SIVILARKITEKT MNAL HARALD N. RØSTVIK AS. HURTIGLADERE: STRATEGI, KRITERIESETT OG FORRETNINGSMODELLER Mars 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIVILARKITEKT MNAL HARALD N. RØSTVIK AS. HURTIGLADERE: STRATEGI, KRITERIESETT OG FORRETNINGSMODELLER Mars 2012"

Transkript

1 SIVILARKITEKT MNAL HARALD N. RØSTVIK AS HURTIGLADERE: STRATEGI, KRITERIESETT OG FORRETNINGSMODELLER Mars 2012

2 Prosjektets formål og gjennomføringsmetodikk 2

3 Pöyry/Røstvik har på oppdrag fra Transnova utformet Strategi og kriteriesett for utplassering av hurtigladerpunkter for elbiler og tilhørende systemer Del I Strategi og kriteriesett for utplassering av hurtigladerpunkter for elbiler og tilhørende systemer Del II Strategi og kriterier for utrulling av hurtigladerpunkter i Norge Forretningsmodeller for utstasjonering, drift og betaling knyttet til ladetjenester 3

4 Problemnedbryting vi vil få svar på hovedspørsmålet gjennom å besvare delspørsmålene Forutsetninger A. Tidshorisont på analysen på 5-10 år B. Antar at adekvat hurtigladernett på plass når vi vurderer elbilmarkedet C. Tyngere kjøretøyer på el ikke aktuelt i første omgang (CNG/biogass et bedre alternativ) Hovedspørsmål Hva bør strategien og kriteriesettet for utplassering av hurtigladerpunkter være 1 - Hvordan vil behovet for hurtigladere i Norge (antall og timing) utvikle seg 2 - Hva bør kriteriesettet være for geografisk plassering av hurtigladerpunkter? 1.1 Hvordan vil elbilparken utvikle seg innen 5-10 år 1.2 Hvor stort vil behovet for hurtiglading være? 2.1 Hvor i landet vil el-bilene være og hvilke traséer bør prioriteres?? 2.2 I hvilke lokaliseringer vil det være behov for hurtiglading? 2.3 Hva kreves for å plassere dem ut Hvordan vil markedet for lettere kjøretøy utvikle seg innen 5-10 år? Hvor stor markedsandel vil rene (ikke hybridiserte) elbiler kunne ta gitt tilfredsstillende laderdekning? Hva vil behovet for hurtiglading være for elbiler til privatbruk (langturer)? Hva vil behovet for (offentlige ) hurtiglading være for el-nyttekjøretøy? (daglige og lange turer) Hurtiglading versus semi-hurtiglading og langtidslading Geografisk spredning av private elbiler Geografisk spredning av elnyttekjøretøy? Hvordan vil bruksmønsteret være for private elbiler Hvordan vil bruksmønsteret være for el-nyttekjøretøy? Hva er kravene til regionale elnett? Utdypes i del II 3 - Hvordan bør utrullingen skje? Aktuelle aktører som skal stå for utrullingen? Oppgraderinger i regionale elnett? Prioriteringer og timing i utrullingen. 4

5 Et paradigmeskifte er på vei i transportsektoren 5

6 Tekno-økonomiske paradigmer avløser hverandre i tid Hvilket paradigme er vi i nå, og hvor modent er det? Hva er tegnene på at vi nærmer oss et paradigmeskift? Hvordan vil neste paradigme se ut? 6

7 Dagens paradigme: Fossilt brensel og tilhørende infrastruktur dominerer totalt Energikilde Drivstoff Transportform Flybensin Lufttransport Olje Kull Biomasse Fornybar energi Naturgass Biogass Tungolje Bensin og diesel Flytende biodrivstoff Sjøtransport Veitransport Avhengighet av fossilt brensel Atomkraft Elektrisitet Skinnetransport Fossilt brensel Annet brensel Global fordeling: 97% fossilt brensel 3% annet brensel 7

8 Fossilparadigmet møter i dag en rekke utfordringer Ressursknapphet Globalt er oljeproduksjonen i ferd med å nå toppen. Produksjonskostnadene per fat er raskt økende som følge av vanskeligere tilgjengelige ressurser og behov for avansert teknologi Oljen vil måtte prioriteres til formål der den er vanskeligst å unnvære Klimautslipp Omfattende klimaendringer som følge av utslipp av klimagasser fra menneskelig aktivitet Mål om et tak på temperaturøkninger på 2 grader innen 2050 Pågående globale forhandlinger om nye utslippskutt etter Kyotoprotokollen Alternative teknologier vokser frem Et kappløp har pågått en stund mellom ulike fremdriftsteknologier, basert på ulike drivstofftyper Batterielektrisk drift nærer seg et gjennombrudd Fremvoksende rammevilkår favoriserer alternativer og er ledd i et globalt industrielt kappløp 8

9 Et paradigmeskifte skjer alltid raskt når det først tar av Lenge kan det virke som svært lite endrer seg. Før det plutselig virker som alt skjer på en gang. Kilde: Perez 2002; Brunstad

10 Paradigmeskifter i emning Gassifisering av trailerflåten i USA - på grunn av høye dieselpriser i USA og rimelige gasspriser er nå konvertering av trailerparken i USA fra diesel til gass nå i ferd med å skyte virkelig fart Elektrifisering av småbilparken i Europa - på grunn av klimamål, topografi og egnethet, høye drivstoffpriser og økning i tilgjengelige bilmerker er det forventet at salget av elbiler i småbilklassen skyter fart i Europa i de nærmeste årene Hybridisering eller elektrifisering av øvrige transportsegmenter - øvrige deler av bilparken står mest sannsynligvis overfor en hybridisering hvor alternative fremdriftsteknologier kombineres i kjøretøy eller en elektrifisering - hybridisering må anses som en paradigmeforlenger i deler av segmentene 10

11 Ulike roller som forbrukere vil havne i 1)Tidlig pionér 2) Umoden strateg 3) Paradigmebryter 4) Surfer Teknologitaper 11

12 Konkurransen om en plass i det fremtidige paradigme, det overordnete avgjøres tidlig og detaljene avgjøres etter hvert Paradigmekonkurranse Det nye paradigmet, moden fase Slag 1 Slag 2 Slag 3 Fossilt vs. elektrisk Overordnet vil elektrifisering vinne BEV vs PHEV Bileierskap vs. mobilitetstjenester Hvor mye BEV? Hvor mye tjenester? Økende detaljnivå 12

13 Hvordan går vi frem med utbygging av hurtigladere? 13

14 Transnova utlyste i 2011 et nytt program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler (P6 2011) 42 lokasjoner og 47 hurtigladere rulles ut i første fase 1. I områder der man kan betjene et størst mulig antall elbiler Oslo med korridorer mot Drammen, Kongsberg, Mjøsbyene og Elverum Områdene rundt storbyene Stavanger, Bergen og Trondheim 2. Nasjonale korridorer Mulig å kjøre fra Stavanger til Bergen 3. Korridorer mellom Norge og Sverige Oslo til riksgrensen Trondheim til riksgrensen (Green Highway) 14

15 Utrulling av hurtigladerpunkter i Norge vil trolig skje i to faser ? Strategiprosess Nasjonal utrullingsplan Tidlig fase: Markedsutløsing og utprøving Moden fase: Varige plasseringer Umoden laderteknologi Umodent marked for elbiler Kjøpsadferd og bruksmønster lite kjent Tjenester og systemer må utformes og testes Laderteknologien er noe utprøvd El-bilMarkedet modnes Nytt kjøpsadferd og bruks-mønster modnes Tjenester og systemer finner sin form Fordelaktige rammevilkår for elbiler Behov for markedsutløsende tiltak for hurtigladere Hurtigladerpunkterplasseringer, blanding av sikre plasseringer og piloter Teste ut hypoteser og samle data om kjøpsadferd og bruksmønster Evaluere strategi og kriteriesett Rammevilkårene mindre fordelaktige, elbilmarkedet klarer seg selv Utplasseringer basert på fornyet strategi og kriteriesett er mer permanente Private hurtigladeraktører klarer seg selv Vi legger til grunn at vår analyse vil fokusere på fase I av utrullingen, og dermed ha en tidshorisont på 5-10 år 15

16 Markedet for elektriske biler og tilhørende infrastruktur vil trolig utvikle seg i takt med følgende drivkrefter Elbilfremmende incentiver Teknologisk utvikling Elbiler på norske veier B R Modning i brukeradferd Demografi R B Balancing loop Infrastruktur ladere hurtigladere R Reinforcing loop 16

17 Hurtigladerens betydning kan trues av en rekke teknologiske og bruksmessige endringer Monsterbatterier Batteribytte Hurtiglader Nytt kjøremønster Rekkeviddeforlenger Intermodalitet 17

18 Salgsutvikling og drivkrefter 18

19 Nybilsalget i Norge opplevde en midlertidig nedgang under finanskrisen Fremover er det grunn til å anta at bilsalget vil svinge noe rundt et gjennomsnitt på nye personbiler og vare/kombibiler solgt i året 19

20 De to siste årene har nybil-salget for ladbare biler vært svakt voksende * Til og med november 20

21 helt til det tok av i andre halvdel av 2011 Det er rundt 5300 ladbare biler på norske veier i dag Hvordan vil salget Hvordan utvikle blir seg salget fremover fremover? 21

22 Utviklingsbaner for elbilmarkedet utformes basert på de viktigste drivkreftene som virker på markedet Drivkrefter for markedsutvikling fra ulike kilder Paradigmefremsynet Viktigste drivkrefter Bilsalg historiske tall Elbilforeningen Grønn bil Prosjekt-gruppen Sikker/usikker Sterk/svak Påvirke markedet opp/ned Påvirke timingen (fremskynde / forsinke) Regionale forskjeller Baner for markedsutvikling for elbiler for ulike deler av landet Regional inndeling av landet 22

23 Hvor stor betydning får ladbare hybrider? Aktører har vidt forskjellige anslag for årlig salgsutvikling Nysalg Elbilf oreningen Nysalg Grønn Bil 23

24 Forskjellen i den totale elbilparken er mindre synlig Nysalg Elbilf oreningen Nysalg Grønn Bil 24

25 Utvikling i elbilsalget drivkrefter, incentiver og salgsanslag 25

26 Markedet for elbiler vil bli formet av positive så vel som negative drivere i ulike faser av utviklingen Generelle trusler / ulemper Metning Tidlig fase Aversjon / risiko Skalaeffekter Moden fase Introduksjonsbølge Generelle muligheter / fordeler 26

27 Markedet for elbiler vil bli formet av positive så vel som negative drivere i ulike faser av utviklingen Generelle trusler / ulemper Generelle ulemper / trusler V U P T R Prikk Lavprisgenerasjon bensinbiler M S Hele Hele Batterihavari/umoden teknologi M U Hele Hele "No future"-mentalitet L U Hele Hele Høyere pris på strøm L U Hele Hele Generelle muligheter / fordeler V U P T R Prikk Image H S + Hele Hele 4 Økende restverdi elbil vs bensinbil H S + Hele Hele Miljøbevissthet M S + Hele Hele 2 App-generasjon M S + Hele Hele 2 Offentlige innkjøp M S + Hele Hele 2 Driftsutgifter går ned M S + Hele Hele 1 Bedre ytelse M S + Hele Hele Generelle muligheter / fordeler Antall servicepunkter øker M S + Hele Hele Endrede ferievaner L U + Hele Hele 27

28 Markedet for elbiler vil bli formet av positive så vel som negative drivere i ulike faser av utviklingen Tidlig fase Aversjon / risiko Tidlig fase - aversjon / risiko V U P T R Prikk Convenience H S Tidlig Hele 3 Merkelojale kunder, dårlig utvalg H S Tidlig Hele 1 Risikoaversjon bilbransjen H S Tidlig Hele 1 Nedgangstider M U Tidlig Hele Tidlig fase introduksjonsbølge V U P T R Prikk Introduksjonsbølge Attraktive incentiver/introtilbud H S + Tidlig Hele Proffe markedsutviklere H S + Tidlig Hele 2 Sært -> populært H S + Tidlig Hele 2 Økt konkurranse -> lav pris H S + Tidlig Hele 1 El-biler hos forhandlere H S + Tidlig Hele Tilgang på hurtigladere -- trygghet M S + Tidlig Hele 3 28

29 Markedet for elbiler vil bli formet av positive så vel som negative drivere i ulike faser av utviklingen Metning Moden fase - metning V U P T R Prikk Nedtrapping i attraktive incentiver / intro-tilbud H S Moden Hele REM-mangel M U Moden Hele Moden fase skalaeffekter V U P T R Prikk Merkelojale kunder, godt utvalg H S + Moden Hele 1 Hurtigladepunkter - billigere teknologi M S + Moden Hele Næringsutvikling -- flåter utover det rent kommunale M Noe U + Moden Hele Skalaeffekter Moden fase 29

30 Noen sentrale drivere vil slå inn på ulik vis i ulike deler av landet, og påvirke den regionale utbredelsen av elbiler Elbiler i byer V U P T R Prikk Bymiljø/luftkvalitet H S + Hele Byer 7 Urbanisering/sentralitet H S + Hele Byer 4 Familiedemografi L Noe S + Hele Byer 2 Nettverkseffekter med tjenester M S + Moden Byer 1 Gode kollektivløsninger H U +/ Hele Byer 1 Hurtig bruk av flåter M Noe U + Tidlig Byer Bilbehov hos unge M Litt U Moden Byer Elbiler i utkant V U P T R Prikk Batteriteknologi H Noe U + Tidlig Utkant 5 Konkurrerende rekkeviddeforlengende teknologier H Litt U Hele Utkant 3 Ladepunkter - dyrere steder etter hvert M U Moden Utkant 1 Norsk kjøremønster / geografi H S Hele Utkant/byer Andre V U P T R Prikk Samferdselsprosjekter H Noe S +/ Hele "Ytrefilet" 2 Nord for Temperatur M S Hele filetene 30

31 SWOT - hurtigladere STRENGHTS - Villige etablerere - Tilgjengelig teknologi - Sikkert minimumsbehov - Klimarestriksjoner i storbyer - Arealrestriksjoner i storbyer WEAKNESSES - Usikkert maksimumsbehov - Høy kostnad per ladepunkt - Avhengig av støtteordninger OPPORTUNITIES - Insentiver elbil > plug-in hybrid - Antall bilmodeller med lang nok rekkevidde og høyt nok salg - Teknologiforbedring THREATS - Insentiver plug-in hybrid = elbil - Insentiver for elbiler spesifikt - Teknologiutklassing 31

32 Insentiver 1/6 PHEV versus BEV Hypotese: Elbilsalget er svært følsomt for insentivmiksen mellom plug-in hybrider og elbiler. Virkning: Vista Analyse ikke beregnet, men følsomheten bekreftet Elbilforeningen legger opp til insentiver mellom rene elbiler og andre biler Grønn Bil antar at plug-in hybridene i praksis vil utklasse elbilene på sikt Hvorfor endres insentivene? Plug-in hybridene gir tilnærmet samme forurensingsreduksjon i bykjernene som elbiler, mens tryggheten utenfor bykjernen er vesentlig høyere enn elbilene. Samtidig kan plug-in hybridene tilfredstille flere reisebehov enn de rene elbilene. Timing: Etter 2015? På kort sikt konkurrerer ikke PHEV og BEV i samme segment, og PHEV vil heller ikke få insentiver i samme utstrekning som BEV PRO ELBIL: PHEV er foreløpig dyre og kompliserte biler, typisk C-klasse. Er en ute etter en liten bybil vil elbiler fremdeles være rimeligste løsning Den forventede reduksjonen i batterikostnad vil slå sterkest ut for BEV, i og med at disse har størst batteri dette vil delvis veie opp for eventuelle incentivfordeler PHEV får. BEV vil alltid være enklere å produsere, langvarig kostnadsfordel. PRO PHEV Hybridteknologien vil og kan spre seg til rimeligere biler Convenience er for mange langt viktigere enn pris det kan bli fristende å velge den trygge PHEV om incentivene er attraktive, siden prisforskjellen da er langt lavere enn den ellers ville vært. Hvis PHEV får tilgang til bruksincentiver: parkering, bomringer og kollektivfelt vil det løfte PHEV. Lite sannsynlig med full driftsincentivpakke for PHEV, muligens med unntak av reduksjon i bompengesatsen 32

33 Insentiver 2/6 Fritak for MVA / engangsavgift ved kjøp Hypotese: Merverdiavgift vil bli innført gradvis etter hvert som elbiler nærmer seg fossilbiler i produksjonskostnad OG andel av totalsalget øker over solgte enheter per år Virkning: Vista Analyse teknologiskiftalternativ ca 15% reduksjon i elbilsalget Dersom det kommer elbiler på markedet som kan dekke alle behovene som en bensin/dieselbil i dag dekker, vil responsen på innføring av mva ligge nærmest teknologireferansebanen. Hvorfor forsvinner fritaket? Merverdiavgift på nybilsalg er en betydelig fiskal inntekt og finansdepartementet vil ønske inndekning av bortfall ved høyt elbilsalg. Finansdepartementet vil også betrakte et høyt elbilsalg og tilnærmet lik produksjonskostnad som et signal om at elbilomsetning er blitt så vidt robust at den vil tåle avgiftsbelegging. Timing: Avhengig av bilsalg tidligvarsel når 10% av nybilsalget blant kompaktbiler er biler med fritak Opptrapping av kjøpsavgifter mindre sannsynlig, da beskatning generelt skal vris fra kjøp til bruk. Mer skatt på bruk er fordelaktig for elbiler. Regjeringen ønsker å vri beskatning fra kjøp til bruk Relativt mindre effekt av engangsavgift mindre Sterkere beskatning av bruk gjøre elbiler mer attraktive i forhold til fossile biler Elbilforeningen tror ikke på vesentlige endringer før ca. 2015, og da med en gradvis innfasing som slår likt ut for BEV og PHEV Hvis avgift på kjøp går opp vil restverdien for elbiler i bruktmarkedet øke 33

34 Insentiver 3/6 Redusert årsavgift Hypotese: Elbiler vil utgjøre en liten andel av bilparken i lang tid, og det er liten risiko for at redusert årsavgift vil forsvinne før Virkning: Vista Analyse ikke beregnet Hvorfor økes ikke årsavgiften? Selv med biler i 2020 så vil elbiler utgjøre ikke mer enn 5% av den totale bilparken. Redusert årsavgift er et rimelig virkemiddel som tilfredstiller kravene til et uekte offentlig gode (alle kan nyte godet samtidig uten at nytten av godet for den enkelte går på bekostning av at andre også nyter godt av godet, men totalnytten en del av økonomien kan gå ut over andre deler av økonomien) Redusert årsavgift for elbiler vil trolig opprettholdes Elbiler vil utgjøre en liten andel av bilparken, det er liten grunn til å tro at årsavgiften blir normalisert før 2020 En kan potensielt se for seg at veiavgiften økes i stedet for å innføre årsavgift CO2-avgiften kommer til å være en viktig del av årsavgiften, og dette vil sørge for fortsatt lav årsavgift for elbiler 34

35 Insentiver 4/6 Tilgang til å kjøre i kollektivfelt Hypotese: Tilgang til å kjøre i kollektivfelt tilfredstiller ikke kravene til et uekte offentlig gode og må fases ut over tid på grunn av at bruken av kollektivfeltet går på bekostning av offentlige kommunikasjonsmidler (buss/taxi) Virkning: Vista Analyse teknologiskiftalternativ over 20% reduksjon i elbilsalget Dersom det kommer elbiler på markedet som kan dekke alle behovene som en bensin/dieselbil i dag dekker, vil responsen på innføring av mva ligge nærmest teknologireferansebanen. Hvorfor forsvinner tilgangen til kollektivfeltet? Manglende fremkommelighet for buss/taxi vil medføre at restriksjoner må komme. Siden kollektivfeltet utgjør et stort uutnyttet ressurspotensial i veiarealbruk, så kan imidlertid restriksjoner gjennomføres regionalt eller tidsbestemt (rushtidsbegrensninger). Timing: Enkeltstrekninger når trafikkmålinger viser at offentlig transport forsinkes Tilgangen til å kjøre i kollektivfelt vil kunne trappes noe ned allerede i løpet av de nærmeste årene, grunnet redusert fremkommelighet Veksten i pendlere til Oslo vil aldri kunne få plass på veien, en del av kollektivveksten vil komme i form av flere busser dette vil i seg selv føre til at det blir mindre plass til elbiler i kollektivfeltet. Redusert fremkommelighet i kollektivfeltet gjør at tilgangen for elbiler vil gradvis fases ut. Statens Vegvesen har svært gode tall på trafikkmønsteret i kollektivfeltene, så tilbudet kan trekkes på nokså presise punkter. Den første flaskehalsen kommer i løpet av et par år, problemet er av- og påkjøringsfelt, ikke totalkapasitet på veien. Nye elbiler klarer i dag fint å holde følge med trafikken. Dette fjerner det som tidligere har vært et irritasjonsmoment, og vil kunne utvide kollektivtilgangens levetid noe. 35

36 Insentiver 5/6 Gratis eller redusert sats i bomringer/riksveiferjer Hypotese: Elbiler vil utgjøre en liten andel av bilparken i lang tid, og det er liten risiko for at gratis eller redusert sats i bomringer og på riksveiferjer vil forsvinne før Virkning: Vista Analyse teknologiskiftalternativ 10% reduksjon i elbilsalget Dersom det kommer elbiler på markedet som kan dekke alle behovene som en bensin/dieselbil i dag dekker, vil responsen på innføring av mva ligge nærmest teknologireferansebanen. Hvorfor forsvinner ikke gratis eller redusert sats i bomringer/riksveiferjer? Gratis eller redusert bompenger/riksveiferjer er et rimelig virkemiddel som tilfredstiller kravene til et uekte offentlig gode (alle kan nyte godet samtidig uten at nytten av godet for den enkelte går på bekostning av at andre også nyter godt av godet, men totalnytten en del av økonomien kan gå ut over andre deler av økonomien) Timing: Differensiering mulig avhengig av andel elbilpasseringer i den enkelte bomring Gratis bomringer for elbiler vil trolig opprettholdes, bortsett fra evt redusert avgift for elbil på visse steder Det er lite sannsynlig at det i nær fremtid vil komme betydelige endringer i normale bomringer Men det er mer aktuelt å inkludere elbiler i et system med rushtidsavgifter. Finnøy utenfor Stavanger er den kommunen i landet med høyest elbilandel på grunn av den tidligere dyre bommen incentiver virker! 36

37 Insentiver 6/6 Gratis parkering på offentlig regulerte parkeringsplasser Hypotese: Tilgang til gratis parkering tilfredsstiller ikke kravene til et uekte offentlig gode og må fases ut over tid på grunn av at bruken av parkeringsplasser går på bekostning av offentlige finansiering av parkeringsplassene Virkning: Vista Analyse ikke beregnet pga ikke data Hvorfor forsvinner tilgangen til gratis parkering? Gratis parkering for elbiler er en kryssubsidiering i kommuneøkonomien. Subsidiering kan bare forekomme så lenge tiltaket vrir forbruket i ønsket retning uten at dette har betydelige økonomiske konsekvenser. For kommunene så er det ønskelig å vri forbruket over på elbiler for å bedre luftkvaliteten i byene. Siden den typiske elbilkjøper ville hatt offentlige kommunikasjonsmidler som sitt hovedalternativ (Vista Analyse, 2011) så innebærer imidlertid ikke elbiler en forbedring i luftkvaliteten. Timing: Differensiering kan gjennomføres avhengig av elbiltetthet. Gratis parkering kan begrenses til parkeringsplasser knyttet til ladepunktene. Det kan stilles krav til at bilene faktisk må lade. Gratis parkering i sentrum av store byer kan bli redusert for å få bukt med trafikktrengsel, men mer trolig at fossilbiler stenges ute først. Bilen skaper to hovedproblemer i byen: forurensning i vid forstand og knappet på plass. Elbilen løser det meste av det første, men gjør liten forskjell for trengselen. Mitsubishi har tall på hva slags bilere kjøper har fra tidligere av kan se ut som om elbilene erstatter store biler for eiere med veldig god økonomi, bussen ikke et reelt alternativ Parkeringspolitikk er en effektiv måte å regulere transportmønstre, for eksempel gjennom bedrifter som ikke har parkeringsplasser til ansatte. Intermodale løsninger kan bringe oss et stykke på vei mot å få de som ikke kan reise kollektivt bort fra parkering i bykjerner. Park & ride har vært gjennomført i stor skala over flere tiår for eksempel i Sveits, kan dette komme også til Norge? Knapphet på plass er et storbyfenomen, liten grunn til å tro at gratis parkering kuttes over hele landet. Det vil ta tid å bygge ut kollektivløsninger som kan erstatte privatbilisme. 37

38 Tilbud 1/2 gratis normallading Hypotese: Tilgang til gratis normallading er forbundet med høy trygghet for en lav kostnad, og det vil neppe være aktuelt å fjerne gratis normallading. Virkning: Vista Analyse ikke beregnet pga ikke data Hvorfor forsvinner ikke tilgangen til gratis normallading? Gratis normallading kan være ønskelig å opprettholde for kommuner for å sikre trygghet for elbilkjørere og invitere til at flere benytter elbil inn til bykjerne pga luftkvalitet (selv om dagens elbilkjøpere har kollektivtransport som sitt hovedalternativ). Gratis normallading kan være ønskelig å etablere for private tilbydere for å tiltrekke seg kjøpekraften til elbilbrukere - hoteller (over natten ladinger) - kjøpesenterparkering Timing: Det kan stilles krav til at bilene faktisk må lade. Normallading vil koste penger i fremtiden, men kanskje først og fremst i form av en parkeringsavgift Strømmen er en svært begrenset utgift det er knappheten på plass som koster. Gratislading som prinsipp er det vanskelig å se for seg det er ikke slik at elbilbrukere forventer å kunne lade gratis til evig tid, ei heller er det slik at alle tilbydere er interessert i å fortsette gratisladingen, selv strømforbruket begynner å bli litt for Oslo Kommune. Betaling kan utføres indirekte, gjennom innføring av en lav parkeringsavgift. 38

39 Tilbud 2/2 gratis hurtiglading Hypotese: Tilgang til gratis hurtiglading er forbundet med høy trygghet, men er forbundet med en høy kostnad, og det vil neppe være aktuelt å beholde gratis hurtiglading. Virkning: Vista Analyse ikke beregnet pga ikke data Hvorfor forsvinner gratis hurtiglading? Etablerings- og servicekostnader er høye knyttet til disse ladepunktene, og det vil være en økonomisk kryssubsidiering dersom hurtiglading fortsatt er gratis. Timing: Regionale forskjeller kan medføre at det gjennomføres prisdifferensiering på hurtiglading. Hurtiglading vil koste penger relativt raskt, og øke frem mot 2020 Etablerere ønsker en avkastning på sin investering. Alle som er med i markedet er klar over at betalingsviljen og forbruksmønstre er svært usikre. Ønsker en kryssubsidiering by/land? En del ladepunkter vil være i svært aktiv bruk, andre er viktige for psykologisk effekt og unntaksmobilitet. Elbilforeningen forventer ta betalingsløsninger begynner å falle på plass i løpet av 2012, med gradvis økning i betaling frem mot Dette henger sammen med den generelle elbilveksten, spesielt innføring av elvarebiler som vil ha stor praktisk nytte av hurtigladere. Det kan se ut som om en del av de som bruker hurtigladere i dag primært baserer seg på bruk av hurtigladere, vi får tilgang på mer utførlig statistikk. Konklusjon: gratis hurtiglading er blant det som ryker først. 39

40 De fleste insentiver opprettholdes frem til 2020, mens introduksjonstilbudene og kollektivfelt vil ryke før Viktig for elbilmarkedet Fordel vs PHEV Fri kjøpsavgift H H Red. årsavgift Kollektivfelt Fri bomring Fri parkering Fri normallading Fri hurtiglading M HH H H L M 40

41 Dagens situasjon herunder regionale forskjeller - teknologiskift Insentiv Engangsavgift MVA Effektberegning Indrefilet Ytrefilet Norge ellers - 12 til16% Medium viktig Medium viktig Høy viktighet Kollektivfelt - 20% Høy viktighet Lav viktighet Lav viktighet Fri parkering <10% Høy viktighet Høy viktighet Lav viktighet Fri bom/ferge Medium viktig Høy viktighet Høy viktighet Mange ladepunkt Høy viktighet Medium viktig Høy viktighet Plassering ladepunkt Lav viktighet Høy viktighet Høy viktighet Strategi Pepre Plassering Korridor 41

42 Vi har gått gjennom de viktigste drivkrefter som virker inn på utviklingen av elbilmarkedet i Norge Elbilfremmende incentiver Teknologisk utvikling Elbiler på norske veier B R Modning i brukeradferd Demografi R B Balancing loop Infrastruktur ladere hurtigladere R Reinforcing loop 42

43 Prosjektgruppens innstilling er et utviklingsbånd basert på mellom og elbiler på norske veier i 2020 hvor elbiler er det som er styrende for minimumsbehovet for hurtigladestasjoner Elbilforeningen Grønn Bil Sentral antagelse: Adekvat ladeinfrastruktur tilstede 43

44 Regionale forskjeller har betydning for strategien 44

45 Regionale forskjeller egnethet ift temperatur og tetthet 45

46 Regionale forskjeller reise hjem/arbeid Endringen i avstanden mellom bosted og arbeidssted mellom 1990 og 2006 sier noe om forventet fremtidig utvikling i pendleravstand i de ulike fylkene. Fylker med minst endring i avstand opplever størst stabilitet i bosteds- og arbeidsstedsmønsteret Nord-Norge, Sør-Trøndelag, Møre & Romsdal, Hordaland, Rogaland, Oslo og Akerhus peker seg ut 46

47 BEV dekker hverdagsmobiliteten og har behov for hurtiglading To typer mobilitet To ulike måter å løse dette på fremover, der fordelingen er usikker Hverdagsmobilitet er den enkeltes typiske daglige transport Unntaksmobilitet er all transport som avviker fra hverdagstransportbehov PHEV bilen eies og løser både hverdagsmobilitet og unntaksmobilitet BEV bilen eies for hverdagsmobilteten Deleløsninger og intermodalitet løser unntaksmobiliteten Behov for hurtiglading 47

48 Utplasseringsstrategi 48

49 Strategien maksimerer dekning og minimerer antall punkter og dermed behovsstøtte 105 punkter i Oslo-regionen dekker Over 1,9 mill innbyggere (ca innbyggere per punkt) 20 punkter per i dag ferdig utbygget eller støtte tildelt 143 punkter utenfor Oslo-regionen dekker Over 2,7 mill innbyggere (1ca innbyggere per punkt) 27 punkter per i dag ferdig utbygget eller støtte tildelt 94% av befolkningen teoretisk dekket i kommunene Faktisk dekning estimert til ca 90% basert på at opptil 4% bor i periferi med sentralitet 0 innenfor dagens kommuner (men en del av disse bor i kommuner med 6% av befolkningen hvor hurtigladere ikke aktuelt før i moden fase). Ved planmessig tilnærming kan man dermed oppnå en dekning som er 8 %- poeng over en plassering av hurtigladere i alle tettsteder større eller lik Mindre Byregion 49

50 Kontroll av tankesett for strategi Bilparken i Norge - ca 2 innbyggere per bil innbyggere tilsier ca biler (både bedrift og privat) (nedre anslag) biler i 2020 tilsvarer ca 2,5% av bilparken 2,5% per innbyggere gir ca 250 biler per ladestasjon Behovet for hurtiglading er størst i perioden fra , dvs 7 timer Kapasitet ca 3 biler per time gir mulighet til å lade 21 biler per ladepunkt i denne perioden Er behovet jevnt fordelt utover ettermiddag/kveld så har 1 hurtiglader kapasitet til å lade opptil 630 biler per måned basert på 30 dager Hvis 25% lader 3 ganger i måneden, 25% lader 2 ganger i måneden, 25% lader 1 gang i måneden og 25% lader ikke i det hele tatt i måneden gir en totalbelastning per ladepunkt på 375 biler per måned, tilsvarende ca 60% av kapasiteten. Dersom elbilparken er på en trendkurve som kan medføre at elbilparken kan overstige 2,5% av totalbilparken i 2020 så er dette et tidligvarsel for at det er behov for å øke kapasiteten på i det aktuelle distriktet hurtigladerne er plassert eller monitorering viser en høyere utnyttelse av et hurtigladepunkt enn ca 60% i tidsrommet tilsier etablering av ytterligere ladepunkt på den aktuelle lokasjonen eller i nærheten 50

51 Mer om utkast til strategi Utkast til strategi legger opp til at mesteparten av minimumsbehovet er dekket innen 2015 for å være i forkant av en minimumsbilpark på kjøretøy i pilotkorridor dekkes innen 2015 E6 valgt på grunn av at E16 er avhengig av utbygging Bergen- Trondheim som er tenkt gjennomført i en litt lavere takt enn resten av Ytrefilet (fleksibilitet i støttemidler) og at E134 er avhengig av to regionale korridorer (Indre Telemarkskorridor og Indre Vestlandskorridor). Regionale korridorer (og støttepunkter til sammenbinding av hovedstrekk av hurtigladere i Ytrefilet og regionale korridorer) kan benyttes til å skape fleksibilitet i utbyggingstempo, men bør ikke vente for lenge da disse korridorene kan redusere behovet for antall hurtigladere i omlandet rundt hovedtraseen. tre typer monitorering kan gjennomføres monitorering av om salgsutviklingen ligger på en utviklingsbane som tilsier færre eller flere kjøretøy enn i 2020, og om stigningen på kurven tilsier om man kan bryte gjennom øvre grense på kjøretøy i 2020 monitorering av om regional salgsutvikling ligger an til en bilpark på mer en 250 biler per innbyggere, noe som gir et tidligvarsel om behovet for større antall hurtigladere enn minimum monitorering av utnyttelse av hvert enkelt hurtigladepunkt <5 minutters intervaller mellom ladinger tilsier kø mer enn 375 biler per hurtiglader per måned i perioden tilsier at kapasiteten på det enkelte ladepunktet nærmer seg kapasitetsgrensen mange enkeltdager med flere timer over 2 ladinger per time tilsier at kapasitetsgrensen nærmer seg 51

52 Utkast til strategi for utplassering av hurtigladepunkter E16 E134 E6 1. I områder der man kan betjene et størst mulig antall elbiler Oslo-regionen Pepring av området Kysten mellom Oslo og Bergen Strategisk plassering ved kystsentra langs E18/E39 Kysten mellom Bergen og Trondheim Utvide nordover fra Bergen (og korridor E16) Utvide sørover fra Trondheim langs E39 2. Nasjonale korridorer E14 og E6 til riksgrensen (hovedsakelig gjennomført) E6 5 punkter mellom Oslo-regionen og Trondheim E134 2 punkter mellom Indre Telemarkskorridor og Indre Vestlandskorridor (Åmot og Haukeligrend) E16 5 punkter mellom Oslo-regionen og Indre Vestlandkorridor (Voss) 3. Regionale korridorer Indre Telemarkskorridor (E134, Rv 36) fra Drammen via Notodden/Bø til Porsgrunn Indre Vestlandskorridor (Rv 13) fra Stavanger via Sand/Røldal/Odda/Kinsarvik til Voss Indre Sørlandskorridor (Rv 41 og Rv 42) fra Bø via Seljord/Åmli/Evje/Tonstad til Egersund 4. Piloter i Nord-Norge Prioritere Nordland og byen Tromsø 52

53 Begrunnelser Prioritere de folkerikeste områdene for markedsutløsning Oslo-regionen og kysten rundt til Bergen Utbygging fra Bergen og Trondheim langs E39 gir fleksibilitet ift støtteordningene (punkter vil kunne nyttes uten at hele strekningen er dekket umiddelbart) Avveie hvilke nasjonale korridorer som bygges først E6 sannsynligvis lettest å gjennomføre (ikke avhengig av regionale korridorer) E134 krever færrest punkter (2 stk), men er da avhengig av at Indre Telemarkskorridor og Indre Vestlandskorridor er delvis gjennomført med mindre E134 ferdigstilles først og de regionale korridorene bygger videre på dette utgangspunktet Muligheten for å skyve E16 korridoren frem (eller ut i tid) gir fleksibilitet ift støtteordningene og ift Bergen-Trondheim korridoren 3 strategiske regionale korridorer kan redusere antallet hurtigladere betydelig De regionale korridorene gir reisemuligheter i et stort omland med naturlige pendlerstrekninger uten at man er nødt til å sette opp hurtigladere i hvert tettsted. De regionale korridorene gjør til at E134 fjellovergangen kun krever 2 ekstra hurtigladere De regionale korridorene øker tryggheten og befolkningsgrunnlaget vesentlig ift kun å konsentrere seg om E18/E39 i utbyggingen av Ytrefileten De regionale korridorene håndterer en økt pendlermengde og reisebehov utenfor E18/E39 Piloter i Nord-Norge Ved å sette opp enkelte piloter i Nord-Norge tidlig (2012) og avvente ytterligere utbygging der kan man dra erfaringer før ytterligere utbygginger gjennomføres Elbiler i Nord-Norge er hovedsakelig solgt i Nordland og Tromsø 53

54 Eksemplifisering av utkast til strategi for plassering av hurtigladepunkter OPTIMALISERT MINIMUM Totalt Tidligere Kommentar 1. Primærmarked Pri 1 Oslo-regionen Pri 1 Kystringen E18/E39 til Bergen Pri 2 E39/E6/E14 Bergen til Nord-Trøndelag Pri 2 Nord-Norge (pilot) Sekundærmarked Pri 2 E6 Trondheim-Lillehammer (fjell) Pri 2 E134/Rv36 Drammen - Bø - Porsgrunn Indre Telemarkskorridor Pri 3 Rv 41/Rv 42 Bø - Evje - Egersund 7 7 Indre Sørlandskorridor Pri 3 Rv 13 Stavanger - Røldal - Voss 8 8 Indre Vestlandskorridor Pri 4 S&F, M&R - sidekorridorer Nordvestlandskorridorer Pri 4 E134 E134 Seljord - Røldal (fjell) 2 2 Pri 4 Støttepunkt Indre Vestlandskorridor Pri 4 Støttepunkt Indre Sørlandskorridor 3 3 Pri 3/4 Støttepunkt Kristiansand Pri 3 E16 Voss - Høneføss (fjell) Pri 3 Støttepunkt E16/E Moden fase

55 Kriteriesett 55

56 Utkast til kriteriesett for stønad til hurtigladepunkter OVERORDNET KRITERISETT Minimumsbehov 1 ladepunkt per ca innbyggere Fordeling av hurtigladere i områder med mer enn innbyggere Trafikknutepunkter mellom steder med mer enn innbyggere Støttepunkter mellom strekninger med hurtigladere Et trafikknutepunkt knytter sammen flere kjørevalg og inngår i minst ett lengre strekk med hurtigladere Tilrettelegging bør vurderes ut fra Trafikkgrunnlag (veier med samlet ÅDT > 1000) Avstand til neste hurtiglader (50-70 km; avhengig av terrengprofil) Utvidelsesbehov Mer enn 250 elbiler per innbyggere ( biler i elbil-parken) Hver 1000 ÅTD ekstra tilsier opp mot 25 elbiler dersom elbiler utgjør 2,5% av bilparken Kollektivfeltkjøring for elbiler tilsier at elbilandelen er høyere enn andel av total bilpark Trafikk størrelse Antall kriterier Trafikkknutepunkt 56

57 Utkast til kriteriesett for stønad til hurtigladepunkter KRITERIESETT FOR PLASSERING Tettbygde strøk: hvor mange kriterier oppfylles innenfor nærmeste omkrets (200 meter) Bensinstasjon/energistasjon Parkeringsplass/sentrumsfunksjoner (handel/offentlig/bedrifter) Kjøpesenter Spisesteder Gjennomgangstrafikk Avstand til neste hurtiglader befolkningstetthet (minimum 1 hurtiglader per bydel (Oslo) eller hver innbyggere) gjennomgangstrafikk (ÅDT) startpunkt for returtrafikk (sentrum/arbeidssted) Perifere strøk Avstand til nærmeste hurtiglader (40-60 km) Oppfylle minst 2 kriterier (gjennomgangstrafikk + ett ekstra kriterium) Generelt Allmennheten må ha tilgang til å lade Punktene må være integrert med informasjonstjenester Standardagnostisk laderløsning 57

58 Kriterier ved forskjellige plasseringer OSLO-REGIONEN -1 stasjon per bydel/ innbyggere - Sentrumslokasjoner (returtrafikk) - Boligområder (trafikk etter 17.00) - Plassering som for tettsted -Monitorering av behov TETTSTED (antall innenfor 200m) - Bensinstasjon/energistasjon - Parkeringsplass/sentrumsfunksjon (handel/offentlig/bedrifter/kultur/idrett) - Kjøpesenter - Spisesteder -Gjennomgangstrafikk KORRIDORKNUTEPUNKT -1 hurtiglader per KM (avhengig av terrengprofil) - Gjennomgangstrafikk > 1000 ÅDT PERIFERI - Gjennomgangstrafikk eller startpunkt for returtrafikk - I tillegg oppfylle helst 2 øvrige kriterier for tettsted - bensinstasjon/spisested/toalett - handel/offentlig/bedrift/kultur/idrett 58

59 Mulige forretningsmodeller 59

60 Det konseptuelle utgangspunktet 1. Forretningsmodellens høyre side er kundeorientert og tar utgangspunkt i de kundesegmenter virksomheten skal betjene 2. Forretningsmodellen skal dekke kundesegmentenes behov og dette utrykkes gjennom kundeverdi 3. Forretningsmodellen beskriver hvordan organisasjonen leverer kundeverdi til de ulike segmentene 4. Kunderelasjoner til de ulike kundesegmentene er viktige i et konkurranseutsatt marked 5. Inntektsstrømmene beskriver hva virksomheten får betalt for sine leveranser 6. Nøkkelressursene beskriver hva som må være på plass av ressurser for at organisasjonen skal kunne levere verdi 7. Kjerneaktivitetene er de viktigste aktivitetene som ressursene utfører for å skape verdi 8. Nøkkelressurser og kjerneaktiviteter kan ivaretas av andre gjennom strategiske samarbeid 9. Venstresiden utgjør forretningsmodellens kostnadssentre og fordelingen blir beskrevet i kostnadsstrukturen

61 Modellen forenkles til følgende arbeidsverktøy NØKKEL PARTNERE KJERNE AKTIVITETER KUNDE VERDI KUNDE FORHOLD KUNDE SEGMENTER NØKKEL RESSURSER KANALER KOSTNADSSTRUKTUR INNTEKTSSTRØMMER

62 Dagens forretningsmodellen i kombinasjon med eksterne drivkrefter gjør oss bedre i stand til å mene noe om fremtiden Tid I dag Tidlig fase Moden fase 62

63 Noen aktører er gitte Netteier Aktivitet Utføre leveranse - nettilgang Ressurs Nettilgang Strømleverandør Bilprodusent Aktivitet Utføre leveranse - strøm Ressurs Strøm Ressurs Elbil - kontaktpunkt Kommunikasjonsløsning Hvilke andre kanalaktiviteter er det naturlig at disse tar ansvar for? Hvorfor? Ladestasjonprodusent Aktivitet Utføre leveranse ladepunkt Informasjonsutveksling? Ressurs Ladestasjon Kommunikasjonsløsning? 63

64 Modell 1: Økt rekkevidde nettselskapets kontantkort pay as you go PARTNERE KJERNEAKTIVITETER KUNDEVERDI KUNDEFORHOLD KUNDESEGMENTER Direkte kunder: Direkte kunder: Direkte kunder: Nettselskap Hurtiglading av elbilder Økt rekkevidde Lojalitetsprogram Grunneier Overvåkning, drift og vedlikehold Fylle ventetid Nyhetsbrev Småbarnfamilien Kortselskap NØKKELRESSURSER KANALER Voksenfamilien Kontantkortavtale Hurtigladere Samlokalisering hurtigmat og bensinstasjoner Urbanisten Strømavtale Infrastruktur for drift og overvåkning KOSTNADSSTRUKTUR Installasjonskostnad Kostnad for hurtigladere Strømkostnad Drifts og vedlikeholdskostnader Leiekostnader - areal INNTEKTSSTRØMMER Kontantkort innbetalinger 64

65 Modell 2: Økt rekkevidde mobilen som betalingsmiddel PARTNERE KJERNEAKTIVITETER KUNDEVERDI KUNDEFORHOLD KUNDESEGMENTER Direkte kunder: Direkte kunder: Direkte kunder: Nettselskap Hurtiglading av elbilder Økt rekkevidde Grunneier Overvåkning, drift og vedlikehold Fylle ventetid Nyhetsbrev Småbarnfamilien Mobiloperatør NØKKELRESSURSER KANALER Voksenfamilien Hurtigladere Samlokalisering hurtigmat og bensinstasjoner Urbanisten Strømavtale Infrastruktur for drift og overvåkning KOSTNADSSTRUKTUR Installasjonskostnad Kostnad for hurtigladere Strømkostnad Drifts og vedlikeholdskostnader Leiekostnader - areal INNTEKTSSTRØMMER Løpende betaling per minutt 65

66 Modell 3: Rekkeviddesikkerhet abonnement PARTNERE KJERNEAKTIVITETER KUNDEVERDI KUNDEFORHOLD KUNDESEGMENTER Direkte kunder: Direkte kunder: Direkte kunder: Grunneier Hurtiglading av elbilder Økt rekkevidde Lojalitetsprogram Nettselskap Kundeservice Fylle ventetid Nyhetsbrev Småbarnfamilien Vaktselskap NØKKELRESSURSER Rekkeviddetrygghet KANALER Voksenfamilien Hurtigladere Samlokalisering hurtigmat og bensinstasjoner Strømavtale KOSTNADSSTRUKTUR Installasjonskostnad Kostnad for hurtigladere Strømkostnad Drifts og vedlikeholdskostnader Leiekostnader - areal Kost bruk av andre INNTEKTSSTRØMMER Abonnementsbetaling 66

67 Modell 4: Mobilitetsmodellen PARTNERE KJERNEAKTIVITETER KUNDEVERDI KUNDEFORHOLD KUNDESEGMENTER Direkte kunder: Direkte kunder: Lojalitetsprogram Direkte kunder: Mobilitetsselskap Levere mobilitet Mobilitet fra A til B Grunneier Nyhetsbrev Flåteselskap/bilprod usent NØKKELRESSURSER KANALER Voksenfamilien Hurtigladeoperatør Vaktselskap Kommunikasjonsplattform Hurtiglading Skiftestasjon Urbanisten Pickup spot elbil KOSTNADSSTRUKTUR INNTEKTSSTRØMMER Billeie Systemutvikling Abonnementsstruktur Hurtiglading Betale per km Skiftekostnader 67

Strategi for hurtiglading

Strategi for hurtiglading Strategi for hurtiglading Workshop Oslo 25.04.2012 Asbjørn Johnsen Program for samlingen Kort introduksjon med presentasjon av deltakere Gjennomgang av foreslåtte strategier Innledende tanker fra Transnova

Detaljer

Smarte biler + smarte nett = sant?

Smarte biler + smarte nett = sant? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Smarte biler + smarte nett = sant? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk hjelp

Detaljer

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost.

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost. Saknr. 12/1190-7 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at det kjøpes en elbil til

Detaljer

Framtidig elektromobilitet i Norge aktørenes perspektiver

Framtidig elektromobilitet i Norge aktørenes perspektiver Sammendrag: Framtidig elektromobilitet i Norge aktørenes perspektiver TØI rapport 1385/2014 Forfattere: Terje Assum, Marika Kolbenstvedt og Erik Figenbaum Oslo 2014, 59 sider, engelsk språk Intervjuer

Detaljer

Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp?

Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status. Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder

Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status. Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk hjelp og informasjon til

Detaljer

Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler

Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler Vår dato: 17.04.2013 Vår referanse: 13/14768 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Tom Nørbech Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler Fylkesrådet

Detaljer

Elbil, Telemark. Innspill til strategi for etablering av lade infrastruktur i Telemark

Elbil, Telemark. Innspill til strategi for etablering av lade infrastruktur i Telemark Elbil, Telemark Innspill til strategi for etablering av lade infrastruktur i Telemark 20.11.2013 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Status Telemark... 3 3 Oppbygging av ladeinfrastruktur... 5 3.1 Lokalisering av

Detaljer

Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER

Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER Ubegrenset MOBILITET for privatkunder kun 299/mnd inkl. mva TEST EN ELBIL Se side 11 Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER TRYGGHET - MOBILITET - MILJØ Å kjøre elbil er et

Detaljer

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m.

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Hans Skjelbred ETTERMARKEDSFORUM 2011 Laholmen hotell,strömstad 9. juni 2011 Innhold Hvem er jeg Om Transnova Mine erfaringer med el-bil El-biler som kommer. Eksempler

Detaljer

Bakgrunn. Norge og Hedmark: klimanøytral i 2030 og økt fornybar energiproduksjon Hedmark: Ca. 56 % av klimautslippene fra transport

Bakgrunn. Norge og Hedmark: klimanøytral i 2030 og økt fornybar energiproduksjon Hedmark: Ca. 56 % av klimautslippene fra transport Bakgrunn Norge og Hedmark: klimanøytral i 2030 og økt fornybar energiproduksjon Hedmark: Ca. 56 % av klimautslippene fra transport 40 % av disse utslippene fra gjennomgangstrafikk Redusere klimautslipp

Detaljer

Saknr. 12/1190-20. Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng

Saknr. 12/1190-20. Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Saknr. 12/1190-20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Ooppfølging av ladeinfrastrukturutredning: Bidrag til etablering av hurtigladere på Rudshøgda og i Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi

Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi Innhold Utfordringene Kort om Transnova Status kjøretøypark, transportarbeid Muligheter Virkemidler Konklusjoner

Detaljer

Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi. Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012

Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi. Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012 Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012 Om Transnova Transnova er et offentlig virkemiddel som skal bidra til å redusere CO2-utslippene

Detaljer

Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut?

Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut? Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut? EU og elektrifisering av transportsektoren? Elbilmøte NVE 04.04.2014 Asbjørn Johnsen Utvikling og status pr. mars 2014 Utvikling framover

Detaljer

Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge

Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen R-2012-007

STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen R-2012-007 STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086 ISBN ISSN 0803-5113 Interne koder MFA/THU_TRE/AHE

Detaljer

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Samferdselsdepartementet Postboks 8010 dep 0030 Oslo Vår dato: 1.9.2014 Deres dato: 30.05.2014 Deres ref: 14/107- Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Innledning ZERO

Detaljer

VIDERE UTVIKLING OG NEDTRAPPING AV VIRKEMIDLER FOR LADBARE BILER

VIDERE UTVIKLING OG NEDTRAPPING AV VIRKEMIDLER FOR LADBARE BILER Presentasjon på ZERO konferansen 2013: VIDERE UTVIKLING OG NEDTRAPPING AV VIRKEMIDLER FOR LADBARE BILER Vidar Eide, Senior consultant, THEMA Consulting Group. Oppdrag for: ZERO, Energi Norge, Grønn Bil,

Detaljer

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Saknr. 14/512-4 Saksbehandler: Rune Hoff Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet i Hedmark vedtar at inntil kr 2 millioner

Detaljer

2015-2016. Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil

2015-2016. Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil 2015-2016 Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil Enova SF 29.05.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1 Innledning... 1 2 Markedet for elbiler og ladestasjoner... 2 2.1 Markedet

Detaljer

Elbil i Norge er konge

Elbil i Norge er konge Elbil i Norge er konge 31.mai 2012, Fredericia/Danmark Hans Håvard Kvisle, prosjektleder i Norsk Elbilforening Foreningens formål er å fremme energieffektive, ladbare kjøretøy som helt eller delvis er

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

Innspill fra Norsk Elbilforening til EUs Clean Power for Transport Package

Innspill fra Norsk Elbilforening til EUs Clean Power for Transport Package Innspill fra Norsk Elbilforening til EUs Clean Power for Transport Package Norsk Elbilforening representer Norges stadig flere elbilister. I rundt 20 år har foreningen jobbet for å fremme energieffektive,

Detaljer

200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi?

200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! 200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020

Detaljer

Klimavennlig kollektivtransport: Ruters plan for Oslo og Akershus

Klimavennlig kollektivtransport: Ruters plan for Oslo og Akershus Klimavennlig kollektivtransport: Ruters plan for Oslo og Akershus Oppland fylkeskommune, Konferanse Strategisk kollektivplan 2. juni 2016 Pernille Aga, prosjektleder Fossilfri 2020, Ruter Ruter bestiller

Detaljer

Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen

Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utdrag fra planen for hurtiglading i Østfold, fra utredningen. Grønne er gjennomført. Røde er anbefalt videre utbygging.

SAKSFRAMLEGG. Utdrag fra planen for hurtiglading i Østfold, fra utredningen. Grønne er gjennomført. Røde er anbefalt videre utbygging. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Espen Jordet Arkiv: 651 Arkivsaksnr.: 12/3203 INFRASTRUKTUR FOR LADING - LADBAR MOTORVOGN Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rakkestad kommune stiller til rådighet inntil kr.

Detaljer

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON SAMMENDRAG 24 private og offentlige virksomheter i Trondheim fra 8 ulike bransjer deltok i perioden mai oktober 2014

Detaljer

Hvordan nå nødvendige utslippsmål i transportsektoren? Biodrivstoff i Trøndelag 17.februar 2010 Eva Solvi

Hvordan nå nødvendige utslippsmål i transportsektoren? Biodrivstoff i Trøndelag 17.februar 2010 Eva Solvi Hvordan nå nødvendige utslippsmål i transportsektoren? Biodrivstoff i Trøndelag 17.februar 2010 Eva Solvi Innhold Utfordringene Kort om Transnova Utslippsmål for transportsektoren Muligheter og virkemiddel

Detaljer

Elektrifisering av transport: Hvilke forventninger har elbilistene til rask og effektiv lading? Christina Bu

Elektrifisering av transport: Hvilke forventninger har elbilistene til rask og effektiv lading? Christina Bu Elektrifisering av transport: Hvilke forventninger har elbilistene til rask og effektiv lading? Christina Bu Generalsekretær, Norsk elbilforening Om Elbilforeningen 30.000 medlemmer. 10 ansatte og frivillige

Detaljer

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Vår dato: 1.9.2014 Vår ref: CB Deres dato: 30.5.2014 Deres ref: 14/107- Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Norsk

Detaljer

Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020

Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020 Vur der er der e elbil? Gr ønn Bil kan hjelpe t a kont akt! Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020 Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby

Detaljer

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD Saknr. 10/4711-16 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS

Detaljer

Elektrifisering av persontransporten

Elektrifisering av persontransporten Elektrifisering av persontransporten sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Erik Figenbaum, TØI CO 2 -utslippsmål 2020 85 g/km Side 2 Elbil eller ladbar hybridbil er nødvendig TØIs 85 g/km

Detaljer

Hydrogenstrategi 2014-25

Hydrogenstrategi 2014-25 Fylkesordfører Anette Solli, 14. oktober 2014 Hydrogenstrategi 2014-25 for Oslo og Akershus GO-tinget Ønsket resultat av strategien 10.000 hydrogenbiler i Oslo og Akershus i 2025 + 500 i nabofylkene 100

Detaljer

Elektrisk arbeidsplan 2013 for Norsk Elbilforening

Elektrisk arbeidsplan 2013 for Norsk Elbilforening Elektrisk arbeidsplan 2013 for Norsk Elbilforening Faglig- og politisk arbeid Fortsatt fokus på infrastruktur, da i bred forstand fra normal til ulike typer hurtigere lading I takt med at elbilstanden

Detaljer

Velkommen til oss! Denne brosjyren inneholder: Ladenøkkel Informasjon om gratis. medlemskap. Praktiske råd til deg som er ny elbilist

Velkommen til oss! Denne brosjyren inneholder: Ladenøkkel Informasjon om gratis. medlemskap. Praktiske råd til deg som er ny elbilist Husk å registrere deg for GRATIS medlemskap første året på elbil.no Denne brosjyren inneholder: Velkommen til oss! Ladenøkkel Informasjon om gratis medlemskap Praktiske råd til deg som er ny elbilist 1

Detaljer

Intelligent hurtiglading for elektriske busser

Intelligent hurtiglading for elektriske busser Intelligent hurtiglading for elektriske busser Dialogkonferanse Brakar, Drammen, 15. mars 2016 Christian Jahr, Siemens AS En elbil var tidligere for spesielt interesserte Salg av nye elbiler i Norge 2010:

Detaljer

Grønn Bil Norge. 200.000 ladbare biler i 2020

Grønn Bil Norge. 200.000 ladbare biler i 2020 Grønn Bil Norge 200.000 ladbare biler i 2020 Riktig klima for ladbare biler Elbiler i Norske papiraviser fra 1990 t.o.m 2. kvartal 2009 Elbiler er ikke noe nytt fenomen Kombinasjonen klimakrise og finanskrise

Detaljer

Støtte for etablering av hurtigladestasjoner. 24.03.2011 Asbjørn Johnsen

Støtte for etablering av hurtigladestasjoner. 24.03.2011 Asbjørn Johnsen Støtte for etablering av hurtigladestasjoner 24.03.2011 Asbjørn Johnsen Mål for programmet Elbil skal gjøres til et attraktivt bilalternativ over hele landet Øket rekkevidde for elbiler i byområder og

Detaljer

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS Framtidens byer - Energiperspektiver Jan Pedersen, Agder Energi AS Agenda Drivere for fremtidens byer Krav til fremtidens byer Fra sentralisert til distribuert produksjon Lokale kraftkilder Smarte nett

Detaljer

Saknr. 15/8497-4. Saksbehandler: Grethe Blystad. Innstilling til vedtak:

Saknr. 15/8497-4. Saksbehandler: Grethe Blystad. Innstilling til vedtak: Saknr. 15/8497-4 Saksbehandler: Grethe Blystad Høring - Utkast til endring i yrkestransportloven - hjemmel for løyvemyndigheten til å kunne kreve at det brukes lav- eller nullutslippskjøretøy i drosjenæringen

Detaljer

Bedre transportanskaffelser. Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy

Bedre transportanskaffelser. Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy Bedre transportanskaffelser Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy KLIMAUTFORDRINGER Direktoratet for forvaltning og IKT Lokale luftforurensinger

Detaljer

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid T-Ford masseproduksjon Forbrenningsmotor enorm teknisk fremgang Billig Bensin/Olje Ny teknologi må være teknisk bedre enn den gamle, billigere å lage,

Detaljer

Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler

Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler Norsk forening www.elbil.no Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Vår dato: 2.6.2014 Vår ref: SS/CB Deres dato: 14.4.2014 Deres ref: 13/1689 Høring: Transnovas forslag til nasjonal strategi

Detaljer

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Hallgeir H. Langeland SVs transportpolitiske talsmann NTP 2010-2019: 100 milliarder mer til samferdsel Dobling av jernbaneinvesteringene (3 4 dobling

Detaljer

Norge Sverige. imiev. Leaf

Norge Sverige. imiev. Leaf Elbilvirkemidlene 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Norge Sverige 4000 2000 imiev Leaf 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Vi har sammenlignet total cost of ownership for

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL NASJONAL STRATEGI OG FINANSIERINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR ELBILER

HØRINGSUTTALELSE TIL NASJONAL STRATEGI OG FINANSIERINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR ELBILER 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.05.2014 2014/2033-18132/2014 / N10 Saksbehandler: Hans Fløystad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget HØRINGSUTTALELSE TIL NASJONAL STRATEGI OG FINANSIERINGSPLAN FOR

Detaljer

Bilavgifter i endring

Bilavgifter i endring Bilavgifter i endring Hva betyr økt usikkerhet for forhandler og importør? NBF frokostmøte 12. juni 2014 Eilert Molstad DNB Finans eilert.molstad@dnb.no Hva er politiske signaler, hva er usikkert og hva

Detaljer

Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter

Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter på T-bane, buss, trikk, tog og båt i hele 309Ruters trafikkområde i 2013 2 av side 114 103 % millioner

Detaljer

Treffpunkt Kviven 2010. Pure Urban

Treffpunkt Kviven 2010. Pure Urban Treffpunkt Kviven 2010 Pure Urban Innhold 1. Bakgrunn Autogruppen Elbil Norge / Buddy 2. Status elbil i Norge i dag 3.Utfordringer for elektriske kjøretøy i Norge 4. Hvordan takle utfordringene Autogruppen

Detaljer

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2012, løpende søknadsprosess

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2012, løpende søknadsprosess Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2012, løpende søknadsprosess Transnova viderefører med dette sitt program for støtte til etablering av ladestasjoner hvor ladbare

Detaljer

Electric Mobility Norway (EMN)

Electric Mobility Norway (EMN) Electric Mobility Norway (EMN) Leif Næss, Prosjektleder i EMN Kongsberg Innovasjon Horten 14. september 2012 Tønsbergs Blad 10.9.2012 7970 ladbare biler i Norge (OFV Aug. 2012) Ladbare elbiler i Norge

Detaljer

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø En presentasjon av hvorfor bilavgiftene bør flyttes fra kjøp til bruk, og hvordan dette kan gjennomføres Innhold Dagens bilavgifter Bil og miljø Svakhetene ved dagens

Detaljer

velkommen som elbilist! NORSTART NORSTART 1 www.elbil.no

velkommen som elbilist! NORSTART NORSTART 1 www.elbil.no velkommen som elbilist! NORSTART www.elbil.no NORSTART 1 Velkommen som medlem i Norstart Enten du vil kjøre elbil fordi det gir deg mange praktiske fordeler, økonomiske besparelser, du ønsker å ta miljøhensyn

Detaljer

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 11/14 TROMS FYLKESKOMMUNE Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms OVERORDNET SAMMENDRAG FRA PROSJEKT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW

Detaljer

NTE Holding ASA 93,2%

NTE Holding ASA 93,2% NTE Holding ASA 93,2% Energiselskap Proneo AS 2,2% Utviklingsselskap Gøran Vollan 4,6% Daglig leder NTEs strategiske virksomhetsområder Nett Energi Marked Forr.utvikling Leverings-sikkerhet Infrastruktur

Detaljer

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler (P6 2011).

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler (P6 2011). Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler (P6 2011). I forbindelse med at det nå kommer på markedet et bredt utvalg av elbiler som kan benytte hurtiglading, utlyser Transnova

Detaljer

Statens vegvesen. Vi viser til søknad om tilskudd under P6-2012, registrert hos oss den 14.12.2012, vår referanse 2012086303-13.

Statens vegvesen. Vi viser til søknad om tilskudd under P6-2012, registrert hos oss den 14.12.2012, vår referanse 2012086303-13. Statens vegvesen østfold fylkeskommune Pb 220 1702 SARPSBORG Att: Joakim Sveli Behandlende enhet. Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Petter Øyn -

Detaljer

El-biler og infrastruktur. EBL 10. september 2009 Eva Solvi

El-biler og infrastruktur. EBL 10. september 2009 Eva Solvi El-biler og infrastruktur EBL 10. september 2009 Eva Solvi Vegtransporten er ansvarlig for en stor andel av klimautslippene Fra 1990 til 2005 økte CO2-utslippene fra vegtransporten med over 25 prosent

Detaljer

Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland

Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland Innhold Figur- og tabelloversikt... 2 Elbil-rapport Eidsiva... 3 Bør elbilfordelene bestå?... 3 Hvilke fordeler er viktigst?... 4 Hedmark - Lav årsavgift

Detaljer

Fra inntektskilde til miljøløsning

Fra inntektskilde til miljøløsning Notat om bilavgifter fra Volvo Personbiler Norge Fra inntektskilde til miljøløsning Volvo Personbiler Norge har et sterkt fokus på våre klimautfordringer. Vårt mål er nullutslipp fra egne biler innen 2025,

Detaljer

SMARTE ladepunkt. 31.mai 2012, Eliaden Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL

SMARTE ladepunkt. 31.mai 2012, Eliaden Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL SMARTE ladepunkt 31.mai 2012, Eliaden Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL Norsk Elbilforenings formål er å fremme energieffektive, ladbare kjøretøy som helt eller delvis er drevet av elektrisitet fra

Detaljer

Kjøretøyteknologier Sikkerhet, miljø, økonomi. Erik Figenbaum, TØI 08.04.2014

Kjøretøyteknologier Sikkerhet, miljø, økonomi. Erik Figenbaum, TØI 08.04.2014 Kjøretøyteknologier Sikkerhet, miljø, økonomi Erik Figenbaum, TØI 08.04.2014 Sikkerhet Aktiv sikkerhet består av utstyr eller konstruksjoner som skal forebygge ulykker. ABS bremser, ESP (elektronisk stabiliteteprogram),

Detaljer

En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020

En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020 En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020 Foreløpige resultater og vurderinger Tempokonferansen 28. feb 2013, Erik Figenbaum Oppdraget fra Miljøverndepartementet Hvordan skal målet i Klimameldingen om

Detaljer

Nasjonal Innovasjonscamp 2016 Rev EL usjonen

Nasjonal Innovasjonscamp 2016 Rev EL usjonen Nasjonal Innovasjonscamp 2016 Rev EL usjonen Vår løsning på oppgaven er et helhetlig konsept, som vil fungere både i nåtiden og i framtiden. RevELusjonen sitt hovedfokusområde er å forbedre tilbudet som

Detaljer

Fremtiden er elektrisk. Bergen 19.oktober 2009 Eva Solvi

Fremtiden er elektrisk. Bergen 19.oktober 2009 Eva Solvi Fremtiden er elektrisk Bergen 19.oktober 2009 Eva Solvi Vegtransporten er ansvarlig for en stor andel av klimautslippene Fra 1990 til 2005 økte CO2-utslippene fra vegtransporten med over 25 prosent Utslippene

Detaljer

Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland. Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el

Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland. Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el Innhold 1. Lyse - Regional verdiskaping 2. Infrastruktur for biogass 3. Transportsektoren Offentlige

Detaljer

Ladbare biler hvorfor og hvordan?

Ladbare biler hvorfor og hvordan? Ladbare biler hvorfor og hvordan? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Tom Wigdahl Rådgiver, EBL Kompetanse AS Bergen, seminar, 19.10.09 Agenda Norges klimamål mot 2020 2050 Handlingsplan

Detaljer

Transnova. Styremøte i Norsk Gassforum. Erik Lorentzen Gardermoen 7. november 2012

Transnova. Styremøte i Norsk Gassforum. Erik Lorentzen Gardermoen 7. november 2012 Transnova Styremøte i Norsk Gassforum Erik Lorentzen Gardermoen 7. november 2012 Kort om Transnova Innhold Transnova og (bio)gass hvordan kan vi bidra? Om Transnova Transnova er et statlig verktøy for

Detaljer

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi. Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.no Hvor skal vi? Klimaforliket juni 2012 Stortingsmelding om klima-politikken

Detaljer

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler P6-2011/2

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler P6-2011/2 Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler P6-2011/2 Et stort antall elbiler med mulighet for hurtiglading er solgt det siste halve året, og flere kjente merker er snart klare

Detaljer

Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune. Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler

Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune. Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler September 2013 B A K G R U N N 2 Handlingsplan for elektrifisering

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1 Norges befolkning vokser Folketall pr 1. januar - registrert og fremskrevet 2015: 5,1 millioner 2040: 6,3 millioner

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO OST-14/5848-2 30362/14 14.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / 29.04.2014

Detaljer

Byutvikling og kollektivsatsing i NTP

Byutvikling og kollektivsatsing i NTP Regionvegsjef Kjell Inge Davik Byutvikling og kollektivsatsing i NTP 29. 02. 2016 Region sør 29. 02. 2016 Nasjonal transportplan 2014-2023 Hovedtrekk i NTP 2014-23 Historisk opptrapping Nye grep for byene

Detaljer

Kommersielle løsninger for lading av elbiler. 17.09.2011 Gøran Vollan

Kommersielle løsninger for lading av elbiler. 17.09.2011 Gøran Vollan Kommersielle løsninger for lading av elbiler 17.09.2011 Gøran Vollan EV Power AS, stiftet 15. april 2011 Aksjekapital MNOK 1,1 Daglig leder Gøran Vollan Gründer Eiere NTE Holding ASA 93,2% Proneo AS 2,2%

Detaljer

Trondheim satser på el.; hvorfor og hvordan? Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune, Miljøenheten

Trondheim satser på el.; hvorfor og hvordan? Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune, Miljøenheten Trondheim satser på el.; hvorfor og hvordan? Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune, Miljøenheten Tema El-bil satsingen i egen kjøretøypark Andre el-satsinger i Trondheim Ladeinfrastruktur i Trondheim

Detaljer

Elbil og annen elektrifisering av transport

Elbil og annen elektrifisering av transport Elbil og annen elektrifisering av transport Undertegnede har sitt daglige fokus på den norske ladeinfrastrukturen i Salto Ladestasjoner AS, og er formann i NK 69 Egil Falch Piene Spørsmålstilling 1. Hvordan

Detaljer

Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius

Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius Sammendrag: Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius TØI rapport 1226/2012 Forfatter(e): Rolf Hagman og Terje Assum Oslo 2012 40 sider Ladbare hybridbiler

Detaljer

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Kort om BIL BIL er bilimportørenes medlemsorganisasjon og fremmer bransjens interesser (28

Detaljer

Lyses strategi for bruk av gass. Gasskonferansen i Bergen 2010

Lyses strategi for bruk av gass. Gasskonferansen i Bergen 2010 Lyses strategi for bruk av gass Gasskonferansen i Bergen 2010 Innhold 1. Lyse 2. Regional verdiskaping 3. Biogass 4. Transportsektoren 5. Fjernvarme 6. LNG Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland Stavanger

Detaljer

The new electricity age

The new electricity age The new electricity age Teknologifestivalen i Nord-Norge 2010 Olav Rygvold 21.10.2010 Siemens 2009 Hva gjør vi i Siemens? Side 2 21.10.2010 The new electricity age Olav Rygvold Energiforsyning i fremtiden,

Detaljer

Nasjonale føringer i klimapolitikken

Nasjonale føringer i klimapolitikken h 1979 2 Kilde: NASA 2005 3 Kilde: NASA Farlige klimaendringer - 2 graders målm Nasjonale føringer i klimapolitikken Kilde: Miljøverndepartementet 4 Skipsfart bør med i global klimaavtale Nasjonale føringer

Detaljer

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilenes andel av CO 2 -utslippet i Norge Av Norges samlede klimagassutslipp står personbilene for 10 prosent Kilde:

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

«El 39» og erfaringar frå Hordaland

«El 39» og erfaringar frå Hordaland «El 39» og erfaringar frå Hordaland Infrastruktur for elbilar, Molde 25.10.2012 Per Svae Klima og naturressursseksjonen, Hordaland fylkeskommune Elbilar og lading Hordaland fase 1: Normallading: Omlag

Detaljer

Hei, Ha en fin dag! Med vennlig hilsen. Susanne Bondevik Politisk rådgiver

Hei, Ha en fin dag! Med vennlig hilsen. Susanne Bondevik Politisk rådgiver Fra: Bondevik Susanne Sendt: 10. september 201510:42 Til: VFK - FADM - FIRMAPOST Emne: Høringsuttalelse fra Norges Automobil - Forbund - Plan for klima og energi i Vestfold Vedlegg:

Detaljer

De første elbussene i Oslo og Akershus. Jon Stenslet prosjektleder elektriske busser, Ruter As

De første elbussene i Oslo og Akershus. Jon Stenslet prosjektleder elektriske busser, Ruter As De første elbussene i Oslo og Akershus Jon Stenslet prosjektleder elektriske busser, Ruter As Ruter har to store målsetninger som begge er viktige for miljøet Ta trafikkveksten Fossilfri 2020 Kjernevirksomhet

Detaljer

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2013.

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2013. Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2013. Transnova viderefører støtte til etablering av ladestasjoner for ladbare biler som kan lades ved hjelp av hurtiglading.

Detaljer

Innspill til helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene.

Innspill til helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene. Samferdselsdepartementet Postboks 80 Dep 0030 Oslo Vår dato: 4.8.2014 Vår ref: C.B. Deres dato:.6.2014 Deres ref: /5470 - Innspill til helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene. Norsk Elbilforening

Detaljer

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje 1 Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje Knut Einar Rosendahl Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå og CREE (Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy) Energiseminar ved UMB,

Detaljer

Figur 1. Salg av bensin og diesel. Bensin Diesel totalt Autodiesel Anleggsdiesel

Figur 1. Salg av bensin og diesel. Bensin Diesel totalt Autodiesel Anleggsdiesel 1 96 1 962 1 964 1 966 1 968 1 97 1 972 1 974 1 976 1 978 1 98 1 982 1 984 1 986 1 988 1 99 1 992 1 994 1 996 1 998 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 1 2 12 2 14 Mill l NOTAT Dato: 13. april 216 Salg av drivstoff til

Detaljer

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland Foto: Jo Michael Jan Håvard Hatteland Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland 1 Foto: Jo Michael Samferdsel, Rogaland og NTP 2014-2023 Solamøtet 2013 Jan Håvard Hatteland

Detaljer

Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier

Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier Innlegg for kontrollutvalget for de fire vestlandsfylkene, Hotell Thon Opera 19.03.2013 Avdelingsleder Frode Longva, TØI flo@toi.no Vi blir flere,

Detaljer

Elbilen et klimaalibi? Lina Hopaneng Ingeborgrud Stipendiat v/ institutt for tverrfaglige kulturstudier Senter for Teknologi og Samfunn NTNU

Elbilen et klimaalibi? Lina Hopaneng Ingeborgrud Stipendiat v/ institutt for tverrfaglige kulturstudier Senter for Teknologi og Samfunn NTNU Elbilen et klimaalibi? Lina Hopaneng Ingeborgrud Stipendiat v/ institutt for tverrfaglige kulturstudier Senter for Teknologi og Samfunn NTNU Idéboks med oppgaven: Hva kan barn og unge gjøre for å spare

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT NOVEMBER 2011. Grønn Bil

STRATEGIDOKUMENT NOVEMBER 2011. Grønn Bil Grønn Bil Strategidokument November 2011 1 Innhold / Sammendrag 1 Innledning... 4 2 Om Grønn Bils målsetning... 5 3 Om infrastruktur... 5 3.1 Norsk kjøremønster favoriserer plugin-hybrider fremfor elbiler

Detaljer

Elektrifisering av veitransport Plugg inn biler

Elektrifisering av veitransport Plugg inn biler Elektrifisering av veitransport Plugg inn biler EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Einar Wilhelmsen Rådgiver, EBL Teknaseminar 30.10 Agenda Kort om energi og klimagassutslipp Kort om

Detaljer