GRØNN STRATEGI FOR BERGEN HVORDAN NÅ MÅLENE FOR Å REDUSERE KLIMAGASSUTSLIPP FRA TRANSPORTSEKTOREN?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRØNN STRATEGI FOR BERGEN HVORDAN NÅ MÅLENE FOR Å REDUSERE KLIMAGASSUTSLIPP FRA TRANSPORTSEKTOREN?"

Transkript

1 GRØNN STRATEGI FOR BERGEN HVORDAN NÅ MÅLENE FOR Å REDUSERE KLIMAGASSUTSLIPP FRA TRANSPORTSEKTOREN? KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

2 Grunnlag: Byrådsplattformen, Kommuneplanens samfunnsdel og Grønn strategi

3 CO 2 utslipp 2013

4 Mål 2020: Bergen skal snu trenden, og redusere de direkte klimagassutslippene med 30 prosent i forhold til : Bergen skal være fossilfri, dette betyr at det ikke skal brukes olje, kull eller gass i Bergen 2050: Bergen skal være en 1,5-graders by. Målet er at innbyggerne i Bergen skal begrense sitt klimafotavtrykk i tråd med FNs klimaavtale

5 Er det rimelig å tro at byene vil klare å nå de målene som er satt når det gjelder reduksjon i utslipp av klimagasser fra persontransport?» Lokale ambisjoner i Oslo og Bergen - visjoner, for virkelig å ha noe djervt å strekke oss mot?» Hvis vi kikker oss over skulderen om 13 år - etter å ha oppnådd målet, vil utviklingen fortjene betegnelsen transportrevolusjon.?» For å kunne nå målene er det nødvendig med svært (enda mer?) ambisiøse mål i de største byene - for å skape tilstrekkelig politisk trykk

6 Utslipp av klimagasser fra samferdsel (1000 tonn CO 2 -ekvivalenter) «Det grønne skiftet» sett fra Norge og fra Bergen Lokale mål: 30% reduksjon ift nivå innen 2020 og 100% reduksjon innen 2030 Nasjonale mål (NTP): 50% reduksjon ift nivå innen 2030 og ~100% reduksjon innen 2050 Nasjonale mål Lokale mål Historisk utvikling (Norge)

7 Bergen skal bli en motor for fornybar energi og grønt, bærekraftig næringsliv Vekst i transportbehov må løses bærekraftig ved bruk av gange, sykling, kollektivtransport og ledige bilseter Norges grønneste storby Fotgjengere, buss og bane skal ha prioritet fremfor privatbilen Restriktive tiltak skal benyttes for å begrense biltrafikken Utbygging av kollektivsystemet

8 Restriktive tiltak benyttes for å begrense biltrafikken som er årsaken til store deler av forurensing i Bergen Utvikle nytt, hensiktsmessig parkeringsreglement Redusere antall parkeringsplasser i sentrum, fortrinnsvis gateparkering Endre parkeringsnormen for nye boliger fra minimum- til maksimumsnorm Nye samferdselsprosjekter skal ha som mål å redusere den samlede biltrafikken i Bergen 10% reduksjon i biltrafikken innen % innen 2030 Stimulere til mer miljøvennlig bilpark ved at de økonomiske fordelene for el-biler, hydrogenbiler og andre nullutslippsbiler som kommunen rår over videreføres til 2020 Tidsdifferensierte bompengesatser 0 Miljødifferensierte bompengesatser Lav- eller nullutslippssoner

9 Mål og veikart for nullutslipp i transportsektoren i Bergen Nullutslipp i deler av sentrum Fossilfri kollektivtrafikk 10% reduksjon i personbiltrafikk 1,3 personer per bil i rushtid Fossilfritt nybilsalg Fossilfri lett varetransport Fossilfri anleggsdrift og tungtrafikk En bil per husholdning Fossilfri transportsektor Nullutslipp hele sentrum 20% reduksjon i personbiltrafikk Sykkelandel på minst 10% av alle reiser Hovednett ferdig utbygd Vekst i transportbehov må løses bærekraftig ved bruk av gange, sykling, kollektivtransport og ledige bilseter

10 En rekke tiltak er planlagt for å nå et grønt drivstoffskifte i transportsektoren Mål Nullutslippssoner i deler av sentrum Fossilfri kollektivtransport Fossilfritt nybilsalg Fossilfri lett varetransport Fossilfri anleggstrafikk og tungtrafikk Nullutslipp i hele sentrum Fossilfri transportsektor Tiltak Nullutslippssone pilot Trinnvis ekspanderende nullutslippssone i sentrum Byvekstavtale - Miljødifferensierte bompenger Nye energistasjoner, tidlig fase Nye energistasjoner, kommersiell fase Pilot, el- turistbusser Utrulling, el- turistbusser Kollektiv: Fossilfritt Kollektiv: nullutslipp Anleggsdrift: Fossilfritt Anleggsdrift: nullutslipp

11 Klimabudsjett 2018» Grønn strategi vektlegger de direkte utslippene i Bergen» Kommunens mål er å redusere de direkte klimagassutslippene fra Bergen med 30% i forhold til 1991-nivå innen Klimabudsjetter er et styringssystem for å sikre måloppnåelse» Ambisjonen med klimabudsjetter er å være mer konkrete enn i tidligere budsjettdokumenter på hva som er Bergens klimamål, hvor store utslippsreduksjoner som må oppnås, hvilke tiltak som skal iverksettes og når resultatene er forventet. Det knyttes delmål til tiltak som iverksettes, med oversikt over kommunens kostnader til de ulike tiltakene

12

13 Klimabudsjett 2018» Basert på målene i Grønn strategi er det identifisert 109 tiltak som startes i 2017» Dette er tiltak som kommunen kan påvirke innen følgende områder: Tiltak for grønt næringsliv Tiltak for transport og mobilitet Tiltak for energi i bygg og anlegg Tiltak for forbruksmønster, avfall og ressurser Tilpasning til klimaendringer» Klimabudsjettene vil vise hvilke tiltak som gir størst utslippsreduksjoner pr krone - alle tiltak skal effektberegnes

14 Hvilke endringer i virkemidler og virkemiddelbruk kan være aktuelle for å nå et langsiktig mål om tilnærmet nullutslipp av klimagasser i byenes persontransport?» Utvikling av ny teknologi» Det offentlige Norge må legge til rette for nødvendig infrastruktur» Sterke insentiver (økonomiske og praktiske) for at enkeltpersoner skal gjøre «riktige» valg» Kontinuerlig kunnskapsformidling som bidrar til at flest mulig forstår betydningen av og behovet for endring» Risiko for at det blir skarpe sosioøkonomiske skiller i «kampen om virkelighetsoppfatningen», stor avstand mellom ulike grupper i befolkningen

15

16

17 Mobilpunkt Danmarks plass Bybane Elbildeling Køfri, multistandard hurtiglading 21 punkter Bysykler Informasjon Buss

18 Norges første mobilpunkt Møllendal i Bergen Buss Sykkel Elbildeling: 9 plasser m/semihurtig lading

19 Mobilpunkt Welhavens gate, Møhlenpris

20 Pilot: Kollektive ladeløsninger Smart utnytting av ladere og kapasitet for flere borettslag Sambruk av ladeinfrastruktur med næringsliv og offentlige virksomheter Mobilitetsløsninger: Bildeling og sykkel

21

22 Hydrogenbiler 2 stk til parkeringsovervåking

23 Elsykler og lastesykler

24

25 Hva framstår som de viktigste hindringene for at byene skal klare å nå målene som er satt når det gjelder reduksjon i utslipp av klimagasser fra persontransport? Strukturelle og mentale hindringer De/vi som er med på å utforme transportpolitikken i dag, må innse at videreføring av dagens virkemidler og dagens tankegang ikke vil være tilstrekkelig Det er stor risiko for at fremtiden vil dømme oss for å ha vært for konservativ.

26

27

28

BERGEN BEST I NORGE PÅ SMART CITY KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BERGEN BEST I NORGE PÅ SMART CITY KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BERGEN BEST I NORGE PÅ SMART CITY 04.09.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Smart transport i by? Gå og sykle det enkleste er det smarteste Dele kollektiv, bildeling, samkjøring, nyttetransport

Detaljer

Grønn byutvikling i Bergen Elektrifisering av transport og lokale energisamfunn. Harm-Christian Tolden

Grønn byutvikling i Bergen Elektrifisering av transport og lokale energisamfunn. Harm-Christian Tolden Grønn byutvikling i Bergen Elektrifisering av transport og lokale energisamfunn Harm-Christian Tolden KOMMUNALDIREKTØR Strategi Grønn strategi: Klima- og energihandlingsplan Vedtatt 21.9.2016 2020: 30%

Detaljer

Grønn byutvikling i Bergen elektrifisering av transport og lokale energisamfunn Eva Britt Isager

Grønn byutvikling i Bergen elektrifisering av transport og lokale energisamfunn Eva Britt Isager Grønn byutvikling i Bergen elektrifisering av transport og lokale energisamfunn Eva Britt Isager KLIMASJEF Vår strategi og våre virkemidler Grønt næringsliv Transport og mobilitet Energi i bygg Forbruksmønster,

Detaljer

BEST I NORGE PÅ SMART CITY KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BEST I NORGE PÅ SMART CITY KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BEST I NORGE PÅ SMART CITY 04.09.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Smart byutvikling er grønn byutvikling! Utslipp av klimagasser fra samferdsel (1000 tonn CO 2 -ekvivalenter) «Det grønne

Detaljer

Om ny kommuneplan for Bergen, arealbruk og bestemmelser/retningslinjer for å nå klimamål. Eva Britt Isager

Om ny kommuneplan for Bergen, arealbruk og bestemmelser/retningslinjer for å nå klimamål. Eva Britt Isager Om ny kommuneplan for Bergen, arealbruk og bestemmelser/retningslinjer for å nå klimamål Eva Britt Isager KLIMASJEF Kommuneplanens samfunnsdel Vår strategi og våre virkemidler Grønt næringsliv Transport

Detaljer

Bergen kommune sin klimapolitikk i dag og dei kommande åra. Elisabeth Sørheim Klimaseksjonen

Bergen kommune sin klimapolitikk i dag og dei kommande åra. Elisabeth Sørheim Klimaseksjonen Bergen kommune sin klimapolitikk i dag og dei kommande åra Elisabeth Sørheim Klimaseksjonen GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 Kommuneplanen legger føringer Kommuneplanens samfunnsdelen

Detaljer

Framtidens mobilitet tidenes mulighet for god byutvikling? Lars Ove Kvalbein Bymiljøetaten, Bergen kommune

Framtidens mobilitet tidenes mulighet for god byutvikling? Lars Ove Kvalbein Bymiljøetaten, Bergen kommune Framtidens mobilitet tidenes mulighet for god byutvikling? Lars Ove Kvalbein Bymiljøetaten, Bergen kommune Intelligent trafikkstyring Miljøsensorer Parkeringssystemer Arbeidsvarsling ITS-stasjoner

Detaljer

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 KOMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Grønn strategi har følgende satsinger: 1. Bergen skal ha en bærekraftig vekst som ivaretar klima og miljøhensyn 2.

Detaljer

Bergen en klimasmart by

Bergen en klimasmart by Bergen en klimasmart by GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 1. Grønn strategi for Bergen Kommuneplanen legger føringer sterk forankring i samfunnsdelen der hovedmålet Grønn har

Detaljer

Grønn strategi for Bergen Ledermøte Klimapartnere 14. juni 2016. Julie Andersland Byråd for klima, kultur og næring

Grønn strategi for Bergen Ledermøte Klimapartnere 14. juni 2016. Julie Andersland Byråd for klima, kultur og næring Grønn strategi for Bergen Ledermøte Klimapartnere 14. juni 2016 Julie Andersland Byråd for klima, kultur og næring POLITISK PLATTFORM Bergen skal være Norges GRØNNESTE BY Mer bærekraftige og energieffektive

Detaljer

Klimaundersøkelsen 2017

Klimaundersøkelsen 2017 Oslo kommune Klimaetaten Klimaundersøkelsen 2017 Atferd og holdninger blant Oslos innbyggere Om undersøkelsen Klimamål og utslipp Oslo skal kutte 50 prosent av utslippene innen 2020. Det kommer til å forandre

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra transport - fra fossilbasert til fossilfri bilpark -

Utslipp av klimagasser fra transport - fra fossilbasert til fossilfri bilpark - Utslipp av klimagasser fra transport - fra fossilbasert til fossilfri bilpark - Nasjonale målsetninger Norge har påtatt seg store forpliktelser om å bidra til å bremse den globale oppvarmingen Gjennom

Detaljer

Forslag kommunedelplan KLIMA- OG ENERGI Arendal 2018

Forslag kommunedelplan KLIMA- OG ENERGI Arendal 2018 SAMFUNNSUTVIKLING - Klima og energiplan 2018 Arendal kommune 2018 Forslag kommunedelplan KLIMA- OG ENERGI Arendal 2018 GRØNN STRATEGI KORTVERSJON ARENDAL KOMMUNE Januar.2018 1 Grønn strategi for Arendal

Detaljer

Kristiansand kommune på vei til et lavutslippssamfunn Elizabeth Rojas

Kristiansand kommune på vei til et lavutslippssamfunn Elizabeth Rojas TEKNISK Avdeling Kristiansand kommune på vei til et lavutslippssamfunn Elizabeth Rojas 23.05.2018 Klimamål Kristiansand skal redusere klimagassutslippene med 40 % innen 2030 og 80 90 % innen 2050». Omstilling

Detaljer

Hvordan oppnå fossilfri mobilitet i norske byer? Seminar arrangert av CenSES, Vestlandsforsking og CICERO Forskningsparken, Oslo, 13 november 2017

Hvordan oppnå fossilfri mobilitet i norske byer? Seminar arrangert av CenSES, Vestlandsforsking og CICERO Forskningsparken, Oslo, 13 november 2017 Hvordan oppnå fossilfri mobilitet i norske byer? Seminar arrangert av CenSES, Vestlandsforsking og CICERO Forskningsparken, Oslo, 13 november 2017 Program Bakgrunn Centre for Sustainable Energy Studies:

Detaljer

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 KORTVERSJON

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 KORTVERSJON GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 KORTVERSJON Grønn strategi for Bergen Grønn strategi Klima- og energihandlingsplan for Bergen bygger på Bergen 2030 Kommuneplanens samfunnsdel

Detaljer

Transport og lavutslippssamfunnet. SVV Teknologidagene 8.oktober 2014 Siri Sorteberg, Miljødirektoratet

Transport og lavutslippssamfunnet. SVV Teknologidagene 8.oktober 2014 Siri Sorteberg, Miljødirektoratet Transport og lavutslippssamfunnet SVV Teknologidagene 8.oktober 2014 Siri Sorteberg, Miljødirektoratet Hva sier FNs klimapanel om klimaet? Menneskers påvirkning er hovedårsaken til den globale oppvarmingen

Detaljer

Byrådssak /19 Saksframstilling

Byrådssak /19 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /19 Saksframstilling Vår referanse: 2018/28127-8 Høring: Sykkelstrategi for Bergen 2019-2030 Hva saken gjelder: Høringsutkastet er en rullering av gjeldende sykkelstrategi, der hovedmålet

Detaljer

Byrådssak /19 Saksframstilling

Byrådssak /19 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /19 Saksframstilling Vår referanse: 2019/41461-2 Høring: Gåstrategi for Bergen 2019-2030 Hva saken gjelder: Byrådet vedtok i møte 6.9. 2018 i sak 1200/18 oppstart av arbeid med gåstrategi

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

Befolkningen

Befolkningen 2019-05-03 Oppslutning om politiske mål og ambisjoner 2 Viktighet av mål om reduserte klimagassutslipp Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030. Hvor viktig eller

Detaljer

- BEDRE BYER FOR INNBYGGERNE

- BEDRE BYER FOR INNBYGGERNE RAMBØLL - BEDRE BYER FOR INNBYGGERNE Management Consulting Energi Bygg og arkitektur Samferdsel Miljø og helse Vann KLIMABUDSJETT HVA OG HVORFOR? Klimabudsjett som verktøy Øvre ramme for klimagassutslipp

Detaljer

Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune

Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune Hva har bruk av VA-rammeplaner betydd for Bergen? Fagsamling Norsk Vann Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune GRØNN STRATEGI POLITISK PLATTFORM Bergen skal være Norges GRØNNESTE BY Bedre balanse mellom

Detaljer

Byvekstavtale NVTF

Byvekstavtale NVTF Byvekstavtale NVTF 29.11.2018 Hvordan vil Oslo bidra til at målene nås uten at det går på bekostning av mobilitet og god miljøkvalitet? Ellen-Christine Koren, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Byvekstavtale=

Detaljer

Avfallsløsninger i et byutviklingsperspektiv

Avfallsløsninger i et byutviklingsperspektiv Avfallsløsninger i et byutviklingsperspektiv Kolbjørn Akervold Bymiljøetaten Byrådsavdeling for byutvikling 07.03.2019 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Fremtidsbyen Bergen? «A brave, new world.»

Detaljer

Strategier og virkemiddelbruk for utslippsreduksjon fra transport. Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt (TØI)

Strategier og virkemiddelbruk for utslippsreduksjon fra transport. Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt (TØI) Strategier og virkemiddelbruk for utslippsreduksjon fra transport Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt (TØI) 20.03.2018 Hvordan redusere biltrafikken? Ved at reisene: blir sjeldnere (hvor ofte

Detaljer

Prosjekter Under følger en kort oppsummering av prosjektene som Bergen kommune vil prioritere å søke støtte til i denne omgang:

Prosjekter Under følger en kort oppsummering av prosjektene som Bergen kommune vil prioritere å søke støtte til i denne omgang: Byrådssak 1252 /16 Søknader til Klimasats juni 2016 ESOR ESARK-1135-201619955-1 Hva saken gjelder: Med innsikten om at kommunene spiller en nøkkelrolle for å redusere klimagassutslipp i Norge lanseres

Detaljer

Klimaundersøkelsen 2019

Klimaundersøkelsen 2019 Klimaundersøkelsen 2019 Holdninger til klimatiltak blant bergensere Bergen skal være fossilfri i 2030. Det vil gjøre byen bedre å bo i, mener bergenserne. Grønn strategi, som er klima- og energihandlingsplanen

Detaljer

Mer miljø- og klimavennlig transport Framtidens byer og belønningsordningen. Teknologidagene oktober 2009 Jan Erik Lindjord

Mer miljø- og klimavennlig transport Framtidens byer og belønningsordningen. Teknologidagene oktober 2009 Jan Erik Lindjord Mer miljø- og klimavennlig transport Framtidens byer og belønningsordningen Teknologidagene 5. 8. oktober 2009 Jan Erik Lindjord Dimensjoner i areal- og transportutviklingen Transportsystem Transportpolitikk

Detaljer

Klimapolitikk vedtatte mål og virkemidler. Teknologiseminar ifb. m. NTP-arbeidet, 8.april 2014 Audun Rosland, Miljødirektoratet

Klimapolitikk vedtatte mål og virkemidler. Teknologiseminar ifb. m. NTP-arbeidet, 8.april 2014 Audun Rosland, Miljødirektoratet Klimapolitikk vedtatte mål og virkemidler Teknologiseminar ifb. m. NTP-arbeidet, 8.april 2014 Audun Rosland, Miljødirektoratet Agenda Norges klimamål og status Dagens virkemidler og dems effekt Vedtatte

Detaljer

Elbilhovedstaden. elbil.no

Elbilhovedstaden. elbil.no 2019 Elbilhovedstaden elbil.no 2 FOTO: : JORG GREUEL / DIGITAL VISION : -June 26, 2015. JRD3295 by J R Dawson is licensed under CC BY-NC-ND 2.0 : kommune : kommune Hvem blir årets Elbilhovedstad? Fossilt

Detaljer

KOLLEKTIVTRAFIKK I UTVIKLING Tematime Grønn mobilitet i kommunestyret. Frode Hvattum og Robert Fjelltun Ruter

KOLLEKTIVTRAFIKK I UTVIKLING Tematime Grønn mobilitet i kommunestyret. Frode Hvattum og Robert Fjelltun Ruter KOLLEKTIVTRAFIKK I UTVIKLING Tematime Grønn mobilitet i kommunestyret Frode Hvattum og Robert Fjelltun Ruter Innhold: Resultat 2017 Fremtidens mobilitet Miljøambisjoner Digitalisering 2 Ruters to hovedoppdrag:

Detaljer

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Energi- og klimaplan Gjesdal kommune Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Klimaet er i endring og vi må ta global oppvarming på alvor Stortinget har pålagt alle kommuner å lage en klimaplan.

Detaljer

Kommunedelplan Klima og energi i Trondheim kommune

Kommunedelplan Klima og energi i Trondheim kommune Nettverkssamling Grønt flagg, 30. oktober 2017 Kommunedelplan Klima og energi 2017-2030 i Trondheim kommune Foto: Carl Erik Eriksson Gisle Bakkeli, avdelingsleder Klima og samfunn. Hvorfor har vi en klimaplan

Detaljer

Klima og energi i Trondheim kommune

Klima og energi i Trondheim kommune Nettverkssamling Grønt flagg, 17. oktober 2017 Klima og energi i Trondheim kommune Foto: Carl Erik Eriksson Gisle Bakkeli, Klima og samfunn, Trondheim kommune Presentasjonsoversikt 1. Hvorfor har vi en

Detaljer

KLIMAARBEID ASKØY KOMMUNE. Miljøvernleder Målfrid Eide

KLIMAARBEID ASKØY KOMMUNE. Miljøvernleder Målfrid Eide KLIMAARBEID ASKØY KOMMUNE Miljøvernleder Målfrid Eide Klimaarbeid i Askøy kommune Litt om kommunens planer Om Klimasats-søknadsprosessene Kommunens planer Energi og klimaplan 2011-2014(2020) Visjon: «Askøy

Detaljer

KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune

KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune H H KLARE FOR HYDROGEN Akershus og Oslo er den perfekte regionen for innføring av hydrogenbiler: klimavennlig hydrogenproduksjon et økende

Detaljer

Målbilde kollektivtrafikk. Benedicte Bruun-Lie 7. desember Halden

Målbilde kollektivtrafikk. Benedicte Bruun-Lie 7. desember Halden Målbilde kollektivtrafikk Benedicte Bruun-Lie 7. desember Halden Disposisjon Arbeidet med kollektivtrafikk i Viken Kollektivtrafikkens i lys av bærekraftsmålene Gruppediskusjon og innspill fra P6 Bunntekst

Detaljer

Mobilpunkter i Bergen fase 3

Mobilpunkter i Bergen fase 3 KLIMASATS SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE 2019 Foretaksnavn: Bergen kommune Bymiljøetaten Kontaktperson Navn: Lars Ove Kvalbein Utfyller Navn: Lars Ove Kvalbein Mottaker: Miljødirektoratet

Detaljer

Byutvikling og kollektivsatsing i NTP

Byutvikling og kollektivsatsing i NTP Regionvegsjef Kjell Inge Davik Byutvikling og kollektivsatsing i NTP 29. 02. 2016 Region sør 29. 02. 2016 Nasjonal transportplan 2014-2023 Hovedtrekk i NTP 2014-23 Historisk opptrapping Nye grep for byene

Detaljer

Kommunedelplan for klima, energi og miljø (KEM-planen) TKF

Kommunedelplan for klima, energi og miljø (KEM-planen) TKF Kommunedelplan for klima, energi og miljø (KEM-planen) TKF 31.5.18 Innhold/struktur 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Kunnskapsgrunnlag klima og energi Rammer og føringer Roller og virkemidler Status for

Detaljer

Nittedal kommune

Nittedal kommune Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-2020 Kortversjon 1 Klima- og energiplan Hva er det? Kontinuerlig vekst i befolkningen, boligutbygging og pendling gir en gradvis økt miljøbelastning på våre

Detaljer

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m.

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Hans Skjelbred ETTERMARKEDSFORUM 2011 Laholmen hotell,strömstad 9. juni 2011 Innhold Hvem er jeg Om Transnova Mine erfaringer med el-bil El-biler som kommer. Eksempler

Detaljer

Klimaundersøkelsen Atferd og holdninger blant Oslos innbyggere og næringsliv

Klimaundersøkelsen Atferd og holdninger blant Oslos innbyggere og næringsliv Klimaundersøkelsen 19 Atferd og holdninger blant Oslos innbyggere og næringsliv Klimaundersøkelsen 19 3 Oslos overordnede klimamål Det tredje året vi gjennomfører Klimaundersøkelsen CO 2 CH 4 N 2 O DIREKTE

Detaljer

Planprogram for klimaplan for Fredrikstad

Planprogram for klimaplan for Fredrikstad Varsel om oppstart av planarbeid: Planprogram for klimaplan for Fredrikstad Høringsversjon Bakgrunn Fredrikstad kommune rullerer sin klimaplan for tredje gang. Gjeldende klimaplan fra 2012 hadde i hovedsak

Detaljer

BERGEN MEST ATTRAKTIVE BY ELLER EN SINKE? Roger Harkestad, konsernsjef Tide

BERGEN MEST ATTRAKTIVE BY ELLER EN SINKE? Roger Harkestad, konsernsjef Tide BERGEN MEST ATTRAKTIVE BY ELLER EN SINKE? Roger Harkestad, konsernsjef Tide DETTE ER TIDE OM TIDE Selskapet er nest størst i Norge og fjerde størst i Danmark. Tide hadde en omsetning på 2,9 MRD KR i 2018

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Reisevaner mulig å endre!

Reisevaner mulig å endre! Reisevaner mulig å endre! Erfaringer fra Bergen Fagsjef Rune Herdlevær, Bergen kommune Før tusenårsskiftet ble det etter hvert klart at den foreskrevne medisin for å bidra til en bærekraftig utvikling

Detaljer

Mobilpunkter i Bergen fase 2

Mobilpunkter i Bergen fase 2 KLIMASATS SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE 2018 Organisasjonsnummer: 874601012 Foretaksnavn: Bergen kommune Bymiljøetaten Navn: Lars Ove Kvalbein Kontonummer: 52100539187 Adresse: Postboks

Detaljer

Strategiske grep for mer miljø- og klimavennlig transport. Teknologidagene 2009 Asbjørn Johnsen

Strategiske grep for mer miljø- og klimavennlig transport. Teknologidagene 2009 Asbjørn Johnsen Strategiske grep for mer miljø- og klimavennlig transport Teknologidagene 2009 Asbjørn Johnsen Vegtransporten er ansvarlig for en stor andel av klimautslippene Fra 1990 til 2005 økte CO2-utslippene fra

Detaljer

Klimaundersøkelsen 2018

Klimaundersøkelsen 2018 Oslo kommune kommune Oslo Nivå 2 Klimaetaten Nivå 3 Klimaundersøkelsen 218 Atferd og holdninger blant Oslos innbyggere Om undersøkelsen Oslo skal kutte 36 prosent av utslippene innen 22 og 95 prosent innen

Detaljer

Klimabudsjett Hamar kommune. Lise Urset ÅPEN MODIG PÅLITELIG HELHETLIG

Klimabudsjett Hamar kommune. Lise Urset ÅPEN MODIG PÅLITELIG HELHETLIG Klimabudsjett Hamar kommune Lise Urset 07.02.19 Hva er et klimabudsjett? Som et vanlig budsjett, men man regner med CO2-ekvivalenter i stedet for kr Og som i et vanlig budsjett så er det lurt å ta utgangspunkt

Detaljer

BUSSANBUD STOR-TRONDHEIM januar 2018

BUSSANBUD STOR-TRONDHEIM januar 2018 BUSSANBUD STOR-TRONDHEIM 2019 24. januar 2018 ANSVAR OG ORGANISERING Trøndelag fylkeskommune har det overordnede ansvaret for kollektivtransporten i Trøndelag, og fastsetter mål, strategier og de overordnede

Detaljer

Drivstoffavgifter, bompenger eller kollektivtransport: Hva virker best?

Drivstoffavgifter, bompenger eller kollektivtransport: Hva virker best? Drivstoffavgifter, bompenger eller kollektivtransport: Hva virker best? sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Anne Madslien, TØI Hva kan oppnås med økonomiske virkemidler? Har beregnet

Detaljer

Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan. Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål

Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan. Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål Energistrategi i Sandnes Historikk Miljøplan 1995 Egne mål og tiltak Miljøplan

Detaljer

Klimavennlig transport ladepunkter for el bil

Klimavennlig transport ladepunkter for el bil KLIMASATS SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE 2018 Organisasjonsnummer: 964963193 Foretaksnavn: Hurum kommune Navn: Linn Grønseth Kontonummer: 15037679531 Adresse: Nordre Sætrevei 1 Postnr.:

Detaljer

Miljøløftet Tiltak og virkemidler

Miljøløftet Tiltak og virkemidler Miljøløftet Tiltak og virkemidler Adelheid Nes, sekretariatsleder. 07.11.2017 Innhold Kort om byvekstavtalen i Bergen Målsettinger og porteføljestyring Tiltak og virkemidler Måloppnåelse 07.11.2017 Kort

Detaljer

BERGEN NÆRINGSRÅD OM KPA KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BERGEN NÆRINGSRÅD OM KPA KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BERGEN NÆRINGSRÅD OM KPA 02.05.2019 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT NÆRINGSRÅDET VISER VEI På stiftelsesdag 17. november lyste Næringsrådet opp Skansen og lager Bergens vakreste nattevandring

Detaljer

Grønn anleggssektor. Tekna Kursdagene januar Berit Laanke Forskningssjef SINTEF Byggforsk

Grønn anleggssektor. Tekna Kursdagene januar Berit Laanke Forskningssjef SINTEF Byggforsk Grønn anleggssektor Tekna Kursdagene 2019 9.januar 2019 Berit Laanke Forskningssjef SINTEF Byggforsk SINTEF = Anvendt forskning, teknologi og innovasjon Ekspertise og spisskompetanse fra havrom til verdensrom:

Detaljer

Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling

Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling Sari Wallberg, Vegdirektoratet Sara Brøngel Grimstad, Jernbanedirektoratet Nasjonal transportplan 2018-2029 1 Stortingsmeldingen om NTP 2018-2029 Hovedpunkter

Detaljer

Bærekraftrapport for Akershus fylkeskommune. Med årsrapport klima 2016 og kunnskapsgrunnlag for klimabudsjett 2018

Bærekraftrapport for Akershus fylkeskommune. Med årsrapport klima 2016 og kunnskapsgrunnlag for klimabudsjett 2018 Bærekraftrapport for Akershus fylkeskommune Med årsrapport klima 2016 og kunnskapsgrunnlag for klimabudsjett 2018 Politisk bestilling Sak 89/2016, fylkestinget 12.09.2016 «Bærekraftrapportering og grønn

Detaljer

Klimaundersøkelsen 2019

Klimaundersøkelsen 2019 Klimaundersøkelsen Det regner ikke bare nedover i Bergen. Også bortover, oppover, hitover og ditover... Bilde: Endre Hovland Fra kommunens nettsider Holdninger til klimatiltak blant bergensere Spørreundersøkelse

Detaljer

Framtidens transportutvikling. Marius Gjerset. Teknologiansvarlig ZERO

Framtidens transportutvikling. Marius Gjerset. Teknologiansvarlig ZERO Framtidens transportutvikling Marius Gjerset Teknologiansvarlig ZERO Teknologi Næringsliv Politikk Helt fossil fri transportsektor innen 2030 ZEROs 0/2030 prosjekt viste at fossilfri transport sektor i

Detaljer

Nasjonal transportplan : Oppdrag 5

Nasjonal transportplan : Oppdrag 5 Ifølge liste Deres ref Vår ref 19/172-5 Dato 08. mai 2019 Nasjonal transportplan 2022-2033: Oppdrag 5 Vi viser til brev av 28.03.2019 med oppdrag 3 der det ble varslet at Samferdselsdepartementet ville

Detaljer

Bedriftsledere

Bedriftsledere 2019-05-27 Dashboard Har bedriften blitt påvirket Har bedriften kjennskap Hva bedriften har gjort 2 Klimapolitikk - betydning for bedriften 3 Hovedaktiviteter berørt av omstilling til lavutslippssamfunn

Detaljer

Statens innsats for bærekraftig mobilitet

Statens innsats for bærekraftig mobilitet Statens innsats for bærekraftig mobilitet Åse Nossum Torsdag 31.juni 2012 Vegdirektoratet Informasjonsmøte Mobilitetsuka 2012 Bilfridag 2012 Bilfri dag Hensikten er å oppfordre folk til å gjenoppdage byens

Detaljer

Klimasats støtte til lokale klimatiltak. Marit Hepsø, Miljødirektoratet. Klimakonferanse Rogaland 18. jan. 2017

Klimasats støtte til lokale klimatiltak. Marit Hepsø, Miljødirektoratet. Klimakonferanse Rogaland 18. jan. 2017 Klimasats støtte til lokale klimatiltak Marit Hepsø, Miljødirektoratet. Klimakonferanse Rogaland 18. jan. 2017 Nyhetsklipp: Stavanger Aftenblad og Yr.no/NRK Kommuner og fylker sentrale klimaaktører Betydelige

Detaljer

Kommunal sektor og klimatiltak kartlegging av erfaringene med SPR for klima og energiplanlegging. Siri Sorteberg og Henrik Gade

Kommunal sektor og klimatiltak kartlegging av erfaringene med SPR for klima og energiplanlegging. Siri Sorteberg og Henrik Gade Kommunal sektor og klimatiltak kartlegging av erfaringene med SPR for klima og energiplanlegging Siri Sorteberg og Henrik Gade Hovedfunn fra FNs klimapanels 5. hovedrapport Menneskers påvirkning er hovedårsaken

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Fremtidens mobilitet og næringslivet. Per Steinar Jensen, NHO 15. November 2018

Fremtidens mobilitet og næringslivet. Per Steinar Jensen, NHO 15. November 2018 Fremtidens mobilitet og næringslivet Per Steinar Jensen, NHO 15. November 2018 Næringslivets perspektivmelding Hva styrer utviklingen og hvordan påvirker det oss? Demografi Migrasjon Likestilling Digitalisering

Detaljer

Fossilfri mobilitet i Trondheim Oslo

Fossilfri mobilitet i Trondheim Oslo Foto: Carl Erik Eriksson Jøran Solli, miljøenheten Fossilfri mobilitet i Trondheim Oslo 13.11.2017 Fossilfri mobilitet - den største utfordringen Dieselbil i solnedgang 1 Miljøpakken 2 Kommunedelplan Energi

Detaljer

Nye Asker Prosjekt AP1 - Samfunnsutvikling

Nye Asker Prosjekt AP1 - Samfunnsutvikling Gruppens mandat: Intensjonsavtalen for nye Asker legger vesentlig vekt på betydningen av en bærekraftig og samordnet samfunnsutvikling basert på helhetlige areal- og transportløsninger. Den nye kommunen

Detaljer

NVF 23. januar 2014 Helhetlige bymiljøavtaler. Sari Wallberg, sari.wallberg@vegvesen.no Vegdirektoratet

NVF 23. januar 2014 Helhetlige bymiljøavtaler. Sari Wallberg, sari.wallberg@vegvesen.no Vegdirektoratet NVF 23. januar 2014 Helhetlige bymiljøavtaler Sari Wallberg, sari.wallberg@vegvesen.no Vegdirektoratet 18.02.2014 Utgangspunkt for bymiljøavtalene: Mål i NTP 2014-2023 og Klimaforliket «Regjeringen har

Detaljer

Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune

Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune Hilde Terese Hamre Seksjonssjef Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo Partnerskap stat-region-kommune Partnerskap- får til mer sammen enn

Detaljer

Godstransportens bidrag til klimapåvirkning utfordringer knyttet til mål om utslippsreduksjoner og mulige veier til klimavennlig godstransport

Godstransportens bidrag til klimapåvirkning utfordringer knyttet til mål om utslippsreduksjoner og mulige veier til klimavennlig godstransport Godstransportens bidrag til klimapåvirkning utfordringer knyttet til mål om utslippsreduksjoner og mulige veier til klimavennlig godstransport Inger Beate Hovi Transportøkonomisk institutt NVF-seminar

Detaljer

DEN GRØNNE BYEN. Eva Britt Isager KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

DEN GRØNNE BYEN. Eva Britt Isager KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT DEN GRØNNE BYEN Eva Britt Isager KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Hvilke mål har vi for byen vår? Bidra for å hindre uhåndterbar global oppvarming Minimere skade på byen som følge av klimaendringer

Detaljer

Hvor mye CO2-utslipp har Bergen råd til?

Hvor mye CO2-utslipp har Bergen råd til? Bærekraftig frokost Hvor mye CO2-utslipp har Bergen råd til? Onsdag 27. mars 2019 Litteraturhuset, Østre Skostredet 5-7, Bergen, kl. 08:00 10:00 Hvordan kan byer og regioner jobbe med lokale klimastrategier

Detaljer

Dato: 16. februar Høring - Energi- og klimaplan /2020, Askøy kommune

Dato: 16. februar Høring - Energi- og klimaplan /2020, Askøy kommune Dato: 16. februar 2011 Byrådssak 1071/11 Byrådet Høring - Energi- og klimaplan 2011-2014/2020, Askøy kommune MAWA SARK-03-201100219-33 Hva saken gjelder: Bergen kommune har i brev datert 22.desember 2010

Detaljer

Stortingsmelding nr.34 ( ) Norsk klimapolitikk. Fredag 22. juni 2007

Stortingsmelding nr.34 ( ) Norsk klimapolitikk. Fredag 22. juni 2007 Stortingsmelding nr.34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk Fredag 22. juni 2007 Et foregangsland i klimapolitikken Overoppfyller Kyoto-forpliktelsen med 10 prosent Norge skal i perioden 2008 2012 overoppfylle

Detaljer

Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing

Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing Sykkelbynettverket - Region sør 18.-19. mars 2015 Marit Espeland Nasjonal sykkelkoordinator Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal sykkelstrategi 2014-23 Budskap:

Detaljer

Mer vei og bane for pengene

Mer vei og bane for pengene Mer vei og bane for pengene Statssekretær Tommy Skjervold Bransjedagen 2019, Scandic hotell St. Olavs Plass, Oslo, 2. mai 2022-2033 Ill. Bjørn Sæthren/07 Media Dagens NTP Svakheter Ikke fokus på hvilke

Detaljer

KUNNSKAPSGRUNNLAG MOTIVASJON

KUNNSKAPSGRUNNLAG MOTIVASJON KUNNSKAPSGRUNNLAG MOTIVASJON HVORFOR? Kortere tid på å lage klima- og energiplaner Kvalitetssikring av prosessen Lettere å finne riktige tiltak Lettere å se hva andre har gjort Lettere å koordinere med

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. Saksnr.: /9 Emnekode: ESARK 7112

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. Saksnr.: /9 Emnekode: ESARK 7112 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 19.06.2019 Saksnr.: 201739900/9 Emnekode: ESARK 7112 Saksbeh.: HHER Forslag

Detaljer

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Vedtatt av Teknas hovedstyre xx.xx 2014 Teknas politikkdokument om energi og klima Tekna mener: Tekna støtter FNs klimapanels konklusjoner

Detaljer

Kommentarer til Miljødirektoratet: Tiltakskostnader for elbil

Kommentarer til Miljødirektoratet: Tiltakskostnader for elbil - Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy Kommentarer til Miljødirektoratet: Tiltakskostnader for elbil Snorre Kverndokk, Frischsenteret Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk

Detaljer

Prosjektet: Klima- og energistrategi for Oslo Presentasjon for OREEC Holmsbu, 18.-19.11. 2014

Prosjektet: Klima- og energistrategi for Oslo Presentasjon for OREEC Holmsbu, 18.-19.11. 2014 Oslo kommune Klima- og energiprogrammet Prosjektet: Klima- og energistrategi for Oslo Presentasjon for OREEC Holmsbu, 18.-19.11. 2014 Klima- og energiprogrammet Øystein Ihler Oslo en smart by i endring

Detaljer

«Moderne bytransport så du kan reise raskt og miljøvennlig» Tor-Erik Jule Lian Styring- og strategistaben Statens vegvesen Region midt

«Moderne bytransport så du kan reise raskt og miljøvennlig» Tor-Erik Jule Lian Styring- og strategistaben Statens vegvesen Region midt «Moderne bytransport så du kan reise raskt og miljøvennlig» Tor-Erik Jule Lian Styring- og strategistaben Statens vegvesen Region midt Et spleiselag Samferdselstiltak i Trondheim Miljøpakken Trinn

Detaljer

Norge på veien mot lavutslippsamfunnet. Siri Sorteberg, Samling for kommuner i Buskerud, 16. april 2015

Norge på veien mot lavutslippsamfunnet. Siri Sorteberg, Samling for kommuner i Buskerud, 16. april 2015 Norge på veien mot lavutslippsamfunnet Siri Sorteberg, Samling for kommuner i Buskerud, 16. april 2015 FNs klimapanels femte hovedrapport Menneskers påvirkning er hovedårsaken Klimaendringene har allerede

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Samferdsel 2010 ITS OG FRAMKOMMELIGHET. Støtte til bærekraftige transportløsninger. Eva Solvi

Samferdsel 2010 ITS OG FRAMKOMMELIGHET. Støtte til bærekraftige transportløsninger. Eva Solvi Samferdsel 2010 ITS OG FRAMKOMMELIGHET Støtte til bærekraftige transportløsninger Eva Solvi Innhold Bakgrunn Mål og satsingsområder Transnova og ITS Prosjektstøtte så langt Planer BAKGRUNN Vegtransporten

Detaljer

Lokale klimatiltak skaper global endring. Camilla S. Skriung, ZERO Scope 3-samling, Halden,

Lokale klimatiltak skaper global endring. Camilla S. Skriung, ZERO Scope 3-samling, Halden, Lokale klimatiltak skaper global endring Camilla S. Skriung, ZERO Scope 3-samling, Halden, 06.09.17 Hvem er vi? 1750 2017 2040 Gass 19 % Olje 21 % Annet (Landbruk, avskoging og prosesser) 35 % Kull 25

Detaljer

KLIMA OG VEGTRAFIKK. Utvikling i Mjøsbyen siden 2009

KLIMA OG VEGTRAFIKK. Utvikling i Mjøsbyen siden 2009 KLIMA OG VEGTRAFIKK Utvikling i Mjøsbyen siden 2009 04.07.2018 Forord Mjøsbyen er i gang med å utarbeide en areal- og transportstrategi for området. For å få et godt grunnlag for dette arbeidet, er det

Detaljer

Kollektivtransportens muligheter i bymiljøavtalene. Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt, Oslo

Kollektivtransportens muligheter i bymiljøavtalene. Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt, Oslo Kollektivtransportens muligheter i bymiljøavtalene Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt, Oslo Bymiljøavtaler og nullvekstmålet Nullvekstmålet fastsetter at veksten i persontransporten i storbyområdene

Detaljer

Byutvikling Lillehammer Samling 2. 22.10.14. Muligheter for å løse transportutfordringene i Lillehammer? Njål Arge njal.arge@civitas.

Byutvikling Lillehammer Samling 2. 22.10.14. Muligheter for å løse transportutfordringene i Lillehammer? Njål Arge njal.arge@civitas. Byutvikling Lillehammer Samling 2. 22.10.14 Muligheter for å løse transportutfordringene i Lillehammer? Njål Arge njal.arge@civitas.no Utfordringer fra Samling 1 Ny E6 og kopling mellom Strandtorget og

Detaljer

Hvilken rolle har det offentlige i fremtidens mobilitet?

Hvilken rolle har det offentlige i fremtidens mobilitet? Hvilken rolle har det offentlige i fremtidens mobilitet? Digitalisering transformerer kollektivtrafikk og persontransport Bernt Reitan Jenssen, Ruter AS 2 Ruter skal bidra til at folk får den bevegelsesfriheten

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen Mobilitetskonferanse - Stavanger Vegdirektør Terje Moe Gustavsen 1 Prosess fram til endelig NTP 2018-2029 Grunnlagsdokumentet

Detaljer

SV-argument om elbil. En effektiv transportpolitikk uten utslipp. Norske utslipp må kuttes kraftig. SVs elbilpolitikk. Publisert 1.

SV-argument om elbil. En effektiv transportpolitikk uten utslipp. Norske utslipp må kuttes kraftig. SVs elbilpolitikk. Publisert 1. SV-argument om elbil Publisert 1. mars 2017 SV er for et teknologiskifte i transportsektoren. Færre kommer til å trenge bil med SVs transportpolitikk, men elbilen skal utkonkurrere fossilbilen for de som

Detaljer

Byvekstavtaler i Bergensområdet. Morten Sageidet 27. September 2018

Byvekstavtaler i Bergensområdet. Morten Sageidet 27. September 2018 Byvekstavtaler i Bergensområdet Morten Sageidet 27. September 2018 Byvekstavtale nr.1 Forslag fremforhandlet mellom Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune i perioden

Detaljer

Klimastrategi Region sør

Klimastrategi Region sør Klimastrategi 2013-2016 Region sør BAKGRUNN Veitrafikken står for rundt 20% av de norske klimagassutslippene, og har de siste 20 årene hatt en utslippsvekst på 25%. Persontransporten står for 75% av utslippene

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer