Strategi for hurtiglading

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi for hurtiglading"

Transkript

1 Strategi for hurtiglading Workshop Oslo Asbjørn Johnsen

2 Program for samlingen Kort introduksjon med presentasjon av deltakere Gjennomgang av foreslåtte strategier Innledende tanker fra Transnova Presentasjon av Econ Pöyry sitt forslag Avklarende spørsmål/kommentarer underveis Diskusjon og innspill fra deltakerne Danner strategiene mulighet for felles forståelse og retning for bygging av HL-infrastruktur? Oppsummering av strategier Presentasjon av forskjellige ladeløsninger/standarder Lunsj avslutning seinest 15.30

3 Bakgrunnen for en strategi Så langt prøvd oss trinnvis fram erfaringer gjennom en pilotfase hurtiglading Ser et behov for en videre strategi og konkrete handlingsplaner på kort og lengre sikt Elektrifisering av vegtransporten Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Hvem er ressursene? Nytt teknologisk system mobilitet med ny energibærer Teknisk og sikkerhetsmessig har elbiler gjort et stort sprang de 2 siste årene Hvordan gjøre elbilmobilitet attraktiv? Barrierer og hvem er det som utfordres? Forholdet mellom det teknologiske og det sosiale Brukerbehov

4 Kort om prosessen Econ Pöyry har involvert alle relevante aktører Transnova har deltatt aktivt i arbeidet gjennom flere møter Involvert noen få til å kommentere førsteutkast Nøytral og leverandøruavhengig Del 2 mest utfordrende

5 Videre prosess Strategien et utgangspunkt for videre diskusjon og arbeid Samle og bearbeide innspill fra denne workshopen Vurdere anbefalinger og prioriteringer med mål om å få fram en samlet, korrigert strategi Alle aktører bør tenke gjennom sin rolle og bidrag framover Transnova sin rolle?

6 Pöyry/Røstvik har på oppdrag fra Transnova utformet Strategi og kriteriesett for utplassering av hurtigladerpunkter for elbiler og tilhørende systemer Del I Strategi og kriteriesett for utplassering av hurtigladerpunkter for elbiler og tilhørende systemer Del II Strategi og kriterier for utrulling av hurtigladerpunkter i Norge Forretningsmodeller for utstasjonering, drift og betaling knyttet til ladetjenester 6

7 Problemnedbryting vi vil få svar på hovedspørsmålet gjennom å besvare delspørsmålene Forutsetninger A. Tidshorisont på analysen på 5-10 år B. Antar at adekvat hurtigladernett på plass når vi vurderer elbilmarkedet C. Tyngere kjøretøyer på el ikke aktuelt i første omgang (CNG/biogass et bedre alternativ) Hovedspørsmål Hva bør strategien og kriteriesettet for utplassering av hurtigladerpunkter være 1 - Hvordan vil behovet for hurtigladere i Norge (antall og timing) utvikle seg 2 - Hva bør kriteriesettet være for geografisk plassering av hurtigladerpunkter? 1.1 Hvordan vil elbilparken utvikle seg innen 5-10 år 1.2 Hvor stort vil behovet for hurtiglading være? 2.1 Hvor i landet vil el-bilene være og hvilke traséer bør prioriteres?? 2.2 I hvilke lokaliseringer vil det være behov for hurtiglading? 2.3 Hva kreves for å plassere dem ut Hvordan vil markedet for lettere kjøretøy utvikle seg innen 5-10 år? Hvor stor markedsandel vil rene (ikke hybridiserte) elbiler kunne ta gitt tilfredsstillende laderdekning? Hva vil behovet for hurtiglading være for elbiler til privatbruk (langturer)? Hva vil behovet for (offentlige ) hurtiglading være for el-nyttekjøretøy? (daglige og lange turer) Hurtiglading versus semi-hurtiglading og langtidslading Geografisk spredning av private elbiler Geografisk spredning av elnyttekjøretøy? Hvordan vil bruksmønsteret være for private elbiler Hvordan vil bruksmønsteret være for el-nyttekjøretøy? Hva er kravene til regionale elnett? Utdypes i del II 3 - Hvordan bør utrullingen skje? Aktuelle aktører som skal stå for utrullingen? Oppgraderinger i regionale elnett? Prioriteringer og timing i utrullingen. 7

8 Paradigmeskifter i emning Gassifisering av trailerflåten i USA - på grunn av høye dieselpriser i USA og rimelige gasspriser er nå konvertering av trailerparken i USA fra diesel til gass nå i ferd med å skyte virkelig fart Elektrifisering av småbilparken i Europa - på grunn av klimamål, topografi og egnethet, høye drivstoffpriser og økning i tilgjengelige bilmerker er det forventet at salget av elbiler i småbilklassen skyter fart i Europa i de nærmeste årene Hybridisering eller elektrifisering av øvrige transportsegmenter - øvrige deler av bilparken står mest sannsynligvis overfor en hybridisering hvor alternative fremdriftsteknologier kombineres i kjøretøy eller en elektrifisering - hybridisering må anses som en paradigmeforlenger i deler av segmentene 8

9 Konkurransen om en plass i det fremtidige paradigme, det overordnete avgjøres tidlig og detaljene avgjøres etter hvert Paradigmekonkurranse Det nye paradigmet, moden fase Slag 1 Slag 2 Slag 3 Fossilt vs. elektrisk Overordnet vil elektrifisering vinne BEV vs PHEV Bileierskap vs. mobilitetstjenester Hvor mye BEV? Hvor mye tjenester? Økende detaljnivå 9

10 Hvordan går vi frem med utbygging av hurtigladere? 10

11 Transnova utlyste i 2011 et nytt program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler (P6 2011) 42 lokasjoner og 47 hurtigladere rulles ut i første fase 1. I områder der man kan betjene et størst mulig antall elbiler Oslo med korridorer mot Drammen, Kongsberg, Mjøsbyene og Elverum Områdene rundt storbyene Stavanger, Bergen og Trondheim 2. Nasjonale korridorer Mulig å kjøre fra Stavanger til Bergen 3. Korridorer mellom Norge og Sverige Oslo til riksgrensen Trondheim til riksgrensen (Green Highway) 11

12 Utrulling av hurtigladerpunkter i Norge vil trolig skje i to faser ? Strategiprosess Nasjonal utrullings -plan Tidlig fase: Markedsutløsing og utprøving Moden fase: Varige plasseringer Umoden laderteknologi Umodent marked for elbiler Kjøpsadferd og bruksmønster lite kjent Tjenester og systemer må utformes og testes Laderteknologien er noe utprøvd El-bilMarkedet modnes Nytt kjøpsadferd og bruks-mønster modnes Tjenester og systemer finner sin form Fordelaktige rammevilkår for elbiler Behov for markedsutløsende tiltak for hurtigladere Hurtigladerpunkterplasseringer, blanding av sikre plasseringer og piloter Teste ut hypoteser og samle data om kjøpsadferd og bruksmønster Evaluere strategi og kriteriesett Rammevilkårene mindre fordelaktige, elbilmarkedet klarer seg selv Utplasseringer basert på fornyet strategi og kriteriesett er mer permanente Private hurtigladeraktører klarer seg selv Vi legger til grunn at vår analyse vil fokusere på fase I av utrullingen, og dermed ha en tidshorisont på 5-10 år 12

13 Markedet for elektriske biler og tilhørende infrastruktur vil trolig utvikle seg i takt med følgende drivkrefter Elbilfremmende incentiver Teknologisk utvikling Elbiler på norske veier B R Modning i brukeradferd Demografi R B Balancing loop Infrastruktur ladere hurtigladere R Reinforcing loop 13

14 Hurtigladerens betydning kan trues av en rekke teknologiske og bruksmessige endringer Monsterbatterier Batteribytte Hurtiglader Nytt kjøremønster Rekkeviddeforlenger Intermodalitet 14

15 Nybilsalget i Norge opplevde en midlertidig nedgang under finanskrisen Fremover er det grunn til å anta at bilsalget vil svinge noe rundt et gjennomsnitt på nye personbiler og vare/kombibiler solgt i året 15

16 De to siste årene har nybil-salget for ladbare biler vært svakt voksende * Til og med november 16

17 helt til det tok av i andre halvdel av 2011 Det er rundt 5300 ladbare biler på norske veier i dag Hvordan vil salget Hvordan utvikle blir seg salget fremover? fremover 17

18 Utviklingsbaner for elbilmarkedet utformes basert på de viktigste drivkreftene som virker på markedet Drivkrefter for markedsutvikling fra ulike kilder Paradigmefremsynet Viktigste drivkrefter Bilsalg historiske tall Elbilforeningen Grønn bil Prosjekt-gruppen Sikker/usikker Sterk/svak Påvirke markedet opp/ned Påvirke timingen (fremskynde / forsinke) Regionale forskjeller Baner for markedsutvikling for elbiler for ulike deler av landet Regional inndeling av landet 18

19 Hvor stor betydning får ladbare hybrider? Aktører har vidt forskjellige anslag for årlig salgsutvikling Nysalg Elbilf oreningen Nysalg Grønn Bil 19

20 Forskjellen i den totale elbilparken er mindre synlig Nysalg Elbilf oreningen Nysalg Grønn Bil 20

21 Noen sentrale drivere vil slå inn på ulik vis i ulike deler av landet, og påvirke den regionale utbredelsen av elbiler Elbiler i byer V U P T R Prikk Bymiljø/luftkvalitet H S + Hele Byer 7 Urbanisering/sentralitet H S + Hele Byer 4 Familiedemografi L Noe S + Hele Byer 2 Nettverkseffekter med tjenester M S + Moden Byer 1 Gode kollektivløsninger H U +/ Hele Byer 1 Hurtig bruk av flåter M Noe U + Tidlig Byer Bilbehov hos unge M Litt U Moden Byer Elbiler i utkant V U P T R Prikk Batteriteknologi H Noe U + Tidlig Utkant 5 Konkurrerende rekkeviddeforlengende teknologier H Litt U Hele Utkant 3 Ladepunkter - dyrere steder etter hvert M U Moden Utkant 1 Norsk kjøremønster / geografi H S Hele Utkant/byer Andre V U P T R Prikk Samferdselsprosjekter H Noe S +/ Hele "Ytrefilet" 2 Nord for Temperatur M S Hele filetene 21

22 SWOT - hurtigladere STRENGHTS - Villige etablerere - Tilgjengelig teknologi - Sikkert minimumsbehov - Klimarestriksjoner i storbyer - Arealrestriksjoner i storbyer WEAKNESSES - Usikkert maksimumsbehov - Høy kostnad per ladepunkt - Avhengig av støtteordninger OPPORTUNITIES - Insentiver elbil > plug-in hybrid - Antall bilmodeller med lang nok rekkevidde og høyt nok salg - Teknologiforbedring THREATS - Insentiver plug-in hybrid = elbil - Insentiver for elbiler spesifikt - Teknologiutklassing 22

23 De fleste insentiver opprettholdes frem til 2020, mens introduksjonstilbudene og kollektivfelt vil ryke før Viktig for elbilmarkedet Fordel vs PHEV Fri kjøpsavgift H H Red. årsavgift Kollektivfelt Fri bomring Fri parkering Fri normallading Fri hurtiglading M HH H H L M 23

24 Dagens situasjon herunder regionale forskjeller - teknologiskift Insentiv Engangsavgift MVA Effektberegning Indrefilet Ytrefilet Norge ellers - 12 til16% Medium viktig Medium viktig Høy viktighet Kollektivfelt - 20% Høy viktighet Lav viktighet Lav viktighet Fri parkering <10% Høy viktighet Høy viktighet Lav viktighet Fri bom/ferge Medium viktig Høy viktighet Høy viktighet Mange ladepunkt Høy viktighet Medium viktig Høy viktighet Plassering ladepunkt Lav viktighet Høy viktighet Høy viktighet Strategi Pepre Plassering Korridor 24

25 Vi har gått gjennom de viktigste drivkrefter som virker inn på utviklingen av elbilmarkedet i Norge Elbilfremmende incentiver Teknologisk utvikling Elbiler på norske veier B R Modning i brukeradferd Demografi R B Balancing loop Infrastruktur ladere hurtigladere R Reinforcing loop 25

26 Prosjektgruppens innstilling er et utviklingsbånd basert på mellom og elbiler på norske veier i 2020 hvor elbiler er det som er styrende for minimumsbehovet for hurtigladestasjoner Elbilforeningen Grønn Bil Sentral antagelse: Adekvat ladeinfrastruktur tilstede 26

27 Regionale forskjeller egnethet ift temperatur og tetthet 27

28 Regionale forskjeller reise hjem/arbeid Endringen i avstanden mellom bosted og arbeidssted mellom 1990 og 2006 sier noe om forventet fremtidig utvikling i pendleravstand i de ulike fylkene. Fylker med minst endring i avstand opplever størst stabilitet i bosteds- og arbeidsstedsmønsteret Nord-Norge, Sør-Trøndelag, Møre & Romsdal, Hordaland, Rogaland, Oslo og Akerhus peker seg ut 28

29 BEV dekker hverdagsmobiliteten og har behov for hurtiglading To typer mobilitet To ulike måter å løse dette på fremover, der fordelingen er usikker Hverdagsmobilitet er den enkeltes typiske daglige transport Unntaksmobilitet er all transport som avviker fra hverdagstransportbehov PHEV bilen eies og løser både hverdagsmobilitet og unntaksmobilitet BEV bilen eies for hverdagsmobilteten Deleløsninger og intermodalitet løser unntaksmobiliteten Behov for hurtiglading 29

30 Strategien maksimerer dekning og minimerer antall punkter og dermed behovsstøtte 105 punkter i Oslo-regionen dekker Over 1,9 mill innbyggere (ca innbyggere per punkt) 20 punkter per i dag ferdig utbygget eller støtte tildelt 143 punkter utenfor Oslo-regionen dekker Over 2,7 mill innbyggere (1ca innbyggere per punkt) 27 punkter per i dag ferdig utbygget eller støtte tildelt 94% av befolkningen teoretisk dekket i kommunene Faktisk dekning estimert til ca 90% basert på at opptil 4% bor i periferi med sentralitet 0 innenfor dagens kommuner (men en del av disse bor i kommuner med 6% av befolkningen hvor hurtigladere ikke aktuelt før i moden fase). Ved planmessig tilnærming kan man dermed oppnå en dekning som er 8 %- poeng over en plassering av hurtigladere i alle tettsteder større eller lik Mindre Byregion 30

31 Kontroll av tankesett for strategi Bilparken i Norge - ca 2 innbyggere per bil innbyggere tilsier ca biler (både bedrift og privat) (nedre anslag) biler i 2020 tilsvarer ca 2,5% av bilparken 2,5% per innbyggere gir ca 250 biler per ladestasjon Behovet for hurtiglading er størst i perioden fra , dvs 7 timer Kapasitet ca 3 biler per time gir mulighet til å lade 21 biler per ladepunkt i denne perioden Er behovet jevnt fordelt utover ettermiddag/kveld så har 1 hurtiglader kapasitet til å lade opptil 630 biler per måned basert på 30 dager Hvis 25% lader 3 ganger i måneden, 25% lader 2 ganger i måneden, 25% lader 1 gang i måneden og 25% lader ikke i det hele tatt i måneden gir en totalbelastning per ladepunkt på 375 biler per måned, tilsvarende ca 60% av kapasiteten. Dersom elbilparken er på en trendkurve som kan medføre at elbilparken kan overstige 2,5% av totalbilparken i 2020 så er dette et tidligvarsel for at det er behov for å øke kapasiteten på i det aktuelle distriktet hurtigladerne er plassert eller monitorering viser en høyere utnyttelse av et hurtigladepunkt enn ca 60% i tidsrommet tilsier etablering av ytterligere ladepunkt på den aktuelle lokasjonen eller i nærheten 31

32 Mer om utkast til strategi Utkast til strategi legger opp til at mesteparten av minimumsbehovet er dekket innen 2015 for å være i forkant av en minimumsbilpark på kjøretøy i pilotkorridor dekkes innen 2015 E6 valgt på grunn av at E16 er avhengig av utbygging Bergen- Trondheim som er tenkt gjennomført i en litt lavere takt enn resten av Ytrefilet (fleksibilitet i støttemidler) og at E134 er avhengig av to regionale korridorer (Indre Telemarkskorridor og Indre Vestlandskorridor). Regionale korridorer (og støttepunkter til sammenbinding av hovedstrekk av hurtigladere i Ytrefilet og regionale korridorer) kan benyttes til å skape fleksibilitet i utbyggingstempo, men bør ikke vente for lenge da disse korridorene kan redusere behovet for antall hurtigladere i omlandet rundt hovedtraseen. tre typer monitorering kan gjennomføres monitorering av om salgsutviklingen ligger på en utviklingsbane som tilsier færre eller flere kjøretøy enn i 2020, og om stigningen på kurven tilsier om man kan bryte gjennom øvre grense på kjøretøy i 2020 monitorering av om regional salgsutvikling ligger an til en bilpark på mer en 250 biler per innbyggere, noe som gir et tidligvarsel om behovet for større antall hurtigladere enn minimum monitorering av utnyttelse av hvert enkelt hurtigladepunkt <5 minutters intervaller mellom ladinger tilsier kø mer enn 375 biler per hurtiglader per måned i perioden tilsier at kapasiteten på det enkelte ladepunktet nærmer seg kapasitetsgrensen mange enkeltdager med flere timer over 2 ladinger per time tilsier at kapasitetsgrensen nærmer seg 32

33 Utkast til strategi for utplassering av hurtigladepunkter E16 E134 E6 1. I områder der man kan betjene et størst mulig antall elbiler Oslo-regionen Pepring av området Kysten mellom Oslo og Bergen Strategisk plassering ved kystsentra langs E18/E39 Kysten mellom Bergen og Trondheim Utvide nordover fra Bergen (og korridor E16) Utvide sørover fra Trondheim langs E39 2. Nasjonale korridorer E14 og E6 til riksgrensen (hovedsakelig gjennomført) E6 5 punkter mellom Oslo-regionen og Trondheim E134 2 punkter mellom Indre Telemarkskorridor og Indre Vestlandskorridor (Åmot og Haukeligrend) E16 5 punkter mellom Oslo-regionen og Indre Vestlandkorridor (Voss) 3. Regionale korridorer Indre Telemarkskorridor (E134, Rv 36) fra Drammen via Notodden/Bø til Porsgrunn Indre Vestlandskorridor (Rv 13) fra Stavanger via Sand/Røldal/Odda/Kinsarvik til Voss Indre Sørlandskorridor (Rv 41 og Rv 42) fra Bø via Seljord/Åmli/Evje/Tonstad til Egersund 4. Piloter i Nord-Norge Prioritere Nordland og byen Tromsø 33

34 Begrunnelser Prioritere de folkerikeste områdene for markedsutløsning Oslo-regionen og kysten rundt til Bergen Utbygging fra Bergen og Trondheim langs E39 gir fleksibilitet ift støtteordningene (punkter vil kunne nyttes uten at hele strekningen er dekket umiddelbart) Avveie hvilke nasjonale korridorer som bygges først E6 sannsynligvis lettest å gjennomføre (ikke avhengig av regionale korridorer) E134 krever færrest punkter (2 stk), men er da avhengig av at Indre Telemarkskorridor og Indre Vestlandskorridor er delvis gjennomført med mindre E134 ferdigstilles først og de regionale korridorene bygger videre på dette utgangspunktet Muligheten for å skyve E16 korridoren frem (eller ut i tid) gir fleksibilitet ift støtteordningene og ift Bergen-Trondheim korridoren 3 strategiske regionale korridorer kan redusere antallet hurtigladere betydelig De regionale korridorene gir reisemuligheter i et stort omland med naturlige pendlerstrekninger uten at man er nødt til å sette opp hurtigladere i hvert tettsted. De regionale korridorene gjør til at E134 fjellovergangen kun krever 2 ekstra hurtigladere De regionale korridorene øker tryggheten og befolkningsgrunnlaget vesentlig ift kun å konsentrere seg om E18/E39 i utbyggingen av Ytrefileten De regionale korridorene håndterer en økt pendlermengde og reisebehov utenfor E18/E39 Piloter i Nord-Norge Ved å sette opp enkelte piloter i Nord-Norge tidlig (2012) og avvente ytterligere utbygging der kan man dra erfaringer før ytterligere utbygginger gjennomføres Elbiler i Nord-Norge er hovedsakelig solgt i Nordland og Tromsø 34

35 Eksemplifisering av utkast til strategi for plassering av hurtigladepunkter OPTIMALISERT MINIMUM Totalt Tidligere Kommentar 1. Primærmarked Pri 1 Oslo-regionen Pri 1 Kystringen E18/E39 til Bergen Pri 2 E39/E6/E14 Bergen til Nord-Trøndelag Pri 2 Nord-Norge (pilot) Sekundærmarked Pri 2 E6 Trondheim-Lillehammer (fjell) Pri 2 E134/Rv36 Drammen - Bø - Porsgrunn Indre Telemarkskorridor Pri 3 Rv 41/Rv 42 Bø - Evje - Egersund 7 7 Indre Sørlandskorridor Pri 3 Rv 13 Stavanger - Røldal - Voss 8 8 Indre Vestlandskorridor Pri 4 S&F, M&R - sidekorridorer Nordvestlandskorridorer Pri 4 E134 E134 Seljord - Røldal (fjell) 2 2 Pri 4 Støttepunkt Indre Vestlandskorridor Pri 4 Støttepunkt Indre Sørlandskorridor 3 3 Pri 3/4 Støttepunkt Kristiansand Pri 3 E16 Voss - Høneføss (fjell) Pri 3 Støttepunkt E16/E Moden fase

36 Utkast til kriteriesett for stønad til hurtigladepunkter OVERORDNET KRITERISETT Minimumsbehov 1 ladepunkt per ca innbyggere Fordeling av hurtigladere i områder med mer enn innbyggere Trafikknutepunkter mellom steder med mer enn innbyggere Støttepunkter mellom strekninger med hurtigladere Et trafikknutepunkt knytter sammen flere kjørevalg og inngår i minst ett lengre strekk med hurtigladere Tilrettelegging bør vurderes ut fra Trafikkgrunnlag (veier med samlet ÅDT > 1000) Avstand til neste hurtiglader (50-70 km; avhengig av terrengprofil) Utvidelsesbehov Mer enn 250 elbiler per innbyggere ( biler i elbil-parken) Hver 1000 ÅTD ekstra tilsier opp mot 25 elbiler dersom elbiler utgjør 2,5% av bilparken Kollektivfeltkjøring for elbiler tilsier at elbilandelen er høyere enn andel av total bilpark Trafikk størrelse Antall kriterier Trafikkknutepunkt 36

37 Utkast til kriteriesett for stønad til hurtigladepunkter KRITERIESETT FOR PLASSERING Tettbygde strøk: hvor mange kriterier oppfylles innenfor nærmeste omkrets (200 meter) Bensinstasjon/energistasjon Parkeringsplass/sentrumsfunksjoner (handel/offentlig/bedrifter) Kjøpesenter Spisesteder Gjennomgangstrafikk Avstand til neste hurtiglader befolkningstetthet (minimum 1 hurtiglader per bydel (Oslo) eller hver innbyggere) gjennomgangstrafikk (ÅDT) startpunkt for returtrafikk (sentrum/arbeidssted) Perifere strøk Avstand til nærmeste hurtiglader (40-60 km) Oppfylle minst 2 kriterier (gjennomgangstrafikk + ett ekstra kriterium) Generelt Allmennheten må ha tilgang til å lade Punktene må være integrert med informasjonstjenester Standardagnostisk laderløsning 37

38 Kriterier ved forskjellige plasseringer OSLO-REGIONEN -1 stasjon per bydel/ innbyggere - Sentrumslokasjoner (returtrafikk) - Boligområder (trafikk etter 17.00) - Plassering som for tettsted -Monitorering av behov TETTSTED (antall innenfor 200m) - Bensinstasjon/energistasjon - Parkeringsplass/sentrumsfunksjon (handel/offentlig/bedrifter/kultur/idrett) - Kjøpesenter - Spisesteder -Gjennomgangstrafikk KORRIDORKNUTEPUNKT -1 hurtiglader per KM (avhengig av terrengprofil) - Gjennomgangstrafikk > 1000 ÅDT PERIFERI - Gjennomgangstrafikk eller startpunkt for returtrafikk - I tillegg oppfylle helst 2 øvrige kriterier for tettsted - bensinstasjon/spisested/toalett - handel/offentlig/bedrift/kultur/idrett 38

39 Det konseptuelle utgangspunktet 1. Forretningsmodellens høyre side er kundeorientert og tar utgangspunkt i de kundesegmenter virksomheten skal betjene 2. Forretningsmodellen skal dekke kundesegmentenes behov og dette utrykkes gjennom kundeverdi 3. Forretningsmodellen beskriver hvordan organisasjonen leverer kundeverdi til de ulike segmentene 4. Kunderelasjoner til de ulike kundesegmentene er viktige i et konkurranseutsatt marked 5. Inntektsstrømmene beskriver hva virksomheten får betalt for sine leveranser 6. Nøkkelressursene beskriver hva som må være på plass av ressurser for at organisasjonen skal kunne levere verdi 7. Kjerneaktivitetene er de viktigste aktivitetene som ressursene utfører for å skape verdi 8. Nøkkelressurser og kjerneaktiviteter kan ivaretas av andre gjennom strategiske samarbeid 9. Venstresiden utgjør forretningsmodellens kostnadssentre og fordelingen blir beskrevet i kostnadsstrukturen

40 Modellen forenkles til følgende arbeidsverktøy NØKKEL PARTNERE KJERNE AKTIVITETER KUNDE VERDI KUNDE FORHOLD KUNDE SEGMENTER NØKKEL RESSURSER KANALER KOSTNADSSTRUKTUR INNTEKTSSTRØMMER

41 Noen aktører er gitte Netteier Aktivitet Utføre leveranse - nettilgang Ressurs Nettilgang Strømleverandør Bilprodusent Aktivitet Utføre leveranse - strøm Ressurs Strøm Ressurs Elbil - kontaktpunkt Kommunikasjonsløsning Hvilke andre kanalaktiviteter er det naturlig at disse tar ansvar for? Hvorfor? Ladestasjonprodusent Aktivitet Utføre leveranse ladepunkt Informasjonsutveksling? Ressurs Ladestasjon Kommunikasjonsløsning? 41

42 Modell 1: Økt rekkevidde nettselskapets kontantkort pay as you go PARTNERE KJERNEAKTIVITETER KUNDEVERDI KUNDEFORHOLD KUNDESEGMENTER Direkte kunder: Direkte kunder: Direkte kunder: Nettselskap Hurtiglading av elbilder Økt rekkevidde Lojalitetsprogram Grunneier Overvåkning, drift og vedlikehold Fylle ventetid Nyhetsbrev Småbarnfamilien Kortselskap NØKKELRESSURSER KANALER Voksenfamilien Kontantkortavtale Hurtigladere Samlokalisering hurtigmat og bensinstasjoner Urbanisten Strømavtale Infrastruktur for drift og overvåkning KOSTNADSSTRUKTUR Installasjonskostnad Kostnad for hurtigladere Strømkostnad Drifts og vedlikeholdskostnader Leiekostnader - areal INNTEKTSSTRØMMER Kontantkort innbetalinger 42

43 Modell 2: Økt rekkevidde mobilen som betalingsmiddel PARTNERE KJERNEAKTIVITETER KUNDEVERDI KUNDEFORHOLD KUNDESEGMENTER Direkte kunder: Direkte kunder: Direkte kunder: Nettselskap Hurtiglading av elbilder Økt rekkevidde Grunneier Overvåkning, drift og vedlikehold Fylle ventetid Nyhetsbrev Småbarnfamilien Mobiloperatør NØKKELRESSURSER KANALER Voksenfamilien Hurtigladere Samlokalisering hurtigmat og bensinstasjoner Urbanisten Strømavtale Infrastruktur for drift og overvåkning KOSTNADSSTRUKTUR Installasjonskostnad Kostnad for hurtigladere Strømkostnad Drifts og vedlikeholdskostnader Leiekostnader - areal INNTEKTSSTRØMMER Løpende betaling per minutt 43

44 Modell 3: Rekkeviddesikkerhet abonnement PARTNERE KJERNEAKTIVITETER KUNDEVERDI KUNDEFORHOLD KUNDESEGMENTER Direkte kunder: Direkte kunder: Direkte kunder: Grunneier Hurtiglading av elbilder Økt rekkevidde Lojalitetsprogram Nettselskap Kundeservice Fylle ventetid Nyhetsbrev Småbarnfamilien Vaktselskap NØKKELRESSURSER Rekkeviddetrygghet KANALER Voksenfamilien Hurtigladere Samlokalisering hurtigmat og bensinstasjoner Strømavtale KOSTNADSSTRUKTUR Installasjonskostnad Kostnad for hurtigladere Strømkostnad Drifts og vedlikeholdskostnader Leiekostnader - areal Kost bruk av andre INNTEKTSSTRØMMER Abonnementsbetaling 44

45 Modell 4: Mobilitetsmodellen PARTNERE KJERNEAKTIVITETER KUNDEVERDI KUNDEFORHOLD KUNDESEGMENTER Direkte kunder: Direkte kunder: Lojalitetsprogram Direkte kunder: Mobilitetsselskap Levere mobilitet Mobilitet fra A til B Grunneier Nyhetsbrev Flåteselskap/bilprod usent NØKKELRESSURSER KANALER Voksenfamilien Hurtigladeoperatør Vaktselskap Kommunikasjonsplattform Hurtiglading Skiftestasjon Urbanisten Pickup spot elbil KOSTNADSSTRUKTUR INNTEKTSSTRØMMER Billeie Systemutvikling Abonnementsstruktur Hurtiglading Betale per km Skiftekostnader 45

SIVILARKITEKT MNAL HARALD N. RØSTVIK AS. HURTIGLADERE: STRATEGI, KRITERIESETT OG FORRETNINGSMODELLER Mars 2012

SIVILARKITEKT MNAL HARALD N. RØSTVIK AS. HURTIGLADERE: STRATEGI, KRITERIESETT OG FORRETNINGSMODELLER Mars 2012 SIVILARKITEKT MNAL HARALD N. RØSTVIK AS HURTIGLADERE: STRATEGI, KRITERIESETT OG FORRETNINGSMODELLER Mars 2012 Prosjektets formål og gjennomføringsmetodikk 2 Pöyry/Røstvik har på oppdrag fra Transnova utformet

Detaljer

Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler

Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler Vår dato: 17.04.2013 Vår referanse: 13/14768 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Tom Nørbech Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler Fylkesrådet

Detaljer

Smarte biler + smarte nett = sant?

Smarte biler + smarte nett = sant? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Smarte biler + smarte nett = sant? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk hjelp

Detaljer

Bakgrunn. Norge og Hedmark: klimanøytral i 2030 og økt fornybar energiproduksjon Hedmark: Ca. 56 % av klimautslippene fra transport

Bakgrunn. Norge og Hedmark: klimanøytral i 2030 og økt fornybar energiproduksjon Hedmark: Ca. 56 % av klimautslippene fra transport Bakgrunn Norge og Hedmark: klimanøytral i 2030 og økt fornybar energiproduksjon Hedmark: Ca. 56 % av klimautslippene fra transport 40 % av disse utslippene fra gjennomgangstrafikk Redusere klimautslipp

Detaljer

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost.

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost. Saknr. 12/1190-7 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at det kjøpes en elbil til

Detaljer

Elbil, Telemark. Innspill til strategi for etablering av lade infrastruktur i Telemark

Elbil, Telemark. Innspill til strategi for etablering av lade infrastruktur i Telemark Elbil, Telemark Innspill til strategi for etablering av lade infrastruktur i Telemark 20.11.2013 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Status Telemark... 3 3 Oppbygging av ladeinfrastruktur... 5 3.1 Lokalisering av

Detaljer

Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status. Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder

Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status. Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk hjelp og informasjon til

Detaljer

Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut?

Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut? Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut? EU og elektrifisering av transportsektoren? Elbilmøte NVE 04.04.2014 Asbjørn Johnsen Utvikling og status pr. mars 2014 Utvikling framover

Detaljer

Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp?

Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER

Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER Ubegrenset MOBILITET for privatkunder kun 299/mnd inkl. mva TEST EN ELBIL Se side 11 Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER TRYGGHET - MOBILITET - MILJØ Å kjøre elbil er et

Detaljer

Støtte for etablering av hurtigladestasjoner. 24.03.2011 Asbjørn Johnsen

Støtte for etablering av hurtigladestasjoner. 24.03.2011 Asbjørn Johnsen Støtte for etablering av hurtigladestasjoner 24.03.2011 Asbjørn Johnsen Mål for programmet Elbil skal gjøres til et attraktivt bilalternativ over hele landet Øket rekkevidde for elbiler i byområder og

Detaljer

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2012, løpende søknadsprosess

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2012, løpende søknadsprosess Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2012, løpende søknadsprosess Transnova viderefører med dette sitt program for støtte til etablering av ladestasjoner hvor ladbare

Detaljer

STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen R-2012-007

STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen R-2012-007 STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086 ISBN ISSN 0803-5113 Interne koder MFA/THU_TRE/AHE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utdrag fra planen for hurtiglading i Østfold, fra utredningen. Grønne er gjennomført. Røde er anbefalt videre utbygging.

SAKSFRAMLEGG. Utdrag fra planen for hurtiglading i Østfold, fra utredningen. Grønne er gjennomført. Røde er anbefalt videre utbygging. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Espen Jordet Arkiv: 651 Arkivsaksnr.: 12/3203 INFRASTRUKTUR FOR LADING - LADBAR MOTORVOGN Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rakkestad kommune stiller til rådighet inntil kr.

Detaljer

2015-2016. Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil

2015-2016. Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil 2015-2016 Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil Enova SF 29.05.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1 Innledning... 1 2 Markedet for elbiler og ladestasjoner... 2 2.1 Markedet

Detaljer

Saknr. 12/1190-20. Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng

Saknr. 12/1190-20. Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Saknr. 12/1190-20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Ooppfølging av ladeinfrastrukturutredning: Bidrag til etablering av hurtigladere på Rudshøgda og i Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler P6-2011/2

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler P6-2011/2 Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler P6-2011/2 Et stort antall elbiler med mulighet for hurtiglading er solgt det siste halve året, og flere kjente merker er snart klare

Detaljer

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler (P6 2011).

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler (P6 2011). Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler (P6 2011). I forbindelse med at det nå kommer på markedet et bredt utvalg av elbiler som kan benytte hurtiglading, utlyser Transnova

Detaljer

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m.

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Hans Skjelbred ETTERMARKEDSFORUM 2011 Laholmen hotell,strömstad 9. juni 2011 Innhold Hvem er jeg Om Transnova Mine erfaringer med el-bil El-biler som kommer. Eksempler

Detaljer

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Saknr. 14/512-4 Saksbehandler: Rune Hoff Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet i Hedmark vedtar at inntil kr 2 millioner

Detaljer

Elbil i Norge er konge

Elbil i Norge er konge Elbil i Norge er konge 31.mai 2012, Fredericia/Danmark Hans Håvard Kvisle, prosjektleder i Norsk Elbilforening Foreningens formål er å fremme energieffektive, ladbare kjøretøy som helt eller delvis er

Detaljer

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2013.

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2013. Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2013. Transnova viderefører støtte til etablering av ladestasjoner for ladbare biler som kan lades ved hjelp av hurtiglading.

Detaljer

Elektrifisering av transport: Hvilke forventninger har elbilistene til rask og effektiv lading? Christina Bu

Elektrifisering av transport: Hvilke forventninger har elbilistene til rask og effektiv lading? Christina Bu Elektrifisering av transport: Hvilke forventninger har elbilistene til rask og effektiv lading? Christina Bu Generalsekretær, Norsk elbilforening Om Elbilforeningen 30.000 medlemmer. 10 ansatte og frivillige

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL NASJONAL STRATEGI OG FINANSIERINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR ELBILER

HØRINGSUTTALELSE TIL NASJONAL STRATEGI OG FINANSIERINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR ELBILER 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.05.2014 2014/2033-18132/2014 / N10 Saksbehandler: Hans Fløystad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget HØRINGSUTTALELSE TIL NASJONAL STRATEGI OG FINANSIERINGSPLAN FOR

Detaljer

Electric Mobility Norway (EMN)

Electric Mobility Norway (EMN) Electric Mobility Norway (EMN) Leif Næss, Prosjektleder i EMN Kongsberg Innovasjon Horten 14. september 2012 Tønsbergs Blad 10.9.2012 7970 ladbare biler i Norge (OFV Aug. 2012) Ladbare elbiler i Norge

Detaljer

Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler

Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler Norsk forening www.elbil.no Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Vår dato: 2.6.2014 Vår ref: SS/CB Deres dato: 14.4.2014 Deres ref: 13/1689 Høring: Transnovas forslag til nasjonal strategi

Detaljer

Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge

Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Vår dato: 1.9.2014 Vår ref: CB Deres dato: 30.5.2014 Deres ref: 14/107- Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Norsk

Detaljer

Grønn Bil Norge. 200.000 ladbare biler i 2020

Grønn Bil Norge. 200.000 ladbare biler i 2020 Grønn Bil Norge 200.000 ladbare biler i 2020 Riktig klima for ladbare biler Elbiler i Norske papiraviser fra 1990 t.o.m 2. kvartal 2009 Elbiler er ikke noe nytt fenomen Kombinasjonen klimakrise og finanskrise

Detaljer

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Samferdselsdepartementet Postboks 8010 dep 0030 Oslo Vår dato: 1.9.2014 Deres dato: 30.05.2014 Deres ref: 14/107- Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Innledning ZERO

Detaljer

Vi skal bygge verdens fremste grenseregion for el og biogass

Vi skal bygge verdens fremste grenseregion for el og biogass Vi skal bygge verdens fremste grenseregion for el og biogass Dagens agenda 08.45-09.00 Registrering og kaffe 09.00-09.30 Velkommen og status: Hva er InfraGreen 09.30-10.00 Plan og hensikt med anskaffelsen

Detaljer

Elektrifisering av persontransporten

Elektrifisering av persontransporten Elektrifisering av persontransporten sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Erik Figenbaum, TØI CO 2 -utslippsmål 2020 85 g/km Side 2 Elbil eller ladbar hybridbil er nødvendig TØIs 85 g/km

Detaljer

Statens vegvesen. Vi viser til søknad om tilskudd under P6-2012, registrert hos oss den 14.12.2012, vår referanse 2012086303-13.

Statens vegvesen. Vi viser til søknad om tilskudd under P6-2012, registrert hos oss den 14.12.2012, vår referanse 2012086303-13. Statens vegvesen østfold fylkeskommune Pb 220 1702 SARPSBORG Att: Joakim Sveli Behandlende enhet. Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Petter Øyn -

Detaljer

200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi?

200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! 200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020

Detaljer

Framtidig elektromobilitet i Norge aktørenes perspektiver

Framtidig elektromobilitet i Norge aktørenes perspektiver Sammendrag: Framtidig elektromobilitet i Norge aktørenes perspektiver TØI rapport 1385/2014 Forfattere: Terje Assum, Marika Kolbenstvedt og Erik Figenbaum Oslo 2014, 59 sider, engelsk språk Intervjuer

Detaljer

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD Saknr. 10/4711-16 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS

Detaljer

Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi. Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012

Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi. Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012 Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012 Om Transnova Transnova er et offentlig virkemiddel som skal bidra til å redusere CO2-utslippene

Detaljer

Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen

Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Innspill fra Norsk Elbilforening til EUs Clean Power for Transport Package

Innspill fra Norsk Elbilforening til EUs Clean Power for Transport Package Innspill fra Norsk Elbilforening til EUs Clean Power for Transport Package Norsk Elbilforening representer Norges stadig flere elbilister. I rundt 20 år har foreningen jobbet for å fremme energieffektive,

Detaljer

Elbil og annen elektrifisering av transport

Elbil og annen elektrifisering av transport Elbil og annen elektrifisering av transport Undertegnede har sitt daglige fokus på den norske ladeinfrastrukturen i Salto Ladestasjoner AS, og er formann i NK 69 Egil Falch Piene Spørsmålstilling 1. Hvordan

Detaljer

«El 39» og erfaringar frå Hordaland

«El 39» og erfaringar frå Hordaland «El 39» og erfaringar frå Hordaland Infrastruktur for elbilar, Molde 25.10.2012 Per Svae Klima og naturressursseksjonen, Hordaland fylkeskommune Elbilar og lading Hordaland fase 1: Normallading: Omlag

Detaljer

Hvordan knytte enkeltstående ladenettverk sammen til enhetlig infrastruktur for brukerne?

Hvordan knytte enkeltstående ladenettverk sammen til enhetlig infrastruktur for brukerne? Hvordan knytte enkeltstående ladenettverk sammen til enhetlig infrastruktur for brukerne? Leif Arne Dalane, Grønn Kontakt AS, 22. mai 2012 Tel 913 80290 Hvem er Eierne i Grønn Kontakt Agder Energi Innovasjon

Detaljer

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON SAMMENDRAG 24 private og offentlige virksomheter i Trondheim fra 8 ulike bransjer deltok i perioden mai oktober 2014

Detaljer

Arne Sigbjørnsen, Salg og Produktsjef ABB Infrastruktur ABB Teknologi for hurtiglading

Arne Sigbjørnsen, Salg og Produktsjef ABB Infrastruktur ABB Teknologi for hurtiglading Arne Sigbjørnsen, Salg og Produktsjef ABB Infrastruktur ABB Teknologi for hurtiglading Detroit Electric elbil lader hjemme i 1919 Back to the Future 19.03.15 Slide 2 ..the future 19.03.15 Slide 3 Lading

Detaljer

Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune. Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler

Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune. Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler September 2013 B A K G R U N N 2 Handlingsplan for elektrifisering

Detaljer

Norge Sverige. imiev. Leaf

Norge Sverige. imiev. Leaf Elbilvirkemidlene 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Norge Sverige 4000 2000 imiev Leaf 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Vi har sammenlignet total cost of ownership for

Detaljer

Grønn kontakt. Elbil seminar Molde, 25.10.12 Leif Arne Dalane Daglig leder Tel 913 80290

Grønn kontakt. Elbil seminar Molde, 25.10.12 Leif Arne Dalane Daglig leder Tel 913 80290 Grønn kontakt Elbil seminar Molde, 25.10.12 Leif Arne Dalane Daglig leder Tel 913 80290 Grønn Kontakt eiere Agder Energi Innovasjon AS BKK AS Dalane Energi IKS EB Nett AS Eidsiva Vekst AS Elverum Energi

Detaljer

Klimavennlig kollektivtransport: Ruters plan for Oslo og Akershus

Klimavennlig kollektivtransport: Ruters plan for Oslo og Akershus Klimavennlig kollektivtransport: Ruters plan for Oslo og Akershus Oppland fylkeskommune, Konferanse Strategisk kollektivplan 2. juni 2016 Pernille Aga, prosjektleder Fossilfri 2020, Ruter Ruter bestiller

Detaljer

NTE Holding ASA 93,2%

NTE Holding ASA 93,2% NTE Holding ASA 93,2% Energiselskap Proneo AS 2,2% Utviklingsselskap Gøran Vollan 4,6% Daglig leder NTEs strategiske virksomhetsområder Nett Energi Marked Forr.utvikling Leverings-sikkerhet Infrastruktur

Detaljer

Ladbare biler hvorfor og hvordan?

Ladbare biler hvorfor og hvordan? Ladbare biler hvorfor og hvordan? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Tom Wigdahl Rådgiver, EBL Kompetanse AS Bergen, seminar, 19.10.09 Agenda Norges klimamål mot 2020 2050 Handlingsplan

Detaljer

Hydrogenstrategi 2014-25

Hydrogenstrategi 2014-25 Fylkesordfører Anette Solli, 14. oktober 2014 Hydrogenstrategi 2014-25 for Oslo og Akershus GO-tinget Ønsket resultat av strategien 10.000 hydrogenbiler i Oslo og Akershus i 2025 + 500 i nabofylkene 100

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT NOVEMBER 2011. Grønn Bil

STRATEGIDOKUMENT NOVEMBER 2011. Grønn Bil Grønn Bil Strategidokument November 2011 1 Innhold / Sammendrag 1 Innledning... 4 2 Om Grønn Bils målsetning... 5 3 Om infrastruktur... 5 3.1 Norsk kjøremønster favoriserer plugin-hybrider fremfor elbiler

Detaljer

Elektrisk arbeidsplan 2013 for Norsk Elbilforening

Elektrisk arbeidsplan 2013 for Norsk Elbilforening Elektrisk arbeidsplan 2013 for Norsk Elbilforening Faglig- og politisk arbeid Fortsatt fokus på infrastruktur, da i bred forstand fra normal til ulike typer hurtigere lading I takt med at elbilstanden

Detaljer

SMARTE ladepunkt. 31.mai 2012, Eliaden Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL

SMARTE ladepunkt. 31.mai 2012, Eliaden Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL SMARTE ladepunkt 31.mai 2012, Eliaden Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL Norsk Elbilforenings formål er å fremme energieffektive, ladbare kjøretøy som helt eller delvis er drevet av elektrisitet fra

Detaljer

i Østfold 3. Bakgrunn... 3... 4

i Østfold 3. Bakgrunn... 3... 4 Utlysning av tilsagn til hurtigladere i Østfold Marker kommune Fredrikstad kommune Rakkestad kommune Innholdsfortegnelse 1. Formål......... 2 2. Prosess... 2 3. Bakgrunn... 3 4. Hva lyses ut...... 4 5.

Detaljer

Grønn Kontakt. Status markedsutvikling elbiler i Norge November 2013

Grønn Kontakt. Status markedsutvikling elbiler i Norge November 2013 Grønn Kontakt Status markedsutvikling elbiler i Norge November 2013 Hovedbudskap Tilgangen på offentlige tilgjengelig nasjonal ladeinfrastruktur er en forutsetning for vellykket elektrifisering av transportsektoren!!

Detaljer

Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland

Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland Innhold Figur- og tabelloversikt... 2 Elbil-rapport Eidsiva... 3 Bør elbilfordelene bestå?... 3 Hvilke fordeler er viktigst?... 4 Hedmark - Lav årsavgift

Detaljer

Guri Bugge Tlf: 71 25 88 29. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013

Guri Bugge Tlf: 71 25 88 29. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.01.2013 4070/2013 Guri Bugge Tlf: 71 25 88 29 Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Hurtigladestrategi Bakgrunn Fylkesutvalet vedtok på møte

Detaljer

Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi

Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi Innhold Utfordringene Kort om Transnova Status kjøretøypark, transportarbeid Muligheter Virkemidler Konklusjoner

Detaljer

Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020

Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020 Vur der er der e elbil? Gr ønn Bil kan hjelpe t a kont akt! Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020 Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby

Detaljer

Utfylling av søknadsskjema for P6 2014, tilskudd til etablering av ladestasjoner for ladbare biler.

Utfylling av søknadsskjema for P6 2014, tilskudd til etablering av ladestasjoner for ladbare biler. Utfylling av søknadsskjema for P6 2014, tilskudd til etablering av ladestasjoner for ladbare biler. Søknadsskjemaet skal brukes av alle som søker om støtte fra dette programmet. Det består av 7 punkter

Detaljer

Intelligent hurtiglading for elektriske busser

Intelligent hurtiglading for elektriske busser Intelligent hurtiglading for elektriske busser Dialogkonferanse Brakar, Drammen, 15. mars 2016 Christian Jahr, Siemens AS En elbil var tidligere for spesielt interesserte Salg av nye elbiler i Norge 2010:

Detaljer

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS Framtidens byer - Energiperspektiver Jan Pedersen, Agder Energi AS Agenda Drivere for fremtidens byer Krav til fremtidens byer Fra sentralisert til distribuert produksjon Lokale kraftkilder Smarte nett

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø En presentasjon av hvorfor bilavgiftene bør flyttes fra kjøp til bruk, og hvordan dette kan gjennomføres Innhold Dagens bilavgifter Bil og miljø Svakhetene ved dagens

Detaljer

Høring - nasjonal strategi og finansieringsplan for utbygging av infrastruktur for ladbare biler. Om NEKs rolle. Generelle merknader

Høring - nasjonal strategi og finansieringsplan for utbygging av infrastruktur for ladbare biler. Om NEKs rolle. Generelle merknader - The NE NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE The Norwegian National Committee of The International Electrotechnical Commission, IEC [uropean Committee for Electrotechnical Standardization, CENE[EC Tra ns nova

Detaljer

Trondheim satser på el.; hvorfor og hvordan? Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune, Miljøenheten

Trondheim satser på el.; hvorfor og hvordan? Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune, Miljøenheten Trondheim satser på el.; hvorfor og hvordan? Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune, Miljøenheten Tema El-bil satsingen i egen kjøretøypark Andre el-satsinger i Trondheim Ladeinfrastruktur i Trondheim

Detaljer

VIDERE UTVIKLING OG NEDTRAPPING AV VIRKEMIDLER FOR LADBARE BILER

VIDERE UTVIKLING OG NEDTRAPPING AV VIRKEMIDLER FOR LADBARE BILER Presentasjon på ZERO konferansen 2013: VIDERE UTVIKLING OG NEDTRAPPING AV VIRKEMIDLER FOR LADBARE BILER Vidar Eide, Senior consultant, THEMA Consulting Group. Oppdrag for: ZERO, Energi Norge, Grønn Bil,

Detaljer

Infrastruktur for elbilar i Hordaland

Infrastruktur for elbilar i Hordaland Infrastruktur for elbilar i Hordaland Klimarådet 8.6.2012 Per Svae, Klima og naturressursseksjonen Nokre elbilfakta Status 2012: Fins elbilar som er jamgode med fossilbilar på pris, kvalitet og tryggleik.

Detaljer

Strategi for ladeinfrastruktur i Agder

Strategi for ladeinfrastruktur i Agder 2015 Strategi for ladeinfrastruktur i Agder Hurtiglader i Bykle 2015 Jon Kalager/Hans Fløystad Aust-Agder fylkeskommune 21.12.2015 Bakgrunn for arbeidet med ladeinfrastruktur i Agder... 2 Formål... 2 Status

Detaljer

Tilskuddsordning ladestasjon Overhalla kommune.

Tilskuddsordning ladestasjon Overhalla kommune. Tilskuddsordning ladestasjon Overhalla kommune. 1. Bakgrunn Overhalla kommune har som målsetning å legge til rette for bruk av ladbare biler, både rene elbiler og plug-in hybridbiler. Ladbare biler gjør

Detaljer

Elbilar og ladestasjonar

Elbilar og ladestasjonar Elbilar og ladestasjonar Plankonferansen 2014 Klima i areal og transportplanlegging Per Hjalmar Svae, Seniorrådgjevar, miljø Hordaland fylkeskommune Elbilar i Hordaland 21,7 % elbilar av nybilsalet i Hordaland

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

Statens Vegvesen. Det ble foretatt en presentasjonsrunde. Deltakerne redegjorde for sin rolle og motivasjon for deltakelse.

Statens Vegvesen. Det ble foretatt en presentasjonsrunde. Deltakerne redegjorde for sin rolle og motivasjon for deltakelse. EV-forum hos NEK 10.04.2013 Side 1/9 EV-forum Referat MØTE 2013-1, NEK, Lysaker Møterom NEK stort Tirsdag 10. april 2013 (KL 0930-1500) Referent: Leif T. Aanensen Side 1 av 9 Deltagelse Ja Nei Ja Nei Nils

Detaljer

En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020

En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020 En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020 Foreløpige resultater og vurderinger Tempokonferansen 28. feb 2013, Erik Figenbaum Oppdraget fra Miljøverndepartementet Hvordan skal målet i Klimameldingen om

Detaljer

Høringssvar fra SBS Radio

Høringssvar fra SBS Radio Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Oslo, 14.01.2015 postmottak@kud.dep.no Høringssvar fra SBS Radio - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet Vi viser

Detaljer

Kommersielle løsninger for lading av elbiler. 17.09.2011 Gøran Vollan

Kommersielle løsninger for lading av elbiler. 17.09.2011 Gøran Vollan Kommersielle løsninger for lading av elbiler 17.09.2011 Gøran Vollan EV Power AS, stiftet 15. april 2011 Aksjekapital MNOK 1,1 Daglig leder Gøran Vollan Gründer Eiere NTE Holding ASA 93,2% Proneo AS 2,2%

Detaljer

Saknr. 15/8497-4. Saksbehandler: Grethe Blystad. Innstilling til vedtak:

Saknr. 15/8497-4. Saksbehandler: Grethe Blystad. Innstilling til vedtak: Saknr. 15/8497-4 Saksbehandler: Grethe Blystad Høring - Utkast til endring i yrkestransportloven - hjemmel for løyvemyndigheten til å kunne kreve at det brukes lav- eller nullutslippskjøretøy i drosjenæringen

Detaljer

Velkommen til oss! Denne brosjyren inneholder: Ladenøkkel Informasjon om gratis. medlemskap. Praktiske råd til deg som er ny elbilist

Velkommen til oss! Denne brosjyren inneholder: Ladenøkkel Informasjon om gratis. medlemskap. Praktiske råd til deg som er ny elbilist Husk å registrere deg for GRATIS medlemskap første året på elbil.no Denne brosjyren inneholder: Velkommen til oss! Ladenøkkel Informasjon om gratis medlemskap Praktiske råd til deg som er ny elbilist 1

Detaljer

Enova SF. Støtter utbygging av hurtigladestasjoner i de nasjonale transportkorridorene. Grunnleggende infrastruktur

Enova SF. Støtter utbygging av hurtigladestasjoner i de nasjonale transportkorridorene. Grunnleggende infrastruktur STØTTEORDNINGER Enova SF Støtter utbygging av hurtigladestasjoner i de nasjonale transportkorridorene. Grunnleggende infrastruktur Konkurranse om hele strekninger, beste tilbud vinner. Flere utlysningsrunder:

Detaljer

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid T-Ford masseproduksjon Forbrenningsmotor enorm teknisk fremgang Billig Bensin/Olje Ny teknologi må være teknisk bedre enn den gamle, billigere å lage,

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB møter fremtidens transportbehov NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB-konsernet 2012 NSBkonsernet NSB AS Nettbuss AS CargoNet AS Rom Eiendom AS Mantena AS* Støttefunksjoner Persontogvirksomhet

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Mot en ladbar framtid? Om elbil i den norske kommunale bilflåten

Mot en ladbar framtid? Om elbil i den norske kommunale bilflåten Mot en ladbar framtid? Om elbil i den norske kommunale bilflåten Helene Egeland Grønn bil konferanse, Gardermoen 22. mai 2012 1 Struktur for presentasjonen Om prosjektet E-car og om delstudien om den kommunale

Detaljer

Elbil Noko for meg? På Hellesøy, i Hordaland og på Vestlandet? Laurdagskafeen på Hellesøy, 26.10.2013

Elbil Noko for meg? På Hellesøy, i Hordaland og på Vestlandet? Laurdagskafeen på Hellesøy, 26.10.2013 Elbil Noko for meg? På Hellesøy, i Hordaland og på Vestlandet? Laurdagskafeen på Hellesøy, 26.10.2013 Per Hjalmar Svae, Miljøkoordinator, Hordaland fylkeskommune Føresetnader for elbilisme 1. Offentlige

Detaljer

Begrunnelse: Det er positivt at det legges opp til hurtigladestasjoner for el-biler nært sentrum i Mosjøen. Hvis ja klargjør kort:

Begrunnelse: Det er positivt at det legges opp til hurtigladestasjoner for el-biler nært sentrum i Mosjøen. Hvis ja klargjør kort: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: John Peter Garnes Tlf: 75 10 18 00 Arkiv: Q52 Arkivsaksnr.: 14/182-4 LADESTASJONER EL-BILER ELVEBAKKEN Rådmannens forslag til vedtak: Planutvalget godkjenner omdisponering

Detaljer

Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius

Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius Sammendrag: Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius TØI rapport 1226/2012 Forfatter(e): Rolf Hagman og Terje Assum Oslo 2012 40 sider Ladbare hybridbiler

Detaljer

Treffpunkt Kviven 2010. Pure Urban

Treffpunkt Kviven 2010. Pure Urban Treffpunkt Kviven 2010 Pure Urban Innhold 1. Bakgrunn Autogruppen Elbil Norge / Buddy 2. Status elbil i Norge i dag 3.Utfordringer for elektriske kjøretøy i Norge 4. Hvordan takle utfordringene Autogruppen

Detaljer

Hva er NOBIL? Hva kan det brukes til?

Hva er NOBIL? Hva kan det brukes til? Hva er NOBIL? Hva kan det brukes til? 22.mai 2012 Grønn Bil Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL Norsk Elbilforening Hva er NOBIL? En database etablert juni 2010 for innsamling og formidling av informasjon

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT 2012. Ved utgangen av 2012 er vi fortsatt foran skjema for å nå målsetningen om 200.000 ladbare biler i 2020

PROSJEKTRAPPORT 2012. Ved utgangen av 2012 er vi fortsatt foran skjema for å nå målsetningen om 200.000 ladbare biler i 2020 Prosjektrapport 2012 Ved utgangen av 2012 er vi fortsatt foran skjema for å nå målsetningen om 200.000 ladbare biler i 2020 Grønn Bil har i 2012 videreført sin rolle som analysebasert ressurssenter for

Detaljer

EV Power AS - et selskap i NTE-konsernet

EV Power AS - et selskap i NTE-konsernet EV Power AS - et selskap i NTE-konsernet El-bil seminar Møre og Romsdal fylkeskommune Utbygging av ladeinfrastruktur for elektriske kjøretøy Erik Hatling 25.oktober, 2012 EV POWER en eier og operatør av

Detaljer

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Oslo Taxi Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Sundvollenerklæringen «Drosjepolitikken skal ses på som en del av kollektivpolitikken, og bransjen har et viktig sammfunnsoppdrag.» «utarbeide

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE FRA TRANSNOVA

SØKNAD OM STØTTE FRA TRANSNOVA SØKNAD OM STØTTE FRA TRANSNOVA Program Innsendt dato P6 2012 Støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler Firmanavn Organisasjonsnummer Beskrivelse av virksomhet Antall ansatte Omsetning

Detaljer

Bedre transportanskaffelser. Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy

Bedre transportanskaffelser. Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy Bedre transportanskaffelser Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy KLIMAUTFORDRINGER Direktoratet for forvaltning og IKT Lokale luftforurensinger

Detaljer

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål for kollektivtransport Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi

Detaljer

MotorGruppen. Grønn Bil - Gardermoen, 22 mai 2012. Bernt G. Jessen. Direktør Informasjon og Forretningsutvikling

MotorGruppen. Grønn Bil - Gardermoen, 22 mai 2012. Bernt G. Jessen. Direktør Informasjon og Forretningsutvikling MotorGruppen Grønn Bil - Gardermoen, 22 mai 2012 Bernt G. Jessen Direktør Informasjon og Forretningsutvikling MotorGruppen: 1.Importerer Mitsubishi (1975) og Renault (2010) i Norge 2.Konsernet eier 19

Detaljer

Bærekraftige byer tar i bruk ladbare biler hvordan implementere. Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten

Bærekraftige byer tar i bruk ladbare biler hvordan implementere. Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten Bærekraftige byer tar i bruk ladbare biler hvordan implementere Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune Miljøenheten Lokale klimamål Miljøpakke for transport, Trondheim (2008): 2018: Minst 20% reduksjon

Detaljer

Lyses strategi for bruk av gass. Gasskonferansen i Bergen 2010

Lyses strategi for bruk av gass. Gasskonferansen i Bergen 2010 Lyses strategi for bruk av gass Gasskonferansen i Bergen 2010 Innhold 1. Lyse 2. Regional verdiskaping 3. Biogass 4. Transportsektoren 5. Fjernvarme 6. LNG Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland Stavanger

Detaljer