Grønn kontakt. Elbil seminar Molde, Leif Arne Dalane Daglig leder Tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grønn kontakt. Elbil seminar Molde, 25.10.12 Leif Arne Dalane Daglig leder Tel 913 80290"

Transkript

1 Grønn kontakt Elbil seminar Molde, Leif Arne Dalane Daglig leder Tel

2 Grønn Kontakt eiere Agder Energi Innovasjon AS BKK AS Dalane Energi IKS EB Nett AS Eidsiva Vekst AS Elverum Energi AS Finnås Kraftlag SA Fosenkraft AS Hallingdal Kraftnett AS Helgelandskraft AS Nordmøre Energiverk AS Notodden Energi AS NTE Holding AS Selbu Energiverk AS SKL Marked AS Sogn og Fjordane Energi AS Sunnfjord Energi AS Statkraft AS Tafjord Kraftnett AS Troms Kraft AS Vesterålskraft Nett AS Kraftbransjen samles om ladeinfrastruktur 2

3 Grønn Kontakt eiere Et bredt eierskap kan gi stordriftsfordeler i rollen som eier og operatør av ladeinfrastruktur 3

4 Grønn Kontakt I samarbeid med lokal aktør bygger vi et nasjonalt kommersielt ladenettverk. Lokale aktører profileres, Grønn Kontakt gir skala fordeler 4

5 Canvas: Grønn Kontakt August 2012 NØKKELPARTNERE KJERNE AKTIVITETER VERDI FORSLAG KUNDEFORHOLD KUNDESEGMENT IDENTIFISERE STRATEGISKE PARTNERE BIDRA TIL UTBYGGING AV LADEINFRASTRUKTUR LADEPUNKT EIERE LADEPUNKT EIERE NOBIL ELBIL-FORENINGEN LEIE AV LADEPUNKT INNGÅ AVTALER OM DRIFT & VEDLIKEHOLD AV LADEPUNKT SIKRE KOMMUNIKASJON MED ALLE LADEPUNKT I PORTEFØLJEN LEIE AV LADEPUNKT FOR KOMMERSIALISERING ETABLERE LEIE-AVTALE SOM GIR FØRSTERETT TIL KOMMERSIALISERING ELBIL FORHANDLERE EIERE AV P-ANLEGG EIERE AV KJØPESENTRE LADEPUNKT LEVERANDØR OMBYGGERE LEVERANDØR AV KOMMUNIKASJON LEVERANDØR AV IKT SYSTEMER TILBYDER AV DRIFT & VEDLIKEHOLD TILBYDERE AV BETALINGS LØSNINGER KOSTNADSSTRUKTUR UTREDE ETABLERING AV NASJONAL HUB STENGE ALLE GRATIS LADEPUNKT OPERATØR-ROLLE Nøkkelressurser SAMARBEIDSPARTNERE DRIFT AV EGNE/ INNLEIDE LADEPUNKT DEMO PROSJEKT LEDELSE OG DRIFT AV GRØNN KONTAKT INKL. HUB, BETALINGSSYSTEM OG KOMMUNIKASJONSSYSTEM. FUNGERE SOM OPERATØR AV LADEPUNKT TILBY AVREGNING/ FAKTURERING AV LADEPUNKT TILBY DRIFT & VEDLIKEHOLDS TJENESTER TIL LADEPUNKT KOMMERSIALISERE ALLE LADEPUNKT INNTEKTSSTRØMMER KUNDE FÅR LEIE OG SLIPPER STRØM KOSTNADER KANALER PARTNERE SAMARBEIDS AVTALER WEB TILBUD TRANSAKSJONS INNTEKTER KOMMUNER FYLKESKOMMUNER HOTELLKJEDER KAFÉ & RESTAURANT KJEDER P-AREAL I BOLIGKOMPLEKSER NETTSELSKAPER LEIE AV LADEPUNKT DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LADEPUNKT INNTEKTER FRA DRIFT & VEDLIKEHOLDS KONTRAKTER

6 Innovasjonsprosjekter i Grønn Kontakt 2012 Elbildemo Norge 1,5 MNOK Forretningsmodeller 1 MNOK Ladere Oslo-Kongsberg 4 MNOK Ladere (Møre og Romsdal 2 MNOK) Ladere Agder 3 MNOK

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Hurtigladere i Oslo - Kongsberg A = Kongsberg B = Øvre Eiker C = Drammen D = Kjellstad, Lier E = Bærum

12 Hurtigladere i Agder A = Kristiansand C = Arendal D = Mandal E = Flekkefjord F = Evje G = Brokelandsheia

13 Hurtigladere i Møre og Romsdal A = Furene B = Ålesund C = Molde D = Tingvoll

14 Veien videre Grønn Kontakt ønsker å bidra i prosessen videre ved å: 1. Ferdigstille søknad om investeringsstøtte til Transnova og fylkeskommunen. 2. Yte kunnskap og erfaring i innkjøpsprossen for å sikre at man får utstyr som følger de retningslinjer som bransjen nå jobber etter, samt at utstyret lar seg kommersialisere. Dette gjøres i samarbeid med leverandører av produkter og tjenester som eksempelvis Fortum. 3. Prosjektledelse og oppfølging i byggeperioden. Lokale aktører bidrar til gjennomføringen. 4. Innføre felles id løsning som muliggjør lading på de fleste ladepunkt i landet 5. Lokale aktører profileres Deretter er det naturlig for Grønn Kontakt å tilby operatørtjenester. 14

15 Grønn kontakt Business case Status per oktober 2012

16 Politiske drivere Norge skal redusere sine utslipp med 30 % i forhold til 1990, altså fra 50 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter i 1990 til millioner tonn i Et tiltak lansert av ressursgruppen for elektrifisering av veitransport er at man innen 2020 har 10 % ladbare biler i Norge dvs biler. I klimameldingen foreslås det at nye, norske biler i 2020 i snitt skal slippe ut 85 gram CO 2 per kilometer. Dette innebærer at det må selges mellom og ladbare biler i

17 Utslipp i Norge Mål

18 Endringer gir nye forretningsmuligheter 1) Norge har unike muligheter til å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren samtidig som man kan oppnå næringsutvikling knyttet til ladeinfrastrukturen. 2) Fram mot 2020 vil salg av elbiler øke betydelig. Det må utvikles et nett av normal- og hurtigladere parallelt med den kraftige veksten i antall biler. 3) Analyser viser imidlertid at eierne til ladeinfrastruktur i dag står overfor flere utfordringer som vil kreve omstilling dersom det skal bli mulig å sikre en samfunnsmessig optimal utbygging av ladeinfrastrukturen i Norge. 4) Bygging, drift og vedlikehold av infrastruktur må enten være et offentlig ansvar eller ha en forretningsmessig forankring for å være bærekraftig. Myndighetene forutsetter i dag at eierne selv skal ta ansvar for bygging, drift og vedlikehold 5) I praksis betyr det at utbygging av ladeinfrastruktur fort kan bli kritisk dersom man ikke får etablert en mer markedsbasert organisasjon rundt ladeinfrastrukturen. 6) Betydning av næringsutvikling blir enda større dersom Norge fortsetter å være det land i Europa med flest elbiler i forhold til folketallet.

19 Omverdenanalyse 19

20 Scenario analyse Estimert vekst av ladbare biler 20

21 Scenario analyse 21

22 Status - Elbilmarkedet Norge er verdensledende med den største elbil andelen (1.6%) av bilsalget. Hittil i år er det registrert nye personbiler med elmotor, totalt er det nå ladbare biler i Norge. Elbil salget forsetter og utgjorde 5.2% av nybilsalget i september måned. 22

23 Status markedsutvikling 2012 Vi forventer at veksten i elbilmarkedet vil fortsette fram mot 2020.Begrunnelsen for dette er myndighetenes behov for reduserte utslipp i transportsektoren kombinert med gunstige incentiver til bilistene. Økt salg av elbiler vil øke etterspørselen etter ladeinfrastruktur. Utviklingen på ladesiden er ikke like oppløftende som utviklingen på bilsiden. Infrastrukturmarkedet er fremdeles umodent. Manglende lønnsomhet i starten og fravær av adekvate forretningsmodeller gjør at bransjen har vært avventende. Samfunnet har likevel forventninger om at kraftselskapene skal bidra til at nødvendige ladepunkter blir gjort tilgjengelig for kundene. Kommersialisering av ladeinfrastrukturen forutsetter at man klarer å etablere et effektivt system for betaling av de tjenester og den servicen som ytes til kunden. Samtidig må kunden være villig til å betale for de tjenester som tilbys. 23

24 Ladeinfrastruktur - status 1. Nesten all bruk av infrastruktur for lading i Norge er i dag gratis. Dette vil ikke føre til en rask og rasjonell utbygging av ladestasjoner. 2. Allerede nå ser vi konsekvensene av krevende finansielle rammevilkår og mangel på kompetanse hos ladepunkteier. Operatørrollen som vil kunne bøte på manglende kapasitet og kompetanse hos eier, har heller ikke kommet på plass med tilstrekkelig kapasitet. 3. Knapphet på kapital og kompetanse vil derfor fort kunne påvirke kvaliteten på de anlegg som bygges. Uforutsette kostnader på f. eks. nettilknytning vil fort få konsekvenser for andre arbeider som burde vært gjort for å opprettholde kvalitet på anlegg og tilbud til bruker. 4. Det er i dag ingen som tar ansvar for en felles tankegang rundt utbygging av et nasjonalt ladesystem. Dette har resultert i en fragmentert bransje med liten skala og liten lønnsomhet. Finansieringen av ladestasjoner er videre svært tidkrevende og vanskelig. 5. Utbygging av infrastruktur krever at myndigheter og tar et overordnet ansvar for at det kommer tilfredsstillende rammebetingelser på plass for kommersielle aktører. Tilstedeværelse av robuste operatører blir viktig i denne utviklingen.

25 Status kommersialisering av ladeinfrastruktur 2012 Drift av ladeinfrastrukturen vil ikke være lønnsom i oppstartfasen. Oppstartkostnader kombinert med svært små volumer vil ikke kunne gi lønnsomhet de første årene. Lønnsomheten vil først komme når man når kritisk masse. Det er antatt å ta 2-3 år ved etablering av en nasjonal operatør. For små regionale operatører vil det ta mye lengre tid. For å oppnå skala og derved raskere sikre markedsmessige vilkår, må bransjen og myndighetene jobbe sammen og samordne sine valg. Ladestasjonseierne må bli enige om et felles strategisk veivalg når det gjelder organisering av operatørrollen. Det offentlige må anerkjenne de utfordringer man vil få med utvikling av nye systemer og ny virksomhet og stille opp med investeringsstøtte som avlaster risikoen ved etableringen. Investeringsstøtten er spesielt viktig til innovasjonsprosjektene som må gjennomføres i forbindelse med utvikling av nye systemer for datafangst, kommunikasjon og betalingsløsninger knyttet til etablering av operatørrollen. Rammer for finansiering må inkludere kostnader både for beskyttelse/tak og full kommersialisering av ladeinfrstrukturen. 25

26 Status - Ladere Ved utgangen av 2011 var det etablert ladepunkt i Norge fordelt på 935 ladestasjoner. Så langt i 2012 er antall ladepunkt økt til 3239 og man forventer at det vil finnes over 1000 ladestasjoner ved utgangen av Utviklingen vil gå mot ønske om hurtigere lading. Det vil komme forskrifter knyttet til både sikkerhet ved lading og betaling. TYPE LADE INFRASTRUKTUR HJEMME PÅ JOBB SEMI- OFFENTLIG OFFENTLIG P- PLASSER ANDRE LADETID OG TYPE 6-8 timer Kontakt (10 AMP-2.3kW) 4-6 timer Ladeboks/kontakt (16 AMP- 3.6kW) 4-6 timer Ladeboks/kontakt (16 AMP- 3.6kW) 1-2 timer Ladeboks/stolpe (32 AMP 7,2kW) 4-6 timer Stolpe/kontakt (16 AMP- 3.6kW) 1-2 timer Ladeboks/stolpe (32 AMP 7,2kW) 4-6 timer Stolpe/kontakt (16 AMP- 3.6kW) 1-2 timer Ladeboks/stolpe (32 AMP 7,2kW) min Hurtiglader CHAdeMo og Combo Plug (50kW) STRØM VEKSELSTRØM LIKESTRØM FREMTIDIG UTVIKLING 32AMP HJEMME LADER (2-4 timer) >22kW SEMI-HURTIG LADING ( minuter) kw HURTIG LADING 26

27 Status betalingsløsninger/målerinnsamling MARKED IT MARKED IT MARKED IT TYSKLAND AMSTERDAM HUBJECT (Joint Venture) NEDERLAND LUXEMBOURG CHARGE POINT INTERACTIVE MANAGEMENT SYSTEM OSLO NORGE (hurtig) FORTUM PARTNERE DAIMLER NISSAN RENAULT BETALING PLUG & CHARGE SMARTTELEFON CPA RFID PARTNERE BETALING PARTNERE Q-PARK GARO SGTE NOBIL BETALING CPA (Ericsson IPX) MARKED IT MARKED IT MARKED IT STORBRITANNIA SKANDINAVIA OPEN CHARGE POINT PROTOCOL PORTUGAL ELECTRIC MOBILITY NETWORK ESTLAND NEDERLAND NORGE SVEITS OPEN CHARGE POINT PROTOCOL Galaxy Houston PARTNERE SALTO PROXLL NTE (OCCP) UK PLUGGED IN PLACES (PIP) BETALING POD POINT PAYG RFID (PIP) PARTNERE SIEMENS INTELLI NOVABASE BETALING RFID PARTNERE RWE ECOTALITY EPYON (Oppkjøp) BETALING RFID GPRS 27

28 Hva har vi lært? 28

29 Forretningsutvikling - faser Etableringsfase Vekstfase Marked Etablere selskap med daglig leder Etablere portefølje med ladepunkter Gjennomføre pilotprosjekter Dokumentere lønnsomhet Små volumer Teste prismodeller Teste betalingsløsninger Velge teknologi og standarder Utrede behov for roaming Større volumer Tilfredsstillende lønnsomhet Økt konkurranse Ny teknologi Internasjonale løsninger Introduksjon av roamingtjenester Økt vekst Kritisk masse er nådd Roaming er etterspurt og nødvendig Ny teknologi blir tilgjengelig God lønnsomhet 29

30 Ladeinfrastrukturens ECO system Ny virksomhet (innovasjon) Moden virksomhet B2C Kommersialiseringsaktiviteter Ladestasjonsoperatører Leverandører av ladeinfrastruktur Bil produsent Ladestasjonseiere Nettselskaper Strøm leverandøre r B2B 1. Veksten fortsetter i elbilbransjen. Det vil øke etterspørselen etter ladeinfrastrukturtjenester. 2. Fordi elbilmarkedet er et umodent marked vil bilprodusenter og kraftselskaper spille en viktig rolle i forming av markedet og nye forretningsmodeller. 3. Myndighetene ønsker ikke å bygge ut ladeinfrastrukturen som monopol knyttet til nettvirksomheten. Bygging, drift og vedlikehold skal skje på forretningsmessige vilkår med støtte fra offentlig myndighet i oppstartfasen. 4. Denne modellen vil kreve mye innovasjon både i utforming av forretningsmodeller og organisering av virksomheter. Markedet for salg av ladeinfrastrukturtjenester må skapes. 30

31 Smart lading hva er kritisk aktiviteter? Markedsaktørene Samfunnet/kundene IKT leverandører Ladestasjons operatører For mange systemer gir liten skala og dårlig lønnsomhet. Arbeid med et robust felles system må starte snarest. Systemer for avregning per lading mangler. Behov for overgangsløsninger. Medlemsportal/abbonement? Prisen på støttetjenester må ned. Mange aktører fra kraftbransjen bygger egne ladestasjoner. Stor usikkerhet knyttet til driften. Ladepunkteiere må samle seg om en felles satsing på drift. Grønn kontakt kan ta initiativ Nye forretningsmodeller må etableres og service organisasjon må utvikles. Fokus på ladesikkerhet. Standarder og sikkerhetsforskrifter vil komme. All ladeinfrastruktur må ha kommunikasjon basert på standard protokoller. Det vil bli stilt krav til sikker utveksling av data og betaling. Alle ladestasjoner må være tilgjengelig for alle På sikt må det være mulig å betale for forbruk. Kravet til kvalitet på faktura vil øke.

32 Elektrifisering av transportsektoren representerer et nytt marked for kraftbransjen. Store investeringer i ladeinfrastruktur medfører et betydelig kapitalbehov. Selv med 45 % investeringstilskudd fra Transnova er investeringen lite lønnsom. Ladestasjoner kan ikke bygges uten ytterligere offentlig tilskudd fra fylkeskommune og kommuner. Mange ladeinfrastruktureiere gjør drift og vedlikehold av infrastrukturen lite lønnsom. Den fragmenterte strukturen er ugunstig når man skal drifte infrastruktur som krever skala for å bli lønnsom. Stor fare for eierløs infrastruktur. Mangel på lønnsomhet gjør at man forlater infrastrukturen. Samfunnet oppfatter ladeinfrastrukturen som en forlengelse av nettet. I mange land bygges ladeinfrastrukturen som en del av nettet og defineres som monopolvirksomhet. Det forventes at kraftbransjen skal ha en rolle i utbygging og drift av infrastrukturen. Manglende funksjonalitet kan fort bli et omdømmeproblem for bransjen dersom man ikke engasjerer seg. Hvem er naturlig aktør dersom bransjen trekker seg ut? 32

33 Ladeinfrastrukturen vil være en del av fremtidens smarte nett En riktig utbygd ladeinfrastruktur blir viktig for økt bruk av elbiler. Smarte byer vil satse på elektrifisering av transport. Ladeinfrastrukturen vil da kunne bli integrert i lokale mikronett eller direkte i distribusjonsnettet. I lokale mikronett kan batterikapasitet utnyttes til lagring. Smarte nett og smarte målere vil også kunne bidra til økt fleksibilitet og effektiv drift av ladestasjoner inklusive betalingsløsninger. Ladestasjonsoperatører kan gjennom å forme strategiske allianser med ladepunkteierne lage nye forretningsmodeller som vil kunne gi lønnsomhet raskere. Drift av ladeinfrastrukturen vil kunne dra store fordeler av fremtidens smarte nett. 33

34 Betydelig utfordringer for ladeinfrastruktureiere Ladeinfrastruktureiernes utfordringer Skala Kapital Teknologi Kompetanse Ladeinfrastrukturen må ha store operatører for å kunne bli drevet på en lønnsom måte. En operatør må ha minst 100 hurtigladestasjoner pluss noe annen virksomhet for å kunne drive effektivt. Ladeinfrastruktureierne må samle seg om felles løsninger for å sikre lønnsomhet i utbygging og drift av ladeinfrastrukturen. Tilgjengelige betalingsløsninger for ladeinfrastrukturen er kostbar og prisen for disse tjenester må kraftig ned for å bli bærekraftig. Bankene vil ikke finansiere operatører i oppstartfasen. Kompetanse på denne type virksomhet finnes ikke naturlig i kraftbransjen. 34

35 Kraftbransjen må samle seg om en nasjonal operatør Etablering av en nasjonal operatør krever at ladepunkteierne plasserer drift, og vedlikehold av ladeinfrastruktur i et felles selskap. Alle ladepunkteierne må kunne bli eier i operatørselskapet. Myndighetene må bidra til at rammebetingelsene rundt operatøren gir grunnlag for kommersiell drift: Transnova må bidra med støtte til datainnsamling, kommunikasjons- og betalingssystemer. Transnova må bidra med støtte til prosjekter som øker forståelse for at elbileierne må betale for strøm og infrastrukturinvesteringer. Etablering av en nasjonal operatør i bransjen åpner mulighetene for ytterligere verdiskaping for kraftbransjen. Samling i ett operatørselskap er et strategisk veivalg der eierne eier alle beslutninger. 35

36 Forretningsmuligheter 36

37 Forretningsmuligheter - kraftbransjens rolle 1) Bransjen må gå sammen om å etablere en nasjonal aktør som samler driften av alle ladepunkter i et felles operatørselskap. 2) Operatørselskapet må få ansvar for å sikre kommersialisering av driften. 3) Det nasjonale operatørselskapet må utvikle vitale støttefunksjoner som kan sikre en kostnadseffektiv og konkurransedyktig bransje rundt driften av alle type ladepunkter. Forretningsmodellen må etablere et effektivt kommersielt system for betaling av strøm og den servicen som ytes til kunden. Ladepunktene må være tilgjengelig for alle elbiler. 4) Bransjen må bidra til at bygging av ny ladeinfrastruktur integreres i smarte nett på en slik måte at verdiskapingen optimaliseres. 5) Operatøren vil også kunne selge konsulenttjenester og være en egnet salgskanal for salg av ladeinfrastruktur til B2B og B2C markedet. 37

38 Canvas: Grønn Kontakt August 2012 NØKKELPARTNERE KJERNE AKTIVITETER VERDI FORSLAG KUNDEFORHOLD KUNDESEGMENT IDENTIFISERE STRATEGISKE PARTNERE BIDRA TIL UTBYGGING AV LADEINFRASTRUKTUR LADEPUNKT EIERE LADEPUNKT EIERE NOBIL ELBIL-FORENINGEN OVERTA LADEPUNKT INNGÅ AVTALER OM DRIFT & VEDLIKEHOLD AV LADEPUNKT SIKRE KOMMUNIKASJON MED ALLE LADEPUNKT I PORTEFØLJEN OVERTA LADEPUNKT FOR KOMMERSIALISERING ETABLERE AVTALE SOM GIR FØRSTERETT TIL KOMMERSIALISERING ELBIL FORHANDLERE EIERE AV P-ANLEGG EIERE AV KJØPESENTRE LADEPUNKT LEVERANDØR OMBYGGERE LEVERANDØR AV KOMMUNIKASJON LEVERANDØR AV IKT SYSTEMER TILBYDER AV DRIFT & VEDLIKEHOLD TILBYDERE AV BETALINGS LØSNINGER KOSTNADSSTRUKTUR KONSULENTVIRKSOMHET FOR LADEPUNKTEIERE STENGE ALLE GRATIS LADEPUNKT OPERATØR-ROLLE Nøkkelressurser SAMARBEIDSPARTNERE DRIFT AV EGNE/ ANDRES LADEPUNKT DEMO PROSJEKT LEDELSE OG DRIFT AV GRØNN KONTAKT INKL. DATAFANGST, BETALINGSSYSTEM OG KOMMUNIKASJONSSYSTEM. VEDLIKEHOLD AV LADEPUNKT FUNGERE SOM OPERATØR AV LADEPUNKT TILBY AVREGNING/ FAKTURERING AV LADEPUNKT TILBY DRIFT & VEDLIKEHOLDS TJENESTER TIL LADEPUNKT KOMMERSIALISERE ALLE LADEPUNKT INNTEKTSSTRØMMER KUNDE SLIPPER STRØM KOSTNADER KANALER PARTNERE SAMARBEIDS AVTALER WEB TILBUD TRANSAKSJONS INNTEKTER KONSULENTINNTEKTER INNTEKTER FRA DRIFT & VEDLIKEHOLDS KONTRAKTER AGENTINNTEKTER KOMMUNER FYLKESKOMMUNER HOTELLKJEDER KAFÉ & RESTAURANT KJEDER P-AREAL I BOLIGKOMPLEKSER NETTSELSKAPER

39 Ladeinfrastruktur utvikling Antall ladinger som omfattes av betalingsløsninger: : : : :

40 Antall ladinger per. år basert på ca elbiler i Totalt Kommers Totalt Kommers Totalt Kommers Totalt Kommers Hjemme lading Offentlige Lading Bedrifts lading Hurtig lading % % % % SUM % ,5 % % % % % ,5 % % ,5 % ,5 % % % % % 40

41 Markedspotensialet Tariff Ladinger Salg Tariff Ladinger Salg Tariff Ladinger Tariff Ladinger Salg Hjemme lading Offentlig Lading Bedrifts lading Hurtig lading stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk SUM Antall Abm. 300/mnd På siste linje har vi sett på hvor mange abonnenter man må ha for å få samme inntekt som vist ved betaling per lading. 41

42 Utfordringer ved etablering av operatørrollen. Etableringsfasen er krevende for all ny virksomhet. Inntil selskapet når kritisk masse, er det viktig at driften får offentlig støtte. Etablering av en nasjonal operatør for drift av ladeinfrastruktur er et fullskala innovasjonsprosjekt som må finansieres som en nasjonal pilot. Selskapet bør ha 3-4 ansatte ved oppstart. Selskapet trenger støtte til å dekke veksten fra oppstart til kritisk masse er nådd. Det er antatt at det vil ta 2-3 år med den veksten man ser i elbilsalget. Veksten vil også være avhengig av hvor fort man klarer å rulle ut ladeinfrastrukturen. Det er forutsatt at andre aktører finansierer og bygger denne. Det er imidlertid allerede ca 1000 ladestasjoner som er bygget men ikke kommersialisert. Kommersialisering av disse vil kunne avhjelpe oppstarten. Foreløpige analyser viser videre at tilgangen på støttesystemer knyttet til datafangst, kommunikasjon og betalingsløsninger er lite utviklet. Det er behov for et felles løft for å få dette på plass. Norge ligger allerede langt bak andre land selv om det er her bilparken vokser raskest. Prisen på tjenester fra eksisterende systemer er også alt for høy. Kostnader for betalingsløsninger og kundeservice må ned til maks 20 % av inntektene. Kostnadsbilde for hurtigladere bør være som følger år 1-3: Strøm 20 % Betalingsløsning og kundeservice 20 % Vedlikehold, leie 20 % Administrasjon og fortjeneste 40 % Alle kostnader må knyttes opp mot antall ladinger dvs. jo flere ladinger jo større inntjening. Risiko på antall ladinger må deles med leverandør av tjenester. 42

43 HVA HASTER? Etablere en nasjonale ladeinfrastruktur operatøren. Dette er viktig for å sikre lønnsomhet i drift og vedlikehold av all ladeinfrastruktur. Kommersialisering av flest mulig hurtig- og normal-ladepunkt Stenge/ombygge gratis ladepunkt alle må ha kommunikasjon og identifikasjon/autorisasjons muligheter Finne gode samarbeidspartnere på betalingsløsninger og vedlikehold. Kostnadene må ned!! Avdekke kundeaksept på ulike forretningsmodeller. Kjøre piloter!! Bidra til utbygging av ladeinfrastruktur gjennom å tilby konsulentvirksomhet til nye ladepunkteiere. 43

44 Neste skritt Etableringen av en nasjonal operatør går for sent. Det må skaffes tilvei mer kapasitet og kapital til å jobbe med etableringen. Samling av driften i et felles operatørselskap er et strategisk veivalg der ladepunkteierne eier alle beslutninger. Det er viktig at man samler seg og blir enige om rammene for etableringen. Transnova bør støtte etableringen med utviklingsmidler og må sammen med eierne garantere for driften i minst 3 år. I denne perioden kan Transnova ta eierposisjon og/eller sitte i styret for å overvåke at driften er iht. vedtatte planer. Grønn kontakt kan gjerne bidra med å få jobben gjort dersom finansieringen kommer på plass. Det må etableres et selskap med minst 3-4 ansatte som hentes fra nåværende eierstrukturer eller rekrutteres utenfra. Potensielle eiere bør innkalles til en workshop/eiersamling hvor man blir enige om hvem som vil være med. Deretter bør det sendes en søknad til Transnova om støtte til etableringen. Selskapet bør ha en sentral ledelse med regionale samarbeidspartnere. Selskapet må være på plass innen

45

Grønn Kontakt. Status markedsutvikling elbiler i Norge November 2013

Grønn Kontakt. Status markedsutvikling elbiler i Norge November 2013 Grønn Kontakt Status markedsutvikling elbiler i Norge November 2013 Hovedbudskap Tilgangen på offentlige tilgjengelig nasjonal ladeinfrastruktur er en forutsetning for vellykket elektrifisering av transportsektoren!!

Detaljer

Hvordan knytte enkeltstående ladenettverk sammen til enhetlig infrastruktur for brukerne?

Hvordan knytte enkeltstående ladenettverk sammen til enhetlig infrastruktur for brukerne? Hvordan knytte enkeltstående ladenettverk sammen til enhetlig infrastruktur for brukerne? Leif Arne Dalane, Grønn Kontakt AS, 22. mai 2012 Tel 913 80290 Hvem er Eierne i Grønn Kontakt Agder Energi Innovasjon

Detaljer

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS Framtidens byer - Energiperspektiver Jan Pedersen, Agder Energi AS Agenda Drivere for fremtidens byer Krav til fremtidens byer Fra sentralisert til distribuert produksjon Lokale kraftkilder Smarte nett

Detaljer

Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER

Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER Ubegrenset MOBILITET for privatkunder kun 299/mnd inkl. mva TEST EN ELBIL Se side 11 Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER TRYGGHET - MOBILITET - MILJØ Å kjøre elbil er et

Detaljer

EV Power AS - et selskap i NTE-konsernet

EV Power AS - et selskap i NTE-konsernet EV Power AS - et selskap i NTE-konsernet El-bil seminar Møre og Romsdal fylkeskommune Utbygging av ladeinfrastruktur for elektriske kjøretøy Erik Hatling 25.oktober, 2012 EV POWER en eier og operatør av

Detaljer

Høring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler

Høring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler Saknr. 14/4334-2 Saksbehandler: Rune Hoff Høring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune. Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler

Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune. Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler September 2013 B A K G R U N N 2 Handlingsplan for elektrifisering

Detaljer

Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut?

Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut? Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut? EU og elektrifisering av transportsektoren? Elbilmøte NVE 04.04.2014 Asbjørn Johnsen Utvikling og status pr. mars 2014 Utvikling framover

Detaljer

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost.

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost. Saknr. 12/1190-7 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at det kjøpes en elbil til

Detaljer

Electric Mobility Norway (EMN)

Electric Mobility Norway (EMN) Electric Mobility Norway (EMN) Leif Næss, Prosjektleder i EMN Kongsberg Innovasjon Horten 14. september 2012 Tønsbergs Blad 10.9.2012 7970 ladbare biler i Norge (OFV Aug. 2012) Ladbare elbiler i Norge

Detaljer

Smarte biler + smarte nett = sant?

Smarte biler + smarte nett = sant? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Smarte biler + smarte nett = sant? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk hjelp

Detaljer

Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status. Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder

Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status. Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk hjelp og informasjon til

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Hva er NOBIL? Hva kan det brukes til?

Hva er NOBIL? Hva kan det brukes til? Hva er NOBIL? Hva kan det brukes til? 22.mai 2012 Grønn Bil Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL Norsk Elbilforening Hva er NOBIL? En database etablert juni 2010 for innsamling og formidling av informasjon

Detaljer

Støtte for etablering av hurtigladestasjoner. 24.03.2011 Asbjørn Johnsen

Støtte for etablering av hurtigladestasjoner. 24.03.2011 Asbjørn Johnsen Støtte for etablering av hurtigladestasjoner 24.03.2011 Asbjørn Johnsen Mål for programmet Elbil skal gjøres til et attraktivt bilalternativ over hele landet Øket rekkevidde for elbiler i byområder og

Detaljer

Utfylling av søknadsskjema for P6 2014, tilskudd til etablering av ladestasjoner for ladbare biler.

Utfylling av søknadsskjema for P6 2014, tilskudd til etablering av ladestasjoner for ladbare biler. Utfylling av søknadsskjema for P6 2014, tilskudd til etablering av ladestasjoner for ladbare biler. Søknadsskjemaet skal brukes av alle som søker om støtte fra dette programmet. Det består av 7 punkter

Detaljer

The Charging Station Database for Electromobility. Presentasjon av NOBIL & NIM. 13.oktober 2011. Hans Håvard Kvisle, prosjektleder Norsk Elbilforening

The Charging Station Database for Electromobility. Presentasjon av NOBIL & NIM. 13.oktober 2011. Hans Håvard Kvisle, prosjektleder Norsk Elbilforening Presentasjon av NOBIL & NIM 13.oktober 2011 Hans Håvard Kvisle, prosjektleder Norsk Elbilforening Hva er NOBIL? The Charging Station Database som samler detaljert informasjon om ladestasjoner. Data fra

Detaljer

Enkel og trygg lading Hva er glemt i dagens marked? Erfaringer fra selvfinansiert lading. Jan Haugen Head of Charge and Drive Norway

Enkel og trygg lading Hva er glemt i dagens marked? Erfaringer fra selvfinansiert lading. Jan Haugen Head of Charge and Drive Norway Enkel og trygg lading Hva er glemt i dagens marked? Erfaringer fra selvfinansiert lading Jan Haugen Head of Charge and Drive Norway Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation

Detaljer

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele?

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Kernefunktioner 1 Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Publisert av QVARTZ, juni 2016 Dette dokumentet er basert på en detaljert analyse av eierskapsstrukturene og økonomien

Detaljer

Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping?

Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping? Energi og verdiskaping Haugesund 10.-11. august 2004 Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping? Atle Neteland, adm.dir. BKK Kort om BKK Hvilke utfordringer har vi?

Detaljer

Kommersielle løsninger for lading av elbiler. 17.09.2011 Gøran Vollan

Kommersielle løsninger for lading av elbiler. 17.09.2011 Gøran Vollan Kommersielle løsninger for lading av elbiler 17.09.2011 Gøran Vollan EV Power AS, stiftet 15. april 2011 Aksjekapital MNOK 1,1 Daglig leder Gøran Vollan Gründer Eiere NTE Holding ASA 93,2% Proneo AS 2,2%

Detaljer

SMARTE ladepunkt. 31.mai 2012, Eliaden Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL

SMARTE ladepunkt. 31.mai 2012, Eliaden Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL SMARTE ladepunkt 31.mai 2012, Eliaden Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL Norsk Elbilforenings formål er å fremme energieffektive, ladbare kjøretøy som helt eller delvis er drevet av elektrisitet fra

Detaljer

Arne Sigbjørnsen, Salg og Produktsjef ABB Infrastruktur ABB Teknologi for hurtiglading

Arne Sigbjørnsen, Salg og Produktsjef ABB Infrastruktur ABB Teknologi for hurtiglading Arne Sigbjørnsen, Salg og Produktsjef ABB Infrastruktur ABB Teknologi for hurtiglading Detroit Electric elbil lader hjemme i 1919 Back to the Future 19.03.15 Slide 2 ..the future 19.03.15 Slide 3 Lading

Detaljer

Elbil og annen elektrifisering av transport

Elbil og annen elektrifisering av transport Elbil og annen elektrifisering av transport Undertegnede har sitt daglige fokus på den norske ladeinfrastrukturen i Salto Ladestasjoner AS, og er formann i NK 69 Egil Falch Piene Spørsmålstilling 1. Hvordan

Detaljer

Elbil i Norge er konge

Elbil i Norge er konge Elbil i Norge er konge 31.mai 2012, Fredericia/Danmark Hans Håvard Kvisle, prosjektleder i Norsk Elbilforening Foreningens formål er å fremme energieffektive, ladbare kjøretøy som helt eller delvis er

Detaljer

Bakgrunn. Norge og Hedmark: klimanøytral i 2030 og økt fornybar energiproduksjon Hedmark: Ca. 56 % av klimautslippene fra transport

Bakgrunn. Norge og Hedmark: klimanøytral i 2030 og økt fornybar energiproduksjon Hedmark: Ca. 56 % av klimautslippene fra transport Bakgrunn Norge og Hedmark: klimanøytral i 2030 og økt fornybar energiproduksjon Hedmark: Ca. 56 % av klimautslippene fra transport 40 % av disse utslippene fra gjennomgangstrafikk Redusere klimautslipp

Detaljer

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Sluttrapport for forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Fase 2 10.04.2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 5 Mål i Fase 2... 7 Beskrivelser av aktiviteter og metode...

Detaljer

Smart Grid. Muligheter for nettselskapet

Smart Grid. Muligheter for nettselskapet Smart Grid. Muligheter for nettselskapet Måleforum Vest Høstkonferanse Bergen 4. 5.november v/trond Svartsund, EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innhold Bakgrunn Smart Grid hva

Detaljer

Elektrifisering av transport: Norske erfaringer Gabriel Wergeland Krog

Elektrifisering av transport: Norske erfaringer Gabriel Wergeland Krog Elektrifisering av transport: Norske erfaringer Gabriel Wergeland Krog Rådgiver Norsk elbilforening Om Elbilforeningen >35.000 medlemmer. 14 ansatte, og frivillige i 15 fylker (9 lokalforeninger). Jobber

Detaljer

Infrastruktur for plugg inn biler (PIB)

Infrastruktur for plugg inn biler (PIB) EBL prosjekt Infrastruktur for plugg inn biler (PIB) EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Tom Wigdahl EBL Kompetanse AS 6.11.08 Innhold: 1. Prosjektbeskrivelse 2. Organisering 3. Samarbeid

Detaljer

Statens vegvesen. Vi viser til søknad om tilskudd under P6-2012, registrert hos oss den 14.12.2012, vår referanse 2012086303-13.

Statens vegvesen. Vi viser til søknad om tilskudd under P6-2012, registrert hos oss den 14.12.2012, vår referanse 2012086303-13. Statens vegvesen østfold fylkeskommune Pb 220 1702 SARPSBORG Att: Joakim Sveli Behandlende enhet. Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Petter Øyn -

Detaljer

Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge

Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

NTE Holding ASA 93,2%

NTE Holding ASA 93,2% NTE Holding ASA 93,2% Energiselskap Proneo AS 2,2% Utviklingsselskap Gøran Vollan 4,6% Daglig leder NTEs strategiske virksomhetsområder Nett Energi Marked Forr.utvikling Leverings-sikkerhet Infrastruktur

Detaljer

Saknr. 12/1190-20. Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng

Saknr. 12/1190-20. Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Saknr. 12/1190-20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Ooppfølging av ladeinfrastrukturutredning: Bidrag til etablering av hurtigladere på Rudshøgda og i Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge

BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge 27.03.2014 Fra forvaltning til forretning Bankene tar BankAxept videre det

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI 11. februar 2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over 30 land Stiftet i 2003 som særlovsselskap sammenslåing

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE FRA TRANSNOVA

SØKNAD OM STØTTE FRA TRANSNOVA SØKNAD OM STØTTE FRA TRANSNOVA Program Innsendt dato P6 2012 Støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler Firmanavn Organisasjonsnummer Beskrivelse av virksomhet Antall ansatte Omsetning

Detaljer

Markedsleder på ladestasjoner i Norge 2012 + 2013! Kilde: Elbilforeningen LADESTASJONER FOR ELBIL 2014

Markedsleder på ladestasjoner i Norge 2012 + 2013! Kilde: Elbilforeningen LADESTASJONER FOR ELBIL 2014 Markedsleder på ladestasjoner i Norge 2012 + 2013! Kilde: Elbilforeningen LADESTASJONER FOR ELBIL 2014 Ladestasjoner for Elbil Ladestasjon Elbil modell P100E Schuko GARO = markedsleder! Kilde: Elbilforeningen

Detaljer

Ladestasjoner for Elbil 2013

Ladestasjoner for Elbil 2013 Ladestasjon Elbil modell MVA 15 690 80 Ladestolpe 2 uttak på stolpe og R118 lås P100E 2S 15 690 81 Ladestolpe 4 uttak på stolpe og R118 lås P100E 4S Vår mest populære modell, med over 1200 solgt pr 2012!

Detaljer

2015-2016. Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil

2015-2016. Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil 2015-2016 Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil Enova SF 29.05.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1 Innledning... 1 2 Markedet for elbiler og ladestasjoner... 2 2.1 Markedet

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL NASJONAL STRATEGI OG FINANSIERINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR ELBILER

HØRINGSUTTALELSE TIL NASJONAL STRATEGI OG FINANSIERINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR ELBILER 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.05.2014 2014/2033-18132/2014 / N10 Saksbehandler: Hans Fløystad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget HØRINGSUTTALELSE TIL NASJONAL STRATEGI OG FINANSIERINGSPLAN FOR

Detaljer

Har elbilen kommet for å bli? Anita Svanes informasjonssjef Volkswagen

Har elbilen kommet for å bli? Anita Svanes informasjonssjef Volkswagen Har elbilen kommet for å bli? Anita Svanes informasjonssjef Volkswagen DIESELSAKEN www.189motor.no BILMARKEDET I NORGE 4 Totalmarked personbil Ledende på elbiler 21834 8824 elektriske Volkswagen (02/11)

Detaljer

Lyse AS. BIPV workshop 6.10.2015. Trond Thorbjørnsen FoU & Innovasjon Lyse AS

Lyse AS. BIPV workshop 6.10.2015. Trond Thorbjørnsen FoU & Innovasjon Lyse AS Lyse AS BIPV workshop 6.10.2015 Trond Thorbjørnsen FoU & Innovasjon Lyse AS Innhold Om Lyse Noen store utfordringer Vår løsning Demo Lyse Fremtiden Mikroprosjektet Smart Styring Lyse er et norsk industrikonsern

Detaljer

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m.

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Hans Skjelbred ETTERMARKEDSFORUM 2011 Laholmen hotell,strömstad 9. juni 2011 Innhold Hvem er jeg Om Transnova Mine erfaringer med el-bil El-biler som kommer. Eksempler

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

SLIK SETTER DU OPP EN LADESTASJON FOR ELBIL. Informasjon om leverandører av ladestasjoner og installasjon av ulike ladeløsninger

SLIK SETTER DU OPP EN LADESTASJON FOR ELBIL. Informasjon om leverandører av ladestasjoner og installasjon av ulike ladeløsninger SLIK SETTER DU OPP EN LADESTASJON FOR ELBIL Informasjon om leverandører av ladestasjoner og installasjon av ulike ladeløsninger INNHOLD Driftskostnader s. 3 Ulike ladeløsninger s. 4-7 Nissan-godkjente

Detaljer

«El 39» og erfaringar frå Hordaland

«El 39» og erfaringar frå Hordaland «El 39» og erfaringar frå Hordaland Infrastruktur for elbilar, Molde 25.10.2012 Per Svae Klima og naturressursseksjonen, Hordaland fylkeskommune Elbilar og lading Hordaland fase 1: Normallading: Omlag

Detaljer

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler (P6 2011).

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler (P6 2011). Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler (P6 2011). I forbindelse med at det nå kommer på markedet et bredt utvalg av elbiler som kan benytte hurtiglading, utlyser Transnova

Detaljer

Grønn Bil Norge. 200.000 ladbare biler i 2020

Grønn Bil Norge. 200.000 ladbare biler i 2020 Grønn Bil Norge 200.000 ladbare biler i 2020 Riktig klima for ladbare biler Elbiler i Norske papiraviser fra 1990 t.o.m 2. kvartal 2009 Elbiler er ikke noe nytt fenomen Kombinasjonen klimakrise og finanskrise

Detaljer

Intelligent hurtiglading for elektriske busser

Intelligent hurtiglading for elektriske busser Intelligent hurtiglading for elektriske busser Dialogkonferanse Brakar, Drammen, 15. mars 2016 Christian Jahr, Siemens AS En elbil var tidligere for spesielt interesserte Salg av nye elbiler i Norge 2010:

Detaljer

NTE Nett er det 7 største nettselskapet i landet. NTE har et km langt høy- og lavspenningsnett. Tilsvarer jordas diameter

NTE Nett er det 7 største nettselskapet i landet. NTE har et km langt høy- og lavspenningsnett. Tilsvarer jordas diameter NTE Nett er det 7 største nettselskapet i landet NTE har et 13 000km langt høy- og lavspenningsnett. Tilsvarer jordas diameter 99,99 % oppetid i nettet Resultat etter skatt 88 mill kr. Investering i 2010

Detaljer

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Saknr. 14/512-4 Saksbehandler: Rune Hoff Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet i Hedmark vedtar at inntil kr 2 millioner

Detaljer

Norsk elbilforening fremtidens ladesystemer

Norsk elbilforening fremtidens ladesystemer Norsk elbilforening fremtidens ladesystemer Tormod H. Bergheim Norsk elbilforening Kort om Norsk elbilforening 40.000 medlemmer 14 ansatte 10 lokalforeninger Feiret 20-årsjubileum www.elbil.no Eierseksjonsloven

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Offshore vind Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Klimaforpliktelsene en sterk pådriver i Europa og i Norge EUs fornybardirektiv og Klimaforlik i

Detaljer

Kundevennlige og fremtidsrettede løsninger i EL-bil markedet. Jan Haugen Ihle Country Manager Charge & Drive - Norway

Kundevennlige og fremtidsrettede løsninger i EL-bil markedet. Jan Haugen Ihle Country Manager Charge & Drive - Norway Kundevennlige og fremtidsrettede løsninger i EL-bil markedet Jan Haugen Ihle Country Manager Charge & Drive - Norway Kundevennlige og fremtidsrettede løsninger i EL-bil markedet 1. Fortum Charge & Drive

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utdrag fra planen for hurtiglading i Østfold, fra utredningen. Grønne er gjennomført. Røde er anbefalt videre utbygging.

SAKSFRAMLEGG. Utdrag fra planen for hurtiglading i Østfold, fra utredningen. Grønne er gjennomført. Røde er anbefalt videre utbygging. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Espen Jordet Arkiv: 651 Arkivsaksnr.: 12/3203 INFRASTRUKTUR FOR LADING - LADBAR MOTORVOGN Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rakkestad kommune stiller til rådighet inntil kr.

Detaljer

Smart straum. Samarbeid om teknologiløft på Vestlandet. 27.09.2013 Hans Terje Ylvisåker

Smart straum. Samarbeid om teknologiløft på Vestlandet. 27.09.2013 Hans Terje Ylvisåker Smart straum Samarbeid om teknologiløft på Vestlandet 27.09.2013 Hans Terje Ylvisåker Utgangspunktet: AMS Ein nasjonal dugnad for eit framtidsretta og bærekraftig straumnett Smart forbruk Smarte nett

Detaljer

Elektrifisering av transport: Hvilke forventninger har elbilistene til rask og effektiv lading? Christina Bu

Elektrifisering av transport: Hvilke forventninger har elbilistene til rask og effektiv lading? Christina Bu Elektrifisering av transport: Hvilke forventninger har elbilistene til rask og effektiv lading? Christina Bu Generalsekretær, Norsk elbilforening Om Elbilforeningen 30.000 medlemmer. 10 ansatte og frivillige

Detaljer

Eiermøte i Agder Energi

Eiermøte i Agder Energi Eiermøte i Agder Energi 26. september 2014 Styreleder Lars Erik Torjussen Perspektiver på bransjen Et hovedinntrykk fra gårsdagens konferanse, er dette: I et lengre perspektiv vil fornybar energi styrke

Detaljer

Eierskap til nettvirksomhet

Eierskap til nettvirksomhet Eierskap til nettvirksomhet Er det finansielt attraktivt? Ketil Grasto Røn, Hafslund ASA s.1 Endres i topp-/bunntekst Hvorfor eie nettvirksomhet? Kontroll og styring med viktig infrastruktur Arbeidsplasser

Detaljer

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2013.

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2013. Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2013. Transnova viderefører støtte til etablering av ladestasjoner for ladbare biler som kan lades ved hjelp av hurtiglading.

Detaljer

Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp?

Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Samferdselsdepartementet Postboks 8010 dep 0030 Oslo Vår dato: 1.9.2014 Deres dato: 30.05.2014 Deres ref: 14/107- Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Innledning ZERO

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

EB modellen. Runar Johnsen, EB Elbil. 9. September 2010

EB modellen. Runar Johnsen, EB Elbil. 9. September 2010 Etablering av ld ladepunkter EB modellen Runar Johnsen, EB Elbil 9. September 2010 t om EB roduksjon Infrastruktur Entreprenør Tjenester Vannkraft Vindkraft Kraftnett Fibernett Fjernvarme Entreprenørtjenester

Detaljer

BIDRAG TIL ETABLERING AV HURTIGLADER VED TERNINGEN ARENA I ELVERUM

BIDRAG TIL ETABLERING AV HURTIGLADER VED TERNINGEN ARENA I ELVERUM Saknr. 12/1190-3 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune sammen

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Miljøutvalet Møtestad: Rom 110 Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Miljøutvalet Møtestad: Rom 110 Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Møteinnkalling Utval: Miljøutvalet Møtestad: Rom 110 Fylkeshuset, Molde Dato: 07.11.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Kari Rundmo tlf. 712 58 705 el. kari.rundmo@mrfylke.no, som kallar

Detaljer

200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi?

200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! 200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020

Detaljer

Behov for styrket IKT-kompetanse i kraftbransjen

Behov for styrket IKT-kompetanse i kraftbransjen Behov for styrket IKT-kompetanse i kraftbransjen Smartgridsenterets fagdag NTNU, 14.april 2016 Heidi Kvalvåg Seksjonsleder Sluttbrukermarked Elmarkedstilsynet, NVE Et kraftmarked i endring Brukerne i sentrum

Detaljer

Løsninger og nytteverdi?

Løsninger og nytteverdi? 1 Løsninger og nytteverdi? Vi har ikke fasit på spørsmålene som stilles, men vi har i dag en løsning som fungerer godt for Hafslund Vi har gått en lang og brokete vei fram mot dagens organisering av nettvirksomheten

Detaljer

Fremtiden er elektrisk. Bergen 19.oktober 2009 Eva Solvi

Fremtiden er elektrisk. Bergen 19.oktober 2009 Eva Solvi Fremtiden er elektrisk Bergen 19.oktober 2009 Eva Solvi Vegtransporten er ansvarlig for en stor andel av klimautslippene Fra 1990 til 2005 økte CO2-utslippene fra vegtransporten med over 25 prosent Utslippene

Detaljer

Kraftleverandørenes og nettselskapenes nye roller sett i lys av sentral IKT - løsning. Arnstein Flaskerud 23. oktober 2012

Kraftleverandørenes og nettselskapenes nye roller sett i lys av sentral IKT - løsning. Arnstein Flaskerud 23. oktober 2012 Kraftleverandørenes og nettselskapenes nye roller sett i lys av sentral IKT - løsning Arnstein Flaskerud 23. oktober 2012 Vår visjon: For våre kunder blir strøm enklere Strømleverandøren i førersetet Tre

Detaljer

Innspill fra Norsk Elbilforening til EUs Clean Power for Transport Package

Innspill fra Norsk Elbilforening til EUs Clean Power for Transport Package Innspill fra Norsk Elbilforening til EUs Clean Power for Transport Package Norsk Elbilforening representer Norges stadig flere elbilister. I rundt 20 år har foreningen jobbet for å fremme energieffektive,

Detaljer

Ruter 2020: Ambisiøs satsing stort forretningspotensial? Frode Hvattum Strategisjef, Ruter AS

Ruter 2020: Ambisiøs satsing stort forretningspotensial? Frode Hvattum Strategisjef, Ruter AS Ruter 2020: Ambisiøs satsing stort forretningspotensial? Frode Hvattum Strategisjef, Ruter AS Ruter er den operative bestiller av kollektivtrafikken i hovedstadsregionen Kontrakter Samarbeidsavtale Infrastruktur

Detaljer

Nett - et sikkert og robust klimatiltak! Oluf Ulseth, adm. direktør Energi Norge

Nett - et sikkert og robust klimatiltak! Oluf Ulseth, adm. direktør Energi Norge Nett - et sikkert og robust klimatiltak! Oluf Ulseth, adm. direktør Energi Norge Hovedbudskap Utvikling av kraftnettet er nøkkelen for å nå klimamålene, sikre forsyningssikkerheten, og å bidra til grønn

Detaljer

OSLO KOMMUNE PRESENTASJON SKÅNE, 31. AUGUST 2016 STURE PORTVIK

OSLO KOMMUNE PRESENTASJON SKÅNE, 31. AUGUST 2016 STURE PORTVIK OSLO KOMMUNE PRESENTASJON SKÅNE, 31. AUGUST 2016 STURE PORTVIK BAKGRUNN - KLARE KLIMAMÅL 7 mill. mennesker dør hvert år i verden av luftforurensning i følge internasjonale helsemyndigheter WHO Til sammenligning-

Detaljer

Elbil, Telemark. Innspill til strategi for etablering av lade infrastruktur i Telemark

Elbil, Telemark. Innspill til strategi for etablering av lade infrastruktur i Telemark Elbil, Telemark Innspill til strategi for etablering av lade infrastruktur i Telemark 20.11.2013 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Status Telemark... 3 3 Oppbygging av ladeinfrastruktur... 5 3.1 Lokalisering av

Detaljer

I perioden fra 1995 til 2004, så ble utslippene av CO2 per km for personbiler redusert fra 193 g i snitt til 173 g.

I perioden fra 1995 til 2004, så ble utslippene av CO2 per km for personbiler redusert fra 193 g i snitt til 173 g. I perioden fra 1995 til 2004, så ble utslippene av CO2 per km for personbiler redusert fra 193 g i snitt til 173 g. I samme periode har trafikken økt med 21,4 prosent Forretningside` En tilbyder av effektive

Detaljer

Presentasjon for formannskapet i. Drammen Kommune. 21. november 2017

Presentasjon for formannskapet i. Drammen Kommune. 21. november 2017 Presentasjon for formannskapet i Drammen Kommune 21. november 2017 2 Agenda Innledning: Presentasjon av Glitre Energi AS Hovedtall for 2 kvartal 2017 Strategi og fokus i tiden fremover 3 Agenda Innledning:

Detaljer

Hydrogenstrategi 2014-25

Hydrogenstrategi 2014-25 Fylkesordfører Anette Solli, 14. oktober 2014 Hydrogenstrategi 2014-25 for Oslo og Akershus GO-tinget Ønsket resultat av strategien 10.000 hydrogenbiler i Oslo og Akershus i 2025 + 500 i nabofylkene 100

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE FRÅ SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE

SØKNAD OM STØTTE FRÅ SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM STØTTE FRÅ SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE Program Innsendt dato Støtte til etablering av hurtigladestasjonar for ladbare bilar Firmanamn Organisasjonsnummer Framstilling av verksemda Tall tilsette

Detaljer

NETTREGULERING I FRAMTIDENS KRAFTSYSTEM. Kristine Fiksen og Åsmund Jenssen, THEMA

NETTREGULERING I FRAMTIDENS KRAFTSYSTEM. Kristine Fiksen og Åsmund Jenssen, THEMA NETTREGULERING I FRAMTIDENS KRAFTSYSTEM Kristine Fiksen og Åsmund Jenssen, THEMA OM PROSJEKTET FRAMTIDENS NETTREGULERING DRIVKREFTER FOR ENDRING UTFALLSROM FOR FRAMTIDENS KRAFTSYSTEM FRAMTIDENS NETTREGULERING

Detaljer

The new electricity age

The new electricity age The new electricity age Teknologifestivalen i Nord-Norge 2010 Olav Rygvold 21.10.2010 Siemens 2009 Hva gjør vi i Siemens? Side 2 21.10.2010 The new electricity age Olav Rygvold Energiforsyning i fremtiden,

Detaljer

Markedsleder på ladestasjoner i Norge 2012-2013 - 2014! Kilde: Elbilforeningen LADESTASJONER FOR ELBIL 2015

Markedsleder på ladestasjoner i Norge 2012-2013 - 2014! Kilde: Elbilforeningen LADESTASJONER FOR ELBIL 2015 Markedsleder på ladestasjoner i Norge 2012-2013 - 2014! Kilde: Elbilforeningen LADESTASJONER FOR ELIL 2015 Hjemmeladere GHL Tekniske data: Standarder/direktiv: IEC 61851-1, 61851-22 og IEC TS 61439-7 Montering:

Detaljer

NHO 11.06.2015 Status for drift av EL-Busser. Kjetil Førsvoll Boreal Transport Norge

NHO 11.06.2015 Status for drift av EL-Busser. Kjetil Førsvoll Boreal Transport Norge NHO 11.06.2015 Status for drift av EL-Busser Kjetil Førsvoll Boreal Transport Norge Elektrifisering av rutetrafikken Ingen incentiver for å benytte elbuss i stedet for diesel/gass. Lange kontrakter med

Detaljer

SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET?

SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET? Green Energy Day, Bergen 28. september 2017 SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET? Kristine Fiksen, THEMA MÅL FOR ENERGISYSTEMET : «..SIKRE EN EFFEKTIV, ROBUST

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Treffpunkt Kviven 2010. Pure Urban

Treffpunkt Kviven 2010. Pure Urban Treffpunkt Kviven 2010 Pure Urban Innhold 1. Bakgrunn Autogruppen Elbil Norge / Buddy 2. Status elbil i Norge i dag 3.Utfordringer for elektriske kjøretøy i Norge 4. Hvordan takle utfordringene Autogruppen

Detaljer

Kan innføringen av AMS skape nye forretningsmuligheter for energiselskapene? Anna Silje O. Andersen Forretningsutvikler BKK as

Kan innføringen av AMS skape nye forretningsmuligheter for energiselskapene? Anna Silje O. Andersen Forretningsutvikler BKK as Kan innføringen av AMS skape nye forretningsmuligheter for energiselskapene? Anna Silje O. Andersen Forretningsutvikler BKK as 0 Agenda 1. Kort introduksjon av BKK og vårt AMS prosjekt 2. Kan AMS-utrullingen

Detaljer

i Østfold 3. Bakgrunn... 3... 4

i Østfold 3. Bakgrunn... 3... 4 Utlysning av tilsagn til hurtigladere i Østfold Marker kommune Fredrikstad kommune Rakkestad kommune Innholdsfortegnelse 1. Formål......... 2 2. Prosess... 2 3. Bakgrunn... 3 4. Hva lyses ut...... 4 5.

Detaljer

Grønn vekst. Konferanse om energiøkonomisering Longyearbyen 03.12. www.innovasjonnorge.no

Grønn vekst. Konferanse om energiøkonomisering Longyearbyen 03.12. www.innovasjonnorge.no Grønn vekst Konferanse om energiøkonomisering Longyearbyen 03.12. www.innovasjonnorge.no Om oss Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet

Detaljer

SLIK SETTER DU OPP EN LADESTASJON FOR ELBIL Informasjon om leverandører av ladestasjoner og installasjon av ulike ladeløsninger

SLIK SETTER DU OPP EN LADESTASJON FOR ELBIL Informasjon om leverandører av ladestasjoner og installasjon av ulike ladeløsninger SLIK SETTER DU OPP EN LADESTASJON FOR ELBIL Informasjon om leverandører av ladestasjoner og installasjon av ulike ladeløsninger INNHOLD Driftskostnader s. 3 Ulike ladeløsninger s. 4-7 Nissan-godkjente

Detaljer

VEKST MED REN ENERGI - TIL HAVS KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN LERCHENDAL-KONFERANSEN, 13. JANUAR 2010

VEKST MED REN ENERGI - TIL HAVS KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN LERCHENDAL-KONFERANSEN, 13. JANUAR 2010 VEKST MED REN ENERGI - TIL HAVS KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN LERCHENDAL-KONFERANSEN, 13. JANUAR 2010 NORGES UTGANGSPUNKT Naturgitte fortrinn i form av store vann-, vind-, og havenergiressurser Industrielle

Detaljer

Elbiler tekniske løsninger og ladesystemer

Elbiler tekniske løsninger og ladesystemer Næringspolitisk verksted 06.11.2008 Elbiler tekniske løsninger og ladesystemer Egil Mollestad CTO Think Global as Page 1 17 år med El-bil erfaring Page 2 TH!NK city spesifikasjoner Antall seter 2 (opsjon

Detaljer

ENERGIX Batteri. Andreas Bratland

ENERGIX Batteri. Andreas Bratland ENERGIX 2013-2022 Batteri Andreas Bratland ENERGIX skal utvikle ny kunnskap og løsninger for: Energipolitikk, -økonomi og samfunn Fornybar energi Vann Vind og hav Sol Bio Energisystemet Integrasjon Balansetjenester

Detaljer

Lading for en elektrisk framtid!

Lading for en elektrisk framtid! Lading for en elektrisk framtid! Polyteknisk Forening Johan Chr. Hovland, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Hafslund AS 1 Norge har og vil ha nok elektrisitet Med 200 000 ladbare biler i 2020,

Detaljer

Ladeinfrastrukturens betydning for elbilistene

Ladeinfrastrukturens betydning for elbilistene Ladeinfrastrukturens betydning for elbilistene Polyteknisk Forening, 24.november 2011 Benjamin Myklebust, teknologisk rådgiver transport, ZERO Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL, Norsk Elbilforening

Detaljer

Klimavennlig kollektivtransport: Ruters plan for Oslo og Akershus

Klimavennlig kollektivtransport: Ruters plan for Oslo og Akershus Klimavennlig kollektivtransport: Ruters plan for Oslo og Akershus Oppland fylkeskommune, Konferanse Strategisk kollektivplan 2. juni 2016 Pernille Aga, prosjektleder Fossilfri 2020, Ruter Ruter bestiller

Detaljer