Vefsna Forsøksring. Innhold:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vefsna Forsøksring. Innhold:"

Transkript

1 Vefsna Forsøksring Ring nytt Nr 1/2009 Mars ******************************************************** Innhold: Innkalling til ekstraordinært årsmøte Referat fra ordinært årsmøte Resultat fra potetforsøk på Sør-Helgeland 2008 Selges Medlemskontingent 2009 Innkreving Nye e-postadresser Rådgiving i økologisk landbruk på Helgeland Gjødselplan 2009 påminnelse Excel-kurs, kanskje noe for deg? Åkersprøyteinfo Autorisasjonsordningen - Plantevern Om prisutvikling på ensidige N-gjødselslag Mekaniseringsrådgivning Arrangementer underveis Vennlig hilsen Hovedkontor, Trofors Avdelingskontor Brønnøy Postadresse Vefsna Forsøksring 8680 TROFORS Vefsna Forsøksring Gårdsøyvn BRØNNØYSUND Telefon Mob. Atle: Mob. Knut: Faks Mob. Kolbjørn: Styret E-postadresser ansatte Pål Ove Wika: Grane Kolbjørn: Jo Sjåvik: Hattfjelldal Atle: Eiliv Remmen: Vefsn Knut: Hjemmeside: e-post:

2 Innkalling til ekstraordinært årsmøte Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte i Vefsna Forsøksring torsdag kl på Kommunehuset Trofors. Bakgrunn for møtet er følgende. Det var til de ordinære årsmøter i Vefsna Forsøksring, , og Hemnes og Rana Forsøksring, , framlagt en sak om fusjon mellom disse enheter med virkning fra Begge årsmøtene gav enstemmig sin tilslutning til fordel for fusjon mellom disse enheter ihht fusjonsavtale og forslag til vedtekter. Ringenes vedtekter stiller imidlertid krav om særskilt handtering av saker som denne. Vedtektene for Vefsna Forsøksring, 9 lyder: Når ikke annet er bestemt, avgjøres saken med absolutt flertall av de frammøtte. Saker som styret anser for spesielt viktige, kan bare avgjøres når minst halvparten av medlemmene er til stede og med minst 2/3 flertall av de frammøtte. Er møtet ikke beslutningsdyktig i viktige saker, kan nytt møte sammenkalles med 14 dagers varsel. Sakene kan da avgjøres med simpelt flertall av de frammøtte. I og med at frammøtet ved de ordinære årsmøtene ikke var stort nok, må det gjennomføres ekstraordinære årsmøter for å sluttbehandle fusjonsspørsmålet. I samsvar med vedtektene avgjøres da saken med simpelt flertall av de frammøtte. Saksliste for dette møtet er: Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2. Valg av møteleder og sekretær Sak 3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen Sak 4. Fusjon mellom Vefsna Forsøksring og Hemnes og Rana Forsøksring Sak 5. Fremme forslag på kandidater til interimstyret. Styrets innstilling til sak 4 er: Det gjennomføres fusjon, med virkning fra , mellom disse to enheter i samsvar med følgende dokumenter: 1. Helgeland Landbruksrådgivning. Fusjonsavtale mellom Vefsna Forsøksring og Hemnes og Rana Forsøksring. 2. Helgeland Landbruksrådgivning. Vedtekter. Fusjonsdokumentene finner du i den ordinære årsmelding. Denne er sendt alle medlemmer samt er utlagt på nett, se Dersom årsmøtet i sak 4 går inn for fusjon, så skal årsmøtet under sak 5 foreslå kandidater til følgende verv i interimstyreperioden hvor selve valget skjer på stiftelsesmøte som avholdes innen : Ett styremedlem - Fra region Vefsn (Vefsn, Grane og Hattfjelldal) Ett varastyremedlem - Fra region Vefsn (Vefsn, Grane og Hattfjelldal) Ett styremedlem - Fra region Sør-Helgeland (Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad) Ett varastyremedlem - Fra region Sør-Helgeland (Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad) 2 valgkomitemedlemmer - En fra hver av regionene Vefsn og Sør-Helgeland 2 varamedlemmer til valgkomiteen - En fra hver av regionene Vefsn og Sør-Helgeland

3 I anledning disse valg, gjør en særlig oppmerksom på at referansegruppen fra Sør-Helgeland er invitert til å foreslå kandidater fra Sør-Helgeland. Som medlemmer av denne referansegruppen er : Bernt Skarstad - Bindal Helge Larsen - Vega Inge Kristoffersen - Brønnøysund Sturla Grønbech - Vevelstad Snorre Warholm - Sømna Leder En vil sterkt oppfordre våre medlemmer på Sør-Helgeland til å kontakte referansegruppen dersom de har forslag på personer som kan være aktuelle. Referansegruppen tar sikte på å holde møte i uke 13, etter 23 mars. Referat fra ordinært årsmøte Årsmøtet ble avviklet på Kommunehuset, Grane, kl fremmøtte, hvorav 7 medlemmer. Sak 1. Valg av møteleder og referent. Vedtak (Enstemmig): Pål Ove Wika ble valgt til møteleder. Kolbjørn Eriksen ble valgt til referent. Sak 2. Valg av medlemmer til å underskrive protokollen. Vedtak (Enstemmig): Jan Einar Hiller og Magnus Myrvoll ble valgt til protokollunderskrivere Sak 3. Årsmelding for Vedtak (Enstemmig): Fremlagt årsmelding ble godkjent Sak 4. Regnskap for Vedtak (Enstemmig): Fremlagt årsmelding ble godkjent Sak 5. Budsjett for Vedtak (Enstemmig): Fremlagt budsjett ble godkjent, herunder med en økning av grunnkontingenten fra 1700 til 1800 kr. Sak 6. Arbeidsplan for Vedtak (Enstemmig): Fremlagt arbeidsplan for 2009 ble godkjent. Sak 7. Valg Vedtak (Enstemmig): Styreleder Pål Ove Wika To styremedlemmer Pål Ove Wika og Eiliv Remmen Vararepr til styret 1. Bjørn Arne Gryteselv 2. Finn David Lund 3. Karl Petter Trondmo Revisor Lyder Sund Johan Granmo Medlem valgkomiteen Erik Paulsen Varamedlem valgkomiteen Arne Lien

4 Sak 8. Godtgjørsle til ringens tillitsvalgte. Vedtak (Enstemmig): Fremlagt forslag vedtatt. Sak 9. Fusjon mellom Vefsna Forsøksring og Hemnes og Rana Forsøksring: Foreliggende forslag fra styret er: Det gjennomføres fusjon med virkning fra , mellom disse to enheter i samsvar med følgende dokumenter: 1. Helgeland Landbruksrådgivning Fusjonsavtale mellom Vefsna Forsøksringt og Hemnes og Rana Forsøksring 2. Helgeland Landbruksrådgivning Vedtekter Vedtak ( Enstemmig): Det gis tilslutning til foreliggende forslag fra styret. Saken tas opp på ekstraordinært årsmøte. Sak 10 Innkomne saker: Det var ikke meldt inn saker til årsmøtet. Årsmøteforedragene var: Knut Alsaker 15 % økolandbruk i 2015 hva gjør forsøksringen? Kolbjørn Eriksen Kløver økt aktualitet Resultat fra potetforsøk på Sør-Helgeland 2008 POTETSORTER I ØKOLOGISK DYRKING Sorten Oleva utmerket seg og gav størst totalavling og slagbar avling. Den utmerket seg også med høyt tørrstoffinnhold. Tørrstoffinnholdet var like stort som for Troll. Sorten Troll er en av hovedsortene i økologisk dyrking, spesielt pga sine gode egenskaper mot tørråte og runde form som gir godt sorteringsutbytte Resultater fra felt hos Steve Saltermark, Brønnøy. Sort Avling, kg pr dekar og relativ avling Tørrstoff Total Rel avl Salgbar Rel avl % Troll ,6 Asterix ,5 Folva ,2 Oleva ,8 Peik ,9 Sava ,0 NCT ,1 Mozart ,9 Feltet ble anlagt den 23. mai på økologisk areal hos Steve Saltermark, Brønnøy. Feltet ble gjødslet med 2 tonn storfe blautgjødsel. Forgrøde var potet. Jordtypen er siltig mellomsand med moldinnhold på 4,5-12 %. ph ligger på 7 og er høyt mtp på potetdyrking. Feltet ble høstet 18. september. Feltet hadde litt ujamn rismengde. Denne kunne ikke knyttes opp til sortsforskjeller, men var mer en indikasjon på variabel jordstruktur. Under høsting viste jorda en klart dårligere jordstruktur på de stedene hvor rismengden hadde vært minst. Vekstsesongen 2008 viste mye tørråte og feltet ble raskt nedsmittet av tørråte rett før høsting.

5 Resultater Totalavlingen i feltet varierte mye mellom de ulike sortene. Nummersorten NCT hadde lavest avling med 2320 kg/daa, mens sorten Oleva hadde størst avling med 4472 kg/daa. Feltet hadde en høy andel småpoteter som gav betydelig mindre salgbar avling. Sorten Oleva hadde størst salgbar avling med 3336 kg/daa. Det er 78 % større avling enn sorten Troll. En ny sort, Mozart, hadde 17 % større avling en Troll. Denne sorten hadde den laveste knollanseting pr plante, noe som gav minst andel småpoteter. Tørrstoffinnholdet varierte noe mellom sortene. Sorten Oleva og Troll hadde høyest tørrstoffinnhold på nesten 25%. Konklusjon Sorten Oleva viser et bra avlingspotensial under økologisk dyrking, og er en aktuell sort for dyrking i vårt område. Ved valg av potetsorter til økologisk dyrking bør man velge sorter som har gode egenskaper til å utnytte husdyrgjødsel samt har god resistens mot tørråte. Forsøket viser at man kan produsere gode avlinger med næring i fra 2 tonn storfe blautgjødsel. Like viktig er det å sikre god jordstruktur ved økologisk drift slik at planterøttene får tak i all næringen. Selges Ottar Flostrand, Brønnøy, Tlf lysgroingskasser til potet. Arne Daleng, Vefsn, Tlf Rundballer fra 1. slått. God kvalitet, ensileringsmidler ikke tilsatt. Medlemskontingent 2009 Innkreving Årsmøte har vedtatt følgende kontingent for 2009: Arealklasse Kr. < 100 daa daa 1800 > 300 daa 2400 For de som har banktrekk i bank så vil kontingenten bli trukket pr Kvittering vil bli oversendt sammen med ringnytt nr 2. For de øvrige så vedlegges faktura på årets kontingent. Betalingsfrist er satt til Dersom det er noen medlemmer som har endret sine arealer slik at man skal kreves kontingent i en annen klasse, vennligst ta kontakt så ordnes det. Nye e-postadresser I forbindelse med at vårt sentralledd byttet navn fra Landbrukets forsøksringer (LFR) til Norsk Landbruksrådgivning (NLR) i fjor, endres nå også våre e-postadresser. De gamle adressene vil virke ut året, men vi oppfordrer dere til å oppdatere kontaktlistene med våre nye adresser allerede nå. Se forsiden av medlemsskrivet for våre nye e-postadresser.

6 Rådgiving i økologisk landbruk på Helgeland Vefsna forsøksring har som fokus sine medlemmers behov. Vi skal dekkes medlemmenes behov for rådgiving innefor fagområdene jord- og plantekultur. Det betyr at vi tilbyr den samme rådgivingen uavhengig hva slags driftsform man har. De som har økologisk drift skal få like god rådgiving som de som driver konvensjonell drift. Til å gi denne rådgivingen har Vefsna Forsøksring god faglig kompetanse innenfor området slik at dere skal være sikret best mulig rådgiving. Det er ringleder Knut Alsaker som holder til på Vefsna Forsøksring sitt kontor i Brønnøysund, som har ansvaret for rådgivingen innen økologisk landbruk i hele Vefsna Forsøksring sitt område. I tillegg til vanlig rådgiving innen økologisk drift tilbyr vi interesserte gårdbrukere Gratis Førsteråd (GFR). GFR er en gratis og uforpliktende vurdering av gårdens egnethet for økologisk drift. Tilbudet omfatter GFR som passer for de som driver planteproduksjon og kjøttproduksjon på storfe og gris, GRF Melk som er for de som driver med melkeproduksjon og GFR Sau som er for de som driver med sau. Gratis Førsteråd er et tilbud til gårdbrukere som ønsker en vurdering av gården sin egnethet for økologisk drift. Kartleggingen tar for seg de agronomiske forholdene, tilskuddordninger, regelverk etc. Tilbudet passer for de som driver planteproduksjon og/eller har kjøttproduksjon på storfe/gris. Driver du med melkeproduksjon er GFR Melk et tilbud til deg. Tine-rådgiver og ringleder kommer på gårdsbesøk for å vurdere mulighetene for økologisk drift. Tine-rådgiveren setter opp en økonomisk kalkyle (ØRT) for å se hvordan økonomien vil bli etter en omlegging og ringlederen gir ei agronomisk tilråding. Videre gjøres den en vurdering av hvordan fjøset er egnet, regelverk for økologisk drift og tilskuddordninger. På besøk to går man gjennom resultatene av vurderingen som er gjort med tanke på økologisk drift. GFR Sau er et tilbud til de som driver med sau og som ønsker en vurdering av muligheten for omlegging til økologisk drift. Det gjøres en vurdering av gårdens ressurser innen areal, hvilke utfordringer er det for å lykkes, hvordan blir økonomien etter omlegging, hvordan er fjøset mitt egnet, hvordan er regelverket og tilskuddordninger. Dette er spørsmål som du vil få svar på ved et GFR sau besøk. Synes du dette høres interessant ut og ønsker svar på hvordan gården din egner seg til økologisk drift? Ta kontakt med fagansvarlig Knut Alsaker i Forsøksringen, tlf Gjødselplan 2009 påminnelse GJØDSLINGSPLANLEGGING PÅ SØR-HELGELAND Gjødslingsplanleggingen for medlemmene på Sør-Helgeland pågår for fullt. I ringnytt nr 4/2008 var det skjema for å fylle ut mtp gjødslingsplan for Dette er det mange som har glemt. De som har e-post har nå blitt minnet på dette. De øvrige har fått påminnelse pr brev. For at vårt arbeid skal gå så raskt som mulig er det viktig at dere følger opp slik at vi ikke trenger å bruke unødvendig tid på purringer. De som har fått tatt ut jordprøver i fjor høst skal også melde tilbake slik at gjødslingsplan kan settes opp på forhånd før besøk. Da kan vi bruke besøket til å diskutere/vurdere strategivalg samt at innkjøp av gjødsel etc kanskje må gjøres før besøket.

7 Vi vil presisere at i følge forskrift om gjødslingsplanlegging har alle foretak som disponerer husdyrgjødsel fra mer enn 5 gjødseldyrenheter har krav til årlig gjødslingsplan. De foretak som har en enkel driftsform, liten variasjon i arealbruken eller ekstensiv driftsform, slik at gjødslingsbehovet varierer svært lite for de enkelte skiftene fra år til år, kan søke kommunen om å få godkjent gjødslingsplan med inntil 5 års varighet. Har du ingen slik godkjennelse har du krav til årlig gjødslingsplan. Pass på slik at du ikke får trekk av produksjonstilskudd for manglende gjødslingsplan. GJØDSELPLANLEGGING PÅ INDRE STRØK De fleste bestilte gjødselplaner er nå produsert og utsendt. Dersom du ikke har bestilt, men ønsker at vi skal sette opp din gjødselplan, ber vi om at du tar kontakt snarest. Bestilling av gjødselplan kan gjøres på en av følgende måter: Fyll ut og send inn skjema som fulgte med forrige medlemsskriv. Last ned skjema fra nettsiden (http://nordland.lfr.no), eller be om å få dette tilsendt på e-post. Fyll ut skjema og send det inn pr e-post eller vanlig post. Fyll ut skjemaet gjødselplannotater som medfulgte forrige gjødselplan, og send dette inn. Ring oss, og oppgi nødvendige opplysninger pr. telefon. Medlemmer i Grane, Vefsn og Hattfjelldal bestiller gjødselplanene på kontoret på Trofors, mens medlemmer i Sør- Helgelandsområdet bestiller sin gjødselplan på kontoret i Brønnøy. Adresser og telefonnummer finner du på fremsiden av dette medlemsskrivet. Excel-kurs, kanskje noe for deg? Excel er et allsidig program i den populære programpakken Office fra Microsoft. Dette er hovedsakelig et regneark, men har også en rekke andre bruksområder. I første omgang tilbyr vi kurs i Hattfjelldal, og vi håper å få arrangert kurset tett etter påske. Kurssted og eksakt tidspunkt vil bli tilpasset ønsker til deltakerne. For at vi skal kunne kjøre kurset er vi avhengig av minimum 6 deltakere. I tillegg til konkret påmelding fra Hattfjelldal så vil en også be om respons fra andre interesserte i andre kommuner kurs vil kunne arrangeres i alle kommunene ved interesse. Kursavgift (Inkl. lærebok): Medlemmer*) kr 800,00 Ikke medlemmer kr 1000,00 Dersom flere fra samme husholdning deltar på kurs, vil det være mulig å dele lærebok. Denne koster kr 200,- og vil bli trukket fra kursavgiften fra og med 2. deltaker, dersom det er aktuelt å dele på boken. *) Alle beboere på gård som er medlem, anses som medlem. Varighet: 12 timer Nødvendige forkunnskaper: Grunnleggende bruk av PC/Windows

8 Kursinnhold: Arbeide med regneark Formler og funksjoner Redigere regneark Formatere regneark Sideoppsett Arbeidsbok og ark Diagrammer Spesielle behov Åkersprøyteinfo Autorisasjonsordningen Plantevern Her kommer diverse info som er plantevernrelatert. Alle åkersprøyter skal funksjonstestes hvert 5 år. Dette er obligatorisk. Forsøksringen har utstyr for slik testing, og vil i 2009 følge opp alle som stod på venteliste i Skulle det være andre som har behov for slik testing gi beskjed så får vi samordnet transport best mulig. Pris for denne tjenesten er: o Medlemmer 1500 kr o Ikke medlemmer 1900 kr Info om ordninga se Plantevernmidler / Funksjonstesting Noen nettstedstips som er plantevernrelatert. o Alle manualer for gamle og nye sprøyter +++ o proyte.no Mye rimelig ekstrautstyr til sprøyte samt slitedeler, skumutstyr, reintvasstank, sprøytejournal o kk Diverse info o Info om alle plantevernmidler med utvidet info o Info om skadegjørere plantesykdommer, skadedyr og ugras i alle kulturer Om prisutvikling på ensidige N-gjødselslag Prisene på de rene nitrogengjødseltypene følger ikke Fullgjødslas prissystem, men prissving- ninger i Europa, dvs at vi får nye priser hver måned. De siste månedene har vi sett en reduksjon i prisen, og siden nyttår er prisene på OPTI NS (4) redusert med 89 kr/100 kg vare (27 %). OPTI-KAS har fått en like stor prisreduksjon (28 %), mens CAN N27 har fått en marginal reduksjon i prisen (8 %).

9 Prisutvikling N-gjødsel kr/100 kg vare CAN N27 OPTI-KAS OPTI-NS (4) Figur: Prisutvikling fra 1. januar til 1. mars 2009 på gjødselsortene CAN N27, OPTI-KAS og OPTI-NS (4). De rene nitrogengjødseltypene har et høyt innhold av nitrogen (27 %), og dersom en ser på pris pr. kg N fremstår de som svært rimelige i forhold til Fullgjødsel og Kalksalpeter. I kombinasjon med husdyrgjødsel gir de et rimelig gjødselalternativ. NB! Jordprøver bør alltid ligge til grunn for valg av gjødseltyper. Ta gjerne kontakt med forsøksringen for en diskusjon om disse gjødseltypene kan være aktuelle på din gård. Pris kg N 30,00 26,19 25,00 20,00 17,10 17,11 20,42 15,00 10,00 11,85 11,85 12,22 5,00 0,00 CAN N27 OPTI-KAS OPTI-NS (4) KALKSALPETER Fullgjødsel Fullgjødsel Fullgjødsel Figur: Pris pr kg N ved utvalgte gjødselsorter pr mars Prisene er uten termintillegg og fraktkostnader.

10 Mekaniseringsrådgivning En viser til info i ringnytt nr 2/2008. En gjentar at det er inngått en avtale med firmaet Kompass AS på Sømna ved Stein Åge Reppe Karlsen, tlf Denne avtalen gir alle våre medlemmer rett til individuell rådgivning på områdene innendørsmekanisering (I-mek) samt jordbrukets feltmaskiner, dvs all mekanisering fra jordarbeiding til innhøsting. Gjennom avtalen gis våre medlemmer rett til gratis rådgivning begrenset oppad til 1, 5 time/ medlem enten ved telefonkonsultasjon eller kontorbesøk. Tidsbruk utover dette faktureres den enkelte. Fra ringen sin side er vi meget tilfreds med at vi gjennom denne avtalen sikrer våre medlemmer faglig høykvalitetsrådgivning på disse fagområder. Daglig leder Svein Åge R. Karlsen er utdannet innenfor landbruksteknikk fra Norges Landbrukshøyskole i slutten av 1980-tallet. Firmaet Kompass AS driver sin hovedaktivitet innen rådgiving og planlegging innen bygningsteknikk, og er vel kjent innen planleggings/ prosjekteringsoppdrag i hele Nordland. Arrangementer underveis FAGMØTE SELVBYGGERFJØS - RUNDTØMMER Det avholdes fagmøte torsdag kl , Rica Hotell Sandnessjøen. Gratis adgang. Tema er: Rundtømmerfjøs. Konstruksjon og funksjonalitet Tømmer fra Helgelandsskogene, sitkagran og annet virke egnethet for rundtømmerfjøs Byggekostnader og lønnsomhet Nærmere info: Landbruks- og miljøvernsjef Hans Løvmo, Tlf FAGMØTER RIKTIG GJØDSLING I PRAKSIS Forsøksringen planlegger sammen med Bioforsk, Yara og Norges Vel en runde med fagmøter i perioden Nærmere info kommer over påsken.

Vefsna Forsøksring. Innhold: Fôr ønskes kjøpt Arrangementer i løpet av våren og sommeren

Vefsna Forsøksring. Innhold: Fôr ønskes kjøpt Arrangementer i løpet av våren og sommeren Vefsna Forsøksring Ring nytt Nr 2/2009 April ******************************************************** Innhold: Innkalling til stiftelsesmøte Helgeland Landbruksrådgivning 30.04.09 Referat fra ekstraordinært

Detaljer

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår!

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår! Tunrappen Nr 3/2010 November ********************************************** Innhold: Situasjonsrapport Gjødselplan 2011 Gjødselinnkjøp. Når? Konsolidering på Sør-Helgeland - aksjon Bedre rådgivningstilbud

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11.

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. februar Innkalling til årsmøte 27/2 i Bodø Fra Våronnmøtet på Halsa

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken org. nr. 969 188 732 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30. november 2015 NLR Viken er en medlemsorganisasjon tilknyttet Norsk Landbruksrådgiving. 1 Virksomhet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord.

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord. VEDTEKTER FOR Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) Helgeland avdeling (Mønstervedtekter vedtatt i Hovedstyret 2.2.1993) 1 NAVN Avdelingens navn er: Tekna Helgeland avdeling. Avdelingen er

Detaljer

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et Vedlegg 2 a Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Innhold: Fusjon med Aust-Agder forsøksring fra nyttår Økologisk landbruk Faste tilbud Kontakt oss System og priser for gjødselplanlegging

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving

Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving (Endret siste gang 23. mars 2006) 1 Formål Formålet til landbruksrådgivingen er å utføre forsøk, prøvetaking, registreringer, driftsøkonomiske granskinger eller

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 25.febr. 2017

Referat fra Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 25.febr. 2017 Referat fra Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 25.febr. 2017 Møtet ble avholdt på Budor Skistadion - Klubbhuset med 41 medlemmer til stede. Det ble servert suppe, rundstykker, kaffe og kake før årsmøtet

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

lnstruks for valgkomitéen for medlemmer av styre i [HK Holding (Vedtatt av bedriftsforsamlingen [dato])

lnstruks for valgkomitéen for medlemmer av styre i [HK Holding (Vedtatt av bedriftsforsamlingen [dato]) D. lnstruks for valgkomitéen for medlemmer av styre i [HK Holding AS] (Vedtatt av bedriftsforsamlingen [dato]) 1. INNLEDNING 1.1 Valgkomitèen for medlemmer av styret i Helgeland Kraft Holding AS ("Valgkomitéen")

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA Forslag dato 07.11.16 1 Virksomhet Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall. Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Fagmøter 10-13 november Gjødsel med nogo attåt Folkemøte i Susendal

Fagmøter 10-13 november Gjødsel med nogo attåt Folkemøte i Susendal Vefsna Forsøksring Ring nytt Nr 4/2008 Oktober ******************************************************** Innhold: Fagmøter 10-13 november Gjødsel med nogo attåt Folkemøte i Susendal o Professor Reidar Almås,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

OBS.: Du finner Salten forsøksrings nye kontorlokaler i Moloveien 10 i Statens Hus.

OBS.: Du finner Salten forsøksrings nye kontorlokaler i Moloveien 10 i Statens Hus. Medlemsblad for SALTEN FORSØKSRING Nr 1 31. januar 2008 Innhold i dette medlemsbladet: Innkalling til årsmøte i Salten forsøksring mandag 25. februar klokka 11.00 på Fauske Hotell side 2 Forslag å slå

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr. 971 486 120 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 18.12.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Medlem i NORGES LUFTSPORTSFORBUND / NORSK AERO KLUBB

Medlem i NORGES LUFTSPORTSFORBUND / NORSK AERO KLUBB Vedtekter for Røyken og Hurum Modellflyklubb Stiftet 27.11.2001 1. Klubbens formål Klubbens formål er ved samarbeid og kameratskap å være et samlingspunkt for modellflyinteressert ungdom og voksne i Røyken

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord,

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Bohgbyggelaget NoTd Protokoll Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Torsdag, 16. april 2015, kl 19.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord.

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013 Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel Sjusjøen Fjellkirke 27. juli 2013 Årsmøtet ble åpnet kl. 16:05 av Bjørn Egil Skar som ønsket alle velkommen og orienterte om tilleggsdokumentene og aktuelle saker.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

VEDTEKTER. for interesselaget

VEDTEKTER. for interesselaget VEDTEKTER for interesselaget STORHAUG HYTTEFORENING Formål Interesselaget Storhaug hytteforening er en sammenslutning av hytteeiere som har som formål å sikre god helårs atkomst til sine hytter, god og

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte Vedtekter Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte 16.3.1979, og sist revidert på årsmøte 9.3.2016. 1 NAVN Foreningens navn er KranTeknisk Forening (KTF). KTF er en sammenslutning (forening) av medlemmer

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKET STORBAKKEN BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKET STORBAKKEN BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKET STORBAKKEN BARNEHAGE SA Adresse: Telefon: E-mail: Flatsetbakken 8 715 26191 6523 FREI Fax: 715 26192 storbakken@barnehage.no 1 VEDTEKTER for samvirkeforetaket Storbakken barnehage

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

region Østlandet VEDTEKTER

region Østlandet VEDTEKTER region Østlandet VEDTEKTER Vedtatt på stiftelsesmøte 3. april 2013 Revidert og vedtatt på årsmøte 18. februar 2016 Vedtekter for foreningen «Hjernesvulstforeningen region Østlandet» 1 Lokallagets navn

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Organisasjon og virkeområde... 3 1-2 Formål... 3 1-3 Definisjoner...

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013)

LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013) LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013) Lover for Salten Fuglehundklubb stiftet 22.1.1998 Vedtatt av årsmøtet den 5.3.2013 med senere endringer, senest av 30.08.2013. Lovene er godkjent

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Gauselbakken Barnehage SA

Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Vedtekter for Gauselbakken Barnehage SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 25.september 2012 Versjons historie (siste på topp) Dato Ver Navn Beskrivelse

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

VEDTEKTER FOR.. VEILAG

VEDTEKTER FOR.. VEILAG Vedtatt på 1. ordinære årsmøte 2001. VEDTEKTER FOR.. VEILAG 1 Formål Veilaget skal stå for den daglige driften av de veiene som er omfattet av veilaget, jf 2. Veilaget skal sørge for at veiene er i forsvarlig

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen!

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen! Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving Torsdag 5. mars kl. 19.00, Grønt Fagsenter Hvam - Din mulighet til å påvirke! Før selve årsmøtet blir det et foredrag om : Landskap i endring v/oskar

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

Lover for Agder Fuglehundklubb

Lover for Agder Fuglehundklubb Lover for Agder Fuglehundklubb Lover for Agder Fuglehundklubb. Klubb stiftet 3. april 1960. Vedtatt av årsmøtet den 27.02.2013. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29.05.2013. Kap 1 Innledende

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning - 2010 Side 1

ÅRSMELDING 2010. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning - 2010 Side 1 ÅRSMELDING 2010 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Styreleders kommentar Melding om virksomheten Regnskap 2010 Budsjett 2011 Arbeidsplan 2011 Valgkomiteens forslag Forslag om vedtektsendring årsmøterepresentasjon

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste 6.Juli.2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: - Roger Nikolai Jakobsen, Bente Gudding Jakobsen Forslag til vedtekter for Selbusjøen

Detaljer

VEDTEKTER. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

VEDTEKTER. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for samvirkeforetaket Utsikten barnehage SA, org. nr. 888 092 692 vedtatt på konstituerende årsmøte 16. mars 2005, sist endret på årsmøtet 17. mars 2016 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet 13.06.2015 Vedtatt av årsmøtet den 13.06.2015 med senere endringer, senest av 13.06.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den xx.xx.xxxx Kap 1 Innledende

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING Den 23. august 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fagerheimskogens Velforening. Møtet ble avholdt i Fagerheimparken og invitasjon til møtet ble sendt

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LYME BORRLIOSE-FORENING

VEDTEKTER FOR NORSK LYME BORRLIOSE-FORENING VEDTEKTER FOR NORSK LYME BORRLIOSE-FORENING 1 Navn Norsk Lyme Borreliose-Forening 2 Formål Norsk Lyme Borreliose-Forening er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle som er blitt langvarig/kronisk

Detaljer

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Langfredag 29. mars 2013 kl. 1600 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fåvang Østfjell Hytteforening i sportskapellet på Gullhaugen. Mer enn 100 hytteeiere

Detaljer