_ VESTFOLDFYLKESKOMMUNE Ank.nr. PTS-W1-- - Ank.nr. S: Kassasjon:Grad:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "_ VESTFOLDFYLKESKOMMUNE 2013-05-2 2. Ank.nr. PTS-W1-- - Ank.nr. S: Kassasjon:Grad:"

Transkript

1 Hovedkontor Alla Tromso Ishavskraff AS Ishavskrufl AS Posthoks 1374, 9506 Alta 9291 frornso Telefon: Telefon: Pokurner it ajor ntqt)rishollskraft _ VESTFOLDFYLKESKOMMUNE Vestfold fylkeskommune Svend Foynsgt TØNSBERG Saksnro 13i.533 Doknr, I Sbh:1_,-,.j.,R Seksj.: Avd. Ank.nr. PTS-W1-- - Ank.nr. S: Kassasjon:Grad: Dato: 16. mai Søknad om finansiell støtte til etablering av ladested med hurtiglader og dynamisk normallader for elbiler på Coop Fokserød og Marche Grelland Det vises til møte med Live Rud og Trine Flagstad fra Vestfold Fylkeskommune hos Fylkesmannen i Vestfold, Tønsberg Bakgrunn Ishavskraft AS er en kraftleverandør som selger fornybar energi til private husstander, offentlige virksomheter og bedrifter. Dette er selskapets hovedvirksomhet. I 2011 initierte Ishavskraft prosjektet Ishavsveien, med mål å bidra tnen landsdekkende infrastruktur av hurtiglading for elektriske biler. Prosjektet med utbygging av ladesteder ligger utenfor selskapets hovedforretningsområde, men blir sterkt prioritert fordi vi mener det er av stor betydning for framtidig klima og helse. Ishavskraft AS har finansiert et planleggingsarbeid for et landsdekkende nett av ladesteder. I samarbeid med Østfold fylkeskommune, Moss kommune, Akershus fylkeskommune og Transnova har Ishavskraft også finansiert ladesteder på Vestby, Rygge og Halden. Ishavskraft AS, prosjekt Ishavsveien, fikk i 2012 tilsagn om finansiell støtte fra Transnova til å etablere 6 nye ladesteder med hurtigladere (50 kwh) og normalladere (3-22kWh) lokalisert på følgende steder: Brokelandsheia (Aust-Agder), Bamble (Telemark), Ringerike (Buskerud), Fokserød og Grelland (Vestfold) og Gran på Hadeland (Oppland). Disse stedene ligger langs mye trafikkerte veistrekninger som er prioritert av Transnova. Målet er å få etablert korridorer av ladesteder med tilfredsstillende sikkerhet og kapasitet slik at det skal være mulig å kjøre elektrisk bil på en trygg og effektiv måte langs hele vestsiden av Oslofjorden. Tilsagnene til disse 6 ladestedene er NOK pr. ladested. Regjeringens mål i klimapolitikken er at Norge fram til 2020 skal redusere de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 % av Norges utslipp i 1990 (St.rneld.nr : Norsk Klimapolitikk). Om lag 2/3 av kuttene skal tas nasjonalt. Veitrafikken har vist en jevn økning i utslipp siden 1990, og er langt fra å oppfylle "sin" andel av nødvendige utslippsreduksjoner. Regjeringen vurderer elbilismen som et viktig tiltak for å snu denne utviklingen. På bakgrunn av dette har Stortinget garantert stabile rammevilkår og incentivordninger fram til og med 2017, alternativt til det er mer enn elbiler på veiene. Regjeringen har gjennom etablering av Transnova lagt grunnlaget for statens engasjement i utbygging av ladeinfrastruktur for hurtiglading av elbiler.

2 Budsjett og søknad Ishavsveiens modell for et ladested består av minimum 2 hurtigladere og 1-2 doble normalladere. Erfaringstall og beregninger viser at hvert ladested vil koste i størrelsesorden kr Element Kr. Hurtigladere Dynamiske normalladere Klimabeskyttelse Anleggsbidrag Kabling/kobling/trafo Tilrettelegging på stedet Prosjektstyring/prosjektering Markedsføring Totalt Ishavskraft AS søker herved Vestfold Fylkeskommune om finansiell støtte på kr ,- for etablering av ladested på hhv Fokserød og Grelland, totalt kr Det vil samtidig bli søkt om en kommunal støtte på kr ,- for hvert av ladestedene. Differansen mellom totalkostnaden og offentlig medfinansiering vil bli finansiert av Ishavskraft AS og eventuelt andre private aktører. Kriterier for lokasjonsvalgene Ishavskraft AS har gjort et betydelig arbeid for å utvikle kriterier for valg av lokasjoner for ladestasjoner. Disse er overensstemmende med kriterier og prioriteringer i en nylig utarbeidet rapport om ladeinfrastruktur på oppdrag fra fylkeskommunene Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland. I Transnovas kriterier legges bl.a. vekt på at lokasjonene bør ha nærhet til viktige transportakser, og samtidig ha lett tilgjengelighet for andre som ikke er i gjennomgående transport. Det er avgjørende for lokalisering av et ladested at det er tilgang på tilstrekkelig strømkapasitet uten for store tilretteleggingsbehov. Norge har i stort grad et elnett som er basert på 230V/IT. For å etablere et solid ladested for hurtiglading trenger en imidlertid et elnett med 400V/TN og tilstrekkelig kapasitet. Dette medfører derfor ofte behov for utskiftning/oppgradering av trafo. På hvert sted inngås avtale med grunneier. Ishavsveien vektlegger at omgivelsene har kvaliteter, samt at det er nærhet til serveringssted med god mat. Alle lokasjonsalternativer har blitt vurdert i forhold til disse kriteriene. I tillegg har Ishavsveien fokus på kapasitet og tilgjengelighet for brukeren. Det er alltid minst to hurtigladere på hvert ladested for å ivareta kapasitetsbehov. I tillegg settes det alltid opp minst én dynamisk normallader. Det er etablert døgnkontinuerlig avtale med Infratek as som med kort responstid kan rykke ut dersom det er feil med en lader. Det settes opp klimabygg for å beskytte laderne og brukerne.

3 Hovedkontor Alta Tromso Ishavskraft AS Ishavski d ft AS Postboks 1374, 9506 Alta 9291 TrOMSØ Telefon: Telefon Ishovskraff Coop Fokserød Fokserød er valgt som et nødvendig sted for hurtiglading mellom Oslo og Kristiansand, som igjen gir forbindelse mot Stavanger. Stedet har trafikkmessig meget god tilgjengelighet, og det ligger vel til rette for etablering av ladestasjon i nær tilknytning til flere spisesteder og kjøpesenter. En vesentlig forutsetning for lokalisering av ladested, er tilstrekkelig strømkapasitet, og på Fokserød medfører det at ladestasjonen må plasseres øst for Obs-bygget, som vist på skissen Vedlegg 4a. Flyfoto Vedlegg 3a. Det har vært dialog med driver og fester av areal, Coop Eiendom as, som er svært positive til etableringen og plasseringen. Samarbeidet vil formaliseres i en langsiktig avtale. Marche Grelland Også Grelland er en sentral lokalisering for hurtiglading på aksen Oslo-Kristiansand, med spisestedet Marche i umiddelbar nærhet. Målet er å etablere ladestasjon på begge sider av E18, da det ikke er kjørbar tverrforbindelse på lokasjonen. Pr i dag har Transnova gitt tilsagn til kun en av disse lokasjonene. Det er ennå ikke tatt en endelig beslutning om hvorvidt denne første etableringen blir lokalisert på syd- eller nordgående side av E18, da begge sider har egnede arealer. Det vil bli en avveining der tilgang og avstand til ledig strømkapasitet vil veie tungt. Det har vært svært god og positiv dialog med Statens Vegvesen vedrørende alternativer her. Ishavsveien har fra før et godt samarbeid med Marche Norge, og på Grelland er Marche meget positive til ladestasjoner på begge sider av E18. Se skisse Vedlegg 4 og Flyfoto Vedlegg 3. Samarbeidet vil formaliseres i en langsiktig avtale. Planlegging, bygging og ferdigstillelse Ishavskraft har knyttet til seg eksterne aktører for plan og bygging: STAVN as (prosjektledelse), Civitas as (plan/prosjektering), Infratek as (bygging og installering), Bigfish as (kommunikasjon). Det er foretatt grundige befaringer på alle lokasjoner og avholdt møter med de berørte grunneierne, kommuner og fylkeskommuner. Prosjekteringen er godt i gang, og bygging av ladestedet starter så snart alle formalia er på plass samt at tilsagn om finansiering er gitt. Det er planlagt at ferdigstillelse og åpning av ladestedene på Fokserød og Grelland skal skje ca 1. november Betalingssystem og drift Det er pr i dag altfor få brukere til å økonomisk forsvare bygging av hurtigladestasjoner. Det er brukt store ressurser på å finne fram til et hensiktsmessig system for å drifte/administrere/ta betaling for ladningen. Systemer for administrasjon- og betaling er kostbare i innkjøp og i drift. Transaksjonskostnadene blir derfor uforholdsmessig høye i forhold til selve kjøpet når omsetningsvolumet er lite. Sannsynligvis vil det i startfasen bli etablert en form for abonnementssystem som er tilgjengelig gjennom et RFID-kort. Brukeren kan da lade ubegrenset for en fast månedlig pris. Vi arbeider for å gjøre RFID-kortet kompatibelt og åpent for bruk også på ladesteder satt opp av andre operatører. Etter hvert som brukerantallet stiger, vil det bli etablert mer avanserte systemer for administrasjon og betaling.

4 lshavskraft AS ser det å etablere en hensiktsmessig infrastruktur for lading av elkjøretøy, private som kommersielle, som et avgjørende klimatiltak. Det er to viktige positive effekter ved å ta i bruk elkjøretøy ladet på ren fornybar energi: Reduksjon i utslipp av klimagasser som påvirker det globale klimaet negativt, samt stor reduksjon i utslipp av stoffer som forurenser lokalt. Det er i dette perspektivet vår mobilitet må over fra fossilt drivstoff til fornybar energi. Vi håper på rask og positiv behandling av vår søknad om økonomisk støtte. Skulle det være behov for ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med undertegnede eller prosjektleder Frank-Hugo Storelv ( eller Med vennlig hilsen lshavskraft AS Bjarne Sætrum Administrerende Direktør Vedlegg: Kart over Ishavsveiens eksisterende (fase 1) og planlagte (fase 2) lokasjoner Kart over Ishavsveien og samarbeidende operatører 3a Luftfoto Fokserød 3b Luftfoto Grelland 4a Foreløpig skisse Fokserød 4b Foreløpig skisse Grelland fivrwk)ckrc-kst1e, 5- Illustrasjon Ishavsveien ladested

5 Ishavsveienfase 2 sdron az1 Ràhc Jevn!ker CZ Malkess 133 Osi; Atja Flesa5ro - onordsb-and Soiiclre Hokkaund Lcfr Noresotrand Kowben, COrammenoi.br Nye lokasjoner: Grelland, Holmestrand Fokserød, Sandefjord Rugtvedt, Bamble Brokelandsheia, Gjerstad Ringerike gjestegård, Ringerike Granstunet, Gran 4,å Teierrart Notn60an Sioen I Porsgrunn - Ton,org Hor ,, 13:13 Rakk.escad SarpåsIncrg Fredrikstarl Eksisterende lokasjoner: Marché Vestby, Vestby Marché Rygge øst og snart vest, Rygge Svinesundparken, Halden Herre. 4,, San:eflor ,..., Longg.,,,d Lan Sta mn trornsle0.tanum \kciuuj4))

6 á

7 \..,c.).,2 )

8 Grelland:

9 Ladested Fokserød - Sandefjord Alternativ A og 8

10 Signatur HurtIglader DynamIsk normallader Kabel i trekkerør Ladeplass hurtiglader, reseivert Ladeplass normalleder, reservert Ladeplass normallader, til disposisjon 124/28 Hurtigladere Ishavsveien T ,11 Ladested Grelland - Holmestrand Alternativ vest (sydgående løp) CIV ITAS Gre.\\curJ Ve-,/t)( 61)

11 Ladested Grelland - Holmestrand Alternativ øst (nordgående løp) Gkid\w/v/( v&z,d 3-)

12 To primærfunksjoner: Forlenge rekkevidden øke rekkeviddesikkerheten Viktige faktorer: Servicetilbud Ladekapasitet Parkeringsplass Laderne må være Intuitive i bruk Operasjonelle Trygge Overordnede spesifikasjoner Fornybar energi \k(ile),)