ÅRSMELDING Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 2013 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2012 Vedlegg 2. Strategisk plan Innkalling og saksliste til årsmøte Årsmøtedelegatene inviteres til årsmøte i Helgeland Landbruksrådgivning (HLR) på Laksfors Turistcafe i Grane torsdag kl Sakslisten er som følger: Valg av møteleder og referent Valg av to personer til å underskrive protokollen Årsmelding 2012 Regnskap 2012 Arbeidsplan 2013 Budsjett 2013 Godtgjørelse til tillitsvalgte Valg o Styremedlem og personlig varastyremedlem - Område Hemnes og Rana o Styremedlem og personlig varastyremedlem - Område Vefsna o Styreleder o Revisorer o Valgkomitemedlem og vara - Område Hemnes og Rana o Årsmøteutsendinger med vara for Sømna, Vevelstad, Vefsn, Framsatte forslag - disse må være sendt styret senest 8 dager før møtet holdes. I tillegg til ordinære årsmøtesaker vil årsmøtet få forelagt to problemstillinger til drøfting/ rådgivning: Hvordan sikre den kommunale medfinansiering i årene framover? Hvordan sikre medlemsoppslutning? Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Side 1

2 Melding om virksomheten Hovedtrekk Det tredje driftsåret for HLR har vært positivt. Det har vært stor og god medlemsretta aktivitet. I tillegg har man, som en del av den totale økonomisk og faglige tilpasning levert tjenester eksternt i et større omfang en tidligere. Det har vært god samhandling mellom så vel ansatte som styret. Det har ikke vært sykefravær i løpet av året. Det økonomiske resultat er noe sterkere enn budsjettert. Økonomistyringa er god. Enheten har stor oppslutning blant gårdbrukerne, og har bra goodwill. Enheten er godt rustet for videre drift. Organisatoriske / strukturelle forhold Årsmøte Årsmøtet, det første med det nye systemet med valgte årsmøtedelegater, ble avviklet på Laksfors Turistcafe i Grane Årsmøtet ble avviklet torsdag Det deltok 12 stemmeberettigede årsmøtedelegater - et frafall på 2 ift fulltallig årsmøte. Årsmelding og årsmøtereferat er lagt ut på se organisasjon. Bernt Skarstad, tillitsvalgt i Helgeland bruksrådgivning og leder i Nordland Bondelag holdt innlegg om landbrukspolitikken og arktisk landbrukssatsing på årsmøtet. Styret/ tillitsvalgte I meldingsåret har enheten hatt følgende tillitsvalgte: Styreleder Leif Egil Amundsen Personlig vara Merethe Hjerpbakk Styrets nestleder Norun Arnes «Thomas Baustad Styremedlem Gunnar Hagen «Karl P. Trondmo Styremedlem Asle Karstensen «Knut Alsaker Valgkomiteleder Odd Hansen «Geir Snefjellå Valgkomitemedlem Alf M. Johnsen «Vegar Sende Valgkomitemedlem Rune Vang «Tor Martin Hauan Revisorer Lyder Sund og Johan Granmo Styret har avviklet 2 styremøter og behandlet 26 saker. Viktige styresaker har vært: o Budsjett årsmelding årsplan - regnskap o Driftsorienteringer o Strategisk plan o Høringer o NLN-Nord Videre samhandling / utmelding o Utvikling av tjenestetilbudet rådgivningspakke o Handtering av utestående kontingenter o Økt satsing i område Sør-Helgeland Aktivitet og konklusjon I tillegg til dette har styret latt seg orientere gjennom kvartalsrapporter og annen form, både digitalt og ved avklaringer/ kontakter pr telefon. Valgkomiteen fremlegger sitt forslag overfor årsmøtet, se lengre bak i meldinga. Valgkomiteen består av tre tillitsvalgte m/ vara som oppnevnes for tre år av gangen, med rotasjon slik at man siste virkeår er leder i komiteen. Dette bidrar til god kontinuitet i dette viktige arbeidet. Side 2

3 Ansatte Enheten har fire ansatte i hele stillinger. Disse er: Daglig leder Kolbjørn Eriksen (KE) Seniorrådgiver Asle Karstensen (AK) Rådgiver Knut Alsaker (KA) Rådgiver Linn Hege Engen (LHE) For å sikre løpende god kommunikasjon mellom de ansatte ift løpende drift og aktivitet er det gjennomført tre ansattesamlinger i året. Dette er svært viktige kontaktpunkt som bidrar til meget god drift og samordning av aktiviteter mv. I tillegg har selvsagt de ansatte løpende kontakt når det er behov for det gjennom telefon og e-poster. Med disse kontaktarenaer fortoner den løpende drift seg som grei, til tross for betydelige avstander fra fylkesgrense til polarsirkel der det faktisk er reiseavstander mellom ytterpunkt på opptil 7 timer en vei. Det oppleves også å være en svært optimal kontorplassering slik man har det i dag med kontor i FK-bygg både på Mo og i Brønnøy, samt eget bygg på Trofors. Medlemmer Medlemsutviklingen har vært som følger i perioden *) og fram til : Kommune Endringer Antall Antall % Antall Antall % Antall % Medl Bruk **) Medl *) Bruk **) Medl Rana , ,4 0 Hemnes , ,8-6 HR-område , ,7-6 -1,9 Vefsn , ,8-2 Grane , ,5 0 H-dal , ,5-3 VEF-område , ,9-5 -0,6 Bindal , ,6-1 Sømna , ,0 +4 Brønnøy , ,3 +1 Vega , ,2-5 Vevelstad , ,5-1 SH-område , ,7-2 +2,2 HLR i alt , , ,9 *) Registret medlemstall pr XX. I tillegg kom et medlem fra Nesna og et fra Lurøy, slik at samlet medlemstall var 582 ved årsskiftet **) Registret pr aug som søknader om produksjonstillegg Samarbeidsavtaler Vi har avtaler med o Kompass AS bygningsteknisk og maskinteknisk rådgivning o Nortura rådgivning på småfe på Helgeland og i deler av Salten o FK-Agri - faglig samarbeid, annonsering o Helgeland Sparebank faglig samarbeid, annonsering Side 3

4 o Yara - annonsering o 9 helgelandskommuner - medfinansiering Dette er avtaler som bidrar til å strukturere vår samhandling med enkelte av våre samarbeidsaktører. Vi legger vekt både på å ha gode samarbeidsrelasjoner mot alle og enhver, samtidig står det som viktig at HLR beholder sin uavhengighet og integritet. Disse moment er godt ivaretatt i nevnte avtaler. Mellom rådgivningsenhetene i Nordland har det vært et faglig samarbeid over flere tiår. Dette har vært videreført i samarbeidsforumet NLR-Nord. Styret i HLR har valgt å melde utgang av dette samarbeidet fra januar 2013 med den begrunnelse at nytten ikke er god nok ift kostnadene. HLR har signalisert ønske om et samarbeid mellom enhetene i en «light-versjon», uten at dette har ført til noen nærmere avklaringer så langt. Rammebetingelser Enheten har alminnelig bra goodwill både hos medlemmer, landbruksnæring og samfunn for øvrig. Omlag 2/3 av gårdbrukerne i området er medlemmer. Det var forventet at den %-vise oppslutningen skulle passere 70 % ved årsskiftet. Dette har ikke skjedd. Noe av forklaringa henger sammen med: o Mulig bemanningsøkning på området Sør-Helgeland ble ikke gjennomført da denne muligheten for mobilisering av flere gårdbrukere mtp medlemskap aldri ble fulgt opp av de tillitsvalgte. o Avgangen av medlemmer har vært større enn avgangen av aktive gårdbrukere. o Justeringer i den ene eller andre retning henger også sammen litt med tilfeldigheter; men det bemerkes at fra august i 2010 til august i 2011 sank tallet på bruk som søkte produksjonstillegg med 12, mens det tilsvarende var en reduksjon på 7 fra august 11 til august 12. Skulle det vise seg at bruksnedlegginga er i ferd med å bli mindre så er det i tilfelle svært gledelig; medlemsoppslutning eller ei. Et velfungerende medlemsarkivsystem/-register er viktig for orden og god funksjonalitet. Vi har nå svært god oversikt og system for ajourhold, der kommunikasjon pr mail og SMS er blitt viktig. Rett over nyåret 12/13 registrerte vi at over 90 % av medlemsmassen kan nås pr e-post. Dette sikrer daglig drift. Enhetens økonomi er tilfredsstillende. Se regnskap og budsjett. Alle kommuner unntatt Vega yter kommunalt tilskudd. Fra Sømna ble den 5- årige avtalen fra 2010 ikke oppfylt i 2012, og vi fikk da et litt redusert støttebeløp. For medlemmer fra Vega utlignes kommunal tilskuddsandel på de enkelte medlemmer, mens for Sømna ble det manglende kommunale beløp utlignet på medlemmene fra Sømna, slik at det ikke foregår intern subsidiering, jfr årsmøtevedtak Faglige aktiviteter Fagdager markdager Det har i løpet av året vært god innsats tilknyttet bygdevise/ kommunevise arrangement. Oversikten nedenfor viser de arrangementer som er gjennomført i enheten: Vefsnaområdet Fagmøter mars Vefsn 1 arr 39 deltakere Rundballefokus Grane 1 arr 10 «Hattfjelldal 1 arr 12 «Fagdag juli Vefsn 1 arr 18 «Husdyrgjødselhandtering Fagdag august Grane 1 arr 35 «Plog, Ugrasharv, GPS Fagdag - august Grane 1 arr 16 «Potet 130/6 Side 4

5 Hemnes/Rana området Fagmøter - mars Rana 1 arr 6 «Rundballefokus Hemnes 1 arr 15 «Fagdag - juli Husdyrgjødselhandtering Hemnes 1 arr 4 «25/3 Sør-Helgeland området Fagmøter mars Bindal 1 arr 6 «Rundballefokus Brønnøy 1 arr 9 «Sømna 1 arr 18 «Vega 1 arr 11 «Vevelstad 1 arr 3 «Potet Sømna 1 arr 3 «Korn Sømna 1 arr 2 «Fagmøter april Sømna 1 arr 7 " Biokalk Sømna 1 arr 7 «Fagdager - mai Demonstrasjon av ugrasharv Vega 1 arr 8 Test av handelsgjødselspredere Sømna 2 arr 6 «Fagdager - juni Grovfôrdag før slåtten Brønnøy 1 arr 12 «Sømna 1 arr 19 «Vega 1 arr 3 «Fagdag juli Sømna 1 arr 20 «Husdyrgjødselhandtering 127/15 Fra fagdagen i potet i Grane. Vi slår et slag for lokal potetproduksjon.. Side 5

6 Side 6

7 Løpende individuell rådgivning Dette er en viktig del av rådgivningsarbeidet. Her brukes telefon aktivt. Også gårdsbesøk der rådgiveren sammen med medlemmene tar opp aktuelle problemstillinger er viktige. I 2012 har slike forhold i det vesentlige vært tilknyttet strategiske vurderinger og veivalg, eierskifteproblematikk, konkrete forespørsler ift plantevernmidler, vekstproblematikk, gjødslingspraksis, frøvalg o.l. Jordprøveuttak - Gjødselplanlegging Disse tjenester henger noe sammen. Etter en reorganisering er det slik at jordprøver nå uttas hvert 6 år ihht et rullerende system. Det betyr at alle medlemmer er plassert inn i faste geografiske grupper der enheten selv sørger for å ta kontakt med medlemmene ift bl.a jordprøveuttak. Uttak skjer hovedsakelig i september. Dette danner noe av grunnlaget for oppsett av de årlige gjødselplaner. Det er i utgangspunktet et krav om at samtlige gårdsbruk skal ha årlige planer basert på jordanalyser. Manglende planer vil kunne gi betydelig trekk i tilskudd. Etter rekvisisjon på seinhøsten utarbeides og oversendes plandokumenter fram mot månedsskiftet mars/april. En har følgende oversikt over planer som ble oppsatt: Område Før vekstsesongen 2011 Før vekstsesongen 2012 Sør-Helgeland Vefsnaområdet Hemnes og Ranaområdet I alt Vi ser at det er registrert produsert 369 planer i forkant av vekstsesongen Dette er en viss nedgang siden forrige år. Det kan synes som om at denne nedgangen ikke er helt reell da det har vært litt dobbeltregistrering av for planer for Til disse tall bemerkes at om lag 35 % av medlemmene ikke fikk satt opp plan hos HLR før siste vekstsesong. Blant «de beste i klassen» har vi gårdbrukerne i Vevelstad, Brønnøy og Hattfjelldal. I flere kommuner kan det åpenbart gjøres en innsats slik at dette blir bedre. Alle som har rekvirert plan har fått den. Bare litt over en fjerdedel av rekvirentene holder den stipulerte fristen for innsending av data. Vi har fra inneværende vekstsesong satt i gang tiltak for å sikre at flere kommer tidligere med sine basisopplysninger, slik at vi klarer å holde intern arbeidsfrist, seinest for planlegging. Det er et viktig signal at planlegginga i det alt vesentlige bør være ferdigstilt når påsken kommer. Planansvarlig er Asle, Linn Hege og Knut; i hvert av hovedområdene. Det bemerkes at det er gjennomført en undersøkelse ift vår gjødselplanlegging. 10 % av medlemsmassen ble forespurt i juli. Det ble registrert høy grad av tilfredshet med tjenesten. Videre er en del innmeldte forbedringspunkter medtatt i vårt forbedringsarbeid. På liste for jordprøveuttak var oppsatt følgende sist høst: Sør-Helgeland Sømna - Berg-Dalbotn- Trælnes 28 bruk Vefsnaområdet Vefsn - Nordkommunen 29 bruk Hemnes og Ranaområdet Hemnes- Valla/ Bjerka/ Sund 28 bruk Faktisk uttak av jordprøver ble litt lavere enn dette. Arbeidet ble utført av Asle, Knut og Kolbjørn. Grunnet mange andre krevende gjøremål og vinterens komme ble ikke alle planlagte uttak gjort i høst i Vefsnområdet. Det er avtalt uttak til våren 2013 for de ikke fikk tatt ut prøvene i høst. Side 7

8 Funksjonstest av åkersprøyter Det er gjennomført 5 tester av åkersprøyter i året. Autorisasjonskurs - plantevern I året er det avviklet tre slike kurs i egenregi, mens vi har vært deltakere som forelesere ved to andre kurs hhv på Vefsn Landbruksskole (Kolbjørn) og i Mo i Rana (Asle). I egenregi er kurs avviklet slik Brønnøy fornyingskurs april deltakere Brønnøy førstegangstakere september deltakere Sømna - førstegangstakere september deltakere Gårdbrukere på Sør-Helgeland. Autorisasjonskurset er bestått! KSL revisjon Det er gjennomført 21 KSL-revisjoner i løpet av året, mot 23 i Asle er KSL-revisor Etablering og drift av Grane Maskinlag SA HLR har arbeidet tett sammen med et interimstyre for mulig etablering av maskinlag i kommunen. Etter et godt forarbeid ble laget stiftet , og har nå 18 andelseiere. Kolbjørn er etter avtale engasjert som sekretær i laget. En håper at dette vil bli et nyttig redskap for granebøndene, slik at de sikres tilgang på maskiner og utstyr av god kapasitet for en rimelig enhetspris. Modellen kan tjene som en god mal dersom andre gårdbrukere i andre kommuner ønsker ei slik etablering. Her vil HLR kunne bidra med hjelp både i en oppstartsfase og i en driftsfase. Vegetasjonskartlegging Etter initiativ fra Statens Vegvesen fikk vi anledning til å inngi et tilbud på et omfattende oppdrag tilknyttet vegetasjonskartlegging langs offentlig vei. Vi fikk oppdraget, og et svært omfattende kartleggingsarbeid er utført, både langs hovedveier i Rana og ikke minst på Sør- Helgeland. Dette var et arbeid som vi ikke hadde tatt høyde i vår årsplan. Derfor var nok dette et viktig bidrag til årets positive økonomiske resultat, men også til at vi alt i alt fikk det nokså travelt med å få unna alle gjøremål. Knut var ansvarlig for dette arbeidet. Side 8

9 Potetaksjon Tall for utviklinga i potetdyrkinga i landsdelen er svært alarmerende. I dag er potetarealet i Nordland nede på 6-7 % av hva det var i Dersom ikke denne utviklinga stanser så vil produksjon høyst sannsynlig være historie om få år. Vi mobiliserte derfor litt spesielt i august. Her ble samtlige potetprodusenter i vårt område, både medlemmer og ikkemedlemmer, tilskrevet med relevant info. Videre ble det avviklet en fagdag i potet. Til sist er det skrevet en fagartikkel om saken. Denne er blitt formidlet videre til landbruksministeren. Ansvarlig for disse tiltak har vært Kolbjørn. Plastinnsamlingsaksjon I en del av vårt område er Retura AS det selskap som handterer avfall. Etter initiativ fra selskapet inngikk vi i en plastinnsamlingsaksjon med fokus på landbruksplast i kommunene i Vefsnaområdet og på Sør-Helgeland. Vi var behjelpelig med informasjon og råd, samt at vi laget en nyhetssak om dette både på hjemmesiden og i medlemsskriv. Retura har valgt å annonsere på vår hjemmeside. Om man går inn her vil man få info om de systemer som selskapet har ift mottak av så vel skrapjern som landbruksplast. Ansvarlig har vært Kolbjørn. Plastinnsamling på gården Bergsnev i Vefsn Norturaavtalen Dette var nytt av året. Fra februar har vi solgt tjenester til Nortura. Linn Hege Engen innehar nå funksjon som småferådgiver for område Helgeland og deler av Salten. Avtalen videreføres også i Dette er en viktig del av vår økonomiske tilpasning, og er noe krevende ift vår totale tilpasning ift tilgjengelighet av våre samlede ressurser. Men så langt har avtalen vært til gjensidig nytte og verdi for begge avtalepartnere. I tillegg har Linn Hege fått mulighet til å arbeide med et fagfelt der hun innehar stor kompetanse og har stort engasjement. ØFR - Økologisk Førsteråd Dette er et tilbud til interesserte medlemmer og ikke medlemmer. Dette året har det vært liten interesse for tilbudet, og det er ikke gjennomført ØFR. Knut har ansvar for dette. Hjemmeside digitalisering En viktig informasjonskanal er vår hjemmeside I løpet av året har det bl.a vært lagt ut 43 ulike nyhetsartikler på denne siden, mot 39 foregående år. Videre er det utlagt 4 mer omfattende fagartikler samt at flere av fagartiklene på Grovforskolen er gjennomgått og er forbedret, og gjort mer tidsaktuell. Vi vet at en del av det utlagte nyhetsog fagstoff blir godt mottatt. Det er bra. Ellers bemerkes at siden støttes av annonsører samt at det er meget god linking opp mot aktuelle virksomheter innenfor den norske landbrukssektor. I tillegg til aktiv bruk av hjemmesiden benyttes mail og SMS en del i den løpende medlemsdialog. Særlig sist år har vi benyttes SMS mer aktivt som informasjonsmedium for å informere om fagdager mv. Ved siste årsskifte var nesten samtlige av medlemmene registrert med mobilnr. Vi bruker derfor SMS aktivt i vår kommunikasjon. Andelen med mailadresse er passert 90 %, mot 82 % ved forrige årsskifte. Så vi satser på 95 % ved kommende årsskifte. Det betyr at e-post er viktig. Side 9

10 Forsøksfelt/registreringer Det har vært anlagt og stelt fire forsøksfelt i året. Luserne i yttergrense av utbredelsesområde Gunhild Nerli, Hattfjelldal Verdiprøving halvseine potetsorter Erik Paulsen, Grane Vekstavslutning om høsten Torleif Sandøy, Brønnøy Husdyrgjødsel og ulike mineralgjødseltillegg Roy Dypaune, Brønnøy Linn Hege Engen i aksjon på lusernefeltet i Hattfjelldal. Kurs og møter eksternt I løpet av året er det en viss deltakelse fra de ansatte på møter og kurs eksternt, og avholdt av andre. Her nevnes følgende: Landbrukspolitisk møte Sandnessjøen KE Fagmøte Sandnessjøen AK Rådgiverskolen Gardermoen LHE Bioforskkonferansen Gardermoen KA Dynamisk Strategi Gardermoen KE Kulturlandskapsseminar Mo i Rana KE NLR-Nordsamling Bodø KE,LEA Inn på tunet kurs Mosjøen AK Agrodatakurs Mosjøen AK Årsmøte NLR Gardermoen AK A-plan Gardermoen KE Klimaprosjekt Avslutningsmøte Bodø KE KSL- revisorsamling Bodø AK Arktisk Landbruk, seminar Tromsø KE Nasjonal rådgiversamling Gardermoen AK, LHE, KA,LEA Bedre Bonde. Veilederkurs Jevnaker KE Side 10

11 Gjennom året holder de ansatte foredrag på arrangementer arrangert av andre Grane Landbrukslag, landbrukspol. Grane KE Næringsseminar - Biogjødsel Gardermoen KE Tunrappen Det er utgitt fire nr av medlemsskrivet Tunrappen. Dette er oversendt alle medlemmer. I tillegg er dette utlagt på vår hjemmeside under heading Tunrappen. Våronnsavis Det er utgitt våronnavis i mars. Våronnavisa er et fellesprosjekt som ble distribuert samtlige gårdbrukere i landsdelen. Vi deltok med flere bidrag i dette fellesprosjektet. Vekstrapporter Avisa Nationen har hver fredag vekstrapporter land og strand rundt. Vår enhet har også bidratt med en del rapporter gjennom sesongen. Klimastasjon Vi har en slik enhet lokalisert til Fellingfors i Grane. Stasjonsvert er Lyder Sund. For nærmere info se Utvikling av tjenestetilbud Styret og ansatte har fokus både på god løpende drift samt utvikling av tjenestetilbudet. Det arbeid som var på gang i 2011 med å utvikle videre vårt tilbud innenfor jord- og plantekultur, der vi ønsker å gå enda mer aktivt inn i den enkeltes driftsopplegg, er videreført. Det betyr at vi tar sikte på å være operativ med et firestegs rådgivningstilbud, der trinn 1 er jordprøveuttak, trinn 2 er gjødselplanlegging, trinn 3 er aktiv oppfølging med individuell veiledning og samtale i vekstsesongen der fokus er driftsteknisk tilpasning fra A til Å, og som siste trinn 4 er det en økonomigjennomgang av gårdens plantedyrking. I 2012 er det gjennomført en rekke besøk ihht trinn3. Anslagsvis slike besøk er gjennomført i året. Dette har vært godt mottatt. En vil med bakgrunn i utprøvinga gjøre visse endringer på opplegget for kommende sesong. Hva angår trinn 4 måtte vi stille dette i bero av hensyn til manglende tid til rådighet. Men planen er å prøve å teste ut en økonomidel i løpet av vinteren 2013/ Hadde vi hatt muligheten til å bruke våre ressurser litt mer internt så er det grunn til å tro at vi ville kunne gitt et bedre og mer individuelt rådgivningstilbud, som det også kan være etterspørsel og betalingsvillighet til. Uansett om vi lykkes eller ikke så vil vi ha et kontinuerlig utviklingsfokus. Historien har vist at dette er viktig for å tilpasse seg endrede rammer og virkeligheter. Kartarbeid Tidligere var oppmåling av arealer og kartproduksjon en viktige del av vårt arbeid. Gode kart gav gode grunnlag både i gjødselplanlegginga og ellers. I dag er det liten etterspørsel etter slike tjenester, noe som henger sammen med at mange har egne GPS for oppmålingsarbeid, gårdskart er laget, det finnes gode karthjelpemiddel på internett og sist så ønsker flere landbrukskontor/ kommuner i sterkere grad selv å foreta oppmålingsarbeider. Annet Som det fremgår er det gjennomført et mangfold av rådgivningsaktiviteter. I tillegg nevnes at man har vært innleid som prosjektleder ifb Kvilarmoen Utvikling. Man har videre vært sakkyndig i en tingrettssak. Med denne gjennomgangen har vi prøvd å få et brukbart faglig overblikk. Selvfølgelig er det mange detaljer som ikke er beskrevet. Oppsummert er det imidlertid viktig å understreke at aktivitetsnivået har vært godt, og at man fremover satser offensivt. Helgeland Landbruksrådgivning er og blir hva medlemmene gjør det til. Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: Melding for virksomheten 2012 godkjennes Side 11

12 Side 12

13 Regnskap 2012 Resultatregnskap og balanseregnskap samt revisjonens rapport er vedlagt som vedlegg 1 i årsmeldinga. Nøkkeltall er: Driftsresultat kr Årsresultat kr Egenkapital 31/ kr Noter til regnskapet 1. Økonomiforvaltninga er daglig leder sitt ansvar. Alle økonomitransaksjoner blir i første hand handtert av daglig leder. Den praktiske regnskapsføringa er handtert av Asle Karstensen på oppdrag fra daglig leder. Lønnskjøring og offentlig innberetning av skatter og avgifter er handtert av Duett Regnskap AS. 2. Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og regler for god regnskapsskikk 3. Selskapet er ikke skattepliktig 4. Enhetens kontorbygg beliggende i Industriveien 1B, 8680 Trofors er avskrevet med kr Enheten deltar i kollektiv pensjonsordning som omfatter alle ansatte. I tilknytning til denne ordninga opparbeides det et pensjonspremiefond. Pensjonspremiefondet kan benyttes til å innbetale andeler av fremtidige pensjonsinnbetalinger. Fondet er ikke ført i balanseregnskapet. Saldo pr kr Tilført avkastning i 2010 kr Saldo pr kr Tilført avkastning i 2011 kr Saldo pr kr Innbetalt ekstra 2012 kr Tilført avkastning i 2012 kr Saldo pr kr En har valgt en ekstraordinær innbetaling av midler til pensjonspremiefond for å styrke muligheten til å handtere stigende pensjonsforpliktelser i framtida. Dette ble gjort på slutten av Det kan være fornuftig at fondet har et visst omfang; slik at det kan monne litt om man må benytte innbetaling herfra. Videre er det gjort ei vurdering om avkastninga. Det kan synes som den årlige avkastninga på fondet er litt høyere enn bankrenten. 6. Oversikt over aktuelle lønnsposter i regnskapet: Lønn daglig leder kr Lønn/godtgjørelse styret kr Styret fremmer følgende forslag overfor årsmøtet: 1. Regnskap 2012 godkjennes 2. Årets overskudd, etter kapitalinntekter, tillegges egenkapitalen, slik: Egenkapital pr Kr Årsresultat 2012 Kr Egenkapital Kr Side 13

14 Budsjett 2013 Budsjettforslaget er som følger: Konto Tekst Budsjett 2013 Regnskap Annonser Kursavgifter Rammetilskudd Kurstilskudd Kommunale tilskudd Prosjekttilskudd Andre tilskudd Annen leieinntekt Medlemskontingent Støttekontingent Feltgodtgjørsle Tjenestesalg Pensjonsinnbetaling Andre inntekter Sum inntekter Forsøksmateriell Såfrø - planter Fagmøter mv Kursmateriell Lønn - fast Feriepenger Fri telefon Klesgodtgjørsle Motkonto Møtegodtgjørsle -styret Arbeidsgiveravgift Arbeidsg - pål ferielønn Pensjonsforsikring Adm gebyr Gruppelivsforsikring Ulykkesforsikring Helseforsikring Yrkesskadesforsikring Bedriftshelsetjenste 5000 Sum personalkostnader Sum andre kostnader*) Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter ÅRSRESULTAT *) Styret har detaljert kunnskap om de enkelte kostnadselementer for konto Detaljinfo kan fremlegges for årsmøtet om behov. Side 14

15 En viktig del av arbeidet er å arrangere fagmøter. I 2012 ble det avviklet en serie med 10 fagmøter i mars. I 2013 vil det bli gjennomført en lignende serie, nå med fokus på agronomi og økonomi. Ellers legger en til grunn for budsjettet en arbeidsplan som i stor grad følger i samme malen som for Her fra fagmøte i Vefsn Tema var rundballer til glede og besvær. Budsjettforslaget for 2012 er beheftet med en del usikkerhet. Følgende legges til grunn for budsjettet. Årsregnskap 2012 Arbeidsplan for 2013 Kommunale medfinansieringsavtaler gir tilskudd der satsen holdes fast på 1400 kr, likt med i Alle kommuner er i brev pr sept 2012 blitt informert om dette, og har kunnet innarbeide dette i budsjett. Rammetilskudd etter historisk modell, dog med en økning på 5000 kr fra 2012 ift fastsatt bevilgning. Det bemerkes at enheten fikk utbetalt ekstraordinært rammetilskudd mot slutten av Dette kan ikke påregnes i Medlemsoppslutning på 562 medlemmer med midlere kontingent nesten lik 2050 kr ihht arealopplysninger. Grunnkontingent G = 1900 kr/år o Mindre enn 100 dekar 1600 kr/år o Mellom dekar 1900 kr/år o Over 300 dekar 2500 kr/år Bemanning på 4,0 ansatte videreføres. Styret fattet i styresak 20/12 følgende vedtak: Ingen endring av grunnkontingent for Det aksepteres et budsjett med et negativt driftsresultat på inntil kr. Det er større usikkerhet omkring hvilket omfang tjenestesalget vil kunne få i Norturaavtalen sikrer en del av disse inntektsstrømmer, men fortsatt gjenstår det langt over kr som skal skaffes til veie for å sikre det underskuddsbudsjettet som man har lagt opp til. Finansinntekter kr Beregnet driftsresultat er kr, slik at årsresultat etter renteinntekter er kr Det fremlagte budsjett legges fram med dels sammenslåtte hovedposter. Det presiseres at styret er kjent med de bakenforliggende detaljerte budsjettall. Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: Budsjett for 2013 godkjennes, og grunnkontingenten beholdes uendret fra 2012 til Side 15

16 Produksjon Arbeidsplan 2013 Aktivitet Jan Mars April Juni Juli Sept Okt - Des Ansvarlig AK KA LHE KE Merknad Gjødselplanlegging X X X Ca 120 bruk HR Tilbud til alle medlemmer Gjødselplanlegging X X X Ca 130 bruk SH Gjødselplanlegging X X X Ca 120 bruk VEF Oppfølging gjødselplan gårdsbesøk - 3 X X X Ca 17 bruk HR Hovedgruppe 3. Trinn 3 Oppfølging gjødselplan gårdsbesøk - 3 X X X Ca 29 bruk SH Oppfølging gjødselplan gårdsbesøk -3 X X X Ca 26 bruk VEF Jordprøveuttak X X X Ca 30 bruk HR Hovedgruppe 4 Jordprøveuttak X X X Ca 21bruk SH Jordprøveuttak X X X X Ca 35 bruk VEF Økonomi i plantedyrkinga individuelt- 4 X? Ca 17 bruk HR Hovedgruppe 3. Utprøving. Økonomi i plantedyrkinga individuelt- 4 X? Ca 29 bruk SH Økonomi i plantedyrkinga individuelt- 4 X X Ca 26 bruk VEF Miljøplan trinn 1 og 2 X X X X X X X Etter behov Funksjonstesting av åkersprøyter X X X Ca. 5-7 bruk Funksjonstesting av kunstgjødselspredere X X X X 15 stk etter behov Autorisasjonskurs i plantevern X X 1 stk, Mosjøen Gjødselplanlegging - Smarttelefonsystem X X X X X X X Utprøving av ny teknologi og løsninger Løpende rådgivning økologisk landbruk X X X X X Etter behov Fagdager større arrangement X X X X 10 stk Agronomi - økonomi Fagdager større arrangement X X X X X 5 stk Miljømidler Fagdager større arrangement X X X 2 stk Beiteopplegg Seminar Grønt Helgeland X X X Større seminar i Mosjøen Minimarkdager X X X X X X 6 stk Undervisningsoppdrag Økonomi/ ledelse X X X X X Bidrag ved desentralisert agronomkurs Fagopplegg - Surfortolken X X X Opplegg under utvikling Oppmåling / kartarbeid X X X X Etter behov KSL-Revisjon X X X X 20 stk etter tildeling Forsøksarbeid planlegging / feltarbeid X X X X X 4 stk. Side 16

17 Utvikling Administrasjon Løpende veiledning pr telefon/ gårdsbesøk X X X X X X X X Etter behov Våronnavis 2013 X X X Avtalt to artikler Historisk artikkel VEF-SH-HR X X X X X Oppfølging Norturavtalen X X X X X Tjenestesalg rådgivning på sau Prosjektledelse / utredningsarbeide X X X X X Etter behov Personaladministrasjon og ledelse X X X X X Etter behov HMS X X X X X Etter behov Styrerelatert arbeid X X X X X Etter behov Økonomiforvaltning X X X X X Etter behov Regnskapsføring X X X X X Etter behov Arkivarbeid X X X X X X X X Etter behov Medlemsverveaksjon X X X X Hjemmesideutvikling / ajourhold eget Fagartikler - nyheter Informasjonsarbeid medlemsskriv årsmelding X X X X X X X X Ambisjon er 4 fagartikler og 6-8 nyhetssaker pr ansatt og år X X X X X X X X Etter behov Nettverkssamarbeid X X X X X X X X Etter behov Utviklingsrelaterte arbeider X X X X X X X X Etter behov Ekstern kursdeltakelse X X X X X X X X Etter behov Produktutvikling - økonomirådgivning X X X X X Produktutvikling mot sekundærmarked X X X X X Merknader: Planen er veiledende, og åpner for justeringer og tilpasninger ift ønsker og behov ift tilgang på personell. Dersom utheva X vedkommende har et særlig ansvar for innhold og gjennomføring av aktiviteten AK = Asle Karstensen, KA = Knut Alsaker, LHE = Linn Hege Engen, KE = Kolbjørn Eriksen SH = Sør Helgelandsområdet, VEF = Vefsnaområdet, HR = Hemnes og Ranaområdet Ferieavvikling vil skje på en slik måte at ringen alltid har personell tilgjengelig på kontor / telefon. Info om dette finnes på Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: Arbeidsplan for 2013 vedtas Side 17

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår!

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår! Tunrappen Nr 3/2010 November ********************************************** Innhold: Situasjonsrapport Gjødselplan 2011 Gjødselinnkjøp. Når? Konsolidering på Sør-Helgeland - aksjon Bedre rådgivningstilbud

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009 ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72 25 40 Redaktører:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr 970921621 landbrukstjenesten@lr.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Årsregnskap for 2008 Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: RISNES REGNSKAP SANDBREKKETOPPEN 36 5224 NESTTUN Org.nr. 956524415 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 2.1 Samfunnsoppdraget... 6 2.2 Organisasjon... 6 2.3

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer