Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler P6-2011/2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler P6-2011/2"

Transkript

1 Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler P6-2011/2 Et stort antall elbiler med mulighet for hurtiglading er solgt det siste halve året, og flere kjente merker er snart klare for introduksjon i det norske markedet. Transnova viderefører derfor med noen endringer sitt program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner til elbiler. Avsatte midler i denne utlysningen er ca 4 millioner NOK. Maksimal støtte er inntil 45 % av investeringskostnader, begrenset oppover til NOK pr. ladepunkt. Transnova vil på et seinere tidspunkt utlyse et prosjekt som kan utrede en strategi for plassering av hurtigladepunkt og beskriver systemer for drift, overvåkning og betaling av tjenestene som knyttes opp mot infrastruktur for hurtiglading. Mål for etablering av ladeinfrastruktur basert på hurtiglading Hovedmålet er at ordningen skal bidra til at elbilbrukere har tilgang til hurtiglading på strategiske steder og opplever forutsigbarhet. Ladestasjoner skal etableres gjennom bærekraftige forretningsmodeller som sikrer gode opplevelser for brukerne. Ordningen skal også sikre innsamling av kunnskap om bruken av hurtigladepunkt fra de som mottar støtte. Målsetting med ordningen: At elbil gjøres til et attraktivt bilalternativ over hele landet Økt rekkevidde for elbiler både for kjøring i byområder og langs definerte transportkorridorer Sikkerhet og tilgjengelighet for brukerne Elbilene som er lansert på det norske markedet så langt, benytter en løsning for hurtiglading kalt CHAdeMO. Andre internasjonale standarder for likestrømsbasert hurtiglading (for eksempel IEC ) ligger flere år frem i tid, mens vekselstrømsbasert hurtiglading med 3-fase (IEC ) forventes å komme på europeiske biler fra Transnova vil med sin støtte bidra til at tilgjengelige og framtidige hurtigladeløsninger tas i bruk så raskt som mulig og bidrar til å nå målet om elektrifisering av vegtransporten. Der man ser behov for å øke framtidig effekttilgang, er det viktig å ha dette forberedt eller tilgjengelig der hurtigladestasjonen etableres. Definisjoner Hurtigladepunkt er en teknisk installasjon hvor elbiler parkert på spesielle oppstillingsplasser kan tilkobles for lading av batteri til framdrift. Plassene skal tydelig merkes for å vise hvilken funksjon de har. Hurtigladestasjon er et anlegg med ett eller flere hurtigladepunkt som betjener elbilbrukere på en slik måte at tekniske og sikkerhetsmessige forutsetninger blir ivaretatt på en god måte og i henhold til gjeldende bestemmelser for elsikkerhet.

2 Hurtiglading definerer vi i denne utlysningen som lading med ladeeffekt på minimum 50 kw fra likestrømslader (CHAdeMO) eller vekselstrømstilkobling som gir minimum 43 kw. Hvem ordningen retter seg mot Transnova vil gjennom sin støtte stimulere til at næringslivsaktører etablerer og står som drivere av hurtigladestasjoner. Det vektlegges at aktørene kan tilby attraktive løsninger for brukerne gjennom samarbeid med eiendomsforvaltere, handels- og servicevirksomheter og nettselskaper. En viktig forutsetning for støtte vil være synliggjøring av gode forretningskonsepter og/eller at ladetilbudet vil være en gunstig tilleggstjeneste i forhold til virksomhetens øvrige vare- eller tjenesteproduksjon. Aktuelle steder og virksomheter kan være bensinstasjoner, serviceanlegg, kjøpesenter og serveringssteder langs veg, på sentralt plasserte parkeringsplasser, på ulike terminalområder med mer. Hovedregelen for støtte vil være at stedet har et trafikkmønster som gjør det naturlig og/eller har et stort potensial gjennom å tilby hurtiglading til elbilbrukere. Slik lading forutsettes å være allment tilgjengelig. Unntak fra disse forutsetningene for søknad om støtte til etablering av hurtigladestasjon kan vurderes dersom en stor flåteoperatør/transporttilbyder kan synliggjøre et vesentlig behov for hurtiglading gjennom et transportopplegg basert på bruk av elbiler som krever denne type lading. Privatpersoner omfattes ikke av ordningen. Geografiske forutsetninger for hurtigladestasjoner Generelt legges til grunn at man etablerer hurtigladestasjoner i klynger i og omkring byer og store tettsteder slik at disse kan inngå i en korridor med mulighet for lading og kjøring over lengre strekninger. Med bakgrunn i etableringer som er gjort eller gitt tilsagn om gjennom første utlysningsrunde, ønsker vi å gjøre følgende prioriteringer: - Etablering av tilstrekkelig infrastruktur for hurtiglading på strekningene Trondheim Sundsvall (EL14) og Oslo Gøteborg (EL6) (knyttet til samarbeid mellom Norge og Sverige) - Strekningen fra Oslo og nordover langs E6 og Rv4 - Strekningen hvor E6 og E18 går sammen sør for Oslo - Trondheimsregionen med tilhørende hovedvegnett - Sørlandsbyene omkring og ut fra Kristiansand langs E18 - Regioner for øvrig der elbil har eller vil få en god utbredelse og hvor introduksjonen og bruken sikres gjennom et attraktivt hurtigladetilbud - Etableringer som vil gi ny kunnskap om hurtiglading og utbredelse av elbil utenom typiske byområder

3 Krav til plassering Der ladepunkt etableres må det være avsatt egnet plass for oppstilling av kjøretøy mens lading foretas. Det skal trafikkmessig ikke være til hinder eller fare for annen trafikk og kunne overvåkes når det er i drift. Avstand fra nærmeste veg skal være stor nok til at man unngår sprut eller annen miljøpåvirkning fra passerende trafikk, eller være tilstrekkelig skjermet mot dette. På bensinstasjoner, i nærheten av gasstanker eller andre anlegg hvor det er aktuelt, må søker dokumentere sikkerhet i forhold til brann og eksplosjon ved å framlegge kart over EX-soner. Hurtigladestasjoner skal ivareta tekniske og sikkerhetsmessige betingelser gitt av produsent og aktuelle myndigheter. De skal være beskyttet mot påvirkning fra regn og snø, samt kunne benyttes innenfor de temperaturforhold som er på stedet. Det gis ikke støtte til etablering av hurtigladepunkt i lukkede parkeringsanlegg under bakkenivå. I egne parkeringshus med parkeringsplan over bakkenivå, kan det vurderes etableringer dersom disse kan godkjennes i henhold til DSB/lokalt brannvesen sine anbefalinger. Finansiering og støtteandel Støtte til etablering av ladeinfrastruktur har som forutsetning at det ut fra allmenne hensyn etableres en infrastruktur av hurtigladestasjoner og hvor private aktører primært står for etablering og drift. Man omfattes da ikke av reglene for statstøtte, men dekkes av EØS-avtalens art. 59 annet ledd (og forskrifter fastsatt med hjemmel i denne bestemmelsen). Støtte til etablering av hurtigladere der en flåteoperatør benytter disse til å betjene egen kjøretøyflåte, reguleres av EØS-reglene for statsstøtte (EU-forordning 800/2008). All støtte fra Transnova forutsettes å være utløsende og uavhengig av hvilken støtteordning som gjelder for prosjektet eller etableringen. Transnova kan støtte inntil 45 % av investeringskostnadene. Begrensing oppover er NOK pr. hurtigladepunkt. Kostnadselementer som kan inngå i støttegrunnlaget er kjøp og montering av ladepunkt, nødvendig kabelframføring fra nærmeste trafo, skilting og oppmerking, samt nødvendig beskyttelse mot vær og vind. Tilskudd kan ikke gis for dekning av driftskostnader. Tekniske krav Ladepunkt som støttes i denne utlysningen, skal tilfredsstille løsninger basert på 3-fase vekselstrøms- eller likestrømsystemer (AC/DC). Hurtiglading basert på AC må minst gi en effekt på 43 kw mens DC-lading må gi en ladeeffekt på minst 50 kw. Dersom søknaden beskriver en annen løsning enn CHAdeMO, må dette spesielt omtales. Ladepunkt skal teknisk og bruksmessig være tilpasset det miljøet hvor de plasseres og ha nødvendig beskyttelse mot lynnedslag.

4 En ladestasjon for 3-faset vekselstrøm må være basert på IEC Ed.2.0 ( ). Et likestrømssystem må være basert på CHAdeMO med protokoll 1.0 eller nyere. Denne løsningen er utviklet i et samarbeid mellom japanske nettselskaper og japanske bilprodusenter som også støttes av flere europeiske bilprodusenter. Generelt gir dette mulighet for å lade batteriet fra minimum gjenværende kapasitet til 80 % av full kapasitet på min. Hurtigladesystemet er basert på en aktiv likeretter plassert i det stasjonære ladepunktet som kommuniserer med systemet i bilen. Det er batteriet i bilen som bestemmer og regulerer tilført effekt samt overvåker ladestatus og temperatur i framdriftsbatteriet. Ladestasjonen må ha tilgang til tilleggseffekt som minst tilsvarer behovet alternativ hurtigladeløsning vil kreve (eks. AC som tillegg til DC-lading) når det blir aktuelt å bygge ut dette. Skal flere kunne lade samtidig på samme sted, må det dokumenteres reservekapasitet i nærmeste nettstasjon. Utbygger må gjerne forberede for ekstra kabel og effekt ved å legge trekkrør med tilstrekkelig dimensjon. Ladestasjoner forutsettes etablert innenfor gjeldende regelverk for elektriske lavspenningsanlegg og elektrisk utstyr. Den skal oppfylle krav som gjelder for elektromagnetisk støy (EMC). Installasjon og tilkobling av hurtigladepunkt må foretas i samarbeid med registrert elektrofirma. Elanlegg skal dokumenteres av utførende elektrofirma og lokalt nettselskap mht effekt som kan leveres. Selve ladepunktet forutsettes å ha de sikkerhetssystemene som kreves for installasjonen, enten det baseres på vekselstrøm eller likestrøm. I dette inngår nødvendige alarmer og/eller utkoblingsfunksjoner ved hærverk og feiltilstander. Alle ladepunkt skal være forberedt for kommunikasjon av tilgjengelighetsdata opp mot etablert database for ladepunkt i Norge (Nobil). Informasjonen skal være i sanntid. Betalings- og/eller tilgangsløsninger avgjøres av utbygger, men det anbefales valg av mest mulig universelle løsninger av hensyn til brukerne. Ladepunkt skal være sikret mot påkjørsel og ha en utforming/plassering som sikrer at elbiler får lett tilgang for tilkobling av ladekabel. Tekniske forutsetninger og anbefalinger Normalt forutsetter en CHAdeMO hurtigladestasjon tilgang til et TN-nett som kan levere ca. 80A og 400 VAC til hvert ladepunkt, men kan også tilpasses i forhold til 230 V IT-nett. Tilgang til 400 V TN-nett kan være en kritisk faktor i forbindelse med etablering av hurtiglading da distribusjonsnettet i Norge generelt er basert på IT-nett (230 VAC). TN-nett (400VAC/230VAC) er bare benyttet på Sørvestlandet, i nye boligområder og i nyere industriområder nær de store byene. Det kreves derfor at man dokumenterer hvordan leveranse av elektrisk kraft vil løses, type elnett som er tilgjengelig og at dette synliggjøres i søknaden med dokumentasjon fra lokalt nettselskap.

5 Dokumentasjon av kundegrunnlag Hovedhensikten med støtteordningen er å bygge en fungerende, allment tilgjengelig infrastruktur for hurtiglading i Norge. Det er derfor en forutsetning for støtte at det kan synliggjøres hvilket bruksomfang som forventes av hurtigladestasjonen som etableres. Dette kan være opplysninger om antall biler som kan benytte systemet i den eksisterende elbilpark i nærområdet og i landsdelen. Oversikt over dette kan for eksempel finnes på Krav til drift og oppfølging Hurtigladepunkt overfører store effekter med høy spenning (700 VDC) til kjøretøyet som lades. Eventuelle feil eller manglende vedlikehold kan medføre varmgang og/eller fare for elektrisk sjokk. De må derfor etableres og driftes på en slik måte at man unngår feil bruk og/eller at feiltilstander kan oppstå med fare for liv, helse og materielle verdier. Det forutsettes at internkontroll og driftsoppfølging ivaretas og dokumenteres av kompetent personell med formell kompetanse. Søker må oppgi hvordan anlegget skal driftes og overvåkes, herunder hvem som står som eier og hvordan drifts- og vedlikeholdsansvaret blir ivaretatt. Ladepunkt som etableres med støtte fra Transnova, forutsettes å være i drift og i samsvar med forutsetningene i utlysningen i minst 2 år etter driftsstart. Dersom avvikling skjer før denne tiden, eller ladepunkt ikke drives som forutsatt i utlysningen, kan Transnova kreve hele eller deler av tilskuddsbeløpet tilbakebetalt. Betaling av strøm på hurtigladestasjoner Energilovforskriften regulerer vilkårene for omsetning av elektrisk energi, jfr. kapittel 4, 4-2. Dersom en skal ha en fortjeneste på salget, kreves det omsetningskonsesjon. Dette er noe som samtlige nettselskaper og energileverandører innehar. Kravet om konsesjon gjelder ikke dersom en kun tar betalt for å dekke egne kostnader. Tilgang til hurtigladeren og betaling for hurtiglading Tilgang til hurtigladere og valg av betalingsløsninger, skal baseres på åpne standarder og sikre en best mulig fungerende infrastruktur. Ladestasjoner som etableres med støtte fra Transnova, skal kunne benyttes av alle som ønsker å hurtiglade kjøretøy. Betaling for lading skal være mulig uten å være avhengig av abonnementsløsninger tilknyttet en bestemt leverandører.

6 Søknadsbehandling Transnova vil i størst mulig grad vurdere etableringene i forhold til å dekke et begynnende behov for hurtiglading med bakgrunn i etterspørsel fra elbilbrukerne og interesse fra de som ønsker å stå for etableringene. Ved vurdering av søknadene, vil det vektlegges at man oppnår en geografisk plassering og spredning som ivaretar forutsetningene i denne utlysningen. I dette inngår blant annet hvor ladepunkt plasseres i byområder og at det er en hensiktsmessig avstand mellom dem langs definerte korridorer. Eventuelle søkere som ønsker å etablere ladepunkt på flere steder, må synliggjøre slike forhold. Søkere anbefales å gjøre seg kjent med hvilke etableringer som finnes eller vil komme i sitt område før man vurderer å søke. Oversikt over etableringer støttet av Transnova finnes på vår hjemmeside. Søknad og etablering Søknadsfrist er 30. september Søknad sendes elektronisk på eget søknadsskjema (se Det må vedlegges tilleggsdokumentasjon som kreves. Manglende vedlegg av teknisk og sikkerhetsmessig dokumentasjon, kan medføre at søknader ikke blir behandlet. For søknader som innvilges, blir det gitt tilsagn om støtte. Frist for etablering, driftssetting og rapportering/fakturering til oss er 15. november Utbetaling av støtte skjer til søker på bakgrunn av faktura til oss basert på dokumenterte kostnader. Kontrakt må være underskrevet innen 1. desember 2011 for å omfattes av denne utlysningen. I kontrakten kan det inntas strengere tekniske og bruksmessige krav enn det som er gitt i utlysningen dersom dette i mellomtiden bestemmes av fagmyndigheter som regulerer bruk og plassering av hurtigladere. Kontaktpersoner: Spørsmål om programmet kan rettes til følgende prosjektmedarbeidere i Transnova: Asbjørn Johnsen, tlf , e-post eller Petter R. Øyn, tlf , e-post Medarbeidere i Transnova kan også nås på , e-post

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2013.

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2013. Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2013. Transnova viderefører støtte til etablering av ladestasjoner for ladbare biler som kan lades ved hjelp av hurtiglading.

Detaljer

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski Vedtatt av kommunestyret 18. juni 2014 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Tidshorisont 3 1.3 Forankring 4 1.4 Status i Ski 4 2 Lading og

Detaljer

2015-2016. Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil

2015-2016. Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil 2015-2016 Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil Enova SF 29.05.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1 Innledning... 1 2 Markedet for elbiler og ladestasjoner... 2 2.1 Markedet

Detaljer

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur. Oppfølging av Klima- og energiplanen

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur. Oppfølging av Klima- og energiplanen Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur Oppfølging av Klima- og energiplanen Innhold 1 Innledning 1.1 Formål s. 3 1.2 Strategiens hovedgrep s. 3 1.3 Strategiens tidshorisont s. 3 1.3 Forankring

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lading og ladepunkter... 6 3. Kommunale bygg, kjøretøy og anlegg... 13 4. Organisering og økonomi...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lading og ladepunkter... 6 3. Kommunale bygg, kjøretøy og anlegg... 13 4. Organisering og økonomi... Vedtatt 22.05.14 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Strategiens tidshorisont... 3 1.3 Forankring... 3 1.4 Status i Sarpsborg... 4 2. Lading og ladepunkter... 6 2.1 Ladebehov og

Detaljer

Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for

Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for Forslag til Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for transnova.no 2 Forord Transnova ble i sitt tildelingsbrev for 2014 fra Samferdselsdepartementet bedt om å lage et innspill til en

Detaljer

Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge

Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge Om framveksten av hurtigladetjenester for elbiler Asbjørn Johnsen Masteroppgave i tverrfaglige kulturstudier, med spesialisering i studier av teknologi,

Detaljer

Utfylling av søknadsskjema for P6 2014, tilskudd til etablering av ladestasjoner for ladbare biler.

Utfylling av søknadsskjema for P6 2014, tilskudd til etablering av ladestasjoner for ladbare biler. Utfylling av søknadsskjema for P6 2014, tilskudd til etablering av ladestasjoner for ladbare biler. Søknadsskjemaet skal brukes av alle som søker om støtte fra dette programmet. Det består av 7 punkter

Detaljer

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Forord Fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, og Østfold har inngått et samarbeid om gjennomføring av felles planlegging

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 4 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 2 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 3 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

Grønn Kontakt AS - Prospekt

Grønn Kontakt AS - Prospekt Grønn Kontakt AS - Prospekt Tilbud om bestilling av aksjer i Grønn Kontakt AS Organisasjonsnr: 994 768 832 (tidligere Grønne Punkter AS) Rettet emisjon på min. NOK 5 000 000 og maks. NOK 20 000 000 Fordelt

Detaljer

Lading av elektriske biler. planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner

Lading av elektriske biler. planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladeutstyr for elbiler og er utarbeidet gjennom et

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE FRA TRANSNOVA

SØKNAD OM STØTTE FRA TRANSNOVA SØKNAD OM STØTTE FRA TRANSNOVA Program Innsendt dato P6 2012 Støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler Firmanavn Organisasjonsnummer Beskrivelse av virksomhet Antall ansatte Omsetning

Detaljer

STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen R-2012-007

STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen R-2012-007 STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086 ISBN ISSN 0803-5113 Interne koder MFA/THU_TRE/AHE

Detaljer

Strategi for hurtiglading

Strategi for hurtiglading Strategi for hurtiglading Workshop Oslo 25.04.2012 Asbjørn Johnsen Program for samlingen Kort introduksjon med presentasjon av deltakere Gjennomgang av foreslåtte strategier Innledende tanker fra Transnova

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

Elbil. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 17

Elbil. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 17 Elbil En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 17 Sammendrag Elbil-salget har fått et gjennombrudd. Det ruller nå cirka 27 000 ladbare biler på veiene våre. I løpet av få år vil antallet komme

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Bredbåndstrategi 2011-12

Bredbåndstrategi 2011-12 Bredbåndstrategi 2011-12 Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 12.april 2011 Innhold Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 12.april 2011... 1 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og avgrensninger...

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

Grønn kontakt. Elbil seminar Molde, 25.10.12 Leif Arne Dalane Daglig leder Tel 913 80290

Grønn kontakt. Elbil seminar Molde, 25.10.12 Leif Arne Dalane Daglig leder Tel 913 80290 Grønn kontakt Elbil seminar Molde, 25.10.12 Leif Arne Dalane Daglig leder Tel 913 80290 Grønn Kontakt eiere Agder Energi Innovasjon AS BKK AS Dalane Energi IKS EB Nett AS Eidsiva Vekst AS Elverum Energi

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

Tilskuddsordning ladestasjon Overhalla kommune.

Tilskuddsordning ladestasjon Overhalla kommune. Tilskuddsordning ladestasjon Overhalla kommune. 1. Bakgrunn Overhalla kommune har som målsetning å legge til rette for bruk av ladbare biler, både rene elbiler og plug-in hybridbiler. Ladbare biler gjør

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Smart Garasje TET4850 Eksperter i team Smarte Nett Gruppe 6: Rune Haugland, Mats Lieungh, Leif Arne Müller og Knut-Harald Bakke Våren 2011 Eksperter i Team

Detaljer