Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2012, løpende søknadsprosess

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2012, løpende søknadsprosess"

Transkript

1 Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2012, løpende søknadsprosess Transnova viderefører med dette sitt program for støtte til etablering av ladestasjoner hvor ladbare biler kan lades ved hjelp av hurtiglading. I tillegg introduseres semihurtiglading som en del av støtteprogrammet. Søknader mottas og behandles fortløpende hvor det gjøres prioriteringer med bakgrunn i forutsetninger og kriteriene angitt i dette programmet. Avsatte midler i denne utlysningen er ca 3 millioner NOK. Maksimal støtte som kan gis, avhenger av type ladeløsning som velges, men vil uansett være begrenset oppad til 45 % av etableringskostnadene. Mål for etablering av infrastruktur for hurtig- og semihurtiglading. Hovedmålet er at ordningen skal sikre brukere av ladbare biler forutsigbarhet for lading på strategiske steder i prioriterte korridorer og områder. Ladestasjoner skal etableres gjennom bærekraftige forretningsmodeller og de skal sikre gode opplevelser for brukerne. Ordningen skal også sikre innsamling av kunnskap om bruken av slike ladepunkt fra de som mottar støtte. Denne kunnskapen skal deles med Transnova ved behov. Målsetting med ordningen: At elbil gjøres til et attraktivt bilalternativ Økt rekkevidde ved kjøring på strøm for ladbare biler i byregioner og langs definerte transportkorridorer Sikkerhet og tilgjengelighet for brukerne Elbilene som så langt er lansert på det norske markedet, hurtiglades ved hjelp av likestrøm (DC) basert på løsningen CHAdeMO. Nye bilmodeller vil kreve andre tilkoblingsløsninger og -standarder, herunder hurtiglading ved bruk av vekselstrøm (AC). Transnova ønsker å bidra til en ladeinfrastruktur som i størst mulig grad tilpasses denne utviklingen for å sikre målsettingene om elektrifisering av vegtransporten. Dette innebærer et balansert tilbud som har tilstrekkelig driftssikkerhet og ivaretar både eksisterende og nye ladeløsninger, herunder løsninger for semihurtig lading. Definisjoner som brukes i denne utlysningen. Hurtiglading: Lading med teoretisk maksimal ladeeffekt på minimum 50 kw fra likestrømslader (CHAdeMO) eller vekselstrømstilkobling som gir minimum 43 kw. Semihurtiglading: Lading med ladeeffekt minimum 20 kw, uavhengig av type strøm (AC eller DC). Ladepunkt er en teknisk installasjon hvor elbiler parkert på spesielle oppstillingsplasser kan tilkobles for hurtig eller semihurtig lading av batteri til framdrift. Plassene skal tydelig merkes for å vise hvilken funksjon de har. Ladestasjon er et anlegg med ett eller flere punkt for hurtig- eller semihurtiglading som betjener brukere av ladbare biler på en slik måte at tekniske og sikkerhetsmessige forutsetninger blir ivaretatt på en god måte og i henhold til gjeldende bestemmelser for elsikkerhet. 1

2 Hvem ordningen retter seg mot Transnova vil gjennom sin støtte stimulere til at næringslivsaktører etablerer og står som drivere av ladestasjoner. Det vektlegges at aktørene kan tilby attraktive løsninger for brukerne gjennom samarbeid med eiendomsforvaltere, handels- og servicevirksomheter og/eller nettselskaper. En viktig forutsetning for støtte vil være synliggjøring av gode forretningskonsepter. Aktuelle steder og virksomheter kan være bensinstasjoner, serviceanlegg, kjøpesenter og serveringssteder langs veg, på sentralt plasserte parkeringsplasser, på ulike terminalområder med mer. Hovedregelen for støtte vil være at stedet har et trafikkmønster som gjør det naturlig og/eller har et stort potensial gjennom å tilby lading til elbilbrukere. Slik lading forutsettes å være allment tilgjengelig. Privatpersoner omfattes ikke av ordningen. Prioriteringer. Transnova har så langt støttet utbygging av hurtigladeinfrastruktur basert på klynger i og omkring byer og store tettsteder. Videre er det lagt til grunn at disse skal inngå i korridorer med mulighet for lading og kjøring over lengre strekninger. Så langt har dette vært en pilotetablering hvor det fortsatt er «hull» i dekningen på flere sentrale strekninger. Denne utlysningen vil prioritere støtte til korridorer hvor det kan dokumenteres underdekning eller manglende hurtigladere ut fra et brukerbehov. Spesifikt i denne utlysningen etterlyser vi følgende: Etableringer som gir en tilfredsstillende dekning av ladestasjoner på strekningene o E18 Drammen Arendal. o E39 Kristiansand - Stavanger Etableringer som kompletterer eller utvider andre korridorer eller regionale infrastruktursatsinger Etablering av ladestasjoner hvor nye ladeløsninger implementeres og/eller forberedes, alternativt gjøres tilgjengelig på allerede etablerte lokasjoner. Tiltak som bidrar til større driftssikkerhet og forutsigbarhet i etablerte korridorer Aktører som ønsker å prøve ut bruken av semihurtiglading på steder hvor dette kan være et reelt alternativ. Lokasjoner og løsninger vil prioriteres ut fra søkernes mulighet til å oppfylle forutsetningene nevnt ovenfor. Det vil gjøres helhetlige vurderinger av infrastrukturen i de aktuelle områdene og hvordan de oppfyller anbefalingene gitt i strategiene Transnova har fått utarbeidet for utplassering av hurtigladere (Del 1) og forretningsmodeller for etablering av hurtigladestasjoner (Del 2) (se Søknader om nyetableringer i byområder hvor det allerede er etablert hurtigladetilbud, vil ikke bli prioritert. Unntak kan gjøres dersom det kan dokumenteres stor nytte for spesielle brukergrupper eller typer av nyttetransport som 2

3 på denne måten kan benytte helelektriske biler til erstatning for biler basert på fossilt drivstoff. Krav til plassering Der ladepunkt etableres må det være avsatt egnet plass for oppstilling av kjøretøy mens lading pågår. Ladestasjon skal trafikkmessig ikke være til hinder eller fare for annen trafikk og kunne overvåkes når den er i drift. Avstand fra nærmeste veg skal være stor nok til at man unngår vannsprut eller annen miljøpåvirkning fra passerende trafikk, eller være tilstrekkelig skjermet mot dette. Som utgangspunkt skal det foreligge intensjonsavtale med aktuell(e) grunneier(e) ved innsending av søknaden. Dersom dette ikke er avklart, må det angis i framdriftsplanen når slik avtale vil være på plass. Ved etablering på bensinstasjoner, i nærheten av gasstanker eller andre anlegg hvor det er aktuelt, må søker dokumentere sikkerhet i forhold til brann og eksplosjon ved å framlegge kart over EX-soner. Utbygger må også ta stilling til om særskilt risikovurdering utover EX-soner er nødvendig. Ladestasjoner skal ivareta tekniske og sikkerhetsmessige betingelser gitt av produsent og aktuelle myndigheter. Installasjoner skal være beskyttet mot påkjørsel og påvirkning fra regn og snø, samt kunne benyttes innenfor de temperaturforhold som er på stedet. Det gis ikke støtte til etablering av ladestasjoner i lukkede parkeringsanlegg under bakkenivå. I egne parkeringshus med parkeringsplan over bakkenivå, kan det vurderes etableringer dersom disse kan godkjennes i henhold til DSB/lokalt brannvesen sine anbefalinger. Finansiering og støtteandel Støtte til etablering av ladeinfrastruktur har som forutsetning at det ut fra allmenne hensyn etableres en infrastruktur av hurtigladestasjoner og hvor private aktører primært står for etablering og drift. Man omfattes da ikke av reglene for statstøtte, men dekkes av EØS-avtalens art. 59 annet ledd (og forskrifter fastsatt med hjemmel i denne bestemmelsen). All støtte fra Transnova forutsettes å være utløsende, uavhengig av hvilken støtteordning som gjelder for prosjektet eller etableringen. Transnova kan støtte inntil 45 % av etableringskostnadene. Begrensing oppad er NOK for det første ladepunktet for hurtiglading som etableres på en hurtigladestasjon. Deretter gis inntil NOK for hvert punkt utover dette. For ladepunkt beregnet for semihurtiglading, begrenses beløpet oppad til NOK pr. punkt. Kostnadselementer som kan inngå i støttegrunnlaget er prosjekteringskostnader, kjøp og montering av utstyr til ladepunkt, nødvendig kabelframføring fra nærmeste trafo, skilting og oppmerking, samt nødvendig beskyttelse mot vær og vind. Tilskudd kan ikke gis for dekning av driftskostnader. 3

4 Tekniske krav Ladepunkt som støttes i denne utlysningen, skal tilfredsstille løsninger basert på 3-fase vekselstrøm- eller likestrømsystemer (AC/DC) og oppfylle definisjoner angitt innledningsvis. Ladeløsning/-standard må spesielt omtales i søknaden. Dette innebærer i praksis å beskrive type(r) av tilkoblingskontakter, ladeeffekt og type strøm (AC og/eller DC). Ladepunkt skal teknisk og bruksmessig være tilpasset det miljøet hvor de plasseres og ha nødvendig beskyttelse mot lynnedslag. Ladepunkt for 3-fase vekselstrøm må være basert på IEC Ed.2.0 ( ). Et likestrømssystem må være basert på CHAdeMO med protokoll 1.0 eller nyere. Skal flere kunne lade samtidig på samme lokasjon, må det dokumenteres tilstrekkelig kapasitet i nærmeste nettstasjon. Ladestasjonen må ha tilstrekkelig effekttilgang slik at forutsatt, maksimal ladeeffekt kan leveres for samtidig lading med både DC og AC. Alternativt kan det aksepteres en effektdeling når flere punkt er i bruk samtidig. Utbygger må gjerne forberede for ekstra kabel og effekt ved å legge trekkrør med tilstrekkelig dimensjon. Ladestasjoner forutsettes etablert innenfor gjeldende regelverk for elektriske lavspenningsanlegg og elektrisk utstyr. Den skal oppfylle krav som gjelder for elektromagnetisk støy (EMC). Installasjon og tilkobling må foretas i samarbeid med registrert elektrofirma. Elanlegg skal dokumenteres av utførende elektrofirma og lokalt nettselskap mht effekt som kan leveres. Selve ladepunktet forutsettes å ha de sikkerhetssystemene som kreves for installasjonen, enten det baseres på vekselstrøm eller likestrøm. I dette inngår nødvendige alarmer og/eller utkoblingsfunksjoner ved hærverk og feiltilstander. Som sikkerhet i forhold til driftsstans, skal ladestasjonen ha tilgang til minst ett uttak mode 3 for normallading. Alle ladepunkt skal kommunisere tilgjengelighetsdata opp mot etablert database for ladepunkt i Norge (Nobil) fra det tidspunkt ladepunkt blir satt i drift. Informasjonen skal være i sanntid. Det forutsettes brukerbetaling og at det etableres betalingsløsninger for lading seinest 6 måneder etter ferdigstillelse. Utbygger kan selv bestemme betalings- og/eller tilgangsløsninger. Løsninger som sikrer interoperabilitet vil blir prioritert av Transnova. Uansett skal det være en mulighet som sikrer at alle brukere har tilgang til å lade på alle ladepunktene ved ladestasjonen, uavhengig av avtaleforhold med operatør. Tekniske forutsetninger og anbefalinger Normalt forutsetter et hurtigladepunkt tilgang til et TN-nett som kan levere ca. 80A og 400 VAC til hvert ladepunkt, men kan også tilpasses i forhold til 230 V IT-nett. Installasjoner for semihurtiglading som pr. i dag leveres, har spesifikasjoner som krever tilkobling til TN-nett. Tilgang til 400 V TN-nett kan være en kritisk faktor i forbindelse med etablering av hurtig- eller semihurtiglading da distribusjonsnettet i Norge generelt er basert på IT- 4

5 nett (230 VAC). TN-nett (400VAC/230VAC) er bare benyttet på Sørvestlandet, i nye bolig-/hytteområder og i nyere industriområder nær de store byene. Det kreves derfor at man dokumenterer hvordan leveranse av elektrisk kraft vil løses, type elnett som er tilgjengelig og at dette synliggjøres i søknaden med dokumentasjon fra lokalt nettselskap. Dokumentasjon av kundegrunnlag Hovedhensikten med støtteordningen er å bygge en fungerende, allment tilgjengelig infrastruktur for hurtig- og semihurtiglading i Norge. Det er derfor en forutsetning for støtte at det kan synliggjøres nytte og hvilket bruksomfang som forventes av ladestasjonen som etableres. Dette kan være opplysninger om trafikkforhold og antall biler som kan benytte systemet i den eksisterende elbilpark i nærområdet og i landsdelen. Trafikktall kan fås ved henvendelse til Statens vegvesen. Oversikt over antall elbiler i et område kan for eksempel finnes på Krav til drift og oppfølging Ladepunkt overfører store effekter med høy spenning (opptil 700 VDC) til kjøretøyet som lades. Eventuelle feil eller manglende vedlikehold kan medføre varmgang og/eller fare for elektrisk sjokk. Ladestasjoner må derfor etableres og driftes på en slik måte at man unngår feil bruk og/eller at feiltilstander kan oppstå med fare for liv, helse og materielle verdier. Det forutsettes at internkontroll og driftsoppfølging ivaretas og dokumenteres av kompetent personell med formell kompetanse. Søker må oppgi hvordan anlegget skal driftes og overvåkes, herunder hvem som står som eier og hvordan drifts- og vedlikeholdsansvaret blir ivaretatt. Driftskvalitet vil inngå som et av kriteriene for tildeling av støtte og det må beskrives maksimal nedetid som tillates for anlegget, samt innsatstiden for feilretting. Ladepunkt som etableres med støtte fra Transnova, forutsettes å være i drift og i samsvar med forutsetningene i utlysningen i minst 2 år etter driftsstart. Dersom avvikling skjer før denne tiden, eller ladepunkt ikke drives som forutsatt i utlysningen, kan Transnova kreve hele eller deler av tilskuddsbeløpet tilbakebetalt. Betaling av strøm på ladestasjoner Energilovforskriften regulerer vilkårene for omsetning av elektrisk energi, jfr. kapittel 4, 4-2. Dersom en skal ha en fortjeneste på salget, kreves det omsetningskonsesjon. Dette er noe som samtlige nettselskaper og energileverandører innehar. Kravet om konsesjon gjelder ikke dersom en kun tar betalt for å dekke egne kostnader. Søknadsbehandling Søknader kan sendes inn fortløpende, men det vil ikke være tildeling av støtte basert på prinsippet «først-til-mølla». Etableringene vil i størst mulig grad vurderes ut fra hensynet til forbedringer og utvidelser av eksisterende korridorer. Introduksjonen av semihurtiglading gjøres for å skaffe erfaringer med bruk av denne type lading, herunder å finne hvilke lokasjoner og bruksmønster som er mest optimalt. 5

6 Ved vurdering av søknadene, vil det vektlegges at man ivaretar forutsetningene i denne utlysningen. Videre vil søknader vurderes i forhold til hverandre når det gjelder etableringer i et område/region, hvor det vektlegges tilgjengelige fasiliteter og egenskaper ved etableringen, samt søkers gjennomføringsevne. Eventuelle søkere som ønsker å etablere ladestasjoner på flere steder, må synliggjøre dette i søknaden. Gode samarbeidsprosjekt som involverer lokale aktører og bidrar til attraktive løsninger, anses som en fordel. Dette kan være gjennom avtaler for lokalisering og samarbeid av teknisk, operativt og økonomisk art. Det forutsettes at søkere gjør seg kjent med hvilke etableringer som finnes eller vil komme i sitt område før man setter i gang søknadsprosessen. Oppdatert oversikt over hurtigladestasjoner i Norge finnes på Norsk Elbilforening sitt Hurtigladekart. Til hjelp og veiledning anbefales også strategiene som Transnova har fått utarbeidet som kriteriesett, samt alternativer for drifts og forretningsmodeller. Søknad og etablering Transnova vil motta søknader fortløpende og vil kunngjøre på vår hjemmeside når vi eventuelt stopper mottak av søknader basert på denne utlysningsrunden. Søknad sendes elektronisk på eget søknadsskjema (se Det må vedlegges tilleggsdokumentasjon som kreves. Manglende vedlegg av teknisk og sikkerhetsmessig dokumentasjon, vil medføre at søknader ikke blir behandlet. For søknader som innvilges, blir det gitt tilsagn om støtte. Det er ønskelig at etableringer kommer i gang så raskt som mulig og søkere må derfor angi en forpliktende aktivitets- og framdriftsplan. Frist for ferdigstillelse er 6 måneder etter undertegnet avtale med grunneier eller rettighetshaver. Utbetaling av støtte skjer til søker på bakgrunn av faktura til oss basert på dokumenterte kostnader og godkjent egenerklæring for etableringen. Dersom det er mangler eller feil knyttet til etableringen og/eller forutsetningene for drift, kan hele eller deler av tilsagnsbeløpet holdes tilbake. Kontrakt med søker blir skrevet etter at tilsagn er gitt. I kontrakten kan det inntas strengere tekniske og bruksmessige krav enn det som er gitt i utlysningen dersom dette i mellomtiden bestemmes av fagmyndigheter som regulerer bruk og plassering av hurtigladere. Kontaktpersoner: Spørsmål om programmet kan rettes til følgende prosjektmedarbeidere i Transnova: Asbjørn Johnsen, tlf , e-post eller Petter R. Øyn, tlf , e-post Medarbeidere i Transnova kan også nås på , e-post 6

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler P6-2011/2

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler P6-2011/2 Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler P6-2011/2 Et stort antall elbiler med mulighet for hurtiglading er solgt det siste halve året, og flere kjente merker er snart klare

Detaljer

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2013.

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2013. Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2013. Transnova viderefører støtte til etablering av ladestasjoner for ladbare biler som kan lades ved hjelp av hurtiglading.

Detaljer

Støtte for etablering av hurtigladestasjoner. 24.03.2011 Asbjørn Johnsen

Støtte for etablering av hurtigladestasjoner. 24.03.2011 Asbjørn Johnsen Støtte for etablering av hurtigladestasjoner 24.03.2011 Asbjørn Johnsen Mål for programmet Elbil skal gjøres til et attraktivt bilalternativ over hele landet Øket rekkevidde for elbiler i byområder og

Detaljer

Utfylling av søknadsskjema for P6 2014, tilskudd til etablering av ladestasjoner for ladbare biler.

Utfylling av søknadsskjema for P6 2014, tilskudd til etablering av ladestasjoner for ladbare biler. Utfylling av søknadsskjema for P6 2014, tilskudd til etablering av ladestasjoner for ladbare biler. Søknadsskjemaet skal brukes av alle som søker om støtte fra dette programmet. Det består av 7 punkter

Detaljer

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski Vedtatt av kommunestyret 18. juni 2014 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Tidshorisont 3 1.3 Forankring 4 1.4 Status i Ski 4 2 Lading og

Detaljer

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur. Oppfølging av Klima- og energiplanen

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur. Oppfølging av Klima- og energiplanen Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur Oppfølging av Klima- og energiplanen Innhold 1 Innledning 1.1 Formål s. 3 1.2 Strategiens hovedgrep s. 3 1.3 Strategiens tidshorisont s. 3 1.3 Forankring

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lading og ladepunkter... 6 3. Kommunale bygg, kjøretøy og anlegg... 13 4. Organisering og økonomi...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lading og ladepunkter... 6 3. Kommunale bygg, kjøretøy og anlegg... 13 4. Organisering og økonomi... Vedtatt 22.05.14 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Strategiens tidshorisont... 3 1.3 Forankring... 3 1.4 Status i Sarpsborg... 4 2. Lading og ladepunkter... 6 2.1 Ladebehov og

Detaljer

Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler

Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler Norsk forening www.elbil.no Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Vår dato: 2.6.2014 Vår ref: SS/CB Deres dato: 14.4.2014 Deres ref: 13/1689 Høring: Transnovas forslag til nasjonal strategi

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE FRA TRANSNOVA

SØKNAD OM STØTTE FRA TRANSNOVA SØKNAD OM STØTTE FRA TRANSNOVA Program Innsendt dato P6 2012 Støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler Firmanavn Organisasjonsnummer Beskrivelse av virksomhet Antall ansatte Omsetning

Detaljer

Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge

Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge Om framveksten av hurtigladetjenester for elbiler Asbjørn Johnsen Masteroppgave i tverrfaglige kulturstudier, med spesialisering i studier av teknologi,

Detaljer

Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for

Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for Forslag til Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for transnova.no 2 Forord Transnova ble i sitt tildelingsbrev for 2014 fra Samferdselsdepartementet bedt om å lage et innspill til en

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 4 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 3 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

2015-2016. Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil

2015-2016. Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil 2015-2016 Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil Enova SF 29.05.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1 Innledning... 1 2 Markedet for elbiler og ladestasjoner... 2 2.1 Markedet

Detaljer

MØTEINNKALLING Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 27.02.2013 Tid: 10:00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Tittel 14/13 13/376 GODKJENNING AV PROTOKOLL 6/13 12/3195 SØKNAD OM FRADELING AV TOMT - 235/1

Detaljer

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Forord Fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, og Østfold har inngått et samarbeid om gjennomføring av felles planlegging

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 2 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

Tilskuddsordning ladestasjon Overhalla kommune.

Tilskuddsordning ladestasjon Overhalla kommune. Tilskuddsordning ladestasjon Overhalla kommune. 1. Bakgrunn Overhalla kommune har som målsetning å legge til rette for bruk av ladbare biler, både rene elbiler og plug-in hybridbiler. Ladbare biler gjør

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Versjon 5.15 25. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Søknad og tiltaksplan... 4 2.1 Hvem kan søke... 4 2.1.1 Statlige støtteordninger

Detaljer

Grønn Kontakt AS - Prospekt

Grønn Kontakt AS - Prospekt Grønn Kontakt AS - Prospekt Tilbud om bestilling av aksjer i Grønn Kontakt AS Organisasjonsnr: 994 768 832 (tidligere Grønne Punkter AS) Rettet emisjon på min. NOK 5 000 000 og maks. NOK 20 000 000 Fordelt

Detaljer

Strategi for hurtiglading

Strategi for hurtiglading Strategi for hurtiglading Workshop Oslo 25.04.2012 Asbjørn Johnsen Program for samlingen Kort introduksjon med presentasjon av deltakere Gjennomgang av foreslåtte strategier Innledende tanker fra Transnova

Detaljer

Transnova utlyser støtte til:

Transnova utlyser støtte til: Transnova utlyser støtte til: Prosjekter som fremmer klimaeffektive transportløsninger (P3-1-2013 Åpen utlysning med Miljøteknologi) Transnova utlyser 30 millioner kroner i støtte til prosjekter som skal

Detaljer

STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen R-2012-007

STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen R-2012-007 STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086 ISBN ISSN 0803-5113 Interne koder MFA/THU_TRE/AHE

Detaljer

Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Gamle Halden rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 21.11.2012 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Margrethe Corneliussen, telefon 69117405

Detaljer

Elbil. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 17

Elbil. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 17 Elbil En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 17 Sammendrag Elbil-salget har fått et gjennombrudd. Det ruller nå cirka 27 000 ladbare biler på veiene våre. I løpet av få år vil antallet komme

Detaljer