ÅRSMELDING Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 2013 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2012 Vedlegg 2. Strategisk plan Innkalling og saksliste til årsmøte Årsmøtedelegatene inviteres til årsmøte i Helgeland Landbruksrådgivning (HLR) på Laksfors Turistcafe i Grane torsdag kl Sakslisten er som følger: Valg av møteleder og referent Valg av to personer til å underskrive protokollen Årsmelding 2012 Regnskap 2012 Arbeidsplan 2013 Budsjett 2013 Godtgjørelse til tillitsvalgte Valg o Styremedlem og personlig varastyremedlem - Område Hemnes og Rana o Styremedlem og personlig varastyremedlem - Område Vefsna o Styreleder o Revisorer o Valgkomitemedlem og vara - Område Hemnes og Rana o Årsmøteutsendinger med vara for Sømna, Vevelstad, Vefsn, Framsatte forslag - disse må være sendt styret senest 8 dager før møtet holdes. I tillegg til ordinære årsmøtesaker vil årsmøtet få forelagt to problemstillinger til drøfting/ rådgivning: Hvordan sikre den kommunale medfinansiering i årene framover? Hvordan sikre medlemsoppslutning? Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Side 1

2 Melding om virksomheten Hovedtrekk Det tredje driftsåret for HLR har vært positivt. Det har vært stor og god medlemsretta aktivitet. I tillegg har man, som en del av den totale økonomisk og faglige tilpasning levert tjenester eksternt i et større omfang en tidligere. Det har vært god samhandling mellom så vel ansatte som styret. Det har ikke vært sykefravær i løpet av året. Det økonomiske resultat er noe sterkere enn budsjettert. Økonomistyringa er god. Enheten har stor oppslutning blant gårdbrukerne, og har bra goodwill. Enheten er godt rustet for videre drift. Organisatoriske / strukturelle forhold Årsmøte Årsmøtet, det første med det nye systemet med valgte årsmøtedelegater, ble avviklet på Laksfors Turistcafe i Grane Årsmøtet ble avviklet torsdag Det deltok 12 stemmeberettigede årsmøtedelegater - et frafall på 2 ift fulltallig årsmøte. Årsmelding og årsmøtereferat er lagt ut på se organisasjon. Bernt Skarstad, tillitsvalgt i Helgeland bruksrådgivning og leder i Nordland Bondelag holdt innlegg om landbrukspolitikken og arktisk landbrukssatsing på årsmøtet. Styret/ tillitsvalgte I meldingsåret har enheten hatt følgende tillitsvalgte: Styreleder Leif Egil Amundsen Personlig vara Merethe Hjerpbakk Styrets nestleder Norun Arnes «Thomas Baustad Styremedlem Gunnar Hagen «Karl P. Trondmo Styremedlem Asle Karstensen «Knut Alsaker Valgkomiteleder Odd Hansen «Geir Snefjellå Valgkomitemedlem Alf M. Johnsen «Vegar Sende Valgkomitemedlem Rune Vang «Tor Martin Hauan Revisorer Lyder Sund og Johan Granmo Styret har avviklet 2 styremøter og behandlet 26 saker. Viktige styresaker har vært: o Budsjett årsmelding årsplan - regnskap o Driftsorienteringer o Strategisk plan o Høringer o NLN-Nord Videre samhandling / utmelding o Utvikling av tjenestetilbudet rådgivningspakke o Handtering av utestående kontingenter o Økt satsing i område Sør-Helgeland Aktivitet og konklusjon I tillegg til dette har styret latt seg orientere gjennom kvartalsrapporter og annen form, både digitalt og ved avklaringer/ kontakter pr telefon. Valgkomiteen fremlegger sitt forslag overfor årsmøtet, se lengre bak i meldinga. Valgkomiteen består av tre tillitsvalgte m/ vara som oppnevnes for tre år av gangen, med rotasjon slik at man siste virkeår er leder i komiteen. Dette bidrar til god kontinuitet i dette viktige arbeidet. Side 2

3 Ansatte Enheten har fire ansatte i hele stillinger. Disse er: Daglig leder Kolbjørn Eriksen (KE) Seniorrådgiver Asle Karstensen (AK) Rådgiver Knut Alsaker (KA) Rådgiver Linn Hege Engen (LHE) For å sikre løpende god kommunikasjon mellom de ansatte ift løpende drift og aktivitet er det gjennomført tre ansattesamlinger i året. Dette er svært viktige kontaktpunkt som bidrar til meget god drift og samordning av aktiviteter mv. I tillegg har selvsagt de ansatte løpende kontakt når det er behov for det gjennom telefon og e-poster. Med disse kontaktarenaer fortoner den løpende drift seg som grei, til tross for betydelige avstander fra fylkesgrense til polarsirkel der det faktisk er reiseavstander mellom ytterpunkt på opptil 7 timer en vei. Det oppleves også å være en svært optimal kontorplassering slik man har det i dag med kontor i FK-bygg både på Mo og i Brønnøy, samt eget bygg på Trofors. Medlemmer Medlemsutviklingen har vært som følger i perioden *) og fram til : Kommune Endringer Antall Antall % Antall Antall % Antall % Medl Bruk **) Medl *) Bruk **) Medl Rana , ,4 0 Hemnes , ,8-6 HR-område , ,7-6 -1,9 Vefsn , ,8-2 Grane , ,5 0 H-dal , ,5-3 VEF-område , ,9-5 -0,6 Bindal , ,6-1 Sømna , ,0 +4 Brønnøy , ,3 +1 Vega , ,2-5 Vevelstad , ,5-1 SH-område , ,7-2 +2,2 HLR i alt , , ,9 *) Registret medlemstall pr XX. I tillegg kom et medlem fra Nesna og et fra Lurøy, slik at samlet medlemstall var 582 ved årsskiftet **) Registret pr aug som søknader om produksjonstillegg Samarbeidsavtaler Vi har avtaler med o Kompass AS bygningsteknisk og maskinteknisk rådgivning o Nortura rådgivning på småfe på Helgeland og i deler av Salten o FK-Agri - faglig samarbeid, annonsering o Helgeland Sparebank faglig samarbeid, annonsering Side 3

4 o Yara - annonsering o 9 helgelandskommuner - medfinansiering Dette er avtaler som bidrar til å strukturere vår samhandling med enkelte av våre samarbeidsaktører. Vi legger vekt både på å ha gode samarbeidsrelasjoner mot alle og enhver, samtidig står det som viktig at HLR beholder sin uavhengighet og integritet. Disse moment er godt ivaretatt i nevnte avtaler. Mellom rådgivningsenhetene i Nordland har det vært et faglig samarbeid over flere tiår. Dette har vært videreført i samarbeidsforumet NLR-Nord. Styret i HLR har valgt å melde utgang av dette samarbeidet fra januar 2013 med den begrunnelse at nytten ikke er god nok ift kostnadene. HLR har signalisert ønske om et samarbeid mellom enhetene i en «light-versjon», uten at dette har ført til noen nærmere avklaringer så langt. Rammebetingelser Enheten har alminnelig bra goodwill både hos medlemmer, landbruksnæring og samfunn for øvrig. Omlag 2/3 av gårdbrukerne i området er medlemmer. Det var forventet at den %-vise oppslutningen skulle passere 70 % ved årsskiftet. Dette har ikke skjedd. Noe av forklaringa henger sammen med: o Mulig bemanningsøkning på området Sør-Helgeland ble ikke gjennomført da denne muligheten for mobilisering av flere gårdbrukere mtp medlemskap aldri ble fulgt opp av de tillitsvalgte. o Avgangen av medlemmer har vært større enn avgangen av aktive gårdbrukere. o Justeringer i den ene eller andre retning henger også sammen litt med tilfeldigheter; men det bemerkes at fra august i 2010 til august i 2011 sank tallet på bruk som søkte produksjonstillegg med 12, mens det tilsvarende var en reduksjon på 7 fra august 11 til august 12. Skulle det vise seg at bruksnedlegginga er i ferd med å bli mindre så er det i tilfelle svært gledelig; medlemsoppslutning eller ei. Et velfungerende medlemsarkivsystem/-register er viktig for orden og god funksjonalitet. Vi har nå svært god oversikt og system for ajourhold, der kommunikasjon pr mail og SMS er blitt viktig. Rett over nyåret 12/13 registrerte vi at over 90 % av medlemsmassen kan nås pr e-post. Dette sikrer daglig drift. Enhetens økonomi er tilfredsstillende. Se regnskap og budsjett. Alle kommuner unntatt Vega yter kommunalt tilskudd. Fra Sømna ble den 5- årige avtalen fra 2010 ikke oppfylt i 2012, og vi fikk da et litt redusert støttebeløp. For medlemmer fra Vega utlignes kommunal tilskuddsandel på de enkelte medlemmer, mens for Sømna ble det manglende kommunale beløp utlignet på medlemmene fra Sømna, slik at det ikke foregår intern subsidiering, jfr årsmøtevedtak Faglige aktiviteter Fagdager markdager Det har i løpet av året vært god innsats tilknyttet bygdevise/ kommunevise arrangement. Oversikten nedenfor viser de arrangementer som er gjennomført i enheten: Vefsnaområdet Fagmøter mars Vefsn 1 arr 39 deltakere Rundballefokus Grane 1 arr 10 «Hattfjelldal 1 arr 12 «Fagdag juli Vefsn 1 arr 18 «Husdyrgjødselhandtering Fagdag august Grane 1 arr 35 «Plog, Ugrasharv, GPS Fagdag - august Grane 1 arr 16 «Potet 130/6 Side 4

5 Hemnes/Rana området Fagmøter - mars Rana 1 arr 6 «Rundballefokus Hemnes 1 arr 15 «Fagdag - juli Husdyrgjødselhandtering Hemnes 1 arr 4 «25/3 Sør-Helgeland området Fagmøter mars Bindal 1 arr 6 «Rundballefokus Brønnøy 1 arr 9 «Sømna 1 arr 18 «Vega 1 arr 11 «Vevelstad 1 arr 3 «Potet Sømna 1 arr 3 «Korn Sømna 1 arr 2 «Fagmøter april Sømna 1 arr 7 " Biokalk Sømna 1 arr 7 «Fagdager - mai Demonstrasjon av ugrasharv Vega 1 arr 8 Test av handelsgjødselspredere Sømna 2 arr 6 «Fagdager - juni Grovfôrdag før slåtten Brønnøy 1 arr 12 «Sømna 1 arr 19 «Vega 1 arr 3 «Fagdag juli Sømna 1 arr 20 «Husdyrgjødselhandtering 127/15 Fra fagdagen i potet i Grane. Vi slår et slag for lokal potetproduksjon.. Side 5

6 Side 6

7 Løpende individuell rådgivning Dette er en viktig del av rådgivningsarbeidet. Her brukes telefon aktivt. Også gårdsbesøk der rådgiveren sammen med medlemmene tar opp aktuelle problemstillinger er viktige. I 2012 har slike forhold i det vesentlige vært tilknyttet strategiske vurderinger og veivalg, eierskifteproblematikk, konkrete forespørsler ift plantevernmidler, vekstproblematikk, gjødslingspraksis, frøvalg o.l. Jordprøveuttak - Gjødselplanlegging Disse tjenester henger noe sammen. Etter en reorganisering er det slik at jordprøver nå uttas hvert 6 år ihht et rullerende system. Det betyr at alle medlemmer er plassert inn i faste geografiske grupper der enheten selv sørger for å ta kontakt med medlemmene ift bl.a jordprøveuttak. Uttak skjer hovedsakelig i september. Dette danner noe av grunnlaget for oppsett av de årlige gjødselplaner. Det er i utgangspunktet et krav om at samtlige gårdsbruk skal ha årlige planer basert på jordanalyser. Manglende planer vil kunne gi betydelig trekk i tilskudd. Etter rekvisisjon på seinhøsten utarbeides og oversendes plandokumenter fram mot månedsskiftet mars/april. En har følgende oversikt over planer som ble oppsatt: Område Før vekstsesongen 2011 Før vekstsesongen 2012 Sør-Helgeland Vefsnaområdet Hemnes og Ranaområdet I alt Vi ser at det er registrert produsert 369 planer i forkant av vekstsesongen Dette er en viss nedgang siden forrige år. Det kan synes som om at denne nedgangen ikke er helt reell da det har vært litt dobbeltregistrering av for planer for Til disse tall bemerkes at om lag 35 % av medlemmene ikke fikk satt opp plan hos HLR før siste vekstsesong. Blant «de beste i klassen» har vi gårdbrukerne i Vevelstad, Brønnøy og Hattfjelldal. I flere kommuner kan det åpenbart gjøres en innsats slik at dette blir bedre. Alle som har rekvirert plan har fått den. Bare litt over en fjerdedel av rekvirentene holder den stipulerte fristen for innsending av data. Vi har fra inneværende vekstsesong satt i gang tiltak for å sikre at flere kommer tidligere med sine basisopplysninger, slik at vi klarer å holde intern arbeidsfrist, seinest for planlegging. Det er et viktig signal at planlegginga i det alt vesentlige bør være ferdigstilt når påsken kommer. Planansvarlig er Asle, Linn Hege og Knut; i hvert av hovedområdene. Det bemerkes at det er gjennomført en undersøkelse ift vår gjødselplanlegging. 10 % av medlemsmassen ble forespurt i juli. Det ble registrert høy grad av tilfredshet med tjenesten. Videre er en del innmeldte forbedringspunkter medtatt i vårt forbedringsarbeid. På liste for jordprøveuttak var oppsatt følgende sist høst: Sør-Helgeland Sømna - Berg-Dalbotn- Trælnes 28 bruk Vefsnaområdet Vefsn - Nordkommunen 29 bruk Hemnes og Ranaområdet Hemnes- Valla/ Bjerka/ Sund 28 bruk Faktisk uttak av jordprøver ble litt lavere enn dette. Arbeidet ble utført av Asle, Knut og Kolbjørn. Grunnet mange andre krevende gjøremål og vinterens komme ble ikke alle planlagte uttak gjort i høst i Vefsnområdet. Det er avtalt uttak til våren 2013 for de ikke fikk tatt ut prøvene i høst. Side 7

8 Funksjonstest av åkersprøyter Det er gjennomført 5 tester av åkersprøyter i året. Autorisasjonskurs - plantevern I året er det avviklet tre slike kurs i egenregi, mens vi har vært deltakere som forelesere ved to andre kurs hhv på Vefsn Landbruksskole (Kolbjørn) og i Mo i Rana (Asle). I egenregi er kurs avviklet slik Brønnøy fornyingskurs april deltakere Brønnøy førstegangstakere september deltakere Sømna - førstegangstakere september deltakere Gårdbrukere på Sør-Helgeland. Autorisasjonskurset er bestått! KSL revisjon Det er gjennomført 21 KSL-revisjoner i løpet av året, mot 23 i Asle er KSL-revisor Etablering og drift av Grane Maskinlag SA HLR har arbeidet tett sammen med et interimstyre for mulig etablering av maskinlag i kommunen. Etter et godt forarbeid ble laget stiftet , og har nå 18 andelseiere. Kolbjørn er etter avtale engasjert som sekretær i laget. En håper at dette vil bli et nyttig redskap for granebøndene, slik at de sikres tilgang på maskiner og utstyr av god kapasitet for en rimelig enhetspris. Modellen kan tjene som en god mal dersom andre gårdbrukere i andre kommuner ønsker ei slik etablering. Her vil HLR kunne bidra med hjelp både i en oppstartsfase og i en driftsfase. Vegetasjonskartlegging Etter initiativ fra Statens Vegvesen fikk vi anledning til å inngi et tilbud på et omfattende oppdrag tilknyttet vegetasjonskartlegging langs offentlig vei. Vi fikk oppdraget, og et svært omfattende kartleggingsarbeid er utført, både langs hovedveier i Rana og ikke minst på Sør- Helgeland. Dette var et arbeid som vi ikke hadde tatt høyde i vår årsplan. Derfor var nok dette et viktig bidrag til årets positive økonomiske resultat, men også til at vi alt i alt fikk det nokså travelt med å få unna alle gjøremål. Knut var ansvarlig for dette arbeidet. Side 8

9 Potetaksjon Tall for utviklinga i potetdyrkinga i landsdelen er svært alarmerende. I dag er potetarealet i Nordland nede på 6-7 % av hva det var i Dersom ikke denne utviklinga stanser så vil produksjon høyst sannsynlig være historie om få år. Vi mobiliserte derfor litt spesielt i august. Her ble samtlige potetprodusenter i vårt område, både medlemmer og ikkemedlemmer, tilskrevet med relevant info. Videre ble det avviklet en fagdag i potet. Til sist er det skrevet en fagartikkel om saken. Denne er blitt formidlet videre til landbruksministeren. Ansvarlig for disse tiltak har vært Kolbjørn. Plastinnsamlingsaksjon I en del av vårt område er Retura AS det selskap som handterer avfall. Etter initiativ fra selskapet inngikk vi i en plastinnsamlingsaksjon med fokus på landbruksplast i kommunene i Vefsnaområdet og på Sør-Helgeland. Vi var behjelpelig med informasjon og råd, samt at vi laget en nyhetssak om dette både på hjemmesiden og i medlemsskriv. Retura har valgt å annonsere på vår hjemmeside. Om man går inn her vil man få info om de systemer som selskapet har ift mottak av så vel skrapjern som landbruksplast. Ansvarlig har vært Kolbjørn. Plastinnsamling på gården Bergsnev i Vefsn Norturaavtalen Dette var nytt av året. Fra februar har vi solgt tjenester til Nortura. Linn Hege Engen innehar nå funksjon som småferådgiver for område Helgeland og deler av Salten. Avtalen videreføres også i Dette er en viktig del av vår økonomiske tilpasning, og er noe krevende ift vår totale tilpasning ift tilgjengelighet av våre samlede ressurser. Men så langt har avtalen vært til gjensidig nytte og verdi for begge avtalepartnere. I tillegg har Linn Hege fått mulighet til å arbeide med et fagfelt der hun innehar stor kompetanse og har stort engasjement. ØFR - Økologisk Førsteråd Dette er et tilbud til interesserte medlemmer og ikke medlemmer. Dette året har det vært liten interesse for tilbudet, og det er ikke gjennomført ØFR. Knut har ansvar for dette. Hjemmeside digitalisering En viktig informasjonskanal er vår hjemmeside I løpet av året har det bl.a vært lagt ut 43 ulike nyhetsartikler på denne siden, mot 39 foregående år. Videre er det utlagt 4 mer omfattende fagartikler samt at flere av fagartiklene på Grovforskolen er gjennomgått og er forbedret, og gjort mer tidsaktuell. Vi vet at en del av det utlagte nyhetsog fagstoff blir godt mottatt. Det er bra. Ellers bemerkes at siden støttes av annonsører samt at det er meget god linking opp mot aktuelle virksomheter innenfor den norske landbrukssektor. I tillegg til aktiv bruk av hjemmesiden benyttes mail og SMS en del i den løpende medlemsdialog. Særlig sist år har vi benyttes SMS mer aktivt som informasjonsmedium for å informere om fagdager mv. Ved siste årsskifte var nesten samtlige av medlemmene registrert med mobilnr. Vi bruker derfor SMS aktivt i vår kommunikasjon. Andelen med mailadresse er passert 90 %, mot 82 % ved forrige årsskifte. Så vi satser på 95 % ved kommende årsskifte. Det betyr at e-post er viktig. Side 9

10 Forsøksfelt/registreringer Det har vært anlagt og stelt fire forsøksfelt i året. Luserne i yttergrense av utbredelsesområde Gunhild Nerli, Hattfjelldal Verdiprøving halvseine potetsorter Erik Paulsen, Grane Vekstavslutning om høsten Torleif Sandøy, Brønnøy Husdyrgjødsel og ulike mineralgjødseltillegg Roy Dypaune, Brønnøy Linn Hege Engen i aksjon på lusernefeltet i Hattfjelldal. Kurs og møter eksternt I løpet av året er det en viss deltakelse fra de ansatte på møter og kurs eksternt, og avholdt av andre. Her nevnes følgende: Landbrukspolitisk møte Sandnessjøen KE Fagmøte Sandnessjøen AK Rådgiverskolen Gardermoen LHE Bioforskkonferansen Gardermoen KA Dynamisk Strategi Gardermoen KE Kulturlandskapsseminar Mo i Rana KE NLR-Nordsamling Bodø KE,LEA Inn på tunet kurs Mosjøen AK Agrodatakurs Mosjøen AK Årsmøte NLR Gardermoen AK A-plan Gardermoen KE Klimaprosjekt Avslutningsmøte Bodø KE KSL- revisorsamling Bodø AK Arktisk Landbruk, seminar Tromsø KE Nasjonal rådgiversamling Gardermoen AK, LHE, KA,LEA Bedre Bonde. Veilederkurs Jevnaker KE Side 10

11 Gjennom året holder de ansatte foredrag på arrangementer arrangert av andre Grane Landbrukslag, landbrukspol. Grane KE Næringsseminar - Biogjødsel Gardermoen KE Tunrappen Det er utgitt fire nr av medlemsskrivet Tunrappen. Dette er oversendt alle medlemmer. I tillegg er dette utlagt på vår hjemmeside under heading Tunrappen. Våronnsavis Det er utgitt våronnavis i mars. Våronnavisa er et fellesprosjekt som ble distribuert samtlige gårdbrukere i landsdelen. Vi deltok med flere bidrag i dette fellesprosjektet. Vekstrapporter Avisa Nationen har hver fredag vekstrapporter land og strand rundt. Vår enhet har også bidratt med en del rapporter gjennom sesongen. Klimastasjon Vi har en slik enhet lokalisert til Fellingfors i Grane. Stasjonsvert er Lyder Sund. For nærmere info se Utvikling av tjenestetilbud Styret og ansatte har fokus både på god løpende drift samt utvikling av tjenestetilbudet. Det arbeid som var på gang i 2011 med å utvikle videre vårt tilbud innenfor jord- og plantekultur, der vi ønsker å gå enda mer aktivt inn i den enkeltes driftsopplegg, er videreført. Det betyr at vi tar sikte på å være operativ med et firestegs rådgivningstilbud, der trinn 1 er jordprøveuttak, trinn 2 er gjødselplanlegging, trinn 3 er aktiv oppfølging med individuell veiledning og samtale i vekstsesongen der fokus er driftsteknisk tilpasning fra A til Å, og som siste trinn 4 er det en økonomigjennomgang av gårdens plantedyrking. I 2012 er det gjennomført en rekke besøk ihht trinn3. Anslagsvis slike besøk er gjennomført i året. Dette har vært godt mottatt. En vil med bakgrunn i utprøvinga gjøre visse endringer på opplegget for kommende sesong. Hva angår trinn 4 måtte vi stille dette i bero av hensyn til manglende tid til rådighet. Men planen er å prøve å teste ut en økonomidel i løpet av vinteren 2013/ Hadde vi hatt muligheten til å bruke våre ressurser litt mer internt så er det grunn til å tro at vi ville kunne gitt et bedre og mer individuelt rådgivningstilbud, som det også kan være etterspørsel og betalingsvillighet til. Uansett om vi lykkes eller ikke så vil vi ha et kontinuerlig utviklingsfokus. Historien har vist at dette er viktig for å tilpasse seg endrede rammer og virkeligheter. Kartarbeid Tidligere var oppmåling av arealer og kartproduksjon en viktige del av vårt arbeid. Gode kart gav gode grunnlag både i gjødselplanlegginga og ellers. I dag er det liten etterspørsel etter slike tjenester, noe som henger sammen med at mange har egne GPS for oppmålingsarbeid, gårdskart er laget, det finnes gode karthjelpemiddel på internett og sist så ønsker flere landbrukskontor/ kommuner i sterkere grad selv å foreta oppmålingsarbeider. Annet Som det fremgår er det gjennomført et mangfold av rådgivningsaktiviteter. I tillegg nevnes at man har vært innleid som prosjektleder ifb Kvilarmoen Utvikling. Man har videre vært sakkyndig i en tingrettssak. Med denne gjennomgangen har vi prøvd å få et brukbart faglig overblikk. Selvfølgelig er det mange detaljer som ikke er beskrevet. Oppsummert er det imidlertid viktig å understreke at aktivitetsnivået har vært godt, og at man fremover satser offensivt. Helgeland Landbruksrådgivning er og blir hva medlemmene gjør det til. Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: Melding for virksomheten 2012 godkjennes Side 11

12 Side 12

13 Regnskap 2012 Resultatregnskap og balanseregnskap samt revisjonens rapport er vedlagt som vedlegg 1 i årsmeldinga. Nøkkeltall er: Driftsresultat kr Årsresultat kr Egenkapital 31/ kr Noter til regnskapet 1. Økonomiforvaltninga er daglig leder sitt ansvar. Alle økonomitransaksjoner blir i første hand handtert av daglig leder. Den praktiske regnskapsføringa er handtert av Asle Karstensen på oppdrag fra daglig leder. Lønnskjøring og offentlig innberetning av skatter og avgifter er handtert av Duett Regnskap AS. 2. Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og regler for god regnskapsskikk 3. Selskapet er ikke skattepliktig 4. Enhetens kontorbygg beliggende i Industriveien 1B, 8680 Trofors er avskrevet med kr Enheten deltar i kollektiv pensjonsordning som omfatter alle ansatte. I tilknytning til denne ordninga opparbeides det et pensjonspremiefond. Pensjonspremiefondet kan benyttes til å innbetale andeler av fremtidige pensjonsinnbetalinger. Fondet er ikke ført i balanseregnskapet. Saldo pr kr Tilført avkastning i 2010 kr Saldo pr kr Tilført avkastning i 2011 kr Saldo pr kr Innbetalt ekstra 2012 kr Tilført avkastning i 2012 kr Saldo pr kr En har valgt en ekstraordinær innbetaling av midler til pensjonspremiefond for å styrke muligheten til å handtere stigende pensjonsforpliktelser i framtida. Dette ble gjort på slutten av Det kan være fornuftig at fondet har et visst omfang; slik at det kan monne litt om man må benytte innbetaling herfra. Videre er det gjort ei vurdering om avkastninga. Det kan synes som den årlige avkastninga på fondet er litt høyere enn bankrenten. 6. Oversikt over aktuelle lønnsposter i regnskapet: Lønn daglig leder kr Lønn/godtgjørelse styret kr Styret fremmer følgende forslag overfor årsmøtet: 1. Regnskap 2012 godkjennes 2. Årets overskudd, etter kapitalinntekter, tillegges egenkapitalen, slik: Egenkapital pr Kr Årsresultat 2012 Kr Egenkapital Kr Side 13

14 Budsjett 2013 Budsjettforslaget er som følger: Konto Tekst Budsjett 2013 Regnskap Annonser Kursavgifter Rammetilskudd Kurstilskudd Kommunale tilskudd Prosjekttilskudd Andre tilskudd Annen leieinntekt Medlemskontingent Støttekontingent Feltgodtgjørsle Tjenestesalg Pensjonsinnbetaling Andre inntekter Sum inntekter Forsøksmateriell Såfrø - planter Fagmøter mv Kursmateriell Lønn - fast Feriepenger Fri telefon Klesgodtgjørsle Motkonto Møtegodtgjørsle -styret Arbeidsgiveravgift Arbeidsg - pål ferielønn Pensjonsforsikring Adm gebyr Gruppelivsforsikring Ulykkesforsikring Helseforsikring Yrkesskadesforsikring Bedriftshelsetjenste 5000 Sum personalkostnader Sum andre kostnader*) Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter ÅRSRESULTAT *) Styret har detaljert kunnskap om de enkelte kostnadselementer for konto Detaljinfo kan fremlegges for årsmøtet om behov. Side 14

15 En viktig del av arbeidet er å arrangere fagmøter. I 2012 ble det avviklet en serie med 10 fagmøter i mars. I 2013 vil det bli gjennomført en lignende serie, nå med fokus på agronomi og økonomi. Ellers legger en til grunn for budsjettet en arbeidsplan som i stor grad følger i samme malen som for Her fra fagmøte i Vefsn Tema var rundballer til glede og besvær. Budsjettforslaget for 2012 er beheftet med en del usikkerhet. Følgende legges til grunn for budsjettet. Årsregnskap 2012 Arbeidsplan for 2013 Kommunale medfinansieringsavtaler gir tilskudd der satsen holdes fast på 1400 kr, likt med i Alle kommuner er i brev pr sept 2012 blitt informert om dette, og har kunnet innarbeide dette i budsjett. Rammetilskudd etter historisk modell, dog med en økning på 5000 kr fra 2012 ift fastsatt bevilgning. Det bemerkes at enheten fikk utbetalt ekstraordinært rammetilskudd mot slutten av Dette kan ikke påregnes i Medlemsoppslutning på 562 medlemmer med midlere kontingent nesten lik 2050 kr ihht arealopplysninger. Grunnkontingent G = 1900 kr/år o Mindre enn 100 dekar 1600 kr/år o Mellom dekar 1900 kr/år o Over 300 dekar 2500 kr/år Bemanning på 4,0 ansatte videreføres. Styret fattet i styresak 20/12 følgende vedtak: Ingen endring av grunnkontingent for Det aksepteres et budsjett med et negativt driftsresultat på inntil kr. Det er større usikkerhet omkring hvilket omfang tjenestesalget vil kunne få i Norturaavtalen sikrer en del av disse inntektsstrømmer, men fortsatt gjenstår det langt over kr som skal skaffes til veie for å sikre det underskuddsbudsjettet som man har lagt opp til. Finansinntekter kr Beregnet driftsresultat er kr, slik at årsresultat etter renteinntekter er kr Det fremlagte budsjett legges fram med dels sammenslåtte hovedposter. Det presiseres at styret er kjent med de bakenforliggende detaljerte budsjettall. Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: Budsjett for 2013 godkjennes, og grunnkontingenten beholdes uendret fra 2012 til Side 15

16 Produksjon Arbeidsplan 2013 Aktivitet Jan Mars April Juni Juli Sept Okt - Des Ansvarlig AK KA LHE KE Merknad Gjødselplanlegging X X X Ca 120 bruk HR Tilbud til alle medlemmer Gjødselplanlegging X X X Ca 130 bruk SH Gjødselplanlegging X X X Ca 120 bruk VEF Oppfølging gjødselplan gårdsbesøk - 3 X X X Ca 17 bruk HR Hovedgruppe 3. Trinn 3 Oppfølging gjødselplan gårdsbesøk - 3 X X X Ca 29 bruk SH Oppfølging gjødselplan gårdsbesøk -3 X X X Ca 26 bruk VEF Jordprøveuttak X X X Ca 30 bruk HR Hovedgruppe 4 Jordprøveuttak X X X Ca 21bruk SH Jordprøveuttak X X X X Ca 35 bruk VEF Økonomi i plantedyrkinga individuelt- 4 X? Ca 17 bruk HR Hovedgruppe 3. Utprøving. Økonomi i plantedyrkinga individuelt- 4 X? Ca 29 bruk SH Økonomi i plantedyrkinga individuelt- 4 X X Ca 26 bruk VEF Miljøplan trinn 1 og 2 X X X X X X X Etter behov Funksjonstesting av åkersprøyter X X X Ca. 5-7 bruk Funksjonstesting av kunstgjødselspredere X X X X 15 stk etter behov Autorisasjonskurs i plantevern X X 1 stk, Mosjøen Gjødselplanlegging - Smarttelefonsystem X X X X X X X Utprøving av ny teknologi og løsninger Løpende rådgivning økologisk landbruk X X X X X Etter behov Fagdager større arrangement X X X X 10 stk Agronomi - økonomi Fagdager større arrangement X X X X X 5 stk Miljømidler Fagdager større arrangement X X X 2 stk Beiteopplegg Seminar Grønt Helgeland X X X Større seminar i Mosjøen Minimarkdager X X X X X X 6 stk Undervisningsoppdrag Økonomi/ ledelse X X X X X Bidrag ved desentralisert agronomkurs Fagopplegg - Surfortolken X X X Opplegg under utvikling Oppmåling / kartarbeid X X X X Etter behov KSL-Revisjon X X X X 20 stk etter tildeling Forsøksarbeid planlegging / feltarbeid X X X X X 4 stk. Side 16

17 Utvikling Administrasjon Løpende veiledning pr telefon/ gårdsbesøk X X X X X X X X Etter behov Våronnavis 2013 X X X Avtalt to artikler Historisk artikkel VEF-SH-HR X X X X X Oppfølging Norturavtalen X X X X X Tjenestesalg rådgivning på sau Prosjektledelse / utredningsarbeide X X X X X Etter behov Personaladministrasjon og ledelse X X X X X Etter behov HMS X X X X X Etter behov Styrerelatert arbeid X X X X X Etter behov Økonomiforvaltning X X X X X Etter behov Regnskapsføring X X X X X Etter behov Arkivarbeid X X X X X X X X Etter behov Medlemsverveaksjon X X X X Hjemmesideutvikling / ajourhold eget Fagartikler - nyheter Informasjonsarbeid medlemsskriv årsmelding X X X X X X X X Ambisjon er 4 fagartikler og 6-8 nyhetssaker pr ansatt og år X X X X X X X X Etter behov Nettverkssamarbeid X X X X X X X X Etter behov Utviklingsrelaterte arbeider X X X X X X X X Etter behov Ekstern kursdeltakelse X X X X X X X X Etter behov Produktutvikling - økonomirådgivning X X X X X Produktutvikling mot sekundærmarked X X X X X Merknader: Planen er veiledende, og åpner for justeringer og tilpasninger ift ønsker og behov ift tilgang på personell. Dersom utheva X vedkommende har et særlig ansvar for innhold og gjennomføring av aktiviteten AK = Asle Karstensen, KA = Knut Alsaker, LHE = Linn Hege Engen, KE = Kolbjørn Eriksen SH = Sør Helgelandsområdet, VEF = Vefsnaområdet, HR = Hemnes og Ranaområdet Ferieavvikling vil skje på en slik måte at ringen alltid har personell tilgjengelig på kontor / telefon. Info om dette finnes på Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: Arbeidsplan for 2013 vedtas Side 17

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene.

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene. ÅRSMELDING 2013 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat- og balanseregnskap 2013 samt

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning - 2010 Side 1

ÅRSMELDING 2010. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning - 2010 Side 1 ÅRSMELDING 2010 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Styreleders kommentar Melding om virksomheten Regnskap 2010 Budsjett 2011 Arbeidsplan 2011 Valgkomiteens forslag Forslag om vedtektsendring årsmøterepresentasjon

Detaljer

I tillegg til ordinære årsmøtesaker vil årsmøtet få til behandling «Strategisk plan for Helgeland Landbruksrådgivning, ».

I tillegg til ordinære årsmøtesaker vil årsmøtet få til behandling «Strategisk plan for Helgeland Landbruksrådgivning, ». ÅRSMELDING 2011 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Styreleders kommentar Melding om virksomheten Regnskap 2011 Budsjett 2012 Arbeidsplan 2012 Valgkomiteens forslag Innkalling og saksliste til

Detaljer

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene.

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene. ÅRSMELDING 2014 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2014 Budsjett 2015 Arbeidsplan 2015 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2014 samt revisorbekreftelse.

Detaljer

Nr 1/2013 Februar ****************************************************************************** Innhold:

Nr 1/2013 Februar ****************************************************************************** Innhold: Tunrappen Nr 1/2013 Februar ****************************************************************************** Innhold: Spennende fagmøteserie i mars møt opp! God agronomi og god økonomi to sider av samme

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord.

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord. VEDTEKTER FOR Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) Helgeland avdeling (Mønstervedtekter vedtatt i Hovedstyret 2.2.1993) 1 NAVN Avdelingens navn er: Tekna Helgeland avdeling. Avdelingen er

Detaljer

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår!

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår! Tunrappen Nr 3/2010 November ********************************************** Innhold: Situasjonsrapport Gjødselplan 2011 Gjødselinnkjøp. Når? Konsolidering på Sør-Helgeland - aksjon Bedre rådgivningstilbud

Detaljer

o Årsmøteutsendinger med vara for Sømna, Vevelstad og Vefsn Kontorløsning Framtidig struktur for landbruksrådgivningsenhetene i Nordland

o Årsmøteutsendinger med vara for Sømna, Vevelstad og Vefsn Kontorløsning Framtidig struktur for landbruksrådgivningsenhetene i Nordland ÅRSMELDING 2015 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2015 Budsjett 2016 Arbeidsplan 2016 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2015 samt revisorbekreftelse.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010. Telefoner:

STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010. Telefoner: STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010 Telefoner: Kontor Leinesfjord 75 77 82 70 Gjert-Are Valberg 94 81 20 95 (75 77 82 51 priv.) Hjemmeside http://steigenforum.no e-post Innkalling til post@steigenforum.no

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus 1 Årsmøte i OF 2015 Torsdag 26. mars i Horten Rådhus Program Kl 16.30 Kl 17.00 Registrering Velkommen v/ordfører Børre Jacobsen - Årsmøtet starter Ca. kl. 19.30 Bespisning gi beskjed på forhånd om du ikke

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

Vefsna Forsøksring. Innhold:

Vefsna Forsøksring. Innhold: Vefsna Forsøksring Ring nytt Nr 1/2009 Mars ******************************************************** Innhold: Innkalling til ekstraordinært årsmøte 02.04.09 Referat fra ordinært årsmøte 25.02.09 Resultat

Detaljer

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA)

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) Forslag til stiftelsesdokument med vedtekter for Seilsamvirket BA 21.mai 2005 1 Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) År 20 den ble stiftelsesmøte avholdt i Til stede som stiftere var: Ellers møtte:

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving

Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving (Endret siste gang 23. mars 2006) 1 Formål Formålet til landbruksrådgivingen er å utføre forsøk, prøvetaking, registreringer, driftsøkonomiske granskinger eller

Detaljer

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Sakspapirene blir ettersendt. Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse:

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Sakspapirene blir ettersendt. Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse: Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 9. juni 2011 Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS (Oette er et utkast pr. 11. oktober 2011 til stift&sesdokument for Helgeland Reiseliv os. Endelig dokument må justeres i forhold tif kapitel 3 og 6 avbengig

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Til medlemmene av Ytre Hamarøy Grunneierlag SA Innkalling til ordinært årsmøte. Styret i Ytre Hamarøy Grunneierlag innkaller med dette til ordinært årsmøte i Grunneierlaget,

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester SA med org.nr 975 931 366 nedenfor kallet laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk

Detaljer

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse:

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse: Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 14. juni 2012 Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Innhold: Fusjon med Aust-Agder forsøksring fra nyttår Økologisk landbruk Faste tilbud Kontakt oss System og priser for gjødselplanlegging

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord,

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Bohgbyggelaget NoTd Protokoll Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Torsdag, 16. april 2015, kl 19.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord.

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen tirsdag 25. mai kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen!

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen! Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving Torsdag 5. mars kl. 19.00, Grønt Fagsenter Hvam - Din mulighet til å påvirke! Før selve årsmøtet blir det et foredrag om : Landskap i endring v/oskar

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder.

Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder. DAGSORDEN OG SAKER TIL ÅRSMØTET SØNAG 13. DESEMBER 2015 KL. 18.00 KLUBBHUSET Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder. SAK 1: GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE.

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00-21:45 Sted: Breivika vg skole a2.003 INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb kl

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb kl Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2002 kl. 19.00 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader til innkallingen. Av de 16 tilstedeværende var

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL

ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 19.3 2015, kl. 19.00 Sted: Klubbhuset, Holsrud SAK 1: Godkjenning av stemmeberettigede Tilstedeværende ble registrert og sjekket med hensyn til medlemskap. Det var

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29.juni 2007 - Samvirkelova Vedtatt på ordinært årsmøte 20. juni 2015. 1 Grunneierlaget Ytre Hamarøy grunneierlag

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRUNN- EIERFORENINGEN STORVANN 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRUNN- EIERFORENINGEN STORVANN 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRUNN- EIERFORENINGEN STORVANN 2015 Tid: 22.03.2015 kl. 1600 Sted: Ungdomshuset «UL Nytt Mot» Tilstede: Navn Gnr./ Bnr. Fullmakt fra: Oddbjørn Rinaldo 17/6 Bjørg Holen 17/22 Kai-

Detaljer

Årsmelding Norges Verdensarv 2012

Årsmelding Norges Verdensarv 2012 Årsmelding Norges Verdensarv 2012 1. Organisasjon Norges Verdensarv (NVA) er en forening for verdensarvstedene i Norge, og ble stiftet på Røros 4. desember 2007. Norges Verdensarv har som formål å ivareta

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA

VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA Gjeldende fra 08.04.2011 1 Organisasjon Levanger Avløserlag SA med org.nr 971 386 843 nedenfor kallet laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND

VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND Kapittel 1: FIRMA/KONTORKOMMUNE/FORMÅL Pkt. 1-1 Sparebankens navn skal være Helgeland Sparebank. Sparebanken skal ha sin forretningsadresse i Rana kommune

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM 1. FORENINGENS NAVN. Foreningens navn er Steinkjer Næringsforum. 2. FORMÅL. Steinkjer Næringsforum er en ideell medlemsforening. Foreningens formål er å samle næringslivet

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som

Detaljer

Protokoll Helgeland regionråd Iks representantskapsmøtet 2011 Herøy den 22.juni 2011 Representanter:

Protokoll Helgeland regionråd Iks representantskapsmøtet 2011 Herøy den 22.juni 2011 Representanter: Sama rbe id e r vå r s ty rke Protokoll Helgeland regionråd Iks representantskapsmøtet 2011 Herøy den 22.juni 2011 Representanter: Vefsn Leirfjord Alstahaug Dønna Rådmenn Herøy Alstahaug Leirfjord Vefsn

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

STYREPROTOKOLL. SAK 53/11 Innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Enstemmig vedtatt.

STYREPROTOKOLL. SAK 53/11 Innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Enstemmig vedtatt. STYREPROTOKOLL Sted: Tromsø Tidspunkt: 14.09.11 Kl. 1400-1745 15.09.11 Kl.0830-1230 Deltagere med stemmerett: Espen Igesund (møteleder, forlot etter sak 66/ 11) Wanja Balstad (møteleder fra sak 67/11)

Detaljer

Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit

Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit Leder Tor Grøthe ønsket velkommen til årsmøte for 2014 og leste opp leders tale fra årsmeldingen. Sak 1. Konstituering - Opprop Det var i alt

Detaljer

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE Selskapsvedtekter for Ånnerudtoppen barnehage SA Vedtatt i årsmøte 21.03 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v... 3 2 Formål... 3

Detaljer