VEDTEKTER FOR JOMENTUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR JOMENTUM"

Transkript

1 VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014.

2 $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet NKSF Norges Korforbund Sogn og Fjordane. 1.3 Koret er tilsluttet NK Norges Korforbund. $2 FORMÅL Korets overordnede mål er å skape interesse for god korsang med human verdi og å arbeide for musikalsk utvikling i et sosialt godt miljø slik at koret kan presentere seg som et interessant kulturtilbud i lokalsamfunnet. Disse mål søkes nådd gjennom: a) God administrativ ledelse b) Planlegging: Kortsiktig og langsiktig c) God økonomisk kontroll d) Skolering av sangere/dirigent(er) e) Konsertvirksomhet f) PR-virksomhet g) Kontakt med Sang- og Musikkrådet h) Kontakt med kulturetaten i) Kontakt med andre kor/musikkforeninger $3 MEDLEMSKAP 3.1 OPPTAK AV MEDLEMMER a) Som medlem kan opptas alle med lyst og interesse for sang b) Minstealder for opptak er: 18 år i voksenkoret 5. klasse i Tweens-koret 5 år i barnekoret c) Medlemskapet gjelder fra dato for opptak, men medlemskontingenten betales fra den sesongen medlemmet har startet. Medlemskontingenten følger kalenderåret og betales halvårlig eller årlig etter eget ønske.

3 3.2 MEDLEMMENES PLIKTER Ett medlem plikter å: a) Arbeide for å nå korets mål. b) Følge korets vedtekter. c) Rette seg etter de vedtak som blir fattet. d) Møte opp til alle øvelser og opptredener hvis mulig. e) Melde fravær til stemmekontakt eller andre som tilhører koret og kan bringe beskjeden videre, eller korets dirigent om nødvendig. f) Betale medlemskontingent. g) Gi skriftlig/muntlig melding til et styremedlem dersom en ønsker permisjon eller ønsker å melde seg ut. 3.3 SUSPENSJON/EKSKLUSJON a) Styret kan med minst 2/3 flertall suspendere et medlem. b) Før vedtak fattes, skal medlemmet gis anledning til å uttale seg. c) Medlemmet kan anke vedtak inn for styret. d) Styret kan med minst 2/3 flertall gjøre endelig vedtak om å ekskludere ett medlem. $4 ÅRSMØTET Årsmøtet er korets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen medio mars. 4.1 INNKALLING OG BESLUTNINGSDYKTIGHET a) Årsmøtet trer sammen etter skriftlig innkalling fra styret med minst 4 ukers varsel. b) Saksliste skal følge innkalling. c) Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal skriftlig og begrunnet, være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. d) Senest siste korøving før årsmøtet skal styret sende ut årsmelding, regnskap, forslag til budsjett, valgkomiteens innstilling og andre dokumenter og innstillinger vedrørende saker som er fremmet på vedtektsbestemt måte. e) Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel når styret eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Saksliste og saksdokumenter skal følge innkalling. f) Så vel ordinært som ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

4 g) På årsmøtet deltar med stemmerett: Alle kormedlemmer og foreldrerepresentanter for barne-/tweenskoret. Styrets medlemmer i alle saker som ikke gjelder regnskap og årsmelding. h) På årsmøtet deltar med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett: Kortes dirigent (dersom dirigenten betaler kontingent, blir han/hun å regne som fullverdig medlem) i) På årsmøtet deltar med talerett: Revisor j) Bare de medlemmene som har oppfylt sine forpliktelser har stemmerett. Er forpliktelsen ikke oppfylt, avgjøres spørsmålet om stemmerett av årsmøtet. 4.2 ORDINÆR ÅRSMØTEBEHANDLING Det ordinære årsmøtet skal: a) Velge møteleder b) Velge møtesekretær c) Velge tellekorps d) Velge protokollunderskrivere e) Behandle innkalling f) Behandle saksliste g) Behandle årsmelding h) Behandle revidert regnskap i) Behandle saker i henhold til saksliste j) Fastsette kontingent k) Vedta budsjett l) Foreta valg 4.3 VALG Det ordinære årsmøtet skal velge 7 medlemmer til styret (eventuelt 6 stk dersom ett medlem innehar to verv), der leder velges særskilt. Leder velges for 1 år, de øvrige for 2 år. Styret skal inneholde: Leder, nestleder, kasserer, sekretær, 1 representant fra barne-/tweenskoret, leder i PR & Arrangementskomitéen og dirigent. I tillegg skal det velges 3 vara numerisk.

5 Det skal også velges for 1 år: a) Revisor b) 1 fra hver stemmegruppe, noteforvalter og dirigent/varadirigent. c) Leder og 3 medlemmer til PR & Arrangementskomitéen + 2 stk ekstra/vara. d) En leder og ett medlem til valgkomitéen og en vara. e) VO-kontakt. (Voksenopplæringskontakt) 4.4 VALGBARHET a) Valgbare til tillitsverv er alle kormedlemmer som har oppfylt sine plikter. b) Alle tillitsverv er basert på prinsippet om villighet. 4.5 AVSTEMMINGSMÅTER a) Skriftlig avstemming ved valg dersom det er mer enn en kandidat til vervet som skal besettes. b) Skriftlig avstemming bare hvis det forlanges i andre saker. c) Sakene avgjøres med alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt, unntatt ved valg der resultatet avgjøres ved loddtrekning. 4.6 PROTOKOLL a) Det skal føres protokoll over forhandlingene. b) Protokollen skal underskrives av valgte protokollunderskrivere. c) Utskrift av protokollen skal legges frem til korets medlemmer. $5 STYRET a) Koret ledes av ett styre på 7 medlemmer med 3 varamedlemmer (numeriske). b) Styret velges av årsmøtet og skal lede koret i perioden mellom årsmøtene. c) Lederen velges av årsmøtet for 1 år. d) De øvrige styremedlemmene velges for 2 år, men slik at 2 styremedlemmer er på valg hvert år. e) Lederne i komitéer og utvalg valgt av årsmøtet, er ansvarlige for å kalle inn til møter og videre holde styret løpende orientert om utvalgs-/komitearbeid som gjøres.

6 f) Styret holder møter så ofte som lederen finner det nødvendig eller når minst 3 av styrets medlemmer krever det. g) Styret er beslutningsdyktige når minst 4 av styrets medlemmer og leder er til stede. h) Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. i) Styret fastsetter tid og sted for årsmøtet. j) Styret skal sørge for å engasjere og gjøre nødvendige avtaler med dirigent, hjelpedirigent, stemmeøver. k) Styret ordner med øvelseslokaler og fastsetter dag og tid for øvelser. l) Kasserer sørger for å føre regnskap og avslutte regnskapet for koret i god tid før årsmøtet, slik at revisoren får rimelig god tid til å revidere regnskapet. m) Styret utarbeider årsmelding. n) Styret skal sende årsmelding til NKSF og samtidig oppgi navnet på alle tillitsvalgte og dirigent. o) Det skal føres protokoll over forhandlingene i styret. p) Utskrift av styremøteprotokollen bortsett fra eventuelle saker av fortrolig art kan legges frem for korets medlemmer. q) Styret setter opp en møteplan på første møtedag for høst- og vårsemesteret. r) Styret skal melde eventuelle adresseendringer til: NKSF NK Kommunens Sang- og Musikkråd Fylkets Sang- og Musikkråd Kulturkontoret i kommunen Andre samarbeidspartnere $6 MUSIKKUTVALG (MU) a) MU består av 1 representant fra hver stemmegruppe i koret. Noteforvalter og dirigent er selvskreven som medlem. b) MU velger selv leder, nestleder og sekretær. c) MU har det kunstneriske og musikkfaglige ansvaret i koret. d) Det skal føres protokoll over møter i MU. e) MU skal ha et møte foran hver sesong, dvs. 2 ganger i året.

7 $7 PR & ARRANGEMENTKOMITÈEN a) PR & Arrangementskomitéen består av leder, 3 medlemmer og 2 vara valgt av årsmøte. b) Komitéen velger selv sekretær. c) Komitéen har ansvar for å komme med forslag til arrangementer og fester, planlegge disse og sørge for gjennomføringen. d) Komitéen skal innhente signaler fra kormedlemmene og styret om ønsker og behov på tur-/festfronten. e) Forslag til arrangementer/festlige tilstelninger legges fram for korets styre til godkjenning før det legges frem for korets medlemmer. f) Korets medlemmer skal meddeles arrangementer/festplaner så snart de er klare. g) Det skal føres protokoll over møter i komitèen. h) Komitéen har ansvar for: Bestilling av lyd Bestilling av musikere Ordne med overnatting og reise for musikere/lydmann Bestille lokale for opptreden Annonser i aktuelle aviser Bestille plakater m/sponsorer i god tid før arrangementet Bestille billetter Bestille mat til både innleide og koret Drive PR. Ta kontakt med radio, aviser, annet? Arrangementet skal legges ut på Kystpuls hvor Jomentum har egen sone i tillegg til Facebook-siden til koret. $8 VALGKOMITÈ (VK) VK består av leder, 1 medlem og 1 vara. $9 ØKONOMI a) Korets økonomi er i hovedsak basert på årlig medlemskontingent og av tildelinger/tilskuddsordninger som tilstås over de offentlige kulturbudsjett. b) Styret skal sørge for god regnskapsførsel og en betryggende forvaltning av korets midler og eiendeler. c) Alle tillitsverv i koret er ulønnet. d) Alle dokumenterte utgifter i forbindelse med tillitsmannsarbeidet dekkes etter forhåndsavtale med styret. e) Regnskapsåret følger kalenderåret. f) Avsluttet regnskap skal revideres av 1 årsmøtevalgt revisor før det legges frem for årsmøtet. g) Styret skal utarbeide forslag til budsjett for påfølgende regnskapsår. h) Budsjettet skal fastsettes av årsmøtet.

8 $10 NOTER/UNIFORMER a) Noter utleveres til sangere i den tid de er aktive medlemmer av koret. b) Notene tilhører Jomentum og skal ikke utleveres til andre enn kormedlemmene. c) Noter og annet utlevert materiell skal innleveres når et medlem slutter i koret. d) Ved opptreden skal alle kormedlemmer opptre i svart, om ikke annet er bestemt på forhånd. $11 ARRANGEMENT a) Dirigent, varadirigent/gjestedirigent skal lede alle konserter og opptredener i korets regi. b) Styret gir retningslinjer for alle arrangement. $12 VEDTEKSENDRINGER a) Disse vedtektene kan bare endres av årsmøtet med minst 2/3 flertall. b) Forslag til endringer må fremmes i samsvar med vedtektene. (Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal, skriftlig og begrunnet, være styret i hende senest 1 måned før årsmøtet.) $13 OPPLØSNING a) Oppløsning av koret kan bare vedtas av ordinær eller ekstraordinært årsmøte. b) Forslaget om oppløsning må oppnå minst 2/3 flertall for å være gyldig. c) Disponering av korets midler og eiendeler bestemmes med alminnelig flertall på samme møte. Midlene skal benyttes til beste for korsangen. $14 MEDLEMSMØTE a) Skal avholdes 2 ganger årlig, i starten av hver sesong. b) Medlemmene kan komme med forslag/innspill på møtet. $15 PAVILJONGEN VED LITTLEVATNET Vi har forpliktet oss til dugnad i paviljongen ved behov. Paviljongen fikk Flora kommune i gave til 150-års dag i Dette er en avtale koret har med kommunen.

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

Mannskoret Dovre lover og vedtekter.

Mannskoret Dovre lover og vedtekter. MannskoretDovre-LoverogVedtekter Revidert201 Mannskoret Dovre lover og vedtekter. 1 ORGANISASJON 1.1 Mannskoret Dovre, stiftet 11. september 1913, er et partipolitisk og nøytralt mannskor i Ålesund kommune.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Stavanger Symfonikor Vedtekter

Stavanger Symfonikor Vedtekter Stavanger Symfonikor Vedtekter Del I 1. Tilknytningen mellom orkester og kor 2. Korets formål 3. Korets dirigent og repetitør 4. Repertoar 5. Oppdrag utenom SSO 6. Noter og prøvelokale 7. Representasjoner

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets Vedtekter for Nordstrandskolenes Musikkorps Nordstrandskolenes Juniorkorps Nordstrandskolenes Aspirantkorps 1 ORGANISASJON Nordstrandskolenes Musikkorps er resultatet av en fusjon mellom Nordstrand Skoles

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer