ÅRSMØTEREFERAT Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen."

Transkript

1 ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg av dirigent og referent. Kjell Hansen ble valgt til dirigent og Jan Løken Johannessen til referent. 3. Årsberetning. Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent. 4. Regnskap i revidert stand. Regnskapet ble gjennomgått og kommentert. Kom forslag fra Revisjon om å redusere antall konti klubben har i Sparebank1. Økonomikomiteen ser over de forskjellige konti og kommer med en anbefaling. Revisjonen har anbefalt Årsmøte å godkjenne regnskapet. Årsmøtet godkjente enstemmig regnskapet 5. Nye vedtekter Jan Bjerketvedt gjennomgikk de nye vedtektene basert på ny lovnorm av 28. november Han hadde i tillegg tilpasset vedtektene slik at de passet OK Moss.

2 Der det i dokumentet er tilføyninger så er det markert med rødt. Tekst som bør slettes er markert med gult og tekst som avviker fra eksisterende vedtekter så er det markert med grønt. Kom noen innspill som tas til følge Bankkonti skal være knyttet til klubben og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. Ble besluttet at Økonomi komiteen ser på dette punktet og styret godkjenner eventuelt endringen Opprinnelig forslag: På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Godkjent forslag: På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet og skal følge oppsett i Norsk Standard Kontoplan. Endringen er at her beholdes skal følge oppsett i Norsk Standard Kontoplan Opprinnelig forslag: Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i løpet av første kvartal måned. Godkjent forslag: Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i løpet av mars måned. Endret tekst til i løpet av mars måned.

3 13.2 Ble bestemt at vi dropper utlysning i pressen (Moss Avis). Fremover vil innkallelse kunngjøres via hjemmesiden til OK Moss og via mail i henhold til ny tidsfrist om varsel. Denne er endret fra 14 dager til 1 måned Bestemt at målsetting legges inn i organisasjonsplan a Bestemt at varighet for Leder og nestleder/sekretær legges inn i organisasjonsplan b Opprinnelig forslag: 6 styremedlemmer Godkjent forslag: 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer d Fjern varighet. Vedtektene ble godkjent av årsmøtet. Den blir nå korrigert med de endringer som er kommet frem. Deretter sendes de til Østfold Idrettskrets for endelig godkjenning. De vil tre i kraft fra og med at de er godkjent av Østfold Idrettskrets. 6. Vurdering av målsetning for sesong 2012 Vedlegg 1. Henning loset oss igjennom disse. Vurderingen ble enstemmig godkjent.

4 7. Forslag til målsetning for 2013 Vedlegg 2. Målsetninger for 2013 ble gjennomgått og enstemmig godkjent. Det er dukket opp noen nye punkter siden i fjor. Særlig på det sportslige og på ønsket om mer bruk av NØG som et samlingspunkt. Kom forslag om at Hyttesjef ser over ventilatoren på kjøkkenet. 8. Evt. Forslag til styret. Det er kommet et forslag fra Harald Wibye: Til Styret i OK-Moss Forslag: Moss Jeg leste Bjørnar Valstads innlegg i Orientering og fikk en ide da han påpekte at terskelen for å komme i gang med i orientering er høy, - noe jeg så absolutt er enig i. Mitt forslag er som følger (fritt etter Tirsdagsløpet, Tjukkasklubben mfl!) Hver onsdag (f.eks.) så legger klubben ut ca. 10 poster i Nesparken. Postene har Emit enheter. Start og målgang logges, men INGEN offisiell tidtaking! Brikker utlånes til deltagere gratis. Kompass unødvendig i håp om at deltagere etterhvert får en føling med kartet. Formålet er å finne flest mulig poster. Passende for alle, enkeltpersoner eller flere går sammen. Dvs en meget enkel lett tilgjengelig form for turorientering/mosjon. Starttid Startkontigent: Ingen (Som Tirsdagsløpet) Deltagerliste med antall poster funnet sendes Moss Avis og kanskje Byavisen. Deltageren får utlevert ferdig preparert kart (1: 2 000) i plastposer som kan beholdes. Er deltagelsen over et visst antall, kunne og tenke meg å trekke ut en vinner blant de som har funnet alle poster på NESTE løp. Premieforslag: Et rimelig kompass.

5 Jeg vi tro at vi kan få inn en artikkel i Byavisen og kanskje i Moss Avis. Vennlig hilsen Harald Wibye Kommentar / synspunkter fra Årsmøte: - Styret jobber videre med dette. - Har vi kapasitet til å gjennomføre noe slikt. - Se dette i sammenheng med Lørdagskjappen og dele ut løpesedler i forkant av dette. - Se på å legge Tur-O orientering i samme området. 9. Budsjettforslag og fastsettelse av medlemskontingenten. Forslag om å øke medlemskontingenten o Familiemedlemskap økes fra 700,- til 800,- o Ordinært medlemskap over 21 år økes fra 350,- til 400,- o Ordinært medlemskap under 21 år økes fra 150,- til 200,- o Støttemedlemmer holdes uforandret på 100,- Dette ble godkjent av årsmøte. Budsjettet ble gjennomgått og enstemmig vedtatt med noen kommentarer. Inntekter Hvorfor er renteinntekter redusert til 5000,-? Kontingenter. Litt for stor økning av kontingenten i budsjettet sett i forhold til økningen i medlemskontingenten. Styret bør reklamere for Grasrotandelen på hjemmesiden vår. Tilskudd Rygge endres til Tilskudd Råde

6 Utgifter Lørdagskjappen. I år er det Norges Cup og storskjerm som vil dra utgiftene opp. 10. Valg Det har ikke lyktes valgkomiteen å skaffe aktuelle kandidater til det ubesatte ledervervet for kommende år. Dette innebærer at det sittende styret nå må peke ut ett av styrets medlemmer som skal fungere som leder. (Reglene som omhandler dette fremkommer av gjeldende vedtekter, 10, underpunkt. K). Initiativ til dette vil bli tatt når det nye styret samles. Valgkomiteen la for øvrig fram følgende innstilling: Verv Varighet STYRE: Leder: 1 år Jan Bjerketvedt Sekretær: 2 år Jan Løken Johannessen Jan Løken Johannessen (ikke på valg) Leder o-utvalg: 2 år Monica Meum Johansen Monica Meum Johansen (ikke på valg) Leder økonomi: 2 år Mari Finstad Mona Skjæggestad (Ny) Leder kartkomite: 2 år Astrid Bjørnerød Astrid Bjørnerød (ikke på valg) Leder hyttekomite: 2 år Øyvind Løken Øyvind Løken (Gjenvalg) Barneidrettsrepresentant: 2 år Henning B. Carlsen Henning B. Carlsen (Gjenvalg) Ungdomsrepresentant: 1 år Tuva Bjerketvedt Tuva Bjerketvedt (Gjenvalg) Komiteer, utvalg og spesifikke tillitsvalgte: Verv Varighet Påmelder 1 år Egil Snilsberg Egil Snilsberg (gj.v) Kasserer 1 år (2) Lars Erik Holmsen Lars Erik Holmsen (gj.v.) Leder tur-o 1 år Christopher Schive Christopher Schive (gj.v.) Leder VDG 1 år Knut Lindløv Knut Lindløv (gj.v.) Materialforvalter 1 år Øyvind Løken Marit-Elin Iden (Ny)

7 Revisorer 1 år Tore Bjørnerød Leif Ombustvedt Mari Finstad (Ny) Leif Ombustvedt (gj.v.) Arkivar 1 år Per Oscar Saugestad Per Oscar Saugestad (Gj.v) Webmaster 1 år Christopher Schive Christopher Schive (gj.v.) Valgkom. Leder -medlem -medlem 1 år 1 år 1 år Nora Woodward Karl Aasmund Erøy Tone Abrahamsen Nora Woodward (gj.v.) Karl Aasmund Erøy (gj.v.) Sten Rune Karlsen (ny) Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Jan Bjerketvedt takket for seg og det gamle styret. Jan Løken Johannessen tok deretter ordet og takket Jan Bjerketvedt for det arbeid han har utført som leder av OK Moss. Årsmøtet ble hevet. Referent Jan Løken Johannessen