Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene."

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2014 Budsjett 2015 Arbeidsplan 2015 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2014 samt revisorbekreftelse. Vedlegg 2. Strukturutvalgets innstilling behandling av saken Innkalling og saksliste til årsmøte Årsmøtedelegatene inviteres til årsmøte i Helgeland Landbruksrådgivning (HLR) på Trixie Veikro i Grane torsdag kl Sakslisten er som følger: Valg av møteleder og referent Valg av to personer til å underskrive protokollen Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Arbeidsplan 2015 Budsjett 2015 Godtgjørelse til tillitsvalgte Valg o Styremedlem og personlig varastyremedlem - Område Vefsna o Styremedlem og personlig varastyremedlem - Område Hemnes og Rana o Styreleder o Revisorer o Valgkomitemedlem og vara - Område Sør-Helgeland o Årsmøteutsendinger med vara for Bindal, Vega, Hattfjelldal og Rana Strukturutvalgets innstilling - høring Framsatte forslag - disse må være sendt styret senest 8 dager før møtet holdes. Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene. I etterkant av dette blir det årsmøteforedrag, med start ca kl Årsmøteforedraget blir i år forbeholdt strukturutvalgets innstilling. Strukturutvalgsleder og nestleder i NLR Erik Belbo vil orientere om arbeid og innstilling samt videre prosess. Så tar årsmøtet en debatt om saken. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Side 1

2 Melding om virksomheten Hovedtrekk Også det femte driftsåret for HLR har vært positivt. Det har vært stor og god medlemsretta aktivitet. Det har vært god samhandling mellom så vel ansatte som styret. Det har ikke vært sykefravær i løpet av året. Enheten er oppsatt med fire ansatte. Linn Hege Engen fratrådte etter eget ønske , etter å ha arbeidet i ca 2,5 år i Helgeland Landbruksrådgivning. Asle Karstensen døde brått , 64 år gammel og etter en arbeidsinnsats i 36 år for hhv Hemnes og Rana Forsøksring og fra i Helgeland Landbruksrådgivning. Dette gjorde at aktiviteten i enheten for en kort tid ble redusert. Vi klarte imidlertid å rekruttere nye kompetente medarbeidere rimelig kjapt. Sivilagronom Frode Einrem ble ansatt ved Troforskontoret og sivilagronom Helge Hamre ble ansatt ved kontoret i Rana En del tid er brukt på opplæring, og etter hvert er begge kommet i siget hva angår løpende produksjon/ rådgivning rettet mot medlemmene. Det økonomiske resultat er bedre enn budsjettert. For detaljer viser en til kommentarer seinere under regnskap 2014 Økonomistyringa er god. Enheten har stor oppslutning blant gårdbrukerne, og har bra goodwill. Enheten er godt rustet for videre drift. Organisatoriske / strukturelle forhold Årsmøte Årsmøtet, det tredje med valgte årsmøtedelegater, ble avviklet på Laksfors Turistcafe i Grane avviklet torsdag Det deltok 12 stemmeberettigede årsmøtedelegater - et frafall på 2 ift fulltallig årsmøte. Årsmelding og årsmøtereferat er lagt ut på se organisasjon. Styret/ tillitsvalgte I meldingsåret har enheten hatt følgende tillitsvalgt: Styreleder Leif Egil Amundsen Personlig vara Merethe Hjerpbakk Styrets nestleder Kristian Sæterstad «Karl P. Trondmo Styremedlem Hallvard Ellingsen «Kjell A. Bjørnvik Styremedlem Knut Alsaker «Frode Einrem Valgkomiteleder Rune Vang «Tor Martin Hauan Valgkomitemedlem Svein Granmo «Geir Snefjellå Valgkomitemedlem Dagfinn M Pedersen «Vegar Sende Revisorer Lyder Sund og Johan Granmo Styret har i 2014 avviklet 4 styremøter og behandlet 45 saker. To av styremøtene har vært fysiske møter og de andre var telefonmøter. Naturlig nok har rekruttering av nye medarbeidere vært sak for styret. Ellers har styresakene bl.a vært: o Budsjett årsmelding årsplan - regnskap o Driftsorienteringer o Framtidig organisering av LHMS arbeidet i Nord Norge o NLR Strukturutvalgsprosessen o Manglende kommunal medfinansiering / nye avtaler o Kontorlokalisering på Trofors etter innløsning av lokaler ifb ny E6 o Handtering av utestående kontingenter og andre utstående fordringer o Skifteplan på ny plattform I tillegg til dette har styret latt seg orientere gjennom kvartalsrapporter og i annen form, både digitalt og ved avklaringer/ kontakter pr telefon. Det bemerkes videre at både Amundsen og Side 2

3 Side 3

4 Ellingsen deltok ved årsmøte i NLR 24 og Videre deltok Amundsen ved nasjonal rådgiversamling / samling for DL/SL ved møte på Gardermoen NLR er inne i en nokså viktig prosess hva angår den videre strukturelle utvikling av organisasjon. Det er derfor viktig at lokale tillitsvalgte er aktive ift informasjon og påvirkning innenfor spørsmål/ utfordringer som kan forandre mye ift dagens organisering mv. Valgkomiteen fremlegger sitt forslag overfor årsmøtet, se lengre bak i meldinga. Valgkomiteen består av tre tillitsvalgte m/ vara som oppnevnes for tre år av gangen, med rotasjon slik at man siste virkeår er leder i komiteen. Dette bidrar til god kontinuitet i dette viktige arbeidet. Ansatte Enheten har fire ansatte i hele stillinger. Disse er: Daglig leder Kolbjørn Eriksen Seniorrådgiver Asle Karstensen Døde Rådgiver*) Knut Alsaker Rådgiver Linn Hege Engen Fratrådte Rådgiver Frode Einrem Ansatt fra Rådgiver Helge Hamre Ansatt fra I tillegg ble Kari Grøva ansatt i en begrenset og midlertidig stilling fra februar Hennes arbeid er kartajourhold og overgang til digitale kart. Dette er et viktig og tidkrevende arbeid som vil gi stor framtidig nytte. For å sikre løpende god kommunikasjon mellom de ansatte ift løpende drift og aktivitet er det gjennomført tre ansattesamlinger i året. Dette er svært viktige kontaktpunkt som bidrar til meget god drift og samordning av aktiviteter mv. I tillegg har selvsagt de ansatte løpende kontakt når det er behov for det gjennom telefon og e-poster. *) Ny stillingstittel, seniorrådgiver, fra Medlemmer Medlemsutviklingen har vært som følger i perioden og fram til : Kommune Endringer Antall Medl Antall Bruk **) % Antall Medl *) Antall Bruk **) % Antall medl Rana , ,4 Hemnes , ,9 Nesna/ Lurøy/Dønna 2 3 HR-område , ,5 +2 Vefsn , ,4 Grane , ,2 H-dal , ,0 VEF-område , ,4-6 Bindal , ,9 Sømna , ,2 Brønnøy , ,5 Vega , ,9 Vevelstad , ,4 SH-område , ,7 HLR i alt , ,9-4 *) Registret medlemstall pr XX. I tillegg kom et medlem fra Nesna og et fra Lurøy, slik at samlet medlemstall var 570 ved årsskiftet **) Registret pr aug som søknader om produksjonstillegg Side 4

5 Medlemstallet er svakt fallende, mens antall bruk går raskere tilbake. Dette innebærer at den % vise oppslutning om HLR øker. Hvorvidt dette vil holde fram er litt usikkert sett på bakgrunn i at vi ser at når enkelte kommuner ikke støtter opp om virksomheten så faller også den prosentvise oppslutning sterkere. Dette ser en på Sør-Helgeland, der oppslutninga har falt i Sømna og Vega, der disse kommuner ikke støtter virksomheten økonomisk; mens i de øvrige har oppslutninga økt. Fra 2015 er det flere kommuner som ikke yter økonomisk støtte. Manglende kommunal støtte blir overveltet på medlemmet direkte. Samarbeidsavtaler Vi har i 2014 avtaler med o Kompass AS bygningsteknisk og maskinteknisk rådgivning o FK-Agri - faglig samarbeid, annonsering o Helgeland Sparebank faglig samarbeid, annonsering o Yara - annonsering o 8 helgelandskommuner - medfinansiering Dette er avtaler som bidrar til å strukturere vår samhandling med enkelte av våre samarbeidsaktører. Vi legger vekt både på å ha gode samarbeidsrelasjoner mot alle og enhver, samtidig er det viktig at HLR beholder sin uavhengighet og integritet. Disse moment er godt ivaretatt i nevnte avtaler. Rammebetingelser Enheten har alminnelig bra goodwill både hos medlemmer, landbruksnæring og samfunn for øvrig. Vi deltar i verdifulle faglige nettverk. Engasjementet hos ansatte og tillitsvalgte er flott og godt. Det hefter en ikke ubetydelig usikkerhet ift desentralt drevne strukturprosesser i NLR. Kommunikasjon I løpet av de siste år har kommunikasjonskanalene endret seg nokså mye. I dag foregår en stadig større del av den løpende kommunikasjon pr mail og SMS. Det er utsendt tre nr av Tunrappen, og 8 e-tunrapper ilø av året. Et velfungerende medlemsarkivsystem/-register er viktig for orden og god funksjonalitet for å kommunisere slik. Kun tre av våre medlemmer er ikke oppsatt med mobil. 51 medlemmer har ikke mailadresse. Det betyr at i den løpende info og medlemspleie så får disse et litt svakere tilbud enn øvrige; all den tid de ikke har moderne digitale kommunikasjonsmidler. Bruk av medlemsskriv pr papir er minimalisert. Framover kan en påregne ytterligere justeringer, der vi etter hvert aldri vil være «lengre unna» enn et nr eller en app, i likhet med den digitalisering som skjer i stor grad i det norske samfunn. Faglige aktiviteter Fagdager markdager Det har i løpet av året vært god innsats tilknyttet bygdevise/ kommunevise arrangement. Oversikten nedenfor viser de arrangementer som er gjennomført i enheten: Fagmøteserie i mars Det ble gjennomført 10 fagmøter i mars. Dette var møter der HLR samarbeidet med FK og HSB om faglig innhold, mens HLR tok alt informasjons- og arrangøransvar for øvrig. Tema på møtene var: o Driftskredittordninga o Skifteplan mobil o Fortørking metoder og mekanikk Side 5

6 o Overvintringsskader nærmere om erstatningssystemet o Ensilering prosess og midler o Såvaresituasjon o Nytt fra HLR Økonomi, organisering og tjenester Møtene ble gjennomført etter planen og hadde slik oppslutning av gårdbrukere: Kommune Deltakere Vefsn 33 Grane 8 Hattfjelldal 13 Hemnes 23 Rana 7 Bindal 9 Brønnøy 11 Vevelstad 6 Sømna 17 Vega 11 I alt 138 Markdager i vekstsesongen Det ble avviklet 18 markdager slik: Dato Sted, Vert Deltakere Fagtema Trixie Veikro, Grane 27 Potetdyrking Hans Gunnar Holand, Sømna 13 Demonstrasjon av slangespreder Ola Jørn Tilrem, Brønnøy 2 Innstilling og bruk av handelsgj.spr Arne Flatmo, Brønnøy 9 Demonstrasjon av ugrasharv Åbjøra Kjøtt og Melk, Bindal 2 Innstilling og bruk av handelsgj.spr Helge Larsen. Vega 5 Markvandring før slått Alf Dahle, Sømna 18 Markvandring før slått Torleiv Sandøy, Brønnøy 5 Markvandring før slått Raymond Slottøy, Bindal 5 Markvandring før slått Fellingfors Samdrift, Grane 37 Jordkultur. Direktesåing Jo Sjåvik; Hattfjelldal 10 Jordkultur Bernt Andreassen, Vevelstad 7 Jordkultur Wika Samdrift, Vega 8 Jordkultur Lars P Røssvoll, Rana 2 Jordkultur Kristian Sæterstad, Vefsn 7 Jordkultur Reinåga Samdrift, Hemnes 10 Jordkultur Inge Kristoffersen, Brønnøy 8 Jordkultur Bergsnev Samdrift, Vefsn 17 Jordkultur. Grøfteutstyrsdemo Deltakere i alt 192 Løpende individuell rådgivning Dette er en viktig del av rådgivningsarbeidet. Dette foregår vha telefon, gårdsbesøk og besøk på kontor. Her er det et bredt sett av problemstillinger og utfordringer som handteres. I 2014 kom det til å bli særlig stort fokus på en del utfordringer tilknyttet svak overvintring i deler av vårt område. Også tørkeproblematikken midtsommers ble viet en del oppmerksomhet. Side 6

7 Side 7

8 Jordprøveuttak - Gjødselplanlegging Disse tjenester henger noe sammen. Jordprøver uttas hvert 6 år ihht et rullerende system. Det betyr at alle medlemmer er plassert inn i faste geografiske grupper der enheten selv sørger for å ta kontakt med medlemmene ift bl.a jordprøveuttak. Uttak skjer hovedsakelig i september. Dette danner noe av grunnlaget for oppsett av de årlige gjødselplaner. Det er i utgangspunktet et krav om at samtlige gårdsbruk skal ha årlige planer basert på jordanalyser. Det ble uttatt jordprøver ihht den rullerende plan, hovedgruppe 5, samt hos noen nye medlemmer. I antall fordelte dette seg slik; Område Lokalområde i hovedsak Antall bruk Antall prøver Sør-Helgeland Bindal Vefsnaområdet Hattfjelldal sentrum / Susendal Hemnes og Ranaområdet Plurdal/ Hammern I alt En har følgende oversikt over fullstendige gjødselplaner som ble oppsatt: Område Før vekstses Før vekstses 2013 Før vekstses 2014 Sør-Helgeland Vefsnaområdet Hemnes og Ranaområdet I alt Vi ser at om lag 72 % av medlemsmassen fikk satt opp plan foran siste vekstsesong. Når en ser på områdene så registrerte vi en nedgang i antall planer i Rana/Hemnes. Tross god info om tilbudet ser vi at det er brukere som ikke nyttet seg av tilbudet all den tid den lokale rådgiveren ikke var til stede. I Hemnes/ Rana har det vært mer vanlig at planer ble satt opp ved samtaler ifb kontorbesøk, enn i enheten for øvrig. Det faktum at vi ved inngangen til 2014 hadde kommet godt i gang med planleggingsarbeidet samt at Frode, etter kort opplæring i første del av mars, ble operativ ift gjødselplanlegging både i Vefsnaområdet og i Hemnes/Ranaområdet, avverget oss fra en mild katastrofe. Selv om enkelte ikke fikk sine planer før i mot slutten av mai så er vi allikevel svært tilfreds med at vi produserte og utleverte planer til alle som bestilte. Ros særlig til Frode for innsatsen. Ellers går arbeidet med å få flere brukere over på nettbrett og smarttelefon ift planlegging og rapportering går sin gang. Dette effektiviserer og sikrer god kommunikasjon og gode gjødselplaner. Kartarbeid Til gjødselplan hører ajourført kart. Dette har vi oppigjennom åra lagt en del innsats på å ajourholde ift papirkart. Etter hvert er digitale løsninger blitt mer og mer rådende samt at funksjonalitet mv er svært bra ift dette. Det betyr at i tilknytning til at Skifteplan nå er lagt på felles server så er det igangsatt et storarbeid for å få orden på tilhørende digitale skiftekart. På Sør-Helgeland er dette stort sett ok og i orden. Knut har gjort en solid innsats de siste åra. På indre strøk er Kari Grøva godt i gang med dette arbeidet; og en regner med at alle bruk i Hattfjelldal og Vefsn har helt orden på dette seinest pr påsken Til rest står deler av Grane og hoveddelen av Hemnes og Rana. Det vil bli økt fokus på dette også i disse områder; men løpende gjødselplanlegging må ha forrang denne vinteren. Side 8

9 Skifteplan - Fra lokal til nasjonal dataplattform Ved gjødselplanlegginga benyttes planleggingsprogrammet Skifteplan. Det har over flere å vært tatt til orde for å legge dette over på sentral server, istedenfor at dette bare var på lokal maskin hos de enkelte rådgivere. Ei nyorganisering vil sikre data og kunne gjøre oss mer fleksibel ift vakanse / annen arbeidsorganisering. Et nokså betydelig kvalitetsutsjekkingsarbeid ble gjennomført på de eksisterende datasett før dataene ble lagt over på sentral server ilø av august. Så får vi håpe at denne overgangen etter hvert bidrar til at vi når de skisserte mål. Funksjonstest av åkersprøyter Det er gjennomført 8 tester av åkersprøyter i året. Autorisasjonskurs - plantevern Vi hadde i 2014 tre kurs i egenregi for brukere som fornyet sine bevis. I tillegg var vi timelærer på deler av kurset for førstegangstakere ved Vefsn Landbruksskole. Antall deltakere var som følger: Grane/ Hattfjelldal våren Brønnøy høsten Vega høsten Vefsn Landbruksskole våren KSL revisjon Denne tjenesten er falt bort etter Asle Karstensen sin bortgang. KSL har fått reduserte bevilgninger og er klar på at de derfor, i alle fall i løpet av de neste 2 år, ikke vil ansette noen ny revisor i vårt område. Oppdrag for Grane Maskinlag SA Grane Maskinlag SA ble dannet i 2012, bl.a med aktiv bistand fra HLR. Laget omfatter nå 22 gårdbrukere som samarbeider om innkjøp og bruk av maskiner og redskap mv. For tiden 18 ulike utstyrsenheter inngår i dette kjøps og utleiesamarbeidet. Videre er laget inne ift en del brøyteoppdrag. Og mot slutten av året kjøpte laget MESTA-bygget ved E6. Dette skal bl.a tjene som lager/ maskinhall for laget. Styret i laget videreførte i 2014 det historiske samarbeidet med HLR/ Kolbjørn ift bistand til sekretærarbeide mv. Modellen kan tjene som en god mal dersom andre gårdbrukere i andre kommuner ønsker ei lignende etablering. Etter planen vil det bli arrangert noen fagmøter ilø av vårvinteren 2015 der mekaniseringsøkonomi / maskinsamarbeide er tema. HLR kunne bidra med hjelp til andre bygdelag/ kommuner både i en oppstartsfase og i en driftsfase dersom andre ønsker å etablere et samarbeid noenlunde etter samme lest som Grane Maskinlag SA. Norturaavtalen Avtalen med Nortura om å levere rådgivningstjenester er opphørt fra Linn Hege Engen har nå fått full stilling i dette selskapet. Dette gjorde en ny avtale uaktuell. ØFR - Økologisk Førsteråd Dette er et tilbud til interesserte medlemmer og ikke medlemmer. Dette året har det vært gjennomført ett slikt rådgivningsopplegg med Knut som ansvarlig. Hjemmeside digitalisering En viser til tidligere punkt om kommunikasjon. Også vår hjemmeside, er viktig i den løpende kommunikasjon. Foruten løpende ajourhold har vi lagt ut 24 ulike nyhetsartikler på denne siden, mot 42 foregående år. Videre er det produsert og utlagt 2 fagartikler. Maskinførerkurs Etter påtrykk fra medlemmer i Sør-Helgelandsområdet besluttet vi å organisere et tilbud med opplæring slik at maskinførerbevis kunne skaffes vha et desentralt tilbud. Opplæringsforetaket KTO AS ATS-041 / sertifisert av ASAS forestod det faglige bidrag Side 9

10 ved første kurs i oktober I 2014 er dette fulgt opp med to hurs, hhv i Hemnes i mars og Brønnøy i oktober. I tillegg har en rekke personer tatt kjøretøyeksamen i regi av dette opplegget. Vi hadde hhv 26 deltakere ved kurset i Hemnes og 31 deltakere ved kurset i Brønnøy. Allerede nå er det tillyst nytt kurs i oktober 2015 i Brønnøy. Kurset er så langt mer enn halvtegnet. Vi er svært tilfreds med å kunne tilby dette kursopplegget. Etterspørselen har vært stor både hos gårdbrukere, avløsere o.a som er i behov av maskinførerbevis / kjøretøyeksamen ihht de krav som myndighetene setter til kompetanse og opplæring. Forsøksfelt/registreringer Det har vært anlagt og stelt to forsøksfelt i året. Vekstavslutning om høsten Torleif Sandøy Brønnøy Hundegras og fleirårig raigras i reinbestand og i blanding Dag Jøran Einvik Sømna Kurs og møter, eksternt I løpet av året er det en viss deltakelse fra de ansatte på møter og kurs eksternt, og kurs/ møter avholdt av andre. Dette kommer i tillegg til mer interne møter som deltakelse ved styremøter i Grane Potet og Grønt, LHMS, Bondepub samt møter ifb med søknad om kommunal medfinansiering. Deltakelser ved eksterne møter er som følger: Kolbjørn*) Samrådingsmøte BAMA og GPG Mo i Rana Landbrukspolitisk møte Sømna Møte m/ Innovasjon Norge Bodø Bedre Bonde - Samråding Oslo LHMS-NLR Gardermoen LHMS-NLR Bodø F-testing; nyautorisasjon Øksnevad Fagmøte proteinbelgvekster Tjøtta LHMS-NLR Tromsø Agrisjå Stjørdal DL-samling Ski Nasjonal rådgiversamling Gardermoen *) Det bemerkes at Kolbjørn Eriksen deltok i en arbeidsgruppe der mandatet var å utrede og berede grunnen til ei god implementering av LHMS inn i NLR sin virksomhet i landsdelen. I påvente av strukturdiskusjoner vil ikke dette bli effektuert før nasjonal styre har fattet vedtak i strukturspørsmålet ilø mars Knut**) Landbrukspolitisk møte Sømna Fagsamling drenering Vefsn Fagmøte proteinbelgvekster Tjøtta Jordsmonnkartlegging og grøfting Sømna Nasjonal rådgiversamling Gardermoen Hurtigruteseminar Bodø Tromsø **) Det bemerkes at Knut Alsaker har vært medlem i NLR s grovforutvalg; fra 2015 som leder. Utvalget har bl.a som ansvar å tilrettelegge for fagprogram på nasjonal rådgiversamling, kompetansetiltak for grovforrådgivere og arbeider i dialog med fagkoordinator for grovfor. I denne oversikten er ikke medtatt disse møter. Frode Fagmøte proteinbelgvekster Tjøtta Rådgiverskolen Gardermoen Nasjonal rådgiversamling Gardermoen Side 10

11 Helge Fagmøte proteinbelgvekster Tjøtta Jordsmonnkartlegging og grøfting Sømna Rådgiverskolen Gardermoen Nasjonal rådgiversamling Gardermoen Tunrappen Det er utgitt tre nr av medlemsskrivet Tunrappen. Dette er oversendt alle medlemmer. I tillegg er dette utlagt på vår hjemmeside under nyheter. Våronnsavis 2014 Det er utgitt våronnavis i mars. Våronnavisa er et fellesprosjekt for Nord-Norge og avisa ble distribuert til alle gårdbrukere i landsdelen. Vi deltok med to bidrag i dette fellesprosjektet. Vekstrapporter Avisa Nationen har hver fredag vekstrapporter fra land og strand rundt. Vår enhet har også bidratt med en del rapporter gjennom sesongen. Klimastasjon Vi har en slik enhet lokalisert til Fellingfors i Grane. Stasjonsvert er Lyder Sund. For nærmere info se Se også under så er det utlagt en fagartikkel med utgangspunkt i bl.a værobservasjoner i Det er notert to nasjonale rekorder, både for høyeste temperatur og for flest dager med over 30 grader C. Grøfteplanlegging I 2013 ble det gjeninnført et statlig grøftetilskudd. For å kunne bistå gårdbrukere ift planlegging og søknader har Knut tatt opplæring i dette tema. Gjennom året har han bistått 15 bruk med slike planer. Knut har generalansvar for denne virksomheten i HLR, og det er ens satser i hele området. Det belastes ikke reisekostnader for de som rekvirer slike tjenester. Driftsplanlegging Det er i året gjennomført 3 driftsplaner. Dette gjøres ifb driftsutbygginger, finansiering av kjøp av eiendom eller endring av driftsopplegg. Unge bonde Dette er ei ordning som Innovasjon Norge tilbyr der det gis særskilt støtte til unge gårdbrukere som ønsker bistand med strategiske veivalg og driftsavklaringer. Kolbjørn er opplært i dette opplegget og har fulgt fire unge gårdbrukere i deler av dette året Undervisningsoppdrag ved MVS Her har Kolbjørn deltatt tidligere ifb med undervisning i driftsledelse, landbrukspolitikk og landbruksøkonomi. I år har man bistått ifb med eksamen og sensur i faget. Annet Som det fremgår er det gjennomført et mangfold av rådgivningsaktiviteter. Ikke alt kan medtas i detalj her. Vi håper imidlertid gjennom denne meldinga å ha løftet fram en del av våre aktiviteter i meldingsåret. Aktivitetsnivået har vært meget sterkt ilø året. Dette forklarer også en del av enhetens gode økonomiske resultat. Full fres og 0,0 % sykefravær gir også i år resultater. Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: Melding for virksomheten 2014 godkjennes Side 11

12 Side 12

13 Regnskap 2014 Resultatregnskap og balanseregnskap samt revisjonens rapport datert er vedlagt som vedlegg 1 i årsmeldinga. Nøkkeltall er: Driftsresultat kr Årsresultat kr Egenkapital 31/ kr Noter til regnskapet 1. Økonomiforvaltninga er daglig leder sitt ansvar. Alle økonomitransaksjoner blir i første hand handtert av daglig leder. Den praktiske regnskapsføringa er handtert av SNN- Regnskap ved Monica Hoff tidligere Duett Regnskap AS. 2. Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og regler for god regnskapsskikk 3. Selskapet er ikke skattepliktig 4. Enhetens kontorbygg beliggende i Industriveien 1B, 8680 Trofors er avskrevet med kr ,-. En viser til fjorårets regnskap der det ble valgt å endre avskrivningene i samsvar med at kontorbygget vil bli innløst ifb ny E6 m/ tilførselsveier gjennom Trofors. 5. Enheten deltar i kollektiv pensjonsordning som omfatter alle ansatte. I tilknytning til denne ordninga opparbeides det et pensjonspremiefond. Pensjonspremiefondet kan benyttes til å innbetale andeler av fremtidige pensjonsinnbetalinger. Fondet er ikke ført i balanseregnskapet. Saldo pr kr Innbetalt ekstra 2012 kr Tilført avkastning i 2012 kr Saldo pr kr Tilført avkastning i 2013 kr Saldo pr kr Tilført avkastning i 2014 kr Saldo pr kr Det bemerkes videre det i 2014 er opparbeidet et innskuddsfond ift innskuddsbasert pensjonsinnbetalinger, ref Helge og Frode, på kr pr Foreløpig er det ikke avklart om det er enheten, Helgeland Landbruksrådgivning, som har eierskap til dette beløpet i sin helhet. Videre er det slik at det er mellomregnestykker og sluttoppgjør ift avdød Asle Karstensen. Her er det pr dato ikke full info. Det kan være en mulighet for at fondsbeløpet vil bli større enn skissert ovenfor. Dette vil i tilfelle bli meddelt ifb neste årsmelding. 6. Oversikt over aktuelle lønnsposter i regnskapet: Lønn daglig leder kr Lønn/godtgjørelse styret kr Kostnader til revisjon var på kr 6.328, reiseutlegg inkludert. Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: 1. Regnskap for 2014 godkjennes 2. Årets overskudd, etter kapitalinntekter, tillegges egenkapitalen, slik: Egenkapital pr Kr Årsresultat 2014 Kr Egenkapital Kr Side 13

14 Budsjett 2015 Budsjettforslaget er som følger går over 2 sider: Kontonr Tekst Regnskap 2014 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER 3020 Salg av materiell og utstyr Annonsesalg Kursavgifter Rammetilskudd Kommunale tilskudd Andre tilskudd Kurstilskudd Prosjekt tilskudd Medlemskontingent Støttekontingent Feltgodtgjørelse Andre tjenester Motta purregebyr Pensjonsinnbetaling Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER 4320 Gjødsel og plantevernmidler Kursholder/rådgivning Fagmøter, markdager Kursmateriell Sum varekostnader DEKNINGSBIDRAG Lønn Feriepenger Fri telefon Annen fordel i arbeidsforhold Motkonto fordeler gruppe Godtgjørelse til styremedlemmer Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravg. av påløpne 5405 feriepenger Sum lønnskostnader Gaver til ansatte/tillitsvalgte Yrkesskadeforsikring Pensjonsforsikring Annen personalkostnad Sum andre personalkostnader Sum kostnader arbeidskraft Avskr. bygning og annen fast eiendom Sum av- og nedskrivninger Leie lokaler Side 14

15 6320 Renovasjon, vann, avløp o.l Lys Renhold Annen kostnad lokaler Sum kostnader lokaler Leie maskiner Sum leie maskiner og utstyr Kostnadsført håndverktøy Kostnadsført datautstyr Programvare årlig vedlikehold Rekvisita Arbeidsklær Sum kostnadsførte anskaffelser Rep. og vedlikehold utstyr Sum reparasjoner og vedlikehold Regnskapshonorar Sum eksterne honorarer Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter, bøker o.l Møter, kurs, oppdatering o.l Telefon Porto Sum kontorkostnader Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppg.pliktig Diettkostnad, oppgavepliktig Sum reise, diett, bilgodtgj Annonser Sum salgs- og reklamekostnader Kontingent, fradragsberettiget Sum gaver og kontingenter Forsikringspremie Sum forsikringer Styremøter Bank og kortgebyrer Annen kostnad m/fradrag Sum andre kostnader Sum andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNT. OG -KOSTN Renteinntekt bankinnskudd Sum finansinntekter ÅRSRESULTAT Side 15

16 Budsjettforslaget for 2015 er beheftet med en del usikkerhet. Det antas at en har sånn noenlunde kontroll med kostnadsbildet. Når det så gjelder inntektene så er det usikkerhet om hvilket nivå vi klarer å hente inn inntekter utover tilskudd og kontingenter. Det faktum at flere kommuner nå avstår fra å yte kommunalt tilskudd gir også økt usikkerhet om så vel oppslutning som inntektsstrøm. Følgende legges til grunn for budsjettet. Årsregnskap 2014 Arbeidsplan for 2015 Kommunale medfinansieringsavtaler med tilskudd på 1600 kr pr medlem. En legger til grunn at manglende kommunal medfinansiering belastes medlemmene i de respektive kommuner, jfr årsmøtevedtak.. Rammetilskudd i samsvar med tilsagn. Medlemsoppslutning på 560 medlemmer. Beregnet slik:. Grunnkontingent G = 2100 kr/år o Mindre enn 100 dekar 1800 kr/år 90 bruk o Mellom dekar 2100 kr/år 320 bruk o Over 300 dekar 2700 kr/år 150 bruk Bemanning på 4,0 ansatte videreføres. Videre at Kari Grøva har et visst omfang i sitt engasjement. Finansinntekter er stipulert til kr. Dette henger sammen med at rentegodtgjørelsen på innestående kapital er redusert betydelig i begynnelsen av 2015 ift Beregnet driftsresultat er på kr. Årsresultat etter renteinntekter er beregnet til kr.. Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: Budsjett for 2015 godkjennes. Side 16

17 Arbeidsplan 2015 Tidligere årsplaner har vært nokså detaljerte. Fom 2014 er planene mer generalisert. Ved inngangen til 2015 har vi en grei bemanningssituasjon. Videre anser vi økonomien som avklart for å kunne drifte virksomheten. Og uansett har enheten økonomiske reserver i bakhand for å sikre drifta i dette året. Det fundamentale for virksomheten er at den er produksjonsorientert og på hugget til å levere tjenester som etterspørres av våre medlemmer. Slik oppleves situasjon. Med henvisning til et helt nødvendig og meget omfattende kartarbeid så vil vå evne til å hente inntekter være begrenset i dette året. Dette gjør at vi er svært ærlige på at det er viktigere å sikre informasjonsinfrastrukturen enn å jage inntekter. Derved blir vi langt bedre rustet til å yte gode tjenester seinere år. Løpende aktiviteter, slik vi ser det i starten av året er: Gjødselplanlegging bruk Jordprøveuttak bruk Fagdager vårvinter stk Markdager / minimarkdager på sommer høst stk Forsøksarbeid felt UB Rådgivningstilbud til unge bønder bruk ØFR Rådgivningstilbud til økologiske gårdbrukere bruk Funksjonstesting av åkersprøyter og kunstgjødselspredere bruk Autorisasjonskurs kurs Maskinførerkurs - 1 kurs Grøfteplanlegging bruk Medlemsskriv Tunrappen utgivelser Våronnavisarbeid artikler Kartarbeid bruk Individuell rådgivning etter behov Planlegging nytt kontorbygg Trofors Utvikling av rådgivningstilbud Arbeid ift struktur / organisasjonsprosesser Løpende administrasjon, økonomi- og personalforvaltning Historisk gjennomgang av virksomheten i HLR og i de forutgående forsøksringer Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: Arbeidsplan for 2015 vedtas Side 17

18 Valgkomiteens forslag Valgkomiteen har bestått av Rune Vang/s, Sømna (Leder) Svein Granmo, Hemnes Dagfinn M. Pedersen Sør-Helgelandsområdet Hemnes og Ranaområdet Vefsnaområdet Komiteen fremmer følgende forslag til årsmøtet: Verv Virketid På valg Forslag Bosted Produksjon År Styremedlem 2 år Kristian Sæterstad Kristian Sæterstad Vefsn Melk kjøtt / 40 Vefsnaområdet Samdrift Varastyremedlem 2 år Karl Petter Karl Petter Vefsn Melk-kjøtt 40 Vefsnaområdet Trondmo Trondmo Styremedlem Hemnes og 2 år Leif Egil Amundsen Leif Egil Amundsen Rana Ammeku 56 Ranaområdet Varastyremedlem Hemnes og 2 år Meretehe Merethe Hjerpbakk Hemnes Kjøtt - melk 47 Ranaområdet Hjerpbakk Styreleder 1 år Leif E Amundsen Leif E. Amundsen Rana Ammeku 57 Revisor 1 år Lyder Sund Lyder Sund Grane Melk - kjøtt 44 Revisor 1 år Johan Granmo Johan Granmo H-dal Melk-regnskf 55 Valgkomitemedlem 3 år Rune Vang Paul Stian N Brekk Brønnøy Melk kjøtt/ 36 Sør-Helgelandsområdet Valgkomitemedlem - vara Sør-Helgelandsområdet 3 år Tor M Hauan Kjell Arne Trælnes Brønnøy Melk - Kjøtt 35 Årsmøteutsendinger og vara *) I listen nedenfor er medtatt alle årsmøteutsendinger og vara. I samsvar med vedtatt plan for rullering og oppnevning så fremmes det for årsmøtet forslag til representanter fra Bindal, Vega, Hattfjelldal og Rana for perioden Bindal Fast Bernt Skarstad Bernt Skarstad Bindal Melk Kjøtt Gris 53 Vara Tor Arne Aune Tor Arne Aune Bindal Melk Kjøtt 44 Sømna Fast Snorre Warholm Sømna Melk Kjøtt 49 Vara Helge Lange Sømna Melk - Kjøtt 39 Brønnøy Fast Gjøran Larsen Brønnøy Melk Kjøtt 52 Vara Tor Martin Hauan Brønnøy Melk Kjøtt 34 Vega Fast Morten Hestvik Per Fredrik Bang Vega Potet - Melk Kjøtt 48 Vara Per Fr. Bang Morten Hestvik Vega Melk -Kjøtt 57 Vevelstad Fast Bernt Andreassen V-stad Melk - Kjøtt 50 Vara Johan Nergård V-stad Melk- Kjøtt- Sau 51 Grane Fast Sissel Hallingen Grane Gris Melk Kjøtt 49 Vara Erik Paulsen Grane Potet Jakt Fiske 69 Hattfjelldal Fast Laila Hoff Laila Hoff H-dal Sau 52 Vara Ingjerd Hagen Ingjerd Hagen H-dal Melk Kjøtt 34 Vefsn Fast Trygve Fridheim Vefsn Melk Kjøtt 46 Vara Åse M. Pedersen Vefsn Melk Kjøtt 59 Hemnes Fast Asbjørn Johansen Hemnes Melk Kjøtt 60 Vara Lars Johan Fineide Hemnes Sau 50 Rana Fast Geir Snefjellå Geir Snefjellå Rana Sau-Kraftverk 42 Vara Terje Utland Terje Utland Rana Melk - Kjøtt 55 *) En viser til årsmøtesak i 2011 om etablering av utsendingsårsmøte. Kommunenavn og kandidater for er uthevet Det fremmes følgende enstemmige forslag til godtgjørelse til tillitsvalgte, møtegodtgjørelser og godtgjørelse for reiseutgifter. Fast godtgjørelse Styreleder kr/år Revisor 2000 kr/år Redusert fra 2014 Valgkomitemedlem 500 kr/år Nytt Variabel godtgjørelse tillitsvalgte styremedlemmer Telefonmøte 200 kr/møte Fysisk møte Mindre enn 6 timer 900 kr/møte Fysisk møte Mer enn 6 timer 2000 kr/møte Reiseutgifter dekkes etter statens satser. Side 18

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene.

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene. ÅRSMELDING 2013 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat- og balanseregnskap 2013 samt

Detaljer

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene.

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene. ÅRSMELDING 2014 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2014 Budsjett 2015 Arbeidsplan 2015 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2014 samt revisorbekreftelse.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 2013 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2012 Vedlegg

Detaljer

Vefsna Forsøksring. Innhold: Fôr ønskes kjøpt Arrangementer i løpet av våren og sommeren

Vefsna Forsøksring. Innhold: Fôr ønskes kjøpt Arrangementer i løpet av våren og sommeren Vefsna Forsøksring Ring nytt Nr 2/2009 April ******************************************************** Innhold: Innkalling til stiftelsesmøte Helgeland Landbruksrådgivning 30.04.09 Referat fra ekstraordinært

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning - 2010 Side 1

ÅRSMELDING 2010. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning - 2010 Side 1 ÅRSMELDING 2010 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Styreleders kommentar Melding om virksomheten Regnskap 2010 Budsjett 2011 Arbeidsplan 2011 Valgkomiteens forslag Forslag om vedtektsendring årsmøterepresentasjon

Detaljer

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 70 801,00 135,14-444 014,00 2 798 279,00 217,35 790 986,00 3410

Detaljer

o Årsmøteutsendinger med vara for Sømna, Vevelstad og Vefsn Kontorløsning Framtidig struktur for landbruksrådgivningsenhetene i Nordland

o Årsmøteutsendinger med vara for Sømna, Vevelstad og Vefsn Kontorløsning Framtidig struktur for landbruksrådgivningsenhetene i Nordland ÅRSMELDING 2015 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2015 Budsjett 2016 Arbeidsplan 2016 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2015 samt revisorbekreftelse.

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

I tillegg til ordinære årsmøtesaker vil årsmøtet få til behandling «Strategisk plan for Helgeland Landbruksrådgivning, ».

I tillegg til ordinære årsmøtesaker vil årsmøtet få til behandling «Strategisk plan for Helgeland Landbruksrådgivning, ». ÅRSMELDING 2011 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Styreleders kommentar Melding om virksomheten Regnskap 2011 Budsjett 2012 Arbeidsplan 2012 Valgkomiteens forslag Innkalling og saksliste til

Detaljer

Nr 1/2013 Februar ****************************************************************************** Innhold:

Nr 1/2013 Februar ****************************************************************************** Innhold: Tunrappen Nr 1/2013 Februar ****************************************************************************** Innhold: Spennende fagmøteserie i mars møt opp! God agronomi og god økonomi to sider av samme

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Halden Golf SA. Torsdag kl 18:00 Sted: Arbeidernes Fiske og Jegerforening

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Halden Golf SA. Torsdag kl 18:00 Sted: Arbeidernes Fiske og Jegerforening SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Halden Golf SA Torsdag 14.12.2017 kl 18:00 Sted: Arbeidernes Fiske og Jegerforening Agenda: 1. Velkommen 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av dirigent 4.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen!

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen! Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving Torsdag 5. mars kl. 19.00, Grønt Fagsenter Hvam - Din mulighet til å påvirke! Før selve årsmøtet blir det et foredrag om : Landskap i endring v/oskar

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00 Resultat mot 1 Håndball 98 - P13 Periode: 1-12/2011 3107 Diverse dugnad 1 500,00 0,00 3110 Arrangement 3 461,00 0,00 3161 Kampprogram Håndball 0,00 0,00 3321 Egenandeler 9 125,00 0,00 Sum salgsinntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap

Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap Sagene IF Postboks 3488 Bjølsen 0406 OSLO Att.: Vibeke Thiblin Økonomirapport pr 30.06.2016 Oslo, 15.08.2016 Noen kommentarer vedrørende

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.:

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Piratpartiet Org.nr.:998 732 115 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Medlemskontigent/ Donasjoner 44 623 35 843 Offentlig tilskudd 884 472 855 304 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Åpningsbalanse EIENDELER

Åpningsbalanse EIENDELER Åpningsbalanse 31.10.2012 EIENDELER NOK Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 9 697 Sum immaterielle eiendeler 9 697 Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, utstyr 7 671 Sum varige

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord.

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord. VEDTEKTER FOR Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) Helgeland avdeling (Mønstervedtekter vedtatt i Hovedstyret 2.2.1993) 1 NAVN Avdelingens navn er: Tekna Helgeland avdeling. Avdelingen er

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS ÅRSBERETNING 2014 Styret har i 2014 bestått av: Leder: Morten Christoffersen C. Christoffersen AS Nestleder: Morten Paulsen Grenland Data AS Styremedlem: Øystein Isaksen ByPost Grenland Erik Christian

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Regnskap2016 avd. 71 Fylkeslaget

Regnskap2016 avd. 71 Fylkeslaget Regnskap2016 avd. 71 Fylkeslaget nr: 1000-8999 3110 Kronerulling/Gaver....................... 35 800 21 700 32 200-10 500 67,4 3200 Medlemskontingent....................... 39 240 36 220 39 000-2 780 92,9

Detaljer

Budsjett 25 og 70 elever

Budsjett 25 og 70 elever Inntekter Budsjett 25 og 70 elever Note Høst oppstartsår 1. budsjettår Fullt utbygd skole Statstilskudd 1 1 736 175 3 680 585 7 554 290 Skolepenger 2 37 500 79 500 210 000 Andre inntekter 3 22 000 44 000

Detaljer

1000447 Sætre IF Graabein 210 SIFG Hallen Periode: 1-13/2011 Dato:: 08.06.2012 DRIFTSINNTEKTER. Sum andre salgsinntekter 923 095,42 1 786 058,25

1000447 Sætre IF Graabein 210 SIFG Hallen Periode: 1-13/2011 Dato:: 08.06.2012 DRIFTSINNTEKTER. Sum andre salgsinntekter 923 095,42 1 786 058,25 1000447 Sætre IF Graabein 210 SIFG Hallen Periode: 1-13/2011 Dato:: 08.06.2012 Sum andre salgsinntekter 923 095,42 1 786 058,25 SUM 923 095,42 1 786 058,25 DEKNINGSBIDRAG 923 095,42 1 786 058,25 Sum lønnskostnader

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Organisasjonsnr. 974539888 Utarbeidet av: Soldi Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Falkenborgveien 9 7044 TRONDHEIM Organisasjonsnr. 847812362 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultat pr. avdeling 1 Hovedlaget Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt

Resultat pr. avdeling 1 Hovedlaget Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 1 Hovedlaget 3100 Salgsinnt. kiosk, innenl. avg.fri -8 568,00 3110 Medlemskontingent avg.fri -106 778,00-93 050,00-95 000 3120 Sponsorinntekter -364 880,80-352 262,40-390 000 3130 Gaver -95 000,00-113

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018. Note

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018. Note Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018 Budsjett Note Høst oppstartsår 1.budsjettår Fullt utbygd skole Inntekter Statstilskudd 1 5 852 250 15 606 000 19 507 500

Detaljer

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006 TROMSØ IDRETTSRÅD 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokoll (desisorer) 3. Godkjenning av forretningsorden 4. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Resultatregnskap. Herøy Vasslag SA. Driftsinntekter og -kostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Herøy Vasslag SA. Driftsinntekter og -kostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note Vassavgift 8 902 414 8 302 903 Sum driftsinntekter 8 902 414 8 302 903 Personalkostnader 2 1 665 836 1 681 753 Ordinære avskrivninger 4 3 349 655 3 670

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010. Telefoner:

STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010. Telefoner: STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010 Telefoner: Kontor Leinesfjord 75 77 82 70 Gjert-Are Valberg 94 81 20 95 (75 77 82 51 priv.) Hjemmeside http://steigenforum.no e-post Innkalling til post@steigenforum.no

Detaljer

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår!

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår! Tunrappen Nr 3/2010 November ********************************************** Innhold: Situasjonsrapport Gjødselplan 2011 Gjødselinnkjøp. Når? Konsolidering på Sør-Helgeland - aksjon Bedre rådgivningstilbud

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 2015 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

buildingsmart Norge Resultatregnskap

buildingsmart Norge Resultatregnskap GE ÅRSREGNSKAP 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 3.152.500 3.085.500 buildingsmart Prosess 650.000 588.390 IFD Libary 130.000 0

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

KL 19.00 på Thon hotell Alta

KL 19.00 på Thon hotell Alta Innhold og saksliste Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede... 2 Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 2 Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen... 2 Sak

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland.

Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland. Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland. 1. Godkjennelse av møteinnkalling 2. Godkjennelse av sakslista 3. Valg av referent 4. Fastsettelse av forretningsorden ( 9 og 10 i NKK s regler av 30.04.05.

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Ytterøy Bygdetun. Note Driftsinntekter og -kostnader. Sum driftsinntekter Årets resultat

Ytterøy Bygdetun. Note Driftsinntekter og -kostnader. Sum driftsinntekter Årets resultat Ytterøy Bygdetun Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Salgsinntekter 1 295 000 378 510 Tilskudd 1 146 000 207 875 Andre inntekter 1 17 220 4 195 Sum driftsinntekter 458 220 590

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Til Helgeland Regionråd

Til Helgeland Regionråd Til Helgeland Regionråd Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Det innkalles til ordinært årsmøte 2014 i Helgeland Regionråd. Sted: Brygga i Berfjord, Dønna Avreise fra Sandnessjøen torsdag den 19.juni

Detaljer

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak (825 298) 3050 Omsetn. Ihht ordre,regn.cont.1 (522 818)

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Generalforsamling i OTEK Agder

Generalforsamling i OTEK Agder Generalforsamling i OTEK Agder Organisasjon: Møtenummer: Dato: Tidspunkt: Sted: Behandlingsmåte: OTEK Agder 1 fredag 21. april 2017 11:30-14:00 Dyreparken Hotell, Kristiansand Ordinær generalforsamling

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Budsjett 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 IL SKRIM BUESKYTTERE Postboks 567

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat BOA -- Billedkunstnerne i Oslo og Akershus Årsregnskap 2016 Org.nr.: 943 765 707 RESULTATREGNSKAP NOTE 2016 2015 Driftsinntekter Kontingenter 172 700 184 525 Driftstilskudd Oslo kommune 350 000 300 000

Detaljer

Resultat 100 Hovudlag Periode: 1-12/2015

Resultat 100 Hovudlag Periode: 1-12/2015 100 Hovudlag Periode: 1-12/2015 i 3090 Div.arrangementsinnt. 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 3091 Eigne arrangement 30,68 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 3101 Lagsklede 12 678,00 5,1 0,00 0,0 5 521,00 129,6 3200 Medlemskontingenter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: (Alle) Realisert 2013 Realisert 2012 Budsjett 2013 Sum Salgs- og driftsinntekter 3020 Sponsorinntekter 242 006 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie-matriell

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 Utarbeidet av: Øvre Storgate 37, 3018 DRAMMEN Tlf: 32213570 Fax: 32213571 Org.nr. 941 527 906 www.regnskapsbyraet.no Resultatregnskap Note 2012 2011

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer