Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene."

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2014 Budsjett 2015 Arbeidsplan 2015 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2014 samt revisorbekreftelse. Vedlegg 2. Strukturutvalgets innstilling behandling av saken Innkalling og saksliste til årsmøte Årsmøtedelegatene inviteres til årsmøte i Helgeland Landbruksrådgivning (HLR) på Trixie Veikro i Grane torsdag kl Sakslisten er som følger: Valg av møteleder og referent Valg av to personer til å underskrive protokollen Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Arbeidsplan 2015 Budsjett 2015 Godtgjørelse til tillitsvalgte Valg o Styremedlem og personlig varastyremedlem - Område Vefsna o Styremedlem og personlig varastyremedlem - Område Hemnes og Rana o Styreleder o Revisorer o Valgkomitemedlem og vara - Område Sør-Helgeland o Årsmøteutsendinger med vara for Bindal, Vega, Hattfjelldal og Rana Strukturutvalgets innstilling - høring Framsatte forslag - disse må være sendt styret senest 8 dager før møtet holdes. Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene. I etterkant av dette blir det årsmøteforedrag, med start ca kl Årsmøteforedraget blir i år forbeholdt strukturutvalgets innstilling. Strukturutvalgsleder og nestleder i NLR Erik Belbo vil orientere om arbeid og innstilling samt videre prosess. Så tar årsmøtet en debatt om saken. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Side 1

2 Melding om virksomheten Hovedtrekk Også det femte driftsåret for HLR har vært positivt. Det har vært stor og god medlemsretta aktivitet. Det har vært god samhandling mellom så vel ansatte som styret. Det har ikke vært sykefravær i løpet av året. Enheten er oppsatt med fire ansatte. Linn Hege Engen fratrådte etter eget ønske , etter å ha arbeidet i ca 2,5 år i Helgeland Landbruksrådgivning. Asle Karstensen døde brått , 64 år gammel og etter en arbeidsinnsats i 36 år for hhv Hemnes og Rana Forsøksring og fra i Helgeland Landbruksrådgivning. Dette gjorde at aktiviteten i enheten for en kort tid ble redusert. Vi klarte imidlertid å rekruttere nye kompetente medarbeidere rimelig kjapt. Sivilagronom Frode Einrem ble ansatt ved Troforskontoret og sivilagronom Helge Hamre ble ansatt ved kontoret i Rana En del tid er brukt på opplæring, og etter hvert er begge kommet i siget hva angår løpende produksjon/ rådgivning rettet mot medlemmene. Det økonomiske resultat er bedre enn budsjettert. For detaljer viser en til kommentarer seinere under regnskap 2014 Økonomistyringa er god. Enheten har stor oppslutning blant gårdbrukerne, og har bra goodwill. Enheten er godt rustet for videre drift. Organisatoriske / strukturelle forhold Årsmøte Årsmøtet, det tredje med valgte årsmøtedelegater, ble avviklet på Laksfors Turistcafe i Grane avviklet torsdag Det deltok 12 stemmeberettigede årsmøtedelegater - et frafall på 2 ift fulltallig årsmøte. Årsmelding og årsmøtereferat er lagt ut på se organisasjon. Styret/ tillitsvalgte I meldingsåret har enheten hatt følgende tillitsvalgt: Styreleder Leif Egil Amundsen Personlig vara Merethe Hjerpbakk Styrets nestleder Kristian Sæterstad «Karl P. Trondmo Styremedlem Hallvard Ellingsen «Kjell A. Bjørnvik Styremedlem Knut Alsaker «Frode Einrem Valgkomiteleder Rune Vang «Tor Martin Hauan Valgkomitemedlem Svein Granmo «Geir Snefjellå Valgkomitemedlem Dagfinn M Pedersen «Vegar Sende Revisorer Lyder Sund og Johan Granmo Styret har i 2014 avviklet 4 styremøter og behandlet 45 saker. To av styremøtene har vært fysiske møter og de andre var telefonmøter. Naturlig nok har rekruttering av nye medarbeidere vært sak for styret. Ellers har styresakene bl.a vært: o Budsjett årsmelding årsplan - regnskap o Driftsorienteringer o Framtidig organisering av LHMS arbeidet i Nord Norge o NLR Strukturutvalgsprosessen o Manglende kommunal medfinansiering / nye avtaler o Kontorlokalisering på Trofors etter innløsning av lokaler ifb ny E6 o Handtering av utestående kontingenter og andre utstående fordringer o Skifteplan på ny plattform I tillegg til dette har styret latt seg orientere gjennom kvartalsrapporter og i annen form, både digitalt og ved avklaringer/ kontakter pr telefon. Det bemerkes videre at både Amundsen og Side 2

3 Side 3

4 Ellingsen deltok ved årsmøte i NLR 24 og Videre deltok Amundsen ved nasjonal rådgiversamling / samling for DL/SL ved møte på Gardermoen NLR er inne i en nokså viktig prosess hva angår den videre strukturelle utvikling av organisasjon. Det er derfor viktig at lokale tillitsvalgte er aktive ift informasjon og påvirkning innenfor spørsmål/ utfordringer som kan forandre mye ift dagens organisering mv. Valgkomiteen fremlegger sitt forslag overfor årsmøtet, se lengre bak i meldinga. Valgkomiteen består av tre tillitsvalgte m/ vara som oppnevnes for tre år av gangen, med rotasjon slik at man siste virkeår er leder i komiteen. Dette bidrar til god kontinuitet i dette viktige arbeidet. Ansatte Enheten har fire ansatte i hele stillinger. Disse er: Daglig leder Kolbjørn Eriksen Seniorrådgiver Asle Karstensen Døde Rådgiver*) Knut Alsaker Rådgiver Linn Hege Engen Fratrådte Rådgiver Frode Einrem Ansatt fra Rådgiver Helge Hamre Ansatt fra I tillegg ble Kari Grøva ansatt i en begrenset og midlertidig stilling fra februar Hennes arbeid er kartajourhold og overgang til digitale kart. Dette er et viktig og tidkrevende arbeid som vil gi stor framtidig nytte. For å sikre løpende god kommunikasjon mellom de ansatte ift løpende drift og aktivitet er det gjennomført tre ansattesamlinger i året. Dette er svært viktige kontaktpunkt som bidrar til meget god drift og samordning av aktiviteter mv. I tillegg har selvsagt de ansatte løpende kontakt når det er behov for det gjennom telefon og e-poster. *) Ny stillingstittel, seniorrådgiver, fra Medlemmer Medlemsutviklingen har vært som følger i perioden og fram til : Kommune Endringer Antall Medl Antall Bruk **) % Antall Medl *) Antall Bruk **) % Antall medl Rana , ,4 Hemnes , ,9 Nesna/ Lurøy/Dønna 2 3 HR-område , ,5 +2 Vefsn , ,4 Grane , ,2 H-dal , ,0 VEF-område , ,4-6 Bindal , ,9 Sømna , ,2 Brønnøy , ,5 Vega , ,9 Vevelstad , ,4 SH-område , ,7 HLR i alt , ,9-4 *) Registret medlemstall pr XX. I tillegg kom et medlem fra Nesna og et fra Lurøy, slik at samlet medlemstall var 570 ved årsskiftet **) Registret pr aug som søknader om produksjonstillegg Side 4

5 Medlemstallet er svakt fallende, mens antall bruk går raskere tilbake. Dette innebærer at den % vise oppslutning om HLR øker. Hvorvidt dette vil holde fram er litt usikkert sett på bakgrunn i at vi ser at når enkelte kommuner ikke støtter opp om virksomheten så faller også den prosentvise oppslutning sterkere. Dette ser en på Sør-Helgeland, der oppslutninga har falt i Sømna og Vega, der disse kommuner ikke støtter virksomheten økonomisk; mens i de øvrige har oppslutninga økt. Fra 2015 er det flere kommuner som ikke yter økonomisk støtte. Manglende kommunal støtte blir overveltet på medlemmet direkte. Samarbeidsavtaler Vi har i 2014 avtaler med o Kompass AS bygningsteknisk og maskinteknisk rådgivning o FK-Agri - faglig samarbeid, annonsering o Helgeland Sparebank faglig samarbeid, annonsering o Yara - annonsering o 8 helgelandskommuner - medfinansiering Dette er avtaler som bidrar til å strukturere vår samhandling med enkelte av våre samarbeidsaktører. Vi legger vekt både på å ha gode samarbeidsrelasjoner mot alle og enhver, samtidig er det viktig at HLR beholder sin uavhengighet og integritet. Disse moment er godt ivaretatt i nevnte avtaler. Rammebetingelser Enheten har alminnelig bra goodwill både hos medlemmer, landbruksnæring og samfunn for øvrig. Vi deltar i verdifulle faglige nettverk. Engasjementet hos ansatte og tillitsvalgte er flott og godt. Det hefter en ikke ubetydelig usikkerhet ift desentralt drevne strukturprosesser i NLR. Kommunikasjon I løpet av de siste år har kommunikasjonskanalene endret seg nokså mye. I dag foregår en stadig større del av den løpende kommunikasjon pr mail og SMS. Det er utsendt tre nr av Tunrappen, og 8 e-tunrapper ilø av året. Et velfungerende medlemsarkivsystem/-register er viktig for orden og god funksjonalitet for å kommunisere slik. Kun tre av våre medlemmer er ikke oppsatt med mobil. 51 medlemmer har ikke mailadresse. Det betyr at i den løpende info og medlemspleie så får disse et litt svakere tilbud enn øvrige; all den tid de ikke har moderne digitale kommunikasjonsmidler. Bruk av medlemsskriv pr papir er minimalisert. Framover kan en påregne ytterligere justeringer, der vi etter hvert aldri vil være «lengre unna» enn et nr eller en app, i likhet med den digitalisering som skjer i stor grad i det norske samfunn. Faglige aktiviteter Fagdager markdager Det har i løpet av året vært god innsats tilknyttet bygdevise/ kommunevise arrangement. Oversikten nedenfor viser de arrangementer som er gjennomført i enheten: Fagmøteserie i mars Det ble gjennomført 10 fagmøter i mars. Dette var møter der HLR samarbeidet med FK og HSB om faglig innhold, mens HLR tok alt informasjons- og arrangøransvar for øvrig. Tema på møtene var: o Driftskredittordninga o Skifteplan mobil o Fortørking metoder og mekanikk Side 5

6 o Overvintringsskader nærmere om erstatningssystemet o Ensilering prosess og midler o Såvaresituasjon o Nytt fra HLR Økonomi, organisering og tjenester Møtene ble gjennomført etter planen og hadde slik oppslutning av gårdbrukere: Kommune Deltakere Vefsn 33 Grane 8 Hattfjelldal 13 Hemnes 23 Rana 7 Bindal 9 Brønnøy 11 Vevelstad 6 Sømna 17 Vega 11 I alt 138 Markdager i vekstsesongen Det ble avviklet 18 markdager slik: Dato Sted, Vert Deltakere Fagtema Trixie Veikro, Grane 27 Potetdyrking Hans Gunnar Holand, Sømna 13 Demonstrasjon av slangespreder Ola Jørn Tilrem, Brønnøy 2 Innstilling og bruk av handelsgj.spr Arne Flatmo, Brønnøy 9 Demonstrasjon av ugrasharv Åbjøra Kjøtt og Melk, Bindal 2 Innstilling og bruk av handelsgj.spr Helge Larsen. Vega 5 Markvandring før slått Alf Dahle, Sømna 18 Markvandring før slått Torleiv Sandøy, Brønnøy 5 Markvandring før slått Raymond Slottøy, Bindal 5 Markvandring før slått Fellingfors Samdrift, Grane 37 Jordkultur. Direktesåing Jo Sjåvik; Hattfjelldal 10 Jordkultur Bernt Andreassen, Vevelstad 7 Jordkultur Wika Samdrift, Vega 8 Jordkultur Lars P Røssvoll, Rana 2 Jordkultur Kristian Sæterstad, Vefsn 7 Jordkultur Reinåga Samdrift, Hemnes 10 Jordkultur Inge Kristoffersen, Brønnøy 8 Jordkultur Bergsnev Samdrift, Vefsn 17 Jordkultur. Grøfteutstyrsdemo Deltakere i alt 192 Løpende individuell rådgivning Dette er en viktig del av rådgivningsarbeidet. Dette foregår vha telefon, gårdsbesøk og besøk på kontor. Her er det et bredt sett av problemstillinger og utfordringer som handteres. I 2014 kom det til å bli særlig stort fokus på en del utfordringer tilknyttet svak overvintring i deler av vårt område. Også tørkeproblematikken midtsommers ble viet en del oppmerksomhet. Side 6

7 Side 7

8 Jordprøveuttak - Gjødselplanlegging Disse tjenester henger noe sammen. Jordprøver uttas hvert 6 år ihht et rullerende system. Det betyr at alle medlemmer er plassert inn i faste geografiske grupper der enheten selv sørger for å ta kontakt med medlemmene ift bl.a jordprøveuttak. Uttak skjer hovedsakelig i september. Dette danner noe av grunnlaget for oppsett av de årlige gjødselplaner. Det er i utgangspunktet et krav om at samtlige gårdsbruk skal ha årlige planer basert på jordanalyser. Det ble uttatt jordprøver ihht den rullerende plan, hovedgruppe 5, samt hos noen nye medlemmer. I antall fordelte dette seg slik; Område Lokalområde i hovedsak Antall bruk Antall prøver Sør-Helgeland Bindal Vefsnaområdet Hattfjelldal sentrum / Susendal Hemnes og Ranaområdet Plurdal/ Hammern I alt En har følgende oversikt over fullstendige gjødselplaner som ble oppsatt: Område Før vekstses Før vekstses 2013 Før vekstses 2014 Sør-Helgeland Vefsnaområdet Hemnes og Ranaområdet I alt Vi ser at om lag 72 % av medlemsmassen fikk satt opp plan foran siste vekstsesong. Når en ser på områdene så registrerte vi en nedgang i antall planer i Rana/Hemnes. Tross god info om tilbudet ser vi at det er brukere som ikke nyttet seg av tilbudet all den tid den lokale rådgiveren ikke var til stede. I Hemnes/ Rana har det vært mer vanlig at planer ble satt opp ved samtaler ifb kontorbesøk, enn i enheten for øvrig. Det faktum at vi ved inngangen til 2014 hadde kommet godt i gang med planleggingsarbeidet samt at Frode, etter kort opplæring i første del av mars, ble operativ ift gjødselplanlegging både i Vefsnaområdet og i Hemnes/Ranaområdet, avverget oss fra en mild katastrofe. Selv om enkelte ikke fikk sine planer før i mot slutten av mai så er vi allikevel svært tilfreds med at vi produserte og utleverte planer til alle som bestilte. Ros særlig til Frode for innsatsen. Ellers går arbeidet med å få flere brukere over på nettbrett og smarttelefon ift planlegging og rapportering går sin gang. Dette effektiviserer og sikrer god kommunikasjon og gode gjødselplaner. Kartarbeid Til gjødselplan hører ajourført kart. Dette har vi oppigjennom åra lagt en del innsats på å ajourholde ift papirkart. Etter hvert er digitale løsninger blitt mer og mer rådende samt at funksjonalitet mv er svært bra ift dette. Det betyr at i tilknytning til at Skifteplan nå er lagt på felles server så er det igangsatt et storarbeid for å få orden på tilhørende digitale skiftekart. På Sør-Helgeland er dette stort sett ok og i orden. Knut har gjort en solid innsats de siste åra. På indre strøk er Kari Grøva godt i gang med dette arbeidet; og en regner med at alle bruk i Hattfjelldal og Vefsn har helt orden på dette seinest pr påsken Til rest står deler av Grane og hoveddelen av Hemnes og Rana. Det vil bli økt fokus på dette også i disse områder; men løpende gjødselplanlegging må ha forrang denne vinteren. Side 8

9 Skifteplan - Fra lokal til nasjonal dataplattform Ved gjødselplanlegginga benyttes planleggingsprogrammet Skifteplan. Det har over flere å vært tatt til orde for å legge dette over på sentral server, istedenfor at dette bare var på lokal maskin hos de enkelte rådgivere. Ei nyorganisering vil sikre data og kunne gjøre oss mer fleksibel ift vakanse / annen arbeidsorganisering. Et nokså betydelig kvalitetsutsjekkingsarbeid ble gjennomført på de eksisterende datasett før dataene ble lagt over på sentral server ilø av august. Så får vi håpe at denne overgangen etter hvert bidrar til at vi når de skisserte mål. Funksjonstest av åkersprøyter Det er gjennomført 8 tester av åkersprøyter i året. Autorisasjonskurs - plantevern Vi hadde i 2014 tre kurs i egenregi for brukere som fornyet sine bevis. I tillegg var vi timelærer på deler av kurset for førstegangstakere ved Vefsn Landbruksskole. Antall deltakere var som følger: Grane/ Hattfjelldal våren Brønnøy høsten Vega høsten Vefsn Landbruksskole våren KSL revisjon Denne tjenesten er falt bort etter Asle Karstensen sin bortgang. KSL har fått reduserte bevilgninger og er klar på at de derfor, i alle fall i løpet av de neste 2 år, ikke vil ansette noen ny revisor i vårt område. Oppdrag for Grane Maskinlag SA Grane Maskinlag SA ble dannet i 2012, bl.a med aktiv bistand fra HLR. Laget omfatter nå 22 gårdbrukere som samarbeider om innkjøp og bruk av maskiner og redskap mv. For tiden 18 ulike utstyrsenheter inngår i dette kjøps og utleiesamarbeidet. Videre er laget inne ift en del brøyteoppdrag. Og mot slutten av året kjøpte laget MESTA-bygget ved E6. Dette skal bl.a tjene som lager/ maskinhall for laget. Styret i laget videreførte i 2014 det historiske samarbeidet med HLR/ Kolbjørn ift bistand til sekretærarbeide mv. Modellen kan tjene som en god mal dersom andre gårdbrukere i andre kommuner ønsker ei lignende etablering. Etter planen vil det bli arrangert noen fagmøter ilø av vårvinteren 2015 der mekaniseringsøkonomi / maskinsamarbeide er tema. HLR kunne bidra med hjelp til andre bygdelag/ kommuner både i en oppstartsfase og i en driftsfase dersom andre ønsker å etablere et samarbeid noenlunde etter samme lest som Grane Maskinlag SA. Norturaavtalen Avtalen med Nortura om å levere rådgivningstjenester er opphørt fra Linn Hege Engen har nå fått full stilling i dette selskapet. Dette gjorde en ny avtale uaktuell. ØFR - Økologisk Førsteråd Dette er et tilbud til interesserte medlemmer og ikke medlemmer. Dette året har det vært gjennomført ett slikt rådgivningsopplegg med Knut som ansvarlig. Hjemmeside digitalisering En viser til tidligere punkt om kommunikasjon. Også vår hjemmeside, er viktig i den løpende kommunikasjon. Foruten løpende ajourhold har vi lagt ut 24 ulike nyhetsartikler på denne siden, mot 42 foregående år. Videre er det produsert og utlagt 2 fagartikler. Maskinførerkurs Etter påtrykk fra medlemmer i Sør-Helgelandsområdet besluttet vi å organisere et tilbud med opplæring slik at maskinførerbevis kunne skaffes vha et desentralt tilbud. Opplæringsforetaket KTO AS ATS-041 / sertifisert av ASAS forestod det faglige bidrag Side 9

10 ved første kurs i oktober I 2014 er dette fulgt opp med to hurs, hhv i Hemnes i mars og Brønnøy i oktober. I tillegg har en rekke personer tatt kjøretøyeksamen i regi av dette opplegget. Vi hadde hhv 26 deltakere ved kurset i Hemnes og 31 deltakere ved kurset i Brønnøy. Allerede nå er det tillyst nytt kurs i oktober 2015 i Brønnøy. Kurset er så langt mer enn halvtegnet. Vi er svært tilfreds med å kunne tilby dette kursopplegget. Etterspørselen har vært stor både hos gårdbrukere, avløsere o.a som er i behov av maskinførerbevis / kjøretøyeksamen ihht de krav som myndighetene setter til kompetanse og opplæring. Forsøksfelt/registreringer Det har vært anlagt og stelt to forsøksfelt i året. Vekstavslutning om høsten Torleif Sandøy Brønnøy Hundegras og fleirårig raigras i reinbestand og i blanding Dag Jøran Einvik Sømna Kurs og møter, eksternt I løpet av året er det en viss deltakelse fra de ansatte på møter og kurs eksternt, og kurs/ møter avholdt av andre. Dette kommer i tillegg til mer interne møter som deltakelse ved styremøter i Grane Potet og Grønt, LHMS, Bondepub samt møter ifb med søknad om kommunal medfinansiering. Deltakelser ved eksterne møter er som følger: Kolbjørn*) Samrådingsmøte BAMA og GPG Mo i Rana Landbrukspolitisk møte Sømna Møte m/ Innovasjon Norge Bodø Bedre Bonde - Samråding Oslo LHMS-NLR Gardermoen LHMS-NLR Bodø F-testing; nyautorisasjon Øksnevad Fagmøte proteinbelgvekster Tjøtta LHMS-NLR Tromsø Agrisjå Stjørdal DL-samling Ski Nasjonal rådgiversamling Gardermoen *) Det bemerkes at Kolbjørn Eriksen deltok i en arbeidsgruppe der mandatet var å utrede og berede grunnen til ei god implementering av LHMS inn i NLR sin virksomhet i landsdelen. I påvente av strukturdiskusjoner vil ikke dette bli effektuert før nasjonal styre har fattet vedtak i strukturspørsmålet ilø mars Knut**) Landbrukspolitisk møte Sømna Fagsamling drenering Vefsn Fagmøte proteinbelgvekster Tjøtta Jordsmonnkartlegging og grøfting Sømna Nasjonal rådgiversamling Gardermoen Hurtigruteseminar Bodø Tromsø **) Det bemerkes at Knut Alsaker har vært medlem i NLR s grovforutvalg; fra 2015 som leder. Utvalget har bl.a som ansvar å tilrettelegge for fagprogram på nasjonal rådgiversamling, kompetansetiltak for grovforrådgivere og arbeider i dialog med fagkoordinator for grovfor. I denne oversikten er ikke medtatt disse møter. Frode Fagmøte proteinbelgvekster Tjøtta Rådgiverskolen Gardermoen Nasjonal rådgiversamling Gardermoen Side 10

11 Helge Fagmøte proteinbelgvekster Tjøtta Jordsmonnkartlegging og grøfting Sømna Rådgiverskolen Gardermoen Nasjonal rådgiversamling Gardermoen Tunrappen Det er utgitt tre nr av medlemsskrivet Tunrappen. Dette er oversendt alle medlemmer. I tillegg er dette utlagt på vår hjemmeside under nyheter. Våronnsavis 2014 Det er utgitt våronnavis i mars. Våronnavisa er et fellesprosjekt for Nord-Norge og avisa ble distribuert til alle gårdbrukere i landsdelen. Vi deltok med to bidrag i dette fellesprosjektet. Vekstrapporter Avisa Nationen har hver fredag vekstrapporter fra land og strand rundt. Vår enhet har også bidratt med en del rapporter gjennom sesongen. Klimastasjon Vi har en slik enhet lokalisert til Fellingfors i Grane. Stasjonsvert er Lyder Sund. For nærmere info se Se også under så er det utlagt en fagartikkel med utgangspunkt i bl.a værobservasjoner i Det er notert to nasjonale rekorder, både for høyeste temperatur og for flest dager med over 30 grader C. Grøfteplanlegging I 2013 ble det gjeninnført et statlig grøftetilskudd. For å kunne bistå gårdbrukere ift planlegging og søknader har Knut tatt opplæring i dette tema. Gjennom året har han bistått 15 bruk med slike planer. Knut har generalansvar for denne virksomheten i HLR, og det er ens satser i hele området. Det belastes ikke reisekostnader for de som rekvirer slike tjenester. Driftsplanlegging Det er i året gjennomført 3 driftsplaner. Dette gjøres ifb driftsutbygginger, finansiering av kjøp av eiendom eller endring av driftsopplegg. Unge bonde Dette er ei ordning som Innovasjon Norge tilbyr der det gis særskilt støtte til unge gårdbrukere som ønsker bistand med strategiske veivalg og driftsavklaringer. Kolbjørn er opplært i dette opplegget og har fulgt fire unge gårdbrukere i deler av dette året Undervisningsoppdrag ved MVS Her har Kolbjørn deltatt tidligere ifb med undervisning i driftsledelse, landbrukspolitikk og landbruksøkonomi. I år har man bistått ifb med eksamen og sensur i faget. Annet Som det fremgår er det gjennomført et mangfold av rådgivningsaktiviteter. Ikke alt kan medtas i detalj her. Vi håper imidlertid gjennom denne meldinga å ha løftet fram en del av våre aktiviteter i meldingsåret. Aktivitetsnivået har vært meget sterkt ilø året. Dette forklarer også en del av enhetens gode økonomiske resultat. Full fres og 0,0 % sykefravær gir også i år resultater. Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: Melding for virksomheten 2014 godkjennes Side 11

12 Side 12

13 Regnskap 2014 Resultatregnskap og balanseregnskap samt revisjonens rapport datert er vedlagt som vedlegg 1 i årsmeldinga. Nøkkeltall er: Driftsresultat kr Årsresultat kr Egenkapital 31/ kr Noter til regnskapet 1. Økonomiforvaltninga er daglig leder sitt ansvar. Alle økonomitransaksjoner blir i første hand handtert av daglig leder. Den praktiske regnskapsføringa er handtert av SNN- Regnskap ved Monica Hoff tidligere Duett Regnskap AS. 2. Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og regler for god regnskapsskikk 3. Selskapet er ikke skattepliktig 4. Enhetens kontorbygg beliggende i Industriveien 1B, 8680 Trofors er avskrevet med kr ,-. En viser til fjorårets regnskap der det ble valgt å endre avskrivningene i samsvar med at kontorbygget vil bli innløst ifb ny E6 m/ tilførselsveier gjennom Trofors. 5. Enheten deltar i kollektiv pensjonsordning som omfatter alle ansatte. I tilknytning til denne ordninga opparbeides det et pensjonspremiefond. Pensjonspremiefondet kan benyttes til å innbetale andeler av fremtidige pensjonsinnbetalinger. Fondet er ikke ført i balanseregnskapet. Saldo pr kr Innbetalt ekstra 2012 kr Tilført avkastning i 2012 kr Saldo pr kr Tilført avkastning i 2013 kr Saldo pr kr Tilført avkastning i 2014 kr Saldo pr kr Det bemerkes videre det i 2014 er opparbeidet et innskuddsfond ift innskuddsbasert pensjonsinnbetalinger, ref Helge og Frode, på kr pr Foreløpig er det ikke avklart om det er enheten, Helgeland Landbruksrådgivning, som har eierskap til dette beløpet i sin helhet. Videre er det slik at det er mellomregnestykker og sluttoppgjør ift avdød Asle Karstensen. Her er det pr dato ikke full info. Det kan være en mulighet for at fondsbeløpet vil bli større enn skissert ovenfor. Dette vil i tilfelle bli meddelt ifb neste årsmelding. 6. Oversikt over aktuelle lønnsposter i regnskapet: Lønn daglig leder kr Lønn/godtgjørelse styret kr Kostnader til revisjon var på kr 6.328, reiseutlegg inkludert. Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: 1. Regnskap for 2014 godkjennes 2. Årets overskudd, etter kapitalinntekter, tillegges egenkapitalen, slik: Egenkapital pr Kr Årsresultat 2014 Kr Egenkapital Kr Side 13

14 Budsjett 2015 Budsjettforslaget er som følger går over 2 sider: Kontonr Tekst Regnskap 2014 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER 3020 Salg av materiell og utstyr Annonsesalg Kursavgifter Rammetilskudd Kommunale tilskudd Andre tilskudd Kurstilskudd Prosjekt tilskudd Medlemskontingent Støttekontingent Feltgodtgjørelse Andre tjenester Motta purregebyr Pensjonsinnbetaling Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER 4320 Gjødsel og plantevernmidler Kursholder/rådgivning Fagmøter, markdager Kursmateriell Sum varekostnader DEKNINGSBIDRAG Lønn Feriepenger Fri telefon Annen fordel i arbeidsforhold Motkonto fordeler gruppe Godtgjørelse til styremedlemmer Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravg. av påløpne 5405 feriepenger Sum lønnskostnader Gaver til ansatte/tillitsvalgte Yrkesskadeforsikring Pensjonsforsikring Annen personalkostnad Sum andre personalkostnader Sum kostnader arbeidskraft Avskr. bygning og annen fast eiendom Sum av- og nedskrivninger Leie lokaler Side 14

15 6320 Renovasjon, vann, avløp o.l Lys Renhold Annen kostnad lokaler Sum kostnader lokaler Leie maskiner Sum leie maskiner og utstyr Kostnadsført håndverktøy Kostnadsført datautstyr Programvare årlig vedlikehold Rekvisita Arbeidsklær Sum kostnadsførte anskaffelser Rep. og vedlikehold utstyr Sum reparasjoner og vedlikehold Regnskapshonorar Sum eksterne honorarer Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter, bøker o.l Møter, kurs, oppdatering o.l Telefon Porto Sum kontorkostnader Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppg.pliktig Diettkostnad, oppgavepliktig Sum reise, diett, bilgodtgj Annonser Sum salgs- og reklamekostnader Kontingent, fradragsberettiget Sum gaver og kontingenter Forsikringspremie Sum forsikringer Styremøter Bank og kortgebyrer Annen kostnad m/fradrag Sum andre kostnader Sum andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNT. OG -KOSTN Renteinntekt bankinnskudd Sum finansinntekter ÅRSRESULTAT Side 15

16 Budsjettforslaget for 2015 er beheftet med en del usikkerhet. Det antas at en har sånn noenlunde kontroll med kostnadsbildet. Når det så gjelder inntektene så er det usikkerhet om hvilket nivå vi klarer å hente inn inntekter utover tilskudd og kontingenter. Det faktum at flere kommuner nå avstår fra å yte kommunalt tilskudd gir også økt usikkerhet om så vel oppslutning som inntektsstrøm. Følgende legges til grunn for budsjettet. Årsregnskap 2014 Arbeidsplan for 2015 Kommunale medfinansieringsavtaler med tilskudd på 1600 kr pr medlem. En legger til grunn at manglende kommunal medfinansiering belastes medlemmene i de respektive kommuner, jfr årsmøtevedtak.. Rammetilskudd i samsvar med tilsagn. Medlemsoppslutning på 560 medlemmer. Beregnet slik:. Grunnkontingent G = 2100 kr/år o Mindre enn 100 dekar 1800 kr/år 90 bruk o Mellom dekar 2100 kr/år 320 bruk o Over 300 dekar 2700 kr/år 150 bruk Bemanning på 4,0 ansatte videreføres. Videre at Kari Grøva har et visst omfang i sitt engasjement. Finansinntekter er stipulert til kr. Dette henger sammen med at rentegodtgjørelsen på innestående kapital er redusert betydelig i begynnelsen av 2015 ift Beregnet driftsresultat er på kr. Årsresultat etter renteinntekter er beregnet til kr.. Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: Budsjett for 2015 godkjennes. Side 16

17 Arbeidsplan 2015 Tidligere årsplaner har vært nokså detaljerte. Fom 2014 er planene mer generalisert. Ved inngangen til 2015 har vi en grei bemanningssituasjon. Videre anser vi økonomien som avklart for å kunne drifte virksomheten. Og uansett har enheten økonomiske reserver i bakhand for å sikre drifta i dette året. Det fundamentale for virksomheten er at den er produksjonsorientert og på hugget til å levere tjenester som etterspørres av våre medlemmer. Slik oppleves situasjon. Med henvisning til et helt nødvendig og meget omfattende kartarbeid så vil vå evne til å hente inntekter være begrenset i dette året. Dette gjør at vi er svært ærlige på at det er viktigere å sikre informasjonsinfrastrukturen enn å jage inntekter. Derved blir vi langt bedre rustet til å yte gode tjenester seinere år. Løpende aktiviteter, slik vi ser det i starten av året er: Gjødselplanlegging bruk Jordprøveuttak bruk Fagdager vårvinter stk Markdager / minimarkdager på sommer høst stk Forsøksarbeid felt UB Rådgivningstilbud til unge bønder bruk ØFR Rådgivningstilbud til økologiske gårdbrukere bruk Funksjonstesting av åkersprøyter og kunstgjødselspredere bruk Autorisasjonskurs kurs Maskinførerkurs - 1 kurs Grøfteplanlegging bruk Medlemsskriv Tunrappen utgivelser Våronnavisarbeid artikler Kartarbeid bruk Individuell rådgivning etter behov Planlegging nytt kontorbygg Trofors Utvikling av rådgivningstilbud Arbeid ift struktur / organisasjonsprosesser Løpende administrasjon, økonomi- og personalforvaltning Historisk gjennomgang av virksomheten i HLR og i de forutgående forsøksringer Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: Arbeidsplan for 2015 vedtas Side 17

18 Valgkomiteens forslag Valgkomiteen har bestått av Rune Vang/s, Sømna (Leder) Svein Granmo, Hemnes Dagfinn M. Pedersen Sør-Helgelandsområdet Hemnes og Ranaområdet Vefsnaområdet Komiteen fremmer følgende forslag til årsmøtet: Verv Virketid På valg Forslag Bosted Produksjon År Styremedlem 2 år Kristian Sæterstad Kristian Sæterstad Vefsn Melk kjøtt / 40 Vefsnaområdet Samdrift Varastyremedlem 2 år Karl Petter Karl Petter Vefsn Melk-kjøtt 40 Vefsnaområdet Trondmo Trondmo Styremedlem Hemnes og 2 år Leif Egil Amundsen Leif Egil Amundsen Rana Ammeku 56 Ranaområdet Varastyremedlem Hemnes og 2 år Meretehe Merethe Hjerpbakk Hemnes Kjøtt - melk 47 Ranaområdet Hjerpbakk Styreleder 1 år Leif E Amundsen Leif E. Amundsen Rana Ammeku 57 Revisor 1 år Lyder Sund Lyder Sund Grane Melk - kjøtt 44 Revisor 1 år Johan Granmo Johan Granmo H-dal Melk-regnskf 55 Valgkomitemedlem 3 år Rune Vang Paul Stian N Brekk Brønnøy Melk kjøtt/ 36 Sør-Helgelandsområdet Valgkomitemedlem - vara Sør-Helgelandsområdet 3 år Tor M Hauan Kjell Arne Trælnes Brønnøy Melk - Kjøtt 35 Årsmøteutsendinger og vara *) I listen nedenfor er medtatt alle årsmøteutsendinger og vara. I samsvar med vedtatt plan for rullering og oppnevning så fremmes det for årsmøtet forslag til representanter fra Bindal, Vega, Hattfjelldal og Rana for perioden Bindal Fast Bernt Skarstad Bernt Skarstad Bindal Melk Kjøtt Gris 53 Vara Tor Arne Aune Tor Arne Aune Bindal Melk Kjøtt 44 Sømna Fast Snorre Warholm Sømna Melk Kjøtt 49 Vara Helge Lange Sømna Melk - Kjøtt 39 Brønnøy Fast Gjøran Larsen Brønnøy Melk Kjøtt 52 Vara Tor Martin Hauan Brønnøy Melk Kjøtt 34 Vega Fast Morten Hestvik Per Fredrik Bang Vega Potet - Melk Kjøtt 48 Vara Per Fr. Bang Morten Hestvik Vega Melk -Kjøtt 57 Vevelstad Fast Bernt Andreassen V-stad Melk - Kjøtt 50 Vara Johan Nergård V-stad Melk- Kjøtt- Sau 51 Grane Fast Sissel Hallingen Grane Gris Melk Kjøtt 49 Vara Erik Paulsen Grane Potet Jakt Fiske 69 Hattfjelldal Fast Laila Hoff Laila Hoff H-dal Sau 52 Vara Ingjerd Hagen Ingjerd Hagen H-dal Melk Kjøtt 34 Vefsn Fast Trygve Fridheim Vefsn Melk Kjøtt 46 Vara Åse M. Pedersen Vefsn Melk Kjøtt 59 Hemnes Fast Asbjørn Johansen Hemnes Melk Kjøtt 60 Vara Lars Johan Fineide Hemnes Sau 50 Rana Fast Geir Snefjellå Geir Snefjellå Rana Sau-Kraftverk 42 Vara Terje Utland Terje Utland Rana Melk - Kjøtt 55 *) En viser til årsmøtesak i 2011 om etablering av utsendingsårsmøte. Kommunenavn og kandidater for er uthevet Det fremmes følgende enstemmige forslag til godtgjørelse til tillitsvalgte, møtegodtgjørelser og godtgjørelse for reiseutgifter. Fast godtgjørelse Styreleder kr/år Revisor 2000 kr/år Redusert fra 2014 Valgkomitemedlem 500 kr/år Nytt Variabel godtgjørelse tillitsvalgte styremedlemmer Telefonmøte 200 kr/møte Fysisk møte Mindre enn 6 timer 900 kr/møte Fysisk møte Mer enn 6 timer 2000 kr/møte Reiseutgifter dekkes etter statens satser. Side 18

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 2013 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2012 Vedlegg

Detaljer

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår!

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår! Tunrappen Nr 3/2010 November ********************************************** Innhold: Situasjonsrapport Gjødselplan 2011 Gjødselinnkjøp. Når? Konsolidering på Sør-Helgeland - aksjon Bedre rådgivningstilbud

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009 ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72 25 40 Redaktører:

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr 970921621 landbrukstjenesten@lr.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder

Detaljer

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Årsregnskap for 2008 Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: RISNES REGNSKAP SANDBREKKETOPPEN 36 5224 NESTTUN Org.nr. 956524415 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2004. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2004. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2004 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Lønsam moderasjon... 3 Tilbakeblikk med tilfredshet... 4 Organisasjonsforhold... 5 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 18 Strategiske

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer