Vefsna Forsøksring. Innhold:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vefsna Forsøksring. Innhold:"

Transkript

1 Vefsna Forsøksring Ring nytt Nr 1/2009 Mars ******************************************************** Innhold: Innkalling til ekstraordinært årsmøte Referat fra ordinært årsmøte Resultat fra potetforsøk på Sør-Helgeland 2008 Selges Medlemskontingent 2009 Innkreving Nye e-postadresser Rådgiving i økologisk landbruk på Helgeland Gjødselplan 2009 påminnelse Excel-kurs, kanskje noe for deg? Åkersprøyteinfo Autorisasjonsordningen - Plantevern Om prisutvikling på ensidige N-gjødselslag Mekaniseringsrådgivning Arrangementer underveis Vennlig hilsen Hovedkontor, Trofors Avdelingskontor Brønnøy Postadresse Vefsna Forsøksring 8680 TROFORS Vefsna Forsøksring Gårdsøyvn BRØNNØYSUND Telefon Mob. Atle: Mob. Knut: Faks Mob. Kolbjørn: Styret E-postadresser ansatte Pål Ove Wika: Grane Kolbjørn: Jo Sjåvik: Hattfjelldal Atle: Eiliv Remmen: Vefsn Knut: Hjemmeside: e-post:

2 Innkalling til ekstraordinært årsmøte Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte i Vefsna Forsøksring torsdag kl på Kommunehuset Trofors. Bakgrunn for møtet er følgende. Det var til de ordinære årsmøter i Vefsna Forsøksring, , og Hemnes og Rana Forsøksring, , framlagt en sak om fusjon mellom disse enheter med virkning fra Begge årsmøtene gav enstemmig sin tilslutning til fordel for fusjon mellom disse enheter ihht fusjonsavtale og forslag til vedtekter. Ringenes vedtekter stiller imidlertid krav om særskilt handtering av saker som denne. Vedtektene for Vefsna Forsøksring, 9 lyder: Når ikke annet er bestemt, avgjøres saken med absolutt flertall av de frammøtte. Saker som styret anser for spesielt viktige, kan bare avgjøres når minst halvparten av medlemmene er til stede og med minst 2/3 flertall av de frammøtte. Er møtet ikke beslutningsdyktig i viktige saker, kan nytt møte sammenkalles med 14 dagers varsel. Sakene kan da avgjøres med simpelt flertall av de frammøtte. I og med at frammøtet ved de ordinære årsmøtene ikke var stort nok, må det gjennomføres ekstraordinære årsmøter for å sluttbehandle fusjonsspørsmålet. I samsvar med vedtektene avgjøres da saken med simpelt flertall av de frammøtte. Saksliste for dette møtet er: Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2. Valg av møteleder og sekretær Sak 3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen Sak 4. Fusjon mellom Vefsna Forsøksring og Hemnes og Rana Forsøksring Sak 5. Fremme forslag på kandidater til interimstyret. Styrets innstilling til sak 4 er: Det gjennomføres fusjon, med virkning fra , mellom disse to enheter i samsvar med følgende dokumenter: 1. Helgeland Landbruksrådgivning. Fusjonsavtale mellom Vefsna Forsøksring og Hemnes og Rana Forsøksring. 2. Helgeland Landbruksrådgivning. Vedtekter. Fusjonsdokumentene finner du i den ordinære årsmelding. Denne er sendt alle medlemmer samt er utlagt på nett, se Dersom årsmøtet i sak 4 går inn for fusjon, så skal årsmøtet under sak 5 foreslå kandidater til følgende verv i interimstyreperioden hvor selve valget skjer på stiftelsesmøte som avholdes innen : Ett styremedlem - Fra region Vefsn (Vefsn, Grane og Hattfjelldal) Ett varastyremedlem - Fra region Vefsn (Vefsn, Grane og Hattfjelldal) Ett styremedlem - Fra region Sør-Helgeland (Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad) Ett varastyremedlem - Fra region Sør-Helgeland (Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad) 2 valgkomitemedlemmer - En fra hver av regionene Vefsn og Sør-Helgeland 2 varamedlemmer til valgkomiteen - En fra hver av regionene Vefsn og Sør-Helgeland

3 I anledning disse valg, gjør en særlig oppmerksom på at referansegruppen fra Sør-Helgeland er invitert til å foreslå kandidater fra Sør-Helgeland. Som medlemmer av denne referansegruppen er : Bernt Skarstad - Bindal Helge Larsen - Vega Inge Kristoffersen - Brønnøysund Sturla Grønbech - Vevelstad Snorre Warholm - Sømna Leder En vil sterkt oppfordre våre medlemmer på Sør-Helgeland til å kontakte referansegruppen dersom de har forslag på personer som kan være aktuelle. Referansegruppen tar sikte på å holde møte i uke 13, etter 23 mars. Referat fra ordinært årsmøte Årsmøtet ble avviklet på Kommunehuset, Grane, kl fremmøtte, hvorav 7 medlemmer. Sak 1. Valg av møteleder og referent. Vedtak (Enstemmig): Pål Ove Wika ble valgt til møteleder. Kolbjørn Eriksen ble valgt til referent. Sak 2. Valg av medlemmer til å underskrive protokollen. Vedtak (Enstemmig): Jan Einar Hiller og Magnus Myrvoll ble valgt til protokollunderskrivere Sak 3. Årsmelding for Vedtak (Enstemmig): Fremlagt årsmelding ble godkjent Sak 4. Regnskap for Vedtak (Enstemmig): Fremlagt årsmelding ble godkjent Sak 5. Budsjett for Vedtak (Enstemmig): Fremlagt budsjett ble godkjent, herunder med en økning av grunnkontingenten fra 1700 til 1800 kr. Sak 6. Arbeidsplan for Vedtak (Enstemmig): Fremlagt arbeidsplan for 2009 ble godkjent. Sak 7. Valg Vedtak (Enstemmig): Styreleder Pål Ove Wika To styremedlemmer Pål Ove Wika og Eiliv Remmen Vararepr til styret 1. Bjørn Arne Gryteselv 2. Finn David Lund 3. Karl Petter Trondmo Revisor Lyder Sund Johan Granmo Medlem valgkomiteen Erik Paulsen Varamedlem valgkomiteen Arne Lien

4 Sak 8. Godtgjørsle til ringens tillitsvalgte. Vedtak (Enstemmig): Fremlagt forslag vedtatt. Sak 9. Fusjon mellom Vefsna Forsøksring og Hemnes og Rana Forsøksring: Foreliggende forslag fra styret er: Det gjennomføres fusjon med virkning fra , mellom disse to enheter i samsvar med følgende dokumenter: 1. Helgeland Landbruksrådgivning Fusjonsavtale mellom Vefsna Forsøksringt og Hemnes og Rana Forsøksring 2. Helgeland Landbruksrådgivning Vedtekter Vedtak ( Enstemmig): Det gis tilslutning til foreliggende forslag fra styret. Saken tas opp på ekstraordinært årsmøte. Sak 10 Innkomne saker: Det var ikke meldt inn saker til årsmøtet. Årsmøteforedragene var: Knut Alsaker 15 % økolandbruk i 2015 hva gjør forsøksringen? Kolbjørn Eriksen Kløver økt aktualitet Resultat fra potetforsøk på Sør-Helgeland 2008 POTETSORTER I ØKOLOGISK DYRKING Sorten Oleva utmerket seg og gav størst totalavling og slagbar avling. Den utmerket seg også med høyt tørrstoffinnhold. Tørrstoffinnholdet var like stort som for Troll. Sorten Troll er en av hovedsortene i økologisk dyrking, spesielt pga sine gode egenskaper mot tørråte og runde form som gir godt sorteringsutbytte Resultater fra felt hos Steve Saltermark, Brønnøy. Sort Avling, kg pr dekar og relativ avling Tørrstoff Total Rel avl Salgbar Rel avl % Troll ,6 Asterix ,5 Folva ,2 Oleva ,8 Peik ,9 Sava ,0 NCT ,1 Mozart ,9 Feltet ble anlagt den 23. mai på økologisk areal hos Steve Saltermark, Brønnøy. Feltet ble gjødslet med 2 tonn storfe blautgjødsel. Forgrøde var potet. Jordtypen er siltig mellomsand med moldinnhold på 4,5-12 %. ph ligger på 7 og er høyt mtp på potetdyrking. Feltet ble høstet 18. september. Feltet hadde litt ujamn rismengde. Denne kunne ikke knyttes opp til sortsforskjeller, men var mer en indikasjon på variabel jordstruktur. Under høsting viste jorda en klart dårligere jordstruktur på de stedene hvor rismengden hadde vært minst. Vekstsesongen 2008 viste mye tørråte og feltet ble raskt nedsmittet av tørråte rett før høsting.

5 Resultater Totalavlingen i feltet varierte mye mellom de ulike sortene. Nummersorten NCT hadde lavest avling med 2320 kg/daa, mens sorten Oleva hadde størst avling med 4472 kg/daa. Feltet hadde en høy andel småpoteter som gav betydelig mindre salgbar avling. Sorten Oleva hadde størst salgbar avling med 3336 kg/daa. Det er 78 % større avling enn sorten Troll. En ny sort, Mozart, hadde 17 % større avling en Troll. Denne sorten hadde den laveste knollanseting pr plante, noe som gav minst andel småpoteter. Tørrstoffinnholdet varierte noe mellom sortene. Sorten Oleva og Troll hadde høyest tørrstoffinnhold på nesten 25%. Konklusjon Sorten Oleva viser et bra avlingspotensial under økologisk dyrking, og er en aktuell sort for dyrking i vårt område. Ved valg av potetsorter til økologisk dyrking bør man velge sorter som har gode egenskaper til å utnytte husdyrgjødsel samt har god resistens mot tørråte. Forsøket viser at man kan produsere gode avlinger med næring i fra 2 tonn storfe blautgjødsel. Like viktig er det å sikre god jordstruktur ved økologisk drift slik at planterøttene får tak i all næringen. Selges Ottar Flostrand, Brønnøy, Tlf lysgroingskasser til potet. Arne Daleng, Vefsn, Tlf Rundballer fra 1. slått. God kvalitet, ensileringsmidler ikke tilsatt. Medlemskontingent 2009 Innkreving Årsmøte har vedtatt følgende kontingent for 2009: Arealklasse Kr. < 100 daa daa 1800 > 300 daa 2400 For de som har banktrekk i bank så vil kontingenten bli trukket pr Kvittering vil bli oversendt sammen med ringnytt nr 2. For de øvrige så vedlegges faktura på årets kontingent. Betalingsfrist er satt til Dersom det er noen medlemmer som har endret sine arealer slik at man skal kreves kontingent i en annen klasse, vennligst ta kontakt så ordnes det. Nye e-postadresser I forbindelse med at vårt sentralledd byttet navn fra Landbrukets forsøksringer (LFR) til Norsk Landbruksrådgivning (NLR) i fjor, endres nå også våre e-postadresser. De gamle adressene vil virke ut året, men vi oppfordrer dere til å oppdatere kontaktlistene med våre nye adresser allerede nå. Se forsiden av medlemsskrivet for våre nye e-postadresser.

6 Rådgiving i økologisk landbruk på Helgeland Vefsna forsøksring har som fokus sine medlemmers behov. Vi skal dekkes medlemmenes behov for rådgiving innefor fagområdene jord- og plantekultur. Det betyr at vi tilbyr den samme rådgivingen uavhengig hva slags driftsform man har. De som har økologisk drift skal få like god rådgiving som de som driver konvensjonell drift. Til å gi denne rådgivingen har Vefsna Forsøksring god faglig kompetanse innenfor området slik at dere skal være sikret best mulig rådgiving. Det er ringleder Knut Alsaker som holder til på Vefsna Forsøksring sitt kontor i Brønnøysund, som har ansvaret for rådgivingen innen økologisk landbruk i hele Vefsna Forsøksring sitt område. I tillegg til vanlig rådgiving innen økologisk drift tilbyr vi interesserte gårdbrukere Gratis Førsteråd (GFR). GFR er en gratis og uforpliktende vurdering av gårdens egnethet for økologisk drift. Tilbudet omfatter GFR som passer for de som driver planteproduksjon og kjøttproduksjon på storfe og gris, GRF Melk som er for de som driver med melkeproduksjon og GFR Sau som er for de som driver med sau. Gratis Førsteråd er et tilbud til gårdbrukere som ønsker en vurdering av gården sin egnethet for økologisk drift. Kartleggingen tar for seg de agronomiske forholdene, tilskuddordninger, regelverk etc. Tilbudet passer for de som driver planteproduksjon og/eller har kjøttproduksjon på storfe/gris. Driver du med melkeproduksjon er GFR Melk et tilbud til deg. Tine-rådgiver og ringleder kommer på gårdsbesøk for å vurdere mulighetene for økologisk drift. Tine-rådgiveren setter opp en økonomisk kalkyle (ØRT) for å se hvordan økonomien vil bli etter en omlegging og ringlederen gir ei agronomisk tilråding. Videre gjøres den en vurdering av hvordan fjøset er egnet, regelverk for økologisk drift og tilskuddordninger. På besøk to går man gjennom resultatene av vurderingen som er gjort med tanke på økologisk drift. GFR Sau er et tilbud til de som driver med sau og som ønsker en vurdering av muligheten for omlegging til økologisk drift. Det gjøres en vurdering av gårdens ressurser innen areal, hvilke utfordringer er det for å lykkes, hvordan blir økonomien etter omlegging, hvordan er fjøset mitt egnet, hvordan er regelverket og tilskuddordninger. Dette er spørsmål som du vil få svar på ved et GFR sau besøk. Synes du dette høres interessant ut og ønsker svar på hvordan gården din egner seg til økologisk drift? Ta kontakt med fagansvarlig Knut Alsaker i Forsøksringen, tlf Gjødselplan 2009 påminnelse GJØDSLINGSPLANLEGGING PÅ SØR-HELGELAND Gjødslingsplanleggingen for medlemmene på Sør-Helgeland pågår for fullt. I ringnytt nr 4/2008 var det skjema for å fylle ut mtp gjødslingsplan for Dette er det mange som har glemt. De som har e-post har nå blitt minnet på dette. De øvrige har fått påminnelse pr brev. For at vårt arbeid skal gå så raskt som mulig er det viktig at dere følger opp slik at vi ikke trenger å bruke unødvendig tid på purringer. De som har fått tatt ut jordprøver i fjor høst skal også melde tilbake slik at gjødslingsplan kan settes opp på forhånd før besøk. Da kan vi bruke besøket til å diskutere/vurdere strategivalg samt at innkjøp av gjødsel etc kanskje må gjøres før besøket.

7 Vi vil presisere at i følge forskrift om gjødslingsplanlegging har alle foretak som disponerer husdyrgjødsel fra mer enn 5 gjødseldyrenheter har krav til årlig gjødslingsplan. De foretak som har en enkel driftsform, liten variasjon i arealbruken eller ekstensiv driftsform, slik at gjødslingsbehovet varierer svært lite for de enkelte skiftene fra år til år, kan søke kommunen om å få godkjent gjødslingsplan med inntil 5 års varighet. Har du ingen slik godkjennelse har du krav til årlig gjødslingsplan. Pass på slik at du ikke får trekk av produksjonstilskudd for manglende gjødslingsplan. GJØDSELPLANLEGGING PÅ INDRE STRØK De fleste bestilte gjødselplaner er nå produsert og utsendt. Dersom du ikke har bestilt, men ønsker at vi skal sette opp din gjødselplan, ber vi om at du tar kontakt snarest. Bestilling av gjødselplan kan gjøres på en av følgende måter: Fyll ut og send inn skjema som fulgte med forrige medlemsskriv. Last ned skjema fra nettsiden (http://nordland.lfr.no), eller be om å få dette tilsendt på e-post. Fyll ut skjema og send det inn pr e-post eller vanlig post. Fyll ut skjemaet gjødselplannotater som medfulgte forrige gjødselplan, og send dette inn. Ring oss, og oppgi nødvendige opplysninger pr. telefon. Medlemmer i Grane, Vefsn og Hattfjelldal bestiller gjødselplanene på kontoret på Trofors, mens medlemmer i Sør- Helgelandsområdet bestiller sin gjødselplan på kontoret i Brønnøy. Adresser og telefonnummer finner du på fremsiden av dette medlemsskrivet. Excel-kurs, kanskje noe for deg? Excel er et allsidig program i den populære programpakken Office fra Microsoft. Dette er hovedsakelig et regneark, men har også en rekke andre bruksområder. I første omgang tilbyr vi kurs i Hattfjelldal, og vi håper å få arrangert kurset tett etter påske. Kurssted og eksakt tidspunkt vil bli tilpasset ønsker til deltakerne. For at vi skal kunne kjøre kurset er vi avhengig av minimum 6 deltakere. I tillegg til konkret påmelding fra Hattfjelldal så vil en også be om respons fra andre interesserte i andre kommuner kurs vil kunne arrangeres i alle kommunene ved interesse. Kursavgift (Inkl. lærebok): Medlemmer*) kr 800,00 Ikke medlemmer kr 1000,00 Dersom flere fra samme husholdning deltar på kurs, vil det være mulig å dele lærebok. Denne koster kr 200,- og vil bli trukket fra kursavgiften fra og med 2. deltaker, dersom det er aktuelt å dele på boken. *) Alle beboere på gård som er medlem, anses som medlem. Varighet: 12 timer Nødvendige forkunnskaper: Grunnleggende bruk av PC/Windows

8 Kursinnhold: Arbeide med regneark Formler og funksjoner Redigere regneark Formatere regneark Sideoppsett Arbeidsbok og ark Diagrammer Spesielle behov Åkersprøyteinfo Autorisasjonsordningen Plantevern Her kommer diverse info som er plantevernrelatert. Alle åkersprøyter skal funksjonstestes hvert 5 år. Dette er obligatorisk. Forsøksringen har utstyr for slik testing, og vil i 2009 følge opp alle som stod på venteliste i Skulle det være andre som har behov for slik testing gi beskjed så får vi samordnet transport best mulig. Pris for denne tjenesten er: o Medlemmer 1500 kr o Ikke medlemmer 1900 kr Info om ordninga se Plantevernmidler / Funksjonstesting Noen nettstedstips som er plantevernrelatert. o Alle manualer for gamle og nye sprøyter +++ o proyte.no Mye rimelig ekstrautstyr til sprøyte samt slitedeler, skumutstyr, reintvasstank, sprøytejournal o kk Diverse info o Info om alle plantevernmidler med utvidet info o Info om skadegjørere plantesykdommer, skadedyr og ugras i alle kulturer Om prisutvikling på ensidige N-gjødselslag Prisene på de rene nitrogengjødseltypene følger ikke Fullgjødslas prissystem, men prissving- ninger i Europa, dvs at vi får nye priser hver måned. De siste månedene har vi sett en reduksjon i prisen, og siden nyttår er prisene på OPTI NS (4) redusert med 89 kr/100 kg vare (27 %). OPTI-KAS har fått en like stor prisreduksjon (28 %), mens CAN N27 har fått en marginal reduksjon i prisen (8 %).

9 Prisutvikling N-gjødsel kr/100 kg vare CAN N27 OPTI-KAS OPTI-NS (4) Figur: Prisutvikling fra 1. januar til 1. mars 2009 på gjødselsortene CAN N27, OPTI-KAS og OPTI-NS (4). De rene nitrogengjødseltypene har et høyt innhold av nitrogen (27 %), og dersom en ser på pris pr. kg N fremstår de som svært rimelige i forhold til Fullgjødsel og Kalksalpeter. I kombinasjon med husdyrgjødsel gir de et rimelig gjødselalternativ. NB! Jordprøver bør alltid ligge til grunn for valg av gjødseltyper. Ta gjerne kontakt med forsøksringen for en diskusjon om disse gjødseltypene kan være aktuelle på din gård. Pris kg N 30,00 26,19 25,00 20,00 17,10 17,11 20,42 15,00 10,00 11,85 11,85 12,22 5,00 0,00 CAN N27 OPTI-KAS OPTI-NS (4) KALKSALPETER Fullgjødsel Fullgjødsel Fullgjødsel Figur: Pris pr kg N ved utvalgte gjødselsorter pr mars Prisene er uten termintillegg og fraktkostnader.

10 Mekaniseringsrådgivning En viser til info i ringnytt nr 2/2008. En gjentar at det er inngått en avtale med firmaet Kompass AS på Sømna ved Stein Åge Reppe Karlsen, tlf Denne avtalen gir alle våre medlemmer rett til individuell rådgivning på områdene innendørsmekanisering (I-mek) samt jordbrukets feltmaskiner, dvs all mekanisering fra jordarbeiding til innhøsting. Gjennom avtalen gis våre medlemmer rett til gratis rådgivning begrenset oppad til 1, 5 time/ medlem enten ved telefonkonsultasjon eller kontorbesøk. Tidsbruk utover dette faktureres den enkelte. Fra ringen sin side er vi meget tilfreds med at vi gjennom denne avtalen sikrer våre medlemmer faglig høykvalitetsrådgivning på disse fagområder. Daglig leder Svein Åge R. Karlsen er utdannet innenfor landbruksteknikk fra Norges Landbrukshøyskole i slutten av 1980-tallet. Firmaet Kompass AS driver sin hovedaktivitet innen rådgiving og planlegging innen bygningsteknikk, og er vel kjent innen planleggings/ prosjekteringsoppdrag i hele Nordland. Arrangementer underveis FAGMØTE SELVBYGGERFJØS - RUNDTØMMER Det avholdes fagmøte torsdag kl , Rica Hotell Sandnessjøen. Gratis adgang. Tema er: Rundtømmerfjøs. Konstruksjon og funksjonalitet Tømmer fra Helgelandsskogene, sitkagran og annet virke egnethet for rundtømmerfjøs Byggekostnader og lønnsomhet Nærmere info: Landbruks- og miljøvernsjef Hans Løvmo, Tlf FAGMØTER RIKTIG GJØDSLING I PRAKSIS Forsøksringen planlegger sammen med Bioforsk, Yara og Norges Vel en runde med fagmøter i perioden Nærmere info kommer over påsken.

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår!

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår! Tunrappen Nr 3/2010 November ********************************************** Innhold: Situasjonsrapport Gjødselplan 2011 Gjødselinnkjøp. Når? Konsolidering på Sør-Helgeland - aksjon Bedre rådgivningstilbud

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 2013 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2012 Vedlegg

Detaljer

Nr 1/2013 Februar ****************************************************************************** Innhold:

Nr 1/2013 Februar ****************************************************************************** Innhold: Tunrappen Nr 1/2013 Februar ****************************************************************************** Innhold: Spennende fagmøteserie i mars møt opp! God agronomi og god økonomi to sider av samme

Detaljer

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene.

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene. ÅRSMELDING 2014 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2014 Budsjett 2015 Arbeidsplan 2015 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2014 samt revisorbekreftelse.

Detaljer

SALTE. Nr 5. du har. Dersom. Massebrev. 25. oktober: Nyb. Dem. For. omøte sau. og du vil få. 8. april i år. og tok navnet. Salten Landbruksrådgiving

SALTE. Nr 5. du har. Dersom. Massebrev. 25. oktober: Nyb. Dem. For. omøte sau. og du vil få. 8. april i år. og tok navnet. Salten Landbruksrådgiving SALTE EN Landbruksrådgiving (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Returadresse: Statens Hus, 8002 Bodø Medlemsblad Massebrev Nr 5 Oktober 2008 Markdager, kurs og møter: 21. og 24.

Detaljer

Forsøksringane i Gudbrandsdalen

Forsøksringane i Gudbrandsdalen Forsøksringane i Gudbrandsdalen Medlemsskriv nr 1 - februar 2010 - Årgang 10 Innhald Landbruksrådgivingen i en brytningstid... s 1 Innkalling til årsmøte Øko-Gudbrand, Lesja og Dovre, Midt-Gudbrandsdal

Detaljer

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Våronna 2014 Innhold: Lederen har ordet s 2-3 Kalking av eng og beite s 16 Økonomisk mekanisering s 4 Kalkleverandører s 17 Husdyrgjødsel

Detaljer

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet?

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? Innhold: Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014 Småplukk 3 Kort referat fra årsmøte! 5 Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? 6 Kan du tenke deg å ha russisk praktikant på din

Detaljer

God Jul og et godt nytt år!

God Jul og et godt nytt år! Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 7 1.desember 2010 Innhold: Kurs i praktisk HMS arbeid Kurs i nye vekster Settepoteter Julemøte økologisk melkeprod Dyrkerkafè på Findus Fagtur

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr 970921621 landbrukstjenesten@lr.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

MEDLEMSSKRIV NR 6 2009. Østafjells

MEDLEMSSKRIV NR 6 2009. Østafjells MEDLEMSSKRIV Østafjells NR 6 2009 Innhold: Gode kollega s. 3 Gjødselplan - kvifor og korleis s. 4 Jordprøver - hvorfor og hvordan s. 5 Vi vet prisen frem til nyttår s. 7 Solbærsesongen 2009 s. 8 Eple-

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

Statens Hus, 8002 Bodø side 1 Postboks 43, 8151 Ørnes Telefon 75531505 / 91320731 Telefon: 75755880 / 95845350 E-post: salten@lfr.

Statens Hus, 8002 Bodø side 1 Postboks 43, 8151 Ørnes Telefon 75531505 / 91320731 Telefon: 75755880 / 95845350 E-post: salten@lfr. Medlemsblad for SALTEN Landbruksrådgiving (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) April 2008 Foto: Kurt Peder Hjelvik Styret: Bak fra venstre: Arvid Savjord (nestleder), Yngve Fløttkjær

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011

Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011 Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011 Innkalling Det innkalles herved til Årsmøte i Veksthusringen Dato: 10. mars 2011 Sted: Kantina på Lyssand gartneri Se program for hele dagen med klokkeslett på side

Detaljer

Årsmelding 2012. ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201

Årsmelding 2012. ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201 Årsmelding 2012 ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet 4 Styret aktivitet... 5 Årsmelding 2012.. 6 Landbruk Nord

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Medlemsskriv nr. nr 3 Desember 2 /2012 2013

Medlemsskriv nr. nr 3 Desember 2 /2012 2013 Medlemsskriv nr. nr 3 Desember 2 /2012 2013 Medlemsvilkår 2014 Næringsutvikling på gården (NUG) Lønnstariffer gjeldende fra 1.april 2013 Økologisk bringebær på friland i Balsfjord Engrapp - en viktig plante

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 2015 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 Norsk Landbruksrådgiving Namdal 16.04.2015 Innhold Årsmøte 2014... 3 Styrets beretning... 5 Styrets sammensetning... 7 Styrets arbeid... 7 Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Høringsbrev. Send inn ditt høringssvar og bli med i trekningen av 5 stk. Garmin GPS. Høringsfrist 16. august. Glommen Skog 1

Høringsbrev. Send inn ditt høringssvar og bli med i trekningen av 5 stk. Garmin GPS. Høringsfrist 16. august. Glommen Skog 1 Høringsbrev Send inn ditt høringssvar og bli med i trekningen av 5 stk. Garmin GPS. Høringsfrist 16. august. Glommen Skog 1 Innhold Tilpasning av nye vedtekter... 3 Gjennomføring av høring... 3 Bakgrunn...

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN!

DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN! DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN! Det er tid for å gjøre opp status, og planlegge kommende sesong. Hvilke skifter ga gode avlinger og hvilke var problematiske?

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på sorost@nlr.no. Papirkopier vil foreligge på årsmøtet. Årsmøte i NLR SørØst Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 Kl. 18:00

Detaljer

Medlemsskriv nr 2/2009

Medlemsskriv nr 2/2009 Medlemsskriv nr 2/2009 Landbruksmessa 2009 Referat fra årsmøtet 2008 Lønnstariffer, minstelønnssatser Vert for russisk student/praktikant Sommerhjelp? Sollia samdrift frisk geitsatsing Grønnfôr har mange

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer