Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler (P6 2011).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler (P6 2011)."

Transkript

1 Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler (P6 2011). I forbindelse med at det nå kommer på markedet et bredt utvalg av elbiler som kan benytte hurtiglading, utlyser Transnova med dette et program for støtte til etablering av hurtigladepunkter. Hensikten med programmet er å bidra til en første fase etablering av hurtigladetilbud som bygges av private aktører med støtte fra Transnova. Avsatte midler er i denne utlysningen begrenset til totalt 3 millioner NOK. Maksimal støtte er inntil 55 % av investeringskostnader, begrenset oppover til NOK pr. ladepunkt. Mål for etablering av ladeinfrastruktur basert på hurtiglading. Ordningen skal bidra til at elbilbrukere har tilgang til hurtiglading på strategiske steder og opplever forutsigbarhet. Ladestasjonene skal etableres gjennom bærekraftige forretningsmodeller som sikrer gode opplevelser for brukerne. Målsetting med ordningen: At elbil gjøres til et attraktivt bilalternativ over hele landet Øket rekkevidde for elbiler både for kjøring i byområder og langs definerte transportkorridorer Sikkerhet og tilgjengelighet for brukerne Med hurtiglading menes at man typisk kan oppnå 80 % batterikapasitet etter ca min ladetid. Så langt er det på det norske markedet bare lansert hurtiglading på nye elbiler som benytter løsningen kalt CHAdeMO. Andre internasjonale standarder for likestrømsbasert hurtiglading (for eksempel IEC ) ligger flere år frem i tid, mens vekselstrømsbasert hurtiglading med 3-fase (IEC ) forventes å komme på europeiske biler fra For å oppnå målene som Transnova har satt for innfasing av elbiler i Norge, er det derfor nødvendig å komme i gang med uttesting av et hurtigladesystem. Dette skal sikre et tilbud om hurtiglading av elbiler som vil være i vanlig bruk i Norge de nærmeste årene. Like fullt må infrastruktur frem til ladestasjonene ha tilstrekkelig kapasitet til utvidelser med andre hurtigladesystemer basert på Europeiske eller internasjonale standarder når disse kommer. Definisjoner og krav. Hurtigladepunkt er en teknisk installasjon hvor elbiler parkert på spesielle oppstillingsplasser kan tilkobles for lading av batteri til framdrift. Plassene skal tydelig merkes for å vise hvilken funksjon de har. Hurtigladestasjon er et anlegg med ett eller flere hurtigladepunkt som betjener elbilbrukere på en slik måte at tekniske og sikkerhetsmessige forutsetninger blir ivaretatt på best mulig måte og i henhold til gjeldende bestemmelser for elsikkerhet. Elbiler som lades får kun tilkobles ladepunkt basert på standarder og løsninger de er godkjent for og i henhold til fabrikantens anvisninger.

2 Hvem ordningen retter seg mot Transnova vil gjennom sin støtte stimulere til at private virksomheter etablerer og står som drivere av hurtigladestasjoner. Det vektlegges at aktørene kan tilby attraktive løsninger for brukerne gjennom samarbeid med eiendomsforvaltere, handels- og servicevirksomheter og nettselskaper. En viktig forutsetning for støtte vil være synliggjøring av gode forretningskonsepter og/eller at ladetilbudet vil være en gunstig tilleggstjeneste i forhold til virksomhetens øvrige vare- eller tjenesteproduksjon. Aktuelle steder og virksomheter kan være bensinstasjoner, serviceanlegg, kjøpesentra og serveringssteder langs veg, på sentralt plasserte parkeringsplasser, på ulike terminalområder med mer. Hovedregelen for støtte vil være at stedet har et trafikkmønster som gjør det naturlig og/eller har et stort potensial gjennom å tilby hurtiglading til elbilbrukere. Slik lading forutsettes å være allment tilgjengelig. Unntak fra disse forutsetningene kan vurderes dersom en stor flåteoperatør/transporttilbyder kan synliggjøre et vesentlig behov for hurtiglading gjennom et transportopplegg basert på bruk av elbiler eller at en offentlig aktør ønsker å tilby og legge til rette for slik infrastruktur. Privatpersoner omfattes ikke av ordningen. Geografiske forutsetninger. Generelt legges til grunn at man etablerer hurtigladestasjoner i klynger i og omkring byer og store tettsteder slik at disse kan inngå i en korridor med mulighet for lading og kjøring over lengre strekninger. Det satses i første omgang på etablering i områder der man kan betjene et størst mulig antall elbiler. Konkret gjelder dette - Oslo med korridorer mot riksgrensen, Hamar, Vestfold og Kongsberg - Områdene rundt storbyene Stavanger, Bergen og Trondheim. I tillegg til disse områdene, skal det etableres ladestasjoner i korridorer mellom Oslo til riksgrensen, samt fra Trondheim til riksgrensen. Disse strekningene inngår i et samarbeid med svenske myndigheter. Krav til plassering Der ladepunkt etableres må det være avsatt egnet plass for oppstilling av kjøretøy mens lading foretas. Det skal trafikkmessig ikke være til hinder eller fare for annen trafikk og kunne overvåkes når det er i drift. Avstand fra nærmeste veg skal være stor nok til at man unngår sprut eller annen miljøpåvirkning fra passerende trafikk. På bensinstasjoner eller andre anlegg hvor det er aktuelt, må det være tilstrekkelig avstand til drivstoffpumper, drivstofftanker, påfyllingssystemer eller andre installasjoner med brannfarlig innhold for å unngå fare for eksplosjon eller brann. Ladepunkt skal ivareta sikkerhetsbetingelser gitt av produsent og myndigheter. Det skal være beskyttet mot påvirkning fra regn og snø, samt kunne benyttes innenfor de temperaturforhold som er på stedet. Det gis ikke støtte til etablering av hurtigladepunkt i lukkede parkeringsanlegg, fordi denne type ladepunkt ikke sees på som primært parkering kombinert med lading.

3 Finansiering og støtteandel Denne støtteordningen har som forutsetning at det ut fra allmenne hensyn etableres en infrastruktur av hurtigladestasjoner, men der man primært benytter seg av private aktører til å gjennomføre oppgaven i praksis. Betingelsene er slik utformet at man ikke omfattes av reglene for statstøtte, men dekkes av EØS-avtalens art. 59 annet ledd (og forskrifter fastsatt med hjemmel i denne bestemmelsen). Avhengig av type virksomhet som står for etableringen, kan støtte fra Transnova være 35 % av investeringskostnadene, men kan økes til 45 % for mellomstore bedrifter og til 55 % for små bedrifter. Begrensing oppover er NOK pr. hurtigladepunkt. Kostnadselementer som kan inngå i støttegrunnlaget er kjøp og montering av ladepunkt, nødvendig kabelframføring fra nærmeste trafo, skilting og oppmerking, samt nødvendig beskyttelse mot være og vind. Tilskudd kan ikke gis for dekning av driftskostnader. Tekniske krav Ladepunkt som støttes i denne utlysningen, skal tilfredsstille løsninger basert på 3-fase vekselstrøms- eller likestrømsystemer med ladeeffekter på minst 44kW. En ladestasjon for 3-faset vekselstrøm må være basert på IEC Ed.2.0 ( ). Et likestrømsystem må være basert på CHAdeMO med protokoll 0.9 eller nyere. Denne løsningen er utviklet i et samarbeid mellom japanske nettselskaper og japanske bilprodusenter og støttes også av flere europeiske bilprodusenter. Hurtiglading til 80 % ladekapasitet via CHAdeMO med max 50kW, kan fullføres på min. Hurtigladesystemet er basert på en aktiv likeretter plassert i det stasjonære ladepunktet som kommuniserer med systemet i bilen. Det er batteriet i bilen som bestemmer og regulerer effekten samt overvåker ladestatus og temperatur i framdriftsbatteriet. Normalt forutsetter en CHAdeMO hurtigladestasjon tilgang til et TN-nett som kan levere minst 80A og 400 VAC til hvert ladepunkt. Skal flere kunne lade samtidig på samme sted, bør oppdimensjonering kunne skje tilsvarende. Systemer som muliggjør aktiv effektdeling mellom flere stasjoner kan gi god nytteverdi. Det må oppgis i søknaden om hvilke forutsetninger som er lagt til grunn mht antall ladepunkt på stedet og eventuelt om det gir mulighet for balansering av tilgjengelig effekt på flere samtidig ladende kjøretøy. Samtidig vil det være nødvendig å planlegge med ekstra kapasitet slik at det senere vil være mulig å installere ytterligere ladepunkter basert på de kommende europeiske standarder for hurtiglading. Tilgang til 400 V TN-nett kan være en kritisk faktor i forbindelse med etablering av hurtiglading da distribusjonsnettet i Norge generelt er basert på IT-nett (230 VAC). TN-nett (400VAC/230VAC) er bare benyttet på Sør-Vestlandet, i nye boligområder og i nyere industriområder nær de store byene. Det kreves derfor at man dokumenterer

4 hvordan leveranse av elektrisk kraft vil løses, type elnett som er tilgjengelig og at dette synliggjøres i søknaden med dokumentasjon fra lokalt nettselskap. Ladestasjon forutsettes etablert innenfor gjeldende regelverk for elektriske lavspenningsanlegg og elektrisk utstyr. Installasjon og tilkobling av hurtigladepunkt må foretas i samarbeid med registrert elvirksomhet. Elanlegg skal dokumenteres av utførende elektrofirma og lokalt nettselskap mht effekt som kan leveres. Selve ladepunktet forutsettes å ha de sikkerhetssystemene som kreves for installasjonen, enten det baseres på vekslestrøm eller likestrøm. Jordfeil i systemet må overvåkes. Dette må dokumenteres i søknaden der type ladepunkt oppgis samt beskrives hvordan sikkerheten ivaretas under bruk. Alle ladepunkter skal være forberedt for kommunikasjon av tilgjengelighetsdata opp mot etablert database for ladepunkt i Norge (Nobil). Informasjonen skal være i sanntid. Betalings- og/eller tilgangsløsninger avgjøres av utbygger, men det anbefales valg av mest mulig universelle løsninger av hensyn til brukerne. Dokumentasjon av kundegrunnlag. Hensikten med støtteordningen er å komme i gang med reell uttesting av hurtigladesystemer i Norge. Det er derfor en forutsetning for støtte er at det kan synliggjøres hvor mange biler som kan benytte hurtigladeren man ønsker å sette opp. Dette kan være opplysninger om antall biler i den eksisterende elbilpark i nærområdet og i landsdelen som kan benytte systemet. Dessuten hvilke elbilmodeller som lanseres de nærmeste 2 årene som er klargjort for systemet og som vil inngå i kundegrunnlaget. Krav til drift og oppfølging. Hurtigladepunkt overfører store effekter med høy spenning (700 VDC) til kjøretøyet som lades. Eventuelle feil eller manglende vedlikehold kan medføre varmgang og/eller fare for elektrisk sjokk. De må derfor etableres og driftes på en slik måte at man unngår feil bruk og/eller at feiltilstander kan oppstå med fare for liv, helse og materielle verdier. Det vil kunne kreves at internkontroll og driftsoppfølging ivaretas og dokumenteres av kompetent personell med formell kompetanse. Søker må oppgi hvordan anlegget skal driftes og overvåkes, herunder hvem som står som eier og hvordan drifts- og vedlikeholdsansvaret blir ivaretatt. Ladepunkt som etableres med støtte fra Transnova, forutsettes å være i drift i minst 2 år etter driftsstart. Dersom avvikling skjer før denne tiden, kan Transnova kreve hele eller deler av tilskuddsbeløpet tilbakebetalt. Spesielt om betaling av strøm på ladestasjoner. Det gjøres oppmerksom på at Energilovforskriften regulerer vilkårene for omsetning av elektrisk energi, jfr. kapittel 4, 4-2. Dersom en skal ha en fortjeneste på salget, kreves det omsetningskonsesjon. Dette er noe som samtlige nettselskaper og energileverandører innehar. Kravet om konsesjon gjelder ikke dersom en kun tar betalt for å dekke egne kostnader.

5 Søknadsbehandling. Transnova vil i størst mulig grad vurdere etableringene i forhold til å dekke et begynnende behov for hurtiglading med bakgrunn i etterspørsel fra elbilbrukerne og interesse fra de som ønsker å stå for etableringene. Denne utlysningen anses derfor som en pilot hvor erfaringer vil overføres til utlysninger som måtte komme seinere. Avhengig av søknadsmengde og hvilke etableringer som godkjennes, kan det dessuten være aktuelt å følge opp med en ny utlysningsrunde seinere i Ved vurdering av søknadene vil det vektlegges at man oppnår en geografisk plassering og spredning som ivaretar forutsetningene i denne utlysningen. I dette inngår blant annet hvor ladepunkt plasseres i byområder og at man har en hensiktsmessig avstand mellom dem langs definerte korridorer. Eventuelle søkere som ønsker å etablere ladepunkt på flere steder, må synliggjøre slike forhold. For Oslo-området forutsettes samordning med etableringer som Zero gjennomfører og som er støttet av Transnova. Tidsaspektet for etablering er viktig for raskest mulig etablering i denne første fasen. Det må derfor angis en tydelig tidsplan for gjennomføring av prosjektet. Søknad og etablering Søknadsfrist er 13. mai Søknad sendes på eget søknadsskjema (se Det må vedlegges tilleggsdokumentasjon som kreves. Manglende tekniske og sikkerhetsmessige dokumentasjoner, vil medføre at søknader avvises. For søknader som innvilges, blir det gitt tilsagn om støtte. Frist for etablering og driftssetting er 1. desember Utbetaling av støtte skjer til søker på bakgrunn av dokumenterte kostnader. Kontaktpersoner: Spørsmål om programmet kan rettes til følgende prosjektmedarbeidere i Transnova: Asbjørn Johnsen, tlf , e-post eller Konrad Pütz tlf , e-post Medarbeidere i Transnova kan også nås på , e-post

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler P6-2011/2

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler P6-2011/2 Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler P6-2011/2 Et stort antall elbiler med mulighet for hurtiglading er solgt det siste halve året, og flere kjente merker er snart klare

Detaljer

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2012, løpende søknadsprosess

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2012, løpende søknadsprosess Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2012, løpende søknadsprosess Transnova viderefører med dette sitt program for støtte til etablering av ladestasjoner hvor ladbare

Detaljer

Støtte for etablering av hurtigladestasjoner. 24.03.2011 Asbjørn Johnsen

Støtte for etablering av hurtigladestasjoner. 24.03.2011 Asbjørn Johnsen Støtte for etablering av hurtigladestasjoner 24.03.2011 Asbjørn Johnsen Mål for programmet Elbil skal gjøres til et attraktivt bilalternativ over hele landet Øket rekkevidde for elbiler i byområder og

Detaljer

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2013.

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2013. Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2013. Transnova viderefører støtte til etablering av ladestasjoner for ladbare biler som kan lades ved hjelp av hurtiglading.

Detaljer

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski Vedtatt av kommunestyret 18. juni 2014 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Tidshorisont 3 1.3 Forankring 4 1.4 Status i Ski 4 2 Lading og

Detaljer

2015-2016. Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil

2015-2016. Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil 2015-2016 Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil Enova SF 29.05.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1 Innledning... 1 2 Markedet for elbiler og ladestasjoner... 2 2.1 Markedet

Detaljer

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur. Oppfølging av Klima- og energiplanen

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur. Oppfølging av Klima- og energiplanen Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur Oppfølging av Klima- og energiplanen Innhold 1 Innledning 1.1 Formål s. 3 1.2 Strategiens hovedgrep s. 3 1.3 Strategiens tidshorisont s. 3 1.3 Forankring

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lading og ladepunkter... 6 3. Kommunale bygg, kjøretøy og anlegg... 13 4. Organisering og økonomi...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lading og ladepunkter... 6 3. Kommunale bygg, kjøretøy og anlegg... 13 4. Organisering og økonomi... Vedtatt 22.05.14 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Strategiens tidshorisont... 3 1.3 Forankring... 3 1.4 Status i Sarpsborg... 4 2. Lading og ladepunkter... 6 2.1 Ladebehov og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utdrag fra planen for hurtiglading i Østfold, fra utredningen. Grønne er gjennomført. Røde er anbefalt videre utbygging.

SAKSFRAMLEGG. Utdrag fra planen for hurtiglading i Østfold, fra utredningen. Grønne er gjennomført. Røde er anbefalt videre utbygging. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Espen Jordet Arkiv: 651 Arkivsaksnr.: 12/3203 INFRASTRUKTUR FOR LADING - LADBAR MOTORVOGN Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rakkestad kommune stiller til rådighet inntil kr.

Detaljer

Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for

Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for Forslag til Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for transnova.no 2 Forord Transnova ble i sitt tildelingsbrev for 2014 fra Samferdselsdepartementet bedt om å lage et innspill til en

Detaljer

Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge

Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge Om framveksten av hurtigladetjenester for elbiler Asbjørn Johnsen Masteroppgave i tverrfaglige kulturstudier, med spesialisering i studier av teknologi,

Detaljer

Utfylling av søknadsskjema for P6 2014, tilskudd til etablering av ladestasjoner for ladbare biler.

Utfylling av søknadsskjema for P6 2014, tilskudd til etablering av ladestasjoner for ladbare biler. Utfylling av søknadsskjema for P6 2014, tilskudd til etablering av ladestasjoner for ladbare biler. Søknadsskjemaet skal brukes av alle som søker om støtte fra dette programmet. Det består av 7 punkter

Detaljer

Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler

Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler Norsk forening www.elbil.no Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Vår dato: 2.6.2014 Vår ref: SS/CB Deres dato: 14.4.2014 Deres ref: 13/1689 Høring: Transnovas forslag til nasjonal strategi

Detaljer

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Forord Fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, og Østfold har inngått et samarbeid om gjennomføring av felles planlegging

Detaljer

Grønn Kontakt AS - Prospekt

Grønn Kontakt AS - Prospekt Grønn Kontakt AS - Prospekt Tilbud om bestilling av aksjer i Grønn Kontakt AS Organisasjonsnr: 994 768 832 (tidligere Grønne Punkter AS) Rettet emisjon på min. NOK 5 000 000 og maks. NOK 20 000 000 Fordelt

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 4 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 3 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 2 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen R-2012-007

STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen R-2012-007 STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086 ISBN ISSN 0803-5113 Interne koder MFA/THU_TRE/AHE

Detaljer

Tilskuddsordning ladestasjon Overhalla kommune.

Tilskuddsordning ladestasjon Overhalla kommune. Tilskuddsordning ladestasjon Overhalla kommune. 1. Bakgrunn Overhalla kommune har som målsetning å legge til rette for bruk av ladbare biler, både rene elbiler og plug-in hybridbiler. Ladbare biler gjør

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

Tilsyn og kontroll av: Elbiler og Ladesystemer for elbiler

Tilsyn og kontroll av: Elbiler og Ladesystemer for elbiler Tilsyn og kontroll av: Elbiler og Ladesystemer for elbiler Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Avdeling for forebygging og elsikkerhet Enhet for elektriske anlegg 20.09.2011 08:18 1 Elbiler og elektrisk sikkerhet

Detaljer

MØTEINNKALLING Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 27.02.2013 Tid: 10:00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Tittel 14/13 13/376 GODKJENNING AV PROTOKOLL 6/13 12/3195 SØKNAD OM FRADELING AV TOMT - 235/1

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

Grønn kontakt. Elbil seminar Molde, 25.10.12 Leif Arne Dalane Daglig leder Tel 913 80290

Grønn kontakt. Elbil seminar Molde, 25.10.12 Leif Arne Dalane Daglig leder Tel 913 80290 Grønn kontakt Elbil seminar Molde, 25.10.12 Leif Arne Dalane Daglig leder Tel 913 80290 Grønn Kontakt eiere Agder Energi Innovasjon AS BKK AS Dalane Energi IKS EB Nett AS Eidsiva Vekst AS Elverum Energi

Detaljer

Ladeinfrastruktur for ladbare biler i Akershus og Østfold, samt Fyrbodal i Västra Götalands län. Infragreen juni 2014

Ladeinfrastruktur for ladbare biler i Akershus og Østfold, samt Fyrbodal i Västra Götalands län. Infragreen juni 2014 Ladeinfrastruktur for ladbare biler i Akershus og Østfold, samt Fyrbodal i Västra Götalands län Infragreen juni 2014 Forord Fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, og Østfold utarbeidet i 2012 en helhetlig

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Smart Garasje TET4850 Eksperter i team Smarte Nett Gruppe 6: Rune Haugland, Mats Lieungh, Leif Arne Müller og Knut-Harald Bakke Våren 2011 Eksperter i Team

Detaljer