Innføring av nytt system for papirinnsamling i Fredrikstad kommune konsekvenser for lag og foreninger. Sven Erik Skønberg. Fredrikstad Dato OR.03.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innføring av nytt system for papirinnsamling i Fredrikstad kommune konsekvenser for lag og foreninger. Sven Erik Skønberg. Fredrikstad Dato OR.03."

Transkript

1 Innføring av nytt system for papirinnsamling i Fredrikstad kommune konsekvenser for lag og foreninger Sven Erik Skønberg Fredrikstad Dato OR.03.07

2 RAPPORTFORSIDE Rapportnr: OR ISBN nr: ISSN nr: Rapporttittel: Innføring av nytt system for papirinnsamling i Fredrikstad kommune konsekvenser for lag og foreninger Prosjektnummer: Rapporttype: Oppdragsrapport Forfatter: Sven Erik Skønberg Prosjekttittel: Prosessbistand ved innføring system for innsamling av papir i Fredrikstad kommune Oppdragsgiver: Teknisk etat, Fredrikstad kommune Oppdragsgivers referanse: Roy Ulvang/Per Even Vidnes Resymé: Fredrikstad kommune har gjort vedtak om å terminere ordningen med at frivillige organisasjoner kan samle inn returpapir fra husholdningene i deler av kommunen. Kommunen ønsker vurdert om de frivillige organisasjonene kan ta på seg vask av kommunens biler, innsamling av gjenstander til loppemarked eller flaggheising som erstatningsoppdrag for å kompensere organisasjonenes bortfall av inntekter. Ordningen omfatter i 2007 tre korps og seks idrettslag. Etter henvendelse til disse, rapporterer et av korpsene at erstatningsordningene ikke er egnet fordi de er for krevende. STØs gjennomgang konkluderer at tilleggsforslagene ikke er egnet fordi de vil etablere ordninger som har svakheter i forhold til de ordninger som fungerer pt. Rapporten tar også tak i, og drøfter, prinsipielle spørsmål knyttet til den type oppdrag kommunen foreslår og som angår forholdet mellom Fredrikstad kommune og de frivillige organisasjonene. Rapporten antar at nåværende praksis fører til skjult subsidiering av de frivillige organisasjonene som omfattes av ordningen med papirinnsamling, og at faren for skjult subsidiering ved etablering av tilsvarende ordninger vil være stor. Rapporten tilsutter seg en av hovedkonklusjonene i Korvaldutvalget, som er at frivillige organisasjoner ikke bør tilføres oppdrag som konkurrere med aktivitet i andre samfunnssektorer, men være supplement til slik aktivitet. Ved avslutningen av rapporten fremsettes en modell for finansiering av de frivillige organisasjonene basert på direkte bevilgninger til det frivillige arbeidet, eller bevilgninger etter søknad og at de frivillige organisasjonene som motytelse for bevilgede midler forplikter seg til en arbeidsinnsats for kommunen relativ til det støttebeløpet de mottar. Emneord: Papirinnsamling Frivillige organisasjoner Avfallshåndtering Godkjent Dato: 4.mai 2007 Sven Erik Skønberg Prosjektleder (sign) Tilgjengelighet: Åpen Denne side: Åpen Denne rapport: Åpen Antall sider inkl. bilag: 43 Knut Aarvak Forskningsleder (sign) 2

3 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET OPPDRAGET GENERELT OM OPPDRAGET BAKGRUNN INNSAMLING AV PAPIR (LESESTOFF) FRA HUSHOLDNINGENE I FREDRIKSTAD KOMMUNE AVFALLSPLAN AVFALLSPLAN KORPS, LAG OG FORENINGER MED AVTALE OM PAPIRINNSAMLING ORGANISASJONSOVERSIKT HVA BETYR BORTFALLET ØKONOMISK FOR ORGANISASJONENE SOM DELTAR I ORDNINGEN? Rød og Hurrød Skolekorps vurdering Anslag av inntektsbortfallet basert på tilgjengelig tallmateriale BETYDNINGEN AV PAPIRINNSAMLING FOR 3. SEKTOR I FREDRIKSTAD KOMMUNE SAMFUNNSMESSIGE KOSTNADER VED NÅVÆRENDE ORDNING KOMMUNESTYRETS FORSLAG RØD OG HURRØD SKOLEKORPS VASK AV BILER INNSAMLING AV GJENSTANDER TIL LOPPEMARKED FREVAR FLAGGHEISING SEKTOR MULIGHET FOR ALTERNATIVE INNTEKTSKILDER ORGANISASJONENES VURDERING - RØD OG HURRØD SKOLEKORPS NORSKE BYKOMMUNER FINANSIERING OG HÅNDTERING AV 3. SEKTOR Sarpsborg kommune Halden kommune Gjøvik kommune Haugesund kommune Trondheim kommune Frivillige organisasjoner kommunale oppdrag NOEN PRINSIPIELLE BETRAKTNINGER DE FRIVILLIGE ORGANISASJONENE FINANSIERING AV DE FRIVILLIGE ORGANISASJONENE I FREDRIKSTAD Spørsmålet om rettferdig behandling Behov for transparens i forhold til støtte og økonomiske overføringer Ansvar for håndtering av kommunens politikk og retningslinjer i forhold til 3. sektor

4 8 DE FRIVILLIGE ORGANISASJONENE I FREDRIKSTAD DE FRIVILLIGE ORGANISASJONENES ROLLE VERDIEN AV FRIVILLIG INNSATS I FREDRIKSTAD HVA KJENNETEGNER FRIVILLIG ARBEID? BEHOV FOR EN SAMLENDE, POLITISK FORANKRING? FINANSIERING AV DE FRIVILLIGE ORGANISASJONENE I FREDRIKSTAD ET INNSPILL TIL VIDERE DRØFTING Modell for finansiering og utføring av tjenester for kommunen innspill til diskusjon...35 LITTERATURLISTE...37 APPENDIX I RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD...38 APPENDIX II PROSEDYRE FOR PAPIRINNSAMLING

5 1 OPPDRAGET Denne leveransen er forankret i Kommunestyrets 1 vedtak , som for den del som er relevant for oppdraget, lyder: 1. Kommunestyret godkjenner avfallsplan. 2. /../ 3. Omlegging av kildesorteringen for papir igangsettes ikke før kommunen i samarbeid med de frivillige i korps, idrettslag og foreninger, som i dag samler inn papiret, har fått en rimelig tid til å finne alternative inntektskilder. / / Kommunestyret ber rådmannen vurdere følgende alternative inntektskilder til de korps og idrettslag som mister papirinnsamlingen. 1. Vask av biler, for eksempel hjemmesykepleiens leasingbiler. 2. Få ting til loppemarked ved å få tillatelse til å stå på FREVARs område og ta imot. 3. Flaggheising. 1.1 OPPDRAGET Kommunestyrets vedtak er bakgrunn for at Teknisk etat/renovasjon har engasjert STØ for å følge opp og generere en prosess som oppfyller Kommunestyrets vedtak. Oppdraget er prosessbasert og skal bidra til en avklaring av de forslag om mulige finansieringskilder som Kommunestyret foreslår, samt bidra til en avklaring av mulige alternative inntektskilder. I kontrakten med oppdragsgiver er det bl. a spesifisert at: 1 Kommunestyret har nå formelt skiftet navn til Bystyret. Når vi i de første delene av rapporten henviser til Kommunestyret, og i de siste delene av rapporten henviser til Bystyret, omtaler vi altså det samme kommunale politiske organet. 5

6 Det skal etableres en dokumentasjon av de samfunnsmessige kostnadene ved at nytt system for håndtering av papiravfall (lesestoff) fra husholdningene ikke er etablert. Det skal etableres en oversikt over hvilke korps, idrettslag og foreninger som etter oppdrag fra kommunen samler inn papir, hvordan disse aktørene har agert i perioden etter at Kommunestyret fattet sitt vedtak i 2003, og hva bortfallet av det nåværende systemet for innsamling av papir betyr økonomisk for de involverte aktørene (2006). Utarbeide en kort betenkning om muligheter og begrensninger foreninger og lag møter når de leter etter alternative inntektsgivende jobber i det etablerte samfunn. Eventuelt antyde hvilke oppgavekategorier de bør konsentrere seg om og hvilke de antagelig bør unngå. Nevne et utvalg av jobbeksempler som i dag utføres av andre foreninger og lag i og utenfor kommunen. Det skal utarbeides en kort rapport som sammenfatter punktene ovenfor. Med rapporten som grunnlag skal det gjennomføres et møte med de involverte korps, idrettslag og foreninger for dels å klarlegge disse aktørenes vurdering av forslagene som er fremsatt, og som er del av Kommunestyrets vedtak, dels om det foreligger andre forslag fra disse aktørene som kan erstatte inntektsbortfallet når Avfallsplanens vedtak om innsamling av papir gjennomføres. Det skal lages et kort resymé fra møtet. 1.2 GENERELT OM OPPDRAGET STØs vurdering er at det bør legges en prosessbasert tilnærming til grunn for utførelsen av oppdraget. Oppgaven for STØ er da å søke etter løsninger som tilfredsstiller Kommunestyrets vedtak på en slik måte at det blir klarlagt om inntektsbortfallet for de berørte aktørene kan bli erstattet med de alternative oppdrag Kommunestyret foreslår, eventuelt annen aktivitet, at det om mulig oppnås aksept for at kriteriet som Kommunestyret omtaler som rimelig tid til å finne alternative inntektskilder er oppfylt eller ved at det etableres prosesser der organisasjonenes inntektsbortfall ved opphør av papirinnsamlingsordningen blir del av en dialog mellom kommunen og de berørte organisasjonene om disse organisasjonenes inntektsgrunnlag. 6

7 2 BAKGRUNN INNSAMLING AV PAPIR (LESESTOFF) FRA HUSHOLDNINGENE I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2.1 AVFALLSPLAN Avfallsplan etablerer systemer for kildesortering av avfallet i kommunen. Bl.a besluttet Kommunestyret å innsamle papir fra husholdningene. I den forbindelse vedtok Kommunestyret at Frivillige fra korps, lag og foreninger skal tilbys jobben med å samle inn papiret. Innsamlingsordning ble etablert, og en del frivillige organisasjoner benyttet seg av tilbudet. Deler av papiravfallet fra husholdningene i Fredrikstad er derfor blitt samlet inn av frivillige organisasjoner. 2.2 AVFALLSPLAN Etter hvert som den generelle miljøbevisstheten vokste i samfunnet, og en fikk mer systematiske nasjonale og lokale planer for avfallshåndtering, viste det seg at de frivillige organisasjonenes innsamling av papiravfall fra husholdningene ikke fungerte optimalt. Innsamling gjennomført av de frivillige organisasjonene førte til: lavere volum av innsamlet papir pr. husholdning dårligere kvalitet på det papiret som ble innsamlet og større andel papir i restavfallet enn andre ordninger som kommunen praktiserer. I tillegg til de negative økonomiske konsekvensene dette medfører for Fredrikstad kommune, bryter det også med de prinsipper for avfallshåndtering kommunen ønsker å legge til grunn, 7

8 der materialgjenvinning er prioritert fremfor energigjenvinning og deponering ( Avfallspyramiden ). Dette er bakgrunnen for Kommunestyrets beslutning om at ordningen med at frivillige organisasjoner samler inn papir (lesestoff) fra husholdningene i deler av Fredrikstad, skal opphøre. 8

9 3 KORPS, LAG OG FORENINGER MED AVTALE OM PAPIRINNSAMLING 3.1 ORGANISASJONSOVERSIKT 2007 Følgende korps, lag og foreninger har avtale med kommunen om innsamling av returpapir fra husholdningene i 2007: Forening/lag BEGBY I.L. Borge TORP I.F. Borge TORSNES IL Borge (Skjærviken/Torsnes-omr.) ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS Borge (Sellebakk/Kjølberg-omr.) KRÅKERØY SKOLEKORPS Kråkerøy MANSTAD SKOLEKORPS Onsøy RØD & HURRØD SKOLEKORPS Onsøy SLEVIK SKOLEKORPS Onsøy ROLVSØY SKOLEKORPS Rolvsøy Til sammen omfatter oversikten totalt ni foreninger/lag. Av disse er tre idrettslag og seks skolekorps. 9

10 3.2 HVA BETYR BORTFALLET ØKONOMISK FOR ORGANISASJONENE SOM DELTAR I ORDNINGEN? STØ har flere ganger henvendt seg til foreningene og lagene som deltar i papirinnsamlingsordningen, med forespørsel om hvordan de selv vurderer konsekvensene av at ordningen med papirinnsamling faller bort, og har mottatt tilbakemelding fra ett av korpsene, Rød og Hurrød Skolekorps Rød og Hurrød Skolekorps vurdering Korpsets egen vurdering er at: Papirinnsamlingen betyr inntektsmessig svært mye for korpset. For 2006 utgjorde inntektene cirka Dette er veldig mye; det totale budsjettet for korpset er på Dette kommer også i en tid der korpset mister andre viktige inntekter; en spilleautomat har generert omtrent det samme. Denne faller jo som kjent bort som inntektsgrunnlag fra 1. juli i år. Vi er m.a.o. allerede i en situasjon der vi må erstatte et stort inntektsbortfall. Hvordan vi skal gjøre det har vi ennå ikke klart for oss, men det er ikke mulig å doble inntektsfrafallet og samtidig opprettholde et korpstilbud. Korpset er også inne i en svært kritisk fase med få og veldig unge spillende medlemmer. Dermed blir det også få foreldre å dele merbelastningen på. 2 Korpset bekrefter at inntekten er vesentlig for korpsets drift, og at korpset ikke har funnet frem til andre tiltak som kan kompensere inntektsbortfallet ved opphør av ordningen med innsamling av returpapir. 2 Hege Marie Edvardsen, leder, Rød og Hurrød skolekorps 10

11 3.2.2 Anslag av inntektsbortfallet basert på tilgjengelig tallmateriale Teknisk etat fører månedlig statistikk over innsamlet papir, basert på innveiing på Øra. Antall tonn innveid papir pr. mnd 2006 TD - Renovasjon 177,08 151,62 149,34 197,46 178,68 195,56 145,22 162,64 166,26 190,28 201,74 180, ,1 Årum skolekorps 0 4,25 6,72 4,1 0 12,8 27, ,87 86,99 Torsnes IF 9,65 12,05 11,85 15,26 7,7 13,12 13,8 14,55 7,3 15,95 11,46 132,69 Torp IF 12,78 8,95 7,7 14,6 8,85 8,4 17,15 17,05 10,45 8, ,48 Østre Fr.stad skolek. 0 10,98 11,28 17,48 12,14 21,5 22,3 10, ,76 13,08 144,5 Begby IL 8,08 9,65 12,42 12,9 8,55 13,51 17,7 10,9 10, jan 128,51 Kråkerøy skolekorps 35,06 46,22 27,38 60,24 27,26 41,2 69,03 38,76 35,76 51,22 37,93 470,06 Rolvsøy skolekorps 14, ,84 42, ,15 40,93 28,18 25,92 13,8 37,94 301,58 Manstad skolekorps 43,78 21,7 0 58,45 21,95 27,74 49,66 23,25 24,7 24,11 17,28 312,62 Slevik skolekorps 21,95 12,75 11,49 18,2 16,36 14,15 27,11 13,34 15,25 17, ,5 Rød skolekorps ,91 31,59 17,9 22,58 31,99 16, ,1 17,99 229,8 342,83 298,17 313,93 472,65 299,39 415,71 145,22 480,18 352,39 334,56 382,13 348, ,83 Siden vi kjenner totalvekten på papiret som ble levert, og prisen pr. tonn som er avtalt med organisasjonene, kan vi gi et presist anslag av hva bruttoinntekten var for hver organisasjon. Tabellen på neste side viser hva organisasjonene veiet inn av papir i 2006, og beregnet bruttoinntekt for hvert lag/korps. I tillegg til salg av papiret har organisasjonene mindre inntekter ved at de mottar driftstilskudd for utdeling av 12 papirsekker i en bunke til hver husstand, og utdeling av tømmekalendere: kr 5000,- pr år. 3 3 Opplysninger fra Per Vidnes, Teknisk etat, Renovasjon, Fredrikstad kommune. 11

12 Bruttoverdi av innsamlet papir, 2006 Organisasjon Vekt- tonn Bruttoverdi kroner Årum skolekorps 86, Torsnes IF Torp IF 114, Østre Fredrikstad skolekorps 144, Begby IL 128, Kråkerøy skolekorps 470, Rolvsøy skolekorps 301, Manstad skolekorps 312, Slevik skolekorps 168, Rød og Hurrød skolekorps 229, Organisasjonene har utgifter knyttet til ordningen. Disse utgiftene er ikke tilstrekkelig dokumentert i det tallmaterialet vi har tilgang til. En utgiftspost for 5 lag er leie av komprimatorbiler fra Teknisk etat til 250 kr pr time. Dette beløpet dekker kommunens utgifter, og subsidierer derfor ikke lagene/korpsene. Dersom en regner 3 timer innsamling pr. mnd, og 11 innsamlinger pr. år, gir dette en utgiftspost på kr pr lag/korps som benytter ordningen. Noen foreninger leier inn arbeidskraft fra andre lag, men det betyr lite for helhetsbildet: Det som er utgifter for ett lag er inntekter for et annet. I det vesentlige ser det ut til at utgiftspostene for lagene er små i forhold til inntektene. Det er derfor rimelig å anta at nettoinntektene ikke er særlig mindre enn bruttoinntektene. 4 I sum kan vi si at inntektene varierer fra noen og tretti tusen kroner (Årum skolekorps, har ikke avtale i 2007) til nær to hundre tusen kroner (Kråkerøy skolekorps). I sum er inntektene samlet i overkant av kroner, og i gjennomsnitt i overkant av kroner pr lag/forening. Inntektsbortfallet vil være tilsvarende om ordningen med papirinnsamling termineres. 4 En indikasjon på at dette resonnementet er riktig, er at den bruttoinntekten vi har beregnet ovenfor for Rød og Hurrød skolekorps, vel kroner, tilsvarer godt den inntekten korpset selv anslår, som er kroner. 12

13 3.3 BETYDNINGEN AV PAPIRINNSAMLING FOR 3. SEKTOR I FREDRIKSTAD KOMMUNE Det finnes ingen komplett oversikt over samtlige frivillige organisasjoner i Fredrikstad kommune. Kommunen tilbyr imidlertid alle lag og foreninger å registrere seg i kommunens Foreningsbase, som er tilgjengelig via kommunens nettsider 5. Registrering og innledning er gratis, og gir lenker til organisasjonenes egne web-sider. Det virker rimelig å anta at oversikten gir et godt bilde av 3. sektor i kommunen. Basen 6 omfatter totalt 792 organisasjoner, lag og foreninger. Av disse er 43 registrert i kategorien korps/musikk, 104 i kategorien idrett. Dersom en ser på antall lag og foreninger som har inngått avtale om innsamling av returpapir med Fredrikstad kommune, og sammenligner med det antallet som er registrert i kommunens Foreningsbase, ser en at avtalen omfatter: 1,1 % av lagene og foreningene registrert i basen 6,9 % av kategorien korps/musikk registrert i basen 5,8 % av kategorien idrettslag registrert i basen I forhold til det samlede organisasjonslivet i Fredrikstad kommune 7 viser det tilgjengelige tallmaterialet at inntekter knyttet til innsamlingen av returpapir ikke gir økonomisk tilskudd til 98,9 % av organisasjonene i 3. sektor, 93,1 % av kategorien korps/musikk 94,2 % av kategorien idrettslag. Det økonomiske tilskuddet fra innsamling av papir er derfor uten betydning for de aller fleste organisasjonene som utgjør 3. sektor, og har også liten betydning for den del av 3. sektor som kommer inn under betegnelsen korps/musikk eller idrettslag registrert i Foreningsbasen, selv om ordningen slik det er dokumentert ovenfor er viktig for de lagene og korpsene som har inngått av tale om å samle inn papir Medio april Tallmateriale basert på Foreningsbasen 13

14 4 SAMFUNNSMESSIGE KOSTNADER VED NÅVÆRENDE ORDNING I Avfallsplan er det dokumentert at innsamlingen av papir foretatt av organisasjoner i 3. sektor er mindre effektiv enn om kommunen selv står for innsamlingen: A) Papir innsamlet av de frivillige organisasjonene (i sekk) holder lavere kvalitet enn papir innsamlet av kommunen (i beholdere). Kommunen har derfor et generelt inntektstap i forhold til den prisen det er mulig å oppnå ved salg av returpapir. B) Ordningen med å la de frivillige organisasjonene samle inn papir er mindre effektiv enn innsamling i beholder. Husholdninger som sorterer papiravfallet i sekk gjenvinner i gjennomsnitt 34,1 kg. pr. innbygger, mens husholdninger som sorterer i beholder gjenvinner 59,3 kg papir pr innbygger. 8 Ordningen med frivillig innsamling av papir representerer et sannsynlig tap på om lag 25 kg papir pr innbygger, eller over 40 % av det sannsynlige potensialet. Om en ser på totalvolumet av papir som de frivillige organisasjonene samlet inn i 2006, som var 1957 tonn, kan en anslå at det potensielle tapet til 1125 tonn. Prisen pr. tonn innveiet papir på Øra var kr 420 pr. tonn. Et anslag av tapte bruttoinntekter pga. lav effektivitet vil derfor summeres til kroner. C) Dersom det er slik at ordningen med å la de frivillige organisasjonene samle inn papir fører til at lesestoff ikke samles inn via returpapirordningen, må dette lesestoffet samles inn på andre måter. Det er rimelig å tro at den vesentlige delen av dette papiret blir samlet inn som restavfall. Det virker som et rimelig anslag at ordningen øker restavfallet med over 1000 tonn. D) Inntektstapet knyttet til salg av returpapir, og utgiftene knyttet til håndtering av restavfall som skyldes manglende kildesortering, vil øke ettersom avfallsmengden øker. 8 Avfallsplan , s

15 E) Ordningen er i konflikt med målene som er satt for kommunens avfallshåndtering, der det er et hovedmål å gjenvinne større deler av avfallet og å minimere restavfallet. F) Det holdningsskapende arbeidet knyttet til bruk av ressurser er avgjørende for hvordan innbyggerne i kommune håndterer avfallet. Det er grunn til å anta at medlemmer av husholdninger som dumper store deler av papir som kan gjenvinnes i beholderen for restavfall påvirkes negativt i forhold til de holdninger kommunen ønsker å utvikle hos sine innbyggere. Ordningen med å la frivillige organisasjoner samle inn returpapir tilførte de organisasjonene som deltok i ordningen om lag kroner i 2006, se avsnitt Dersom vi vurderer de samfunnsmessige virkningene av punktene A) E) ovenfor er det ikke urimelig å anta at de samfunnsmessige kostnadene ved ordningen kan være i samme størrelsesorden. Dersom dette resonnementet er holdbart, noe vi finner god grunn til å tro, kan vi med en spissformulering si at Fredrikstad kommune i sum hadde kommet bedre ut om kommunen hadde overført beløpet kontant til de involverte lagene og foreningene og samtidig stått for innsamlingen av returpapir selv. 15

16 5 KOMMUNESTYRETS FORSLAG Dersom en gjennomgang av de forslagene Kommunestyret ba om ble vurdert, konkluderer med at om realisering av forslagene fører til en vinn-vinn -situasjon for Fredrikstad kommune og for de frivillige organisasjonene, er Kommunestyrets kriterier oppfylt, slik at ordningen med at frivillige organisasjoner samler inn returpapir, kan opphøre. Kommunestyret fremsatte som referert til tidligere, tre forslag: 1. Vask av biler, for eksempel hjemmesykepleien leasingbiler. 2. Få ting til loppemarked ved å få tillatelse til å stå på FREVARs område og ta imot. 3. Flaggheising. 5.1 RØD OG HURRØD SKOLEKORPS Rød og Hurrød skolekorps har kommentert Kommunestyrets forslag: Disse forslagene er det vanskelig å vurdere som seriøse erstatninger for papirinnsamling. Vask av biler og loppemarked i særdeleshet er begge langt mer ressurskrevende, og vi har for tiden ikke mange foreldre å ta av. Når det gjelder flaggheising mener jeg det heller ikke er et godt forslag, da det per def. må finne sted på tidspunkter der barnefamiler ofte enten er bortreist eller opptatt på annet hold. M.a.o. vil det kunne by på problemer å skaffe folk til å gjøre det VASK AV BILER Vask av biler foregår i egen vaskehall i Teknisk drift sine lokaler i Tomteveien. Dette utgjør 1 årsverk for oss i TD, vedkommende vasker biler for Teknisk drift, men tar også 9 Hege Marie Edvardsen, leder, Rød og Hurrød skolekorps 16

17 på seg vask for andre virksomheter i kommunen. Vi har strenge regler og internkontroll på denne jobben, spesielt i forhold til smittefaren fra renovasjonsbilene. 10 Fredrikstad kommune har i dag etablert en ordning der de bilene det kan være aktuelt å vaske (for eksempel hjemmesykepleiens) blir rengjort som del av inngått serviceavtale. Når bilene vaskes, etterses de samtidig i forhold til teknisk standard og behov for vedlikehold. Dersom de frivillige organisasjonene skal vaske bilene, forutsetter det bl.a at: Inngåtte avtaler om vask og vedlikehold reforhandles At det etableres andre rutiner for kontroll av bilenes tekniske standard At det etableres tilfredsstillende HMS-rutiner At en gjennomfører samtaler om endring av arbeidsoppgavene med de ansattes organisasjoner Basert på samtaler med de ansvarlige partene for ordningen i kommunen, og vurderingen til ett av korpsene, virker det lite hensiktsmessig å overlate vask av (deler av) kommunens biler til frivillige organisasjoner. Det vil påføre kommunen ekstra kostnader ved at inngåtte avtaler må reforhandles, det må etableres nye rutiner for oppfølging og kontroll av teknisk standard, og det kan væreproblematisk for de frivillige organisasjonene til å forplikte seg til å overholde den regularitet som må til. 5.3 INNSAMLING AV GJENSTANDER TIL LOPPEMARKED FREVAR Kommunestyret ber om at det blir undersøkt om det er mulig å inngå avtale med FREVAR slik at de frivillige organisasjonene kan få anledning til å oppholde seg på FREVARS område for å plukke ut gjenstander til loppemarked. Slike gjenstander samles i dag inn av ansatte i FASVO 11, basert på avtale som er inngått med FREVAR. Gjenstandene selges i innarbeidet brukthandel på Ørebekk og markedsføres også via FASVOs nettsider. 10 Tom Espen Johansen, hovedtillitsvalgt Fagforbundet,Teknisk Drift, Fredrikstad kommune. 11 FASVO er en VTA-bedrift (bedrift for varig tilrettelagt arbeid). Bedriften har 42 ansatte som er avhengig av spesiell tilretteleggelse for å kunne fungere i arbeidslivet. Se 17

18 Den eksisterende ordningen fungerer etter STØs vurdering godt i forhold til kommunens prinsipper for avfallshåndtering, der gjenvinning av avfall har høy prioritet. Ordningen er vel etablert med systemer for innsamling, reparasjon og distribusjon (salg) og utføres i et arbeidsforhold. Det er STØs oppfatning at arbeidsoppgaver som utføres som del av et arbeidsforhold har større stabilitet over tid, og er lettere å korrigere i forhold til kvalitet/effektivitet, enn arbeidsoppgaver som utføres på frivillig basis/ved dugnad. FASVOs daglige leder har i samtaler med STØ lagt vekt på at de ansatte i FASVO løser arbeidsoppgaver som har mestring som sentralt element. Oppfatningen er at dersom de ansatte mister arbeidsoppgavene knyttet til gjenbruk av gjenstander innsamlet på FREVAR vil det ikke være mulig å formidle til dem at dette skyldes at oppgavene er overlatt frivillige organisasjoner. I stedet vil de ansatte i FASVO selv anta at arbeidsoppgavene blir overlatt andre fordi de ikke er i stand til å utføre arbeidsoppgavene tilfredsstillende, med svært negative konsekvenser for den enkeltes selvbilde og utvikling. Fredrikstad har ikke gjennomført noen prinsipiell grenseoppgang der en har tatt stilling til arbeidsoppgaver som er egnet for 3.sektor (frivillig sektor). Dette er imidlertid drøftet både i nasjonale offentlige utredninger og andre kommuner. I disse utredningene er det gjennomgående at det utkrystalliserer seg som prinsipp at 3.sektor skal løse oppgaver som er å forstå som et supplement til oppgaver som løses i andre sektorer, og at det er prinsipielt viktig at 3.sektor ikke tar på seg oppgaver som kommer til erstatning for oppgaver som løses i andre sektorer i samfunnet. En helhetsvurdering, basert på at: det er etablert en ordning som virker tilfredsstillende i forhold til Avfallsplanens målsettinger, og at en ikke kan forutsi om ny ordning knyttet til de frivillige organisasjonene vil ha samme effektivitet det er etablert en ordning som har som tilleggsverdi at den gjennom arbeidsforholdet bidrar til utvikling den enkelte ansattes mestringsevne, med negativt resultat for den enkelte om ordningen bortfaller 18

19 det er en gjennomgående oppfatning i nasjonale og kommunale utredninger at 3.sektor bør løse oppgaver som supplerer, og ikke erstatter, arbeidsoppgaver som løses i andre sektorer i samfunnet fører frem til STØs anbefaling som er at de frivillige organisasjonene ikke tilbys å samle inn gjenstander til loppemarked på FREVARs område. 5.4 FLAGGHEISING Flaggheising blir utført av våre egne ansatte i kommunen, det er både vaktmestere og fagarbeidere i Teknisk som utfører oppgaven. De har også jobben med å vedlikeholde stengene og jobben med å ta de opp og ned, sjekke flaggliner dagen før de skal brukes og evnt bytte dem. Det er litt mer jobb /enn bare/ å ta / / flagget opp og ned, det hender også at flagglinen er dratt ut når vi kommer på morgenen. Spesielt på brua er dette et problem. 12 Kommunen har ingen samlet oversikt over antall flaggstenger knyttet til offentlige virksomheter. 13 Basert på samtaler med skoler, med Teknisk etat, og med Fagforbundet anslår STØ at antall flaggstenger/behovet for heising av flagg har et volum som gjør at det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om dette er en erstatningsoppgave som har tilstrekkelig økonomisk potensiale som erstatningsoppgave. Heising av flagg er i stor grad knyttet direkte til den skole/institusjon der flaggstangen er plassert og del av de oppgaver ansatte 14 ved skolen, eller institusjonen, løser. Unntaket som nevnes er fire flaggstenger på bybrua. 12 Tom Espen Johansen, Teknisk Drift, Fredrikstad kommune. 13 Prosjektet har en økonomisk ramme som ikke tillater at STØ gjennomfører slik registrering. 14 Ofte i samarbeid med elever som del av et pedagogisk opplegg, for eksempel 17.mai. 19

20 I tillegg kommer forhold som at det må etableres systemer for rapportering av vedlikeholdsbehov, siden behovet for vedlikehold nå registreres ved flaggheisingen oppsetting av flaggstenger, og vedlikehold, vil forbli kommunale oppgaver at en ny ordning bryter med prinsipper for oppgaver som er egnet for 3.sektor (se avsnittet ovenfor) og at de ansattes organisasjoner gjør det klart at en eventuell endring må tas opp med dem at det er indikasjoner på at de frivillige organisasjonene både ut fra aktivitet og ut fra medlemsmasse har problemer med å forplikte seg til innsats på offentlige høytidsdager. I sum er det STØs vurdering at det ikke ligger til rette for å endre dagens ordninger. 20

21 6 3. SEKTOR MULIGHET FOR ALTERNATIVE INNTEKTSKILDER 6.1 ORGANISASJONENES VURDERING - RØD OG HURRØD SKOLEKORPS STØ har henvendt seg til lagene og korpsene som deltar i ordningen, og spurt om hvordan de selv vurderer alternative inntektskilder. Rød og Hurrød skolekorps har besvart henvendelsen: Flere og bedre betalte spilleoppdrag! Det vil være meningsfylt for ungene, og samtidig gi en anledning for korpset til å synes og promotere seg. Det vil også kaste ekstra glans over en rekke ulike typer arrangementer og spre glede på sin vei...! Kommunen kan også - slik det gjøres flere andre steder - betale utgifter til instruksjon/dirigent og ikke kreve leie når korpset trenger å bruke andre lokaler enn de vanlige (ved seminarer, for eksempel). Som et forsøk på å være konstruktiv i forbindelse med å få erstattet en del av inntektstapet, foreslår /nestleder/ at korpsene kan rydde søppel rundt omkring i nærmiljøene. Skoler og lokale velforeninger tar gjerne i et tak frem mot 17. mai, men ellers i året er ikke innsatsen like stor. I veigrøfter, på badestrender, overalt ellers ute i naturen/rekreasjonsområder, kan det trenges jevnlig opprydning av søppel. Min utfordring til kommunen er at de lager en ordning à la papirinnsamling, men med søppel i stedet. Dette kan bidra til å redde de allerede hardt pressede korpsmiljøene i Fredrikstad Hege Marie Edvardsen, leder, Rød og Hurrød skolekorps 21

22 6.2 NORSKE BYKOMMUNER FINANSIERING OG HÅNDTERING AV 3. SEKTOR Hva er omfanget av den økonomiske støtten til 3. sektor i ande, større bykommuner i Norge? Hvordan er samarbeidet mellom kommunene og de frivillige organisasjonene i disse kommunene? Kan Fredrikstad kommune hente ideer til aktiviteter som kan bidra til finansiering av de frivillige organisasjonene i Fredrikstad ved å se på aktiviteten i andre kommuner? Det har vi prøvd å få oversikt over gjennom å henvende oss til 15 av landets bykommuner. Spørsmålene vi stilte var: a) Hvor stor er den samlede økonomiske støtten fra kommunen til de frivillige organisasjonene (over kommunebudsjettet) i 2006? b) Forventer kommunen noen form for gjenytelse (for den økonomiske støtten kommunen yter) fra de frivillige organisasjonene i form av dugnadsinnsats, musikals bistand ved arrangementer e.l.? c) Utfører frivillige organisasjoner oppgaver for kommunen i 2006? Dersom svaret er ja, hvilke oppgaver dreier det seg om? (Et eks på oppgaver er papirinnsamling fra husholdningene, slik tilfellet har vært i Fredrikstad kommune) Henvendelsen ble foretatt via e-post, og ble purret via ny e-post og via telefon. Vi mottok tilakemelding fra kommunene Sarpsborg, Halden, Gjøvik, Haugesund og Trondheim, dvs. at vi fikk svar fra 1/3 av kommunene vi henvendte oss til Sarpsborg kommune a) De frivillige organisasjonene i Sarpsborg mottar i 2006 i alt kr ,- i ordinær kommunal økonomisk støtte. 16 Intensjonen var ikke å få frem et representativt bilde av bykommunenes praksis, men å få tilgang til praksis i flere bykommuner enn Fredrikstad for om mulig å lære av gode eksempler. 22

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 13.12.2007 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:40 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 61/07 66/07 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON LARVIK KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17. JUNI 2009 KOU 2010:1 Avfall 2010-2013, Larvik kommune Side 2 POLITISK BEHANDLING Kommunestyrets vedtak (sak 091/09) fra

Detaljer

TEFT - effekter hos bedriftene og forskerne 1 til 2 år etter teknologiprosjektet pr januar 2000. Av Knut Aarvak og Siri Bjørgulfsen

TEFT - effekter hos bedriftene og forskerne 1 til 2 år etter teknologiprosjektet pr januar 2000. Av Knut Aarvak og Siri Bjørgulfsen TEFT - effekter hos bedriftene og forskerne 1 til 2 år etter teknologiprosjektet pr januar Av Knut Aarvak og Siri Bjørgulfsen OR.4. Fredrikstad RAPPORTFORSIDE Rapportnr: OR.4. ISBN nr: 82-75-393-7 ISSN

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

Status og muligheter: Ombruk. Nettverkssamling Forbruk og avfall. Sarpsborg 13-14 sept 2010. Erik Høines Bergfald Miljørådgivere

Status og muligheter: Ombruk. Nettverkssamling Forbruk og avfall. Sarpsborg 13-14 sept 2010. Erik Høines Bergfald Miljørådgivere Status og muligheter: Ombruk Nettverkssamling Forbruk og avfall. Sarpsborg 13-14 sept 2010 Erik Høines Bergfald Miljørådgivere Innhold -Hva er ombruk -Klimaeffekt av ombruk -Typer ombruk -Aktører -Rammeverk

Detaljer

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret 1. Jordbæreventyret - Formål Jordbæreventyret ble stiftet i 2008. Organisasjonen er etablert for å støtte opp om og videreutvikle det

Detaljer

Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune. Ordfører Lene Conradi Asker kommune

Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune. Ordfører Lene Conradi Asker kommune Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune Ordfører Lene Conradi Asker kommune Sterk frivillighet i bygda > Frivillig innsats har en stor plass i Asker > Halvparten av Askers innbyggere deltar i

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Forslag til nye retningslinjer Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Fastsatt av bystyret.. med hjemmel i lov 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 26.01.2011 Arkiv: :FE-223, FA-C00 Arkivsaksnr.: 11/180 Journalpostløpenr.: 11/2245 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner

Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Nedenstående er utkast til en politisk sak om prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner i Lier.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse. Vesentlig endring av kontrakt.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse. Vesentlig endring av kontrakt. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse. Vesentlig endring av kontrakt. Innklagede gjennomførte to åpne anbudskonkurranser om håndtering av henholdsvis næringsavfall

Detaljer

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente Sammendrag På side 1 og 2 i dette dokumentet finner du et sammendrag av Juventes retningslinjer for Frifond. For at du på vegne av laget skal kunne søke om

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole:

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: I etterkant av formannskapsmøtet 03.06.13 mottok kommunen opplysninger om at det var feil i de økonomiske beregningene som var

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Hva er en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU)? En offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) er en kontrakt

Detaljer

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Forurensingsloven 34 pålegger i dag kommunene å ta et gebyr for å dekke kostnadene forbundet med håndtering

Detaljer

11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater:

11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater: Søkernr. Søknadsfrist 1. april 20 Sandefjord kommune Kultur- og fritidsetaten Postboks 2025 3247 Sandefjord Søknad om tilskudd til det frivillige foreningsliv Beskrivelse av foreningen 1. Foreningens navn:

Detaljer

Sammendragsrapport Klimaregnskap Choice Hotels Scandinavia

Sammendragsrapport Klimaregnskap Choice Hotels Scandinavia og Andreas Brekke Sammendragsrapport Klimaregnskap Choice Hotels Scandinavia Ecohz er leverandør av klimaregnskapet. Østfoldforskning har stått for det vitenskapelige arbeidet. Sammendragsrapport Klimaregnskap

Detaljer

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Prinsipper frivillighetspolitikk* Bedre rammebetingelser for frivillig sektor generelt Økte ressurser til lokal aktivitet og særlig lavterskelaktivitet Styrket inkludering

Detaljer

VS IL Hovedstyret: Budsjett for år 2014

VS IL Hovedstyret: Budsjett for år 2014 VS IL Hovedstyret: Budsjett for år 2014 Kontonavn 2014 Kommentarer : Medlemskontingent 74 000 370 medlemmer à 200 - økes til 250 fra høsten 2014 Støttemedlemskap til VS IL 5 000 Satses på høsten 2014-250,-

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE

LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE 1 FORORD Østfold fylkeskommune sammen med interesserte kommuner er i ferd med å inngå en samarbeidsavtale for å gjennomføre folkehelsemålene i fylkesplanen Østfold

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet:

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet: Fra: Jacobsen, Christine Barth Sendt: 14. juni 2013 14:32 Til: Postmottak HR-seksjonen Kopi: Henriksen, Sissel; Kårbø, Bjørg; Schei, Albert; Stoutland, Jan-Petter Emne: VS: Uttalelse til Forslag til nye

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE UTKAST TIL NYE RETNINGSLINJER TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER 3. DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE KULTURBYGG OG IDRETTSANLEGG 4. TILSKUDD

Detaljer

Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake.

Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette dokumentet består av to deler: et sammendrag og fullstendige

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner NES KOMMUNE KULTUR RETNINGSLINJER FOR DRIFTSTILSKUDD TIL IDRETTSORGANISASJONER I NES KOMMUNE Tilskudd til lag og organisasjoner Vedtatt av utvalg for teknikk, næring og kultur 1.4.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 Alminnelige bestemmelser... 2 Krav til en organisasjon... 2 DE ULIKE KULTURSTØTTEORDNINGENE... 3

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/4209-2 Sakstittel: INNSATSEN FRA FRIVILLIG SEKTOR OPPRETTE FRIVILLIGHETSSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/4209-2 Sakstittel: INNSATSEN FRA FRIVILLIG SEKTOR OPPRETTE FRIVILLIGHETSSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Saksfremlegg Arkivsak: 09/4209-2 Sakstittel: INNSATSEN FRA FRIVILLIG SEKTOR OPPRETTE FRIVILLIGHETSSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Innstilling: Det startes en prosess med målsetting

Detaljer

Retningslinjer for Frifond!

Retningslinjer for Frifond! Retningslinjer for Frifond Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond-sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette dokumentet består av to

Detaljer

Svømmekurs for kvinner med flerkulturell bakgrunn

Svømmekurs for kvinner med flerkulturell bakgrunn Svømmekurs for kvinner med flerkulturell bakgrunn Hanne-Guri Arnesen Svømmeskoleansvarlig Bergens Svømme Club Bakgrunn Bergens Svømme Club har svømmeopplæring og konkurransesvømming som hovedsatsingsområder.

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD ETABLERINGSTILSKUDD Organisasjonens navn Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Mål for prosjektet

Detaljer

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform.

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2009/2650-1 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

EVALUERING AV KAMERATSTØTTE- ORDNINGEN

EVALUERING AV KAMERATSTØTTE- ORDNINGEN EVALUERING AV KAMERATSTØTTE- ORDNINGEN Av Knut Aarvak Fredrikstad desember 2002 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr: OR 35.02 ISBN nr: 82-7520-470-4 ISSN nr: 0803-6659 Rapporttype: Oppdragsrapport Rapporttittel:

Detaljer

Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb

Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb Norges Forskningsråd Plan-, budsjett- og statistikkavdelingen Boks 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb NASJONAL STATISTIKK AVGIFTSSITUASJONEN Jeg viser til behagelig

Detaljer

IDEOLOGI/PLATTFORM FOR

IDEOLOGI/PLATTFORM FOR IDEOLOGI/PLATTFORM FOR - for alle FOLKETS HUS LANDSFORBUND IDEOLOGI/PLATTFORM FOR - for alle Innhold Organisasjonsmessig bakgrunn Folkets Hus Interne virksomhet Folkets Hus og samfunnet Folkets Hus og

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet 28. juni 2013 Oslo Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 tar et vesentlig skritt videre i utviklingen av kultursektoren i Norge generelt og Norges

Detaljer

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning RUTINER 1. PROSJEKTOPPSTART 1.1 Kontrakt Ingen eksternfinansierte prosjekter kan settes i gang eller få prosjektnummer uten at det finnes en signert kontrakt. Kontrakten skal normalt signeres av direktør

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten Lag og foreninger Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Gunnar Hågbo 15/2160 FE-223 04.03.2015 Tlf.: 51 40 47 24 E-post: gunnar@lund.kommune.no Tilskudd til kulturarbeid

Detaljer

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Alminnelige bestemmelser: Hvem: Det kan gis tilskudd til foreninger og lag som driver organisert kulturaktivitet innenfor det utvidende

Detaljer

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Sandnes kommune, ymiljø Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Prosjektnr. 12-0447 smi energi & miljø as - Postboks 8034, 4068 Stavanger - www.smigruppen.no - post@smigruppen.no 1 Innledning

Detaljer

Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche

Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche Svar Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Høyere på dagsorden

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet Klimavalg 2013 på Hamar.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet Klimavalg 2013 på Hamar. Saknr. 13/8220-2 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

MENON - NOTAT. Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt?

MENON - NOTAT. Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt? MENON - NOTAT Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt? 07.09.2015 Sammendrag Menon Business Economics har fått i oppdrag av Oslo Høyre om å skaffe til veie tallgrunnlag som

Detaljer

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010 Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon Forundersøkelse plastinnsamling Mars 2010 Renovasjonsundersøkelse Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra en undersøkelse

Detaljer

Frivillighetsmeldingen Handlingsplan for frivillighet og folkehelse for 2012-2016 Strategier og tiltak

Frivillighetsmeldingen Handlingsplan for frivillighet og folkehelse for 2012-2016 Strategier og tiltak Frivillighetsmeldingen Handlingsplan for frivillighet og folkehelse for 2012-2016 Strategier og tiltak (Kapittel 3 i Frivillighetsmeldingen) Strategi 1 Kommunal bistand til frivillige lag og interessegrupper.

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Kommunereformen og juridiske aspekter v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Oversikt over tema Kort hva kommunesammenslåing betyr Må det foretas «ny-valg» - og tidspunkt for kommunesammenslåing Nærmere

Detaljer

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune.

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune. OMSTILLINGSAVTALE 2013-2015 År 2013, den 5. april og den 22 april ble det holdt forhandlinger mellom Rauma kommune og kommunens ho vedtilhts valgte. Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedavtalens

Detaljer

Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21.

Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21. Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21. januar 2015 Norges ledende gjenvinningsbedrift Lange tradisjoner som

Detaljer

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn De endringene som gir innholdsmessige forskjeller i forhold til eksisterende forskrifter er listet i tabellen nedenfor. Nr Endring i forhold til gammel forskrift

Detaljer

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet Rundskriv:6/10 Dato:21.12.09 Saksnr: 09-01910 Besøksadresse:

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Hensikt: Informere og oppdatere Sikkerhetsforum om status innenfor ISO bransjen, synligjøre utfordringer. Bakgrunn:

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016 Saksnr.: 2016/6027 Løpenr.: 31868/2016 Klassering: Saksbehandler: Knut Johan Rognlien Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 78/15 Behandling: Holvik (Ap) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Langtidsplan 2010 2015 Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Innhold 1. Hensikt side 3 2. Organisasjon side 4 3. Sikkerhet side 6 4. Rekruttering side 7 5. Konkurranse side 8 6. Økonomi side 9 7. Kommunikasjon

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler BOLIG Veileder Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler September 2014 VEILEDER FOR FREMSKAFFELSE AV BOLIGER GJENNOM LEIEKONTRAKTER OG TILVISNINGSAVTALER 1. Innledning

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000. Presteboliger

Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000. Presteboliger Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000 Presteboliger På bakgrunn av henvendelser fra våre medlemmer har vi funnet det hensiktsmessig å informere generelt om en del forhold

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Problemer som ofte viser seg å ha tilknytning til rusmisbruk, og som handlingsplanen tar sikte på å redusere omfanget av:

Problemer som ofte viser seg å ha tilknytning til rusmisbruk, og som handlingsplanen tar sikte på å redusere omfanget av: Vedtatt i kommunestyret den 25.05.2004 1. MÅL Handlingsplanen skal være retningsgivende for rusmiddelpolitikken i Gjemnes. Planen skal være et virkemiddel til å forebygge rusmiddelskader og å redusere

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM Å OPPHEVE LOV OM REGISTRERING AV INNSAMLINGER OG ENDRE LOV OM REGISTER FOR FRIVILLIG VIRKSOMHET

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM Å OPPHEVE LOV OM REGISTRERING AV INNSAMLINGER OG ENDRE LOV OM REGISTER FOR FRIVILLIG VIRKSOMHET Det Kongelige Kulturdepartement E-post: postmottak@kud.dep.no Oslo, 06.11.2014 BH/KJ HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM Å OPPHEVE LOV OM REGISTRERING AV INNSAMLINGER OG ENDRE LOV OM REGISTER FOR FRIVILLIG VIRKSOMHET

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: M51 Arkivsaksnr.: 13/3923 RENOVASJONSORDNING FOR KARMØY KOMMUNE I FREMTIDEN

Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: M51 Arkivsaksnr.: 13/3923 RENOVASJONSORDNING FOR KARMØY KOMMUNE I FREMTIDEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: M51 Arkivsaksnr.: 13/3923 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 05.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.09.2014 RENOVASJONSORDNING FOR

Detaljer

AMATØRKULTURUNDERSØKELSEN 2014

AMATØRKULTURUNDERSØKELSEN 2014 AMATØRKULTURUNDERSØKELSEN 2014 Hva ønsket Amatørkulturrådet å finne ut? En status i 2014 hos lag og organisasjoner som er medlemmer i Amatørkulturrådet i Bergen. Vi ønsket å få dokumentert problemstillinger

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Telefonmøte Dato: 28.4.2012 Tid: Møtestart kl. 21.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Telefonmøte Dato: 28.4.2012 Tid: Møtestart kl. 21.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Telefonmøte Dato: 28.4.2012 Tid: Møtestart kl. 21.00 Faste medlemmer som møtte: Nils-Erik Haagenrud Marianne Holmli Vidar Huse Leder

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RANDABERG KOMMUNE VEDTATT i HNK 05.02.2013, MED ENDRINGER FRA 21.01.2014 HNK SAK 4/14 Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RETNINGSLINJER Randaberg kommune Innhold: 1. Generelt... side 3 2. Driftstilskudd

Detaljer

Høringssvar forslag til endringer forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Høringssvar forslag til endringer forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner Kulturdepartementet (KUD) Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Att: ekspedisjonssjef Granly Lars Audun Oslo, 04.04. 2013 Høringssvar forslag til endringer forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Organisasjon Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Søknaden skal

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.11.2014 009/14 Kommunestyret 26.11.2014 073/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.11.2014 009/14 Kommunestyret 26.11.2014 073/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 14/788 14/6161 Hogne Hjerpås 07.11.2014 Hattfjelldal Frivilligsentral som kommunal enhet Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for.. Mellom Fylkesmannen i.. og. 1. Parter Følgende parter inngår med dette revidert kontrakt om sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for..:

Detaljer

Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune

Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune Fakta Asker - 2015 > 60 000 innbyggere > Bygd med storbyutfordringer, 2 mil utenfor Oslo > Antall lag og organisasjoner=362

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje.

Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje. Miljøverndepartementet (MD) Attn.: Aasen Therese P.b. 8013 Dep 0030 OSLO Skøyen, 12/10/2011 Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje. Grønt Punkt Norge

Detaljer

Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer.

Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer. HVORDAN ER MILJØUTVIKLINGEN I FRAMTIDENS BYER? Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer. Figur 1.1. Fremtidens

Detaljer

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE Om SFO generelt I hht. Opplæringslovas 13-7 skal alle kommuner ha SFO før og etter skoletid for 1-4 trinn. For barn med særskilte behov skal det også tilbys

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

Søknad om midler fra. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Søknad om midler fra. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Søknad om midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (maksimum 10 sider + budsjett) Det er skarp konkurranse om midlene, så bruk tid på å levere en bra prosjektbeskrivelse. ExtraStiftelsen Helse

Detaljer

ORDINÆRT BILJARDTING. Langtidsplan Langtidsbudsjett

ORDINÆRT BILJARDTING. Langtidsplan Langtidsbudsjett ORDINÆRT BILJARDTING Langtidsplan Langtidsbudsjett Ullevål Stadion, Oslo 16.-17. juni 2012 Langtidsplan (Sak 8, del 1) Langtidsplanen skal være styrende for utviklingen av norsk biljard i årene som kommer.

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer