Tilskudd til lag og organisasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilskudd til lag og organisasjoner"

Transkript

1 NES KOMMUNE KULTUR RETNINGSLINJER FOR DRIFTSTILSKUDD TIL IDRETTSORGANISASJONER I NES KOMMUNE Tilskudd til lag og organisasjoner Vedtatt av utvalg for teknikk, næring og kultur

2 Innholdsfortegnelse 1 Generelle vilkår Formål Hvem kan søke? Definisjoner Kommunal støtte til idrettsarbeid Indirekte støtte Direkte støtte Driftstilskudd til organisasjoner Søknad Hva kan det søkes om? Medlemstilskudd (30 %) Anleggstilskudd (65 %) Aktivitetstilskudd (5 %) Integreringstilskudd (særegen ordning) Avklaringer Saksgang Kontroll Vedlegg

3 1 Generelle vilkår 1.1 Formål Nes kommune ønsker å bidra til et variert og inkluderende idrettsvirksomhet, som skal aktivisere barn og unge med ulike forutsetninger. 1.2 Hvem kan søke? Kommunalt driftstilskudd til idrettsorganisasjoner kan gis til frivillige organisasjoner som driver kontinuerlig idrettsaktivitet i Nes kommune. Det kreves at organisasjonen er tilknyttet Norges Idrettsforbund eller Det frivillige skyttervesen. For å få innvilget driftstilskudd må organisasjonen: Være Nes-basert, og ha størstedelen av virksomheten sin i kommunen Være demokratisk oppbygd, og ha en åpen medlemsordning Gjennomføre årsmøter, med valg av styremedlemmer Være registrert på lag og foreningsoversikten på Nes kommunes nettsider (https://www.nes-ak.kommune.no/no/hovedmeny/for-og-om-lag-ogforeninger/foreningsregister/) Dersom en regional organisasjon gir tilbud som ikke dekkes gjennom en tilsvarende organisasjon i Nes kommune, kan det gis et tilskudd på bakgrunn av antall medlemmer som er bosatt i Nes kommune. Unntatt tilskuddsordningen Unntatt fra generelle tilskudd er organisasjoner og institusjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkes-, økonomiske, politiske, ideologiske, religiøse og/eller andre egeninteresser. 1.3 Definisjoner Begrepsavklaringer i retningslinjer for kommunalt driftstilskudd til idrettsorganisasjoner: Søknadsberettigede organisasjoner Lokale og regionale idrettsorganisasjoner som er tilknyttet Norges Idrettsforbund (NORGES IDRETTSFORBUND) og/eller Det frivillige skyttervesen. Medlem Person som er oppført i organisasjonens medlemslister, og som har betalt kontingent i grunnlagsåret. Stønadsberettiget medlem Aktive medlemmer i søknadsåret, som er bosatt eller har tilhørighet i Nes kommune. Støttemedlemmer/passive medlemmer/familiemedlemmer som betaler medlemskontingent er ikke berettiget. Undergruppe Med dette menes aktivitetsskapende undergrupper til hovedorganisasjonen, eks. fotball, håndball, friidrett etc. 2

4 1.4 Kommunal støtte til idrettsarbeid Nes kommune yter støtte til idrettsarbeid i kommunen gjennom to hovedordninger; indirekte støtte og direkte støtte. Indirekte støtte tildeles organisasjoner i form av gratis eller subsidiert leie av kommunale lokaler. Direkte støtte gis som økonomiske overføringer, innenfor rammen av vedtatt budsjett. Organisasjoner kan ikke påregne kommunalt tilskudd/underskuddsgaranti til store arrangementer (eks. nasjonale arrangement) eller til større kostnadskrevende innkjøp av maskiner/utstyr, uten at dette foreligger som egen sak ved behandling av kommunens budsjett for kommende år Indirekte støtte Satser for leie av kommunale idrettslokaler fastsettes hvert år ved behandlingen av kommende års kommunebudsjett. Pr. i dag betales det normalt ikke for leie av kommunale idrettslokaler, men har følgende presisjoner: 1. Lag/partier/grupper hvor minst 50 % av utøverne er under 20 år har rett til gratis leie av de kommunale idrettshallene til trening 2. For kamper, helgearrangementer og inntektsbringende aktiviteter betales det leie etter gjeldende satser, uavhengig av utøverens alder Direkte støtte Rammene for tilskudd fastsettes hvert år av kommunestyret. Søknader om støtte behandles administrativt, og endelig fordeling vedtas av utvalg for teknikk, næring og kultur. Tilskudd utbetales vanligvis før sommerferien. Det kan søkes om støtte fra følgende ordninger: 1. Driftstilskudd til organisasjoner 2. Tilskudd til arrangement/tiltak I tillegg administrerer kulturkontoret tildeling av Raumnesprisen. 3

5 2 Driftstilskudd til organisasjoner 2.1 Søknad Søknadsfrist for driftstilskudd og aktivitetstilskudd er 1.april hvert år. Søknader innkommet etter denne datoen vil normalt ikke bli behandlet. Søknaden sendes elektronisk til eller per post til: Nes kommune Postboks Årnes. Tilskuddsordningen har eget søknadsskjema, som er tilgjengelig på Nes kommunes internettsider fra ca. 1.mars i søknadsåret. Søknaden skal sendes inn av organisasjonens hovedstyre, og skal være undertegnet av enten leder eller kasserer. Søknaden skal være en fellessøknad og omfatte alle undergrupper i organisasjonen. Vedlegg til søknaden Til søknaden skal følgende dokumentasjon vedlegges: Årsmelding fra siste driftsår Revidert regnskap fra siste driftsår, revisorgodkjent Årsbudsjett Organisasjonsopplysninger - Oversikt over styremedlemmer i hovedstyret og gruppestyrer - Kontingentsatser for ordinære medlemskap - Aktivitetsavgifter - Medlemsoversikt (navn, alder og evt. medlemsnr.) - Aktivitetsplan 4

6 2.2 Hva kan det søkes om? Fordelingsnøkkel Rammen for driftstilskudd til idrettsorganisasjoner fastsettes av Kommunestyret ved den årlige budsjettbehandlingen. Dersom ikke annet er bestemt gjennom vedtak i Kommunestyret, fordeles ordningen på følgende måte: Søknadskategori Andel av budsjettet til fordeling Medlemstilskudd 30 % Anleggstilskudd 65 % Aktivitetstilskudd 5 % Totalt 100 % Medlemstilskudd (30 %) Tilskuddet er ment som støtte til organisasjonens ordinære administrasjons- og driftsutgifter. Medlemstilskudd beregnes ut fra samlet antall aktive medlemmer under 20 år, i hovedorganisasjonen. Idrettslag tildeles i henhold til medlemstall innmeldt i Norges Idrettsforbund Anleggstilskudd (65 %) Tilskuddet er ment som støtte til drift av organisasjonens egne anlegg. Anleggstilskudd beregnes ut fra et vekttallsystem, utarbeidet av Nes Idrettsråd. Hvilke anleggstyper og vektleggingen av disse vurderes hvert søknadsår av Nes idrettsråd. Endelig fastsettelse av vekttall for søknadsåret vedtas av årsmøtet til Nes idrettsråd. Kun organisasjonens egne anlegg som det er aktivitet i, og som oppfyller kriterier for søknad om spillemidler, er berettiget tilskudd Aktivitetstilskudd (5 %) Det kan gis støtte til større planlagte og budsjetterte aktiviteter, arrangementer eller tiltak, som ikke inngår som en naturlig del av organisasjonens daglige virksomhet. Det skal benyttes eget skjema for Søknad om aktivitetstilskudd, som vedlegg til ordinær søknad om driftstilskudd. Søknaden skal inneholde kort beskrivelse av arrangementet, forventet antall deltakere, kostnadsoverslag og finansieringsplan. Aktivitetstilskudd gis som tilsagn om tilskudd, og utbetales først når sluttrapport og regnskap for gjennomført tiltak foreligger. Det kan kun søkes om arrangementer som gjennomføres det kalenderåret det søkes. Frist for innsendelse av sluttrapport og regnskap er 1.november hvert år. Ubrukte aktivitetsmidler vil, etter 1.november, fordeles administrativt, eller avsettes på fond for fremtidige søknader. 5

7 2.2.4 Integreringstilskudd (særegen ordning) Tilskuddet er ment å bidra til at funksjonshemmede og andre brukere med spesielle behov kan integreres i kultur- og fritidsaktiviteter. Det forutsettes at brukerne betaler egenandeler/kontingenter på linje med andre medlemmer/brukere. Planlagte tiltak det søkes om integreringstilskudd til, skal dokumenteres gjennom eget vedlegg med budsjett og finansieringsplan. Det er ikke fastsatte regler for hvor mye organisasjoner kan få, eller hva det søkes om tilskudd til, dette vurderes skjønnsmessig i hvert enkelt tilfelle. 3 Avklaringer Saksgang Søknadsfrist: 1.april Utvalgsbehandling: Siste møte før sommerferien i utvalg for teknikk, næring og kultur Utbetaling: normalt før sommerferien Kontroll Opplysninger gitt i søknader vil bli gjenstand for stikkontroller og søkere må på forespørsel gi innsyn i søkers regnskap m.m. Uriktige opplysninger kan medføre tilbakebetaling av mottatt tilskudd, miste retten til fremtidig støtte, samt at forholdet kan anmeldes. Kommunen forbeholder retten til å foreta kontroller for å se at bevilgede tilskudd benyttes i samsvar med forutsetningene. Ved eventuelt brudd på forutsetningene kan organisasjonen unntas fra ordningen for ett eller flere år. 3.2 Vedlegg Vekttall for godkjente idrettsanlegg - Utarbeides av Nes idrettsråd, og vedtas på årsmøtet i hvert fordelingssår. Skjema for ordinær søknad om driftstilskudd Legges ut på Nes kommunes nettsider rundt 1.mars hvert søknadsår. Skjema for søknad om aktivitetstilskudd Legges ut på Nes kommunes nettsider rundt 1.mars hvert søknadsår. 6

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for 1 GENERELT 1.1 Søknad Alle søknader om støtte i henhold til disse retningslinjene skal

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015 RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015 Med dette informasjonsskrivet vil vi gjøre de bidragsberettigede idrettsorganisasjoner kjent med gjeldende retningslinjer for støtte

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune.

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune. Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune. 1. Generelle retningslinjer 1.1 Kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid tildeles organisasjoner og institusjoner

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 10 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009, Revidert av Froland kommunestyre pr. 22.10.12 Side 2 av 10 2.1. Kulturmidler For å fremme

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

5 KONTINGENTER/ANDRE TILSKUDD Kontingent til Inntekt/tilskudd fra

5 KONTINGENTER/ANDRE TILSKUDD Kontingent til Inntekt/tilskudd fra SØKNADSSKJEMA OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING Vedtatt av Oppvekst- og kulturutvalget 17.11. 2009, justert 15.06 2010. 1 FORENING Navn Adresse Postnr og sted E-post Telefon Organisasjonsnummer Stiftelsesår

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Fastsatt av Kulturdepartementet 15. april 2013 i medhold av Stortingets budsjettvedtak. Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1 Formålet

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15

RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15 RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15 Med kulturbygg menes felles lokaler og bygg som gir rom for en variert kulturell virksomhet med fokus

Detaljer

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.03 2011. 1 Generelt Stortinget har i statsbudsjettet for 2011,

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!!

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!! Idrettens Huskeliste for Ringsaker med alle adresser og mye mer! Idrettsrådet i Ringsaker ønsker å hjelpe de lokale idrettslederne med nyttige opplysninger og kommer derfor på nytt med en revidert utgave

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Premisser Til grunn for behandling av saker i næringsfond i Berg ligger følgende: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunale

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Når fremleie er tillatt, vil forskriften gjelde for kommunalt innleide lokaler i bydeler og skoler.

Når fremleie er tillatt, vil forskriften gjelde for kommunalt innleide lokaler i bydeler og skoler. Forskrift om Utlån og utleie av skolelokaler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner i Oslo Vedtatt av byrådet 19.07.2005 byrådssak 1190/05. 1. Hjemmel Forskrift om utlån og utleie av

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune

Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune Vedtatt av Kultur- og idrettsstyret den 16. april 2015. Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Saksbehandling... 2 Saksgang

Detaljer

Lov for Stavanger Pistolklubb

Lov for Stavanger Pistolklubb Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar 1993. jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og 2

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER Rådmannens innstilling: 1. Følgende retningslinjer vedtas

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

TILSKUD D TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING

TILSKUD D TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Ut valgt e kommuner Rundskriv: 11/2015 Dato:01.01.2015 Saksnr:14-01867 Rundskriv Postadresse: Postboks 80 59 Dep. 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugt. 20 Oslo

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene v2.2-18.03.2013 ALTA KOMMUNE (3) Postboks 1403 9506 ALTA Deres ref.: AR80184965 Vår ref.: 14/10016-2 Saksbehandler: Jannicke Berg Leknes Dato: 04.11.2014 Innvilger tilskudd for 1. driftsår til psykologstilling

Detaljer

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag!

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Denne brosjyrens formål NIF Denne brosjyren skal gi deg tydelig informasjonen om hva medlemskapet i et idrettslag innebærer for deg. Idrettslaget ditt er medlem

Detaljer