ved at du velger den tekstiltypen som skal tørkes. Deretter kan du velge opsjoner (tillegg) eller tørketrinn, hvis mulig. Tørkeassistenten velges i hovedmenyen ved berøring av sensortasten Tørkeassistent. Se kapittel "Tørkeassisten". (4) Mix Hvis du vil tørke en blandet tøymengde, kan du velge inntil 19 plagg fra en liste. Tørketrommelen velger riktig programinnstilling ut i fra dette. 32

33 3. Valg og start av et program Valg av eventuelle opsjoner (tillegg) eller startforvalg Opsjoner (tillegg) Tillegg Oppfriskning Antikrøll Bomull 2:00 t 10:30 Tørketrinn Tillegg Skaptørt Start kl. ECO Feedback OK Hvis du først har valgt en annen opsjon enn Antikrøll, er den kun den opsjonen som kan velges i tillegg, som lyser. Berør sensortasten Tillegg. Tillegg Oppfriskning ECO Bekreft med sensortasten OK. Bomull 2:00 t 10:30 Tørketrinn Tillegg Skaptørt 2 Antikrøll Mengdeautomatikk Start kl. ECO Feedback Skånegang pluss Turbo OK Berør sensortasten for ønsket opsjon (tillegg). Den valgte opsjonen er merket med. Det kan maksimalt velges en ekstra opsjon i tillegg til opsjonen Antikrøll. Under sensortasten Tillegg vises et tall, som angir hvor mange opsjoner som er valgt. Ved en ny berøring av sensortasten, kan du se disse opsjonene og ev. endre eller slette opsjoner. Ytterligere informasjon finner du i kapitlet "Opsjoner". 33

34 3. Valg og start av et program Startforvalg (start kl.) Bomull Tørketrinn Skaptørt Start kl. 2:00 t 10:30 Tillegg ECO Feedback Berør sensortasten Start kl.. Flere opplysninger finner du i kapittel "Startforvalg". Start programmet Berør den blinkende sensortasten Start/Stop. Sensortasten Start/Stop lyser. Tørketrinn Tørking 4 3 Perfect Dry Skaptørt 2:00 t Perfect Dry-indikator Perfect Dry-systemet måler tøyets restfuktighet i tørketrinnsprogrammene og sørger for nøyaktig tørking. Perfect Dry-indikatoren lyser etter programstart og viser et tomt punktum: Perfect Dry lyser med oppnådd tørketrinn mot slutten av programmet med et fylt punktum: Perfect Dry. vises kun ved de programmene som tørker nøyaktig iht. tørketrinnet. Resttidsprognose Etter programstart vises programtiden i timer og minutter. For programmer som tørker nøyaktig iht. tørketrinnet, er dette en resttidsprognose. Programtiden for tørketrinnsprogrammene kan variere eller "hoppe". Den er blant annet avhengig av tøymengde, tøytype eller restfuktighet. Tørketrommelen tilpasser seg disse faktorene underveis, og tiden blir stadig mer nøyaktig. 1 2 I displayet lyser Tørking og gjenværende programtid. Ved tørketrinnsprogrammene vises det valgte tørketrinnet, Perfect Dry og etter hvert det tørketrinnet som er nådd. Like før programslutt lyser Avkjøling i displayet. Tøyet avkjøles, men programmet er ikke ferdig enda! 34

35 4. Uttaking av tøyet før programslutt Programslutt/antikrøll Programslutt: Antikrøll (hvis valgt) eller Stopp lyser. Sensortasten Start/Stop lyser ikke mer. 10 minutter etter programslutt begynner Start/Stop-tasten å blinke langsomt og displayet blir mørkt: For å spare energi. Tørketrommelen slår seg automatisk av 15 minutter etter at Antikrøll er ferdig (for programmer uten Antikrøll; 15 minutter etter programslutt). Ta ut tøyet Du må aldri åpne døren før tørkeprogrammet er ferdig. Åpne døren på den siden som har oransjefarget markering. Trykk tasten for å slå av tørketrommelen, dersom den fortsatt er på. Et signal høres. Fjern loen fra de to lofiltrene i døråpningen: Kapittel "Rengjøring og stell", avsnitt "Lofiltre". Sving døren lett igjen. Tøm kondensvannbeholderen. Tips: Kondensvannet kan brukes til programmet Dampglatting. Se kapittel "Rengjøring og stell", avsnitt "Klargjøring av kondensvannbeholderen for dampglatting". Ved tørking av full maskin i programmene Bomull og Bomull, anbefaler vi å bruke kondensvannslangen. Da behøver du ikke å tømme kondensvannbeholderen innimellom. Ta ut tøyet. Ikke glem igjen plagg i trommelen! Tøyet kan bli skadet hvis det tørkes en gang til. Lyset i trommelen lyser når døren er åpen og tørketrommelen er slått på. Det slokner etter noen minutter (for å spare energi). 35

36 Opsjoner (tillegg) Tørkeprogrammene kan suppleres med forskjellige opsjoner. Det er imidlertid ikke alle opsjoner som kan velges eller kombineres for alle programmene. Til opsjonen Antikrøll kan det maksimalt velges en ekstra opsjon. Oppfriskning Bruk Oppfriskning for å fjerne eller redusere lukt i rent (tørt eller fuktig) tøy. Det foregår en tidsbegrenset oppvarming av tørkeluften. Uten videre varmetilførsel blir tøyet deretter gjennomluftet med tørketrinnet Skaptørt, noe som ikke kan endres. Oppfriskningseffekten forsterkes, hvis tøyet er fuktig, ved bruk av duftampulle og når tøymengden blir redusert. Hvis tøyet inneholder syntet, blir luktreduksjonen svakere. Mengdeautomatikk Når du kun skal tørke halvparten av den maksimale tøymengden som vises og som er angitt i kapitlet "Programoversikt". I dette tilfellet kan du redusere og optimere tørkeprosessen ved å trykke denne tasten. Skånegang pluss Ømfintlige tekstiler (med vedlikeholdssymbol, f.eks. av akryl) tørkes med lav temperatur og lengre tid. Turbo Kompressoreffekten øker, noe som fører til økt driftsstøy (summing/brumming). Tørketiden reduseres. Det er kun tøy som ikke er ømfintlig, som bør tørkes med denne opsjonen. Eco Kompressoreffekten blir redusert, noe som sparer energi. Da forlenges programtiden. Antikrøll Trommelen roterer etter programslutt, avhengig av valgt program, i 2 timer i en spesiell rytme. Denne "antikrøllrytmen" hjelper til med å redusere krølldannelsen, dersom tøyet ikke blir tatt ut av tørketrommelen med en gang programmet er slutt. 36

37 Oversikt tørkeprogrammer - opsjoner (tillegg) Følgende opsjoner (tillegg) kan velges til programmene Oppfriskning 1 1 ECO Antikrøll Mengdeautomatikk 1 Opsjoner (tillegg) Skånegang pluss 1 1 Turbo Bomull X X X X X X Lettstelt X X X X X X Finvask X O Express X Automatic pluss X X X X Denim X X X X X Skjorter X X X X X Finish ull Finish silke X Dampglatting X Skånsom glatt- X O ing Outdoor X O Impregnering X Treningstøy X X X X Hodeputer, nor- X male Hodeputer, store Bomull hygiene X Lufting varm X X Lufting kald X Kurvprogram Ekstra stille X Bomull X 1 = disse opsjonene kan ikke kombineres med hverandre x = kan velges O = kan ikke endres/er alltid aktiv = kan ikke velges 37

38 Favorittprogrammer Et individuelt sammensatt program kan lagres under et eget navn. De innstilte favorittprogrammene sorteres alfabetisk. Berør sensortasten Favorittprogrammer i hovedmenyen. 1. Opprette nytt Berør sensortasten Opprette nytt i menyen Favorittprogrammer. Velg ønsket program. Velg ev. et tørketrinn eller en tid. Fortsett med Velg "tillegg" eller med Fortsett uten "tillegg". Velg deretter OK. 123 = legge inn tall abc/abc = små eller store bokstaver = slette alle tegn = slette det siste tegnet 3. Lagre navn Til slutt bekrefter du med Lagre. Programmet blir lagret i "Favoritter". 2. Legg inn navn Du kan legge inn et navn bestående av maksimalt 10 tegn. Navn: A Ä B C D E F 123 abc < Z G - M > Berør sensortasten for den første bokstaven i ordet. Legg inn neste tegn på samme måte. Ved valg av ett av disse symbolene, kan du velge store eller små bokstaver, slette eller endre: = legge inn mellomrom 38

39 Favorittprogrammer Endre / slette / opprette nytt Berør sensortasten Favorittprogrammer i hovedmenyen. Opprette nytt Gå frem på samme måte som beskrevet under "1. Opprette nytt". Favorittprogrammer Badekåper Bluser Gensere Sokker T-skjorter Endre Opprette nytt Slette > De artiklene som her vises under "Favorittprogrammer", er eksempler. Endre Velg Endre. Velg det favorittprogrammet som skal endres. Endre favorittprogrammet og lagre det under samme navn eller endre navnet. Neste gang favorittprogrammet starter, er de endrede parametrene aktive. Slette Hvis ti favorittprogrammer er lagret, må du slette et favorittprogram før du kan lagre et nytt. Velg Slette. Velg det favorittprogrammet du vil slette. Bekreft med Slette. 39

40 Tørkeassistent Valg av tekstilfiber Tørkeassistenten fører deg trinn for trinn til det optimale tørkeprogrammet for tøyet ditt. Berør sensortasten Tørkeassistent i hovedmenyen. Tekstilfiber Bomull Bomull + Syntet < Syntet Ull > Tørketrinn Ekstra tørt Skaptørt < Skaptørt pluss Lett tørt > For noen programmer kan du velge et tørketrinn. Så snart Sammendrag lyser i displayet: Bekreft med sensortasten OK. Programmet er klart til start. Med sensortastene < og > kan du velge fra en liste med tekstilfibre. Berør sensortasten som passer til det tøyet du skal tørke. Tekstilfiber Ekstra skånsom tørk Oppfriskning av tøy Skånsom tørking Rask tørking Energibesparende tørking For noen programmer kan du velge en opsjon (tillegg). 40

41 Tørkeassistent Liste over tekstilfibrene Tekstilfiber Opsjoner (tillegg) som kan velges * Tørketrinn som kan velges Bomull Ekstra skånsom tørk Ekstra tørt til Skånsom tørking Rulletørt Rask tørking Energibesparende tørking Oppfriskning av tøy Syntet Skaptørt pluss til Stryketørt Bomull + Syntet Ekstra skånsom tørk Skaptørt pluss til Skånsom tørking Stryketørt Rask tørking Energibesparende tørking Oppfriskning av tøy Ull Silke Mikrofiber Skaptørt eller Stryketørt Lin Ekstra skånsom tørk Ekstra tørt til Skånsom tørking Rulletørt Rask tørking Energibesparende tørking Oppfriskning av tøy * Ved berøring av sensortasten kan du se hva opsjonene egner seg til. Henvisning: Ved de fleste programmene kan du velge Antikrøll via Endre Tillegg Endre valg. 41

42 Mix Valg av tøy Mix 2:00 t 10:30 For å tørke en blanding av tøytyper, som er sammensatt fra en liste. På grunnlag av de plaggene du velger, setter maskinen sammen et tørkeprogram som er tilpasset deretter. Berør sensortasten Mix i hovedmenyen. Velg tøy Badetøy Sengetøy < Badekåper BH / silkeundertøy > OK Med sensortastene < og > kan du velge fra en liste med 19 artikler. Berør sensortasten for den artikkelen som tilsvarer det tøyet du skal tørke. Det som er valgt, er merket med en hake. Du kan velge flere artikler. Bekreft med sensortasten OK. Tørketrommelen har satt sammen det optimale programmet. OBS!: Hvis du slår av tørketrommelen, slettes det som er valgt. Tørketrinn Skaptørt 2 Start kl. Artikler Ved berøring av sensortasten Artikler kan du se, ev. endre eller slette artikler. Du må ev. bekrefte med. Velg ev. flere plagg. Ved å bekrefte et plagg som allerede er valgt, kan du slette det igjen, og haken slokner. Bekreft med sensortasten OK. Du kan ev. fortsatt endre tørketrinn, ved å berøre sensortasten Tørketrinn. Endre / slette / vise det som er valgt Under Artikler vises nå et tall, som angir hvor mange artikler som er valgt. 42

43 Mix Start programmet Berør den blinkende sensortasten Start/Stop. Et program som er i gang kan ikke lenger endres. Valglisten blir slettet etter programslutt og må velges på nytt ved neste tørking. Liste over artikler Badetøy Badekåper Sengetøy BH / silkeundertøy Bluser Fleecejakker Gardiner Håndklær Denim Skjorter Outdoor Gensere Nattøy Sokker Treningstøy Stoffbukser T-skjorter Bordtekstiler Undertøy Tørketrinn som kan velges: Skaptørt eller Stryketørt 43

44 Startforvalg Velge Med startforvalget kan du velge en senere programstart med inntil 24 timer. Forutsetning: Klokkeslettet må være riktig innstilt. Bomull Tørketrinn Skaptørt Start kl. 2:00 t 10:30 Tillegg ECO Feedback Berør sensortasten Start kl. etter at du har valgt program. Tips: Via innstillingene kan du velge sluttid i stedet for starttid. Da vil Slutt kl. vises i displayet. Start kl. Starte Berør den blinkende sensortasten Start/Stop. I displayet vises den tiden programmet skal starte til. Trommelen roterer kort hver time (antikrøll). Endre Berør sensortasten Endre. Berør sensortasten med klokkeslettet for programstart. Du kan starte straks eller endre tiden: Berør den aktuelle sensortasten. Legge inn mer tøy eller ta ut tøy Du kan åpne døren og legge inn eller ta ut tøy. Berør den blinkende sensortasten Start/Stop, slik at tiden fortsetter å gå. 08 : 00 Avbryte Berør sensortasten Start/Stop. Bekreft med Avbryte startforvalg. + OK Innstill klokkeslettet (minuttene i 15- minutters takt) med sensortastene og +. Bekreft med berøring av sensortasten OK. 44

45 Bomull Ekstra tørt, Skaptørt pluss, Skaptørt, Lett tørt Artikler Henvisning Programoversikt maksimalt 9,0 kg* Bomullstekstiler med ett eller flere lag. F.eks: T-skjorter, undertøy, babytøy, arbeidstøy, jakker, duker, forklær, arbeidsfrakker, frottéhåndklær/badehåndklær/ frottebadekåper, sengetøy av frotté Velg Ekstra tørt for forskjellige flerlags og spesielt tykke tekstiler. Ikke bruk Ekstra tørt for strikkevarer/trikot (f.eks. T-skjorter, undertøy, babytøy) slike tekstiler kan krympe. Stryketørt, Stryketørt, Rulletørt Artikler Henvisning Lettstelt Tekstiler av bomull eller lin, som skal etterbehandles: bordtekstiler, sengetøy, stivet tøy La tøyet ligge sammenrullet til det skal rulles, slik at det holder seg fuktig. Skaptørt pluss, Skaptørt, Lett tørt, Stryketørt, Stryketørt Artikler Finvask maksimalt 4,0 kg* Lettstelte tekstiler av syntet, bomull eller blandingsstoffer. F.eks.: arbeidstøy, arbeidsfrakker, gensere, kjoler, bordtekstiler og strømper. Skaptørt pluss, Skaptørt, Lett tørt, Stryketørt, Stryketørt Artikler Henvisning * Vekt for tørt tøy maksimalt 2,5 kg* Ømfintlige tekstiler med tørkesymbol. Av syntetfiber, blandingsstoffer, kunstsilke eller lettstelt bomull, f.eks. skjorter, bluser, fint undertøy, tekstiler med applikasjoner. Reduser tøymengden for liten krølldannelse. 45

46 Programoversikt Express maksimalt 4,0 kg* Ekstra tørt, Skaptørt pluss, Skaptørt, Lett tørt, Stryketørt, Stryketørt, Rulletørt Artikler Automatic pluss Ikke ømfintlige tekstiler for programmet Bomull. Redusert programtid Skaptørt pluss, Skaptørt, Lett tørt, Stryketørt, Stryketørt Artikler Denim Blanding av tekstiler for programmene Bomull og Lettstelt. Skaptørt pluss, Skaptørt, Lett tørt, Stryketørt, Stryketørt Artikler Skjorter Alle dongeristoffer: bukser, jakker, skjørt, skjorter Skaptørt pluss, Skaptørt, Lett tørt, Stryketørt, Stryketørt Artikler Finish ull Artikler Henvisning Henvisning * Vekt for tørt tøy Skjorter, skjortebluser maksimalt 5,0 kg* maksimalt 3,0 kg* maksimalt 2,0 kg* maksimalt 2,0 kg* Ulltekstiler og tekstiler av ullblandinger: gensere, strikkejakker, strømper Ulltekstiler blir myke og luftige på kort tid, men ikke ferdig tørket Ta ut tøyet med en gang programmet er slutt. 46

47 Finish silke Artikler Dampglatting Skaptørt, Stryketørt Artikler Henvisning Henvisning * Vekt for tørt tøy Tøy av silke som tåler tørketrommel: Bluser, skjorter. Programoversikt maksimalt 1,0 kg* Program som reduserer krølldannelsen, men tøyet blir ikke ferdig tørket. Ta ut tøyet med en gang programmet er slutt. Tekstiler av bomull eller lin maksimalt 1,0 kg* Lettstelte tekstiler av bomull, blandingsstoffer eller syntet. F.eks. bomullsbukser, anorakker, skjorter For alle tekstiler som skal fuktes før stryking. har krøller og skal glattes. Velg Stryketørt, dersom tøyet skal strykes. I dette programmet brukes vannet fra kondensvannbeholderen. Dette sprøytes inn i trommelen via en dyse i døråpningen. Derfor må kondensvannbeholderen være fylt med vann minst opp til markeringen min. En kondensvannpumpe som er i drift, gjør at du må regne med økt driftsstøy i dette programmet. 47

48 Programoversikt Skånsom glatting Skaptørt, Stryketørt Artikler Outdoor Skaptørt, Stryketørt Artikler Impregnering Skaptørt Artikler Henvisning Henvisning * Vekt for tørt tøy Tekstiler av bomull eller lin maksimalt 1,0 kg* Lettstelte tekstiler av bomull, blandingsstoffer eller syntet: bomullsbukser, anorakker, skjorter Egnet for tørt og fuktig tøy/tekstiler. Velg Stryketørt, dersom tøyet skal strykes. Program for reduksjon av krøller etter at tøyet har vært sentrifugert i vaskemaskinen. Ta ut tøyet med en gang programmet er slutt. Yttertøy av materiale som tåler trommeltørking maksimalt 2,5 kg* maksimalt 2,5 kg* For tørking av tekstiler som tåler trommeltørking, f.eks. mikrofiber, skibekledning og yttertøy, fin tykk bomull (poplin), duker Dette programmet har en ekstra fikseringsfase for impregneringen. Impregnerte tekstiler skal kun behandles med et impregneringsmiddel med henvisningen "Egnet for membrantekstiler". Slike midler er basert på fluorkjemiske forbindelser. Ikke tørk tekstiler som er impregnert med parafinholdige midler! Brannfare! 48

49 Treningstøy Skaptørt pluss, Skaptørt, Lett tørt, Stryketørt, Stryketørt Artikler Hodeputer, normale Hodeputer, store Skaptørt Artikler Henvisning Bomull hygiene Skaptørt Artikler Henvisning * Vekt for tørt tøy Treningstøy av materiale som tåler trommeltørking. Programoversikt maksimalt 3,0 kg* 1-2 hodeputer inntil 80x40 cm 1 hodepute inntil 80x80 cm Hodeputer av dun, fjær eller syntet som tåler trommeltørking Spesielt hodeputer kan fremdeles føles fuktige etter tørk. Tørk hodeputen flere ganger i dette programmet til den kjennes tørr. Maks. 4,0 kg* Tekstiler av bomull eller lin, som er i direkte kontakt med huden, f.eks. undertøy, babytøy, sengetøy, frottéhåndklær. Det tørkes over et langt tidsrom med samme temperatur (lengre temperaturholdetid). Da drepes mikroorganismer, f.eks. bakterier eller husstøvmidd, og allergener i tøyet reduseres. Programmet må derfor ikke avbrytes, ellers drepes ikke mikroorganismene. 49

50 Programoversikt Lufting varm Artikler Lufting kald Artikler maksimalt 8,0 kg* Tørking av enkeltplagg: Badehåndklær, badekåper, oppvaskkluter Ikke velg den lengste tiden med en gang. Prøv deg frem til hvilken tid som er best egnet. Alle tekstiler som skal luftes maksimalt 8,0 kg* Kurvprogram maksimal mengde i kurven 3,5 kg Ettertørking av flerlags tekstiler, som på grunn av sin beskaffenhet tørker ujevnt, f.eks. jakker, puter, soveposer og andre store tekstiler Henvisning Henvisning Dette programmet skal kun brukes i forbindelse med Miele tørkekurv (ekstrautstyr). Bruk dette programmet til tørking eller gjennomlufting av produkter som tåler trommeltørking, men ikke tåler mekanisk slitasje. Følg bruksanvisningen for tørkekurven! Tekstiler/ produkter Se bruksanvisningen for tørkekurven * Vekt for tørt tøy 50

51 Ekstra stille Programoversikt maksimalt 9,0 kg* Ekstra tørt, Skaptørt pluss, Skaptørt, Lett tørt, Stryketørt, Stryketørt, Rulletørt Artikler Bomull ** Artikler Henvisning Henvisning * Vekt for tørt tøy Blanding av tekstiler for programmene Bomull og Lettstelt For å redusere støyen fra tørketrommelen, til tider hvor du ønsker at det skal være stille. maksimalt 9,0 kg* Normalt vått bomullstøy, som beskrevet under Bomull skaptørt. Det blir kun tørket Skaptørt. Programmet Bomull er det mest effektive for tørking av normalt vått bomullstøy med tanke på energiforbruk. ** Henvisninger for testinstitutter Testprogram iht. norm 392/2012/EU for energimerking. Målt iht. EN (uten opsjoner) Ved programinnstillingen Bomull og Bomull skal kondensvannet føres ut via kondensvannslangen. 51

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 751 330 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 021 190 Aktivt miljøvern

Detaljer

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisning Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruksanvisning. Varmepumpetørketrommel T 8164 WP. no-no

Bruksanvisning. Varmepumpetørketrommel T 8164 WP. no-no Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel T 8164 WP no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 624 860 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 495 320

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648 220 2 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 959

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 853 410 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 852 680 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning. Oppvaskmaskin

Bruksanvisning. Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 433 940

Detaljer

Oppvaskmaskin for storhusholdning

Oppvaskmaskin for storhusholdning Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade

Detaljer

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 729 930 Transportemballasje

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058 Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade. no - NO M.-Nr. 09 821 270

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Innbyggings-kaffemaskin med fast vanntilkobling CVA 4085 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6113 / KM 6112 / KM 6115 KM 6116 / KM 6117 / KM 6118 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K(S) 35422 id K(S) 37422 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med PerfectFresh-sone K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer