Bruksanvisning. Varmepumpetørketrommel T 8164 WP. no-no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning. Varmepumpetørketrommel T 8164 WP. no-no"

Transkript

1 Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel T 8164 WP no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter tørketrommelen mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Energisparing Slik kan du unngå unødig forlengelse av tørketiden og økt energiforbruk: Sentrifuger tøyet med maksimal sentrifugehastighet i vaskemaskinen. Du sparer ca. 20 % energi og tid ved tørkingen hvis du sentrifugerer ved 1600 o/min i stedet for 1000 o/min. Tørk maksimal tøymengde for hvert enkelt program. Da er energiforbruket gunstigst, for tøymengden sett under ett. Sørg for at romtemperaturen ikke er for høy. Hvis det er andre apparater i rommet, som avgir varme, bør du lufte eller slå av disse apparatene. Rengjør filterflatene til lofiltrene etter hver tørking. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 2

3 Innhold Aktivt miljøvern... 2 Sikkerhetsregler... 5 Betjening av tørketrommelen Betjeningspanel Første igangsetting Tøypleie Slik tørker du riktig Kortfattet bruksanvisning Endre programforløp Programoversikt Rengjøring og stell Tømming av kondensvannbeholderen Vær oppmerksom på rengjøringsintervallene Filterflatene til lofiltrene Tørr rengjøring Rengjøring med vann Innsetting Finfilter Uttaking Rengjøring av finfilteret Rengjøring av dekselet til finfilteret Kontroll av kondenskassen Gjenmontering Rengjøring av tørketrommelen Feilretting Hvis feil oppstår Kontroll- og feilmeldinger Ikke tilfredsstillende tørkeresultat Andre problemer Utskifting av lyspæren Service Reparasjoner Ekstrautstyr Garantitid og garantibetingelser Oppstilling og tilkobling Front

4 Innhold Bakside Transportering av tørketrommelen Oppstilling Plassering under en benkeplate eller innbygging i et skap Oppretting av tørketrommelen Før senere flytting av tørketrommelen Vask-tørk-søyle Elektrotilkobling Forbruksdata Tekniske data Programmeringsfunksjoner Endre restfuktigheten i programmet "Bomull" Endre restfuktigheten i Programmet "Strygelet" (Lettstelt) Innstille Antikrøll Inn-/utkobling av varselsignalet Endre programvalget for "Automatic pluss" Innstille standby Kun aktuelt ved ekstremt bløtt vann: Endre ledeverdi-innstilling

5 Sikkerhetsregler Denne bruksanvisningen må leses Denne tørketrommelen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis tørketrommelen ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skade på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen før du tar tørketrommelen i bruk. Den gir viktige opplysninger om sikkerhet, bruk og vedlikehold av tørketrommelen. Du beskytter deg selv og forhindrer skade på tørketrommelen. Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. Forskriftsmessig bruk Denne tørketrommelen er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder Denne tørketrommelen er ikke beregnet for utendørs bruk. Tørketrommelen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig i en husholdning, til tørking av tekstiler som er vasket i vann, og som i følge produsentens vedlikeholdsetikett tåler trommeltørking. Annen bruk er ikke tillatt. Miele er ikke ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening. 5

6 Sikkerhetsregler Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene tørketrommelen på en sikker måte, må ikke bruke denne tørketrommelen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. Barn i husholdningen Barn under åtte år må holdes vekk fra tørketrommelen, med mindre de er under konstant tilsyn. Barn over åtte år, får bare betjene tørketrommelen uten tilsyn, dersom tørketrommelens funksjon er forklart slik at de kan betjene den på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde tørketrommelen uten tilsyn. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av tørketrommelen. Ikke la barn leke med tørketrommelen. 6

7 Teknisk sikkerhet Sikkerhetsregler Kontroller at tørketrommelen ikke har ytre, synlige skader før den stilles opp. En skadet maskin må ikke stilles opp og tas i bruk. Før tørketrommelen tilkobles, må tilkoblingsdataene (sikring, spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for el-nettet. Ta kontakt med elektrofagfolk hvis du er i tvil. Sikkerheten for det elektriske anlegget i tørketrommelen garanteres kun hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen kontrolleres. I tvilstilfeller bør fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning. Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke skjøtekabler (brannfare på grunn av overoppheting). Hvis tilkoblingsledningen blir skadet, må den skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å unngå at brukeren utsettes for fare. Reparasjoner utført av ukyndige kan medføre betydelig fare for brukeren, som Miele ikke overtar noe ansvar for. Reparasjoner skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader. Defekte deler må bare skiftes ut med originale reservedeler fra Miele. Bare for disse delene kan Miele garantere at de sikkerhetskravene som stilles til maskinene, blir oppfylt. 7

8 Sikkerhetsregler Ved feil eller ved rengjøring og stell, må tørketrommelen kobles fra strømnettet. Maskinen er strømløs bare når: støpselet på maskinen er trukket ut eller sikringene i husinstallasjonen er koblet ut eller skrusikringene i husinstallasjonen er skrudd helt ut. Denne tørketrommelen må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). Det må ikke foretas endringer på tørketrommelen uten uttrykkelig tillatelse fra Miele. Opplysninger om varmepumpe og kjølemedium: Tørketrommelen arbeider med et kjølemedium i gassform, som komprimeres av en kompressor. Kjølemediet, som gjennom komprimering, har fått et høyere temperaturnivå og er blitt flytende, ledes i et lukket kretsløp gjennom kondenskassen, hvor varmeutvekslingen finner sted med tørkeluften som strømmer forbi. Brummelyder under tørkeprosessen er normalt, og skyldes varmepumpeteknikken. Tørketrommelens funksjon blir ikke påvirket. Kjølemediet er ikke brennbart og ikke eksplosivt. En stillstandstid etter riktig transport og oppstilling av tørketrommelen er vanligvis ikke nødvendig (se kapittel "Oppstilling og tilkobling"). I motsatt fall: Vær oppmerksom på stillstandstiden! Ellers kan varmepumpen bli skadet! 8

9 Sikkerhetsregler Følg anvisningene i kapitlene "Oppstilling og tilkobling" og "Tekniske data". Støpselet må være tilgjengelig til enhver tid, slik at tørketrommelen kan kobles fra strømforsyningen. Luftspalten mellom undersiden av tørketrommelen og gulvet må ikke gjøres mindre av sokkellister, høyflosstepper osv. Ellers blir det ikke tilført nok luft. I svingområdet til maskindøren må det ikke installeres låsbare dører, skyvedører eller dører som slår motsatt vei. Bruk Maksimal kapasitet er 7,0 kg (tørt tøy). Reduserte tøymengder for noen programmer, finner du i kapitlet "Programoversikt". Brannfare! Denne tørketrommelen må ikke kobles til en styrbar stikkontakt (f.eks. med et tidsur eller et elektrisk anlegg med toppbelastningsutkobling). Hvis tørkeprogrammet skulle bli avbrutt før avkjølingsfasen, kan det være fare for selvantenning av tøyet. 9

10 Sikkerhetsregler På grunn av brannfare, må du ikke tørke klær når de: ikke er vasket. ikke er tilstrekkelig rengjort, og har rester av olje, fett eller lignende (f.eks. kjøkken- eller kosmetikktekstiler med rester av olje, fett eller kremer). Hvis tekstilene ikke er skikkelig rengjort, er det brannfare pga. selvantenning. Selv etter at tørkeprosessen er ferdig, og også etter at tøyet er tatt ut av tørketrommelen, er det fare for at tøyet kan selvantenne. er behandlet med brannfarlige rengjøringsmidler eller har rester av aceton, alkohol, bensin, petroleum, parafin, flekkfjerner, terpentin, voks og voksfjerner eller kjemikalier (gjelder f.eks. mopper, gulvkluter, vaskekluter). inneholder rester av hårspray-, neglelakkfjerner eller lignende. Vask slike tekstiler grundig: bruk tilstrekkelig med vaskemiddel og velg høy temperatur. Vask tøyet flere ganger hvis du er i tvil. Fjern alle gjenstander fra lommene (som f.eks. lightere, fyrstikker). Advarsel: Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprogrammet er slutt. I så fall må alle tekstilene straks tas ut av tørketrommelen og bres utover slik at varmen kan bli avgitt. Skyllemiddel og lignende produkter bør brukes i henhold til anvisningene for skyllemiddelet. 10

11 Sikkerhetsregler På grunn av brannfare, må tekstiler eller produkter aldri tørkes i tørketrommelen hvis: det er brukt industrikjemikalier til rengjøring (f.eks. ved kjemisk rengjøring). de inneholder skumgummi-, gummi eller gummilignende deler. Det er f.eks. produkter av lateksskumgummi, dusjforheng, vanntette tekstiler, gummierte artikler og klær, hodeputer med skumgummibiter. de er fylt og er skadet (f.eks. puter eller jakker). Hvis fyllet faller ut, kan det oppstå brann. For mange programmer følger avkjølingsfasen etter oppvarmingsfasen, for å sikre at tekstilene blir tørket med en temperatur de ikke kan ta skade av (f.eks. for å unngå selvantenning). Først etter denne fasen, er programmet slutt. Ta alltid alle tekstilene ut av tørketrommelen rett etter programslutt. Ikke støtt eller len deg på døren. Tørketrommelen kan velte. Lukk døren etter hver tørking. Da unngår du at: barn forsøker å klatre inn i trommelen eller gjemmer gjenstander i den. smådyr klatrer inn i trommelen. 11

12 Sikkerhetsregler Tørketrommelen må ikke brukes uten lofiltre eller med lofiltre som er skadet. finfilter eller finfiltre som er skadet. Da vil det bli for mye lo i tørketrommelen, noe som kan føre til feil på tørketrommelen! Rengjør filterflatene til lofiltrene etter hver tørking. Lofiltrene og finfilteret må tørkes etter fuktig rengjøring. Våte lofiltre kan føre til funksjonsfeil under tørkingen! Ikke plasser tørketrommelen i et rom hvor det er fare for frost. Temperaturer rundt frysepunktet påvirker tørketrommelens funksjon. Kondensvann som fryser i pumpen og i avløpsslangen kan føre til skader Kondensvann er ikke drikkevann. Det er helsefarlig for mennesker og dyr å drikke dette vannet. Hold alltid tørketrommelens omgivelser frie for støv og lo. Smusspartikler i luften som suges inn kan med tiden tette kondenskassen. Ikke spyl tørketrommelen med vannslange. 12

13 Tilbehør Sikkerhetsregler Tilbehørsdeler kan bare monteres i eller til maskinen, dersom de uttrykkelig er godkjent av Miele. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/ eller produktansvar. Mieles tørketromler og vaskemaskiner kan oppstilles i en vasktørk-søyle. Til dette behøves en mellomsats (WTV, ekstrautstyr). Vær oppmerksom på at mellomsatsen både må passe til tørketrommelen og vaskemaskinen. Sørg for at Miele-sokkelen, som er å få kjøpt som ekstrautstyr, passer til denne tørketrommelen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke blir fulgt. 13

14 Betjening av tørketrommelen Betjeningspanel a Display h min se neste side b Kontroll-/feilmeldinger se kapittel "Feilretting" Kontrollampen som er merket med PC brukes av serviceavdelingen som kontroll og overføringspunkt. c Tasten Start starter et tørkeprogram Kontrollampen blinker når programmet kan startes, og lyser etter programstart. d Programvelger brukes til å innstille et tørkeprogram Programvelgeren kan dreies mot høyre eller venstre. e Tasten Slår tørketrommelen på- og av I displayet lyser en eller programtiden til det valgte programmet. f Tasten Dør Døren åpnes med denne tasten, uavhengig av om maskinen har strøm eller ikke. 14

15 Betjening av tørketrommelen Display h min I displayet vises følgende Programtiden (h min = timer og minutter) Kontroll- og feilmeldinger Programmeringsfunksjonene Med programmeringsfunksjonene kan du tilpasse tørketrommelens elektronikk til vekslende krav. Se kapittelet med samme navn i denne bruksanvisningen. Resttidsprognose I displayet h min vises antatt programtid (resttidsprognose). Unntak: programmene Luft varer i 20 minutter. På grunn av følgende faktorer kan resttidsprognosen stadig variere: Restfuktighet etter sentrifugering; tekstiltype, tøymengde; romtemperatur eller spenningsvariasjoner i elektronettet. Elektronikken tilpasser seg derfor kontinuerlig til den individuelle tøyporsjonen på nytt, slik at resttidsprognosen stadig blir mer nøyaktig. Resttidsprognosen kontrolleres permanent under tørkingen, noe som i noen tilfeller kan føre til tidsforskyvning. Trommelbelysning Når døren er åpen og tørketrommelen er innkoblet slokner trommelbelysningen av seg selv etter noen minutter (energisparing). Første igangsetting Oppstilling og tilkobling av tørketrommelen må være riktig. Hvis tørketrommelen ikke transporteres som beskrevet i kapittel "Oppstilling og tilkobling", er det nødvendig med en stillstandstid på ca. 1 time før tørketrommelen kobles til el-nettet. 15

16 Tøypleie Vedlikeholdssymboler Tørking / Normal/lav temperatur Temperaturskånsom tørking i hvert program. Det er derfor ikke nødvendig å dele opp tøyet i q/r. Tåler ikke trommeltørking Stryking og rulling Tørketips Høy temperatur Middels temperatur Lav temperatur Tåler ikke stryking/rulling Ta alltid hensyn til den maksimale tøymengden som er oppført i kapitlet "Programoversikt". Unngå overtørking, for å unngå videre krymping. Kjøp eventuelt slike plagg en eller to størrelser større enn vanlig. Krølldannelsen i lettstelte tekstiler øker jo mer tøy det er i tørketrommelen. Dette gjelder spesielt for meget ømfintlige stoffer (f.eks. skjorter, bluser). Velg Strygelet skåne plus eller Udglatning skånsom (Skånsom glatting). Reduser tøymengden ved behov. Stivet tøy kan tørkes. Bruk imidlertid dobbel mengde stivelse for å oppnå vanlig appretureffekt. Nye mørke/fargede tekstiler skal vaskes separat og grundig før første tørking, og bør ikke tørkes sammen med lyse tekstiler. Slike tekstiler kan farge av (også på kunststoffdeler i tørketrommelen). Dessuten kan lo med annen farge sette seg fast på tøyet. Ved overfylling blir tøyet slitt, tørkeresultatet redusert og du må regne med krølling Åpne jakker, slik at de tørker jevnt. Ikke tørk dryppvåte tekstiler! Sentrifuger tekstilene godt i minst 30 sekunder etter vaskingen. Tørk blandede tøymengder av bomull, kulørtvask, lettstelt tøy i programmet Automatic pluss. Ren lin tørkes bare hvis vedlikeholdsetiketten angir at det er mulig. Ellers kan stoffet bli nuppete. Strikkevarer/trikot (f.eks. T-skjorter, undertøy) krymper avhengig av kvalitet - ofte i første vask. 16

17 Slik tørker du riktig Kortfattet bruksanvisning De betjeningsskrittene som er merket med tallene (,,...) kan du bruke som kortfattet veiledning. Klargjør tøyet Rist opp de vaskede tekstilene og sorter dem etter......ønsket tørketrinn,...fiber og stofftype,...lik størrelse,...lik restfuktighet etter sentrifugering. Da oppnås et jevnt tørkeresultat. Ta hensyn til maksimal tøymengde i kapitlet "Programoversikt". Overfylling sliter på tøyet og reduserer tørkeresultatet. Kontroller at lofilteret er skjøvet skikkelig inn i dørkappen før du lukker døren. Fjern fremmedlegemer, f.eks. vaskeballer, fra tøyet. De kan smelte og skade tørketrommelen og tøyet. Kontroller falder og sømmer, slik at ikke tekstilfyll kan dette ut. Knapp eller knyt igjen dynetrekk og putevar, slik at ikke små plagg havner inni dem. Lukk hekter o.l. Knyt sammen tekstilbelter og forklebånd. Ta ut eller sy fast løse BH-bøyler. Pass på at tøy ikke blir klemt fast i døren, da kan det bli skadet Sving døren lett igjen - Du kan også lene deg mot døren og trykke den igjen. Slå på tørketrommelen Du kan også slå på tørketrommelen etter at du har lagt inn tøyet, da tennes ikke lyset i trommelen (energisparing). Trykk tasten. Legg inn tøyet Trykk tasten Dør for å åpne døren. Legg tøyet løst inn i trommelen. 17

18 Slik tørker du riktig Velg program Berør ønsket program. Start programmet Trykk tasten Start. Kontrollampen til tasten Start lyser. Merk: Den tiden som vises i displayet er antatt tid, og kan variere. Tørketrommelen måler tøyets restfuktighet og angir derav nødvendig programtid. Hvis tørketrommelen fylles med tørt tøy, blir det tørket /luftet i et fast tidsintervall. Programslutt - ta ut tøyet Etter varmefasen følger avkjølingsfasen. Først når lyser og varselsignalet høres, er programmet slutt. Etter programslutt roterer trommelen i bestemte intervaller (antikrøll-rytme), avhengig av valgt program Antikrøll reduserer dannelsen av bretter i tøyet, hvis det ikke blir tatt ut av tørketrommelen med en gang (ingen Antikrøll ved: Ull). Varigheten kan endres, se kapitlet "Programmeringsfunksjoner". Trykk tasten Dør. Åpne døren. Ta ut tøyet. Ikke glem igjen plagg i trommelen! Tøyet kan bli skadet hvis det tørkes én gang til. Trykk tasten for å slå av maskinen. Rengjør lofiltrene. Lukk døren. Tøm kondensvannbeholderen. Unngår overtørking av tøy og tekstiler, da de kan bli slitt. 18

19 Endre programforløp Program som er i gang... bytte program Det er ikke lenger mulig å bytte program (beskyttelse mot utilsiktet endring). Hvis du beveger programvelgeren, lyser inntil det opprinnelige programmet blir innstilt. For å kunne velge et nytt program, må du avbryte programmet.... avbryte Still programvelgeren på Stopp. Tøyet blir avkjølt, hvis en bestemt tørketid og tørketemperatur er nådd. Først når lyser, er programmet avsluttet. Slå tørketrommelen av og på igjen. Velg og start et nytt program direkte. Legge inn mer tøy eller ta ut tøy Start programmet på nytt straks etter at du har lagt inn mer tøy eller tatt ut tøy. Ellers må du ta ut alt tøyet og bre det utover slik at det blir avkjølt! Trykk tasten Dør. Legg inn mer tøy eller ta ut en del av tøyet. Lukk døren. Trykk tasten Start. Programtid Endringer i programforløpet kan føre til tidsforskyvning i displayet h min. 19

20 Programoversikt Bomull Skaptørt+, Skaptørt** Tekstiler Henvisning Maks. 7,0 kg* Bomullstekstiler med ett eller flere lag. F.eks: T-skjorter, undertøy, babytøy, arbeidstøy, jakker, duker, forklær, arbeidsfrakker, frottéhåndklær/badehåndklær/ frottebadekåper, sengetøy av frotté Programmet Bomull skaptørt er det mest effektive for tørking av normalt våte bomullstekstiler med tanke på energiforbruk. Skaptørt Skåne plus (Skånegang pluss) Egenskap Stryketørt, rulletørt Tekstiler Henvisning Henvisning * Vekt for tørt tøy Spesielt krøll- og bevegelsesømfintlige tekstiler tørkes med redusert mekanisk belastning (færre trommelomdreininger). Programtiden forlenges sammenlignet med skaptørt. Hvis du er i tvil: Reduser tøymengden. Tekstiler av bomull eller lin, som skal etterbehandles: bordtekstiler, sengetøy, stivet tøy La tøyet ligge sammenrullet til det skal rulles, slik at det holder seg fuktig. ** Opplysninger for testinstitutter: Testprogram iht. norm 392/2012/EU for energietikett målt etter EN

21 Strygelet (Lettstelt) Skaptørt, stryketørt Tekstiler Programoversikt Maks. 3,5 kg* Lettstelte tekstiler av syntet, bomull eller blandingsstoffer. F.eks.: arbeidstøy, arbeidsfrakker, gensere, kjoler, bordtekstiler og strømper Ved stryketørt tørkes tekstilene med liten krølldannelse, avhengig av tekstiltype og (mindre) tøymengde. Skaptørt skåne pluss (skånegang pluss) Egenskap Henvisning Henvisning Automatic pluss Tekstiler Luft 20 min varm Tekstiler 20 min kald Tekstiler * Vekt for tørt tøy Spesielt krøll- og bevegelsesømfintlige tekstiler tørkes med redusert mekanisk belastning (færre trommelomdreininger). Programtiden forlenges sammenlignet med skaptørt. Hvis du er i tvil: Reduser tøymengden Maks. 3,5 kg* Blanding av tekstiler for programmene Bomull og Strygelet (Lettstelt) Maks. 7,0 kg* Ettertørking av flerlags tekstiler, som på grunn av sin beskaffenhet tørker ujevnt, f.eks. jakker, puter, soveposer og andre store tekstiler Tørking av enkeltplagg: Badehåndklær, badekåper, oppvaskkluter Alle tekstiler som skal luftes 21

22 Programoversikt Udglatning, skånsom (Skånsom glatting) Tekstiler Ull Tekstiler Henvisning Henvisning * Vekt for tørt tøy Tekstiler av bomull eller lin Maks. 1,0 kg* Lettstelte tekstiler av bomull, blandingsstoffer eller syntet: bomullsbukser, anorakker, skjorter Program for reduksjon av krøller etter at tøyet har vært sentrifugert i vaskemaskinen Tekstilene blir ikke helt tørre Ta ut tøyet straks programmet er slutt og la det lufttørke Maks. 2,0 kg* Ulltekstiler og tekstiler av ullblandinger: gensere, strikkejakker, strømper Ulltekstiler blir myke og luftige på kort tid, men ikke ferdigtørket Ta ut tekstilene straks etter programslutt og la dem lufttørke 22

23 Rengjøring og stell Tømming av kondensvannbeholderen Det kondensvannet som oppstår under tørkingen, blir samlet opp i kondensvannbeholderen. Tøm kondensvannbeholderen etter hver tørkeomgang! Hvis den maksimale fyllmengden for kondensvannbeholderen er nådd, lyser kontrollampen Tøm beholder etter et programavbrudd. Kontrollampen slokner først når du åpner og lukker døren mens tørketrommelen er slått på. Tøm kondensvannbeholderen. Skyv beholderen inn i tørketrommelen igjen. Det kan være helsefarlig for mennesker og dyr. Ikke drikk kondensvann! Kondensvann kan brukes i husholdningen (f.eks. til dampstrykejern eller luftfukter). Kondensvannet bør helles gjennom en fin sil eller et kaffefilter. Fin lo som kan føre til skade, blir filtrert ut av vannet. Trekk ut kondensvannbeholderen. Hold beholderen vannrett når du bærer den, slik at det ikke renner ut vann. Ta tak på gripelisten og enden. 23

24 Rengjøring og stell Vær oppmerksom på rengjøringsintervallene Denne tørketrommelen har et flerlags filtersystem, som består av filterflatene til lofiltrene og et finfilter. Dette systemet trenger vedlikehold. Denne tørketrommelen må aldri brukes uten lofiltre og aldri uten finfilter. Pass på at lofiltrene eller finfilteret ikke er skadet. Hvis det er tilfelle: Skift dem ut omgående (ekstrautstyr)! Hvis disse henvisningene ignoreres, kan det dannes altfor mye lo i tørketrommelen, og tørketrommelen kan bli ødelagt! Når skal filterflatene til lofiltrene rengjøres? Etter hvert programforløp! Lofiltrene befinner seg i dørkappen og i døråpningen. De samler opp loen fra tøyet. Se avsnitt "Filterflatene til lofiltrene". Når skal finfilteret rengjøres? Finfilteret skal rengjøres når kontrollampen Rens luftveje lyser. Finfilteret befinner seg bak dekselet nederst til venstre. Dette filteret samler opp finere lo, hår og vaskemiddelrester, som kan trenge igjennom filterflatene til lofiltrene. Se avsnitt "Finfilter". 24

25 Rengjøring og stell Filterflatene til lofiltrene Rengjøringsintervall Filterflatene til lofiltrene skal rengjøres etter hvert tørkeprogram! Tørr rengjøring Tips: Du kan bruke støvsuger for å fjerne loen. Ta av loen fra filterflaten med fingrene eller bruk støvsuger. 1 Lofilter 2 Pakning Trekk lofilteret (1) ut av dørkappen. Fjern loen fra hulrommet i dørkappen med en flaskekost eller med støvsuger. Rengjør alle deler av pakningen (2) på dørkappen med en fuktig klut. Ta av loen fra de to filterflatene i døråpningen med fingrene, eller bruk støvsuger. Skyv det rengjorte lofilteret helt ned i dørkappen til det fester seg. Lukk døren. 25

26 Rengjøring og stell Rengjøring med vann Hvis lofiltrene er veldig tilklistret eller tilstoppet, må de rengjøres med vann. Trekk lofilteret ut av dørkappen. De to filtrene i døråpningen kan også tas ut: Innsetting Lofiltrene må være tørre når de settes inn. Hvis lofiltrene er våte, kan det oppstå funksjonsfeil under tørkingen! Skyv det store lofilteret inn i dørkappen. Pass på at du setter det riktig vei. Sett lofiltrene i døråpningen inn nederst og trykk dem fast øverst. Lås begge bryterne (til du hører at de knepper på plass). Vri bryteren på venstre og høyre lofilter (til de tydelig fester seg). Trekk lofiltrene (som er festet til bryteren) mot midten og ut. Rengjør alle filtrene under rennende, varmt vann. Tørk lofiltrene forsiktig og grundig. Rengjør også hulrommet under lofiltrene, f.eks. med en støvsuger. 26

27 Rengjøring og stell Finfilter Rengjøringsintervall Rengjør finfilteret kun når kontrollampen Rens luftveje lyser. Kontrollampen slokner først når du åpner og lukker døren mens tørketrommelen er slått på. Uttaking Til venstre på forsiden av tørketrommelen: Ta tak i håndtaket og trekk ut filteret. Trykk på dekselet til finfilteret for å åpne det (pil). Dekselet åpner seg. Trekk håndtaket ut av filteret. Rengjøring av finfilteret Vask finfilteret grundig under rennende vann. Press vannet godt ut av finfilteret. Finfilteret må ikke være dryppende vått når du setter det på plass igjen. Det kan forårsake feil! Fjern lo fra håndtaket med en fuktig klut. 27

28 Rengjøring og stell Rengjøring av dekselet til finfilteret Kontroll av kondenskassen Fare for skade! Ikke berør kjøleribbene i det bakre området med hendene. Du kan skjære deg. Unngå skade! Beveg støvsugermunnstykket forsiktig, uten trykk. Ellers kan kjøleribbene eller støttene som ligger foran dem bli skadet! Ved synlige tilsmussinger: Fjern evt. lo med en fuktig klut. Pass på at pakningsgummien ikke blir skadet! Kontroller om det er lo på kjøleribbene (se påfølgende tekst). Støvsug synlig smuss forsiktig med støvsugeren. Bruk en sugebørste eller et smalt fugemunnstykke. 28

29 Rengjøring og stell Gjenmontering Det kan kun garanteres at kondenssystemet er tett og at tørketrommelen fungerer problemfritt, når filteret er satt riktig inn og dekselet er lukket! Rengjøring av tørketrommelen Koble maskinen fra strømnettet. Sett filteret riktig vei inn på håndtaket. For at filteret skal sitte helt nøyaktig foran kondenskasseenheten: Ikke bruk skuremidler, løsemiddelholdige rengjøringsmidler, glasseller universalrengjøringsmidler. Slike midler kan skade kunststoffoverflater og andre deler. Rengjør tørketrommelen med en myk klut som er lett fuktet med et mildt rengjøringsmiddel eller såpevann. Rengjør dørpakningen på innsiden av døren med en fuktig klut. Tørk alle delene med en myk klut. Rustfritt stål (f.eks. trommelen) kan du rengjøre med et egnet pussemiddel for rustfritt stål. Stikk håndtaket med filteret foran på de to føringsstiftene. Pass på at det gule punktet på håndtaket befinner seg på høyre side. Skyv filteret helt inn. Lukk dekselet. 29

30 Feilretting Hvis feil oppstår De fleste feil kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare tid og kostnader, siden du slipper å tilkalle service. De følgende tabellene skal hjelpe deg til å finne årsaken til en feil og til å rette feilen. Vær imidlertid oppmerksom på dette: Reparasjoner på elektriske apparater må bare utføres av autoriserte fagfolk. På grunn av ukyndig utførte reparasjoner kan det oppstå betydelig fare for brukeren. Kontroll- og feilmeldinger Problem Kontrollampen Tøm beholder lyser og programmet blir avbrutt. Varselsignalet høres. Programmet blir avbrutt. Muligens høres varselsignalet og Rens luftveje eller Tøm beholder blinker. Årsak og retting Kondensvannbeholderen er full. Tøm kondensvannbeholderen. Åpne og lukk døren mens tørketrommelen er slått på for å slokke kontrollampen. Årsaken kan ikke fastslås umiddelbart. Slå tørketrommelen av og på igjen. Start et program. Hvis programmet avbrytes og en feilmelding vises igjen, foreligger det en feil. Kontakt Mieles kundeservice. 30

31 Feilretting Problem Kontrollampen Start blinker langsomt og displayet er mørkt. Kontrollampen Rens luftveje lyser etter programslutt. Kontrollampen Rens luftveje lyser etter programavbrudd. Ved programslutt blinker: lyser Årsak og retting Tørketrommelen befinner seg i standby-modus. Det er ingen feil, men en forskriftsmessig funksjon. Se "Innstille standby" i kapittel "Programmeringsfunksjoner". Lofiltrene er fulle av lo. Rengjør finfilteret. Rengjør lofiltrene. Åpne og lukk døren mens tørketrommelen er slått på for å slokke kontrollampen. Det er svært mye lo. Rengjør finfilter, lofiltre og kondenskasse. Åpne og lukk døren mens tørketrommelen er slått på for å slokke kontrollampen. Programmet er slutt, men tøyet blir fremdeles avkjølt. Du kan ta ut tøyet og bre det utover, eller la det avkjøles lenger. Programvelgeren ble flyttet. Velg opprinnelig program, da vil resttiden vises igjen. 31

32 Feilretting Ikke tilfredsstillende tørkeresultat Problem Tøyet er ikke tilfredsstillende tørket. Tøy eller hodeputer fylt med dun danner en ubehagelig lukt under tørking. Plagg av syntetfiber er statisk ladet etter tørkingen. Lodannelse Årsak og retting Tøymengden bestod av forskjellige stoffer. Ettertørk med Varm luft. Velg et egnet program neste gang. Du kan tilpasse restfuktigheten for noen programmer individuelt. Se kapittelet "Programmeringsfunksjoner". Tøyet ble vasket med for lite vaskemiddel. Dun er et naturprodukt, og kan føre til mer eller mindre luktdannelse ved oppvarming. Tøy: Bruk tilstrekkelig vaskemiddel når du vasker. Hodeputer: Luft ut hodeputene utenfor tørketrommelen. Bruk en duftampulle (ekstrautstyr) når du foretrekker en bestemt duft. Syntetfiber har en tendens til å bli statisk ladet. Tøymykner som brukes i siste skyllevann ved vask, kan redusere den statiske ladingen under tørkingen. Under tørkingen løsner lo som hovedsakelig har dannet seg på tekstilene på grunn av slitasje ved vask og bruk. Slitasjen på tekstilene i tørketrommel er derimot ubetydelig. Lo som oppstår, blir samlet opp i lofiltrene og finfilteret og er lett å fjerne. Se kapittel "Rengjøring og stell". 32

33 Feilretting Andre problemer Problem Det høres brummelyder. Det kan ikke startes noe program. Trommelbelysningen lyser ikke Årsak og retting Ingen feil! Kompressoren er i drift. Det er normale lyder som oppstår når kompressoren er i drift. Årsaken kan ikke fastslås umiddelbart. Sett inn støpselet. Slå på tørketrommelen. Lukk døren til tørketrommelen. Kontroller sikringen til husinstallasjonen. Strømbrudd? Når strømmen kommer tilbake, starter det programmet som var i gang automatisk. Trommelbelysningen kobles automatisk ut (energisparing). Slå tørketrommelen av og på igjen. Lyspæren kan skiftes ut: se slutten av dette kapittelet. 33

34 Feilretting Problem Tørkingen varer svært lenge eller blir til og med avbrutt*. Årsak og retting Romtemperaturen kan ha steget for kraftig. Åpne en dør eller et vindu, slik at temperaturen i rommet ikke stiger for mye. Vaskemiddelrester, hår og fin lo kan ha tettet lofiltrene og finfilteret. Kjøleribbene kan være tilstoppet. Rengjør lofilteret og finfilteret. Fjern alt synlig lo nede til venstre, bak dekselet til kondenskasserommet (se kapittel "Rengjøring og stell"). Gitteret nede til høyre er tildekket. Fjern vaskekurven eller andre gjenstander. Lofiltrene og finfilteret ble satt inn mens de var våte. Lofiltrene og finfilteret må være tørre. Tøyet ble ikke sentrifugert tilstrekkelig. Sentrifuger tøyet med høyere sentrifugehastighet i vaskemaskinen heretter Trommelen er for full. Ta hensyn til den maksimale tøymengden for hvert tørkeprogram. På grunn av metallglidelåser blir ikke tøyets fuktighetsgrad målt nøyaktig. Åpne glidelåser heretter. Hvis problemet oppstår på nytt, tørk tøy med lange glidelåser kun i programmet Luft varm. * Før du starter programmet på nytt: Slå tørketrommelen av og på igjen. 34

35 Feilretting Utskifting av lyspæren. Koble maskinen fra strømnettet. Åpne døren. Øverst i døråpningen sitter det nedfellbare dekselet for belysningen. Skift ut lyspæren. Skyv dekselet oppover og trykk det fast på venstre og høyre side, til det knepper på plass. Pass på at dekselet sitter skikkelig fast. Fuktighet kan forårsake feil (kortslutning). Skyv et vanlig verktøy* forsiktig inn under sidekanten på dekselet til lyspæren. * f.eks. en bred skrutrekker Trykk skrutrekkeren forsiktig inn, og vri for å åpne dekselet. Dekselet felles ned. Den temperaturbestandige lyspæren bør du bare kjøpe hos en Miele-forhandler eller i Mieles deleavdeling. Lyspæren må være av samme type og ha den maksimale effekten som er angitt på typeskiltet og dekselet for belysningen. Skru lyspæren mot venstre og ta den ut. 35

36 Service Reparasjoner Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, kontakt en Miele-forhandler eller Mieles serviceavdeling. Telefonnummeret til Miele finner du på baksiden av denne bruksanvisningen. Oppgi tørketrommelens modell og nummer. Opplysningene finner du på typeskiltet som kan ses når døren er åpen: Duftampullle Bruk en duftampulle ved tørking når du foretrekker en bestemt duft. Garantitid og garantibetingelser Garantitiden for tørketrommelen er 2 år. Nærmere opplysninger om garantibetingelsene finner du i garantiheftet. Ekstrautstyr Ekstrautstyr til denne tørketrommelen kan kjøpes hos Miele-forhandleren eller i Mieles deleavdeling. Disse og flere andre interessante produkter kan du også bestille på internett. Tørkekurv Med tørkekurven kan du tørke eller lufte produkter som ikke skal utsettes for slitasje. 36

37 Oppstilling og tilkobling Front a Tilkoblingsledning b Betjeningspanel c Kondensvannbeholder (tømmes etter hver tørking) d Dør (må ikke åpnes under tørking) e Deksel for finfilter (må ikke åpnes under tørking) f Fire høydejusterbare skruføtter g Innsugningsåpning for kald luft (må ikke blokkeres av f.eks. en tøykurv eller andre gjenstander) 37

38 Oppstilling og tilkobling Bakside Ved liggende transport: Tørketrommelen skal kun vippes mot venstre side! a Dekselfremspring med gripemuligheter for transportering (piler) b Tilkoblingsledning Transportering av tørketrommelen For å bære tørketrommelen (fra emballasjebunnen til oppstillingsstedet), bruk maskinføttene foran og dekselfremspringet bak. Transporter tørketrommelen som vist på tegningene. Ved transportering som ikke følger disse beskrivelsene, er det nødvendig med en stillstandstid på ca. 1 time, før tørketrommelen blir elektrisk tilkoblet. Ellers kan varmepumpen bli skadet! 38

39 Oppstilling og tilkobling Oppstilling I svingområdet til maskindøren må det ikke installeres låsbare dører, skyvedører eller dører som slår motsatt vei. Innsugningsåpningen for kaldluft på fremsiden av tørketrommelen må ikke stenges eller dekkes, f.eks. av en tøykurv. Ellers dukker det opp en feilmelding! Plassering under en benkeplate eller innbygging i et skap Advarsel varmedannelse: Den varme luftstrømmen som kommer ut på baksiden av tørketrommelen må ledes bort. Ellers vil det oppstå feil! Ved plassering under benk eller ved innbygging kan tørketiden forlenges. Du kan unngå varmedannelse ved å : Skru ut føttene på tørketrommelen slik at det er en avstand på min. 20 mm mellom gulvet og undersiden av tørketrommelen. Skjære av en evt. gjennomgående møbelsokkelforblending i området hvor tørketrommelen er plassert. Å lage åpninger i skapet. Denne tørketrommelen bør ikke plasseres under benk rett ved siden av et kjøle-/fryseskap. Den varme luftstrømmen som kommer ut på undersiden av tørketrommelen øker temperaturen i kjøle-/fryseskapets kondensator, og kjølemaskinen vil gå uavbrutt. Er det ikke mulig å plassere den noen andre steder, må luftspaltene mellom tørketrommel og kjøle-/ fryseskap tettes. Montering/demontering av innbyggingssettet* må gjøres av fagfolk. Et innbyggingssett* er nødvendig. Dekkplaten som er vedlagt innbyggingssettet, erstatter topplaten. På grunn av den elektriske sikkerheten er det nødvendig å montere dekkplaten. En monteringsanvisning er vedlagt innbyggingssettet. Elektrotilkoblingen må alltid være tilgjengelig og installeres i nærheten av tørketrommelen. For nisjehøyder fra: mm er det nødvendig med lengre skruføtter / mm er en / to høydejusteringsrammer nødvendige. *Miele Ekstrautstyr 39

40 Oppstilling og tilkobling Oppretting av tørketrommelen Tørketrommelen må stå loddrett for å virke perfekt. Før senere flytting av tørketrommelen Etter hver tørking er det litt kondensvann i pumpeområdet. Dette kondensvannet kan renne ut når tørketrommelen vippes. Derfor anbefaler vi å starte programmet Luft varm og la det gå i ca. 1 minutt før tørketrommelen flyttes. Restkondensvann føres inn i kondensvannbeholderen. Vask-tørk-søyle Tørketrommelen kan settes sammen med en Miele vaskemaskin til en vasktørk-søyle. Til dette behøves en mellomsats* (WTV). * Miele ekstrautstyr Mellomsatsen må monteres av en fagmann som er autorisert av Miele. Utlign ujevnheter i gulvet ved å skru ut skruføttene. Luftspalten mellom undersiden av tørketrommelen og gulvet må ikke gjøres mindre av avslutningslister, høyflosstepper osv. Ellers blir det ikke tilført nok luft. 40

41 Oppstilling og tilkobling Elektrotilkobling Tørketrommelen leveres tilkoblingsklar med tilkoblingskabel og støpsel. Støpselet må være tilgjengelig til enhver tid, slik at tørketrommelen kan kobles fra strømforsyningen. Maskinen må ikke kobles til skjøtekabler, f.eks. multikontakt eller lignende, for å utelukke en potensiell risiko (brannfare). Tilkoblingsverdi og sikring: se typeskiltet. Kontroller at opplysningene på typeskiltet stemmer med dataene for elektronettet. 41

42 Forbruksdata Tøymengde 1 Bomull skaptørt 2 7,0 Energi Sluttsentrifugeringshastighet i vaskemaskinen Restfuktighet Programtid kg o/min % kwh min 3,5 Bomull skaptørt 7,0 Bomull skaptørt Skåne plus (Skånegang pluss) 7,0 7,0 Bomull stryketørt 7, ,09 1,22 1,85 1,80 1, , , ,0 7,0 7, Strygelet (Lettstelt) skaptørt 3, ,75 54 Strygelet (Lettstelt) skaptørt Skåne plus (Skånegang pluss) ,56 1,35 1,25 1, , ,70 56 Strygelet (Lettstelt) stryketørt 3, ,65 47 Automatic pluss 3, , Vekt for tørt tøy 2 Testprogram iht. norm 392/2012/EU for energimerking. Målt iht. EN Alle verdier som ikke er merket er iht. norm EN Effektforbruk i avslått tilstand: Effektforbruk i ventetilstand (display/kontrollamper lyser): 0,15 W 3,50 W Henvisninger for sammenligningstester: For tester iht. EN skal det før start av testene som skal vurderes, gjennomføres en tørking med 3 kg bomullstøy iht. ovennevnte norm med 70 % restfuktighet i programmet Bomull skaptørt. Forbruksdataene kan avvike fra de oppgitte verdiene avhengig av tøymengde, forskjellige tekstiltyper, restfuktighet etter sentrifugering, spenningsvariasjoner i elektronettet og valgte tilleggsfunksjoner. 42

43 Tekniske data Høyde Bredde Dybde Dybde med åpen dør Høyde for innbygging Bredde for innbygging Dybde for innbygging Kan plasseres under benk Kan settes i søyle Vekt Trommelvolum Tøymengde Kapasitet kondensvannbeholder Lengde på tilkoblingsledningen Tilkoblingsspenning Tilkoblingsverdi Sikring Lyspærens effekt Godkjenninger 850 mm 595 mm 596 mm 1071 mm 820 mm 600 mm 600 mm ja ja 60,5 kg 111 l 1-7 kg (vekt for tørt tøy) 4,2 l 2,00 m se typeskiltet se typeskiltet se typeskiltet se typeskiltet se typeskiltet 43

44 Programmeringsfunksjoner for endring av standardverdier På fabrikken er denne tørketrommelen innstilt slik, at den arbeider effektivt for alle behov. Det er også mulig å endre standardverdiene til tørketrommelen. Da kan du tilpasse tørketrommelens elektronikk til dine personlige behov. Det er valgfritt om du vil benytte deg av programmeringsfunksjonene. 44

45 Programmeringsfunksjoner Endre restfuktigheten i programmet "Bomull" Tørketrommelens elektronikk er konstruert for mest mulig effektiv og energibesparende tørking. I dette programmet kan du samtidig innstille tørketrinnene tørrere eller fuktigere. Unntak: Tørketrinnet Skaptørt forblir uendret. Programmeringen og lagringen skjer med betjeningsskritt (,,...) ved hjelp av tasten Start og programvelgeren. Forutsetning: Tørketrommelen er slått av. Døren er lukket. Programvelgeren står på Stopp. Trykk tasten Start og hold den inne under betjeningsskrittene -. Slå på tørketrommelen. Vent til kontrollampen for tasten Start lyser konstant og slipp deretter tasten Start. Kontrollampen Tøm beholder blinker 1x. Hvilken opsjon som er valgt, vises i displayet med et tall vekselvis med. Restfuktigheten blir fuktigere Fabrikkinnstilling (Kontrollampen Rens luftveje blinker i tillegg 1x) Restfuktigheten blir tørrere (Kontrollampen Rens luftveje blinker i tillegg 2x) Ved å trykke tasten Start kan du endre tallet. Slå av tørketrommelen. Programmeringen blir lagret permanent. Den kan endres igjen når som helst. Kontroll Gjennomfør betjeningsskrittene -. Slå av tørketrommelen etter at kontrollampene (se ovenfor) er kontrollert. 45

46 Programmeringsfunksjoner Endre restfuktigheten i Programmet "Strygelet" (Lettstelt) Tørketrommelens elektronikk er konstruert for mest mulig effektiv og energibesparende tørking. I dette programmet kan du samtidig innstille tørketrinnene tørrere eller fuktigere. Programmeringen og lagringen skjer med betjeningsskritt (,,...) ved hjelp av tasten Start og programvelgeren. Forutsetning: Tørketrommelen er slått av. Døren er lukket. Programvelgeren står på Stopp. Trykk tasten Start og hold den inne under betjeningsskrittene -. Slå på tørketrommelen. Vent til kontrollampen for tasten Start lyser konstant og slipp deretter tasten Start. Still programvelgeren på Bomull skaptørt+. Kontrollampen Tøm beholder blinker 2x. Hvilken opsjon som er valgt, vises i displayet med et tall vekselvis med. Restfuktigheten blir fuktigere Fabrikkinnstilling (Kontrollampen Rens luftveje blinker i tillegg 1x) Restfuktigheten blir tørrere (Kontrollampen Rens luftveje blinker i tillegg 2x) Ved å trykke tasten Start kan du endre tallet. Slå av tørketrommelen. Programmeringen blir lagret permanent. Den kan endres igjen når som helst. Kontroll Gjennomfør betjeningsskrittene -. Slå av tørketrommelen etter at kontrollampene (se ovenfor) er kontrollert. 46

47 Programmeringsfunksjoner Innstille Antikrøll For å unngå bretter, dersom tøyet ikke blir tatt ut med en gang programmet er slutt. Trommelen fortsetter å rotere i ca. 2 timer etter programslutt. Antikrøll er koblet inn på fabrikken. Den kan forkortes eller kobles ut. er aktiv i alle programmer, bortsett fra Ull. bør alltid være innkoblet. Programmeringen og lagringen skjer med betjeningsskritt (,,...) ved hjelp av tasten Start og programvelgeren. Forutsetning: Tørketrommelen er slått av. Døren er lukket. Programvelgeren står på Stopp. Trykk tasten Start og hold den inne under betjeningsskrittene -. Slå på tørketrommelen. Vent til kontrollampen for tasten Start lyser konstant og slipp deretter tasten Start. Still programvelgeren på Bomull skaptørt. Kontrollampen Tøm beholderen blinker 3x. Hvilken opsjon som er valgt, vises i displayet med et tall vekselvis med. Antikrøll av Antikrøll 1 time (Kontrollampen Rens luftveje blinker i tillegg 1x) Antikrøll 2 timer (fabrikkinnstilling) (Kontrollampen Rens luftveje blinker i tillegg 2x) Ved å trykke tasten Start kan du endre tallet. Slå av tørketrommelen. Programmeringen blir lagret permanent. Den kan endres igjen når som helst. Kontroll Gjennomfør betjeningsskrittene -. Slå av tørketrommelen etter at kontrollampene (se ovenfor) er kontrollert. 47

48 Programmeringsfunksjoner Inn-/utkobling av varselsignalet Når tørkeprogrammet er slutt høres et akustisk signal (i maks. 1 time i intervaller). Varselsignalet er innkoblet på fabrikken. Det kan kobles ut. Varseltonen ved feilmeldinger er uavhengig av om varselsignalet er koblet inn eller ut. Programmeringen og lagringen skjer med betjeningsskritt (,,...) ved hjelp av tasten Start og programvelgeren. Forutsetning: Tørketrommelen er slått av. Døren er lukket. Programvelgeren står på Stopp. Trykk tasten Start og hold den inne under betjeningsskrittene -. Slå på tørketrommelen. Vent til kontrollampen for tasten Start lyser konstant og slipp deretter tasten Start. Still programvelgeren på Bomull skånegang pluss. Kontrollampen Tøm beholder blinker 4x. Hvilken opsjon som er valgt, vises i displayet med et tall vekselvis med. Varselsignal av Varselsignal på (fabrikkinnstilling) (Kontrollampen Rens luftveje blinker i tillegg 1x) Ved å trykke tasten Start kan du endre tallet. Slå av tørketrommelen. Programmeringen blir lagret permanent. Den kan endres igjen når som helst. Kontroll Gjennomfør betjeningsskrittene -. Slå av tørketrommelen etter at kontrollampene (se ovenfor) er kontrollert. 48

49 Programmeringsfunksjoner Endre programvalget for "Automatic pluss" I dette programmet er tørkeresultatet innstillt på standard tørketrinn Skaptørt. Dette kan du endre til tørketrinnet Stryketørt (fuktigere) eller Skaptørt+ (tørrere en standard tørketrinn). Programmeringen og lagringen skjer med betjeningsskritt (,,...) ved hjelp av tasten Start og programvelgeren. Forutsetning: Tørketrommelen er slått av. Døren er lukket. Programvelgeren står på Stopp. Trykk tasten Start og hold den inne under betjeningsskrittene -. Slå på tørketrommelen. Vent til kontrollampen for tasten Start lyser konstant og slipp deretter tasten Start. Still programvelgeren på Bomull stryketørt. Kontrollampen Tøm beholder blinker 6x. Hvilken opsjon som er valgt, vises i displayet med et tall vekselvis med. Standard tørketrinn blir Stryketørt Fabrikkinnstilling (Kontrollampen Rens luftveje blinker i tillegg 1x) Standard tørketrinn blir Skaptørt+ (Kontrollampen Rens luftveje blinker i tillegg 2x) Ved å trykke tasten Start kan du endre tallet. Slå av tørketrommelen. Programmeringen blir lagret permanent. Den kan endres igjen når som helst. Kontroll Gjennomfør betjeningsskrittene -. Slå av tørketrommelen etter at kontrollampene (se ovenfor) er kontrollert. 49

50 Programmeringsfunksjoner Innstille standby Kontrollampen blir mørk etter 10 minutter og kontrollampen for tasten Start blinker langsomt: Reduksjon av energiforbruket. Avslutte Standby Drei programvelgeren eller trykk tasten Start. Ingen av delene har noen innvirkning på det programmet som er i gang. På Standby-funksjonen er innkoblet. Kontrollampene slokner etter 10 minutter: dersom du ikke velger noe program etter at tørketrommelen er slått på, etter programstart. Men: Ved programslutt eller ved slutten av antikrøllfasen, kobles kontrollampene inn igjen i 10 minutter. Varselsignalet (hvis valgt) høres i 10 minutter ved programslutt. Ikke under programforløpet (fabrikkinnstilling) Som beskrevet under "På". Men: kontrollampene slokner ikke under programforløpet. Av Kontrollampene slokner ikke mens tørketrommelen er på. Programmeringen og lagringen skjer med betjeningsskritt (,,...) ved hjelp av tasten Start og programvelgeren. Forutsetning: Tørketrommelen er slått av. Døren er lukket. Programvelgeren står på Stopp. Trykk tasten Start og hold den inne under betjeningsskrittene -. Slå på tørketrommelen. Vent til kontrollampen for tasten Start lyser konstant og slipp deretter tasten Start. Still programvelgeren på Bomull rulltørt. Kontrollampen Tøm beholder blinker 8x. 50

51 Programmeringsfunksjoner Hvilken opsjon som er valgt, vises i displayet med et tall vekselvis med. På Ikke under programforløpet (fabrikkinnstilling) (kontrollampen Rens luftveje blinker i tillegg 1x) Av (Kontrollampen Rens luftveje blinker i tillegg 2x) Ved å trykke tasten Start kan du endre tallet. Slå av tørketrommelen. Programmeringen blir lagret permanent. Den kan endres igjen når som helst. Kontroll Gjennomfør betjeningsskrittene -. Slå av tørketrommelen etter at kontrollampene (se ovenfor) er kontrollert. 51

52 Programmeringsfunksjoner Kun aktuelt ved ekstremt bløtt vann: Endre ledeverdi-innstilling Denne programmeringsfunksjonen skal bare innstilles hvis restfuktigheten ikke blir målt riktig pga. ekstremt bløtt vann. Forutsetning Vannet som tøyet ble vasket i er ekstremt bløtt og ledeverdien (elektrisk ledeevne) er mindre enn 150 μs. Det ansvarlige vannverket kan gi opplysninger om ledeverdien til drikkevannet. Denne programmeringsfunksjonen må ikke aktiveres dersom ikke ovennevnte forutsetninger er tilstede. Ellers kan tørkeresultatet bli utilfredsstillende! Programmeringen og lagringen skjer med betjeningsskritt (,,...) ved hjelp av tasten Start og programvelgeren. Forutsetning: Tørketrommelen er slått av. Døren er lukket. Programvelgeren står på Stopp. Trykk tasten Start og hold den inne under betjeningsskrittene -. Slå på tørketrommelen. Vent til kontrollampen for tasten Start lyser konstant og slipp deretter tasten Start. Still programvelgeren på Udglatning, skånsom. 52 Kontrollampen Tøm beholder blinker 1x langt, 2x kort. Hvilken opsjon som er valgt, vises i displayet med et tall vekselvis med. Fabrikkinnstilling Ledeverdi-innstilling lav (kontrollampen Rens luftveje blinker i tillegg 1x) Ved å trykke tasten Start kan du endre tallet. Slå av tørketrommelen. Programmeringen blir lagret permanent. Den kan endres igjen når som helst. Kontroll Gjennomfør betjeningsskrittene -. Slå av tørketrommelen etter at kontrollampene (se ovenfor) er kontrollert.

53

54

55

56 Rett til endringer forbeholdes/nds/4513 M.-Nr / 01

Bruksanvisning Kondenstørketrommel

Bruksanvisning Kondenstørketrommel Bruksanvisning Kondenstørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 938 440 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Kondenstørketrommel T 8812 C, T 8813 C Edition 111

Kondenstørketrommel T 8812 C, T 8813 C Edition 111 Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 8812 C, T 8813 C Edition 111 Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 021 190 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 05 967 420 Innhold Sikkerhetsregler...................................................

Detaljer

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. BRUK AV MASKINEN Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. Sorter vasken etter vaskeanvisningene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes

Detaljer

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisning Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 7644 C. no-no. Bruksanvisningen må leses

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 7644 C. no-no. Bruksanvisningen må leses Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 7644 C Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 857 020 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 8823 C. no-no. Bruksanvisningen må leses

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 8823 C. no-no. Bruksanvisningen må leses Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 8823 C Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 872 360 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 751 330 Aktivt miljøvern

Detaljer

Betjening av maskinen

Betjening av maskinen Betjening av maskinen Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 5135 C

Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 5135 C Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 5135 C Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 507

Detaljer

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150 Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic no-no M.-Nr. 09 579 150 Innhold Valg av programmer...3 Programpakker....4 Sentrifugering...5 Programoversikt...6 Programforløp...10 Vaskemiddel...12

Detaljer

Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario

Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 7135 C Plus

Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 7135 C Plus Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 7135 C Plus Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 4859 Ci SUPERTRONIC. no-no. Bruksanvisningen må leses

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 4859 Ci SUPERTRONIC. no-no. Bruksanvisningen må leses Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4859 Ci SUPERTRONIC Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 865

Detaljer

Bruksanvisning. Utluftningstørketrommel T 8723

Bruksanvisning. Utluftningstørketrommel T 8723 Bruksanvisning Utluftningstørketrommel T 8723 Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 871 990 Aktivt

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136 Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 507 020 Aktivt

Detaljer

BRUK AV TØRKETROMMELEN

BRUK AV TØRKETROMMELEN Du finner mer informasjon i bruksanvisningen. BRUK AV TØRKETROMMELEN Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes i trommel ved lave temperaturer Kan tørkes i trommel

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 7136 Plus

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 7136 Plus Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 7136 Plus Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 975 200

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5186

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5186 Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5186 Elektro Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 955

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 111 210 Aktivt miljøvern

Detaljer

Normale lyder ʠ ʠ ʠ ʠ ʠ. ʠ ʠ ʠ ʠ ʠ Underbygging I stedet for maskinens dekkplate skal en metallplate monteres av en fagperson. 10

Normale lyder ʠ ʠ ʠ ʠ ʠ. ʠ ʠ ʠ ʠ ʠ Underbygging I stedet for maskinens dekkplate skal en metallplate monteres av en fagperson. 10 Vedlikehold og rengjøring Installasjon Fjern vaskemiddelrester med én gang. Tørkes av med en myk og fuktig klut. Under tørking kan det samle seg vann mellom vindu og pakning. Dette påvirker ikke tørketrommelens

Detaljer

Bruksanvisning Kondenstørketrommel

Bruksanvisning Kondenstørketrommel Bruksanvisning Kondenstørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 938 470 Aktivt miljøvern Retur

Detaljer

Vedlikehold og rengjøring Kun når tørketrommelen er slått av! Installere Kabinett, betjeningsfelt Valgfritt tilbehør Levering: tørketrommel, bruks- og

Vedlikehold og rengjøring Kun når tørketrommelen er slått av! Installere Kabinett, betjeningsfelt Valgfritt tilbehør Levering: tørketrommel, bruks- og Vedlikehold og rengjøring Kun når tørketrommelen er slått av! Installere Kabinett, betjeningsfelt Valgfritt tilbehør Levering: tørketrommel, bruks- og oppstillingsanvisning, ullkurv (alt etter modell).

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER INNHOLD FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN DRENERINGSSYSTEM - BARE FOR MODELLER MED TOPPMONTERT VANNBEHOLDER SNU DØREN BARNESIKRING

Detaljer

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4463 C

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4463 C Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4463 C Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06 496 730 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 442 100 Aktivt

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. N Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 692 700 2 M.-Nr.

Detaljer

VEILEDNING FOR DAGLIG BRUK

VEILEDNING FOR DAGLIG BRUK VEILEDNING FOR DAGLIG BRUK NO TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET PRODUKT FRA BAUKNECHT. For å kunne motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere ditt apparat på http://www.bauknecht.eu/ register

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BRUK AV TØRKETROMMELEN

BRUK AV TØRKETROMMELEN Du finner mer informasjon i bruksanvisningen. BRUK AV TØRKETROMMELEN Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes i trommel ved lave temperaturer Kan tørkes i trommel

Detaljer

Vaskemaskinguide 2014

Vaskemaskinguide 2014 Vaskemaskinguide 2014 IKEAs vaskemaskiner designet for hverdagslivet IKEAs vaskemaskiner har brukervennlige funksjoner som passer ulike behov og gjør klesvasken enklere. Vi har frittstående maskiner med

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15

INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15 INNHOLDSFORTEGNELSE N BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15 SIKKERHETSREGLER SIDE 15 KLARGJØRING AV TØYET SIDE 16 VALG AV TØRKETID

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING DAGLIG REFERANSE VEILEDNING MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT. For å motta assistanse som er mer fullstendig, må du registrere apparatet ditt på http://www.whirlpool.eu/register Før du

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 495 320

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 751 280 Aktivt miljøvern

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

Tørke. Betjeningspanelet

Tørke. Betjeningspanelet Din nye tørketrommel Gratulerer - Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Siemens. Denne tørketrommelen har et svært lavt energiforbruk. Alle tørketromler som

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 288 570 Aktivt miljøvern

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 644 230 Aktivt miljøvern

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 7000 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 734 520 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe STARLINE

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe STARLINE Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe STARLINE Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3375

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3375 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3375 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 838 290 Aktivt miljøvern

Detaljer

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING DAGLIG REFERANSE VEILEDNING MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL PRODUKT For å motta mer utfyllende hjelp og støtte, vennligst registrer produktet ditt ved www. whirlpool. eu / register WWW Du kan

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

V-ZUG Ltd. Tørketrommel. Adora TSL WP. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Tørketrommel. Adora TSL WP. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Tørketrommel Adora TSL WP Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 655 680 Aktivt miljøvern

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 288 600 Aktivt miljøvern

Detaljer

Tørke. Betjeningspanelet. Slå av tørketrommelen Sett programvelgeren på Av. La ikke tøyet bli liggende i tørketrommelen!

Tørke. Betjeningspanelet. Slå av tørketrommelen Sett programvelgeren på Av. La ikke tøyet bli liggende i tørketrommelen! Din nye tørketrommel Gratulerer Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Siemens. Denne tørketrommelen har et svært lavt energiforbruk. Alle tørketromler som sendes

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 209 410 Aktivt miljøvern

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 208 180 Aktivt miljøvern

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Tørke. Betjeningspanelet. Slå av tørketrommelen Sett programvelgeren på Av. La ikke tøyet bli liggende i tørketrommelen.

Tørke. Betjeningspanelet. Slå av tørketrommelen Sett programvelgeren på Av. La ikke tøyet bli liggende i tørketrommelen. Din nye tørketrommel Gratulerer - Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Siemens. Denne tørketrommelen har et svært lavt energiforbruk. Alle tørketromler som

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Tørking. Belysning inne i trommelen (avhengig av modell)

Tørking. Belysning inne i trommelen (avhengig av modell) Din nye tørketrommel Gratulerer Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Siemens. Denne tørketrommelen med avtrekk har et meget lavt energiforbruk. Alle tørketromler

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisning Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 654 560 Aktivt miljøvern

Detaljer

Tørke. Instrumentpanel. Kondensvannbeho lder med filter. Dør

Tørke. Instrumentpanel. Kondensvannbeho lder med filter. Dør Tørketrommelen Gratulerer du har valgt å kjøpe et Gaggenau-apparat som er moderne og av høy kvalitet. Et karakteristisk trekk ved kondenstørketrommelen med varmepumpe og automatisk rengjøring av varmeveksleren

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer