Bruksanvisning Vaskemaskin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Vaskemaskin"

Transkript

1 Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr

2 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning av transportemballasjen Emballasjen beskytter produktet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Gjenvinning av emballasjen sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Retur og gjenvinning av gamle apparater Elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De innholder imidlertid også skadelige stoffer, blandinger og deler, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatene som restavfall. Benytt i stedet de offisielle returpunktene for innlevering og gjenvinning av slike apparater. Apparatene kan leveres gratis til kommunale gjenvinningsstasjoner, forhandlere av tilsvarende produkter eller til Miele. For mer informasjon, se Du er selv juridisk ansvarlig for å slette personlige data som måtte befinne seg i de gamle apparatene. Sørg for at apparatene oppbevares barnesikkert til de kjøres bort. 2

3 Innhold Aktivt miljøvern... 2 Sikkerhetsregler... 6 Betjening av vaskemaskinen Betjeningspanel Funksjonsmåte betjeningsfelt Første igangsetting Fjerning av beskyttelsesfolie og klistremerker Miljøvennlig vask Klargjøring av tøyet Innlegging av tøyet Valg av program Påfylling av vaskemiddel Vaskemiddelbeholder Kapseldosering Starte program Programslutt - ta ut tøyet Sentrifugering Startforvalg Programoversikt Tilleggsfunksjoner Kort Vand Plus (Høyere vannstand) Forvask Bløtlegging Følgende tilleggsfunksjoner kan velges til programmene Programforløp Endre programforløp Endre program (barnesikring) Avbryte program Pause i programmet Legge inn mer tøy eller ta ut tøy

4 Innhold Vedlikeholdssymboler Vaskemiddel Riktig vaskemiddel Avkalkingsmiddel Doseringshjelp Midler for etterbehandling av tøyet Anbefaling Miele vaskemidler Vaskemiddelanbefalinger iht. norm (EU) nr. 1015/ Rengjøring og stell Rengjøring av kabinett og panel Rengjøring av vaskemiddelbeholderen Rengjøring av trommelen (Hygiene Info) Rengjøring av vanninntakssilen Hvis feil oppstår Det kan ikke startes noe vaskeprogram Programavbrudd og en feilkontrollampe lyser i betjeningspanelet Symbol i tidsvisningen under programforløpet Kontrollampen lyser i betjeningspanelet på slutten av programmet Generelle problemer med vaskemaskinen Ikke tilfredsstillende vaskeresultat Døren lar seg ikke åpne Åpning av døren når avløpet er tilstoppet og/eller ved strømbrudd Service Kontakt ved feil Ekstrautstyr Garanti Installasjon Front Bakside Underlaget Bære vaskemaskinen til oppstillingsstedet Fjerning av transportsikringen Montering av transportsikring Oppretting Skru ut og låse føttene Oppstilling under benkeplate Vask-tørk-søyle

5 Innhold Vannsikringssystemet Vanninntak Vannavløp Elektrotilkobling Tekniske data Datablad for husholdningsvaskemaskiner Forbruksdata Henvisninger for sammenligningstester: Programmeringsfunksjoner Velg og legg til programmeringsfunksjon Bearbeide og lagre programmeringsfunksjon Gå ut av programmeringsnivå Tastetone Pin-kode Standby-status betjeningspanel Memory Ekstra forvasktid Bomull Bløtleggingstid Skånegang Temperatursenking Vand Plus (Høyere vannstand) Nivå Høyere vannstand Maksimalt skyllenivå Vannavkjøling Antikrøll Dimmet lysstyrke i lysfeltene Ekstrautstyr Vaskemiddel Spesialvaskemidler Tøypleiemiddel Additiv Pleiemidler for maskinen

6 Sikkerhetsregler Denne vaskemaskinen oppfyller de påbudte sikkerhetskravene. Bruk som ikke er forskriftsmessig, kan imidlertid føre til skader på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke vaskemaskinen. Den gir viktige opplysninger om innbygging, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Du beskytter deg selv og unngår skader på vaskemaskinen. I henhold til internasjonal standard IEC ber Miele uttrykkelig om at kapittelet om installasjon av vaskemaskinen samt sikkerhetshenvisninger og advarsler må leses nøye og følges. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke blir fulgt. Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. Forskriftsmessig bruk Denne vaskemaskinen er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder. Denne vaskemaskinen er ikke beregnet for utendørs bruk. Vaskemaskinen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig i en husholdning, til vask av tekstiler, som i følge produsentens vaskeanvisning er maskinvaskbare. Annen bruk er ikke tillatt. Miele er ikke ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening. 6

7 Sikkerhetsregler Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene vaskemaskinen på en sikker måte, må ikke bruke denne vaskemaskinen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. Barn i husholdningen Barn under åtte år må holdes vekk fra vaskemaskinen, med mindre de er under konstant tilsyn. Barn over åtte år, får bare betjene vaskemaskinen uten tilsyn, dersom vaskemaskinens funksjon er forklart slik, at de kan betjene den på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde vaskemaskinen uten tilsyn. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av vaskemaskinen. Ikke la barn leke med vaskemaskinen. Teknisk sikkerhet Følg anvisningene i kapitlene «Installasjon» og «Tekniske data». Kontroller at vaskemaskinen ikke har ytre, synlige skader før den stilles opp. En skadet vaskemaskin må ikke stilles opp og tas i bruk. 7

8 Sikkerhetsregler Før vaskemaskinen tilkobles, må tilkoblingsdataene (sikring, spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for elnettet. Ta kontakt med elektrofagfolk hvis du er i tvil. Pålitelig og sikker drift av vaskemaskinen er kun sikret, når vaskemaskinen er koblet til det offentlige strømnettet. Sikkerheten for det elektriske anlegget i vaskemaskinen garanteres kun hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen kontrolleres. I tvilstilfeller bør fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning. Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke skjøtekabler, flerveis-stikkontakter eller lignende (brannfare på grunn av overoppheting). Defekte deler må bare skiftes ut med originale reservedeler fra Miele. Bare for disse delene kan Miele garantere at de sikkerhetskravene som stilles til maskinene, blir oppfylt. Støpselet må være tilgjengelig til enhver tid, slik at vaskemaskinen kan kobles fra strømforsyningen. 8

9 Sikkerhetsregler Reparasjoner utført av ukyndige kan medføre betydelig fare for brukeren, som produsenten ikke overtar noe ansvar for. Reparasjoner skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader. Hvis tilkoblingsledningen blir skadet, må den skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å unngå at brukeren utsettes for fare. Ved feil eller ved rengjøring og stell, er maskinen koblet fra el-nettet bare når: støpselet til maskinen er trukket ut eller sikringene i husinstallasjonen er koblet ut eller skrusikringene i husinstallasjonen er skrudd helt ut. Vaskemaskinen må bare kobles til vannforsyningen med et slangesett av nyere dato. Gamle slangesett må ikke brukes. Kontroller slangesettene med jevne mellomrom. Da kan du skifte dem ut i tide, og unngå vannskader. Vannets flytetrykk må være minst 100 kpa og må ikke være høyere enn kpa. Denne vaskemaskinen må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). Det må ikke foretas endringer på vaskemaskinen uten uttrykkelig tillatelse fra Miele. 9

10 Sikkerhetsregler Bruk Vaskmaskinen må ikke plasseres i rom hvor det er fare for frost. Frosne slanger kan sprekke eller revne. Elektronikken kan bli mindre pålitelig ved temperaturer under frysepunktet. Fjern transportsikringen på baksiden før maskinen tas i bruk (se kapittel «Installasjon», avsnitt «Fjerning av transportsikringen»). Under sentrifugering kan transportsikring som ikke er fjernet, skade maskinen og møbler/maskiner i nærheten. Steng vannkranen ved lengre fravær (f.eks. ferie), spesielt hvis det ikke er sluk i gulvet i nærheten av maskinen. Fare for oversvømmelse! Hvis du henger avløpsslangen i en vaskekum, kontroller at vannet renner raskt nok unna. Sikre slangen slik at den ikke kan gli ned. Vannets tilbakeslagskraft kan presse en usikret slange ut av kummen. Pass på at ingen fremmedlegemer (f.eks. spiker, nåler, mynter, binders) kommer med i vasken. Fremmedlegemer kan skade maskindeler (f.eks. vaskebeholder, trommel), som igjen kan forårsake skader på tøyet. Maksimal kapasitet er 7 kg (tørt tøy). Noen programmer har redusert maks. kapasitet. Se kapitlet «Programoversikt». 10

11 Sikkerhetsregler Ved riktig vaskemiddeldosering er det ikke nødvendig å avkalke vaskemaskinen. Hvis avkalking skulle bli nødvendig, bruk et avkalkingsmiddel basert på naturlig sitronsyre. Miele anbefaler Mieles avkalkingsmiddel. Dette fås kjøpt i Mieles nettbutikk på shop.miele.no, hos Miele-forhandleren eller Mieles serviceavdeling. Følg bruksanvisningen for avkalkingsmiddelet nøye. Tøy som har vært behandlet med løsemiddelholdige rengjøringsmidler må skylles godt i rent vann før de vaskes. Bruk aldri løsemiddelholdige rengjøringsmidler i vaskemaskinen (f.eks. vaskebensin). Maskinkomponenter kan bli skadet og det kan oppstå giftige damper. Brann- og eksplosjonsfare! Bruk aldri løsemiddelholdige rengjøringsmidler (f.eks. vaskebensin) ved eller på vaskemaskinen. Kunststoffoverflater som kommer i kontakt med slike midler kan bli skadet. Fargemidler må være egnet for bruk i vaskemaskin og bør ikke brukes for ofte. Følg produsentens bruksanvisning nøye. Avfargingsmidler kan på grunn av sine svovelholdige forbindelser føre til korrosjon. Avfargingsmidler må ikke brukes i vaskemaskinen. Hvis du får vaskemiddel i øynene, skyll straks med rikelig med lunkent vann. Ta straks kontakt med lege ved svelging. Personer med hudskader eller ømfintlig hud bør unngå kontakt med vaskemiddel. 11

12 Sikkerhetsregler Tilbehør Tilbehørsdeler kan bare monteres i eller til maskinen, dersom de uttrykkelig er godkjent av Miele. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar. Mieles tørketromler og vaskemaskiner kan oppstilles i en vasktørk-søyle. Til dette behøves en mellomsats (WTV, ekstrautstyr). Vær oppmerksom på at mellomsatsen både må passe til tørketrommelen og vaskemaskinen. Sørg for at Miele-sokkelen, som er å få kjøpt som ekstrautstyr, passer til denne vaskemaskinen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke blir fulgt. 12

13 Betjening av vaskemaskinen Betjeningspanel a Betjeningspanel b Sensortaster for temperatur for innstilling av ønsket vasketemperatur. c Sensortaster for sentrifugehastighet for innstilling av ønsket sluttsentrifugeringshastighet. d Sensortaster for tillegg vaskeprogrammet kan suppleres med forskjellige tilleggsfunksjoner. e Kontrollampene lyser ved behov f Sensortaster for CapDosing g Tidsvisning for programtiden h Sensortaster for startforvalg i Sensortast Start/Stopp for programstart/-avbrudd j Optisk grensesnitt for kundeservice. k Programvelger for programvalg og for å slå av maskinen. Gjennom programvalget blir vaskemaskinen slått på, og med programvelgerinnstillingen blir den slått av. 13

14 Betjening av vaskemaskinen Funksjonsmåte betjeningsfelt er sensortast for tilleggsfunksjoner Vaskeprogrammene kan suppleres med tilleggsfunksjonene. Når et vaskeprogram er valgt, lyser sensortastene for mulige tilleggsfunksjoner dimmet. Sensortastene,,,, og reagerer på berøring med fingertuppen. Valget er mulig dersom den aktuelle sensortasten lyser. En sterkt lysende sensortast betyr: Nettopp valgt En dimmet lysende sensortast betyr: Mulig å velge og er sensortaster for temperatur og sentrifugehastighet Etter å ha valgt et vaskeprogram med programvelgeren lyser den foreslåtte temperaturen (i C) og sentrifugehastigheten (i o/min). Temperaturer og sentrifugehastigheter som kan velges lyser dimmet. Kontrollamper lyser ved feil på vanninntaket og vannavløpet lyser når det er dosert for mye vaskemiddel lyser for å minne om hygieneinfo blinker, så lenge det fortsatt er mulig å legge inn tøy lyser, når døren til vaskemaskinen er låst CapDosing Med disse sensortastene kan du aktivere dosering med kapsler. Tøypleiemiddel (f.eks. tøymykner, impregneringsmiddel) Additiv (f.eks. vaskemiddelforsterker) Vaskemiddel (kun for hovedvasken) 14

15 Betjening av vaskemaskinen Tidsdisplay Etter programstart vises programtiden i timer og minutter Ved en programstart med startforvalg, vises programtiden først etter at startforvalgstiden er forløpt. Sensortaster Etter berøring av sensortasten velges en senere programstart (startforvalg). Når denne velges lyser. Ved berøring av sensortasten eller velges tidsrommet for startforvalget. Den valgte startforvalgstiden vises i tidsdisplayet. Etter programstart telles startforvalgstiden ned. Etter at startforvalgstiden er utløpt, starter programmet, og tidsdisplayet viser antatt programtid. Sensortast Start/Stopp Ved berøring av sensortasten Start/ Stopp starter det valgte programmet eller et startet program blir avbrutt. Sensortasten lyser pulserende når et program kan startes, og lyser konstant etter programstart. 15

16 Første igangsetting Skader ved feil oppstilling og tilkobling. Feil oppstilling og tilkobling av vaskemaskinen fører til alvorlige materielle skader. Se kapittel «Installasjon». Fjerning av beskyttelsesfolie og klistremerker Fjern: beskyttelsesfolien fra døren alle eventuelle reklameklistremerker fra fremsiden og fra lokket Klistremerker som vises når døren er åpen (f.eks. typeskiltet), må ikke fjernes. Ta ut u-bøy fra trommelen. Det befinner seg en u-bøy for avløpsslangen i trommelen. Sving døren lett igjen. Det har blitt gjennomført en fullstendig funksjonstest på denne vaskemaskinen, derfor er det litt restvann igjen i trommelen. Av sikkerhetsgrunner er sentrifugering før første igangsetting ikke mulig. For å aktivere sentrifugeringen, må du gjennomføre et vaskeprogram uten tøy og uten vaskemiddel. Ved bruk av vaskemiddel kan det oppstå altfor stor skumdannelse! Samtidig blir kuleventilen i avløpet aktivert. Kuleventilen bevirker fullstendig utnyttelse av vaskemiddelet for fremtiden. Ta tak i håndtaket for å åpne døren. Ta ut u-bøyen 16

17 Første igangsetting Start av det første vaskeprogrammet Skru opp vannkranen. Still programvelgeren på Bomull. Vaskemaskinen ble slått på og temperaturen 60 C lyser i displayet. Berør sensortasten Start/Stop. Vaskeprogrammet startes og symbolet lyser i displayet. Etter 10 minutter slukker indikatorelementene og sensortasten Start/ Stopp lyser pulserende. Still programvelgeren på etter at programmet er avsluttet. Vaskemaskinen er avslått igjen og den første igangsettingen avsluttet. Energisparing 10 minutter etter at Antikrøll har startet slukker indikatorelementene, og sensortasten Start/Stopp lyser pulserende. 15 minutter etter at Antikrøll er avsluttet slår vaskemaskinen seg helt av og døren låses opp. Etter at vaskeprogrammet er avsluttet Etter at programmet er slutt kobles antikrøll inn. Symbolet lyser i displayet, i tidsvisningen står : og trommelen dreier av og til. Berør sensortasten Start/Stop. Døren låses opp. Ta tak i håndtaket for å åpne døren. Tips: La døren stå på gløtt, slik at trommelen kan tørke. 17

18 Miljøvennlig vask Energi- og vannforbruk Vask helst maksimal tøymengde for hvert enkelt vaskeprogram. Da er energi- og vannforbruket lavest, tøymengden sett under ett. Ved liten tøymengde, sørger maskinens mengdeautomatikk for redusert vann- og energibehov. Bruk programmet Express 20 for mindre tøymengder som er lite skitne. Moderne vaskemidler muliggjør vasking med reduserte vasketemperaturer (f.eks. 20 C). Bruk tilsvarende temperaturinnstillinger for å spare energi. For hygienen i vaskemaskinen, anbefales det å starte et vaskeprogram med en temperatur på mer enn 60 C av og til. Vaskemaskinen minner deg på dette ved at kontrollampen begynner å lyse. Vaskemiddelforbruk Bruk maksimalt så mye vaskemiddel som angitt på vaskemiddelpakken. Ta hensyn til hvor skittent tøyet er ved doseringen. Reduser vaskemiddelmengden for mindre tøymengder (ca.⅓ mindre vaskemiddel ved halv tøymengde). Riktig valg av tillegg (Kort, Bløtlegging, Forvask) Velg for: lite skitne tekstiler uten synlige flekker et vaskeprogram med tillegget Kort. normalt til meget skitne tekstiler med synlige flekker et vaskeprogram uten tillegg. ekstra skitne tekstiler et vaskeprogram med tillegget Bløtlegging. tekstiler med store mengder smuss (f.eks. sand, støv) tillegget Forvask. Tips for påfølgende tørking i tørketrommel For å spare energi ved tørkingen: velg så høy sentrifugehastighet som mulig for hvert enkelt vaskeprogram. 18

19 1. Klargjøring av tøyet Tips: Flekker (som f.eks. blod, egg, kaffe, te) kan ofte fjernes lett med små triks, som du finner i Mieles vaskeleksikon. Vaskeleksikonet kan du bestille eller se i direkte på Mieles hjemmeside. Tøm lommene. Skader pga. fremmedlegemer. Spiker, mynter, binders osv. kan skade tekstiler og maskindeler. Kontroller tøyet før vask, og fjern ev. fremmedlegemer. Sorter tøyet Sorter tekstilene etter farger og etter symbolene på vedlikeholdsetiketten (i krage eller sidesøm). Tips: Mørke tekstiler avgir ofte farge i første vask. Vask lyse og mørke plagg hver for seg, slik at ikke noe blir misfarget. Forbehandle flekker Fjern eventuelle flekker på tøyet før vask: helst med en gang de har oppstått. Tørk lett på flekken med en klut som ikke farger (av). Ikke gni! Skader pga. løsemiddelholdige rengjøringsmidler. Vaskebensin, flekkfjerner osv. kan skade kunststoffdeler. Hvis du behandler tøyet med slike midler, pass på at ikke plastdeler i/på maskinen kommer i kontakt med disse. Eksplosjonsfare pga. løsemiddelholdige rengjøringsmidler. Ved bruk av løsemiddelholdige rengjøringsmidler kan det oppstå en eksplosiv blanding. Ikke bruk løsmiddelholdige rengjøringsmidler i vaskemaskinen. Generelle tips Gardiner: Fjern gardinkroker og blybånd eller legg gardinene i en vaskepose. BHer: Sy fast eller ta ut løse bøyler. Lukk glidelåser, hekter o.l. før vask. Knapp eller knyt igjen dynetrekk og putevar, slik at ikke små plagg havner inni dem. Ikke vask tekstiler som er merket med Tåler ikke vask (symbol ). 19

20 2. Innlegging av tøyet Åpne døren Lukk døren Ta tak i håndtaket for å åpne døren. Kontroller at det ikke er dyr eller fremmedlegemer i trommelen før du legger inn tøyet. Pass på at ikke tøy blir klemt fast mellom døren og dørbelgen. Ved maksimal tøymengde er energi- og vannforbruket lavest, tøymengden sett under ett. En overfylling reduserer vaskeresultatet og øker krølldannelsen. Brett ut tøyet og legg det løst inn i trommelen. Plagg av forskjellige størrelser forsterker vaskeeffekten og fordeler seg bedre under sentrifugeringen. Tips: Ta hensyn til maksimal tøymengde for de forskjellige vaskeprogrammene. Sving døren lett igjen. 20

21 3. Valg av program Programvalg Maskinen blir slått på ved at programvelgeren stilles på et vaskeprogram. Velg temperatur og sentrifugehastighet Den forhåndsinnstilte temperaturen og sentrifugehastigheten lyser sterkt. Temperaturene og sentrifugehastighetene som kan velges til vaskeprogrammet lyser dimmet. Temperaturene som oppnås i vaskemaskinen kan avvike fra de temperaturene som er valgt. Kombinasjonen av energiinnsats og vasketid gir et optimalt vaskeresultat. Drei programvelgeren til ønsket program. Sannsynlig vasketid vises i tidsanvisningen, og den forhåndsinnstilte temperaturen og sentrifugehastigheten lyser i betjeningspanelet. Berør sensortasten med ønsket temperatur. Denne vil da lyse sterkt. Berør sensortasten med ønsket sentrifugehastighet. Denne vil da lyse sterkt. 21

22 3. Valg av program Velg tillegg Utvalget av tilleggsfunksjoner til vaskeprogrammet lyser dimmet. Berør sensortasten med de ønskede tilleggsfunksjonene. Denne lyser da sterkt. Tips: Du kan velge flere tilleggsfunksjoner til et vaskeprogram. Mer informasjon om tilleggsfunksjoner finner du i kapittelet «Tilleggsfunksjoner». 22

23 4. Påfylling av vaskemiddel Vaskemiddelbeholder Du kan bruke alle vaskemidler, som er beregnet for husholdningsvaskemaskiner. Følg produsentens anvisninger for bruk og dosering på vaskemiddelforpakningen. Tips for dosering Ta hensyn til hvor skittent tøyet er og mengden tøy ved dosering av vaskemiddelet. Reduser vaskemiddelmengden ved små tøymengder (f.eks. reduser vaskemiddelmengden med ⅓ ved halv mengde tøy). For lite vaskemiddel: Fører til at tekstilene ikke blir rene og med tiden blir grå og harde. Fremmer muggdannelse i vaskemaskinen. Gjør at fettflekker ikke fjernes fullstendig fra tøyet. Fremmer kalkdannelse på varmeelementene. For mye vaskemiddel: Fører til et dårlig vaske-, skylle- og sentrifugeringsresultat. Gir høyere vannforbruk, fordi en ekstra skylling blir koblet inn automatisk. Fører til økt belastning på miljøet. Påfylling av vaskemiddel Trekk ut vaskemiddelbeholderen og fyll vaskemidlene i kamrene. Vaskemiddel for forvasken Vaskemiddel for hovedvask og bløtlegging Tøymykner, syntetisk stivelse, flytende stivelse eller kapsel 23

24 4. Påfylling av vaskemiddel Kapseldosering Det finnes kapsler med tre ulike innhold: Innlegging av kapsel Åpne vaskemiddelbeholderen. = Tøypleiemiddel (f.eks. tøymykner, impregneringsmiddel) = Additiv (f.eks. vaskemiddelforsterker) = Vaskemiddel (kun for hovedvasken) En kapsel inneholder alltid riktig mengde for en vaskeomgang. Kapslene kan kjøpes i Mieles nettbutikk, i Mieles deleavdeling eller hos din Miele-forhandler. Åpne lokket til kammer /. Helsefare pga. kapsler. Kapslene inneholder stoffer som er helsefarlige dersom de svelges eller kommer i kontakt med hud. Oppbevar kapslene utilgjengelig for barn. Innkobling av kapseldosering Berør sensortasten til den aktuelle kapselen. Sensortast Cap for for for Trykk kapselen godt fast. 24

25 4. Påfylling av vaskemiddel Innholdet i den enkelte kapselsorten tilsettes til riktig tid i vaskeprogrammet. Ved kapseldosering skjer vanninntaket i kammer utelukkende via kapselen. Ikke fyll ekstra tøymykner i kammer. Fjern den tomme kapselen etter at vaskeprogrammet er avsluttet. Lukk lokket og trykk det godt fast. Lukk vaskemiddelbeholderen. Kapselen åpnes ved at den settes inn i vaskemiddelbeholderen. Dersom kapselen fjernes fra vaskemiddelbeholderen ubrukt kan innholdet renne ut. Kast den åpnede kapselen. Av tekniske grunner vil det være igjen litt restvann i kapselen. Utkobling/endring av kapseldosering For å slå av kapseldoseringen må du berøre den lysende sensortasten. For å endre kapseldoseringen må du berøre en av de andre kapseltastene. 25

26 5. Starte program Starte program Berør den pulserende sensortasten Start/Stop. Døren blir låst og vaskeprogrammet starter. Så lenge symbolet blinker i betjeningsfeltet, kan det fortsatt legges inn tøy. Når symbolet lyser konstant er døren låst for resten av programforløpet. Dersom det er valgt en startforvalgstid, løper denne i tidsdisplayet. Etter at startforvalgstiden er utløpt eller direkte etter at maskinen er startet står programtiden i tidsdisplayet. Energisparing Etter 10 minutter blir visningselementene mørke. Sensortasten Start/Stop lyser pulserende. Du kan slå på visningselementene igjen: Berør sensortasten Start/Stop (dette påvirker ikke et program som pågår). 26

27 6. Programslutt - ta ut tøyet Programslutt Tidsvisningen viser 0:00. Symbolet lyser fortsatt i betjeningspanelet. Under Antikrøll er døren fortsatt låst. Berør sensortasten Start/Stopp. Døren låses opp og symbolet slukker i betjeningspanelet. Plagg som ikke er tatt ut kan krympe eller farge over på annet tøy ved neste vask. Ta alle plagg ut av trommelen. Åpne døren. Ta ut tøyet. Energisparing 10 minutter etter at Antikrøll har startet slukker indikatorelementene, og sensortasten Start/Stopp lyser pulserende. 15 minutter etter at Antikrøll er avsluttet slår vaskemaskinen seg helt av og døren låses opp. Fjern eventuelle fremmedlegemer fra dørbelgen. Tips: La døren stå på gløtt, slik at trommelen kan tørke. Slå av vaskemaskinen ved å sette programvelgeren på. Hvis du har brukt kapsler, må disse fjernes fra vaskemiddelbeholderen. Tips: La vaskemiddelbeholderen stå litt åpen, slik at den kan tørke. 27

28 Sentrifugering Sluttsentrifugeringshastighet Program o/min Bomull 1400 Bomull 1400 Strygelet (Lettstelt) 1200 Finvask 900 Ull 1200* Skjorter 900 Express Mørkt/Denim 1200 Outdoor 900 Impregnering 1200 Pumpe/Sentrifugering 1400 Kun skylling/stivelse 1200 Sluttsentrifugeringshastighet i vaskeprogrammet Når du velger program, er det sensortasten med den optimale sentrifugehastigheten for programmet som lyser sterkt i betjeningspanelet. For vaskeprogrammer som er merket med * i tabellen, tilsvarer optimal sentrifugehastighet ikke den maksimale sentrifugehastigheten. Det er mulig å redusere sluttsentrifugeringshastigheten. Det er imidlertid ikke mulig å velge en høyere sluttsentrifugeringshastighet enn den maksimale hastigheten som er oppført i tabellen. Skyllesentrifugering Tøyet blir sentrifugert etter hovedvasken og mellom skyllingene. Hvis sluttsentrifugeringshastigheten blir redusert, blir hastigheten for skyllesentrifugeringen eventuelt redusert tilsvarende. I programmet Bomull blir det satt inn en ekstra skylling ved en omdreiningshastighet mindre enn 700 o/min. 28

29 Sentrifugering Koble ut sluttsentrifugering (skyllestopp) Berør sensortasten (skyllestopp). Tøyet blir liggende i vannet etter siste skylling. Det reduserer krølldannelsen, dersom tøyet ikke blir tatt ut av trommelen med en gang programmet er slutt. Koble ut skyllesentrifugering og sluttsentrifugering Trykk på sensortasten. Etter siste skylling blir vannet pumpet ut, og Antikrøll blir koblet inn. Ved denne innstillingen blir det i noen programmer satt inn en ekstra skylling. Etter programslutt I betjeningspanelet lyser sensortasten med den optimale sentrifugehastigheten. Du kan endre sentrifugehastigheten. Sensortasten Start/Stopp lyser pulserende. Starte sluttsentrifugering: Berør den pulserende sensortasten Start/Stopp en gang. Sluttsentrifugeringen blir gjennomført. Avslutte programmet: Berør den pulserende sensortasten Start/Stopp to ganger. Vannet pumpes ut. 29

30 Startforvalg Med startforvalget kan du velge en senere programstart. Programstarten kan utsettes fra 30 minutter til maksimalt 24 timer, slik at du f.eks. kan benytte deg av gunstige nattstrømtariffer. Velg startforvalg Det er ikke mulig å velge startforvalg i programmene Pumpe/Sentrifugere og Impregnere. Velg ønsket vaskeprogram. Berør sensortasten. Sensortasten lyser sterkt. Berør sensortasten eller så mange ganger, at ønsket startforvalg lyser i tidsdisplayet. Ved under 10 timer forandrer startforvalgstiden seg i 30-minutters skritt. Ved over 10 timer forandrer startforvalgstiden seg i 1-times skritt. Starte startforvalget Berør den pulserende sensortasten Start/Stopp. Startforvalget har startet og løper i tidsdisplayet. Endre startet startforvalg Berør sensortasten Start/Stopp. Det løpende startforvalget blir avbrutt og symbolet i betjeningspanelet slukker. Berør sensortasten eller så mange ganger, at ønsket startforvalg lyser i tidsdisplayet. Berør den pulserende sensortasten Start/Stopp. Slette startet startforvalg Berør sensortasten Start/Stopp. Det løpende startforvalget blir avbrutt og symbolet i betjeningspanelet slukker. Berør den lysende sensortasten. Startforvalget slettes og sensortasten slukker. Programtiden vises i tidsdisplayet. Berør den pulserende sensortasten Start/Stopp for å starte vaskeprogrammet. 30

31 Programoversikt Bomull 60 C/40 C maksimalt 7,0 kg Artikler Tips Normalt skittent bomullstøy Når det gjelder energi- og vannforbruk, er denne innstillingen den mest energieffektive for vasking av bomullstøy. Ved 60 C er den reelle vasketemperaturen lavere enn 60 C, men vaskeeffekten tilsvarer programmet Bomull 60 C. Henvisninger for testinstitutter: Testprogram iht. EN og energimerking iht. EUs direktiv 1061/2010 Bomull 90 C til kaldt maksimalt 7,0 kg Artikler Tips T-skjorter, undertøy, duker osv., tekstiler av bomull, lin eller blandingsstoffer Vasketemperaturen 60 C/40 C skiller seg fra vasketemperaturen i programmet Bomull 60 C/40 C ved: kortere programtider lengre temperaturholdetider høyere energiforbruk Ved spesielle hygieniske krav, velg temperaturinnstillingen 60 C eller høyere. Strygelet (Lettstelt) 60 C til kaldt maksimalt 3,5 kg Artikler Tips Tøy av syntetfiber, blandingsstoffer eller lettstelt bomull Reduser sluttsentrifugeringshastigheten for tekstiler som krøller lett. 31

32 Programoversikt Finvask 40 C til kaldt maksimalt 2,0 kg Artikler Tips For ømfintlige tekstiler av syntetfiber, blandingsstoffer, viskose Gardiner, som i følge produsenten kan vaskes i vaskemaskin. Gardiner inneholder ofte mye finstøv og trenger ofte et program med forvask. Koble ut sentrifugehastigheten for tekstiler som krøller lett. Ull 40 C til kaldt maksimalt 2,0 kg Artikler Tips Tekstiler av ull eller ullblandinger Ta hensyn til sluttsentrifugeringshastigheten for tekstiler som krøller lett. Skjorter 60 C til kaldt maksimalt 2,0 kg Artikler Tips Skjorter og bluser av bomull og blandingsstoffer Forbehandle krager og mansjetter etter hvor skitne de er. For skjorter og bluser av silke, bruk programmet Finvask. Express C til kaldt maksimalt 3,5 kg Artikler Tips Tøy av bomull som knapt har vært brukt eller bare er såvidt skittent. Tilleggsfunksjonen Kort er automatisk aktivert. Mørkt/Denim 60 C til kaldt maksimalt 3,0 kg Artikler Tips Sort og mørkt tøy av bomull, blandingsstoffer eller jeansstoffer Vask med vrangen ut. Jeansstoffer avgir ofte litt farge i første vask. Vask derfor lyse og mørke plagg hver for seg. 32

33 Programoversikt Outdoor 40 C til kaldt maksimalt 2,5 kg Artikler Tips Funksjonstekstiler som ytterjakker og bukser med membran, f.eks. Gore-Tex, SYMPATEX, WINDSTOPPER osv. Lukk borrelåser og glidelåser. Ikke bruk tøymykner. Ved behov kan slike tekstiler etterbehandles i programmet Impregnering. Det anbefales ikke impregnering etter hver vask. Impregnering 40 C maksimalt 2,5 kg Artikler Tips For etterbehandling av mikrofiber, skibekledning eller duker, for å få en vann- og smussavvisende virkning. Artiklene bør være nyvaskede og sentrifugert eller tørket. For å få optimal effekt, bør artiklene etterbehandles termisk. Dette kan gjøres ved tørking i tørketrommel eller ved stryking. Pumpe/Sentrifugering Tips Bare pumpe: Still sentrifugehastigheten på. Kun skylling/stivelse Artikler Tips Ta hensyn til innstilt sentrifugehastighet. For skylling av tøy som er vasket for hånd Duker, servietter, arbeidstøy som skal stives maksimalt 7,0 kg Ta hensyn til sluttsentrifugeringshastigheten for tekstiler som krøller lett. Tøyet som skal stives bør være nyvasket, men skylt uten tøymykner. Et spesielt godt skylleresultat med to skyllinger får du ved å aktivere opsjonen Vand Plus (Høyere vannstand). 33

34 Tilleggsfunksjoner Vaskeprogrammene kan suppleres med tilleggsfunksjoner. Å velge eller velge bort tilleggsfunksjoner skjer via de tilsvarende sensortastene i betjeningspanelet. Vand Plus (Høyere vannstand) Vannstanden forhøyes ved vasking og skylling, og i programmet «Kun skylling/ stivelse» gjennomføres to skyllinger. Du kan velge andre funksjoner for sensortasten Vand Plus (Høyere vannstand), som beskrevet i kapittelet «Programmeringsfunksjoner». Forvask For fjerning av større mengder smuss, f.eks. støv, sand. Trykk på sensortasten for den ønskede tilleggsfunksjonen. Den aktuelle tasten lyser sterkt. Ikke alle tillegg kan velges for alle vaskeprogrammer. En tilleggsfunksjon som ikke er tillatt for vaskeprogrammet har ingen belysning og lar seg ikke aktivere. Bløtlegging For veldig skittent tøy med eggehviteholdige flekker. Du kan velge en bløtleggingstid mellom 30 minutter og 2 timer i 30-minutters skritt. Fabrikkinnstillingen er 30 minutter. Programmeringen er beskrevet i kapittel «Programmeringsfunksjoner», avsnitt «Bløtlegging». Kort For tøy som er lite skittent og ikke har synlige flekker. Vasketiden reduseres. 34

35 Tilleggsfunksjoner Følgende tilleggsfunksjoner kan velges til programmene Ingen av disse tilleggsfunksjonene kan velges for programmer som ikke er oppført her. Kort Vand Plus (Høyere vannstand) Forvask Bløtlegging Bomull X X X X Bomull X X X X Lettstelt X X X X Finvask X X X X Skjorter X X X X Express 20 X 1) Mørkt tøy/denim X X X X Outdoor X X X X Kun skylling/stivelse X X = kan velges 1) = kan kobles ut = kan ikke velges 35

36 Programforløp Hovedvask Skylling Sentrifugering Vannstand Vaskerytme Vannstand Skyllinger Bomull 2-5 2)3) Bomull 2-5 1)2)3) Strygelet (Lettstelt) 2-4 2)3) Finvask 2-4 2)3) Ull 2 Skjorter 3-4 3) Express 20 1 Mørkt/Denim 3-5 2)3) Outdoor 3-4 3) Impregnering 1 Pumpe/Sentrifugering Kun skylling/stivelse 0-1 5) Forklaringer på neste side. 36

37 Programforløp = lav vannstand = middels vannstand = høy vannstand = Intensiv-rytme = Normal-rytme = Sensitiv-rytme = Vugge-rytme = Håndvask-rytme = blir gjennomført = blir ikke gjennomført Vaskemaskinen har fullelektronisk styring med mengdeautomatikk. Vaskemaskinen fastslår selv nødvendig vannforbruk, avhengig av det innlagte tøyets mengde og sugeevne. De oppførte programforløpene gjelder alltid grunnprogrammet ved maksimal tøymengde. Særtrekk i programforløpet Antikrøll: Trommelen fortsetter å bevege seg inntil 30 minutter etter programslutt, for å unngå krølldannelse. Unntak: Ull-programmet har ikke Antikrøll. Vaskemaskinen kan åpnes hele tiden. 1) Fra en valgt temperatur på 60 C og høyere gjennomføres 2 skyllinger. Ved en valgt temperatur under 60 C gjennomføres 3 skyllinger. 2) En ekstra skylling følger ved: for mye skum i trommelen en sluttsentrifugeringshastighet mindre enn 700 o/min 3) En ekstra skylling følger ved: Valg av tilleggsfunksjonen Vand Plus, når opsjonen eller ble aktivert under Programmeringsfunksjonene. 5) En ekstra skylling følger ved: Valg av tilleggsfunksjonen Vand plus (Høyere vannstand). 37

38 Endre programforløp Endre program (barnesikring) Du kan ikke endre program, temperatur, sentrifugehastighet eller valgt tillegg etter at du har trykket på start. Dermed forhindres uønsket betjening, f.eks. av barn. Avbryte program Du kan til enhver tid avbryte et vaskeprogram etter programstart. Berør sensortasten Start/Stop helt til tidsvisningen bytter til :. Vannet pumpes ut. Så snart symbolet slukker i betjeningspanelet er programmet avbrutt. Åpne døren. Velge nytt program etter avbruddet Lukk døren. Kontrollér om det fortsatt er vaskemiddel i vaskemiddelbeholderen. Dersom det ikke er mer vaskemiddel igjen, må du fylle på. Drei programvelgeren til ønsket program og start det med sensortasten Start/Stop. Ta ut tøyet etter programavbrudd Dersom du vil ta ut vasken når den er dryppende våt: Åpne døren. Ta ut tøyet. Dersom du vil ta ut tøyet når det er sentrifugert (fuktig): Åpne døren. Lukk døren. Still programvelgeren på Pumpe/Sentrifugering. Tips: Vær oppmerksom på sentrifugehastigheten. Pause i programmet Still programvelgeren på. Vaskemaskinen blir slått av. For å fortsette: Still programvelgeren på det startede vaskeprogrammet. Tips: Når vises i tidsdisplayet, står programvelgeren i feil posisjon. 38

39 Endre programforløp Legge inn mer tøy eller ta ut tøy Det er mulig å legge inn mer tøy eller ta ut tøy på begynnelsen av vaskeprogrammet, så lenge symbolet blinker i betjeningsfeltet. Trykk kort på tasten Start/Stop. Vaskeprogrammet stanser og døren låses opp. Åpne døren. Legg inn mer tøy eller ta ev. ut tøy. Lukk døren. Berør sensortasten Start/Stop. Vaskeprogrammet fortsetter. 39

40 Vedlikeholdssymboler Vask Gradetallet på vaskebaljen angir maksimal temperatur for vasking. Normal maskinvask Skånsom maskinvask Ekstra skånsom maskinvask Håndvask Kan ikke vaskes Eksempler for programvalg Program Bomull Strygelet (Lettstelt) Finvask Ull Express 20 Vedlikeholdssymboler Tørking Punktene angir temperaturen Normal temperatur Redusert temperatur Tåler ikke trommeltørking Stryking og rulling Punktene angir temperaturområdene ca. 200 C ca. 150 C ca. 110 C Stryking med damp kan føre til irreversible skader. Tåler ikke stryking/rulling Profesjonell rensing Rens med kjemiske løsningsmidler. Bokstavene står for rensemiddel. Våtrens Tåler ikke kjemisk rens Bleking Alle oksidasjons-blekemidler er tillatt Kun surstoffbleking er tillatt Tåler ikke bleking 40

41 Vaskemiddel Riktig vaskemiddel Du kan bruke alle vaskemidler som er egnet for husholdningsvaskemaskiner. Bruks- og doseringsveiledning står på vaskemiddelpakken. Doseringen er avhengig av: Hvor skittent tøyet er Tøymengden Vannets hardhet Hvis du ikke kjenner vannets hardhetsgrad, kontakt det lokale vannverket. Avkalkingsmiddel Da kan vaskemiddelet doseres som for hardhetsområde I. Doseringshjelp For dosering av vaskemiddel, spesielt ved bruk av flytende vaskemiddel, bruk de hjelpemidlene som anbefales av vaskemiddelprodusenten. Refillpakker Kjøp vaskemidler i refillpakker, hvis mulig. Da blir det mindre avfall. Midler for etterbehandling av tøyet Tøymykner gjør tøyet mykt og reduserer statisk ladning ved tørking i tørketrommel. Syntetiske stivelsesmidler gir bedre hold i tekstilene. Stivelse gjør tøyet stivt og fyldig. Vannhardhet I hardhetsområde II og III kan du tilsette et avkalkingsmiddel, for å spare vaskemiddel. Riktig dosering står på pakken. Tilsett først vaskemiddel, deretter avkalkingsmiddel. Hardhetsområde Total hardhet i mmol Tysk hardhet d bløtt (I) 0 1,5 0 8,4 middels (II) 1,5 2,5 8,4 14 hardt (III) over 2,5 over 14 41

42 Vaskemiddel Anbefaling Miele vaskemidler Miele vaskemidler er utviklet spesielt for vaskemaskiner fra Miele. Vaskemidlene kan bestilles i Mieles nettbutikk på shop.miele.no, kjøpes hos Mieles kundeservice eller hos din Miele-forhandler. Miele UltraWhite Miele UltraColor Miele Cap Miele Cap Miele Cap Bomull Bomull Strygelet (Lettstelt) Finvask,, Ull, Skjorter Express 20 Mørkt/Denim Outdoor Impregnering Kun skylling/stivelse / / / / / anbefales Sport SilkCare anbefales ikke Dun Tøymykner Outdoor Impregnering WoolCare Booster 42

43 Vaskemiddelanbefalinger iht. norm (EU) nr. 1015/2010 Anbefalingene gjelder for de temperaturområdene som er angitt i kapitlet «Programoversikt». Vaskemiddel Universal- Kulørt- Fin- og ull- Spesialvaskemiddel Bomull Bomull Strygelet (Lettstelt) Finvask Ull Skjorter Express 20 1) Mørkt/Denim 1) Outdoor anbefales 1) Flytende vaskemiddel anbefales ikke 2) Pulvervaskemiddel 43

44 Vaskemiddel Tøymykner, stivelse eller flytende stivelse ved slutten av vaskeprogrammet Fyll tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse i kammer eller legg inn tilsvarende kapsel. Pass på maksimal oppfyllingsmengde. Middelet blir spylt inn med siste skylling. Ved slutten av vaskeprogrammet er det litt restvann i kammer. Stivelse kan tette sugeheverten. Rengjør vaskemiddelbeholderen, spesielt sugeheverten, etter flere omganger med automatisk tilsetting av stivelse. Separat tilsetting av tøymykner, syntetisk stivelse eller stivelse Doser og klargjør middelet som angitt på pakken. Tips: Aktiver tilleggsfunksjonen Vand plus (Høyere vannstand) ved bruk av tøymykner. Fyll tøymykner i kammer eller sett inn kapselen. Fyll flytende stivelse i kammer og stivelse i pulverform eller tyktflytende midler i kammer. Velg programmet Kun skylling/stivelse. Endre sentrifugehastigheten hvis nødvendig. Aktiver sensortasten Cap ved bruk av kapsel. Berør tasten Start/Stop. Avfarging/farging Skader ved avfargingsmiddel. Avfargingsmidler kan føre til korrosjon i vaskemaskinen. Ikke bruk avfargingsmidler i vaskemaskinen. Vaskemaskinen bør ikke brukes for ofte til farging av tøy. Ved hyppig bruk vil saltet som brukes til farging angripe det rustfrie stålet. Overhold fargemiddelprodusentens angivelser nøye. 44

45 Rengjøring og stell Rengjøring av kabinett og panel Fare for elektrisk støt gjennom nettspenning. Vaskemaskinen har fortsatt nettspenning selv om den er slått av. Trekk ut støpselet før rengjøring og stell. Skader pga. vann som trenger inn. Gjennom trykket på en vannstråle kan vann havne inne i vaskemaskinen og føre til skader på delene. Vaskemaskinen må ikke spyles med vann. Rengjør kabinettet og panelet med et mildt rengjøringsmiddel eller såpevann og tørk med en myk klut. Rengjør trommelen med et egnet pussemiddel for rustfritt stål. Skader pga. rengjøringsmidler. Løsemiddelholdige rengjøringsmidler, skuremidler, glass- eller universalrengjøringsmidler kan skade kunststoffoverflater og andre deler. Ikke bruk noen av disse rengjøringsmidlene. Rengjøring av vaskemiddelbeholderen Bruk av lave vasketemperaturer og flytende vaskemidler fremmer bakterievekst i vaskemiddelbeholderen. Av hygieniske grunner, skal hele vaskemiddelbeholderen rengjøres regelmessig. Uttak av vaskemiddelbeholder Trekk ut vaskemiddelbeholderen til den stopper, trykk på utløseren og ta ut beholderen. Rengjør vaskemiddelbeholderen med varmt vann. 45

46 Rengjøring og stell Rengjøring av sugeheverten og kanalen i kammer / Flytende stivelse fører til tilklebing. Sugehevert i kammer / virker ikke og kammeret kan renne over. Ved hyppig bruk av flytende stivelse må sugeheverten rengjøres spesielt grundig. Rengjør tøymyknerkanalen med varmt vann og en børste. Rengjøring av rommet til vaskemiddelbeholderen 1. Trekk ut sugeheverten fra kammer og rengjør under rennende varm vann. Rengjør også røret som sugeheverten settes på. 2. Sett sugeheverten på igjen. Fjern vaskemiddelrester og kalkavleiringer fra innspylingsdysene til vaskemiddelbeholderen med en flaskekost. Sett vaskemiddelbeholderen inn igjen. Tips: La vaskemiddelbeholderen stå litt åpen, slik at den kan tørke. 46

47 Rengjøring og stell Rengjøring av trommelen (Hygiene Info) Ved vasking med lave temperaturer og/ eller flytende vaskemiddel, kan det være fare for bakterie- og luktdannelse i vaskemaskinen. Rengjør vaskemaskinen ved hjelp av programmet Bomull 90 C. Dette bør du senest gjøre når kontrollampen lyser. Rengjøring av silen i tilkoblingsstussen for vanninntaksventilen Løsne den riflete kunststoffmutteren forsiktig fra tilkoblingsstussen med en tang og skru av mutteren. Rengjøring av vanninntakssilen Vaskemaskinen har to siler som beskytter vanninntaksventilen. Disse silene bør kontrolleres ca. hver 6. måned. Ved hyppige brudd i vannledningen bør de kontrolleres oftere. Rengjøring av silen i inntaksslangen Skru igjen vannkranen. Skru inntaksslangen av vannkranen. Ta tak i kunststoffsilen med en nebbtang og trekk den ut. Rengjør silen. Innsettingen skjer i omvendt rekkefølge. Skru vannkranen langsomt opp etter rengjøringen, og kontroller at forskruningen sitter skikkelig fast. Hvis det renner ut vann, trekk forskruningen fastere til. Silene må settes inn igjen etter rengjøringen. Trekk gummipakningen 1 ut av forskruningen. Ta tak i kunststoffsilen 2 med en kombi- eller nebbtang og trekk ut silen. Rengjør silen. Innsettingen skjer i omvendt rekkefølge. 47

48 Hvis feil oppstår De fleste feil som oppstår ved daglig bruk, kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare både tid og penger, siden du slipper å tilkalle service. Følgende tabeller skal hjelpe deg med å finne årsaken til en feil og til å rette på feilen. Det kan ikke startes noe vaskeprogram Problem Betjeningspanelet er fortsatt mørkt. I tidsdisplayet veksler det mellom og Årsak og retting Vaskemaskinen har ikke strøm. Undersøk om støpselet er satt inn. Undersøk om sikringen er i orden. For å spare energi, har vaskemaskinen koblet seg ut automatisk. Slå på vaskemaskinen igjen ved å dreie på programvelgeren. Døren er ikke skikkelig lukket. Dørlåsen kunne ikke feste seg. Lukk døren en gang til. Start programmet på nytt. Kontakt kundeservice dersom feilmeldingen vises igjen. 48

49 Programavbrudd og en feilkontrollampe lyser i betjeningspanelet Problem Feilkontrollampen lyser, i tidsdisplayet veksler det mellom og og varselsignalet høres. Feilkontrollampen lyser, i tidsdisplayet veksler det mellom og og varselsignalet høres. Feilkontrollampen lyser, i tidsdisplayet veksler det mellom og og varselsignalet høres. I tidsdisplayet veksler det mellom og, og varselsignalet høres. Årsak og retting Hvis feil oppstår Vanninntaket er sperret eller skadet. Kontroller om vannkranen er skrudd skikkelig opp. Kontroller om det er knekk på inntaksslangen. Kontroller om vanntrykket er for lavt. Silen i vanninntaket er tett. Rengjør silen. Vannavløpet er blokkert eller skadet. Avløpsslangen ligger for høyt. Rengjør lofilter og avløpspumpe. Maksimal pumpehøyde er 1m. Vannsikringssystemet har reagert. Steng vannkranen. Kontakt kundeservice. Det foreligger en feil. Koble vaskemaskinen fra strømnettet, ved å trekke ut støpslet av stikkontakten eller ved å koble ut sikringen i sikringsskapet. Vent minst 2 minutter før du kobler vaskemaskinen til strømnettet igjen. Slå på maskinen igjen. Start programmet en gang til. Kontakt kundeservice hvis feilmeldingen vises på nytt. 49

50 Hvis feil oppstår Symbol i tidsvisningen under programforløpet Melding Årsak og retting lyser Programvelgeren ble satt i en annen posisjon etter programstart. Drei programvelgeren til den opprinnelige posisjonen. Programmet ble avbrutt. Åpne døren. Lukk døren. Kontrollampen lyser i betjeningspanelet på slutten av programmet Problem Kontrollampen lyser. Kontrollampen lyser. Årsak og retting Det har dannet seg for mye skum under vaskingen. Bruk mindre vaskemiddel neste gang og følg doseringshenvisningene på pakken. Det har ikke blitt brukt noe vaskeprogram med en temperatur over 60 C på lang tid. For å unngå bakterie- og luktdannelse i vaskemaskinen, start programmet Bomull 90 C med Miele maskinrens eller et universalvaskemiddel i pulverform. 50

51 Hvis feil oppstår Generelle problemer med vaskemaskinen Problem Vaskemaskin lukter vondt. Vaskemaskinen står ikke stille under sentrifugering. Vaskemaskinen har ikke sentrifugert tøyet som den pleier, og tøyet er fortsatt vått. Uvanlig støy fra pumpen. Mye vaskemiddel blir liggende igjen i vaskemiddelbeholderen. Årsak og retting Kontrollampen ble ikke tatt hensyn til. Det har ikke blitt brukt noe vaskeprogram med en temperatur over 60 C på lang tid. For å unngå bakterie- og luktdannelse i vaskemaskinen, start programmet Bomull 90 C med Miele maskinrens eller et universalvaskemiddel i pulverform. Døren og vaskemiddelbeholderen ble lukket etter vask. La døren og vaskemiddelbeholderen stå litt åpen, slik at de kan tørke. Maskinføttene står ikke likt og er ikke låst. Rett opp maskinen så den står støtt og lås maskinføttene. Ved sluttsentrifugeringen ble det målt en stor ubalanse og sentrifugehastigheten ble automatisk redusert. Legg alltid store og små plagg sammen i trommelen, for å få en bedre fordeling. Ingen feil! Slurpelyder ved begynnelsen og slutten av utpumpingen er normalt. Vannets flytetrykk er ikke tilstrekkelig. Rengjør silen i vanninntaket. Velg ev. opsjonen Vand Plus (Høyere vannstand) Pulvervaskemidler i forbindelse med avkalkingsmidler har tendens til å klebe. Rengjør vaskemiddelbeholderen, og tilsett først vaskemiddel og deretter avkalkingsmiddel i vaskemiddelbeholderen. 51

52 Hvis feil oppstår Generelle problemer med vaskemaskinen Problem Tøymykneren blir ikke spylt fullstendig inn, eller det blir stående for mye vann i kammer. Ved programslutt er det fortsatt væske i kapselen. Det er vann i tøymyknerkammeret ved siden av kapselen. Årsak og retting Sugeheverten sitter ikke riktig eller den er tett. Rengjør sugeheverten, se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Rengjøring av vaskemiddelbeholderen». Det lille røret i vaskemiddelbeholderen, som kapselen festes på, er tilstoppet. Rengjør røret. Ingen feil! Av tekniske grunner vil det være igjen en liten restmengde vann i kapselen. Sensortasten Cap ble ikke aktivert eller den tomme kapselen ble ikke tatt ut etter siste vask. Pass på at sensortasten Cap blir aktivert neste gang du setter inn en kapsel. Ta ut kapselen og kast den etter hver vask. Det lille røret i vaskemiddelbeholderen, som kapselen festes på, er tilstoppet. Rengjør røret. 52

53 Hvis feil oppstår Ikke tilfredsstillende vaskeresultat Problem Tøyet blir ikke rent med flytende vaskemiddel. Det er grå elastiske partikler på tøyet etter vask. På mørkt tøy er det hvite, vaskemiddellignende partikler etter vask. Årsak og retting Flytende vaskemidler inneholder ikke blekemidler. Flekker av frukt, kaffe eller te blir ikke fjernet. Bruk pulvervaskemiddel med blekemidddel. Bruk en tilsvarende kapsel eller fyll flekkfjerner i kammer. Hell aldri flytende vaskemiddel og flekkfjerner sammen i vaskemiddelbeholderen. For lite vaskemiddel. Tøyet har vært sterkt tilsølt med fett (oljer, salver). Tilsett mer vaskemiddel til slikt tøy eller bruk flytende vaskemiddel. Start et 60 C vaskeprogram med flytende vaskemiddel uten tøy før neste vask. Vaskemiddelet inneholder bestanddeler (zeolitter) for vannavkalking som ikke løses opp i vann. De har satt seg fast på tøyet. Prøv å fjerne partiklene med en børste når tøyet er tørt. Vask mørkt tøy med et flytende vaskemiddel heretter. Slike vaskemidler inneholder ingen zeolitter. Bruk programmet Mørkt/Denim. 53

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 835 580 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 640 160 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150 Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic no-no M.-Nr. 09 579 150 Innhold Valg av programmer...3 Programpakker....4 Sentrifugering...5 Programoversikt...6 Programforløp...10 Vaskemiddel...12

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 519 080 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 370 920 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 518 340 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 610 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 028 100 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 028 010 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 670 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 164 930 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 495 320

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 844 190 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 940 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 260 300 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 375 640 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 654 040 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 780 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 202 760 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 655 680 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 080 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 850 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisning Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 654 560 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 902 700 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3375

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3375 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3375 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 838 290 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 525 700 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 11 008 550 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 260 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC

Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC Bruksanvisning Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 579 140 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 268 400 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 844 760 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 838 790 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 699 130 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 106 240 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 861 010 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 837 430

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 655 730 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W no - DK, NO, SE. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning Vaskemaskin W no - DK, NO, SE. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 3241 Bruksanvisningen må no - DK, NO, SE leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 616 530 Aktivt miljøvern

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 017 020

Detaljer

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 597 160 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 500 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 11 005 390 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 787 131 Aktivt

Detaljer

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 442 100 Aktivt

Detaljer

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 597 170 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Din bruksanvisning MIELE W3241

Din bruksanvisning MIELE W3241 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIELE W3241. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIELE W3241 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW STARLINE no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 10 530 650 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 955 110 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 265 400 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 443 400

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245

Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245 Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06 086 560 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 461

Bruksanvisning Vaskemaskin W 461 Bruksanvisning Vaskemaskin W 461 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06 479 820 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 10 020 030

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040

Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 05 794 400 Aktivt miljøvern Transportemballasjen

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 527. no-no. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning Vaskemaskin W 527. no-no. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 527 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 167 890 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 961

Bruksanvisning Vaskemaskin W 961 Bruksanvisning Vaskemaskin W 961 X Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 05 446 740 Aktivt miljøvern Aktivt

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 757 650 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. BRUK AV MASKINEN Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. Sorter vasken etter vaskeanvisningene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes

Detaljer

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy).

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy). Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. N Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 692 700 2 M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6065 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6065 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6065 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 757 660

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13

Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13 Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13 N Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

FØR MASKINEN TAS I BRUK

FØR MASKINEN TAS I BRUK INNHOLD FØR MASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET KLARGJØRING AV VASKEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER VASKEPROGRAM RENSING AV FILTERET TØMMING

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 622 640

Detaljer

Vasking. Forberedelse

Vasking. Forberedelse Din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene forlater

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Vaskemaskinguide 2014

Vaskemaskinguide 2014 Vaskemaskinguide 2014 IKEAs vaskemaskiner designet for hverdagslivet IKEAs vaskemaskiner har brukervennlige funksjoner som passer ulike behov og gjør klesvasken enklere. Vi har frittstående maskiner med

Detaljer

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK:

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK: N BRUKSANVISNING FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK: VIKTIG: LES NØYE KAPITLET INSTALLASJON FJERN TRANSPORTSIKRINGENE Første vaskesyklus uten tøy: 1. Åpne vannkranen.. Lukk døren. 3. Fyll litt vaskemiddel (ca.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING DAGLIG REFERANSE VEILEDNING MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL- PRODUKT. For en mer fullstendig brukerstøtte, registrer apparatet ditt på www.whirlpool.eu/register WWW Last ned Brukerveiledningene

Detaljer

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningsfelt. Dør

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningsfelt. Dør Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 05 967 420 Innhold Sikkerhetsregler...................................................

Detaljer

Vasking. Forberedelse

Vasking. Forberedelse Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING DAGLIG REFERANSE VEILEDNING TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET BAUKNECHT-PRODUKT. For å kunne motta utvidet service og støtte, vær vennlig å registrere ditt apparat på http://www.bauknecht.eu/register NO Før

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning

Installasjons- og bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning Vaskemaskin Gratulerer med valget av en Gorenje vaskemaskin. Din nye vaskemaskin lever opp til alle krav som stilles til miljøriktig vask, og den er svært økonomisk med

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Vasking. Forberedelse

Vasking. Forberedelse Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Brukerveiledning. Vannkoker. Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse.

Brukerveiledning. Vannkoker. Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. Brukerveiledning Vannkoker Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. 1. Viktige instruksjoner Vennligst les disse anvisningene nøye før du bruker apparatet

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L78840 http://no.yourpdfguides.com/dref/811670

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L78840 http://no.yourpdfguides.com/dref/811670 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer