Utfylling av søknadsskjema for P6 2014, tilskudd til etablering av ladestasjoner for ladbare biler.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfylling av søknadsskjema for P6 2014, tilskudd til etablering av ladestasjoner for ladbare biler."

Transkript

1 Utfylling av søknadsskjema for P6 2014, tilskudd til etablering av ladestasjoner for ladbare biler. Søknadsskjemaet skal brukes av alle som søker om støtte fra dette programmet. Det består av 7 punkter hvor utfylling er bestemt av type tiltak det søkes om støtte til. Det brukes ett skjema pr. lokasjon. Programmet er innrettet for å støtte tiltakene beskrevet nedenfor. Etablering av ny ladestasjon. Ved nyetableringer skal ladestasjonen ha tilgang til minimum standardene CHAdeMO, CCS og Mode 3 Type 2. For etablering i korridorer kreves minimum 2 uttak av hver standard. Utfylling av alle punktene, unntatt punkt 3. Standardsupplering på allerede etablerte ladestasjoner som tidligere er støttet av Transnova. Dette skal bidra til at Combined Charging System (CCS) gjøres tilgjengelig i tillegg til allerede etablert CHAdeMO-standard. Utfylling av alle punktene, unntatt punkt 2. Kapasitetsøkning på etablerte lokasjoner. Utfylling av alle punktene, unntatt punkt 2. 1

2 Søknad om støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune (kun en lokasjon pr. søknadsskjema) Program Innsendt dato P Støtte til etablering av infrastruktur for ladbare biler 1. Fellesdel fylles ut uansett type tiltak Firmanavn Organisasjonsnummer Beskrivelse av virksomhet Antall ansatte Omsetning i siste årsregnskap Postadresse Postnummer Poststed Besøksadresse Navn administrativ ansvarlig Telefonnummer E-postadresse Navn prosjektleder E-postadresse Telefonnummer SØKER OG KONTAKTINFORMASJON Type tiltak (sett kryss) GRUNNLEGGENDE FAKTA OM PROSJEKTET Ny ladestasjon Standardsupplering Kapasitetsøkning Samlokalisering Tesla Lokalisering ladestasjon (adresse) Koordinater (Bruk for eksempel gulesider.no/kart, høyreklikk og velg GPS-koordinater.) Dato for avtale-inngåelse med grunneier/rettighetshaver (nyetablering, utvidelse) Starttidspunkt Ferdigstillelsesdato Dato for fakturering og dokumentasjon til oss Grunneier Eier av ladepunktet Driftsansvarlig for 2

3 ladepunktet 2. Etablering av ny ladestasjon Kort beskrivelse av arealet hvor laderen plasseres Antall plasser avsatt for biler som kan lade Beskrivelse av trafikkmønster, kundepotensial og eventuelt andre tilbud fasiliteter i umiddelbar nærhet for kundene mens de lader Hvordan vil ladepunkt være beskyttet mot vær og vind? Beskyttelse mot påkjørsel Temperaturområde hvor laderen vil være operativ Drift og overvåking av ladestasjonen beskriv hvem og hvordan. Oppgi også maksimal nedetid og innsatstid ved feil Tilgangsløsning og interoperabilitet for ladepunkt Beskrivelse av betalingsordning og prisprofil Beskrivelse av ladestasjonen Beskrivelse av lader(e) som planlegges montert (antall punkt, effekt, ladestandard og fabrikant) Ladeløsning(er) - Vekselstrøm - Likestrøm - Kombinasjon Type strømnett tilgjengelig Total effekt tilgjengelig på lokasjonen (i kw) Avgitt effekt for hvert ladeuttak Eventuell effektdeling og/eller batteribuffer Muligheter for effektutvidelse (hvis oppgraderinger er nødvendig for fremtidig Tekniske opplysninger om ladepunkt, installasjon og kapasitet 3

4 effektutvidelse, oppgi tiltak og anslå kostnader) Hvordan ivareta sikkerhet for anlegget 3. Oppgradering av eksisterende lokasjoner gjennom standardsupplering og/eller kapasitetsøkning Opplysningene gis som supplering til det som allerede finnes av installasjoner og tilbud på disse lokasjonene. Operatør forutsettes å ivareta forutsetninger som allerede er beskrevet gjennom tidligere avtaleforhold. Beskrivelse av dagens ladetilbud (antall punkt, effekt, ladestandard og fabrikant) Planlagt utvidelse mht. standard og/eller kapasitet Ladeløsning(er) - Vekselstrøm - Likestrøm - Kombinasjon Beskrivelse av lader(e) som planlegges montert (antall punkt, effekt, ladestandard og fabrikant) Type strømnett tilgjengelig Total effekt tilgjengelig på lokasjonen (i kw) Avgitt effekt til lading for hvert ladeuttak Behov for eventuell oppgradering av trafo Planlegges effektdeling og/eller batteribuffer? Antall elbiler som kan lade samtidig før og etter oppgradering Antall plasser avsatt for biler som kan lade etter oppgradering Begrunnelse for tiltaket (trafikkmønster, kundepotensial og dokumentasjon av ladeetterspørsel) Hvordan ivareta sikkerhet for anlegget Tekniske opplysninger om ladepunkt, installasjon og kapasitet 4

5 4. Krav som må bekreftes for begge typer tiltak Laderen vil kommunisere av tilgjengelighetsdata til NOBIL i henhold til NOBILs krav Betaling vil tas snarest etter etablering og senest innen 1 måned etter idriftsetting Sett kryss for bekreftelse 5. Økonomi og organisering av prosjektet. Økonomiske og forretningsmessige forhold omkring etableringen Vurdering av bedriftsøkonomisk lønnsomhet og risiko ( kort- og langsiktig perspektiv) Markedsføring av tilbudet Nødvendigheten av støtten fra Møre og Romsdal fylkeskommune (beskriv hvorfor prosjektet ikke ville blitt gjennomført uten støtte fra fylkeskommunen) Milepæler i prosjektet Opplysninger til bruk i investeringsanalyse (oppgis evt i eget vedlegg, nevn i så fall dette nedenfor) For de tre første årene etter idriftsettelse av tiltaket bes det oppgitt følgende Energipris (strøm, nettleie og eventuelle avgifter ) Vedlikeholdskostnader (ekstrakostnader til drift og vedlikehold som følge av merinvesteringen). Forventede inntekter SAMARBEIDSPARTNERE Firma Kontaktperson Rolle Organisasjonsnr. 5

6 PROSJEKTKOSTNADER Kostnader Egeninnsats/ Personal kostnader Innkjøp/leie av tjenester Investeringer/leie av materiell og utstyr - Ladepunkt - Skilting og oppmerking - Beskyttelse mot vær og vind Kostnader framføring av strøm Andre driftskostnader, f.eks. reiser og møter Totale kostnader FINANSIERINGSPLAN Egenfinansiering Egenkapital Egeninnsats i kroner (timesats* x timer synliggjøres) Sum egenfinansiering Ekstern finansiering Støtte fra Transnova Annen offentlig støtte Annen finansiering (fra hvem) Sum ekstern finansiering Sum total finansiering Kontonummer for utbetaling støtte *timesats beregnes som 1,2 promille av årslønn, maksimalt 1100 kroner per time. 1. Bekreftelse Vi bekrefter hermed at vårt omsøkte tiltak tilfredsstiller kriteriene satt i Transnovas utlysning P Støtte til etablering av ladestasjoner for ladbare biler (skrives ut, signeres og scannes inn som vedlegg) 6

7 7.Vedlegg til søknaden Obligatoriske vedlegg til søknaden (ut over angitt i programutlysningen). Budsjett-, kostnads- og finansieringsplan Framdrifts-/aktivitetsplan Bilde av stedet ladestasjonen skal etableres og innplassering av lader(e) Kart som viser plassering i forhold til trafikkårer, gjerne med trafikktall Kart over ex-soner, hvis hurtigladestasjonen er i et område med eksplosjonsfare Oversikt som viser at anlegget tilfredsstiller tekniske krav i utlysningen Uttalelse fra nettselskapet om fremføringskapasitet og ledig kapasitet i området, eventuelt uttalelse fra anleggseier på større industriområder Signert bekreftelse på at man tilfredsstiller kravene satt i utlysningen Vedl.nr. Andre vedlegg eller tilleggsopplysninger, som er egnet å gi en bedre forståelse av etableringen og bruken av den, vurderes av søker etter behov. Ferdig utfylt søknad sendes til : Oppgi følgende i emnefeltet: Søknad om hurtiglader 7