Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken"

Transkript

1 8,Norges vassdrags- og - energidirektorat NVE «Navnl» «Navn2» «Adrl» «Adr2» «Post» «LAND» Vår dato: 2 a Vår ref.: NVE en/hsf Arkiv: 642 Saksbehandler: Deres dato: Hege Sveaas Fadum Deres ref.: Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken Målingene som Eidsiva Nett AS har utført viser at målte antall spenningssprang overskrider bestemmelsene 3-5 i forskrift om leveringskvalitet(fol) og at dette skyldes forhold i Benthe Stiansens installasjon. Benthe Stiansen pålegges ikke utbedringsplikt i denne saken, jf fol 2-1 annet ledd siste punktum iförskrfl om leveringskvalitet i kraftsystemet, da grenseverdiene kun overskrides i eget tilknytningspunkt, og da tilknyttet nettselskap ikke opplever problemer som følge av dette. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til brev fra Benthe Stiansen, NVEs foreløpige svarbrev til Stiansen , NVEs brev til Eidsiva Nett AS (EN) der NVE etterspør opplysninger i saken, ENs brev til NVE og telefonsamtale mellom NVE og ENs saksbehandler Hilde S. Norheim NVE skrev i brev til Stiansen: "Før NVE eventuelt tar saken til behandling ber vi EN kommentere brevet fra Stiansen og hvordan dette er behandlet internt hos EN, inkludert hvilke tilbakemeldinger EN har gitt til Stiansen, og eventuelt hva EN planlegger å gjøre videre i denne saken. Vi ber dessuten EN om å kommentere om dere mener å ha oppfidt bestemmelsene i 2-5 i fol". Tilbakemeldingen fra EN viser at selskapet har behandlet saken i henhold til NVEs brev. NVE har på denne bakgrunn tatt henvendelsen fra Stiansen om misnøye med leveringskvaliteten, til behandling. Bakgrunn Benthe Stiansen har en gård på vestsiden av Einavannet i Oppland fylke. Stiansen har som kunde i EN sitt nett opplevd stadige jordfeil inntil hun fikk installert retningsstyrt jordfeilvern. Hun har vannpumpe for å forsyne dyr og våningshus med vann, og også en varmepumpe i våningshuset. To ganger (i 2004 og 2009), har hun opplevd at vannpumpen, ved en anledning også varmepumpen, gikk feil vei. Det resulterte i at vannpumpen ble ødelagt. Videre har Stiansen vært plaget med mange avbrudd i strømforsyningen, blinking i lyset, og havari av elektronisk utstyr. EN viser til flere telefonsamtaler i løpet av 2010 der de ble gjort kjent med problemstillingene hos Stiansen. Vedrørende de tidligere problemene med jordfeil skriver de at elektrikerens eller Stiansens Hovedkontor Drammensveien 211 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO E-post: Intemett Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: , Telefaks: Region Midt-Norge Vestre Rosten TILLER Telefon: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Region Nord Kongens gate Postboks NARVIK Telefon: i1 : Region Søri Region Vest1 Region Øst Anton Jenssensgate 7i Naustdalsvn Vangsveien 73 Postboks Postboks 531 Postboks 4223 I 3103 TØNSBERGI i 6801 FØRDEi 2307 HAMAR 1 Telefon: I Telefon: I Telefon:

2 Side 2 henvendelser til EN er vanskelig å etterprøve ettersom de ikke kan finne at de har ringt feilmeldingen eller kundesenteret. EN mener at Stiansen må ha fatt dårlig rådgivning fra elektrikeren dersom hun ikke ble rådet til å skifte til retningsstyret jordfeilvern første gangen problemet med jordfeil oppsto. EN skriver videre at de ikke kan ta ansvar for de tilfellene der motorer hos Stiansen har gått med feil dreieretning. Den nåværende transformatoren som forsyner gården hennes ble montert i EN har etter dette ikke hatt arbeid i nettet som skulle tilsi at feil dreieretning skulle oppstå. Vedrørende avbrudd skriver EN at de er kjent med at distribusjonsnettet i Eina-området har hatt stor feilhyppighet som har medført mange kortvarige avbrudd. De viser til en rekke tiltak som de har satt i gang i løpet av 2010 for å utbedre forholdene. Spørsmål som faller utenfor NVEs regulering NVE har ikke behandlet spørsmålene vedrørende jordfeil da dette er innenfor kompetanseområdet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som forvalter regelverket som berører el- og brannsikkerhet. Mer informasjon om DSB finnes på Spørsmål vedrørende erstatning er et privatrettslig anliggende og utenfor NVEs kompetanseområde. Forbrukere dvs ikke næringsdrivende kan bringe forholdet inn for Eklagenemnda dersom enighet mellom partene ikke oppnås. Mer informasjon om denne nemnden samt konklusjoner fra tidligere saker kan finnes på Ved fortsatt uenighet kan forholdet bringes inn for de ordinære domstolene. Næringsdrivende må evt bringe saken direkte inn for de ordinære domstolene dersom enighet mellom partene ikke oppnås. NVEs vurdering NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter og viser til forskrift 30. november 2004 nr 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet (fol). Fol trådte i kraft , og ble sist endret med virkning fra Forskriften inneholder blant annet grenseverdier for hvordan spenningen på elektrisitetsforsyningen skal være når den leveres fra nettselskapene til nettkundene, og hvilke plikter nettselskapene og også nettkundene, herunder sluttbrukere, produsenter eller andre nettselskap, har til å rette opp eventuelle mangelfulle forhold i egne anlegg. Forskriften stiller krav til alle aktører tilknyttet det norske kraftsystemet, inkludert nettselskap, sluttbrukere, produsenter og systemansvarlig. Herunder alle aktørers plikt til å utbedre forholdet uten ugrunnet opphold dersom deres anlegg er skyld i at bestemmelsene i fol ikke kan overholdes. Forhold vedrørende misnøye med leveringskvaliteten skal først forsøkes løst mellom nettselskap og nettkunde, men kan ved uenighet bringes inn til NVE for avgjørelse, jf. fol 2-5. Hyppige avbrudd Leveringspålitelighet reguleres ved direkte regulering og økonomiske incentiver. Nettselskapene plikter ved hendelser i egne anlegg, som medfører avbrudd eller redusert leveringskapasitet til sluttbrukere, å gjenopprette full forsyning til de aktuelle sluttbrukeme uten ugrunnet opphold. Tilknytningspunkt av betydning for liv og helse skal prioriteres, jf fol 2-1 første ledd. Videre prioritering skjer etter økonomiske incentiver, den såkalte K1LE-ordningen. Selskapenes reguleres også med krav til varsling av planlagte avbrudd og krav til tilgjengelig informasjon under en driftsforstyrrelse, jf fol 2-3. Ordningen med kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi (KILE) gir nettselskapene økonomisk motivasjon til riktig ressursallokering innenfor de rammer som ellers er gitt av myndighetene. Denne ordningen er en økonomisk incentivregulering, og ikke en kompensasjonsordning. Den innebærer at nettselskapene møter en økonomisk kostnad i sine regnskaper ved avbrudd som har sin opprinnelse som følge av hendelser i eget høyspenningsanlegg eller tredjeparts påvirkning på dette. Dette gir selskapene anledning å balansere alle relevante kostnadselementer mot hverandre for å finne

3 Side 3 N V E optimale løsninger for samfunnet som helhet. Ordningen innebærer ikke utbetaling til berørte sluttbrukere, med mindre det er inngått en individuell avtale om direkte utbetaling, jf 9-3 i forskrift om økonomisk og teknisk regulering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. Avbruddskostnader for ulike sluttbrukere er fremskaffet gjennom nasjonale spørreundersøkelser, siste i 2001/2002, og er differensiert for seks ulike kundegrupper. Reguleringen tar hensyn til at kostnadene varierer mht hvilken kalendermåned, ukedag og tidspunkt gjennom døgnet avbruddet inntreffer, samt avbniddets varighet og hvorvidt dette var varslet i rimelig tid og på en hensiktsmessig måte i forkant. Fra innførte NVE endringer i sistnevnte forskrift, som innebærer at sluttbrukere kan kreve utbetalt et spesifisert beløp fra nettselskapene ved avbrudd med varighet over 12 timer. Dette er en utbetalingsordning, og påvirker ikke erstatningsmessige forhold eller KILE-ordningen forøvrig. Se NVE Dokument nr for mer informasjon, tilgjengelig via NVE ser foreløpig ikke behov for å fatte vedtak vedr leveringspålitelighet (avbrudd) i denne saken. Dersom Stiansen fortsatt opplever hyppige avbrudd i sin installasjon, ber vi om at det blir tatt ny kontakt med EN for å få undersøkt forholdene ytterligere. Problemer med motor som år feil vei Dersom en trefasemotor går feil vei tyder det på feil faserekkefølge for forsyningsspenningen. Feil faserekkefølge kan skje ved feilaktig oppkobling i egen installasjon, eller ved feilaktig oppkobling av distribusjonsnettet som forsyner installasjonen. EN bekrefter i telefonsamtale at den transfonnatoren som forsyner Stiansen ble satt opp i 1991, og at det i etterkant av dette ikke har vært noen ombygging på transformatoren eller på linjene i lavspenningsnettet fra transformatoren. NVE anser det derfor som lite sannsynlig at de aktuelle feilene i faserekkefølge som oppsto i 2004 og 2009, skyldtes feil i nettet til EN. Overskridelser av enseverdier for s ennin ss ran o flimmerintensitet EN gjennomførte måling av spenningskvalitet hos Stiansen i juli Målingene viser overskridelser på kravene til spenningssprang gitt i fol 3-5. Maks tillatt antall spenningssprang med maksimal spenningsendring over 5% er 24 stk per døgn. Målingene fra juli 2010 viser opp til 147 stk for ett døgn. Etter ytterligere spenningsmålinger i september 2010, der antall maksimale spenningsendringer over 5% var opp til 284 stk for et døgn, konkluderer EN med at disse overskridelsene skyldes høye startstrømmer på grunn av drift av motorer i Stiansens installasjon. De viser også til beregnet spenning på 225 V ved strømuttak 36 A (tilsvarende overbelastningsvernet) og 214 V ved strømuttak 120 A (tilsvarende maks startstrøm ved motorstart). Dette tilsvarer en maksimal spenningsendring på om lag 5%. Målingene fra juli 2010 og september 2010 viser ingen overskridelser på antall stasjonære spenningssprang. Fols krav til stasjonære spenningssprang er at det ikke skal forekomme spenningsforskjeller større enn 3% mellom stasjonær spenningsverdi før og etter spenningsspranget mer enn 24 ganger per døgn i et tilknytningspunkt. I ENs vedlegg 4 til brev er det vist eksempel på et typisk spenningsprang som de har målt. I dette eksempelet er maksimalt spenningssprang på ca 8%, mens den stasjonære endringen er på ca 2%. Et spenningssprang som har stor maksimal spenningsendring, men lav stasjonær spenningsendring er et spenningsforløp som er typisk for motorstart, dvs stort strømtrekk i starten på grunn av treghetsmoment og lavere strømtrekk når motoren har nådd merketurtall.

4 Side 4 Spenningssprang har i hovedsak visuelle konsekvenser i form av blinking i lyset. Hyppige spenningssprang kan også påvirke flimmerintensiteten. Spenningssprangene er trolig årsaker til at Stiansen opplever blinking i lyset. Dersom det påvises at grenseverdier i fol er overskredet hos en sluttbruker, og det etter nærmere undersøkelser slås fast at det er sluttbrukerens eget anlegg som er skyld i at bestemmelsen i fol ikke kan overholdes, utløser dette en utbedringsplikt hos sluttbrukeren, jf fol 2-1, annet ledd. Men utbedringsplikten gjelder ikke for sluttbrukeren, dersom grenseverdiene overskrides kun i eget tilknytningspunkt, samt at tilnyttet nettselskap ikke opplever problemer som følge av dette. EN har ikke påvist at grenseverdiene er overskredet i tilknytningspunkt for andre nettkunder, NVE pålegger derfor ikke utbedringsplikt i denne saken. Dersom Stiansen opplever at blinkingen i lyset er til for stor sjenanse og av den grunn ønsker å utbedre forstyrrelsene i sin installasjon anbefaler NVE at det søkes råd hos EN om valg av tiltak. Det kan være ulike måter å rette opp i forstyrrelsene på, eksempelvis endret bruk av utstyret, installasjon av startapparat for motoren eller ved å forsterke nettet. Dersom det på et senere tidspunkt påvises at grenseverdier for spenningskvalitet overskrides i andre nettkunders respektive tilknytningspunkt, vil dette være å anse som en ny sak som må behandles på nytt av EN, jf bestemmelsene i fol. ENs kundebehandlin I fols 2-5 om nettselskapenes saksbehandling ved misnøye med leveringskvalitet, er det blant annet gitt at "(...) Målinger som utføres, skal som minimum ha én ukes varighet og skal så langt som mulig reflektere tilsvarende driftsforhold som henvendelsen refererer til (...)" EN har gjennomført to målinger hos Stiansen, den ene fra mandag til fredag i juli 2010, og den andre fra mandag til fredag i september Det vil si at variasjoner over døgn, helgedag og hverdag ikke fullt ut er dekket i disse to måleperiodene. Måleresultatene gir allikevel nok underlag til å avdekke spenningsforstyrrelsene samt å forklare årsaken til disse. Med unntak av varighet på måleperiodene, er NVEs vurdering at EN har gjennomført vurderinger av forholdene som samsvarer med plikten gitt i fol 2-5. NVEs vedtak Med hjemmel i forskrift 30. november 2004 nr 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet 2-6 første ledd, fatter NVE følgende vedtak i denne saken: Eidsiva Nett AS har ikke brutt bestemmelsene i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet i tilknytningspunktet for installasjonen til Benthe Stiansen, for de tidsperioder det er foretatt målinger. NVE finner at installasjonen til Benthe Stiansen er skyld i at målte verdier for spenningssprang og flimmerintensitet, i eget tilknytningspunkt, overskrider grenseverdier gitt i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet 3-5 og 3-6. Det pålegges ikke utbedringsplikt i denne saken, da grenseverdiene kun overskrides i eget tilknytningspunkt, og tilknyttet nettselskap ikke opplever problemer som følge av dette, jf forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet 2-1 annet ledd siste punktum.

5 Side 5 anve Klageadgang Denne avgjørelsen er et enkeltvedtak som kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse Med hilsen Marit undtei Fossdal avd ingsdirektør Nils Martin Espegren seksjonssjef

6 Side 6 N V E Brevets mottakere: NavnlNavn2Adr1Adr2 BentheBjørnsløkken Stiansenård Eidsiva NettPostboks 4100 AS Post 2843 EINA 2307 HAMAR Land

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Total E&P Norge AS P.O. Box 168 4001 STAVANGER 0 7 FEB2014 Vår dato: Vår ref.: NVE 201304163-4 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: 998533 Saksbehandler:

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR PRIVATKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

Veiledning for rasjonering i kraftsystemet

Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Roar Kristensen Bjarne Larsen 3 2005 V E I L E D E R Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Planmal for rasjonering Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Ot.prp. nr. 114. Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) (2004 2005) Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 114. Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) (2004 2005) Justis- og politidepartementet Justis- og politidepartementet Ot.prp. nr. 114 (2004 2005) Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) Særskilt vedlegg: NOU 2004: 4 Lovregulering av strømavtaler sluttet

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

Tiltak for å redusere sannsynligheten for at et område er strømløst over lang tid

Tiltak for å redusere sannsynligheten for at et område er strømløst over lang tid Tiltak for å redusere sannsynligheten for at et område er strømløst over lang tid Regelverksprosjektet mellom NVE, DSB og Statnett 2 2009 HØYSPENT R A P P O R T Tiltak for å redusere sannsynligheten for

Detaljer

Endringer i inntektsregulering

Endringer i inntektsregulering 4 Endringer i inntektsregulering Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Tore Langset Roar Amundsveen, Tonje Merete Andresen, Erik Normann Drevdal, Hilde Marit Kvile, Geir

Detaljer

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i kontrollforskriften NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt 1 2012 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007

ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007 ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007 Stikkordsregister: Kategori Side AVTALEINNGÅELSER, LEVERANDØRSKIFTE, GARANTIAVTALER, BESTEMMELSER OM PRISVARSLING, OPPSIGELSE OG

Detaljer

3 Samfunnsøkonomiske kostnader av avbrudd... 5. 4 Historikk om KILE og beregning av KILE-kostnader... 7

3 Samfunnsøkonomiske kostnader av avbrudd... 5. 4 Historikk om KILE og beregning av KILE-kostnader... 7 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Begreper og definisjoner... 4 3 Samfunnsøkonomiske kostnader av avbrudd... 5 4 Historikk om KILE og beregning av KILE-kostnader... 7 5 Hvordan fastlegges KILE-satsene...

Detaljer

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet 2015 HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Torfinn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr

Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr Norges vassdrags og energidirektorat Vår dato 16.11.2012 Att: Thor Erik Grammeltvedt Deres dato nve@nve.no Vår referanse Deres referanse Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011. Eniro Norge AS avd Trondheim Postboks 2333 7004 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00721-5/MHN 29. august 2011 Vedtak - endelig kontrollrapport for Eniro Norge AS Det

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer