Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM"

Transkript

1 Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter maskinen mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 2

3 Innhold Aktivt miljøvern...2 Sikkerhetsregler....6 Beskrivelse av maskinen...14 Betjeningspanel...14 Displayets funksjonsmåte...15 Bruk av maskinen...15 Første igangsetting...16 Nullpunktinnstilling av tøymengde-sensoren...17 Miljøvennlig vasking og tørking...18 VASKING Kortveiledning...19 Separat vasking...19 Tillegg...24 Kort...24 Høyere vannstand...24 Flekker...24 Flere tillegg...24 Ekstra stille...24 Ekstra skylling...25 Forvask...25 Bløtlegging...25 Skyllestopp...25 Etterinnlegging/uttaking av tøy...25 Sluttsentrifugeringshastighet...26 Skyllesentrifugering...26 Koble ut sluttsentrifugering (skyllestopp) Koble ut skyllesentrifugering og sluttsentrifugering...26 Programoversikt Programforløp...31 Vaskemiddel...33 Avkalkingsmiddel...34 Komponenter - vaskemiddel Tøymykner, syntetisk stivelse, flytende stivelse Separat tilsetting av tøymykner eller syntetisk stivelse Avfarging/farging...35 TØRKING...36 Separat tørking

4 Innhold Tillegg...39 Skånegang...39 Termosentrifugering...39 Ekstra stille...39 Etterinnlegging/uttaking av tøy...40 Programoversikt VASKING OG TØRKING...47 Vasking og tørking uten avbrytelse...47 Etter hver vasking og tørking...48 Programmet Utskylling av lo...49 Endre programforløp...50 Avbryte programmet...50 Pause i programmet...50 Endre program...50 Barnesikring...51 Startforvalg Rengjøring og stell...53 Rengjøring av maskinen...53 Rengjøring av vanninntakssilen...55 Feilretting...56 Hva skal du gjøre hvis Det kan ikke startes noe program...56 Det står en feilmelding i displayet...57 Feil på tøymengdeavlesningen...58 Generelle problemer med maskinen...59 Ikke tilfredsstillende vaskeresultat...60 Ikke tilfredsstillende tørkeresultat...61 Døren kan ikke åpnes med tasten Dør...62 Åpning av maskindøren ved tilstoppet avløp og/eller strømbrudd...63 Service...65 Programaktualisering (Update)...65 Garantibetingelser og garantitid...65 Ekstrautstyr...65 Oppstilling og tilkobling...66 Front Bakside

5 Innhold Underlaget...68 Oppstilling av maskinen...68 Transportsikring...68 Montering av transportsikringen...70 Oppretting...70 Utskruing og låsing av føttene...71 Oppstilling under benkeplate...71 Miele vannsikringssystem...72 Vanninntak...73 Vannavløp...74 Elektrotilkobling...74 Forbruksdata...75 Opplysninger for sammenligningstester: Tekniske data...76 Meny Innstillinger...77 Språk...77 Varselsignal...77 Klokkeslett...78 Temperaturenhet...78 Lysstyrke / Kontrast Standby display...78 Akustisk kvittering...78 Pin-kode Memory...79 Ekstra forvasktid Bomull...80 Skånegang Vannavkjøling Sammenfiltringsbeskyttelse...80 Tørketrinn...81 Lengre avkjølingstid Antikrøll...81 Ekstrautstyr...82 CareCollection

6 Sikkerhetsregler Bruksanvisningen må leses. Denne vask/tørk-kombinasjonen oppfyller de påbudte sikkerhetsbestemmelser. Hvis maskinen ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skader på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. Den gir viktige råd om sikkerhet, bruk og vedlikehold av maskinen. Du beskytter deg selv og forhindrer skader på maskinen. Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. Forskriftsmessig bruk Denne maskinen skal kun brukes i husholdningen og husholdningsliknende steder. Maskinen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig i en husholdning, til vask av tekstiler, som i følge produsenten tåler maskinvask. tørking av tekstiler, som i følge produsenten tåler trommeltørking. Annen bruk er ikke tillatt. Miele er ikke ansvarlig for skader som skyldes ikke forskriftsmessig bruk eller feil betjening. 6

7 Maskinen er ikke beregnet for utendørs bruk. Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i standt til å bruke maskinen på en sikker måte, må ikke bruke maskinen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. Barn i husholdningen Sikkerhetsregler Barn under åtte år må holdes vekk fra maskinen, med mindre de er under konstant tilsyn. Barn over åtte år får bare betjene maskinen uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke den på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn får ikke rengjøre eller vedlikeholde maskinen uten tilsyn. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av maskinen. Ikke la barn leke med maskinen. 7

8 Sikkerhetsregler Teknsik sikkerhet Kontroller at ikke maskinen har ytre, synlige skader før den stilles opp. En skadet maskin må ikke stilles opp og tas i bruk. Før tilkobling av maskinen, må tilkoblingsdataene (sikring, spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for el-nettet. Spør elektrofagfolk hvis du er i tvil. Sikkerheten for det elektriske anlegget i maskinen garanteres kun hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen kontrolleres. I tvilstilfeller bør fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning. Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke skjøtekabler (brannfare på grunn av overoppheting). Hvis ukyndige reparerer maskinen, kan brukeren utsettes for fare, som Miele ikke kan ta ansvaret for. Reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader. Følg anvisningene i kapitlene "Oppstilling og tilkobling" og "Tekniske data". Støpselet må alltid være lett tilgjengelig, slik at vask/ tørk-kombinasjonen kan kobles fra strømforsyningen. 8

9 Sikkerhetsregler Ved feil eller ved rengjøring og stell, må maskinen kobles fra strømnettet. Maskinen er strømløs bare når: støpselet på maskinen er trukket ut eller sikringen i husinstallasjonen er koblet ut eller skrusikringen i husinstallasjonen er skrudd helt ut. Miele vannsikringssystem beskytter mot vannskader dersom følgende forutsetninger er oppfylt: Forskriftsmessig vann- og elektrotilkobling. Omgående reperasjon av maskinen ved tydelige skader. Defekte deler må bare skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre maskiner, blir oppfylt. Hvis tilkoblingsledningen er skadet, må den skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å unngå fare for brukeren. Denne maskinen må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). Det må ikke foretas endringer på maskinen uten uttrykkelig tillatelse fra Miele. 9

10 Sikkerhetsregler Forskriftsmessig bruk Den maksimale tøymengden utgjør 5,5 kg for vask og 3,0 kg for tørk (tørt tøy). Programmer med mindre tøymengder finner du i kapitlet "Programoversikt". Ikke plasser maskinen i et rom hvor det er fare for frost. Frosne slanger kan sprekke eller revne, og elektronikken kan bli mindre pålitelig ved temperaturer under frysepunktet. Fjern transportsikringen på baksiden før maskinen tas i bruk (se kapittel "Oppstilling og tilkobling", avsnitt "Fjerning av transportsikringen"). Under sentrifugering kan transportsikring som ikke er fjernet, skade maskinen og møbler/apparater i nærheten. Steng vannkranen ved lengre fravær (f.eks. ferie), spesielt hvis det ikke er sluk i gulvet i nærheten av maskinen. Fare for oversvømmelse! Hvis du henger avløpsslangen i en vaskekum, kontroller at vannet renner raskt nok unna. Sikre slangen slik at den ikke kan gli ned. Vannets tilbakeslagskraft kan presse en usikret slange ut av kummen. Pass på at ingen fremmedlegemenr (f.eks. spiker, nåler, mynter, binders) kommer med i vasken. Fremmedlegemer kan skade maskindeler (f.eks. vaskebeholder, trommel), som igjen kan forårsake skader på tøyet. Ved riktig vaskemiddeldosering er det ikke nødvendig å avkalke maskinen. Hvis avkalking skulle bli nødvendig, bruk bare spesialavkalkingsmidler med korrosjonsbeskyttelse. Slike midler kan kjøpes hos en Miele-forhandler eller hos Miele. Følg bruksanvisningen for avkalkingsmiddelet nøye. 10

11 Sikkerhetsregler På grunn av brannfare, må du ikke tørke klær som ikke er vasket. ikke er tilstrekkelig rengjort og har rester av olje, fett eller lignende (f.eks. kjøkken- eller kosmetikktekstiler med rester av olje, fett eller kremer). Hvis tekstilene ikke er skikkelig rengjort, er det brannfare pga. selvantenning. Selv etter at tørkeprosessen er ferdig, og også etter at tøyet er tatt ut av maskinen, er det fare for at tøyet kan selvantenne. er behandlet med brannfarlige rengjøringsmidler eller har rester av aceton, alkohol, bensin, olje, parafin, terpentin, voks og voksfjerner eller kjemikalier (gjelder f.eks. mopper, gulvkluter, vaskekluter). inneholder rester av hårspray-, neglelakkfjerner eller lignende. Vask slike tekstiler grundig; bruk tilstrekkelig med vaskemiddel og velg høy temperatur. Vask tøyet flere ganger hvis du er i tvil. På grunn av brannfare, må tekstiler eller produkter aldri tørkes i tørketrommelen hvis de: er rengjort med industrielle kjemikalier (f.eks. ved kjemisk rens). overveiende inneholder skumgummi-, gummi eller gummilignende deler. Det er f.eks. produkter av lateksskumgummi, dusjforheng, vanntette tekstiler, gummierte artikler og klær, hodeputer med skumgummibiter. er fylt og er skadet (f.eks. puter eller jakker). Hvis fyllet faller ut, kan det oppstå brann. 11

12 Sikkerhetsregler For mange programmer følger avkjølingsfasen etter varmefasen, for å sikre at tøyet ikke blir ødelagt av for høy temperatur (f.eks. for å unngå selvantenning). Først etter denne fasen er programmet slutt. Ta alltid alle tekstilene ut av maskinen rett etter programslutt. Advarsel: Skru aldri av maskinen før tørkeprogrammet er slutt. I så fall må alle tekstilene tas ut straks og bres utover, slik at varmen kan bli avgitt. Skyllemiddel og lignende produkter bør brukes i henhold til anvisningene for skyllemiddelet. Fargemidler må være egnet for bruk i vask/tørk-kombinasjonen og bør ikke brukes for ofte. Følg produsentens anvisninger nøye. Avfarginsmidler kan på grunn av sine svovelholdige forbindelser føre til korrosjon. Avfargingsmidler må ikke brukes i maskinen. Pass på at ikke vaskeballer eller vaskeposer kommer med i tørkingen. Slike deler kan smelte under tørkingen og skade maskinen og tøyet. Tekstiler som har vært behandlet med løsemiddelholdige rensemidler, må skylles godt i rent vann for de vaskes i maskinen. 12

13 Sikkerhetsregler Bruk aldri løsemiddelholdige rensemidler (f.eks. vaskebensin) i maskinen. Maskindeler kan skades, og det kan oppstå giftige damper. Brann- og ekplosjonsfare! Forsiktig, metallplaten er varm etter tørkingen! Åpne døren helt etter tørkingen. Ikke berør metallplaten på innsiden av dørglasset. Pga. høye temperaturer er det fare for forbrenning. Tilbehør Bare tilbehørsdeler som uttrykkelig er godkjent av Miele, kan monteres i eller til maskinen. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produkt ansvar. Sørg for at Miele-sokkelen, som er å få kjøpt som ekstrautstyr, passer til denne vask/tørk-kombinasjonen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhersreglene ikke blir fulgt. 13

14 Beskrivelse av maskinen Betjeningspanel Tast Start/Stopp starter det valgte programmet og avbryter et program som er startet. Display med tastene, OK, nærmere forklaringer finner du på neste side. Tast for valg av startforvalg. Optisk grensesnitt PC brukes av servicetjenesten som kontroll- og overføringspunkt. Tast Mengde/dosering For visning av tøymengde og tilsvarende dosering av vaskemiddel og for innstilling av nullpunktet til tøymengdesensoren. Taster Tillegg Programvelger for valg av vaske- og tørkeprogrammer. Tast Vasking/Tørking For valg av funksjonene Vasking Tørking Vasking og tørking. Tast For å skru maskinen på og av. Maskinen skrus automatisk av, for å spare energi. Dette skjer 15 minutter etter programslutt/antikrøll eller etter at maskinen er skrudd på, dersom ikke ytterligere betjening foretas. TastDør Åpner maskindøren. 14

15 Beskrivelse av maskinen Displayets funksjonsmåte Displayet betjenes med tastene, OK og. Den verdien eller det menypunktet som er valgt for øyeblikket er markert. Tast reduserer verdien eller markerer det neste menypunktet. Tast øker verdien eller markerer det forrige menypunktet. Tast OK velger eller bekrefter den markerte verdien. Når programvelgeren står på Flere programmer /Innstillinger kan du endre innstillinger via displayet (kapittel "Meny innstillinger") og velge flere programmer (kapittel "Programoversikt"). Via displayet velger du også vasketemperatur, sentrifugehastighet, bløtleggingstid, startforvalg, programavbrytelse og barnesikring. Bruk av maskinen Med denne maskinen kan du: vaske separat med en tøymengde (avhengig av program) på maks. 5,5 kg; tørke separat med en tøymengde (avhengig av program) på maks. 3,0 kg; eller vaske og tørke uten avbrytelse med en tøymengde (avhengig av program) på maks. 3,0 kg. 15

16 Første igangsetting Før første igangsetting må maskinen oppstilles og tilkobles riktig. Se kapittel "Oppstilling og tilkobling". Det har blitt gjennomført en fullstendig funksjonstest på denne maskinen, derfor er det en restmengde vann i trommelen. Maskinen har en sensor som fastslår hvor mye tøy det er i trommelen. Du kan dosere vaskemiddelet i henhold til tøymengden. For at tøymengdesensoren skal virke problemfritt, må det først gjennomføres en vaskeomgang uten tøy og uten vaskepulver. Skru opp vannkranen. Trykk inn tasten. Første gang maskinen blir skrudd på, vises: Miele Willkommen. Velkomstbildet vises ikke mer, når en vaskeomgang lenger enn 1 time er fullstendig gjennomført. Etter noen sekunder skifter displayet til språkinnstillingen. Innstille displayspråk Sprache deutsch english Velg ønsket språk med tastene og og bekreft med tasten OK. Innstille klokkeslett Displayet skifter til klokkeslettinnstilling. Klokkeslett 12:00 Innstill timen med tastene og og bekreft med tasten OK. Nå kan du innstille minuttene. Etter at du har bekreftet innstilling av minuttene, skifter displayet til påminnelse om transportsikringen. Påminnelse om transportsikring For å unngå skader på maskinen, må transportsikringen fjernes før første vaskeprogram. Bekreft at du har fjernet transportsikringen ved å trykke OK. 16

17 Første igangsetting Første vaskeprogram Nå er maskinen klar for første vaskeprogram. Still programvelgeren på Bomull. Trykk tasten Start/Stopp. Skru av maskinen etter at programmet er ferdig. Første igangsetting er avsluttet. Etter første igangsetting må tøymengdesensorens nullpunkt innstilles. Nullpunktinnstilling av tøymengdesensoren Skru på maskinen. Åpne maskindøren. Still programvelgeren på Bomull. Hold tasten Mengde/Dosering inne, til følgende melding vises i displayet: Nullpunktinnstilling OK Skru av maskinen. 17

18 Miljøvennlig vasking og tørking Energi- og vannforbruk Vask helst maksimal tøymengde for hvert enkelt vaske- og tørkeprogram. Da er energi- og vannforbruket lavest, med hensyn til totalmengden. Bruk programmene Automatic eller Express 20 for små tøymengder. Ved liten tøymengde i programmet Bomull sørger maskinens mengdeautomatikk for reduksjon av vann-, tids- og energiforbruket. Dette kan føre til en korrektur av den viste resttiden i løpet av vaskeprosessen. Bruk programmet Bomull 60 C i stedet for programmet Bomull 95 C. Da sparer du mellom 35 % og 45 % energi. Det er tilstrekkelig for de fleste flekker. Bruk tilleggsfunksjonen Bløtlegging for vanskelige eller gamle flekker. For hygienen i vask/ tørk-kombinasjonen, anbefales det å starte et vaskeprogram med en temperatur på minst 60 C av og til. Meldingen Hygiene Info i displayet minner deg på dette. Vaskemiddel Bruk maksimalt så mye vaskemiddel som angitt på vaskemiddelpakken. Reduser vaskemiddelmengden ved små tøymengder. Bruk funksjonen Mengde/Dosering. Riktig valg av tillegg ved vasking (Forvask, Bløtlegging, Kort) Velg for: lite skitne tekstiler uten synlige flekker et vaskeprogram med tillegget Kort. normalt til meget skitne tekstiler et vaskeprogram uten tillegg. svært skitne tekstiler et vaskeprogram med tilleggsfunksjonen Bløtlegging. tekstiler med store mengder smuss (f.eks. støv, sand) et vaskeprogram med tillegget Forvask. Tips for påfølgende maskintørking For å spare energi ved tørkingen: velg så høy sentrifugehastighet som mulig etter vaskingen og ved termosentrifugering. 18

19 VASKING Kortveiledning Betjeningsskrittene som er merket med tallene (,,...)ikapitlene "Vasking", "Tørking" og "Vasking og tørking" kan du bruke som kortveiledning. Separat vasking Klargjør tøyet Tøm lommene. Fremmedlegemer (f.eks. spiker, mynter, binders,) kan skade tekstiler og maskindeler. Fjern eventuelle flekker på tøyet før vask; helst mens de er ferske. Tørk flekkene forsiktig av med en klut som ikke farger. Ikke gni! Spesielle flekker (blod, egg, kaffe, te osv.) kan ofte fjernes med små knep. Se Mieles vaskeleksikon på Sorter tekstilene etter farger og etter symbolene på vedlikeholdsetiketten (i krage eller sidesøm). intensiv eller normal vaskerytme skånsom vaskerytme spesielt skånsom (sensitiv) vaskerytme håndvask kan ikke vaskes Gradetallet på vaskebaljen angir maksimal temperatur for vasking. Gardiner: Fjern gardinkroker og blybånd eller legg gardinene i en vaskepose. BHer: sy fast eller ta ut løse bøyler. Lukk glidelåser, hekter o.l. før vask. Vask mørke og lyse plagg hver for seg. Lukk dynetrekk og putevar, slik at ikke småplagg havner inni dem. Ikke vask tekstiler som er merket med Tåler ikke vask. Ikke bruk kjemiske (løsemiddelholdige) rensemidler i maskinen! 19

20 VASKING Skru på maskinen Lyset i trommelen tennes. Lyset i trommelen slokner etter 5 minutter. Trykk tasten Dør for å koble trommelbelysningen inn igjen. Velg program Trykk så mange ganger på tasten Vasking/Tørking, atkun kontrollampen Vasking lyser. Kontrollampen Tørking må ikke lyse. Hvis den gjør det, kobler det tilhørende tørkeprogrammet seg inn etter at vaskingen er ferdig. Bomull 60 C 1600 o/min Varighet: t Du kan endre temperaturen med tasten eller. Bekreft med OK. Sentrifugehastigheten blir markert. Bomull Velg ønsket vaskeprogram. Det valgte programmet vises i displayet. Bomull 60 C 1600 o/min Varighet: t 40 C 1600 o/min Varighet: t Du kan endre den markerte sentrifugehastigheten med tasten eller eller velge uten sentrifugering (uten ). Flere programmer: Ved valg av Flere programmer/innstillinger blir de programmene du kan velge mellom vist i displayet. Flere programmer Innstillinger Mørkt tøy Velg ønsket program med tasten eller og bekreft med OK. 20

21 VASKING Velg tillegg Legg inn tøyet Åpne maskindøren med tasten Dør. Displayet viser nå tøymengde. Tøymengde < 25% Tilleggene Kort eller Høyere vannstand velges med de tilhørende tastene. Tilhørende kontrollampe lyser. Velg Flere tillegg eller Flekker: Eksempel: Flere tillegg Ekstra stille Ekstra skylling Velg ønsket tillegg med og og bekreft med OK. Valgte tillegg er merket med en hake. Ved å trykke OK en gang til blir tillegget deaktivert. Ved å trykke tasten Flere tillegg en gang til går du ut av undermenyen Tillegg. Hvis Tillegg eller Flekker ikke kan velges, er disse ikke tillatt for det aktuelle vaskeprogrammet. Displayet viser i 25 %-skritt, hvor mange prosent av maksimal tøymengde for det valgte programmet, som er lagt inn i trommelen. Brett ut tøyet og legg det løst inn i trommelen. Plagg av forskjellig størrelse forsterker vaskeeffekten og fordeler seg bedre under sentrifugeringen. Ved maksimal tøymengde er energi- og vannforbruket lavest, med hensyn til totalmengden. Overfylling forringer vaskeresultatet og fører til økt krølldannelse. Pass på at ingen tekstiler blir klemt fast mellom døren og dørpakningen. Lukk døren. Tilleggsfunksjonen Skånegang kan kun brukes ved tørking. 21

22 VASKING Tilsett vaskemiddel Displayet har skiftet fra å vise mengde til å vise dosering. Dosering 100% Den mengden som vises i displayet (i %) refererer til den vaskemiddelmengden som er angitt på vaskemiddelpakken. 40% litt mindre enn halvparten... 50% halvparten... 60% litt mer enn halvparten... 75% tre fjerdedel % anbefalt vaskemiddelmengde Ta hensyn til hvor skittent tøyet er og vannets hardhetsgrad. For lite vaskemiddel medfører: Tøyet blir ikke rent og blir med tiden grått og hardt. Fettlus på tøyet. Kalkavleiringer på varmeelementene. For mye vaskemiddel medfører: Det dannes for mye skum, og dermed oppnås dårlig vaskemekanikk og dårlig vaske-, skylle- og sentrifugeringsresultat. Høyere vannforbruk fordi en ekstra skylling blir koblet inn automatisk. Økt belastning på miljøet. Trekk ut vaskemiddelbeholderen og fyll vaskemiddel i kamrene. = Vaskemiddel for forvasken ( 1 / 3 av anbefalt total vaskemiddelmengde) = Vaskemiddel for hovedvasken inklusive bløtlegging = Tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse Lukk vaskemiddelbeholderen. Flere opplysninger om vaskemidler og dosering finner du i kapitlet "Vasking" avsnitt "Vaskemiddel". 22

23 VASKING Koble inn startforvalg Velg startforvalg, hvis ønsket. Flere informasjoner finner du i kapittel "Startforvalg". Start programmet Trykk den blinkende tasten Start/ Stopp. Den sannsynlige programtiden telles ned i minutt-takt. I de første minuttene registrerer maskinen tøyets evne til å oppta vann. Dette kan føre til at tiden blir lengre eller kortere. I tillegg vises programforløpet i displayet. Maskinen viser hele tiden hvilket programavsnitt som er nådd. Trommelbelysningen blir koblet ut etter programstart. Programslutt ta ut tøyet Etter programslutt starter antikrøllfasen. 15 minutter etter antikrøll skrus maskinen av automatisk. Maskinen skrus på igjen med tasten. Ikke glem igjen plagg i trommelen! Ved neste vask kan de krympe eller farge over på annet tøy. NB! Ta alltid ut tøyet før du skrur av maskinen. Bare da er problemfri funksjon av tøymengdesensoren sikret. Skru av maskinen med tasten. Ta hensyn til opplysningene i kapitlet "Vasking og tørking", avsnitt "Etter hver vasking og tørking". Etter vasking med maksimal tøymengde Når du har vasket med maksimal tøymengde, og deretter vil tørke tøyet i maskinen, må du halvere tøymengden. Fordel tøyet på to separate tørkeomganger. Still programvelgeren på Stopp. Åpne døren og ta ut tøyet. 23

24 VASKING Tillegg Vaskeprogrammene kan suppleres med forskjellige Tillegg. Kort For lite skitne tekstiler uten synlige flekker. Tiden for hovedvasken forkortes. Høyere vannstand Vannstanden øker ved vasking og skylling. Flekker Trykk tasten Flekker. Du kan velge forskjellige flekker. Da aktiveres de tilleggene som gir et så optimalt vaskeresultat som mulig. For noen flekker får du ekstra tips om forbehandling av flekken. Du kan maksimalt velge tre flekker til et vaskeprogram. Hvis tillegget Kort er valgt på forhånd, blir dette koblet ut. Flere tillegg Trykk tasten Flere tillegg. Du kan velge flere tillegg. Du går ut av undermenyen Tillegg ved et nytt trykk på tasten Flere tillegg. Ekstra stille Hvis du vasker til tider hvor du ønsker at det skal være stille, kan du redusere støyen fra maskinen. Varselsignalet høres ikke. Ved valg av Ekstra stille blir det ikke sentrifugert, og Skyllestopp aktiveres. Programtiden forlenges. Deaktivere skyllestopp Trykk tasten Flere tillegg og marker Skyllestopp med tasten eller. Deaktiver Skyllestopp med tasten OK. I displayet vises: Du går ut av undermenyen Flekker ved et nytt trykk på tasten Flekker. Med startforvalget kan sentrifugeringen forskyves Bruk startforvalget for å legge sluttsentrifugeringen utenom den tiden det skal være stille. 24

25 VASKING Ekstra skylling Det blir satt inn en ekstra skylling for å få et bedre skylleresultat. Forvask For tekstiler med store smussmengder, f.eks. støv, sand. Bløtlegging For meget skitne tekstiler med tydelige flekker som inneholder eggehvite. Bløtleggingstiden kan velges i 30-minutters skritt mellom 30 minutter og 6 timer. Bløtleggingstid 0:30 t:min (0:00-6:00 t) Velg ønsket bløtleggingstid med og og bekreft med OK. Koble ut bløtleggingstiden Trykk tasten Flere tillegg og marker Bløtlegging med tasten eller. Deaktiver Bløtlegging med tasten OK. Etterinnlegging/uttaking av tøy Trykk tasten Dør til maskindøren åpner seg. Legg inn eller ta ut tøy. Lukk døren. Programmet fortsetter automatisk. NB!: Etter programstart kan ikke maskinen registrere noen endring av tøymengden. Etter innlegging eller uttaking av tøy, går maskinen derfor alltid ut i fra maksimal tøymengde. Angitt programtid kan bli forlenget. Døren kan ikke åpnes hvis temperaturen på vaskevannet er over 55 C. vannivået overskrider en bestemt verdi. programskrittet Sentrifugering er nådd. barnesikringen er koblet inn. Skyllestopp Tøyet blir liggende i vannet etter siste skylling: Det reduserer krølldannelsen, hvis tøyet ikke blir tatt ut av trommelen med en gang programmet er slutt. 25

26 VASKING Sluttsentrifugeringshastighet Program O/min Bomull 1600 Lettstelt 1200 Jeans 900 Ull 1200 Express Skjorter 600 Automatic pluss 1200 Mørkt tøy 1200 Syntetisk 600 Treningstøy 1200 Sportssko 1000 Ytterjakker 800 Impregnering 1000 Kosedyr 900 Hygiene 1600 Nye tekstiler 1200 Silke 600 Hodeputer 1200 Gardiner 600 Ekstra skylling 1600 Stivelse 1600 Pumpe/Sentrifuger Du kan redusere sluttsentrifugeringshastigheten. Det er imidlertid ikke mulig å velge en høyere sluttsentrifugeringshastighet enn den som er nevnt ovenfor. ekstra skylling hvis hastigheten er mindre enn 700 o/min. Koble ut sluttsentrifugering (skyllestopp) Velg tillegget Skyllestopp. Starte sluttsentrifugering: Maskinen tilbyr den sist innstilte hastigheten for sentrifugeringen. Du kan velge en lavere hastighet. Med tasten Start/Stopp starter du sluttsentrifugeringen. Avslutte programmet: Trykk tasten Dør. Vannet blir pumpet ut. Trykk deretter tasten Dør på nytt, for å åpne maskindøren. Koble ut skyllesentrifugering og sluttsentrifugering Marker sentrifugehastigheten i displayet og velg innstillingen uten. Etter siste skylling blir vannet pumpet ut og antikrøll kobles inn. I noen programmer blir det satt inn en ekstra skylling. Skyllesentrifugering Tøyet blir sentrifugert etter hovedvasken og mellom skyllingene. Hvis sluttsentrifugeringshastigheten blir redusert, blir hastigheten for skyllesentrifugeringen eventuelt redusert tilsvarende. I noen programmer blir det føyd til en 26

27 VASKING Programoversikt Bomull kaldt til 95 C maksimalt 5,5 kg Tekstiler Bomull, lin eller blandingsstoffer, f.eks. t-skjorter, undertøy, duker Tillegg Kort, Høyere vannstand, Flekker, Ekstra stille, Ekstra skylling, Forvask, Bløtlegging, Skyllestopp Opplysninger for testinstitutter: Kortprogram: 3 kg tøymengde og tilleggsfunksjonen Kort Lettstelt kaldt til 60 C maksimalt 3,0 kg Tekstiler Syntetfiber, blandingsstoffer eller lettstelt bomull Tillegg Kort, Høyere vannstand, Flekker, Ekstra stille, Ekstra skylling, Forvask, Bløtlegging, Skyllestopp Jeans kaldt til 60 C maksimalt 3,0 kg Tips Vask jeansstoffer med vrangen ut. Jeansstoffer avgir ofte litt farge i første vask. Vask derfor lyse og mørke plagg hver for seg. Tillegg Kort, Flekker, Ekstra stille, Forvask, Bløtlegging, Skyllestopp Ull kaldt til 40 C maksimalt 2,0 kg Tekstiler Ull og ullblandinger eller håndvaskbare tekstiler Tillegg Skyllestopp Express 20 kaldt til 40 C maksimalt 3,0 kg Tekstiler Små tøymengder av bomull som er lite skitne Tillegg Høyere vannstand, Ekstra stille, Ekstra skylling, Skyllestopp; Kort er automatisk aktivert. Skjorter kaldt til 60 C maksimalt 1,5 kg Tips Forbehandle krager og mansjetter etter hvor skitne de er. Vask skjorter og bluser av silke i programmet Silke. Tillegg Kort, Høyere vannstand, Flekker, Ekstra stille, Ekstra skylling, Forvask, Bløtlegging, Skyllestopp 27

28 VASKING Automatic pluss kaldt til 40 C maksimalt 4,5 kg Tekstiler Blanding av tekstiler for programmene Bomull og Lettstelt sortert etter farge Tips Automatisk tilpassede vaskeparametere (f.eks. vannstand, vaskerytme og sentrifugeringsprofil), gjør at tøyet i hver vaskeomgang blir skånet på best mulig måte og at best mulig rengjøringseffekt nås. Tillegg Flekker, Ekstra stille, Skyllestopp Mørkt tøy kaldt til 40 C maksimalt 3,0 kg Tekstiler Mørkt tøy av bomull eller blandingsstoffer Tips Vask med vrangen ut. Tillegg Kort, Høyere vannstand, Flekker, Ekstra stille, Forvask, Bløtlegging, Skyllestopp Syntetisk kaldt til 60 C maksimalt 1,5 kg Tekstiler For ømfintlige tekstiler av syntetfiber, blandingsstoffer, kunstsilke Tips Koble ut sentrifugehastigheten for tekstiler som krøller lett. Tillegg Kort, Flekker, Ekstra stille, Forvask, Bløtlegging, Skyllestopp Treningstøy kaldt til 60 C maksimalt 2,0 kg Artikler Klær for sport og trening, f.eks. trikot og bukser, treningstøy av mikrofiber og fleece Tips Ikke bruk tøymykner. Følg produsentens vaskeanvisning. Tillegg Kort, Høyere vannstand, Flekker, Ekstra stille, Ekstra Skylling, Forvask, Bløtlegging Sportssko kaldt til 40 C maksimalt 2 par Artikler Kun sportssko (ikke sko av lær) Følg produsentens vedlikeholdsråd. Fjern løs skitt med en børste på forhånd. Ikke bruk tøymykner. For fjerning av støv blir det automatisk gjennomført en forvask uten vaskemiddel. Tillegg Skyllestopp; Forvask er automatisk aktivert. 28

29 VASKING Ytterjakker kaldt til 40 C maksimalt 2,0 kg Artikler Funksjonstekstiler som ytterjakker og bukser med membran, f.eks. Gore-Tex, SYMPATEX, WINDSTOPPER osv. Tips Lukk glidelåser i jakker. Ikke bruk tøymykner. Tillegg Kort, Høyere vannstand, Flekker, Ekstra stille, Ekstra skylling, Forvask, Bløtlegging, Skyllestopp Impregnering 40 C maksimalt 2,0 kg Artikler For etterbehandling av mikrofiber, skibekledning eller duker av syntetfiber, for å få en vann- og smussavvisende virkning. Tips Artiklene bør være nyvaskede og sentrifugert eller tørket og sortert etter farge. For å få optimal effekt, bør artiklene etterbehandles termisk. Dette kan gjøres ved å tørke artiklene i tørketrommelen eller ved å stryke dem. Tillegg Ekstra stille, Skyllestopp Kosedyr kaldt til 40 C maksimalt 1,0 kg Artikler Kosedyr av stoff, som i følge produsenten er maskinvaskbare. Tips Ikke vask kosedyr med stråfyll. Tillegg Flekker, Ekstra stille, Ekstra skylling, Skyllestopp Hygiene 30 til 95 C maksimalt 5,5 kg Tekstiler Tekstiler av bomull eller lin som har direkte kontakt med huden eller som det stilles spesielt høye hygienekrav til. Tips Hvis mulig, velg en temperatur på over 40 C. Ta hensyn til produsentens vedlikeholdsetikett. Tillegg Høyere vannstand, Flekker, Ekstra stille, Ekstra skylling, Forvask, Bløtlegging, Skyllestopp Nye tekstiler kaldt til 40 C maksimalt 3,0 kg Tekstiler Nye tekstiler av bomull, frotté og polyester Tips Rester fra produksjonen blir fjernet fra fibrene. Tillegg Høyere vannstand, Ekstra stille, Ekstra skylling, Skyllestopp 29

30 VASKING Silke kaldt til 30 C maksimalt 1,0 kg Tekstiler Silke og alle håndvaskbare tekstiler som ikke inneholder ull Tips Legg tynne strømpebukser og BHer i en vaskepose. Tillegg Høyere vannstand, Ekstra skylling, Skyllestopp Hodeputer kaldt til 95 C 2 puter (40x80 cm) eller 1 pute (80x80 cm) Artikler Vaskbare hodeputer med fjær, dun eller syntetisk fyll Tips Følg vaskeanvisningen. Tillegg Høyere vannstand, Flekker, Ekstra stille, Ekstra skylling, Skyllestopp Gardiner kaldt til 40 C maksimalt 1,0 kg Artikler Gardiner, som i følge produsenten er maskinvaskbare Tips Reduser sentrifugehastigheten eller koble ut sentrifugeringen for gardiner som krøller lett. Ta av gardinringer. For å fjerne støv, settes det automatisk inn en forskylling uten vaskemiddel. Tillegg Høyere vannstand, Flekker, Ekstra stille, Ekstra skylling, Skyllestopp; Forvask er automatisk aktivert. Ekstra skylling maksimalt 5,5 kg Tekstiler For skylling av tøy som er vasket for hånd Tips Reduser sluttsentrifugeringshastigheten for tøy som krøller lett. Tillegg Ekstra stille, Skyllestopp Stivelse maksimalt 5,5 kg Tekstiler Duker, servietter, arbeidstøy som skal stives Tips Tøyet bør være nyvasket, men skylt uten tøymykner. Reduser sluttsentrifugeringshastigheten for tekstiler som krøller lett. Tillegg Ekstra stille, Skyllestopp Pumpe/Sentrifuger. maksimalt 5,5 kg Tips Bare pumpe: Still sentrifugehastigheten på uten. Ta hensyn til sentrifugehastigheten. 30

31 VASKING Programforløp Hovedvask Skylling Sentrifugering Vannstand Vaskerytme Vannstand Skyllinger Skyllesentrifugering Sluttsentrifugering Bomull 2-4 1)2) Lettstelt 2-3 3) Jeans 3 Ull 2 Express ) Skjorter 2 Automatic pluss 2-3 3) Mørkt tøy 3 Syntetisk 3 Treningstøy 2 Sportssko 6) 2 Ytterjakker 3 4) Impregnering Kosedyr 3 Hygiene 3-4 2) Nye tekstiler 2 Silke 2 Hodeputer 5) 3 Gardiner 6) 3 Ekstra skylling 2 Stivelse Forklaringer på neste side. 31

32 VASKING = Lav vannstand = Middels vannstand = Høy vannstand = Intensiv-rytme = Normal-rytme = Skånegangs-rytme = Sensitiv-rytme = Vugge-rytme = Håndvask-rytme Maskinen har fullelektronisk styring med mengdeautomatikk. Maskinen fastslår selv nødvendig vannforbruk, avhengig av det innlagte tøyets mengde og sugekraft. Dette fører til ulike programforløp og vasketider. De oppførte programforløpene gjelder alltid grunnprogrammet ved maksimal tøymengde. Det tas ikke hensyn til valgbare tilleggsfunksjoner. Programindikatoren på maskinen viser hele tiden under vaskeprogrammet hvilket programavsnitt som er nådd. Særtrekk i programforløpet: Antikrøll: Trommelen fortsetter å bevege seg inntil 30 minutter etter programslutt, for å unngå krølldannelse. Unntak: Programmet Ull har ikke antikrøll. Maskinen kan åpnes når som helst. 1) Ved en temperatur på 95 C til 60 C gjennomføres 2 skyllinger. Ved en temperatur under 60 C gjennomføres 3 skyllinger. 2) En tredje eller fjerde skylling følger ved: For mye skum i trommelen En sluttsentrifugeringshastighet mindre enn 700 o/min Valg av uten 3) En tredje skylling følger ved: Valg av uten 4) Tøyet blir bare sentrifugert etter hovedvasken. 5) Sentrifugeringstoppfart: For å få luften ut av fyllet i puten, gjennomføres en sentrifugeringstoppfart før vaskeomgangen. 6) Forvask: For fjerning av støv, blir det automatisk gjennomført en forvask. 32

33 VASKING Vaskemiddel Universal- Kulørt- Fin- Spesial- Impreg- vaskemiddel nerings- middel Tøymykner Bomull X X X Lettstelt X X X Jeans 1) X X X X Ull X X Express 20 1) X X X Skjorter X X X Automatic pluss X X X Mørkt tøy 1) X X X X Syntetisk X X X X Treningstøy 1) X X X Sportssko 1) X Ytterjakker 1) X X Impregnering 2) X Kosedyr 1) X X X Hygiene 3) X X Nye tekstiler X X X Silke X X Hodeputer 1) X X X X Gardiner 3) X X X Stivelse X 1) Bruk flytende vaskemiddel 2) Bruk bare impregneringsmidler med henvisningen "egnet for membrantekstiler". Ikke bruk midler som inneholder parafin. Fyll middelet i kammer. 3) Bruk pulvervaskemiddel Spesialvaskemiddel: Vaskemiddel som er spesielt utviklet for dette vaskeprogrammet eller tøytypen (f.eks. Miele CareCollection, se kapittel "Ekstrautstyr") 33

34 VASKING Du kan bruke alle moderne vaskemidler som er egnet for vaskemaskin. Bruks- og doseringsveiledning står på vaskemiddelpakken. Doseringen er avhengig av: Hvor skittent tøyet er Lite skittent Ingen synlige tilsmussinger og flekker. Plaggene har f.eks. opptatt kroppslukt. Normalt skittent Tilsmussinger og/eller noen få, lette flekker kan ses. Meget skittent Tilsmussinger og/eller flekker helt tydelige. Tøymengden (se doseringsanbefalingen). Vannets hardhet Hvis du ikke kjenner vannets hardhetsgrad, kontakt det lokale vannverket. Vannets hardhetsgrad Hardhetsområde Total hardhet i mmol/l deutsche Härte dh bløtt (I) 0-1,5 0-8,4 middels (II) 1,5-2,5 8,4-14 hardt (III) over 2,5 over 14 Avkalkingsmiddel I hardhetsområdene II og III kan du tilsette et avkalkingsmiddel, for å spare vaskemiddel. Riktig dosering står på pakken. Tilsett først vaskemiddel, så avkalkingsmiddel. Da kan vaskemiddelet doseres som for hardhetsområde I. Komponenter - vaskemiddel Hvis du vasker med flere komponenter, fyll midlene sammen i kammer i denne rekkefølgen: 1. Vaskemiddel 2. Avkalkingsmiddel 3. Flekkfjerner Da blir midlene best spylt inn. 34

35 VASKING Tøymykner, syntetisk stivelse, flytende stivelse Tøymykner gjør tøyet mykt og reduserer statisk ladning ved maskintørking. Syntetiske stivelsesmidler gir bedre hold i tekstilene. Stivelse gjør tøyet stivt og fyldig. Automatisk tilsetting av tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse Separat tilsetting av tøymykner eller syntetisk stivelse Doser og klargjør middelet som beskrevet på pakken. Fyll flytende midler i kammer og midler i pulverform i kammer. Still programvelgeren på Flere programmer/innstillinger og velg programmet Stivelse. Velg en sentrifugehastighet eller tillegget Skyllestopp. Trykk tasten Start/Stopp. Avfarging/farging Ikke bruk avfargingsmidler i maskinen. Maskinen bør ikke brukes ofte til farging. Saltet som brukes ved farging, kan ved stadig bruk angripe stålet. Overhold fargemiddelprodusentens angivelser nøye. Fyll på tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse i kammer. Ikke fyll over maks.-merket. I siste skylling blir tøymykneren eller stivelsen spylt inn. Ved slutten av vaskeprogrammet står det litt vann i kammer. Rengjør vaskemiddelbeholderen, spesielt sugeheverten, etter flere omganger med automatisk stiving. 35

36 TØRKING Separat tørking Hvis du ikke skal tørke alt tøyet som er vasket, skal du bruke separat tørking. Separat tørking skal også brukes hvis du har vasket mer tøy enn tillatt tørkemengde. Tørketips Ikke tørk dryppvåte tekstiler! Sentrifuger tekstilene godt i minst 30 sekunder etter vaskingen. Ull og ullblandinger har lett for å tove seg og krympe. Bruk derfor bare programmet Ull for slike tekstiler. Det innvendige stoffet i tekstiler fylt med dun har, avhengig av kvalitet, lett for å krympe. Bruk bare programmet Glatting for slike tekstiler. Ren lin skal bare tørkes hvis vedlikeholdsetiketten angir at det er mulig. Ellers kan stoffet bli nuppet. Strikkevarer/trikot (f.eks. T-skjorter, undertøy) krymper ofte i første vask. Unngå derfor overtørking av slike tekstiler, for å unngå videre krymping. Kjøp eventuelt slike plagg ett eller to nummer større enn vanlig. Stivet tøy kan trommeltørkes. Bruk imidlertid dobbel mengde stivelse for å oppnå vanlig appretureffekt. Nye, mørke tekstiler skal ikke tørkes sammen med lyse tekstiler. Det er fare for at tekstilene farger av, og lo med annen farge kan sette seg fast på tekstilene. Klargjør tøyet Sorter tekstilene etter fiber-/stofftype og restfuktighet, så langt det er mulig. Da blir tørkingen jevn. Kontroller symbolene på vedlikeholdsetiketten før tørking. tørkes med normal temperatur. tørkes med redusert temperatur (Velg tillegget Skånegang). tåler ikke trommeltørking. Hvis det ikke er noe symbol på etiketten, skal plagget tørkes i det programmet som passer til denne tøytypen. 36

37 TØRKING Skru på maskinen Velg program Kontrollampen Vasking må ikke lyse, ellers starter det tilhørende vaskeprogrammet før tørkingen. Bomull Skaptørt Varighet: 1600 o/min Std Med tasten eller kan du endre tørketrinn. Bekreft med OK. Termosentrifugering blir markert. Velg ønsket tørkeprogram. Det valgte programmet vises i displayet. Bomull 60 C 1600 o/min Varighet: Std Flere programmer: Ved valg av Flere programmer/innstillinger vises de programmene du kan velge mellom i displayet. Flere programmer Innstillinger Mørkt tøy Marker ønsket program med tasten eller og bekreft med OK. Trykk tasten Vasking/tørking så mange ganger, at det kun er kontrollampen Tørking som lyser. Bomull Skaptørt Varighet: 1600 o/min t Med tasten eller kan du endre den markerte sentrifugehastigheten. Termosentrifugeringen bortfaller ved valg av en tørketid. Velg tillegget Skånegang, hvis ønsket. Termosentrifugeringen bortfaller ved valg av Skånegang. Velg Ekstra stille via tasten Flere tillegg, hvis ønsket. Velg startforvalgstid, hvis ønsket. 37

38 TØRKING Legg inn tøyet Åpne døren. Legg tøyet løst inn i trommelen. Ta hensyn til maksimal tøymengde i kapitlet "Tørking", avsnitt "Programoversikt". Overfylling sliter på tøyet og påvirker tørkeresultatet. Lukk døren Pass på at ingen tekstiler blir klemt fast mellom døren og dørpakningen. Programslutt Ta ut tøyet Etter programslutt starter antikrøllfasen. 15 minutter etter at antikrøll er ferdig, skrus maskinen av automatisk. Maskinen må skrus på igjen med tasten. Still programvelgeren på Stopp. Åpne døren og ta ut tøyet. Ikke glem plagg igjen i trommelen! Tøy som blir liggende igjen, kan bli skadet pga. overtørking. Pass på at ikke vaskeballer eller vaskeposer kommer med i tørkingen. Slike deler kan smelte under tørkingen og skade maskinen og tøyet. Vannkranen må være åpen også under tørking. Start programmet Trykk den blinkende tasten Start/ Stopp. I displayet vises antatt programtid. Denne er avhengig av tøyets restfuktighet, som stadig måles på nytt. I noen tilfeller kan dette føre til tidforskyvning. Resttiden telles ned i minuttakt. I tillegg vises også programforløpet og oppnådd tørkegrad. NB! Ta alltid ut tøyet før du skrur av maskinen. Bare da er problemfri funksjon av tøymengdesensoren sikret. Skru av maskinen. Ta hensyn til kapitlet "Vasking og tørking", avsnitt "Etter hver vasking og tørking". 38

39 TØRKING Tillegg Skånegang Tørketemperaturen blir redusert. Ømfintlige tekstiler tørkes mer skånsomt (vedlikeholdssymbol ). Ved valg av Skånegang blir ikke termosentrifugeringen gjennomført. Programtiden forlenges, pga. lavere temperatur ved valg av Skånegang. Tillegget Skånegang kan kun brukes ved tørking. Termosentrifugering For å redusere energiforbruket, gjennomføres en termosentrifugering under tørkeprosessen i noen av programmene. Ekstra stille Hvis du vil tørke til tider hvor det skal være stille, kan du redusere støyen fra maskinen. Varselsignalet høres ikke. Termosentrifugeringen blir begrenset til maksimalt 900 o/min. Trykk tasten Flere tillegg. Flere tillegg Ekstra stille Tilbake Bekreft Ekstra stille med tasten OK. Du går ut av undermenyen Tillegg ved å trykke tasten Flere tillegg en gang til. Termosentrifugeringen bortfaller ved valg av en tørketid. Termosentrifugeringen bortfaller ved valg av Skånegang. Maksimal sentrifugehastighet for termosentrifugering tilsvarer tillatt sluttsentrifugeringshastighet for det tilhørende vaskeprogrammet. 39

40 TØRKING Etterinnlegging/uttaking av tøy Trykk tasten Dør til døren åpner seg. Ikke berør metallplaten på innsiden av dørglasset eller baksiden av trommelen. Pga. høye temperaturer er det fare for forbrenning. Legg inn eller ta ut tøy. Lukk døren. Programmet fortsetter automatisk. Den resttiden som deretter vises i displayet, kan avvike fra den virkelige tørketiden. Maskindøren kan ikke åpnes hvis: temperaturen er over 70 C. Programskrittet Sentrifugering er nådd. Barnesikringen er koblet inn. 40

41 TØRKING Programoversikt Bomull maksimalt 3,0 kg* Ekstra tørt, Skaptørt+, Skaptørt** Tekstiler En- og flerlags tekstiler av bomull. F.eks. T-skjorter, undertøy, frottéhåndklær, sengetøy, babytøy. Tips Ikke bruk Ekstra tørt for strikkevarer/trikot (f.eks. T-skjorter, undertøy) slike tekstiler kan krympe. Tillegg Skånegang, Termosentrifugering, Ekstra stille Stryketørt, Stryketørt **, Rulletørt, Glatting+ 1), Tidstørking 2) Tekstiler Tekstiler av bomull eller lin, f.eks.: duker, sengetøy, stivet tøy. Tips La rulletøyet ligge sammenrullet til det skal rulles, slik at det holder seg fuktig. Tillegg Skånegang, Termosentrifugering, Ekstra stille Lettstelt maksimalt 1,5 kg* Skaptørt+, Skaptørt**, Stryketørt, Glatting+ 1), Tidstørking 2) Tekstiler Lettstelte tekstiler av syntet eller blandingsstoffer, f.eks.: gensere, joggedresser, bukser, forklær, duker. Tillegg Skånegang, Termosentrifugering, Ekstra stille Jeans maksimalt 3,0 kg* Ekstra tørt, Skaptørt+, Skaptørt, Stryketørt, Stryketørt, Rulletørt, Glatting+ 1), Tidstørking 2) Tekstiler Jeansstoff, f.eks. bukser, jakker, skjørt eller skjorter Tillegg Termosentrifugering, Ekstra stille Ull maksimalt 1,0 kg* 3 minutter Tekstiler Tekstiler av ull eller ullblandinger Tipp Ulltekstiler blir myke og luftige på kort tid, men ikke ferdigtørket. Ta ut tøyet straks programmet er slutt og la det lufttørke. * Vekt for tørt tøy ** Opplysninger for testinstitutter: Programinnstilling for testen iht. norm EN

42 TØRKING Express 20 Ekstra tørt, Skaptørt+, Skaptørt, Stryketørt, Stryketørt, Rulletørt, Glatting+ 1), Tidstørking 2) maksimalt 3,0 kg* Tekstiler Ikke ømfintlige tekstiler for programmet Bomull Tips Ved gjennomgående vasking og tørking i programmet Express 20 er programtiden spesielt kort. Tillegg Termosentrifugering, Ekstra stille Skjorter maksimalt 1,0 kg* Skaptørt+, Skaptørt, Stryketørt, Glatting+ 1), Tidstørking 2) Tekstiler Skjorter og skjortebluser Tips For å redusere krølldannelsen, blir tøyet fuktet ved begynnelsen av programmet. Automatic pluss maksimalt 3,0 kg* Skaptørt+, Skaptørt, Stryketørt, Glatting+ 1), Tidstørking 2) Tekstiler Blanding av tekstiler for programmene Bomull og Lettstelt Tillegg Termosentrifugering, Ekstra stille Oppfriskning maksimalt 1,0 kg* Tekstiler For nyvasket og sentrifugert eller tørt tøy, eller tøy som kun er litt brukt og ikke er skittent Tips For å redusere krølldannelsen, blir tøyet fuktet ved begynnelsen av programmet. For tøy som tar opp mye vann, velg tillegget Høyere vannstand. Velg: Skaptørt: Hvis tøyet skal brukes med en gang. Stryketørt : Hvis tøyet skal strykes eller henges på kleshenger for ferdigtørking. Tidstørking 2) : Prøv deg frem for å finne ut hvor lang tid som er best egnet. Råd Krølldannelsen øker ved større tøymengder og lengre tørketider. * Vekt for tørt tøy 42

43 TØRKING Glatting / Strykelett maksimalt 3,0 kg* Tekstiler Bomull- eller linstoffer. Lettstelte tekstiler av bomull, blandingsstoffer eller syntet Tips For å redusere krølldannelsen, blir tøyet fuktet ved begynnelsen av programmet. For at det skal være lettere å stryke tøyet, blir det ikke ferdig tørket. Ta ut tøyet med en gang programmet er slutt. For tøy som tar opp mye vann, velg tillegget Høyere vannstand. Lufting varm maksimalt 3,0 kg* Tidstørking 2) Tekstiler Tørking eller gjennomlufting av enkeltplagg Tips Ikke velg den lengste tiden med en gang. Prøv deg frem, for å finne ut hvor lang tid som er best egnet. Flere programmer Mørkt tøy maksimalt 3,0 kg* Skaptørt+, Skaptørt, Stryketørt, Glatting+ 1), Tidstørking 2) Tekstiler Mørkt tøy av bomull eller blandingsstoffer Tillegg Skånegang, Termosentrifugering, Ekstra stille Syntetisk Skaptørt, Stryketørt, Tidstørking 2) Tekstiler Tillegg * Vekt for tørt tøy maksimalt 1,0 kg* Ømfintlige tekstiler av syntet, blandingsstoffer, kunstsilke eller lettstelt bomull, f.eks. bluser Ekstra stille 43

44 TØRKING Treningstøy maksimalt 2,0 kg* Skaptørt+, Skaptørt, Stryketørt, Glatting+ 1), Tidstørking 2) Artikler Treningstøy Tillegg Termosentrifugering, Ekstra stille Sportssko maksimalt 2 par Tidstørking 2) Artikler Sportssko, som i følge produsenten tåler trommeltørking Tips Trommelen går ikke rundt. Ta ut innleggssåler og legg dem sammen med skoene i trommelen. Ytterjakker maksimalt 1,5 kg* Skaptørt+, Skaptørt, Stryketørt, Glatting+ 1), Tidstørking 2) Artikler Yttertøy av materiale som kan trommeltørkes. Tillegg Termosentrifugering, Ekstra stille Impregnering maksimalt 1,5 kg* Skaptørt Artikler For termisk etterbehandling av tekstiler som er blitt impregnert og som tåler trommeltørking Tillegg Ekstra stille Kosedyr maksimalt 1,0 kg* Tidstørking 2) Artikler Kosedyr av stoff som tåler trommeltørking Tips Følg produsentens vedlikeholdsetikett. Tillegg Ekstra stille * Vekt for tørt tøy 44

45 Hygiene Skaptørt Tekstiler maksimalt 3,0 kg* Ikke-ømfintlige tekstiler av bomull eller lin, som er i direkte kontakt med huden, f.eks. undertøy, babytøy, sengetøy. Pga. lang temperaturholdetid føles tøyet tørrere. Termosentrifugering maksimalt 3,0 kg* Råd Tillegg Nye tekstiler Skaptørt+, Skaptørt, Stryketørt, Glatting+ 1), Tidstørking 2) Tekstiler Nye tekstiler av Bomull, frotté eller polyester Tillegg Termosentrifugering Silke maksimalt 1,0 kg* 5 minutter Tekstiler Tøy av silke (som tåler trommeltørking), f.eks. bluser, skjorter Tips For reduksjon av krøller og bretter. Tøyet blir ikke ferdig tørket. Ta ut tøyet med en gang programmet er slutt. Hodeputer 2 puter (40x80 cm) eller 1 pute (80x80 cm) Tidstørking 2) Artikler Hodeputer med dun, fjær- eller syntetfyll som tåler trommeltørking. Tips Hodeputer kan fortsatt føles fuktige etter trommeltørking. Tørk puten så mange ganger i dette programmet, til du synes den føles tørr nok. Lufting kald Tidstørking 2) Tekstiler Alle tekstiler som skal gjennomluftes. TØRKING maksimalt 3,0 kg* 45

46 TØRKING 1) Glatting+: For å redusere krølldannelsen, blir tøyet fuktet ved begynnelsen av programmet. Tøyet blir ikke ferdig tørket, slik at det er lettere å stryke. Tørketemperaturen er avstemt til det enkelte programmet. 2) Tidstørking: Tidstørking egner seg spesielt godt ved små tøymengder eller hvis du kun skal tørke enkeltplagg. Tøyet tørkes ved Varmluft (tiden kan velges fra 15 minutter til 2 timer). Tørketemperaturen er avstemt til det enkelte programmet. Ikke velg den lengste temperaturen med en gang. Prøv deg frem, for å finne ut hvor lang tid som er best egnet. 46

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150 Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic no-no M.-Nr. 09 579 150 Innhold Valg av programmer...3 Programpakker....4 Sentrifugering...5 Programoversikt...6 Programforløp...10 Vaskemiddel...12

Detaljer

Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC

Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC Bruksanvisning Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 579 140 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 495 320

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 780 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 655 680 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 164 930 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 080 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisning Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 654 560 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 106 240 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. BRUK AV MASKINEN Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. Sorter vasken etter vaskeanvisningene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3375

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3375 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3375 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 838 290 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 017 020

Detaljer

Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario

Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 787 131 Aktivt

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Betjening av maskinen

Betjening av maskinen Betjening av maskinen Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Vaskemaskinguide 2014

Vaskemaskinguide 2014 Vaskemaskinguide 2014 IKEAs vaskemaskiner designet for hverdagslivet IKEAs vaskemaskiner har brukervennlige funksjoner som passer ulike behov og gjør klesvasken enklere. Vi har frittstående maskiner med

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 443 400

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 955 110 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 265 400 Aktivt

Detaljer

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 4859 Ci SUPERTRONIC. no-no. Bruksanvisningen må leses

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 4859 Ci SUPERTRONIC. no-no. Bruksanvisningen må leses Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4859 Ci SUPERTRONIC Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 865

Detaljer

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 8823 C. no-no. Bruksanvisningen må leses

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 8823 C. no-no. Bruksanvisningen må leses Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 8823 C Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 872 360 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 751 330 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 05 967 420 Innhold Sikkerhetsregler...................................................

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 5135 C

Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 5135 C Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 5135 C Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 507

Detaljer

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 7644 C. no-no. Bruksanvisningen må leses

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 7644 C. no-no. Bruksanvisningen må leses Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 7644 C Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 857 020 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 111 210 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 021 190 Aktivt miljøvern

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy).

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy). Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruksanvisning. Varmepumpetørketrommel T 8164 WP. no-no

Bruksanvisning. Varmepumpetørketrommel T 8164 WP. no-no Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel T 8164 WP no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 624 860 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 7135 C Plus

Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 7135 C Plus Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 7135 C Plus Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

BRUK AV TØRKETROMMELEN

BRUK AV TØRKETROMMELEN Du finner mer informasjon i bruksanvisningen. BRUK AV TØRKETROMMELEN Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes i trommel ved lave temperaturer Kan tørkes i trommel

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Vask riktig! Enkle tips som skåner både miljø, plagg og lommebok.

Vask riktig! Enkle tips som skåner både miljø, plagg og lommebok. Vask riktig! Enkle tips som skåner både miljø, plagg og lommebok. Vask mer miljøvennlig! Ved å følge noen enkle råd kan du skåne miljøet og samtidig spare penger. Oppfrisking Noen ganger vasker vi plagg

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13

Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13 Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13 N Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning Kondenstørketrommel

Bruksanvisning Kondenstørketrommel Bruksanvisning Kondenstørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 938 440 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 10 020 030

Detaljer

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningsfelt. Dør

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningsfelt. Dør Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruksanvisning. Utluftningstørketrommel T 8723

Bruksanvisning. Utluftningstørketrommel T 8723 Bruksanvisning Utluftningstørketrommel T 8723 Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 871 990 Aktivt

Detaljer

Vask- og tørkeksperten.

Vask- og tørkeksperten. Vask- og tørkeksperten. En veiledning basert på tysk ingeniørkunst. Bosch Hvitevarer Grensesvingen 9 0661 Oslo Telefon: 22 66 06 00 www.bosch-home.no 2011 Bosch Hvitevarer, BSH Husholdningsapparater AS

Detaljer

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisning Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 7136 Plus

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 7136 Plus Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 7136 Plus Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 975 200

Detaljer

Kondenstørketrommel T 8812 C, T 8813 C Edition 111

Kondenstørketrommel T 8812 C, T 8813 C Edition 111 Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 8812 C, T 8813 C Edition 111 Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136 Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 507 020 Aktivt

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5186

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5186 Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5186 Elektro Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 955

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 655 730 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 7137 WP Vario

Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 7137 WP Vario Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 7137 WP Vario no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING DAGLIG REFERANSE VEILEDNING TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET BAUKNECHT-PRODUKT. For å kunne motta utvidet service og støtte, vær vennlig å registrere ditt apparat på http://www.bauknecht.eu/register NO Før

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Vasking. Forberedelse

Vasking. Forberedelse Din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene forlater

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 597 160 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 940 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 850 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 670 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 597 170 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Din bruksanvisning MIELE W3241

Din bruksanvisning MIELE W3241 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIELE W3241. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIELE W3241 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 610 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 500 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 461

Bruksanvisning Vaskemaskin W 461 Bruksanvisning Vaskemaskin W 461 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06 479 820 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 11 008 550 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 375 640 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 268 400 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

BRUK AV TØRKETROMMELEN

BRUK AV TØRKETROMMELEN Du finner mer informasjon i bruksanvisningen. BRUK AV TØRKETROMMELEN Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes i trommel ved lave temperaturer Kan tørkes i trommel

Detaljer

Programmene som fjerner problemene.

Programmene som fjerner problemene. Programmene som fjerner problemene. Tysk ingeniørkunst løser vaskerommets behov. Bosch Hvitevarer Grensesvingen 9 0661 Oslo Telefon: 22 66 06 00 www.bosch-home.no 2011 Bosch Hvitevarer, BSH Husholdningsapparater

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING DAGLIG REFERANSE VEILEDNING MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL- PRODUKT. For en mer fullstendig brukerstøtte, registrer apparatet ditt på www.whirlpool.eu/register WWW Last ned Brukerveiledningene

Detaljer

VEILEDNING FOR DAGLIG BRUK

VEILEDNING FOR DAGLIG BRUK VEILEDNING FOR DAGLIG BRUK NO TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET PRODUKT FRA BAUKNECHT. For å kunne motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere ditt apparat på http://www.bauknecht.eu/ register

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 861 010 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W no - DK, NO, SE. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning Vaskemaskin W no - DK, NO, SE. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 3241 Bruksanvisningen må no - DK, NO, SE leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 616 530 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 260 300 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 837 430

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245

Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245 Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06 086 560 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 699 130 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 202 760 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 260 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

FØR MASKINEN TAS I BRUK

FØR MASKINEN TAS I BRUK INNHOLD FØR MASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET KLARGJØRING AV VASKEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER VASKEPROGRAM RENSING AV FILTERET TØMMING

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 902 700 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 654 040 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK:

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK: N BRUKSANVISNING FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK: VIKTIG: LES NØYE KAPITLET INSTALLASJON FJERN TRANSPORTSIKRINGENE Første vaskesyklus uten tøy: 1. Åpne vannkranen.. Lukk døren. 3. Fyll litt vaskemiddel (ca.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 11 005 390 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Vasking. Forberedelse

Vasking. Forberedelse Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer