HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM Å OPPHEVE LOV OM REGISTRERING AV INNSAMLINGER OG ENDRE LOV OM REGISTER FOR FRIVILLIG VIRKSOMHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM Å OPPHEVE LOV OM REGISTRERING AV INNSAMLINGER OG ENDRE LOV OM REGISTER FOR FRIVILLIG VIRKSOMHET"

Transkript

1 Det Kongelige Kulturdepartement E-post: Oslo, BH/KJ HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM Å OPPHEVE LOV OM REGISTRERING AV INNSAMLINGER OG ENDRE LOV OM REGISTER FOR FRIVILLIG VIRKSOMHET 1. I høringsnotat av foreslår Kulturdepartementet opphevelse av Lov om registering av innsamlinger. Loven som trådte i kraft 2009 innførte en frivillig registreringsordning for innsamling av penger og gaver. Hovedmålsettingen med lovreguleringen var at denne skulle bidra til å opprettholde og øke tilliten mellom giver og innsamlingsaksjoner på en bedre måte enn om området forble uregulert. Det ble pekt på at uansett om oppbygging av tillit til innsamlingsaksjoner skjer gjennom privat organisering eller ved offentlig lovgivning vil visse tiltak gå igjen som naturlige virkemidler. Dette vil typisk være registrering av innsamlingsaksjoner, kontroll av pengestrøm og merking av personer og materiell for å synliggjøre seriøsiteten. Målsettingen var at registreringsordning og kvalitetsmerket skulle bidra til økt bevissthet i offentligheten i forhold til hva som er seriøs og useriøs innsamlingsaktivitet. Loven var ment å skulle ivareta givers behov og gi giver sikkerhet for at bidraget i størst mulig utstrekning tilfaller det forutsatte formål. Det er i Norge i dag ca lag og foreninger. Selv om disse for en stor grad baserer sin virksomhet på frivillig arbeid og gaver, er dette for en stor del ikke organisasjoner som det er naturlig å registrere i et innsamlingsregister hvor formålet er å gi giverne kontroll og informasjon. Sverige har på mange måter en organisasjonsstruktur som kan sammenlignes med vår. Det svenske innsamlingsregisteret trekkes i ulike sammenhenger frem som et forbilde med hensyn til kjennskapen giverne har til registeret. I Sverige er det ca. 440 organisasjoner som er registrert i Innsamlingsregisteret. Med utgangspunkt i befolkningens størrelse vil et sammenlignbart tall for Norge vært ca

2 2 Det er definitivt et behov for å sikre givernes interesser ved at innsamlinger til ideelle og allmennyttige formål organiseres og gjennomføres på en betryggende måte. I denne sammenheng er det viktig å gi giverne informasjon både i forhold til den seriøse og den useriøse del av innsamlingsmarkedet. Behovet er der uavhengig av om dette er lovforankret. 2. Oppheving av loven. Innsamlingskontrollen stiller seg i utgangspunktet positivt til oppheving av loven. Departementets forslag får den konsekvens at det overlates til frivilligheten selv å ivareta disse interesser. I denne sammenheng tar Innsamlingskontrollen også i fremtiden sikte på å være en aktiv aktør. Det er et grunnleggende hensyn bak organisasjonsfriheten at denne ikke skal lovreguleres. Opphevelse av loven ivaretar for så vidt dette hensynet. Forutsetningen for giverne er at gaven skal tilfalle formålet. Giverne har behov for informasjon både i forhold til hvilke organisasjoner det er trygt å støtte og i forhold til den useriøse delen av innsamlingsmarkedet. Informasjonsbehovet er uavhengig av om registeret er forankret i lov eller ikke. Det skal være trygt å gi og lett å samle inn. Innsamlingskontrollen vil også i fremtiden inneha rollen hvor det opplyses både om organisasjoner det er trygt å støtte samtidig som vi også advarer mot andre organisasjoner/innsamlinger som vi anser som useriøse. Organisasjoner som driver innsamling på litt mer enn basarnivå er, slik vi oppfatter det, gjennomgående positive til et register som kan gi et godkjenningsstempel. De ser et behov for dette. Forutsetningen for en givergleden er at organisasjonene har tillit. Et kvalitetsregister er med på å opprettholde dette. En oppheving av loven vil på mange måter føre til at Innsamlingskontrollen blir friere i forhold til de krav som stilles om oppfølgning overfor organisasjonene. Det betyr i praksis at utfordringer i forhold til loven, som vi tidligere har vært avhengig av å ta opp med departementet, nå kan tas med organisasjonene og andre relevante aktører, som f.eks. Norsk Regnskapsstiftelse. Det er blitt rettet kritikk mot Innsamlingsregisteret ved at det i for stor grad er fokusert på innsamlingsprosenten. Dette er et av de forholdene som man ved en opphevelse av loven vil stå friere i forhold til å vurdere. Det kan også være naturlig å trekke inn andre elementer. Dette er et forhold som man vil vurdere i samarbeid med organisasjonene.

3 3 Opphevelse av loven vil etter Innsamlingskontrollens oppfatning styrke organisasjonsfriheten. Det er viktig at man får en bred tilslutning fra organisasjonene i forhold til de vilkår som stilles ved en fremtidig registrering i Innsamlingsregisteret. Dette vil kunne være med på å styrke organisasjonenes stilling og anseelse. Registeret vil ved dette kunne få en økt oppslutning fra organisasjonenes side og i større grad kunne bevisstgjøre giverne. Loven har gitt Innsamlingskontrollen og Innsamlingsregisteret en viss legitimitet. En opphevelse av loven innebærer et bortfall av dette, noe som i utgangspunktet er negativt. På den annen side gir dette en mulighet for i større grad å gjøre registeret mer treffsikkert i forhold til formålet. Det avgjørende er kvaliteten bak registeret og om dette ivaretar de hensyn som søkes sikret gjennom slike vilkår. Det er reelt sett av mindre betydning om det har en lovforankring. Innsamlingskontrollen anser med bakgrunn i ovenstående at forslaget om opphevelse av Lov om registrering av innsamlinger gjennomgående er positivt. 3. Styrket samarbeid mellom innsamlingsorganisasjonene. Opphevelse av loven i seg selv fører ikke til en styrking av samarbeidet mellom innsamlingsorganisasjonene. Innsamlingskontrollen er ingen interesseorganisasjon for organisasjonene, men et kontrollorgan. I første rekke er det givernes interesser vi ivaretar. Vi har imidlertid et nært samarbeid med de registrerte organisasjonene og Norges Innsamlingsråd, som deres interesseorganisasjon. Organisasjonene har en egeninteresse i at tilliten til innsamlinger opprettholdes. På denne bakgrunn er det vesentlig at organisasjonene blant giverne nyter tillit både i forhold til den etiske siden av virksomheten, innsamling av midler og forvaltningen av disse. Dette gjelder direkte givernes tillit til organisasjonene. Dette er forhold og hensyn som etter Innsamlingskontrollens oppfatning er uavhengig av loven og vi kan ikke se at en opphevelse av denne har noen relevans i så henseende. Norges Innsamlingsråd og Frivillighet Norge ivaretar ulike interesser. Norges Innsamlingsråd er interesseorganisasjonen for innsamlingsorganisasjoner som hører hjemme i et innsamlingsregister. Frivillighet Norge ivaretar interessene til frivillig sektor generelt sett og retter ikke sin virksomhet primært mot innsamlingsorganisasjoner. Innsamling er en spesialisert form for frivillighet som stiller krav til spesialisert kompetanse. I Norge i dag er det Innsamlingskontrollen og Norges Innsamlingsråd som besitter denne.

4 4 4. Registrering av innsamlinger i Frivillighetsregisteret. I likhet med hva som er tilfelle for all annen innsamlingsvirksomhet er det vesentlig at giverne er trygge på at deres bidrag tilfaller det oppgitte formål. Innsamlingskontrollen er i dag eneste organ som ivaretar givernes interesser ved at innsamlinger til ideelle og allmennyttige formål organiseres og gjennomføres på en betryggende måte. Dette gjelder både i forhold til den etiske siden av innsamlingen og forvaltningen av midlene. Innsamlingskontrollen vil også etter opphevelse av loven fortsette sin virksomhet ved å ivareta givernes interesser og kvalitetssikre innsamlingene. Det vil fremdeles bli ført et innsamlingsregister hvor det i likhet med i dag vil bli stilt høye krav til registrering. Dette opplever vi har bred støtte, og det har i den senere tid vært en betydelig økning i registrerte organisasjoner. På sikt vil vi imidlertid foreta en viss omlegging med bakgrunn i at vi ikke lenger vil være bundet av de rammer loven setter. Samtidig vil vi også fortsette å fokusere på organisasjoner det er grunn til å stille spørsmålstegn ved. Forutsetningen for giverne er at gaven tilfaller formålet. Vi anser også det også for vesentlig å opplyse om organisasjoner og innsamlinger hvor dette ikke er tilfelle. Innsamlingskontrollen er den eneste aktøren som i dag arbeider aktiv med dette. Betydningen av og kvaliteten av dette arbeidet er uavhengig av om virksomheten er forankret i en lov eller ikke Vi er meget skeptisk til forslaget om at registering i Frivillighetsregisteret vil være et alternativ til Innsamlingsregisteret, og stiller oss uforstående til at departementet velger å anbefale en slik løsning. Ved dette skapes det inntrykk av at Frivillighetsregisteret er forbeholdt de seriøse innsamlingsorganisasjoner. En slik slutning er det ikke grunnlag for. En registrering i Frivillighetsregisteret gir ingen sikkerhet for at organisasjoner som har registrert seg tilfredsstiller grunnleggende krav til seriøsitet og at organisasjonen opptrer i samsvar med god innsamlingsskikk. Det er ikke noen kontrollfunksjon knyttet til en registrering i Frivillighetsregisteret i forhold til de opplysninger som gis. Det gir ingen trygghet for giverne at organisasjoner selv betegner seg som ideelle og innleverer et regnskap. Et regnskap i seg selv gir ingen sikkerhet for at de grunnleggende krav som det er naturlig å stille til denne type virksomhet er oppfylt. Informasjonsbehovet til giverne og allmennhetens interesser ivaretas ikke.

5 5 Innsamlingskontrollen har opprettet en OBS-liste over organisasjoner vi finner grunn til å advare mot. De organisasjoner vi har oppført på OBS-listen vil for en stor del tilfredsstille de krav som i dag stilles til registrering i Frivillighetsregisteret også i forhold til et eventuelt regnskapskrav. Ut fra givernes interesse er det vesentlig at man kan stole på at det er seriøse aktører som står bak innsamlingen. Dette er spesielt viktig når virksomheten er basert på tildeling av rettigheter fra et offentlig organ. Trygghet i forhold til seriøsiteten til organisasjonene kan ikke forankres utelukkende i en registrering i Frivillighetsregisteret. Det eneste organet som per i dag kan ta den rollen og som også vil gjøre det etter er Innsamlingskontrollen. Med vennlig hilsen Børre Hagen

Retningslinjer for regnskap for organisasjoner tilsluttet Innsamlingsregisteret (Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge)

Retningslinjer for regnskap for organisasjoner tilsluttet Innsamlingsregisteret (Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge) Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge INNSAMLINGSREGISTERET Retningslinjer for regnskap for organisasjoner tilsluttet Innsamlingsregisteret (Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge) Innsamlingsorganisasjoner

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Innhold

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov

Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov Ordføreren i Stavanger kommune Deres ref.: Vår ref.: Dato: 13/582-4 / PEDKJE 14.01.2015 Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov Det henvises til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet og Ot.prp. nr.

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke Skisse til forbedret selvreguleringsordning Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke 1 ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke har i dette dokumentet utarbeidet en skisse til forbedret selvreguleringsordning.

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Innst. 316 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 74 L (2014 2015)

Innst. 316 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 74 L (2014 2015) Innst. 316 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 74 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven mv. (endring av aldersgrensen

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666 FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN - HØRINGSNOTAT HØRINGSUTTALELSE Rådmannens innstilling: 1. Herøy formannskap

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet DEN NORSKE KIRKE KR 72/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo 05.-06. desember 2013 Referanser: Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013,

Detaljer

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009)

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innst. O. nr. 84 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (likestilling

Detaljer

Konkurranse på like vilkår. NHOs handlingsplan for konkurranse på like vilkår

Konkurranse på like vilkår. NHOs handlingsplan for konkurranse på like vilkår Konkurranse på like vilkår NHOs handlingsplan for konkurranse på like vilkår 3 Handlingsplan konkurranse på like vilkår Bakgrunn/innledning Offentlige og private foretak konkurrerer i stadig større grad

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no EØS OG ALTERNATIVENE www.umeu.no 20 ÅR MED EØS - HVA NÅ? EØS-avtalen ble ferdigforhandlet i 1992. 20 år senere, i 2012, har vi endelig fått en helhetlig gjennomgang av avtalen som knytter Norge til EUs

Detaljer

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Dato: 26. oktober 2009

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Dato: 26. oktober 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Dato: 26. oktober 2009 Att: Seniorrådgiver Hanne Meldal HØRING OM UTVIDELSE AV ORDNINGEN MED REGIONALE VERNEOMBUD TIL RENHOLDSBRANSJEN

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka.

Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka. Høringssvar til Arbeid- og sosialkomiteen 11.11.13 Personskadeforbundet LTN (tidligere Landsforeningen for trafikkkskadde) er en interesseorganisasjon for alle mennesker med påført skade, deres pårørende

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Myndighetenes ønsker for finans-norge

Myndighetenes ønsker for finans-norge NFT 3/2000 Myndighetenes ønsker for finans-norge av statssekretær Ellen Mo, Finansdepartementet Den norske Forsikringsforening feiret sitt 100-års jubileum i mai i år med en egen jubileumskonferanse. I

Detaljer

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 9 Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Ivar Bleiklie, Hans-Erik Ringkjøb og Katarina Østergren

Detaljer