Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon"

Transkript

1 Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr

2 Innhold Aktivt miljøvern... 6 Sikkerhetsregler... 7 Betjening av vask/tørk-kombinasjonen Betjeningspanel Display med sensortaster Betjeningseksempler Bruk av maskinen Første igangsetting Miljøvennlig vask og tørk Vask Klargjøring av tøyet Valg av program Legge inn tøy i maskinen Valg av programinnstillinger Påfylling av vaskemiddel Starte program Programslutt Sentrifugering Programoversikt Programforløp Særtrekk i programforløpet Bomull og Lettstelt Flere valg ProgramManager Flekker Flere valg Oversikt over valgmuligheter Vaskemiddel Avkalkingsmiddel Anbefaling Miele vaskemidler Vaskemiddelanbefalinger iht. norm (EU) nr. 1015/ Tøymykner, stivelse eller flytende stivelse ved slutten av vaskeprogrammet Separat tilsetting av tøymykner, syntetisk stivelse eller stivelse Avfarging/farging

3 Innhold Tørking Klargjøring av tøyet Valg av program Legge inn tøy i maskinen Valg av programinnstillinger Starte program Programslutt Programoversikt Flere valg ProgramManager Dampglatting Termosentrifugering Oversikt - Tilleggsvalg og termosentrifugering VASK OG TØRK Klargjøring av tøyet Valg av program Legge inn tøy i maskinen Valg av programinnstillinger Påfylling av vaskemiddel Programstart/-slutt Etter hver vask eller tørk Programmet Automatisk utskylling av lo Endre programforløp Avbryte program Pause i programmet Endre program Barnesikring Legge inn mer tøy eller ta ut tøy Startforvalg Vedlikeholdssymboler Rengjøring og stell Rengjøring av kabinett og panel Rengjøring av vaskemiddelbeholderen Rengjøring av trommelen Rengjøring av vanninntakssilen

4 Innhold Hvis feil oppstår Det kan ikke startes noe program I displayet vises en feilmelding og programmet er blitt avbrutt I displayet vises en melding ved programslutt Generelle problemer med vask/tørk-kombinasjonen Vaskeresultat er ikke tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende tørkeresultat Døren lar seg ikke åpne Åpning av døren når avløpet er tilstoppet og/eller ved strømbrudd Service Reparasjoner Garantitid og garantibetingelser Ekstrautstyr: Oppstilling og tilkobling Front Bakside Underlaget Oppstilling av vask/tørk-kombinasjonen Fjerning av transportsikringen Montering av transportsikringen Oppstilling under benkeplate Justering av vask/tørk-kombinasjonen Vannsikringssystemet Vanninntak Vannavløp Elektrotilkobling Miele@home Kobling av vask/tørk-kombinasjonen til WiFi-nettverket Tekniske data Forbruksdata Henvisninger for sammenligningstester: Innstillinger Språk Skittenhetsgrad

5 Innhold Lydstyrke varselsignal Tastetone Pin-kode Temperaturenhet Display-lysstyrke Mørkt display og taster Utkobling av maskinen Visning av maksimal tøymengde Visning av programnavn Memory Forvasktid Bomull Bløtleggingstid Skånegang Temperatursenkning Vand Plus (Høyere vannstand) Nivå Høyere vannstand Maksimalt skyllenivå Vannavkjøling Lavt vanntrykk Sammenfiltringsbeskyttelse Tørketrinn Fjernstyring SmartGrid Ekstrautstyr Vaskemiddel Spesialvaskemidler Tøypleiemiddel Additiv

6 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning av transportemballasjen Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Gjenvinning av emballasjen sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Retur og gjenvinning av gamle apparater Elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De innholder imidlertid også skadelige stoffer, blandinger og deler, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatene som restavfall. Benytt i stedet de offisielle returpunktene for innlevering og gjenvinning av slike apparater. Apparatene kan leveres gratis til kommunale gjenvinningsstasjoner, forhandlere av tilsvarende produkter eller til Miele. For mer informasjon, se Du er selv juridisk ansvarlig for å slette personlige data som måtte befinne seg i de gamle apparatene. Sørg for at apparatene oppbevares barnesikkert til de kjøres bort. 6

7 Sikkerhetsregler Denne bruksanvisningen må leses. Denne vask/tørk-kombinasjonen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis den ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skade på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen før du tar vask/tørk-kombinasjonen i bruk. Den gir viktige opplysninger om sikkerhet, bruk og vedlikehold. Du beskytter deg selv og forhindrer skade på maskinen. Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. Forskriftsmessig bruk Denne vask/tørk-kombinasjonen er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder. Vask/tørk-kombinasjonen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig i en husholdning, til Vasking av tekstiler, hvor det står på vedlikeholdsetiketten at de er vaskbare. Tørking av tekstiler, som er vasket i vann, hvor det står på vedlikeholdsetiketten at de egnet for tørketrommel. All annen bruk er ikke tillatt. Miele er ikke ansvarlig for skader som skyldes annen bruk enn vask/tørk-kombinasjonen er bestemt for, eller feil betjening. Denne vask/tørk-kombinasjonen er ikke beregnet for utendørs bruk. 7

8 Sikkerhetsregler Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene maskinen på en sikker måte, må ikke bruke denne maskinen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. Barn i husholdningen Barn under åtte år må holdes vekk fra vask/tørk-kombinasjonen, med mindre de er under konstant tilsyn. Barn over åtte år, får bare betjene vask/tørk-kombinasjonen uten tilsyn, dersom funksjonen er forklart slik at de kan betjene den på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde vask/tørk-kombinasjonen uten tilsyn. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av maskinen. Ikke la barn leke med den. Teknisk sikkerhet Kontroller at vask/tørk-kombinasjonen ikke har ytre, synlige skader før den stilles opp. En skadet maskin må ikke stilles opp og tas i bruk. Før vask/tørk-kombinasjonen tilkobles, må tilkoblingsdataene (sikring, spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for el-nettet. Ta kontakt med elektrofagfolk hvis du er i tvil. 8

9 Sikkerhetsregler Sikkerheten for det elektriske anlegget i vask/tørk-kombinasjonen garanteres kun hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen kontrolleres. I tvilstilfeller bør fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning. Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke skjøtekabler, flerveis-stikkontakter eller lignende (brannfare på grunn av overoppheting). Hvis ukyndige reparerer maskinen, kan brukeren utsettes for fare, som Miele ikke kan ta ansvaret for. Reparasjoner skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader. Følg anvisningene i kapitlene "Oppstilling og tilkobling" og "Tekniske data". Pga. spesielle krav (f.eks. når det gjelder temperatur, fuktighet, kjemisk stabilitet, slitefasthet og vibrasjon), er denne vask/tørk-kombinasjonen utstyrt med en spesial-lyspære. Denne lyspæren skal kun brukes til det den er bestemt for. Den er ikke egnet for rombelysning. Den skal kun skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele eller av Mieles kundeservice. Støpselet må være tilgjengelig til enhver tid, slik at maskinen kan kobles fra strømforsyningen. 9

10 Sikkerhetsregler Ved feil eller ved rengjøring og stell, er maskinen koblet fra el-nettet bare når: støpselet på maskinen er trukket ut eller sikringen er slått av, eller skrusikringene i husinstallasjonen er skrudd helt ut. Miele vannsikringssystem beskytter mot vannskader når følgende forutsetninger er oppfylt: Forskriftsmessig vann- og elektrotilkobling; Omgående reparasjon av maskinen ved tydelige skader. Vanntrykket må minst være på 100 kpa og må ikke overstige 1000 kpa. Defekte deler må bare skiftes ut med originale reservedeler fra Miele. Bare ved bruk av disse delene kan Miele garantere at de sikkerhetskravene som stilles til apparatene, blir oppfylt. Hvis tilkoblingsledningen blir skadet, må den skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å unngå at brukeren utsettes for fare. Denne vask/tørk-kombinasjonen må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). Det må ikke foretas endringer på maskinen uten uttrykkelig tillatelse fra Miele. Pålitelig og sikker drift av vask/tørk-kombinasjonen er kun sikret, når den er koblet til det offentlige strømnettet. 10

11 Bruk Sikkerhetsregler Vask/tørk-kombinasjonen må ikke plasseres i rom hvor det er fare for frost. Frosne slanger kan sprekke eller revne. Elektronikken kan bli mindre pålitelig ved temperaturer under frysepunktet. Fjern transportsikringen på baksiden før maskinen tas i bruk (se kapittel "Oppstilling og tilkobling", avsnitt "Fjerning av transportsikringen"). Under sentrifugering kan transportsikring som ikke er fjernet, skade maskinen og møbler/maskiner i nærheten. Steng vannkranen ved lengre fravær (f.eks. ferie), spesielt hvis det ikke er sluk i gulvet i nærheten av maskinen. Fare for oversvømmelse! Hvis du henger avløpsslangen i en vaskekum, kontroller at vannet renner raskt nok unna. Sikre slangen slik at den ikke kan gli ned. Vannets tilbakeslagskraft kan presse en usikret slange ut av kummen. Pass på at ingen fremmedlegemer (f.eks. spiker, nåler, mynter, binders) kommer med i vasken. Fremmedlegemer kan skade maskindeler (f.eks. vaskebeholder, trommel), som igjen kan forårsake skader på tøyet. Doseringshjelpere (som f.eks. vaskeposer og vaskeballer) må fjernes fra vasken før tørking startes. Disse delene kan smelte under tørkingen og vask/tørk-kombinasjonen og tøyet kan bli skadet. Advarsel: Vær oppmerksom på den varme metallplaten etter tørking! Åpne døren helt. Ikke ta på metallplaten på innsiden av glassdøren. Pga. høy temperatur kan det være fare for forbrenning. 11

12 Sikkerhetsregler Skyllemiddel og lignende produkter bør brukes i henhold til anvisningene for skyllemiddelet. Ved riktig vaskemiddeldosering er det ikke nødvendig å avkalke maskinen. Hvis avkalking skulle bli nødvendig, bruk bare spesialavkalkingsmidler med korrosjonsbeskyttelse. Slike midler kan kjøpes hos en Miele-forhandler eller i Mieles deleavdeling. Følg bruksanvisningen for avkalkingsmiddelet nøye. På grunn av brannfare, må du ikke tørke klær når de ikke er vasket. ikke er tilstrekkelig rengjort, og har rester av olje, fett eller lignende (f.eks. kjøkken- eller kosmetikktekstiler med rester av olje, fett eller kremer). Hvis tekstilene ikke er skikkelig rengjort, er det brannfare pga. selvantenning. Selv etter at tørkeprosessen er ferdig, og også etter at tøyet er tatt ut av maskinen, er det fare for at tøyet kan selvantenne. er behandlet med brannfarlige rengjøringsmidler eller har rester av aceton, alkohol, bensin, petroleum, flekkfjerner, terpentin, voks og voksfjerner eller kjemikalier (gjelder f.eks. mopper, gulvkluter, vaskekluter). inneholder rester av hårspray-, neglelakkfjerner eller lignende. Vask slike tekstiler grundig: bruk tilstrekkelig med vaskemiddel og velg høy temperatur. Vask tøyet flere ganger hvis du er i tvil. 12

13 Sikkerhetsregler På grunn av brannfare, må tekstiler eller produkter aldri tørkes i tørketrommelen hvis: det er brukt industrikjemikalier til rengjøring (f.eks. ved kjemisk rengjøring). de inneholder skumgummi-, gummi eller gummilignende deler. Det er f.eks. produkter av lateksskumgummi, dusjforheng, vanntette tekstiler, gummierte artikler og klær, hodeputer med skumgummibiter. de er fylt og er skadet (f.eks. puter eller jakker). Hvis fyllet faller ut, kan det oppstå brann. Fargemidler må være egnet for bruk i vask/tørk-kombinasjonen og bør ikke brukes for ofte. Følg produsentens bruksanvisning nøye. Avfargingsmidler kan føre til korrosjon på grunn av sine svovelholdige forbindelser. Avfargingsmidler må ikke brukes i vask/tørkkombinasjonen. For mange programmer følger avkjølingsfasen etter oppvarmingsfasen, for å sikre at tekstilene blir tørket med en temperatur de ikke kan ta skade av (f.eks. for å unngå selvantenning). Først etter denne fasen, er programmet slutt. Ta alltid alle tekstilene ut av tørketrommelen rett etter programslutt. Advarsel: Slå aldri av vask/tørk-kombinasjonen før tørkeprogrammet er slutt. I så fall må alle tekstilene straks tas ut av tørketrommelen og bres utover slik at varmen kan bli avgitt. Tøy som har vært behandlet med løsemiddelholdige rengjøringsmidler må skylles godt i rent vann før de vaskes. 13

14 Sikkerhetsregler Bruk aldri løsemiddelholdige rengjøringsmidler i maskinen (f.eks. vaskebensin). Maskinkomponenter kan bli skadet og det kan oppstå giftige damper. Brann- og eksplosjonsfare! Hvis du får vaskemiddel i øynene, skyll straks med rikelig med lunkent vann. Ta straks kontakt med lege ved svelging. Personer med hudskader eller ømfintlig hud bør unngå kontakt med vaskemiddel. Maksimal kapasitet ved vasking er 7,0 kg, ved tørking 4,0 kg (tørt tøy). Programmer med mindre tøymengder finner du i kapitlet "Programoversikt". Vær forsiktig når du åpner døren etter bruk av dampfunksjonen. Det er fare for forbrenning pga. damp som strømmer ut, og høye temperaturer på trommeloverflaten og dørglasset. Gå litt bakover og vent til dampen har forsvunnet. Tilbehør Tilbehørsdeler kan bare monteres i eller til maskinen, dersom de uttrykkelig er godkjent av Miele. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar. Sørg for at Miele-sokkelen, som er å få kjøpt som ekstrautstyr, passer til denne vask/tørk-kombinasjonen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene og advarslene ikke blir fulgt. 14

15 Betjening av vask/tørk-kombinasjonen Betjeningspanel a Display med sensortaster Nærmere forklaringer på de følgende sidene. b Tast Start/Stop Starter det valgte programmet og avbryter et program som er startet. c Tast Temperatur For innstilling av ønsket vasketemperatur. d Tast Centrifugering (sentrifugehastighet) For innstilling av ønsket sentrifugehastighet. e Tast Tørretrin For innstilling av ønsket tørketrinn. f Tast Kapseldosering For å slå på kapseldosering. g Tast Flere valgmuligheder Programmene kan kompletteres med ytterligere valg. h Programvelger For valg av vaske- og tørkeprogram. i Optisk grensesnitt For kundeservice. j Tast For å slå vask/tørk-kombinasjonen av og på. Maskinen slår seg automatisk av for å spare energi. Dette skjer 15 minutter etter programslutt/antikrøll eller etter at den er slått på, men det ikke følger ytterligere betjening. 15

16 Betjening av vask/tørk-kombinasjonen Display med sensortaster Basisvisning Basisvisningen for et vaskeprogram viser følgende verdier fra venstre til høyre: 2:59 60 C 1600 programtiden den valgte vasketemperaturen den valgte sentrifugehastigheten Basisvisningen for et tørkeprogram viser følgende verdier fra venstre til høyre: k Sensortast Beveger valglisten nedover eller reduserer verdiene. l Sensortast OK Bekrefter det valgte programmet, en innstilt verdi eller åpner en undermeny. m Sensortast Beveger valglisten oppover eller øker verdiene. n Sensortast Vask For valg av vaskefunksjon o Sensortast Tørking For valg av tørkefunksjon p Sensortast Startforvalg For valg av startforvalg 1:30 Skaptørt 1600 programtiden valgt tørketrinn (kun kort) valgt sentrifugehastighet for termosentrifugering (hvis programmet tillater det) Basisvisningen for et gjennomgående vask/tørk-program viser: programtiden valgt tørketrinn (kun kort) den valgte vasketemperaturen den valgte sentrifugehastigheten Tips: Med de lysende sensortastene og kan du lese av valgt tørketrinn. 16

17 Betjening av vask/tørk-kombinasjonen Betjeningseksempler Bevege valglisten i displayet Pilene i displayet angir at det finnes en valgliste. Språk Ved berøring av sensortasten beveger listen seg nedover og ved berøring av sensortasten beveger den seg oppover. Med sensortasten OK blir det punktet som står i displayet aktivert. Kjennetegn for det punktet som er valgt Bruk av maskinen Med denne vask/tørk-kombinasjonen kan du: vaske separat med en tøymengde (avhengig av program) på maks 7,0 kg, tørke separat med en tøymengde (avhengig av program) på maks 4,0 kg, eller vaske og tørke uten avbrudd med en tøymengde (avhengig av program) på maks 4,0 kg. Cap Hvis et punkt i en valgliste er aktivert, kjennetegnes dette med en hake. Innstilling av tallverdier Start om 00:00 t Tallverdiene er markert med hvit bakgrunn. Ved berøring av sensortasten reduseres tallverdien og ved berøring av sensortasten øker verdien. Med sensortasten OK blir den tallverdien som står i displayet aktivert. Gå ut av en undermeny Du går ut av en undermeny ved valg av Tilbake. 17

18 Første igangsetting Ta ut u-bøy fra trommelen. Det befinner seg en u-bøy for avløpsslangen i trommelen. Fjerning av beskyttelsesfolie og klistremerker Fjern beskyttelsesfolien fra døren. alle eventuelle reklameklistremerker fra fremsiden og fra lokket. Klistremerker som vises når døren er åpen (f.eks. typeskiltet), må ikke fjernes! Ta tak i håndtaket for å åpne døren. Ta ut u-bøyen Sving døren lett igjen. 18

19 Første igangsetting Før vask/tørk-kombinasjonen tas i bruk første gang, må den oppstilles og tilkobles riktig. Se kapittel "Oppstilling og tilkobling". Det har blitt gjennomført en fullstendig funksjonstest på denne vask/tørkkombinasjonen, derfor er det litt restvann igjen i trommelen. Slå på vask/tørk-kombinasjonen Trykk tasten. Velkomstbildet vises. Innstilling av displayspråk Du blir bedt om å stille inn ønsket displayspråk. Det er til enhver tid mulig å endre språk i menyen "Innstillinger". deutsch Berør sensortasten eller, til ønsket språk vises i displayet. Berør OK for å bekrefte språket. Miele@home Displayet viser at denne vask/tørk-kombinasjonen kan kobles til systemet Miele@home med en kommunikasjonsmodul. Bekreft informasjonen med tasten OK. Fjerning av transportsikringen I displayet vises en tekst, som minner deg på at transportsikringen skal fjernes. En transportsikring som ikke er fjernet, kan føre til skader på maskinen og møbler/maskiner i nærheten. Fjern transportsikringen som beskrevet i kapittel "Oppstilling og tilkobling". Bekreft at du har fjernet transportsikringen ved å trykke på tasten OK. 19

20 Første igangsetting Start av program for kalibrering Følgende melding vises i displayet: Programslutten vises med en melding i displayet: Igangsetting ferdig Skru opp og start Bomull 90 C uten tøy. Trykk så mange ganger på sensortasten, at du har lest alle linjene. Sensortasten OK lyser. Trykk sensortasten OK for å bekrefte teksten. Det er viktig å kalibrere vask/tørkkombinasjonen for optimalt vann- og strømforbruk, samt for et optimalt vaske- og tørkeresultat. Du må starte programmet Bomull 90 C uten tøy og uten vaskemiddel. Det er først mulig å starte et annet program etter kalibreringen. Skru opp vannkranen. Still programvelgeren på Bomull. Ta tak i håndtaket for å åpne døren. Tips: La døren stå på gløtt, slik at trommelen kan tørke. Slå av maskinen med tasten. Du må ikke forandre andre programinnstillinger. 1:55 90 C 1600 Trykk tasten Start/Stop. Program for kalibrering av vask/tørkkombinasjonen har startet. 20

21 Miljøvennlig vask og tørk Energi- og vannforbruk Vask helst maksimal tøymengde for hvert enkelt vaske- og tørkeprogram. Da er energi- og vannforbruket lavest, tøymengden sett under ett. Bruk programmet Express for mindre tøymengder som er lite skitne. Ved liten tøymengde, sørger maskinens mengdeautomatikk for redusert vann- og energibehov. Moderne vaskemidler muliggjør vasking med reduserte vasketemperaturer (f.eks. 20 C). Bruk tilsvarende temperaturinnstillinger for å spare energi. For hygienen i vask/tørk-kombinasjonen, anbefales det å starte et vaskeprogram med en temperatur på minst 60 C av og til. Meldingen Hygiene info i displayet minner deg på dette. Vaskemiddel Bruk maksimalt så mye vaskemiddel som angitt på vaskemiddelpakken. Ta hensyn til hvor skittent tøyet er ved doseringen. Reduser vaskemiddelmengden for mindre tøymengder (ca. 1/3 mindre vaskemiddel ved halv tøymengde). Tips for påfølgende tørking i tørketrommel For å spare strøm ved tørking bør du velge høyest mulig sentrifugehastighet etter vask, samt ved termosentrifugering. 21

22 Vask 1. Klargjøring av tøyet Tips: Spesielle flekker (blod, egg, kaffe, te osv.) kan ofte fjernes med små knep. Se Mieles vaskeleksikon på Løsemiddelholdige rengjøringsmidler (f.eks. vaskebensin) kan skade plastdeler. Hvis du behandler tøyet med slike midler, pass på at ikke plastdeler i/på maskinen kommer i kontakt med disse. Tøm lommene. Fremmedlegemer (f.eks. spiker, mynter, binders) kan skade tekstiler og maskindeler. Kontroller tøyet, og fjern ev. fremmedlegemer. Sorter tøyet Sorter tekstilene etter farger og etter symbolene på vedlikeholdsetiketten (i krage eller sidesøm). Tips: Mørke tekstiler avgir ofte farge i første vask. Vask lyse og mørke plagg hver for seg, slik at ikke noe blir misfarget. Forbehandle flekker Fjern eventuelle flekker på tøyet før vask; helst mens de er ferske. Tørk flekkene forsiktig av med en klut som ikke farger. Ikke gni! Bruk aldri kjemiske (løsemiddelholdige) rengjøringsmidler i eller på maskinen! Generelle tips Gardiner: Fjern gardinkroker og blybånd eller legg gardinene i en vaskepose. BHer: Sy fast eller ta ut løse bøyler. Lukk glidelåser, hekter o.l. før vask. Lyst og mørkt tøy vaskes separat. Knapp eller knyt igjen dynetrekk og putevar, slik at ikke små plagg havner inni dem. Ikke vask tekstiler som er merket med Tåler ikke vask (symbol ). 22

23 Vask 2. Valg av program Slå på vask/tørk-kombinasjonen Trykk tasten. Trommelbelysningen kobles inn. med programvelgerposisjonen "Flere programmer" Trommelbelysningen slukker automatisk etter 5 minutter. Velg program med programvelger Drei programvelgeren til Flere programmer. I displayet vises: Denim Drei programvelgeren til ønsket program. I displayet vises maksimal tøymengde for det aktuelle programmet. Deretter skifter displayet til basisvisningen. Berør sensortasten eller, til ønsket program vises i displayet. Bekreft programmet med sensortasten OK. I displayet vises maksimal tøymengde for det aktuelle programmet. Deretter skifter displayet til basisvisningen. Pass på at kontrollampen på sensortasten Tørking ikke lyser, ellers kobles det tilhørende tørkeprogrammet til etter vask. 23

24 Vask 3. Legge inn tøy i maskinen Lukk døren Åpne døren Ta tak i håndtaket for å åpne døren. Pass på at ikke tøy blir klemt fast mellom døren og dørbelgen. Kontroller at det ikke er dyr eller fremmedlegemer i trommelen før du legger inn tøyet. Brett ut tøyet og legg det løst inn i trommelen. Plagg i forskjellige størrelser forsterker vaskeeffekten og fordeler seg bedre under sentrifugeringen. Ved maksimal tøymengde er energiog vannforbruket lavest, tøymengden sett under ett. En overfylling reduserer vaskeresultatet og øker krølldannelsen. Sving døren lett igjen. Displayet spør om hvor skittent tøyet er. 24

25 Vask 4. Valg av programinnstillinger Innstilling av skittenhetsgrad lite skittent Ingen synlige flekker. Klærne har f.eks. opptatt kroppslukt. normalt skittent Normalt skittent og/eller noen lette flekker er synlige. veldig skittent Skittent og/eller flekker er veldig tydelige. I displayet vises: Tips: Via innstillingene kan du endre den forhåndsinnstilte skittenhetsgraden eller koble ut spørsmålet om skittenhetsgrad (kapittel "Innstillinger" avsnitt "Skittenhetsgrad"). Norm. skittent Still inn skittenhetsgraden med sensortastene eller og bekreft med OK. Avhengig av valgt skittenhetsgrad, endres følgende parametre: doseringsmengden for vaskemiddel vannmengden ved lite skittent tøy reduseres tiden. ved skittenhetsgraden sterk gjennomføres automatisk en forvask i noen programmer. 25

26 Vask Velg Temperatur Du kan endre den temperaturen som er forhåndsinnstilt for vaskeprogrammet. Velg tillegg Vaskeprogrammene kan suppleres med flere valg. Trykk tasten Temperatur. I displayet vises: Temperatur 60 C Still inn ønsket temperatur med sensortastene og, og bekreft med sensortasten OK. Velg sentrifugehastighet Du kan endre den forhåndsinnstilte sentrifugehastigheten for et vaskeprogram. Trykk tasten Centrifugering. I displayet vises: Sentr.hast o/min Still inn ønsket sentrifugehastighet med sensortastene og og bekreft med sensortasten OK. Velg ønsket opsjon med tasten ProgramManager, Dampglatting, Flekker eller Flere valgmuligheder. Kontrollampen for tasten lyser. Hvis et tillegg ikke kan velges, er den ikke tillatt for dette vaskeprogrammet (se kapittel *"Vask", avsnitt "Tillegg"). Velg startforvalg Med startforvalget kan du bestemme når et program skal starte. Velg en startforvalgstid, hvis ønskelig. Flere opplysninger finner du i kapittelet "Startforvalg". 26

27 Vask 5. Påfylling av vaskemiddel Du kan tilføye vaskemiddel gjennom vaskemiddelbeholderen eller via kapseldoseringen. Vaskemiddelbeholder For lite vaskemiddel medfører: tøyet blir ikke rent og blir med tiden grått og hardt. fettlus på tøyet. kalkavleiringer på varmeelementene. For mye vaskemiddel medfører: det dannes for mye skum, og dermed oppnås dårlig vaskemekanikk og dårlig vaske-, skylle- og sentrifugeringsresultat. høyere vannforbruk, fordi en ekstra skylling blir koblet inn automatisk. økt belastning på miljøet. Trekk ut vaskemiddelbeholderen og fyll vaskemiddelet i kamrene. Vaskemiddel for forvasken (anbefalt inndeling av total vaskemiddelmengde: ⅓ i kammer og ⅔ i kammer ) Vaskemiddel for hovedvasken inklusive bløtlegging / Tøymykner, syntetisk stivelse, flytende stivelse og kapsler Flere opplysninger om vaskemidler og dosering finner du i kapittelet "Vask", avsnittet "Vaskemiddel". 27

28 Vask Kapseldosering Det finnes kapsler med tre ulike innhold: Innlegging av kapsel Åpne vaskemiddelbeholderen. = Tøypleiemiddel (f.eks. tøymykner, impregneringsmiddel) = Additiv (f.eks. vaskemiddelforsterker) = Vaskemiddel (kun for hovedvasken) En kapsel inneholder alltid riktig mengde for en vaskeomgang. Kapslene kan kjøpes i Mieles nettbutikk, i Mieles deleavdeling eller hos forhandlere. Åpne lokket til kammer /. Oppbevar kapslene utilgjengelig for barn. Innkobling av kapseldosering Trykk på tasten Cap I displayet vises den første kapselsorten som kan velges til dette programmet. Cap Velg ønsket kapselsort med sensortastene og og bekreft med sensortasten OK. Trykk kapselen godt fast. 28

29 Vask Fjern den tomme kapselen etter at vaskeprogrammet er avsluttet. Av tekniske grunner vil det være igjen en liten restmengde vann i kapselen. Utkobling/endring av kapseldosering Berør sensortasten Cap og følg henvisningene i displayet. Lukk lokket og trykk det godt fast. Lukk vaskemiddelbeholderen. Når en kapsel legges i vaskemiddelbeholderen, blir den åpnet. Hvis kapselen blir tatt ut av vaskemiddelbeholderen igjen, uten at den er brukt, kan det renne vaskemiddel ut av kapselen. Kast kapselen. Den skal ikke brukes igjen. Innholdet i den enkelte kapselsorten tilsettes til riktig tid i vaskeprogrammet. Ved kapseldosering skjer vanninntaket i kammer utelukkende via kapselen. Ved bruk av en kapsel må du ikke fylle tøymykner i kammer. 29

30 Vask 6. Starte program Trykk den blinkende tasten Start/ Stop. Døren blir låst (gjenkjennes ved symbolet i displayet) og vaskeprogrammet starter. I displayet vises programstatusen. Plagg som ikke er tatt ut kan krympe eller farge over på annet tøy ved neste vask. Ikke glem igjen plagg i trommelen! Vask 1:39 t Maskinen informerer deg om hvilket programavsnitt som er nådd og gjenværende tid for programmet. Hvis en startforvalgstid er valgt, vises denne i displayet. Trommelbelysningen kobles ut etter programstart. 7. Programslutt I Antikrøll beveger trommelen seg inntil 30 minutter etter at programmet er slutt. Døren er låst og visningen i displayet endres: Antikrøll/stopp Trykk start/stopp Fjern eventuelle fremmedlegemer fra dørbelgen. Tips: La døren stå på gløtt, slik at trommelen kan tørke. Slå av maskinen med tasten. Hvis du har brukt kapsler, må disse fjernes fra vaskemiddelbeholderen. Tips: La vaskemiddelbeholderen stå litt åpen, slik at den kan tørke. Trykk tasten Start/Stop. Døren låses opp. Etter at antikrøllfasen er ferdig, låses døren automatisk opp. Åpne døren. Ta ut tøyet. 30

31 Vask Sentrifugering Program o/min Bomull 1600 Lettstelt 1200 Finvask 900 Ull 1200* Skjorter 900 Automatic 1400 QuickPower 1600 Express 1200 Denim 900 Mørkt tøy 1200 Outdoor 800 Impregnering 1000 Treningstøy 1200 Sportssko 800 Silke 600* Dun 1200 Gardiner 600 Hodeputer 1200 Bomull hygiene 1600 Pumpe/Sentrifugering 1600 Kun skylling/stivelse 1600* Sluttsentrifugeringshastighet i vaskeprogrammet Når du velger program, er det alltid den optimale sentrifugehastigheten for programmet som vises i displayet. For vaskeprogrammer som er merket med * i tabellen, tilsvarer optimal sentrifugehastighet ikke den maksimale sentrifugehastigheten. Det er mulig å redusere sluttsentrifugeringshastigheten. Det er imidlertid ikke mulig å velge en høyere sluttsentrifugeringshastighet enn den maksimale hastigheten som er oppført i tabellen. Skyllesentrifugering Tøyet blir sentrifugert etter hovedvasken og mellom skyllingene. Hvis sluttsentrifugeringshastigheten blir redusert, blir hastigheten for skyllesentrifugeringen eventuelt redusert tilsvarende. I programmet Bomull blir det satt inn en ekstra skylling ved en omdreiningshastighet mindre enn 700 o/min. 31

32 Vask Koble ut sluttsentrifugering (skyllestopp) Velg innstillingen (skyllestopp) ved hjelp av tasten Sentrifugehastighet. Tøyet blir liggende i vannet etter siste skylling. Det reduserer krølldannelsen, dersom tøyet ikke blir tatt ut av trommelen med en gang programmet er slutt. Koble ut skyllesentrifugering og sluttsentrifugering Trykk tasten Centrifugering. Velg innstillingen 0 o/min. Etter siste skylling blir vannet pumpet ut, og Antikrøll blir koblet inn. Ved denne innstillingen blir det i noen programmer satt inn en ekstra skylling. Starte sluttsentrifugeringen: Velg ønsket sentrifugehastighet med tasten Sentrifugehastighet, og bekreft med OK. Det sentrifugeres med den innstilte sentrifugehastigheten. eller Start sluttsentrifugeringen med tasten Start/Stop. Det sentrifugeres med maks hastighet for valgt program. Avslutte programmet: Velg innstillingen 0 o/min (uten sentrifugering) ved hjelp av tasten Sentrifugehastighet, og bekreft med sensortasten OK. Vannet pumpes ut. 32

33 Vask Programoversikt Bomull 90 C til kaldt maksimalt 7,0 kg Artikler Tips T-skjorter, undertøy, duker osv., tekstiler av bomull, lin eller blandingsstoffer Innstillingene 60 C/40 C er forskjellige fra / ved: kortere programtider lengre temperaturholdetider høyere energiforbruk Ved spesielle hygieniske krav, velg programmet Bomull hygiene. Henvisning for testinstitutter. Testprogrammer iht. EN Lettstelt 60 C til kaldt maksimalt 3,5 kg Artikler Tips Tekstiler av syntetfiber, blandingsstoffer eller lettstelt bomull Reduser sluttsentrifugeringshastigheten for tekstiler som krøller lett. Finvask 60 C til kaldt maksimalt 2,0 kg Artikler Tips Ømfintlige tekstiler av syntetfiber, blandingsstoffer, viskose Koble ut sentrifugehastigheten for tekstiler som krøller lett. Ull 40 C til kaldt maksimalt 2,0 kg Artikler Tips Tekstiler av ull eller ullblandinger Ta hensyn til sluttsentrifugeringshastigheten for tekstiler som krøller lett. 33

34 Vask Skjorter 60 C til kaldt maksimalt 1,0 kg/2,0 kg Artikler Tips Skjorter og bluser av bomull og blandingsstoffer Forbehandle krager og mansjetter etter hvor skitne de er. Vreng skjorter og bluser, knepp igjen knappene, brett inn krager og mansjetter. For skjorter og bluser av silke, bruk programmet Silke. Hvis den forhåndsinnstilte tilleggsfunksjonen Dampglatting kobles ut, øker den maksimale tøymengden til 2,0 kg. Automatic 40 C til kaldt maksimalt 5,0 kg Artikler Tips Tøy for programmene Bomull og Strygelet (Lettstelt) sortert etter farge. Automatisk tilpassede vaskeparametere (f.eks. vannstand, vaskerytme og sentrifugeringsprofil), gjør at tøyet får så skånsom behandling som mulig i hver vaskeomgang, og at best mulig rengjøringseffekt nås. QuickPower 60 C til 40 C maksimalt 4,0 kg Artikler Tips For normalt skittent tøy, som også kan vaskes i programmet Bomull. Ved hjelp av en spesiell gjennomfukting og en spesiell vaskerytme, blir tøyet spesielt raskt og grundig rengjort. Express 40 C til kaldt maksimalt 3,5 kg Artikler Oppfriskning Finish damp Varm luft Tøy av bomull som knapt har vært bruk eller bare er såvidt skittent. "Programoversikt - Tørking" "Programoversikt - Tørking" "Programoversikt - Tørking" 34

35 Vask Flere programmer Denim 60 C til kaldt maksimalt 3,0 kg Tips Vask med vrangen ut. Jeansstoffer avgir ofte litt farge i første vask. Vask derfor lyse og mørke plagg hver for seg. Lukk knapper og glidelåser før vask. Mørkt tøy 60 C til kaldt maksimalt 3,0 kg Artikler Tips Sort og mørkt tøy av bomull, blandingsstoffer Vask med vrangen ut. Outdoor 40 C til kaldt maksimalt 2,5 kg Artikler Tips Funksjonstekstiler som Outdoor-jakker og -bukser med membraner som Gore-Tex, SYMPATEX, WINDSTOPPER osv. Lukk borrelåser og glidelåser. Ikke bruk tøymykner. Ved behov kan slike tekstiler etterbehandles i programmet Impregnering. Det anbefales ikke impregnering etter hver vask. Impregnering 40 C maksimalt 2,5 kg Artikler Tips For etterbehandling av mikrofiber, skibekledning eller duker, for å få en vann- og smussavvisende virkning. Artiklene bør være nyvaskede og sentrifugert eller tørket. For å få optimal effekt, bør artiklene etterbehandles termisk. Dette kan gjøres ved tørking i vask/tørk-kombinasjonen eller ved stryking. 35

36 Vask Treningstøy 60 C til kaldt maksimalt 2,5 kg Artikler Tips Klær for sport og trening, f.eks. trikot og bukser, treningstøy av mikrofiber og fleece Ikke bruk tøymykner. Følg produsentens vaskeanvisning. Sportssko 40 C til kaldt maks 2 par Artikler Tips Sportssko (ikke skinnsko) Følg alltid vaskeanvisningene fra produsenten. Ikke bruk tøymykner. Fjern grove flekker med en børste. For fjerning av støv, blir det automatisk gjennomført en forvask uten vaskemiddel. Silke 30 C til kaldt maksimalt 1,0 kg Artikler Tips Silke og alle håndvaskbare tekstiler som ikke inneholder ull Legg tynne strømpebukser og BH'er i en vaskepose. Dun 60 C til kaldt maksimalt 2,5 kg Artikler Tips Jakker, soveposer, puter og andre tekstiler med dunfyll Fjern luft fra tekstilene før det skal vaskes, for å unngå for stor skumdannelse. Stapp enten tøyet inn i en trang vaskepose eller bind et vaskbart bånd rundt. Følg produsentens vaskeanvisning. 36

37 Vask Gardiner 40 C til kaldt maksimalt 2,0 kg Artikler Tips Gardiner, som i følge produsenten kan vaskes i vaskemaskin. For fjerning av støv, velg Forvask. Reduser eller koble ut sentrifugehastigheten for gardiner som krøller lett. Ta av gardinringer. Hodeputer 60 C til kaldt 2 puter (40 x 80 cm) eller 1 pute 80 x 80 cm Artikler Tips Vaskbare hodeputer med syntetisk fyll Fjern luft fra tekstilene før det skal vaskes, for å unngå for stor skumdannelse. Stapp enten tøyet inn i en trang vaskepose eller bind et vaskbart bånd rundt. Følg produsentens vaskeanvisning! Bomull hygiene 90 C til 60 C maksimalt 7,0 kg Artikler Tips Pumpe/Sentrifugere Tips Tekstiler av bomull og lin, som har direkte hudkontakt eller for tekstiler spesielle hygieniske krav, som f.eks. undertøy, sengetøy, madrasstrekk. Følg produsentens vaskeanvisning. Bare pumpe: Still sentrifugehastigheten på 0o/min. Ta hensyn til innstilt sentrifugehastighet. maksimalt 7,0 kg 37

38 Vask Kun skylling/stivelse Artikler Tips Lufting kald Utskylling av lo Håndvaskede tekstiler, som skal skylles. Duker, servietter, arbeidstøy som skal stives maksimalt 7,0 kg Ta hensyn til sluttsentrifugeringshastigheten for tekstiler som krøller lett. Tøyet som skal stives bør være nyvasket, men skylt uten tøymykner. Et spesielt godt skylleresultat med to skyllinger får du ved å aktivere opsjonen Vand Plus (Høyere vannstand.) Ved denne innstillingen må valget Ekstra skylling være aktivert, som beskrevet i kapittelet "Innstillinger". "Programoversikt - Tørking" Avsnitt "Program for utskylling av lo" Maskinrens 75 C uten tøy Ved hyppig vasking ved lave temperaturer, er det fare for bakteriedannelse i vask/tørk-kombinasjonen. Ved rens av maskinen, reduseres mengden av bakterier, sopp og biofilm betydelig, og luktdannelse unngås. Tips Et optimalt resultat får du ved bruk av Miele maskinrens. Alternativt kan du bruke et universalvaskemiddel i pulverform. Doser maskinrensen eller universalvaskemidlet direkte i trommelen. Ikke legg tøy i maskinen. Rengjøringen må foretas med tom trommel. 38

39 Vask Programforløp Hovedvask Skylling Sentrifugering Vannstand Vaskerytme Vannstand Skyllinger Bomull 2-4 1)2) Lettstelt 2-3 2) Finvask 2-3 2) Ull 2 Skjorter 3 Automatic 2-3 2) QuickPower 1 Express 1 Denim 2-3 2) Mørkt tøy 3-4 2) Outdoor 3 Impregnering 1 Treningstøy 2 Sportssko 3) 2 Silke 2 Dun 4) 3 Gardiner 3 Hodeputer 4) 3 Bomull hygiene 2-3 2) Kun skylling/stivelse 1-2 5) Forklaringer på neste side. 39

40 Vask = Lav vannstand = Middels vannstand = Høy vannstand = Intensiv-rytme = Normal-rytme = Sensitiv-rytme = Vugge-rytme = Håndvask-rytme = Blir gjennomført = Blir ikke gjennomført Vask/tørk-kombinasjonen har fullelektronisk styring med mengdeautomatikk. Maskinen fastslår selv nødvendig vannforbruk, avhengig av det innlagte tøyets mengde og sugeevne. De oppførte programforløpene gjelder alltid grunnprogrammet ved maksimal tøymengde. Det er ikke tatt hensyn til valgbare tilleggsfunksjoner. I displayet på maskinen vises hele tiden under vaskeprogrammet hvilket programavsnitt som er nådd. Særtrekk i programforløpet Antikrøll Trommelen fortsetter å bevege seg inntil 30 minutter etter programslutt, for å unngå krølldannelse. Unntak: Programmene Ull og Silke har ikke Antikrøll. Vask/tørk-kombinasjonen kan åpnes hele tiden. 1) Fra en valgt temperatur på 60 C og høyere samt ved temperaturene og gjennomføres 2 skyllinger. Ved en valgt temperatur under 60 C gjennomføres 3 skyllinger. 2) En ekstra skylling følger ved: for mye skum i trommelen en sluttsentrifugeringshastighet mindre enn 700 o/min Valg av 0 o/min (uten sentrifugering) 3) Forskylling: For fjerning av støv gjennomføres en automatisk forskylling. 4) Sentrifugeringstoppfart: Før vask gjennomføres en sentrifugeringstoppfart, for å få ut luften av fyllet. 5) En ekstra skylling følger ved: Valg av Vand Plus (Høyere vannstand), når en ekstra skylling blir aktivert, som beskrevet i kapittelet "Innstillinger". 40

41 Vask Bomull og Lettstelt Vaskemetoden PowerWash 2.0, som er utviklet av Miele, settes inn ved små og middels tøymengder i vaskeprogrammet Bomull og i vaskeprogrammet Lettstelt. Funksjonsmåte Ved vanlige vaskemetoder vaskes det med mer vann enn det tøyet kan suge opp, og denne totalmengden vann må varmes opp. Ved vaskemetoden PowerWash 2.0, vaskes det kun med litt mer vann enn det tøyet kan suge opp. Det vannet som ikke suges opp av tøyet, varmer opp trommelen og tøyet, og dusjes hele tiden tilbake på tøyet. Det senker energiforbruket. Aktivering Ved begynnelsen av vaskeprogrammet registrerer maskinen tøymengden. PowerWash 2.0-metoden aktiveres automatisk, dersom følgende betingelser er tilstede: liten til middels tøymengde i programmet Bomull og i programmet Lettstelt. den valgte temperaturen skal ikke være over 60 C. den valgte sluttsentrifugeringshastigheten skal ikke være under 600 o/ min. Kapseldoseringen (CapDosing) må ikke være valgt for hovedvasken. Særtrekk Gjennomfuktingsfasen Ved begynnelsen av vaskeprogrammet gjennomføres en sentrifugering noen ganger. Ved sentrifugeringen dusjes det vannet som ble sentrifugert ut, tilbake til tøyet igjen, for å få en optimal gjennomfukting av tøyet. Ved slutten av gjennomfuktingsfasen blir den optimale vannstanden innstilt. Maskinen pumper ev. ut vann og tilsetter litt nytt vann. Støy under oppvarmingsfasen Ved oppvarming av tøyet og trommelen kan det høres uvanlige lyder (bobling/klukking). Bruk av vaskemiddel Pass på riktig vaskemiddeldosering (mindre tøymengde). Avhengig av bestemte valg, blir ikke PowerWash 2.0-metoden aktivert (f.eks. Forvask, Høyere vannstand). 41

42 Vask Flere valg Å legge til og velge bort tilleggsvalg gjøres gjennom tastene ProgramManager, Dampglatting, Flekker eller Flere valgmuligheder. ProgramManager ProgramManageren gjør det mulig å tilpasse vaskeprogrammene til dine behov. Kort For tøy som er lite skittent og ikke har synlige flekker. Tiden for hovedvasken blir forkortet. Intensiv For veldig skittent og slitesterkt tøy. En forsterkning av vaskemekanikken og bruk av mer varmeenergi øker rengjøringseffekten. Eksempel: Trykk på tasten ProgrammManager. I displayet vises f.eks.: Kort Berør sensortasten eller, til ønsket valg vises i displayet. Bekreft med sensortasten OK. Kontrollampen for tasten lyser. Ikke alle valg kan velges i alle vaskeprogram. For oversikt se tabellen "Oversikt flere valg" på de følgende sidene. ECO Energiforbruket reduseres, men rengjøringseffekten er den samme. Dette oppnås ved lengre vasketid samtidig som den valgte vasketemperaturen reduseres. Ekstra skånsom Vaskemekanikken reduseres, for å redusere krølldannelsen. Ekstra stille Støy under vaskeprogrammet blir redusert. Bruk denne funksjonen, dersom du vasker til tider hvor du ønsket at det skal være stille. Valget "Skyllestopp" blir aktivert, og programtiden forlenges. 42

43 Vask AllergoWash Ved spesielle hygieniske krav. Med økt energiforbruk forlenges temperaturholdetiden, og med mer vann blir skylleeffekten bedre. Tøyet må tåle tørketrommel og stryking. Dampglatting For å redusere krølldannelse, glattes tøyet ved hjelp av damp på slutten av programmet. Reduser den maksimale tøymengden med 50 % for å få et optimalt resultat. For dampglattingen må tøyet ha en bestemt restfuktighet. Derfor blir sluttsentrifugeringshastigheten tilpasset tilsvarende. Tøyet må tåle tørking i tørketrommel og stryking. Flekker For bedre rengjøring av tøy med flekker, kan du i noen programmer velge mellom forskjellige typer flekker. Vaskeprogrammet blir tilpasset den flekktypen du velger. Du kan velge en type flekk pr. vaskeprogram. For noen flekker vises også en nyttig informasjonstekst. Bekreft informasjonen med OK. Flere valg Vand Plus (Høyere vannstand) Vannstanden forhøyes ved vasking og skylling. Du kan påvirke nivået på vannstanden, som beskrevet i kapitlet "Innstillinger", avsnitt "Nivå Høyere vannstand". Forvask For fjerning av større mengder smuss, f.eks. støv, sand. Bløtlegging For veldig skittent tøy med eggehviteholdige flekker. Du kan velge mellom en bløtleggingstid på 30 minutter og 5 timer i 30-minutters skritt, som beskrevet i kapittel "Innstillinger". Fabrikkinnstillingen er 30 minutter. 43

44 Vask Oversikt over valgmuligheter ProgramManager Flere valg Kort Intensiv ECO Ekstra skånsom Ekstra stille Allergo Wash Dampglatting Vand Plus (Høyere vannstand) Forvask Bløtlegging Bomull Lettstelt Finvask Ull Skjorter 1) Automatic QuickPower Express Denim Mørkt tøy Outdoor Impregnering Treningstøy Sportssko Silke Dun Gardiner Hodeputer Bomull hygiene Kun skylling/stivelse kan velges = kan ikke velges 1) kan kobles ut 44

45 Vask Vaskemiddel Du kan bruke alle vaskemidler som er egnet for husholdningsvaskemaskiner. Bruks- og doseringsveiledning står på vaskemiddelpakken. Doseringshjelp For dosering av vaskemiddel, spesielt ved bruk av flytende vaskemiddel, bruk de hjelpemidlene som anbefales av vaskemiddelprodusenten. Doseringen er avhengig av: Hvor skittent tøyet er Tøymengden Vannets hardhet Hvis du ikke kjenner vannets hardhetsgrad, kontakt det lokale vannverket. Definisjon av skittenhetsgrad lite skittent Ingen synlige flekker. Klærne har f.eks. opptatt kroppslukt. normalt skittent Litt skittent og/eller noen lette flekker er synlige. veldig skittent Skittent og/eller flekker er veldig tydelige. Avkalkingsmiddel Da kan vaskemiddelet doseres som for hardhetsområde I. Vannhardhet I hardhetsområde II og III kan du tilsette et avkalkingsmiddel, for å spare vaskemiddel. Riktig dosering står på pakken. Tilsett først vaskemiddel, deretter avkalkingsmiddel. Hardhetsområde Total hardhet i mmol deutsche Härte d bløtt (I) 0 1,5 0 8,4 middels (II) 1,5 2,5 8,4 14 hardt (III) over 2,5 over 14 Refillpakker Kjøp vaskemidler i refillpakker, hvis mulig. Da blir det mindre avfall. 45

46 Vask Anbefaling Miele vaskemidler Miele vaskemidler er utviklet spesielt for vaskemaskiner fra Miele. Vaskemidlene kan bestilles i Mieles nettbutikk, hos Mieles kundeservice eller hos din Miele-forhandler. Miele UltraPhase 1 / 2 Miele Cap Miele Cap Miele Cap Bomull Lettstelt Finvask Ull Skjorter Automatic QuickPower Express Denim Mørkt tøy Outdoor Impregnering Treningstøy Sportssko Silke Dun Gardiner Hodeputer Bomull hygiene Kun skylling/stivelse / / / / anbefales Sport SilkCare anbefales ikke Dun Tøymykner Outdoor Impregnering WoolCare Booster 46

47 Vaskemiddelanbefalinger iht. norm (EU) nr. 1015/2010 Vask Anbefalingene gjelder for de temperaturområdene som er angitt i kapittelet "Vask", i avsnittet "Programoversikt". Universal- Kulørt- Fin- og ull- Spesialvaskemiddel Bomull Lettstelt Finvask Ull Skjorter Automatic QuickPower Express 1) Denim 1) Mørkt tøy 1) Outdoor Treningstøy Sportssko 1) Silke Dun 1) Gardiner 2) Hodeputer 1) Bomull hygiene 2) Stivelse anbefales 1) Flytende vaskemiddel anbefales ikke 2) Pulvervaskemiddel 47

48 Vask Tøymykner, stivelse eller flytende stivelse ved slutten av vaskeprogrammet Tøymykner gjør tøyet mykt og reduserer statisk ladning ved tørking i tørketrommel. Syntetiske stivelsesmidler gir bedre hold i tekstilene. Stivelse gjør tøyet stivt og fyldig. Fyll tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse i kammer eller legg inn tilsvarende kapsel. Pass på maksimal oppfyllingsmengde. Middelet blir spylt inn med siste skylling. Ved slutten av vaskeprogrammet er det litt restvann i kammer. Rengjør vaskemiddelbeholderen, spesielt sugeheverten, etter flere omganger med automatisk tilsetting av stivelse. 48

49 Vask Separat tilsetting av tøymykner, syntetisk stivelse eller stivelse Doser og klargjør middelet som angitt på pakken. Tips: Aktiver opsjonen Vand plus(høyere vannstand) ved bruk av tøymykner. Ved innstillingen Vand plus må det aktiveres en ekstra skylling, som beskrevet i kapittelet "Innstillinger". Fyll tøymykner i kammer eller sett inn kapselen. Fyll flytende stivelse i kammer og stivelse i pulverform eller tyktflytende midler i kammer. Velg programmet Kun skylling/stivelse. Endre sentrifugehastigheten hvis nødvendig. Ved bruk av en kapsel trykk Cap og aktiver kapseldoseringen med OK. Avfarging/farging Avfargingsmidler kan føre til korrosjon i vask/tørk-kombinasjonen. Ikke bruk noen avfargingsmidler i vask/tørk-kombinasjonen. Maskinen bør ikke brukes ofte til farging. Saltet som brukes ved farging, kan ved stadig bruk angripe stålet. Overhold fargemiddelprodusentens angivelser nøye. Ved farging skal opsjonen Høyere vannstand velges. Cap Trykk tasten Start/Stop. 49

50 Tørking Separat tørking Separat tørking er nødvendig når ikke alt tøyet som ble vasket skal tørkes i maskinen, eller dersom tøymengden som ble vasket overstiger maksimal egnet tøymengde for tørking. 1. Klargjøring av tøyet Sorter tøyet Sorter tøyet etter tekstiltype og restfuktighet, dersom dette er mulig. Slik oppnår du jevnt tørkeresultat. Kontroller symbolene på vedlikeholdsetiketten før tørking. Nye tekstiler med mørke farger må ikke tørkes sammen med lyse tekstiler. Disse kan farge av og avsette lo med andre farger. Vær oppmerksom på maks tøymengde for tørkeprogrammet, som beskrevet i avsnittet "Programoversikt". Tørkeresultatet og krølldannelse avhenger av tøymengden. Jo mindre mengde, jo bedre resultat. Derfor får du et veldig jevnt og lite krøllete tørkeresultat ved å redusere tøymengden. Dersom ingen symboler er oppført, må du kun bruke program tilpasset gjeldende type plagg. Tørketips Ikke tørk dryppvåte tekstiler! Sentrifuger tekstilene godt i minst 30 sekunder etter vaskingen. Ull og ullblandinger har lett for å tove seg og krympe. Bruk bare programmet Ull for disse tekstilene. Ren lin tørkes bare hvis vedlikeholdsetiketten angir at det er mulig. Ellers kan stoffet bli nuppete. Strikkevarer/trikot (f.eks. T-skjorter, undertøy) krymper ofte i første vask. Disse må derfor ikke overtørkes, for å unngå videre krymping. Kjøp eventuelt slike plagg en eller to størrelser større enn vanlig. Stivede tekstiler kan tørkes. Bruk imidlertid dobbel mengde stivelse for å oppnå vanlig appretureffekt. 50

51 Tørking 2. Valg av program Slå på vask/tørk-kombinasjonen Trykk tasten. Trommelbelysningen kobles inn. - med programvelgerposisjonen "Flere programmer" Trommelbelysningen slukker automatisk etter 5 minutter. Velg program - med Programvelger Drei programvelgeren til Flere programmer. I displayet vises: Denim Drei programvelgeren til ønsket program. I displayet vises maksimal tøymengde for det aktuelle vaskeprogrammet. Deretter skifter displayet til basisvisningen. Berør sensortasten eller, til ønsket program vises i displayet. Bekreft programmet med sensortasten OK. I displayet vises maksimal tøymengde for det aktuelle vaskeprogrammet. Deretter skifter displayet til basisvisningen. 51

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150 Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic no-no M.-Nr. 09 579 150 Innhold Valg av programmer...3 Programpakker....4 Sentrifugering...5 Programoversikt...6 Programforløp...10 Vaskemiddel...12

Detaljer

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 597 170 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 260 300 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 268 400 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 11 008 550 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 699 130 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 655 730 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 260 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 940 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 525 700 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 375 640 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 164 930 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 670 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 654 040 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 080 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 106 240 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 844 190 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 850 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 838 790 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 861 010 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 844 760 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 610 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 500 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 518 340 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 519 080 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 370 920 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 442 100 Aktivt

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 835 580 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 11 005 390 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 028 100 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 835 580 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 028 010 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 495 320

Detaljer

Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC

Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC Bruksanvisning Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 579 140 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 640 160 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 780 Aktivt miljøvern

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 655 680 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3375

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3375 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3375 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 838 290 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisning Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 654 560 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 202 760 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 017 020

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 902 700 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. BRUK AV MASKINEN Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. Sorter vasken etter vaskeanvisningene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 787 131 Aktivt

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 837 430

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W no - DK, NO, SE. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning Vaskemaskin W no - DK, NO, SE. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 3241 Bruksanvisningen må no - DK, NO, SE leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 616 530 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 374 600 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 265 400 Aktivt

Detaljer

Vaskemaskinguide 2014

Vaskemaskinguide 2014 Vaskemaskinguide 2014 IKEAs vaskemaskiner designet for hverdagslivet IKEAs vaskemaskiner har brukervennlige funksjoner som passer ulike behov og gjør klesvasken enklere. Vi har frittstående maskiner med

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 443 400

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Din bruksanvisning MIELE W3241

Din bruksanvisning MIELE W3241 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIELE W3241. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIELE W3241 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 751 330 Aktivt miljøvern

Detaljer

Betjening av maskinen

Betjening av maskinen Betjening av maskinen Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 461

Bruksanvisning Vaskemaskin W 461 Bruksanvisning Vaskemaskin W 461 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06 479 820 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245

Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245 Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06 086 560 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 757 650 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 955 110 Aktivt

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 111 210 Aktivt miljøvern

Detaljer

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy).

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy). Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING DAGLIG REFERANSE VEILEDNING TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET BAUKNECHT-PRODUKT. For å kunne motta utvidet service og støtte, vær vennlig å registrere ditt apparat på http://www.bauknecht.eu/register NO Før

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 021 190 Aktivt miljøvern

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING DAGLIG REFERANSE VEILEDNING MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL- PRODUKT. For en mer fullstendig brukerstøtte, registrer apparatet ditt på www.whirlpool.eu/register WWW Last ned Brukerveiledningene

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040

Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 05 794 400 Aktivt miljøvern Transportemballasjen

Detaljer

Vasking. Forberedelse

Vasking. Forberedelse Din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene forlater

Detaljer

Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario

Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 288 600 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 697 970 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW STARLINE no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 10 530 650 Aktivt

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 527. no-no. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning Vaskemaskin W 527. no-no. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 527 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 167 890 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

BRUK AV TØRKETROMMELEN

BRUK AV TØRKETROMMELEN Du finner mer informasjon i bruksanvisningen. BRUK AV TØRKETROMMELEN Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes i trommel ved lave temperaturer Kan tørkes i trommel

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 961

Bruksanvisning Vaskemaskin W 961 Bruksanvisning Vaskemaskin W 961 X Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 05 446 740 Aktivt miljøvern Aktivt

Detaljer

Bruksanvisning Kondenstørketrommel

Bruksanvisning Kondenstørketrommel Bruksanvisning Kondenstørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 938 440 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 8823 C. no-no. Bruksanvisningen må leses

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 8823 C. no-no. Bruksanvisningen må leses Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 8823 C Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 872 360 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 05 967 420 Innhold Sikkerhetsregler...................................................

Detaljer

FØR MASKINEN TAS I BRUK

FØR MASKINEN TAS I BRUK INNHOLD FØR MASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET KLARGJØRING AV VASKEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER VASKEPROGRAM RENSING AV FILTERET TØMMING

Detaljer

Vask- og tørkeksperten.

Vask- og tørkeksperten. Vask- og tørkeksperten. En veiledning basert på tysk ingeniørkunst. Bosch Hvitevarer Grensesvingen 9 0661 Oslo Telefon: 22 66 06 00 www.bosch-home.no 2011 Bosch Hvitevarer, BSH Husholdningsapparater AS

Detaljer

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 4859 Ci SUPERTRONIC. no-no. Bruksanvisningen må leses

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 4859 Ci SUPERTRONIC. no-no. Bruksanvisningen må leses Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4859 Ci SUPERTRONIC Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 865

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 698 010 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 10 020 030

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 751 280 Aktivt miljøvern

Detaljer

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningsfelt. Dør

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningsfelt. Dør Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 11 005 780 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer