Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2013."

Transkript

1 Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P Transnova viderefører støtte til etablering av ladestasjoner for ladbare biler som kan lades ved hjelp av hurtiglading. Denne utlysningen tar høyde for den teknologiske utviklingen ved introduksjonen av nye ladestandarder og biler som innen kort tid blir tilgjengelige på markedet. Transnova har som mål å bidra til en offentlig tilgjengelig ladeinfrastruktur som følger denne utviklingen. Utfordringen er usikkerhet omkring endelige spesifikasjoner som skal ivareta tekniske egenskaper og sikkerhet for slikt utstyr. Denne utlysningen gjøres derfor mer åpen med hensyn til ferdigstillelse og hvordan operatører gjennomfører og dokumenterer sine utbygginger. Det vektlegges allikevel en så hurtig implementering som mulig og det vil være et av utvalgskriteriene for støtte. Støtte i forbindelse med denne utlysningen forbeholdes etablering av Combined Charging System (CCS) på allerede etablerte lokasjoner og kapasitetsøkninger. Slik kapasitetsøkning gjelder enkeltlokasjoner hvor det er kødannelser for lading samt forsterking av hurtigladekapasiteten i prioriterte områder. Det er en ramme på ca. 6 millioner NOK og søknadsfrist er 30. september Maksimal støtte som kan gis, avhenger av teknisk løsning og ladeløsning(er) som velges, men vil uansett være begrenset oppad til 45 % av etableringskostnadene. Målet for utlysningen. Denne utlysningen har til hovedhensikt å supplere etableringer som allerede er foretatt med støtte fra Transnova. I påvente av en helhetlig strategi for ladeinfrastruktur som vil foreligge innen utløpet av 2013, prioriteres tilpasning til nye standarder, kapasitetsøkninger på enkeltlokasjoner og styrking av infrastrukturen i prioriterte områder med høy elbiltetthet. Samordning med Tesla sine utbygginger er også aktuelt der dette kan styrke infrastrukturen for elbiler. Disse forholdene omtales nærmere. Transnova legger fortsatt til grunn at ladestasjoner skal etableres gjennom bærekraftige forretningsmodeller og skal sikre gode opplevelser for brukerne. Definisjoner. Hurtiglading: Lading med teoretisk maksimal ladeeffekt på minimum 50 kw fra likestrømslader (CHAdeMO og/eller Combined Charging System) eller vekselstrømstilkobling (AC) med ladeeffekt over 22 kw. Ladepunkt er her en teknisk installasjon hvor elbiler parkert på spesielle oppstillingsplasser kan tilkobles for hurtiglading av batteri til framdrift. Plassene skal tydelig merkes for å vise hvilken funksjon de har. Ladestasjon er her et anlegg med ett eller flere punkt for hurtiglading som betjener brukere av ladbare biler på en slik måte at tekniske og sikkerhetsmessige forutsetninger blir ivaretatt på en god måte og i henhold til gjeldende bestemmelser for elsikkerhet. 1

2 Hvem ordningen retter seg mot Støtten er hovedsakelig innrettet for ladestasjoner som allerede er etablert og i drift. Unntaket er nyetableringer for styrking av infrastrukturen dersom dette bidrar til å oppnå målet for utlysningen. Det vektlegges at aktørene kan tilby attraktive løsninger for brukerne gjennom samarbeid med eiendomsforvaltere, handels- og servicevirksomheter og/eller nettselskaper. En forutsetning for støtte vil være synliggjøring av gode forretningskonsepter på egnede lokasjoner. Støtte fra Transnova betinger at ladestasjonene er allment tilgjengelig. Privatpersoner omfattes ikke av ordningen. Prioriteringer Nærmere om prioriteringene som legges til grunn i denne utlysningen: Standardsupplering. Hurtiglading med likestrøm har så langt vært etablert på bakgrunn av standarden CHAdeMO og bilene som anvender denne. For å tilpasse hurtigladetilbudet til europeiske og amerikanske bilprodusenter, skal standarden Combined Charging System (CCS) innfases så raskt som mulig i infrastrukturen. Denne ladestandarden gir mulighet for å hurtiglade med likestrøm (DC) og vekselstrøm (AC) opp til den effekt som bilen kan motta. Transnova vil derfor gi standardsupplering størst prioritet i denne utlysningen. I dette inngår også samlokalisering med Tesla sine ladeløsninger så langt det er praktisk mulig og naturlig. CHAdeMO forutsettes tilgjengelig også på disse lokasjonene. Kapasitetsøkning på etablerte lokasjoner. Noen hurtigladeoperatører rapporterer kø for lading på noen lokasjoner. Transnova ønsker å avhjelpe dette ved å støtte kapasitetsøkninger hvor køproblemer kan dokumenteres. Styrke allerede etablerte «klynger» av hurtigladere. Den første etableringsfasen som ligger til grunn for hurtigladeutbyggingen, baserer seg på å bygge «klynger» av hurtigladere i og omkring store byer. På sikt forutsettes disse å knyttes sammen til å danne korridorer. I denne utlysningen prioriteres det å tette «hull» som hindrer større bruk av elbiler i byområder/store befolkningssentra med tilhørende omland. Ved nyetableringer skal ladestasjonen ha tilgang til minimum standardene CHAdeMO og CCS. Ladeløsninger som gir størst mulig fleksibilitet og kapasitet, vil bli prioritert av Transnova. Det er derfor mulighet for å støtte standarder ut over de som er nevnt som minimumsløsninger. Lokasjoner og løsninger vil prioriteres ut fra søkernes mulighet til å oppfylle forutsetningene nevnt ovenfor. Det vil gjøres helhetlige vurderinger av infrastrukturen i de aktuelle områdene hvor det søkes støtte. Der det søkes om standardoppgradering og/eller kapasitetsøkning, vil lokasjoner med allerede tilgjengelig effektreserve prioriteres. Krav til plassering og utforming av ladestedet. Der ladepunkt etableres må det være avsatt egnet plass for oppstilling av kjøretøy mens lading pågår. Ladestasjon skal trafikkmessig ikke være til hinder eller fare for 2

3 annen trafikk og kunne overvåkes når den er i drift. Avstand fra nærmeste veg skal være stor nok til at man unngår vannsprut eller annen miljøpåvirkning fra passerende trafikk, eller være tilstrekkelig skjermet mot dette. Installasjonene skal ha tilfredsstillende skjerming mot regn og snø. Som utgangspunkt skal det foreligge intensjonsavtale med aktuell(e) grunneier(e) ved innsending av søknaden. Dersom dette ikke er avklart, må det angis i framdriftsplanen når slik avtale vil være på plass. Ved etablering på bensinstasjoner, i nærheten av gasstanker eller andre anlegg hvor det er aktuelt, må søker dokumentere sikkerhet i forhold til brann og eksplosjon ved å framlegge kart over EX-soner. Utbygger må også ta stilling til om særskilt risikovurdering utover EX-soner er nødvendig. Ladestasjoner skal ivareta tekniske og sikkerhetsmessige betingelser gitt av produsent og aktuelle myndigheter. Installasjoner skal innrettes slik at de er beskyttet mot påkjørsel. Dette gjelder også kabler og annet tilhørende utstyr. De skal plasseres slik at de beskyttes mot påvirkning fra regn og snø, samt kunne benyttes innenfor de temperaturforhold som er på stedet. Det gis ikke støtte til etablering av ladestasjoner i lukkede parkeringsanlegg under bakkenivå. For andre lukkede parkeringsanlegg, kan det gis støtte til etablering dersom det ikke er branntekniske hindringer. Dette må i så fall dokumenteres av brannteknisk personell og/eller være godkjent av DSB/lokalt brannvesen. Finansiering og støtteandel Støtte til etablering av ladeinfrastruktur har som forutsetning at det ut fra allmenne hensyn etableres en infrastruktur av hurtigladestasjoner og hvor private aktører primært står for etablering og drift. Man omfattes da ikke av reglene for statstøtte, men dekkes av EØS-avtalens art. 59 annet ledd (og forskrifter fastsatt med hjemmel i denne bestemmelsen). Støtte som gis av Transnova, skal være utløsende for etableringen, uavhengig av hvilken støtteordning som kommer til anvendelse. Transnova kan støtte inntil 45 % av kostandene i forbindelse med denne utlysningen. Der oppgraderingen krever montering av komplett ny hurtiglader, begrenses støtten oppad til NOK dersom denne har en multifunksjon med standardene CHAdeMO og CCS. Lader(e) som kun tilbyr CCS-standard, kan også aksepteres dersom dette sammen med eksisterende tilbud gir den ønskede standardsuppleringen på lokasjonen. Slike ladere støttes med maksimalt NOK. Transnova kan også gjennom dialog med søker vurdere tilpassede støttebeløp dersom det er andre standarder eller kombinasjoner av lading som ønskes etablert. Kostnadselementer som kan inngå i støttegrunnlaget er prosjekteringskostnader, kjøp, oppgradering og montering av utstyr til ladepunkt, nødvendig kabelframføring fra nærmeste trafo, skilting og oppmerking, samt nødvendig beskyttelse mot vær og vind. Tilskudd kan ikke gis for dekning av driftskostnader. 3

4 Tekniske krav De endelige tekniske krav for ny ladestandard CCS, vil ikke være godkjent før sent i Det vil derfor være opp til operatør å dokumentere at tekniske krav for montert utstyr, oppfyller de krav som gjøres gjeldende. Søker må spesielt oppgi ladeløsning/- standard i søknaden. Dette innebærer i praksis å beskrive type(r) og antall tilkoblingskontakter, samt ladeeffekt. Denne utlysningen gir ikke støtte til nyetablering av ladere som kun tilbyr standarden CHAdeMO. Ladepunkt for 3-fase vekselstrøm må være basert på IEC Ed.2.0 ( ). Likestrømslading basert på CHAdeMO skal være basert på protokoll 1.0 eller nyere. Skal flere kunne lade samtidig på samme lokasjon, må det dokumenteres tilstrekkelig kapasitet i nærmeste nettstasjon. Ladestasjonen skal primært ha tilstrekkelig effekttilgang slik at oppgitt maksimal ladeeffekt kan leveres for samtidig lading fra ladepunktene. Det kan også være av interesse å prøve ut effektdeling og/eller energibuffer når flere punkt er i bruk samtidig. Søker må beskrive hvordan effekt er tilgjengelig og fordeles mellom ladeuttakene på ladestasjonen. Ladestasjoner forutsettes etablert innenfor gjeldende regelverk for elektriske lavspenningsanlegg og elektrisk utstyr. Den skal oppfylle krav som gjelder for elektromagnetisk støy (EMC). Installasjon og tilkobling må foretas i samarbeid med registrert elektrofirma som dokumenterer utført arbeid med samsvarserklæring. Lokalt nettselskap skal dokumentere effekt som kan leveres til ladestasjonen. Selve ladepunktet forutsettes å ha de sikkerhetssystemene som kreves for installasjonen. I dette inngår sikring mot lynnedslag, nødvendige alarmer og/eller utkoblingsfunksjoner ved hærverk og feiltilstander. Som trygghet for å få tilgang til strøm, skal ladestasjonen ha minst ett uttak for Mode-3. Alle ladepunkt skal kommunisere tilgjengelighetsdata opp mot etablert database for ladepunkt i Norge (Nobil) fra det tidspunkt ladepunkt blir satt i drift. Informasjonen skal være i sanntid. Det forutsettes brukerbetaling og at det for eventuelle nye lokasjoner etableres betalingsløsninger for lading seinest 3 måneder etter ferdigstillelse. Utbygger kan selv bestemme betalings- og/eller tilgangsløsninger. Løsninger som sikrer brukerne tilgang til alle ladestasjoner uavhengig av operatør (interoperabilitet), vil bli prioritert av Transnova. Uansett skal det være en mulighet som sikrer alle tilgang til lading på en ladestasjon, uavhengig av avtaleforhold med operatør og til en akseptabel pris. Dokumentasjon i forhold til utlysningskriteriene. Støtte med bakgrunn i denne utlysningen, krever at søkerne framlegger nødvendig dokumentasjon. For standardsuppleringer kan dette være forventet innslag av nye bilmodeller som krever CCS og hvordan oppgradering tenkes gjennomført (eksempelvis gjennom oppgradering av eksisterende ladere eller ved montering av nye multiladere). Tilgjengelig totaleffekt på lokasjonen må også dokumenteres. Behovet for kapasitetsøkninger på enkeltlokasjoner skal primært dokumenteres gjennom faktisk bruk og bruksmønster basert på operatørens 4

5 betalingssystem over en viss periode. Annen form for pålitelig dokumentasjon kan også godtas. For etableringer som skal bedre infrastrukturens kapasitet i et nærmere beskrevet område eller region, må dette dokumenteres gjennom opplysninger om trafikkgrunnlag, elbiltetthet og eventuelt andre relevante forhold av betydning. For at nye standarder og øket kapasitet/tilgjengelighet så raskt som mulig skal gjøres tilgjengelig for brukerne, må søkerne legge fram en forpliktende plan som synliggjør aktiviteter og framdrift for installasjon. Transnova vil prioritere søkere som synliggjør evne til rask realisering av utbyggingen. Krav til drift og oppfølging Ladestasjoner må etableres og driftes på en slik måte at man unngår feil bruk og/eller at feiltilstander kan oppstå med fare for liv, helse og materielle verdier. Det forutsettes at internkontroll og driftsoppfølging ivaretas og dokumenteres av kompetent personell med formell kompetanse. Søker må oppgi hvordan anlegget skal driftes og overvåkes, herunder hvem som står som eier og hvordan drifts- og vedlikeholdsansvaret blir ivaretatt. Driftskvalitet vil inngå som et av kriteriene for tildeling av støtte og det må beskrives maksimal nedetid som tillates for anlegget, samt innsatstiden for feilretting. Ladepunkt som etableres med støtte fra Transnova, forutsettes å være i drift og i samsvar med forutsetningene i utlysningen i minst 2 år etter driftsstart. Dersom avvikling skjer før denne tiden, eller ladepunkt ikke drives som forutsatt i utlysningen, kan Transnova kreve hele eller deler av tilskuddsbeløpet tilbakebetalt. Betaling av strøm på ladestasjoner Ladepunkt som tilbyr hurtiglading, og som etableres med støtte fra Transnova, skal ta betalt fra brukerne som benytter tjenesten. Etablerte anlegg forutsettes å ha dette operativt, mens nye anlegg skal ha betalingssystem i drift seinest 3 måneder etter idriftsetting. Energilovforskriften regulerer vilkårene for omsetning av elektrisk energi, jfr. kapittel 4, 4-2. Dersom en skal ha en fortjeneste på salget, kreves det omsetningskonsesjon. Dette er noe som samtlige nettselskaper og energileverandører innehar. Kravet om konsesjon gjelder ikke dersom en kun tar betalt for å dekke egne kostnader. Betaling for andre sider ved tjenesten enn elektrisk energi, krever ikke omsetningskonsesjon. Søknadsbehandling Søknader mottas fram til søknadsfristen 30. september Søknadene vil bli vurdert på bakgrunn av prioriteringer og kriterier beskrevet i utlysningen, prosjektkvalitet og tidspunkt for idriftsetting. Videre vil søknader vurderes i forhold til hverandre og eksisterende infrastruktur når det gjelder etableringer i et 5

6 område/region. Det legges vekt på tilgjengelige fasiliteter og egenskaper ved lokasjonen, samt søkers gjennomføringsevne. Eventuelle søkere som ønsker å etablere ladestasjoner på flere steder, må synliggjøre dette i søknaden. Det forutsettes at søkere gjør seg kjent med hvilke etableringer som finnes eller vil komme i sitt område før man setter i gang søknadsprosessen. Oppdatert oversikt over hurtigladestasjoner i Norge finnes på Norsk Elbilforening sitt Hurtigladekart. Søknad og etablering Søknad sendes elektronisk på eget søknadsskjema (se Det må vedlegges tilleggsdokumentasjon som kreves. Manglende vedlegg av teknisk og sikkerhetsmessig dokumentasjon, vil medføre at søknader ikke blir behandlet. For søknader som innvilges, blir det gitt tilsagn om støtte. Det er ønskelig at etableringer kommer i gang så raskt som mulig. Utbetaling av støtte skjer til søker på bakgrunn av faktura til oss basert på dokumenterte kostnader og godkjent egenerklæring for etableringen. Dersom det er mangler eller feil knyttet til etableringen og/eller forutsetningene for drift, kan hele eller deler av tilsagnsbeløpet holdes tilbake. Kontrakt med søker blir skrevet etter at tilsagn er gitt. I kontrakten kan det inntas strengere tekniske og bruksmessige krav enn det som er gitt i utlysningen dersom dette i mellomtiden bestemmes av fagmyndigheter som regulerer bruk og plassering av hurtigladere. Kontaktpersoner: Spørsmål om programmet kan rettes til følgende prosjektmedarbeidere i Transnova: Asbjørn Johnsen, tlf , e-post Tom Nørbech, tlf , e-post Marie Tranaas Skjærvik, tlf , e-post 6

Utfylling av søknadsskjema for P6 2014, tilskudd til etablering av ladestasjoner for ladbare biler.

Utfylling av søknadsskjema for P6 2014, tilskudd til etablering av ladestasjoner for ladbare biler. Utfylling av søknadsskjema for P6 2014, tilskudd til etablering av ladestasjoner for ladbare biler. Søknadsskjemaet skal brukes av alle som søker om støtte fra dette programmet. Det består av 7 punkter

Detaljer

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski Vedtatt av kommunestyret 18. juni 2014 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Tidshorisont 3 1.3 Forankring 4 1.4 Status i Ski 4 2 Lading og

Detaljer

Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge

Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge Om framveksten av hurtigladetjenester for elbiler Asbjørn Johnsen Masteroppgave i tverrfaglige kulturstudier, med spesialisering i studier av teknologi,

Detaljer

Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for

Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for Forslag til Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for transnova.no 2 Forord Transnova ble i sitt tildelingsbrev for 2014 fra Samferdselsdepartementet bedt om å lage et innspill til en

Detaljer

Transnova utlyser støtte til:

Transnova utlyser støtte til: Transnova utlyser støtte til: Prosjekter som fremmer klimaeffektive transportløsninger (P3-1-2013 Åpen utlysning med Miljøteknologi) Transnova utlyser 30 millioner kroner i støtte til prosjekter som skal

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 4 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

Bredbåndstrategi 2011-12

Bredbåndstrategi 2011-12 Bredbåndstrategi 2011-12 Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 12.april 2011 Innhold Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 12.april 2011... 1 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og avgrensninger...

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Forord Fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, og Østfold har inngått et samarbeid om gjennomføring av felles planlegging

Detaljer

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Versjon 5.15 25. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Søknad og tiltaksplan... 4 2.1 Hvem kan søke... 4 2.1.1 Statlige støtteordninger

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Rammer for forpaktning av vassdrag med anadrome fiskeslag Forpakter har ansvar for å forvalte utøvelsen av fisket og de biologiske

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Introduksjon av elbiler i Oslos drosjenæring. Mulighetsrom og Barrierer

Introduksjon av elbiler i Oslos drosjenæring. Mulighetsrom og Barrierer Introduksjon av elbiler i Oslos drosjenæring Mulighetsrom og Barrierer Bellona ble etablert 16. juni 1986, og er en uavhengig, ideell miljøstiftelse. Bellona har som formål å begrense klimaendringer, hindre

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Sluttrapport for forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Fase 2 10.04.2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 5 Mål i Fase 2... 7 Beskrivelser av aktiviteter og metode...

Detaljer

MiFID Informasjonsnotat nr. 4

MiFID Informasjonsnotat nr. 4 MiFID Informasjonsnotat nr. 4 Beste resultat ved utførelse av kundeordre Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften), vedtatt

Detaljer