INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD"

Transkript

1 ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008, som avholdes i forbindelse med RBR kunstseminaret på Kronen Gård Hotell i Sandnes, søndag 15. februar 2009 kl. 09:30. Saksliste: 1. Åpning ved leder Jens Olav Flobak 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsberetning 4. Forslag til årsmøte ** 5. Valg (se innstilling fra valgkomiteen) 6. Regnskap * 7. Fastsettelse av medlemskontingent * Revidert regnskap for 2008 legges frem på årsmøtet ** Eventuelle forslag leveres styret senest søndag 25. januar Pga. frafall av revisor i løpet av perioden, må ny revisor velges av Årsmøtet før regnskapet for 2008 formelt kan godkjennes av Årsmøtet. Årsmøte 2008

2 ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ÅRSBERETNING 2008 RBR avholdt sitt årsmøte for 2007 den 10. februar 2008 på Rica Maretim Hotel i Haugesund. Styret har hatt følgende medlemmer : Jens Olav Flobak leder Stein Sørli nestleder & kasserer Mette Thorsnæs sekretær * Nina Steen Læknes styremedlem Ragnar Kveseth styremedlem Egil Forgaard varamedlem Elin R. Gundersen varamedlem Torunn Bell revisor ** * permanent frafall deler av perioden ** permanent frafall i perioden, og styret har måttet midlertidig velge ny revisor for regnskapet 2008 Det har vært avholdt 10 ordinære styremøter i 2008/09 Pr. dags dato har RBR 90 betalende medlemmer og to æresmedlemmer, og årskontingenten er kr. 500,-. Arrangementer i 2008 * RBR Kunstseminar 2008 fordrag og galleri besøk i Haugesund febr. * Kunstvandring Sandnes - Galleri Gann/Stanley Stornes/Galleri G 2. april * Omv./foredrag på Nico Widerberg utstilling/hå gamle Prestegård 18. april * Ottohuset/utstilling av Kjell Pahr Iversen, omvisning m.m. 18. juni * RBR Studietur 2008 Liverpool Kulturby sept. * Høstutstilling i Stavanger Kunstforening/Kulturby okt. * Omvisning/foredrag-Trond Borgen på Jan Groth utstilling 25. nov. * Omvisning med foredrag/kjell Nupen utstilling Hå g. Prestegård. 16. jan.2009 I 2008 har RBR fått prøvd ut og ferdigstilt den nye hjemmesiden og alle grunninvesteringer er nå tatt. Positiv respons er mottatt fra både medlemmer og annonsører, og det er nå laget et godt verktøy for RBR sine medlemmer og andre brukere. RBR håper at medlemmene har hatt et godt utbytte av foreningens aktiviteter i Vi har ikke klart å benytte Stavanger 2008 sine arrangementer som håpet på forhånd, det var derfor flott at Høstutstillingen ble vist i Stavanger dette året. Med hilsen for styret i RBR Jens Olav Flobak leder Rogaland Bedriftskunstforeningsråd Postboks Sandnes

3 Saker til behandling på årsmøtet Foreløpig er det bare registrert en sak fra styret: 1. Endring av vedtektene: Begrunnelse: Styret har de to siste årene opplevd varig frafall av styremedlemmer i lange perioder, - likeledes varig frafall av revisor. Ettersom valg av styremedlemmer og revisor fremmes av Valgkomiteen på årsmøtet, så har dette blitt et problem for styret at både styremedlemmer og revisor er fraværende i lange perioder. Styret er av den oppfatning at dette må reguleres i vedtektene, - slik at styret vet hvordan de kan forholde seg når et slikt problem oppstår. De to siste årene har styret måtte improvisere og funnet egne løsninger for disse problemene. I forbindelse med at styret har laget forslag til endringer i Vedtektene for å regulere ovennevnte problemer, - så har vi også sett at vedtektene for RBR har mangler, og også unødvendig tekst. Ved oppstarten av RBR ble vedtektene for Stavanger Kunstforening lagt til grunne for vedtektene for RBR, og vi finner derfor tekst som ikke lenger er aktuell. I tillegg har styret i RBR i løpet av 2008 testet ut og gjort de siste nødvendige endringer på RBR sin hjemmeside, og styret er av den oppfatning at vi ikke lenger trenger/har behov for å vedtektsfeste at vi skal ha RBR rapport, som tidligere var RBR sin egen avis/medlemsblad. Dette medlemsbladet er nå for godt lagt ned, og artikler, omtaler, annonser, informasjon, oppstartspakke, etc. etc. er nå å finne på RBR son hjemmeside som faktisk heter: Det blir derfor styret som skal være ansvarlig for hjemmesiden, og velge et styremedlem/ varamedlem til å ivareta dette arbeidet. Vedlagt finnes de gamle vedtektene med rød skrift for rekst som er fjernet, samt forslaget til nye vedtekter med rød skrift for alle setninger hvor det er gjort endringer. Mvh Styret

4 Vedtekter for Rogaland Bedriftskunstforeningsråd, RBR 1 FORMÅL Rogaland Bedriftskunstforeningsråd (RBR) har som formål å øke kunnskap og forståelse for bildende kunst blant RBR skal være et veiledende organ for eksisterende bedriftskunstforeninger samt stå til rådighet ved opprettelse av nye foreninger. 2 MEDLEMSKAP Som medlemmer kan opptas alle bedriftskunstforeninger i Rogaland. Utmelding skal skje skriftlig. 3 STYRET Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer (varamedlem 1 og varamedlem 2). På årsmøtet velges leder, 2 styremedlemmer og varamedlemmene. Leder og varamedlemmer velges for ett år. Styremedlemmer velges for 2 år. Det tilkommer styret å: a) Velge nestleder, sekretær, kasserer og ansvarlig for RBR Hjemmeside b) Skaffe til veie de nødvendige midler til driften c) Utarbeide budsjett og arbeidsprogram d) Holde kontakt med medlemsforeningene gjennom kontaktpersoner e) Være ansvarlig for RBR sin hjemmeside med redaksjonelt stoff og annonser Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Det legges vekt på regional representasjon i styret så langt det lar seg gjøre. Ved permanent frafall av styremedlem i perioden, trer varamedlem 1 inn som styremedlem frem til neste ordinære valg. Ved neste permanente frafall av styremedlem i perioden trer varamedlem 2 inn som styremedlem. Ved permanent frafall av revisor i perioden, er styret ansvarlig for å fremskaffe ny revisor som kan fungere frem til neste ordinære valg. 4 VALGKOMITÉ Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Komiteens medlemmer velges av årsmøtet for 2 år. Valgkomiteen legger fram innstilling til nye styremedlemmer og revisor på årsmøtet og forestår valget. 5 ÅRSMØTE Årsmøtet avholdes innen utgangen av april og består av en representant fra hver medlemsforening. Årsmøtet bekjentgjøres skriftlig til medlemmene minst 4 uker i forveien. Årsmøtet behandler: a) Styrets regnskap og beretning b) Valg av leder c) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer d) Valg av revisor e) Fastsettelse av medlemskontingent f) Forslag til årsmøtet Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende minst 2 uker før årsmøtet. Det kan ikke stemmes med fullmakt. Hvert styremedlem og varamedlem velges ved særskilt valg. Hvis en kandidat ikke har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmene skal det foretas omvalg mellom de to kandidatene som har flest stemmer. 6 ENDRING AV VEDTEKTENE Årsmøtet kan endre vedtektene. Hertil kreves minst 2/3 flertall. 7 OPPLØSNING AV RÅDET Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret eller minst ¼ av medlemmene ønsker det. Ekstraordinært årsmøte med dagsorden blir bekjentgjort med brev til medlemsforeningene med minst 4 ukers varsel. Oppløsning av rådet skjer i samme former som vedtektsendring. Ved oppløsning tilfaller rådets midler RBR styret Sandnes

5 Vedtekter for Rogaland Bedriftskunstforeningsråd, RBR 1 FORMÅL Rogaland Bedriftskunstforeningsråd (RBR) har som formål å øke kunnskap og forståelse for bildende kunst blant RBR skal være et veiledende organ for eksisterende bedriftskunstforeninger samt stå til rådighet ved opprettelse av nye foreninger. 2 MEDLEMSKAP Som medlemmer kan opptas alle bedriftskunstforeninger i Rogaland. Utmelding skal skje skriftlig. 3 STYRET Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. På årsmøtet velges leder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Leder og varamedlemmer velges for ett år. Styremedlemmer velges for 2 år. Det tilkommer styret å: f) Velge varaleder, sekretær og kasserer g) Skaffe til veie de nødvendige midler til driften h) Utarbeide budsjett og arbeidsprogram i) Holde kontakt med medlemsforeningene gjennom kontaktpersoner Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Det legges vekt på regional representasjon i styret så langt det lar seg gjøre. RBR Rapport Styret i RBR velger en redaksjonskomite bestående av 3 medlemmer, som oppnevnes for en periode på 2 år et medlem det ene året og to medlemmer det andre året. Styret oppnevner/fritar redaksjonsmedlemmene etter forslag fra redaksjonskomiteen. Redaksjonskomiteen er underlagt styret i RBR. Styret er ansvarlig for RBR sin hjemmeside med redaksjonelt stoff og annonser. 4 VALGKOMITÉ Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Komiteens medlemmer velges av årsmøtet for 2 år. Valgkomiteen legger fram innstilling til nye styremedlemmer og revisor på årsmøtet og forestår valget. 5 ÅRSMØTE Årsmøtet avholdes innen utgangen av april og består av to representanter fra hver medlemsforening. Det bekjentgjøres med brev til medlemmene minst 4 uker i forveien. Årsmøtet behandler: g) Styrets regnskap og beretning h) Valg av leder i) Valg av øvrige styremedlemmer j) Valg av revisor k) Valg av eventuelle representanter l) Fastsettelse av medlemskontingent m) Forslag til årsmøtet Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må sendes styret minst 3 uker før. Det kan ikke stemmes med fullmakt. Hvert styremedlem velges ved særskilt valg. Hvis en kandidat ikke har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmene skal det foretas omvalg mellom de to kandidatene som har flest stemmer. 6 ENDRING AV VEDTEKTENE Årsmøtet kan endre vedtektene. Hertil kreves minst 2/3 flertall. 7 OPPLØSNING AV RÅDET Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret eller minst ¼ av medlemmene ønsker det. Ekstraordinært årsmøte med dagsorden blir bekjentgjort med brev til medlemsforeningene med minst 4 ukers varsel. Oppløsning av rådet skjer i samme former som vedtektsendring. Ved oppløsning tilfaller rådets midler RBR styret Egersund

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

Stavanger Symfonikor Vedtekter

Stavanger Symfonikor Vedtekter Stavanger Symfonikor Vedtekter Del I 1. Tilknytningen mellom orkester og kor 2. Korets formål 3. Korets dirigent og repetitør 4. Repertoar 5. Oppdrag utenom SSO 6. Noter og prøvelokale 7. Representasjoner

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening

Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening pr 21. april 2012 1 Navn Organisasjonens navn er Norsk Lymfødemforening. Norsk Lymfødemforening (NLF) er en landsomfattende ideell interesseorganisasjon stiftet

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 KAPITTEL I KAPITTEL II KAPITTEL III KAPITTEL IV KAPITTEL V KAPITTEL

Detaljer