Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111"

Transkript

1 Bruksanvisning Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter tørketrommelen mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling; de kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og reduserer avfallsmengden. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Sparing av energi Slik kan du unngå unødig forlengelse av tørketiden og økt energiforbruk: Sentrifuger tøyet med maksimal sentrifugehastighet i vaskemaskinen. Du sparer ca. 20 % energi og tid ved tørkingen hvis du sentrifugerer ved 1600 o/min i stedet for 1000 o/min. Tørk maksimal tøymengde for hvert enkelt program. Da er energiforbruket gunstigst, for tøymengden sett under ett. Sørg for at romtemperaturen ikke er for høy. Hvis det er andre apparater i rommet, som avgir varme, bør du lufte eller slå av disse apparatene. Rengjør filterflatene til lofiltrene etter hver tørking. Lever i stedet apparatet til et offentlig avfallsanlegg, som tar i mot brukte elektriske og elektroniske apparater. Forhør deg evt. med forhandleren. Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 2

3 Innhold Aktivt miljøvern...2 Kassering av transportemballasjen...2 Sparing av energi...2 Sikkerhetsregler....6 Betjening av tørketrommelen...15 Betjeningspanel...15 Tøypleie...17 Vedlikeholdssymboler...17 Tørketips...17 Slik tørker du riktig...18 Kortveiledning...18 Tilleggsfunksjoner/startforvalg...21 Tilleggsfunksjoner...21 Skåne plus (Skånegang pluss) Varselsignal...21 Startforvalg Programoversikt...22 Endre programforløp...26 Program som er i gang Avbryte programmet og velge et nytt program Avbryte programmet og ta ut tøyet...26 Endre startforvalg...26 Legge inn mer tøy eller ta ut tøy...26 Resttid...26 Rengjøring og stell...27 Tømming av kondensvannbeholderen...27 Vær oppmerksom på rengjøringsintervallene...28 Når skal filterflatene til lofiltrene rengjøres? Når skal finfilteret rengjøres?

4 Innhold Filterflatene til lofiltrene...29 Tørr rengjøring...29 Rengjøring med vann...30 Innsetting...30 Finfilter...31 Uttaking Rengjøring av finfilteret...31 Rengjøring av dekselet til finfilteret...32 Rengjøring av kondenskasserommet...32 Gjenmontering...33 Rengjøring av tørketrommelen...33 Feilretting...34 Hvis feil oppstår...34 Kontroll- og feilmeldinger Ikke tilfredsstillende tørkeresultat...36 Andre problemer...37 Rengjøring av kjøleribbene (gitteret nede til høyre)...39 Utskifting av lyspæren...40 Service...41 Reparasjoner...41 Programoppdatering (Update) Garantibetingelser og garantitid...41 Ekstrautstyr...41 Oppstilling og tilkobling...42 Front Bakside...43 Transportering av tørketrommelen...43 Oppstillingssted Innbygging under en benkeplate eller i et skap...44 Oppretting...45 Vask-tørk-søyle

5 Innhold Bruk av kondensvannslange...46 Plassering av avløpsslangen...46 Montering av avløpsslangen (til vask/sluk i gulvet) Spesielle tilkoblingsbetingelser hvor tilbakeslagsventil er nødvendig...47 Elektrotilkobling...49 Forbruksdata...50 Tekniske data...51 Elektronisk låsefunksjon...53 Programmeringsfunksjoner...54 Endre restfuktigheten i programmet "Bomull" Endre restfuktigheten i programmet "Strygelet" (Lettstelt)" Innstille Antikrøll...56 Innstille varselsignalets lydstyrke...57 Innstille standby...58 Innstille memory-funksjon...60 Innstille kvitteringstone...61 Kun aktuelt ved ekstremt bløtt vann: Endre ledeverdi-innstilling Legge til ekstra tørketrinn

6 Sikkerhetsregler Denne bruksanvisningen må leses. Denne tørketrommelen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis tørketrommelen ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skade på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen før du tar tørketrommelen i bruk. Den gir viktige opplysninger om sikkerhet, bruk og vedlikehold av tørketrommelen. Du beskytter deg selv og forhindrer skade på tørketrommelen. Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. Forskriftsmessig bruk Denne tørketrommelen er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder. Denne tørketrommelen er ikke beregnet for utendørs bruk. Tørketrommelen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig i en husholdning, til tørking av tekstiler som er vasket i vann, og som i følge produsentens vedlikeholdsetikett tåler trommeltørking. Annen bruk er ikke tillatt. Miele er ikke ansvarlig skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening. 6

7 Sikkerhetsregler Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene tørketrommelen på en sikker måte, må ikke bruke denne tørketrommelen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. Barn i husholdningen Barn under åtte år må holdes vekk fra tørketrommelen, med mindre de er under konstant tilsyn. Barn over åtte år, får bare betjene, rengjøre eller vedlikeholde tørketrommelen uten tilsyn, dersom tørketrommelens funksjon er forklart slik at de kan betjene, rengjøre eller vedlikeholde den på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av tørketrommelen. Ikke la barn leke med tørketrommelen. 7

8 Sikkerhetsregler Teknisk sikkerhet Kontroller at tørketrommelen ikke har ytre, synlige skader før den stilles opp. En skadet maskin må ikke stilles opp og tas i bruk. Før tørketrommelen tilkobles, må tilkoblingsdataene (sikring, spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for el-nettet. Ta kontakt med elektrofagfolk hvis du er i tvil. Sikkerheten for det elektriske anlegget i tørketrommelen garanteres kun hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen kontrolleres. I tvilstilfeller bør fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning. Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke skjøtekabler (brannfare på grunn av overoppheting). Hvis tilkoblingsledningen er skadet, må den skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å unngå fare for brukeren. Hvis ukyndige reparerer maskinen, kan brukeren utsettes for fare, som Miele ikke kan ta ansvaret for. Reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader. Defekte deler må bare skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre maskiner, blir oppfylt. 8

9 Sikkerhetsregler Ved feil eller ved rengjøring og stell, må tørketrommelen kobles fra strømnettet. Maskinen er strømløs bare når: støpselet på maskinen er trukket ut eller sikringen i husinstallasjonen er koblet ut eller skrusikringen i husinstallasjonen er skrudd helt ut. Denne tørketrommelen må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). Det må ikke foretas endringer på tørketrommelen uten uttrykkelig tillatelse fra Miele. Opplysninger om varmepumpe og kjølemedium: Tørketrommelen arbeider med et kjølemedium i gassform, som komprimeres av en kompressor. Kjølemediet, som gjennom komprimering, har fått et høyere temperaturnivå og blitt flytende, ledes i et lukket kretsløp gjennom kondenskassen, hvor varmeutvekslingen finner sted med tørkeluften som strømmer forbi. Brummelyder under tørkeprosessen er normalt, og skyldes varmepumpeteknikken. Tørketrommelens funksjon blir ikke påvirket. Kjølemediet er ikke brennbart og ikke eksplosivt. En stillstandstid etter riktig transport og oppstilling av tørketrommelen er vanligvis ikke nødvendig (se kapittel "Oppstilling og tilkobling"). I motsatt fall: Vær oppmerksom på stillstandstiden! Ellers kan varmepumpen bli skadet! Denne tørketrommelen inneholder fluoriserte drivhusgasser. Hermetisk lukket. Betegnelse: R134a 9

10 Sikkerhetsregler Folg anvisningene i kapitlene "Oppstilling og tilkobling" og "Tekniske data". Nettpluggen ma vare tilgjengelig til enhver tid, slik at torketrommelen kan kobles fra stromforsyningen. Luftspalten mellom undersiden av torketrommelen og gulvet ma ikke gjores mindre av avslutningslister, hoyflosstepper osv. Ellers blir det ikke tilfort nok luft. I svingomradet til maskindoren ma det ikke installeres lasbare dorer, skyvedorer eller dorer som slar motsatt vei. Forskriftsmessig bruk Maksimal kapasitet er 8 kg (tort toy). Programmer med mindre toymengder finner du i kapitlet "Programoversikt". Brannfare! Denne torketrommelen ma ikke kobles til en styrbar stikkontakt (f.eks. med et tidsur eller et elektrisk anlegg med toppbelastningsutkobling). Hvis torkeprogrammet skulle bli avbrutt for avkjolingsfasen, kan det vare fare for selvantenning av toyet. 10

11 Sikkerhetsregler Pa grunn av brannfare, ma du ikke torke klar nar de: ikke er vasket. ikke er tilstrekkelig rengjort, og har rester av olje, fett eller lignende (f.eks. kjokken- eller kosmetikktekstiler med rester av olje, fett eller kremer). Hvis tekstilene ikke er skikkelig rengjort, er det brannfare pga. selvantenning. Selv etter at torkeprosessen er ferdig, og ogsa etter at toyet er tatt ut av torketrommelen, er det fare for at toyet kan selvantenne. er behandlet med brannfarlige rengjoringsmidler eller har rester av aceton, alkohol, bensin, petroleum, parafin, flekkfjerner, terpentin, voks og voksfjerner eller kjemikalier (gjelder f.eks. mopper, gulvkluter, vaskekluter). inneholder rester av harspray-, neglelakkfjerner eller lignende. Vask slike tekstiler grundig: bruk tilstrekkelig med vaskemiddel og velg hoy temperatur. Vask toyet flere ganger hvis du er i tvil. Fjern alle gjenstander fra lommene (som f.eks. lightere, fyrstikker). Advarsel: Sla aldri av torketrommelen for torkeprogrammet er slutt. I sa fall ma alle tekstilene straks tas ut av torketrommelen og bres utover slik at varmen kan bli avgitt. Skyllemiddel og lignende produkter bor brukes i henhold til anvisningene for skyllemiddelet. 11

12 Sikkerhetsregler Pa grunn av brannfare, ma tekstiler eller produkter aldri torkes i torketrommelen hvis: det er brukt industrikjemikalier til rengjoring (f.eks. ved kjemisk rengjoring). de inneholder skumgummi-, gummi eller gummilignende deler. Det er f.eks. produkter av lateksskumgummi, dusjforheng, vanntette tekstiler, gummierte artikler og klar, hodeputer med skumgummibiter. de er fylt og er skadet (f.eks. puter eller jakker). Hvis fyllet faller ut, kan det oppsta brann. For mange programmer folger avkjolingsfasen etter oppvarmingsfasen, for a sikre at tekstilene blir torket med en temperatur de ikke kan ta skade av (f.eks. for a unnga selvantenning). Forst etter denne fasen, er programmet slutt. Ta alltid alle tekstilene ut av torketrommelen rett etter programslutt. Ikke stott eller len deg pa doren. Torketrommelen kan velte. Fare for skade! Lukk doren etter hver torking. Da unngar du at: barn forsoker a klatre inn i trommelen eller gjemmer gjenstander i den. smadyr klatrer inn i trommelen. 12

13 Sikkerhetsregler Tørketrommelen må ikke brukes uten lofiltre eller med lofiltre som er skadet. finfilter eller finfiltre som er skadet. Da vil det bli for mye lo i tørketrommelen, noe som kan føre til feil på tørketrommelen! Rengjør filterflatene til lofiltrene etter hver tørking. Lofiltrene og finfilteret må tørkes etter fuktig rengjøring. Våte lofiltre kan føre til funksjonsfeil under tørkingen. Ikke plasser tørketrommelen i et rom hvor det er fare for frost. Temperaturer rundt frysepunktet påvirker tørketrommelens funksjon. Kondensvann som fryser i pumpen og i avløpsslangen kan føre til skader. Hvis du kobler til kondensvannslangen: Sikre slangen så den ikke glir ned hvis den f.eks. henges på en vask. Ellers kan slangen gli ned, og kondensvannet som renner ut, kan forårsake skade. Kondensvann er ikke drikkevann. Det er helsefarlig for mennesker og dyr å drikke dette vannet. Hold alltid tørketrommelens omgivelser frie for støv og lo. Smusspartikler i luften som suges inn kan med tiden tette kondenskassen. Ikke spyl tørketrommelen med vannslange. 13

14 Sikkerhetsregler Tilbehor Tilbehorsdeler kan bare monteres i eller til maskinen, dersom de uttrykkelig er godkjent av Miele. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar. Mieles torketromler og vaskemaskiner kan oppstilles i en vask-tork-soyle. Til dette behoves en mellomsats (WTV, ekstrautstyr). Var oppmerksom pa at mellomsatsen bade ma passe til torketrommelen og vaskemaskinen. Sorg for at Miele-sokkelen, som er a fa kjopt som ekstrautstyr, passer til denne torketrommelen. Miele kan ikke gjores ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene og advarslene ikke blir fulgt. 14

15 Betjening av tørketrommelen Betjeningspanel Tast Skåne plus (Skånegang pluss) Ømfintlige tekstiler tørkes med redusert mekanisk belastning. Tast for tørketrinn Kontrollamper angir det valgte tørketrinnet for tørketrinnsprogrammene. Se kapittel "Slik tørker du riktig". Display Se neste side. Tast Startforvalg Denne tasten har en dobbelfunksjon: - Valg av startforvalgstid. - Valg av programtid for Varmluft. Tast Varselsignal Det høres et akustisk signal når programmet er slutt. Perfect Dry-lampe For alle tørketrinnsprogrammer. Se neste side. Kontroll-/feilmeldinger Se kapitlene "Feilretting" og "Service". Tast Start/Stop Med denne tasten starter eller avbryter du et program. Tasten blinker ved programvalget og lyser etter programstart. Programvelger Kan dreies mot høyre- eller venstre. Kontrollamper kjennetegner det valgte programmet. Tast Dør Døren åpnes med denne tasten, uavhengig av om maskinen har strøm eller ikke. Tast Slår tørketrommelen på og av. 15

16 Betjening av tørketrommelen Følgende vises i displayet programtiden. programforløpet Tørking Kaldluft Stopp. kontroll- og feilmeldinger. Følgende innstilles via displayet programtiden for Varmluft. startforvalg. Du kan la et valgt program starte automatisk senere. programmeringsfunksjoner. Med programmeringsfunksjonene kan du tilpasse tørketrommelens elektronikk til ulike behov. Se kapitlet med samme navn i denne bruksanvisningen. Perfect Dry-lampe Perfect Dry-systemet måler tøyets restfuktighet i tørketrinnsprogrammene og sørger for nøyaktig tørking. Etter programstart registrerer elektronikken programtiden (resttidsprognose). I denne tiden blinker kontrollampen Perfect Dry. Etter kort tid vises programtiden og kontrollampen slokner. Når det innsilte tørketrinnet er nådd, lyser kontrollampen Perfect Dry frem til programmet er slutt. Ved følgende tidsstyrte programmer er Perfect Dry-lampen alltid mørk: Ull, Impregnering, Varmluft, Udglatning skånsom (skånsom glatting). Resttidsprognose I displayet vises antatt programtid (resttidsprognose). På grunn av følgende faktorer, kan resttidsprognosen stadig variere: Restfuktighet etter sentrifugering; tekstiltype; tøymengde; romtemperatur eller spenningsvariasjoner i elektronettet. Elektronikken tilpasser seg derfor kontinuerlig til den individuelle tøyporsjonen på nytt, slik at resttidsprognosen stadig blir mer nøyaktig. Resttidsprognosen kontrolleres permanent under tørkingen, noe som i noen tilfeller kan føre til tidsforskyvning. Likeledes kan programmer bli avsluttet før tiden, f.eks. ved spesielt fine stoffer, svært små tøymengder, eller hvis tørketrommelen akkurat har vært i bruk. Første igangsetting Oppstilling og tilkobling av tørketrommelen må være riktig. Hvis tørketrommelen ikke transporteres som beskrevet i kapittel "Oppstilling og tilkobling", er det nødvendig med en stillstandstid på ca. 1 time før tørketrommelen kobles til el-nettet. 16

17 Tøypleie Vedlikeholdssymboler Tørking / Normal/lav temperatur. Temperaturskånsom tørking i hvert program. Det er derfor ikke nødvendig å dele opp tøyet i /. Tåler ikke trommeltørking. Stryking og rulling Høy temperatur. Middels temperatur. Lav temperatur. Tåler ikke stryking/rulling. Tørketips Ta alltid hensyn til den maksimale tøymengden som er oppført i kapitlet "Programoversikt". Krølldannelsen i lettstelte tekstiler øker jo mer tøy det er i tørketrommelen. Dette gjelder spesielt for meget ømfintlige stoffer (f.eks. skjorter, bluser). I tvilstilfeller bør du redusere tøymengden og velge tillegget Skåne plus (Skånegang pluss) Stivet tøy kan tørkes. Bruk imidlertid dobbel mengde stivelse for å oppnå vanlig appretureffekt. Nye mørke/fargede tekstiler skal vaskes separat og grundig før første tørking, og skal ikke tørkes sammen med lyse tekstiler. Slike tekstiler kan farge av (også på kunststoffdeler i tørketrommelen). Dessuten kan lo med annen farge sette seg fast på tøyet. Ved overfylling blir tøyet slitt, tørkeresultatet redusert og du må regne med krølling. Ikke tørk dryppvåte tekstiler! Sentrifuger tekstilene godt i minst 30 sekunder etter vaskingen. Åpne jakker, slik at de tørker jevnt. Ren lin tørkes bare hvis vedlikeholdsetiketten angir at det er mulig. Ellers kan stoffet bli nuppete. Strikkevarer/trikot (f.eks. T-skjorter, undertøy) krymper avhengig av kvalitet - ofte i første vask. Unngå overtørking, for å unngå videre krymping. Kjøp eventuelt slike plagg en eller to størrelser større enn vanlig. 17

18 Slik tørker du riktig Kortveiledning De betjeningsskrittene som er merket med tallene (,,...) kan du bruke som kortveiledning. Klargjør tøyet Rist opp de vaskede tekstilene og sorter dem etter ønsket tørketrinn,... fiber- og stofftype,... lik størrelse,... lik restfuktighet etter sentrifugering. Da oppnås et jevnt tørkeresultat. Ta hensyn til maksimal tøymengde i kapitlet "Programoversikt". Overfylling sliter på tøyet og reduserer tørkeresultatet. Kontroller at lofilteret er skjøvet skikkelig inn i dørkappen før du lukker døren. Fjern fremmedlegemer, f.eks. vaskeballer, fra tøyet. De kan smelte og skade tørketrommelen og tøyet. Kontroller falder og sømmer, slik at ikke tekstilfyll kan dette ut. Knapp eller knyt igjen dynetrekk og putevar, slik at ikke små plagg havner inni dem. Lukk hekter o.l. Knyt sammen tekstilbelter og forklebånd. Ta ut eller sy fast løse BH-bøyler. Slå på tørketrommelen Du kan også slå på tørketrommelen etter at du har lagt inn tøyet, da tennes ikke lyset i trommelen (energisparing). Trykk tasten. Legg inn tøyet Trykk tasten Dør for å åpne døren. Legg tøyet løst inn i trommelen. Pass på at tøy ikke blir klemt fast i døren, da kan det bli skadet. Sving døren lett igjen - Du kan også lene deg mot døren og trykke den igjen. 18

19 Slik tørker du riktig Velg program Tips: For noen programmer kan du legge til ekstra tørketrinn (se kapittel "Programmeringsfunksjoner"). Programmene Udglatning skånsom (Skånsom glatting), Ull, Impregnering, Hygiene, Bomull Programmene kan ikke endres. Velg ønsket program. Kontrollampen for det valgte programmet lyser. I tillegg kan også kontrollampene for tørketrinn eller tilleggsfunksjoner lyse, eller tider kan vises. Tørketrinnsprogrammer Bomull, Strygelet (Lettstelt), Outdoor, Express, Skjorter, Jeans Velg programtid for Varmluft Kontrollampen for tasten Startforvalg blinker ved valget. Trykk så mange ganger på tasten Startforvalg, at ønsket tid vises i displayet. Valget skjer i skritt fra 20 minutter inntil 2:00 timer. Velg tilleggsfunksjon/startforvalg Ved hjelp av tastetrykk kan du velge: Skåne plus, Varselsignal, Startforvalg (se kapittel "Tilleggsfunksjoner/Startforvalg"). Antikrøll (se neste side) er koblet inn permanent. Men: Startforvalg i kombinasjon med Varmluft er ikke mulig. Trykk så mange ganger på tasten, at den ønskede kontrollampen lyser. For Bomull og Express kan 4 tørketrinn velges. For de øvrige programmene er utvalget begrenset, og Hygiene kan ikke endres. 19

20 Slik tørker du riktig Start programmet Under programvalget blinker tasten Start/Stop. Blinkingen betyr at et program kan startes. Trykk tasten Start/Stop. Tasten Start/Stop lyser. Perfect Dry blinker/lyser kun ved tørketrinnsprogrammene. Ved de tidsstyrte programmene er den alltid mørk (se kapittel "Betjening av tørketrommelen"). Merk: Den tiden som vises i displayet er antatt tid, og kan variere. Før programslutt Etter varmefasen følger avkjølingsfasen (Kaldluft lyser). Først etter at denne fasen er avsluttet, er programmet slutt. Programslutt ta ut tøyet Når programmet er slutt vises 0 og Stopp i displayet. Varselsignalet (hvis valgt) høres i intervaller. Hvis tøyet ikke blir tatt ut med én gang, roterer trommelen i intervaller i 2 timer (Antikrøll). Slik unngås bretter. Ingen Antikrøll ved: Ull. Denne tørketrommelen har en standby-modus: Etter programslutt blir displayet mørkt og tasten Start/Stop blinker langsomt. Se også kapittel "Programmeringsfunksjoner". Trykk tasten Dør. Åpne døren. Ta ut tøyet. Ikke glem igjen plagg i trommelen! Tøyet kan bli skadet hvis det tørkes én gang til. Når tørketrommelen er slått på og døren er åpen, slokner trommelbelysningen etter noen minutter (energisparing). Trykk tasten for å slå av maskinen. Rengjør lofiltrene. Lukk døren. Tøm kondensvannbeholderen. Vi anbefaler bruk av kondensvannslangen. Da slipper du å tømme kondensvannbeholderen. 20

21 Tilleggsfunksjoner/startforvalg Tilleggsfunksjoner Den tilhørende kontrollampen lyser ved valget. Skåne plus (Skånegang pluss) Tøy som krøller lett og tåler lite begevelse blir tørket med redusert mekanisk belastning (færre trommelomdreininger). Programtiden forlenges. Hvis du er i tvil: reduser tøymengden. Varselsignal Ved programslutt høres et akustisk signal (i maks. 1 time i intervaller). Varseltonen ved feil høres uavhengig av denne innstillingen. Startforvalg Med startforvalget kan du velge en senere programstart. Programstarten kan utsettes fra 30 minutter til maksimalt 24 timer. Velg et program. Trykk så mange ganger på tasten Startforvalg, at ønsket tid vises i displayet. Kontrollampen Startforvalg blinker. Valget skjer i halvtimestakt inntil 10^, deretter i timetakt. Når tasten Startforvalg holdes inne, går tiden automatisk opp til 24^. Starte Trykk tasten Start/Stop. Kontrollampen Startforvalg lyser. Startforvalgstiden telles ned i timetakt, hvis den er på over 10^. Deretter telles den ned i minuttakt frem til programstart. Trommelen roterer kort hver time (for å redusere krølldannelsen). Slette/endre startforvalg Trykk tasten Start/Stop, slik at startforvalget slettes. Trykk så mange ganger på tasten Startforvalg, at ønsket tid vises i displayet. Trykk tasten Start/Stop, slik at startforvalget starter på nytt. Etterinnlegging av tøy Så lenge startforvalget telles ned, kan du fortsatt legge inn mer tøy: Slå av tørketrommelen. Hvis du åpner døren før du slår av tørketrommelen, slettes startforvalget. Åpne døren og legg inn tøy. Lukk døren og slå på tørketrommelen. 21

22 Programoversikt Tilleggsfunksjoner Skåne plus (Skånegang pluss) Kan velges til disse programmene: Varselsignal Kan velges til alle programmene Bomull, Strygelet (Lettstelt), Skjorter, Jeans, Varmluft Programmer Bomull ** maksimalt 8 kg* Tekstiler Normalt vått bomullstøy, som beskrevet under Bomull skaptørt. Henvisning Det blir kun tørket Skaptørt. Programmet Bomull er det mest effektive for tørking av normalt vått bomullstøy med tanke på energiforbruk. * Vekt for tørt tøy Opplysninger for testinstitutter: ** Testprogram iht. norm 392/2012/EU for energimerking målt iht. EN Bruk kondensvannslangen ved programmet Bomull. 22

23 Programoversikt Bomull maksimalt 8 kg* Ekstra tørt, skaptørt Tekstiler Bomullstekstiler med ett eller flere lag. F.eks: frottéhåndklær/frottebadekåper, T-skjorter, undertøy, sengetøy, babytøy Henvisning Velg Ekstra tørt for forskjellige, flerlags og spesielt tykke tekstiler. Ikke bruk Ekstra tørt for strikkevarer/trikot (f.eks. T-skjorter, undertøy, babytøy) - slike tekstiler kan krympe. Stryketørt, rulletørt Tekstiler Tekstiler av bomull eller lin. F.eks: bordtekstiler, sengetøy, stivet tøy Råd La tøyet ligge sammenrullet til det skal rulles, slik at det holder seg fuktig. Strygelet (Lettstelt) maksimalt 3,5 kg* Skaptørt, Stryketørt Tekstiler Lettstelte tekstiler av syntet, bomull eller blandingsstoffer. F.eks.: gensere, joggedresser, bukser, forklær, duker. * Vekt for tørt tøy 23

24 Programoversikt Ull Tekstiler Henvisning Ulltekstiler, tekstiler av ullblandinger. maksimalt 2 kg* Ulltekstiler blir myke og luftige på kort tid, men ikke ferdigtørket. Ta tøyet ut av tørketrommelen med en gang programmet er slutt. Outdoor maksimalt 2,5 kg* Skaptørt, Stryketørt Tekstiler Yttertøy av materiale som tåler trommeltørking Impregnering maksimalt 2 kg* Tekstiler For tørking av tekstiler som tåler trommeltørking, f.eks. mikrofiber, skibekledning og yttertøy, fin tykk bomull (poplin), duker Henvisning Dette programmet har en ekstra fikseringsfase for impregneringen. Impregnerte tekstiler skal kun behandles med et impregneringsmiddel med henvisningen "Egnet for membrantekstiler". Slike midler er basert på fluorkjemiske forbindelser. Ikke tørk tekstiler som er impregnert med parafinholdige midler! Brannfare! Express maksimalt 3,5 kg* Ekstra tørt, skaptørt, stryketørt, rulletørt Tekstiler Ikke ømfintlige tekstiler for programmet Bomull. Henvisning Redusert programtid. Skjorter maksimalt 2 kg* Skaptørt, stryketørt Tekstiler Skjorter, skjortebluser Jeans maksimalt 3 kg* Skaptørt, stryketørt Tekstiler Dongeristoff, som bukser, jakker, skjørt eller skjorter * Vekt for tørt tøy 24

25 Programoversikt Hygiene Tekstiler Henvisning Varmluft Tekstiler Henvisning Tips maksimalt 3,5 kg* Tøy av bomull eller lin, som er i direkte kontakt med huden, f.eks. undertøy, babytøy, sengetøy, frottéhåndklær Det tørkes over et langt tidsrom med samme temperatur (lengre temperaturholdetid). Da drepes mikroorganismer, f.eks. bakterier eller husstøvmidd, og allergener i tøyet reduseres. Programmet må derfor ikke avbrytes, ellers drepes ikke mikroorganismene. maksimalt 7 kg* Ettertørking av flerlags tekstiler, som på grunn av sin beskaffenhet tørker ujevnt, f.eks. jakker, puter og store tekstiler. Tørking av enkeltplagg: f.eks. badehåndklær, badetøy, oppvaskhåndklær Ikke velg den lengste tiden med en gang. Prøv deg frem til hvilken tid som er best egnet. Bruk Lufting varm for å fjerne eller redusere lukt i rent bomullstøy (tid: 1/2-1 time). Oppfriskningseffekten blir forsterket, hvis du fukter tøyet før luftingen. Hvis tøyet inneholder syntet, blir luktreduksjonen svakere. maksimalt 1 kg* Tekstiler av bomull eller lin. Lettstelte tekstiler av bomull, blandingsstoffer eller syntet. F.eks.: bomullsbukser, anorakker, skjorter. Udglatning skånsom (Skånsom glatting) Tekstiler Henvisning Egnet for tørt og fuktig tøy/tekstiler. Tørt tøy glattes tidsstyrt, fuktig tøy glattes stryketørt. Program for reduksjon av krøller etter at tøyet har vært sentrifugert i vaskemaskinen. Ta ut tøyet straks programmet er slutt, slik at det blir enkelt å stryke. * Vekt for tørt tøy 25

26 Endre programforløp Det er ikke lenger mulig å bytte program (beskyttelse mot utilsiktet endring). For å velge et nytt program, må du avbryte programmet. Program som er i gang - Avbryte programmet og velge et nytt program Trykk tasten Start/Stop. Tøyet blir avkjølt, hvis en bestemt tørketid og tørketemperatur er nådd. Hvis du i løpet av avkjølingen trykker tasten Start/Stop en gang til, vises Stopp. Trykk tasten for å slå av tørketrommelen. Trykk tasten for å slå på tørketrommelen. Velg og start et nytt program direkte. - Avbryte programmet og ta ut tøyet Se nedenfor: "Legge inn mer tøy eller ta ut tøy". Slå av tørketrommelen etter at døren er lukket. Endre startforvalg Se kapittel "Startforvalg". Legge inn mer tøy eller ta ut tøy Trykk tasten Dør. Åpne døren. Legg inn mer tøy eller ta ut en del av tøyet. Lukk døren. Trykk tasten Start/Stop. Resttid Endringer i programforløpet kan føre til tidsforskyvning i displayet. 26

27 Rengjøring og stell Tømming av kondensvannbeholderen Det kondensvannet som oppstår under tørkingen, blir samlet opp i kondensvannbeholderen. Tøm kondensvannbeholderen etter hver tørkeomgang! Hvis den maksimale fyllmengden for kondensvannbeholderen er nådd, avbrytes programmet. lyser kontrollampen Tøm beholder. Kontrollampen slokner først når du åpner og lukker døren mens tørketrommelen er slått på. Tøm kondensvannbeholderen. Skyv beholderen inn i tørketrommelen igjen. Kondensvann må ikke drikkes! Det kan være helsefarlig for mennesker og dyr. Kondensvann kan brukes i husholdningen (f.eks. til dampstrykejern eller luftfukter). Kondensvannet bør helles gjennom en fin sil eller et kaffefilter. Fin lo som kan føre til skade, blir filtrert ut av vannet. Trekk ut kondensvannbeholderen. Hold beholderen vannrett når du bærer den, slik at det ikke renner ut vann. Ta tak på gripelisten og enden. 27

28 Rengjøring og stell Vær oppmerksom på rengjøringsintervallene Denne tørketrommelen har et flerlags filtersystem, som består av filterflatene til lofiltrene og et finfilter. Dette systemet trenger vedlikehold. Denne tørketrommelen må aldri brukes uten lofiltre og aldri uten finfilter. Gitteret nederst til høyre må alltid være på plass. Pass på at lofiltrene eller finfilteret ikke er skadet. Hvis det er tilfelle: Skift dem ut omgående (ekstrautstyr)! Hvis disse henvisningene ignoreres, kan det dannes altfor mye lo i tørketrommelen, og tørketrommelen kan bli ødelagt! Når skal finfilteret rengjøres? Finfilteret skal kun rengjøres når kontrollampen Rengjør filter lyser. Finfilteret befinner seg bak dekselet nederst til venstre. Dette filteret samler opp finere lo, hår og vaskemiddelrester, som kan trenge igjennom filterflatene til lofiltrene. Se avsnitt "Finfilter". Når skal filterflatene til lofiltrene rengjøres? Etter hvert programforløp! Lofiltrene befinner seg i dørkappen og i døråpningen. De samler opp loen fra tøyet. Se avsnitt "Filterflatene til lofiltrene". 28

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648 220 2 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 959

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruksanvisning Mikrobølgeovn

Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting.da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 920 010 Innhold Beskrivelse av mikrobølgeovnen...4

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Gass-komfyrtopp KM 2356 KM 2357 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Varmrulle. no - NO. Bruksanvisning PM 1318 PM 1418 PM 1421

Varmrulle. no - NO. Bruksanvisning PM 1318 PM 1418 PM 1421 Bruksanvisning Varmrulle PM 1318 PM 1418 PM 1421 no - NO Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 185 780 2

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

VASKEMASKIN BRUKSANVISNING. Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17)

VASKEMASKIN BRUKSANVISNING. Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17) VASKEMASKIN BRUKSANVISNING GWN 58672 58470 WB NO Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17) Vennligst les denne brukerhåndboken først! Kjære kunde, Takk for at du foretrekker et Grundig-produkt. Vi

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAV62600 http://no.yourpdfguides.com/dref/615258

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAV62600 http://no.yourpdfguides.com/dref/615258 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX LAV62600. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX LAV62600 i bruksanvisningen

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Vask og tørk 2007 2008 TVA TVA T T2007_NO.indd 1 TT2007_NO.indd 1 2007-10-30 10.07.59 2007-10-30 10.07.59

Vask og tørk 2007 2008 TVA TVA T T2007_NO.indd 1 TT2007_NO.indd 1 2007-10-30 10.07.59 2007-10-30 10.07.59 Vask og tørk 2007 2008 TV TT2007_NO.indd 1 2007-10-30 10.07.59 En aktiv livsstil krever en ny vasketeknikk. Nye vaner med en mer aktiv fritid, rik på opplevelser og aktiviteter, betyr også nye krav til

Detaljer

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette

Detaljer