Vedtak Klage på strømbrudd og spenningshendelser på Kapp i Eidsiva Nett AS forsyningsområde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtak Klage på strømbrudd og spenningshendelser på Kapp i Eidsiva Nett AS forsyningsområde"

Transkript

1 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: Vår ref.: Arkiv: 642 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Hege Sveaas Fadum Vedtak Klage på strømbrudd og spenningshendelser på Kapp i Eidsiva Nett AS forsyningsområde NVE har gjort en vurdering etter forskrift om leveringskvalitet og funnet at det ikke foreligger tilstrekkelig med opplysninger til å kunne slå fast om det har forekommet brudd på leveringskvalitetsforskriften i tilknytningspunktet til Frank Rødningsby i perioden Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til e-poster fra Frank Rødningsby med klage på strømbrudd og spenningshendelser på Kapp, i Østre Toten kommune. Bakgrunn Hendelsesforløpet Rødningsby driver enkeltmannsforetaket Franks økologiske frukt og grønt på Kapp i Østre Toten og leverer frukt til skoler i området. Han forteller om strømbrudd og mulige spenningshendelser som skal ha skjedd i nettet. Dette skal ha forårsaket skade på el-kort i kjøleaggregat som førte til for høy temperatur i kjølelageret. Frukten i kjølelageret ble dermed skadet og måtte kastes og el-kortet i kjøleaggregatet måtte repareres. Basert på opplysninger fra Rødningsby i telefonsamtale med NVE skal skaden på kjøleanlegget ha skjedd en gang i perioden Takstmann Tom Trøgstad fra Analysetakst Norge AS var på befaring Han viser til bekreftelse fra Eidsiva Nett på at det har vært utfall av høyspenningsnettet på grunn av jordslutning og skriver i skadetaksten at dette er årsaken til at det oppsto feil på el-kortet i kjøleaggregatet. Servicetekniker fra Maestro Storkjøkken AS opplyser i e-post at el-kortet i kjøleaggregatet er ømfintlig for høye spenninger, og mener at det må ha vært høy spenning som har skadet el-kortet. Han påpeker at skader på grunn av høye spenninger kan forhindres ved å installere overspenningsvern, men at det ikke er noen garanti for at et slikt vern kan respondere på alle typer overspenninger. E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR

2 Side 2 Rødningsby er normalt forsynt fra transformatorkiosk EN S02271 som står oppført like ved oppkjørselen til garasjen på Rødningsbys eiendom. Kjøleaggregatet med det installerte el-kortet som ble skadet er plassert på utsiden av garasjeveggen. Eidsiva Nett opplyser i brev at nettet var omkoblet i perioden på grunn av arbeid med utskiftning av transformator i Krabyskogen transformatorstasjon. Selskapet har registrert følgende avbrudd i denne perioden: DATO KLOKKESLETT BESKRIVELSE ÅRSAK :15:42-18:25:02 Kongsengen transformatorstasjon. Bryterfall avgang Kapp :54:36-18:56:26 Bryterfall linje Kapp fra Kongsengen transformatorstasjon :05:47-19:06:02 Bryterfall linje Kapp fra Kongsengen transformatorstasjon :35:44-10:35:59 Bryterfall linje Kapp fra Kongsengen transformatorstasjon. Forbigående jordfeil med årsak ukjent Forbigående jordfeil med årsak ukjent Forbigående jordfeil med årsak ukjent Forbigående jordfeil. Smell og lysbue observert. Død skjære funnet ved linjestolpe. Eidsiva Nett kommenterer at det i denne perioden med transformatorskift i Krabyskogen har vært flere avbrudd enn normalt. Avgangen fra Kongsengen mot Kapp hadde omtrent dobbelt så høy last som normalt, men det var likevel en periode med lett last i nettet. Selskapet hevder at det er litt høyere sannsynlighet for avbrudd når det er flere komponenter og lengre linjer bak samme bryter (22KABE). Det skal ikke ha vært andre avbrudd for sluttbrukere på Kapp i år, verken før eller etter (frem til , dvs. datoen på brevet fra Eidsiva Nett). Eidsiva Nett har hatt spenningskvalitetsmålinger hos to ulike kunder som får forsyning fra Kongsengen transformator. Disse målingene var ikke iverksatt på grunn av Rødningsby sin klage, men kan være av interesse da de er utført i nettområdet ved Kapp, og i delvis samme tidsperiode som er aktuell for denne saken. Den ene målingen er utført hos en kunde som har forsyning fra avgang Kolbu Øst fra Kongsengen. Målingene ble utført i perioden Måleresultatene viser to spenningsdipper den Laveste registrerte spenning er 162 V, og spenningsdippen skyldes utfall av overliggende 132 kv-nett. Den andre målingen er utført i perioden hos en kunde som har normalt forsyning fra en annen transformator, men som i denne perioden hadde forsyning via Kongsengen, avgang Kapp. Måleresultatet viser det ovennevnte avbruddet som oppsto den , men det er for øvrig ikke registrert noen andre spenningshendelser. Begge målingene ble avsluttet før det ovennevnte avbruddet den oppsto. Det foreligger ikke noe ytterligere informasjon fra Eidsiva Nett om eventuelle andre spenningshendelser i den aktuelle perioden. Rødningsby nevner i e-post til NVE at det skal være et spenningsvern som ikke har løst ut. Eidsiva Nett hevder på sin side at det ikke er installert noe spenningsvern i det aktuelle nettområdet. Det er imidlertid vern i nettet som løser ut ved registrert jordstrøm slik som tilfellet var ved de ovennevnte forbigående jordfeilene og som medførte avbrudd. Eidsiva nett foreslår at det muligens kan være et spenningsvern installert av kunden som ikke har løst ut. Rødningsby avkrefter overfor NVE at han skal ha installert spenningsvern i sin installasjon.

3 Side 3 Erstatningskrav Rødningsby sendte e-post til Eidsiva nett med krav om erstatning for inntektstap, ødelagt kjølemaskin og diverse utgifter. I brev avslår Eidsiva Nett krav om erstatning. Selskapet har undersøkt forholdene i nettet i perioden 2.juni til 8.juni 2014 og funnet at i denne perioden oppsto ett avbrudd i forsyningen til fruktlageret den 4.juni kl. 18:34:56 til 18:56:26, som nevnt i tabellen ovenfor. Eidsiva Nett hevder at utstyr som er koblet til nettet skal tåle et slikt avbrudd. Selskapet viser til nettleievilkårene (tilknytningsavtalen) som i punkt 12-1 oppgir at nettselskapet er ansvarlig for direkte skader dersom det er utvist uaktsomhet fra nettselskapet side. Eidsiva Nett viser også til nettleievilkårene punkt 12-7 om at nettselskapet ikke er ansvarlig for skade og tap på utstyr når utstyret ikke er tilstrekkelig sikret mot påkjenninger som utstyret må påregnes å kunne bli utsatt for. Eidsiva Nett bruker altså som begrunnelse at nettselskapet ikke har utvist uaktsomhet og at kundens anlegg ikke var tilstrekkelig sikret mot påkjenninger som må kunne påregnes, og avviser derfor erstatningskravet mottok Rødningsby en e-post fra DNB Skadeforsikring med opplysning om at denne type skade ikke dekkes av en villaforsikring, da kjøleanlegget i garasjen er montert for næringsvirksomhet. Etter Eidsiva Netts avslag kontakter Rødningsby selskapet på nytt og ber om at saken blir vurdert en gang til. Eidsiva Nett skriver i brev til Rødningsby at selskapet fastholder det som er sagt i brev og viser i tillegg til nettleievilkårenes punkt 12-2 om indirekte skade der det heter at «nettselskapet ikke er ansvarlig for indirekte skader med mindre skaden er forvoldt ved forsett fra nettselskapets side». Eidsiva Nett tilbyr likevel å erstatte halvparten av de direkte kostnadene og ber om skriftlig bekreftelse og kontonummer fra Rødningsby. I brev til NVE skriver Eidsiva Nett at dersom Rødningsby ikke er fornøyd med tilbudet om å erstatte halvparten av de direkte kostnadene kan han sende klage til NVE, men selskapet vil da trekke tilbudet tilbake. Selskapet hevder at Rødningsby var innforstått med dette, noe han tilbakeviser overfor NVE i telefonsamtale NVEs vurdering NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Det vises spesielt til forskrift av 30. november 2004 nr om leveringskvalitet i kraftsystemet (leveringskvalitetsforskriften). Ved uenighet mellom kunde og nettselskap om leveringskvalitet og leveringspålitelighet fatter NVE vedtak i saken med hjemmel i leveringskvalitetsforskriften (fol) 2-6. Vurdering av saksgangen Rødningsby var i kontakt med NVE en rekke ganger på telefon, første gang i august 2014 og NVE mottok en e-post fra ham med oppsummering av hva som skal ha skjedd og hvilken kontakt han har hatt med Eidsiva Nett. Rødningsby hadde på det tidspunktet ikke tatt standpunkt til om han ønsket å bringe saken inn til NVE for avgjørelse, jf. leveringskvalitetsforskriften 2-6. NVE ga i en e-post opplysninger om hvor han kunne finne mer informasjon om NVEs regulering av leveringskvalitet. NVE opplyste også om at dersom han bestemte seg for å bringe saken inn til NVE måtte det gjøres skriftlig, for eksempel i form av en e-post til saksbehandler eller til NVEs offisielle e-postadresse. I flere telefonsamtaler og i e-post hevdet Rødningsby at det fremstår som useriøst at Eidsiva nett først i brev viser til to paragrafer ( 12-1 og 12-7) for deretter å «fjerne» 12-7 og tilføye 12-2 i nytt brev NVE ba om kopi av brevene for å ta rede på hvilke bestemmelser det var snakk om, og mottok disse vedlagt e-post Etter vurdering av brevene fra Eidsiva Nett finner NVE at bestemmelsene er hentet fra nettleievilkårene, altså tilknytningsavtalen mellom Rødningsby og

4 Side 4 Eidsiva Nett. En tilknytningsavtale er en privatrettslig avtale og de ovennevnte punktene («paragrafene») i denne avtalen er dermed ikke en del av det offentligrettslige regelverket som NVE forvalter. NVE tok likevel en vurdering av innholdet i de ovennevnte punktene, og opplyser i en e-post til Rødningsby at NVE ikke finner noen motstrid mellom henvisningen til 12-1 og 21-7 i brev og henvisningen til 12-2 i brevet NVE kan på dette grunnlag ikke støtte påstanden om at Eidsiva Nett skal ha opptrådt useriøst. Etter telefonsamtale besluttet Rødningsby å bringe saken inn til NVE for avgjørelse og sendte diverse e-poster som inneholdt klagen, analysetakst, e-post fra forsikringsselskap, div. fakturabilag, uttalelse fra servicetekniker og e-post fra Eidsiva. Datoen legges derfor til grunn som startdato for NVEs behandling av uenighetssaken etter leveringskvalitetsforskriften 2-6. Vurdering av hendelsen Havariet på el-kortet i kjøleaggregatet til Rødningsby skjedde en gang mellom 28.mai og 10. juni Tom Trøgstad fra Analysetakst hevder i takstrapporen at havariet skyldtes avbrudd, mens servicetekniker fra Maestro Storkjøkken hevder at skaden skyldes overspenning. Generelt om leveringskvalitet Leveringskvalitet slik det er definert i leveringskvalitetsforskriften inkluderer krav til registrering og rapportering av leveringspålitelighet og spenningskvalitet. Leveringspålitelighet omfatter antall og varighet av avbrudd som sluttbrukerne opplever, altså tilgjengeligheten av elektrisk strøm. Spenningskvalitet er derimot anvendeligheten av elektrisk strøm. Spenningen må ha en viss kvalitet for å kunne benyttes og for at elektriske apparater skal kunne fungere, eventuelt ikke bli ødelagt. Videre omfatter forskriften krav til gjenoppretting, krav til behandling av saker der kunden er misfornøyd med leveringskvalitet og krav til hvilke opplysninger om leveringskvalitet nettselskapet skal kunne gi på forespørsel. Vurdering av leveringspåliteligheten på Kapp NVE er kjent med at det har oppstått fire avbrudd på Kapp den aktuelle perioden, jf. listen i tabell ovenfor. Ett av avbruddene varte i ca. 10 minutter, de andre tre var kortvarige avbrudd, altså under tre minutter. I leveringskvalitetsforskriften 3-1 heter det: «Norges vassdrags- og energidirektorat kan pålegge de som omfattes av denne forskriften å gjennomføre tiltak for å redusere omfanget eller konsekvensene av kortvarige og langvarige avbrudd.» Bestemmelsen i 3-1 sier at NVE kan pålegge enkeltaktører å gjennomføre tiltak for at omfanget eller konsekvensene av avbrudd skal reduseres. NVE mener at 3-1 kun kommer til anvendelse i særskilte tilfeller og når det viser seg at den øvrige reguleringen ikke er tilstrekkelig. NVE anser denne bestemmelsen som en snever unntaksregel som skal brukes kun i de tilfellene der det er behov for ekstra beskyttelse av enkeltobjekter fordi et strømutfall vil få stor samfunnsmessig betydning. I NVEs forarbeider til leveringskvalitetsforskriften, høringsdokument nr , er Oslo Lufthavn nevnt som eksempel på et objekt som kan kreve slik ekstra beskyttelse mot avbrudd 1. Leveringskvalitetsforskriften stiller ikke krav om en avbruddsfri elektrisitetsforsyning. Ulike nettkunder vil ha ulike behov mht. påliteligheten i leveringen av elektrisitet. Forsyningssikkerheten vil aldri bli 1 NVE høringsdokument nr , side Dokumentet er tilgjengelig her:

5 Side 5 perfekt og det vil kreve store investeringer i nett- og produksjonsanlegg for å sikre en avbruddsfri elektrisitetsforsyning. Sluttbrukere som er avhengig av forsyning 100 % av tiden må selv sørge for dette gjennom tiltak i egen installasjon. I vurderingen om NVE i medhold av leveringskvalitetsforskriften 3-1 skal pålegge Eidsiva Nett AS å redusere omfanget eller konsekvensene av avbrudd hos sluttbrukerne som er tilknyttet deres nett, skal det være avdekket et særlig behov for å beskytte enkelte objekter eller kunder. Den konsekvens Rødningsby påberoper seg som følge av strømbruddene er havari av el-kort i kjøleaggregat. Havariet medførte for høy temperatur i kjøleanlegget, og større mengder skadet frukt som måtte kastes. Ingen av de fire ovennevnte avbruddene hadde så lang varighet at selve avbruddstiden skal kan ha medført at frukten i kjølelageret ble skadet. Skaden på frukten oppsto på grunn av for høy temperatur over tid fordi kjøleaggregatet ikke kunne holde lav nok temperatur i kjøleanlegget selv om elektrisitetsforsyningen fra nettet var kommet tilbake. Det er NVEs oppfatning at elektriske installasjoner tilknyttet det norske nettet skal kunne tåle at det forekommer avbrudd uten at det oppstår skader. NVE kan ikke bekrefte eller avkrefte om noen de fire ovennevnte avbruddene har vært årsaken til el-korthavariet i Rødningsbys installasjon. Med bakgrunn i ovennevnte finner ikke NVE grunnlag for å pålegge Eidsiva Nett å gjennomføre tiltak for å redusere omfanget eller konsekvensen av avbrudd hos Rødningsby etter leveringskvalitetsforskriften 3-1 i denne saken. Vurdering av spenningskvaliteten på Kapp I leveringskvalitetsforskriften kapittel 3 er det gitt grenseverdier for en rekke ulike spenningskvalitetsparametre. Det er av relevans for saken å sjekke om det kan ha forekommet brudd på noen av disse. Serviceteknikeren fra Maestro Storkjøkken hevdet at el-kortet i kjøleaggregatet havarerte på grunn av overspenning. Leveringskvalitetsforskriften 3-3 heter det: Nettselskap skal sørge for at langsomme variasjoner i spenningens effektivverdi, er innenfor et intervall på ± 10% av nominell spenning, målt som gjennomsnitt over ett minutt, i tilknytningspunkt i lavspenningsnettet. Det vil si at for nettkunder som har nominell spenning lik 230 volt skal spenningen holde seg innenfor et intervall volt i tilknytningspunktet. I tillegg til ovennevnte grenseverdier for langsomme spenningsvariasjoner, er det gitt krav til maks antall kortvarige overspenninger, kortvarige underspenninger og spenningssprang, jf. leveringskvalitetsforskriften 3-4. Det er ikke foretatt noen spenningskvalitetsmålinger i tilknytningspunktet til Rødningsby i den aktuelle perioden da problemene med kjøleaggregatet oppsto, dvs. i tidsrommet De ovennevnte spenningskvalitetsmålingene i to ulike tilknytningspunkt nær Rødningsby frem til viser ikke brudd på noen spenningskvalitetskrav. Dersom Rødningsby opplever vedvarende problemer med spenningskvaliteten har Eidsiva Nett en plikt til å følge undersøkelsesplikten gitt av leveringskvalitetsforskriften 2-5. Undersøkelsesplikten omfatter blant annet plikt til å verifisere spenningskvaliteten. Det foreligger ikke opplysninger i denne saken om at det skal være vedvarende problemer med spenningskvaliteten. NVE vurderer derfor hendelsen til å være en enkelthendelse og at eventuelle verifikasjonsmålinger i ettertid ikke vil gi noe svar på hva som var årsaken til el-korthavariet i det nevnte tidsrommet.

6 Side 6 Med bakgrunn i ovennevnte konstaterer NVE at det ikke foreligger tilstrekkelig med opplysninger til å kunne slå fast om det har forekommet noe brudd på leveringskvalitetens spesifiserte grenseverdiene til spenningskvalitet. Vurdering av mulig transiente overspenninger på grunn av tordenvær på Kapp NVE har undersøkt med Metrologisk Institutt om det kan ha vært tordenvær i området som kan ha påvirket anlegget til Rødningsby. Metrologisk Institutt orienterer i e-post at området ved Kapp er berørt av lynnedslag den , mellom kl Et eventuelt lynnedslag vil kunne medføre transiente (meget kortvarig, innenfor 10 msek) overspenninger. I leveringskvalitetsforskriften 3-10 heter det. Norges vassdrags- og energidirektorat kan pålegge de som omfattes av denne forskriften, å gjennomføre tiltak for å redusere omfanget eller konsekvensene av transiente overspenninger. Rødningby har i telefonsamtale med NVE orientert om at han pleier å være påpasselig med å stenge strømmen til anlegget sitt under tordenvær, men har også orientert om at han var bortreist i tiden rundt pinse. Det er derfor ikke avklart om anlegget var påslått den 5.6. Det fremkommer av e-poster fra Rødningsby at han ikke har installert noe overspenningsbeskyttelse i sitt anlegg. NVE mener at det ikke foreligger tilstrekkelig med opplysninger i saken til å kunne bekrefte eller avkrefte om det er et lynnedslag som har skadet el-kortet i kjøleaggregatet. Basert på opplysningene fra Metrologisk Institutt er det heller ikke grunnlag for å hevde at det kan ha forekommet en stor mengde transiente overspenninger på grunn av tordenvær. Med bakgrunn i ovennevnte mener NVE at det ikke er grunnlag for å pålegge Eidsiva Nett å redusere omfanget eller konsekvensen av transiente overspenninger. Vurdering av erstatningskravet Erstatning er et privatrettslig anliggende og reguleres ikke av NVE. Ved uenighet mellom nettselskap og private nettkunder om de faktiske forhold, kan erstatningsspørsmål bringes inn for Elklagenemnda. Mer informasjon om nemnda, og resultatet av tidligere saker, finnes på Ved fortsatt uenighet kan forholdet bringes inn for de ordinære domstolene. Ved uenighet mellom nettselskap og øvrige nettkunder (dvs. næringsdrivende), kan forholdet bringes inn for de ordinære domstolene. I denne saken kan NVE kun ta stilling til om krav gitt i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet er brutt, og ikke erstatningsspørsmål. NVE vil derfor heller ikke ta stilling til Eidsiva Netts tilbud i brev til Rødningsby om å dekke halvparten av hans direkte kostnader.

7 Side 7 Vedtak Med hjemmel i forskrift 30. november 2004 nr om leveringskvalitet i kraftsystemet 2-6 fatter NVE følgende vedtak: Det foreligger ikke tilstrekkelig med opplysninger til å kunne slå fast om det har forekommet brudd på leveringskvalitetsforskriften i tilknytningspunktet til Frank Rødningsby i perioden Klageadgang Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse Med hilsen Torfinn Jonassen seksjonssjef Hege Sveaas Fadum senioringeniør Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. Mottakerliste: Eidsiva Nett AS Frank Rødningsby

Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken

Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken FleNorges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS 0247 OSLO 1 9 MAR2013 Vår dato: Vår ref.: 201207052-7 etnkaa Arkiv: 634 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Camilla Aabakken Problemer med strømforsyning

Detaljer

Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken

Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken 8,Norges vassdrags- og - energidirektorat NVE «Navnl» «Navn2» «Adrl» «Adr2» «Post» «LAND» Vår dato: 2 a 02 2011 Vår ref.: NVE 201000883-5 en/hsf Arkiv: 642 Saksbehandler: Deres dato: Hege Sveaas Fadum

Detaljer

Misnøye med leveringskvalitet fra Skagerak Nett AS - NVEs vedtak i saken

Misnøye med leveringskvalitet fra Skagerak Nett AS - NVEs vedtak i saken Norges vassdrags- og energidirektorat VE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 PORSGRUNN 2 5 MA 21313 Vår dato: Vår ref.: NVE 201205754-8 etn/caa Arkiv: 642 Deres dato: Deres ref.: 12/00017-434 Saksbehandler:

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.06.2015 Vår ref.: 201406883-6 Arkiv: 623

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103 1 Norges vassdrags- og energidirektorat c I. Energi 1 Follo Røyken AS Postboks 103 1407 VINTERBRO, i)åmar zmi Vår dato Vår ref.: 201305110-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: etn/tand Saksbehandler: Tonje

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak. E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: wvtrw.nve.

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak. E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: wvtrw.nve. vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069 STAVANGER 3 i JAN7713 Vår dato: Vår ref.: NVE 201107305-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Lyse

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Frode Bjerkan Faksdal 7856 Jøa Vår dato: 2 1. 01. 2011 Vår ref.: NVE 201004932-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.:

Detaljer

NVEsvurderingi klagepå varsletomleggingtil lavspentmålingog oppsplittingav abonnementer- Vedtak

NVEsvurderingi klagepå varsletomleggingtil lavspentmålingog oppsplittingav abonnementer- Vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma Pb 1400 Vika 0115 OSLO Vår dato: I 5. 05. 2012 Vår ref.: 201200433-5 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage om anleggsbidrag - vedtak

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage om anleggsbidrag - vedtak Norges aassdrags- og energidirektorat Heljar Bygg & Eiendom AS v/helge Hantveit Sjødalsveien 24 5305 FLORVÅG ia. 2019 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004299-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug

Detaljer

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Total E&P Norge AS P.O. Box 168 4001 STAVANGER 0 7 FEB2014 Vår dato: Vår ref.: NVE 201304163-4 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: 998533 Saksbehandler:

Detaljer

Deres ref.: 22 95 93 75

Deres ref.: 22 95 93 75 Norges vassdrags- og energidirektorat Jens Kristian Nilsen Vinkelveien 2 9009 Tromsø O4 06. 201 Vår dato: Vår ref.: NVE 201000156-4 ep/laek Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Lars Ekern Deres ref.:

Detaljer

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett Norges vassdrags- og - energidirektorat N V E Netcom AS Postboks 4444 Nydalen 0403 OSLO Vår dato: 3 0. 11. 2005 Vår ref.: NVE 200501316-6 emp/pgy Arkiv: 91.2-653.3 Deres dato: 06.04.2005 Deres ref.: Arnt

Detaljer

Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre

Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre Alta Kraftlag SA Markveien 46 9509 ALTA Vår dato: 20.02.2015 Vår ref.: 201406292-6 Arkiv: 617 Deres dato: 20.01.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/olah@nve.no 1 Alta Kraftlag

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Vedtak - Installasjon av AMS hos sluttbruker og fritak fra krav til registrering og rapportering av avbrudd

Vedtak - Installasjon av AMS hos sluttbruker og fritak fra krav til registrering og rapportering av avbrudd Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 07.01.2015 Vår ref.: 201403051-3 Arkiv: 634

Detaljer

Klage på nettilknytning i Brenneveien, Bærum - enkeltvedtak

Klage på nettilknytning i Brenneveien, Bærum - enkeltvedtak Hafslund Nett AS 0247 OSLO Vår dato: 04.11.2004 Vår ref.: emk/hnz Arkiv: 912-653.4 /Viken Nett Saksbehandler: Deres dato: Hilde Nyvoll Zanota Deres ref.: 22 95 98 80 Klage på nettilknytning i Brenneveien,

Detaljer

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen Statoil ASA Hammerfest LNG Postboks 413 9615 Hammerfest Oslo, 22.10.2013 Deres ref.: AU-DPN ON SNO-00207 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5194 Saksbehandler: Ingrid Bjotveit Hammerfest LNG-endring

Detaljer

Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631

Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631 Norges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS Postboks 0247 OSLO Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631 emk/krk Saksbehandlere: Kristin Kolseth og Asle Selfors 22 97 90 47 / 22

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3:15 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 07.11.2014 Vår ref.: 201402664-6 Arkiv: 623

Detaljer

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 30. OL 2012 Vår ref.: NVE 201107296-5 ek/kmel Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Karl Magnus Ellinggard

Detaljer

Statnett SF. Hamang transformatorstasjon. Oversendelse av klager og innsigelse.

Statnett SF. Hamang transformatorstasjon. Oversendelse av klager og innsigelse. Norges vassdrags- og energidkektorat NVE Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo Vår dato: 0 5 MAR2013 Vår ref.: 201006400-46 kn/sso Saksbehandler: Arkiv: 611 Simen Sørlie sso Deres dato:

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Stjørdal Fjernvarme AS Oversendelse av vedtak om innskrenkning utvidelser av konsesjonsområdet i Stjørdal kommune

Stjørdal Fjernvarme AS Oversendelse av vedtak om innskrenkning utvidelser av konsesjonsområdet i Stjørdal kommune vassdrags- eriergidirektorat og nenorges NVE Stjørdal Fjenwarme AS c/o Bio Varme AS Akersgt. 1 0158 Oslo Vår dato: Vår ref.: 201000263-27 ke/jboe Arkiv: 513 Deres dato: Deres ref.: 0 7 FEB2013 Saksbehandler:

Detaljer

Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2010

Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2010 Omsetningskonsesjonærene Vår dato: 22.02.2011 Vår ref.: NVE 201100958-1 eø/ger Arkiv: 622 Saksbehandler: Deres dato: Geir Røsand/Pål Melvær Deres ref.: 22 95 93 79/22 95 98 72 Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk

Detaljer

TR A6903 - Åpen. Rapport. Måling og rapportering av spenningskvalitet. Forfatter Helge Seljeseth. SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15

TR A6903 - Åpen. Rapport. Måling og rapportering av spenningskvalitet. Forfatter Helge Seljeseth. SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15 - Åpen Rapport Måling og rapportering av spenningskvalitet Forfatter Helge Seljeseth SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET - MÅLSETTING... 7

Detaljer

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL Norges vassdrags- og energidirektorat Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL 27. 02. 2009 Vår dato: Vår ref.: NVE 200709183-9 ek/ave Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Arne Venjum/Anne Rogstad

Detaljer

Avslag på søknad om omsetningskonsesjon for WC Energy AS

Avslag på søknad om omsetningskonsesjon for WC Energy AS Norges vassdrags- og energidirektorat N V E WC Energy AS Postboks 5890 Majorstuen 0308 OSLO Vår dato: OS-.() 3.0-+ Vår ref.: NVE 200700325-29 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler. Kari

Detaljer