Strategi for hurtiglading

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi for hurtiglading"

Transkript

1 Strategi for hurtiglading Workshop Oslo Asbjørn Johnsen

2 Program for samlingen Kort introduksjon med presentasjon av deltakere Gjennomgang av foreslåtte strategier Innledende tanker fra Transnova Presentasjon av Econ Pöyry sitt forslag Avklarende spørsmål/kommentarer underveis Diskusjon og innspill fra deltakerne Danner strategiene mulighet for felles forståelse og retning for bygging av HL-infrastruktur? Oppsummering av strategier Presentasjon av forskjellige ladeløsninger/standarder Lunsj avslutning seinest 15.30

3 Bakgrunnen for en strategi Så langt prøvd oss trinnvis fram erfaringer gjennom en pilotfase hurtiglading Ser et behov for en videre strategi og konkrete handlingsplaner på kort og lengre sikt Elektrifisering av vegtransporten Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Hvem er ressursene? Nytt teknologisk system mobilitet med ny energibærer Teknisk og sikkerhetsmessig har elbiler gjort et stort sprang de 2 siste årene Hvordan gjøre elbilmobilitet attraktiv? Barrierer og hvem er det som utfordres? Forholdet mellom det teknologiske og det sosiale Brukerbehov

4 Kort om prosessen Econ Pöyry har involvert alle relevante aktører Transnova har deltatt aktivt i arbeidet gjennom flere møter Involvert noen få til å kommentere førsteutkast Nøytral og leverandøruavhengig Del 2 mest utfordrende

5 Videre prosess Strategien et utgangspunkt for videre diskusjon og arbeid Samle og bearbeide innspill fra denne workshopen Vurdere anbefalinger og prioriteringer med mål om å få fram en samlet, korrigert strategi Alle aktører bør tenke gjennom sin rolle og bidrag framover Transnova sin rolle?

6 Pöyry/Røstvik har på oppdrag fra Transnova utformet Strategi og kriteriesett for utplassering av hurtigladerpunkter for elbiler og tilhørende systemer Del I Strategi og kriteriesett for utplassering av hurtigladerpunkter for elbiler og tilhørende systemer Del II Strategi og kriterier for utrulling av hurtigladerpunkter i Norge Forretningsmodeller for utstasjonering, drift og betaling knyttet til ladetjenester 6

7 Problemnedbryting vi vil få svar på hovedspørsmålet gjennom å besvare delspørsmålene Forutsetninger A. Tidshorisont på analysen på 5-10 år B. Antar at adekvat hurtigladernett på plass når vi vurderer elbilmarkedet C. Tyngere kjøretøyer på el ikke aktuelt i første omgang (CNG/biogass et bedre alternativ) Hovedspørsmål Hva bør strategien og kriteriesettet for utplassering av hurtigladerpunkter være 1 - Hvordan vil behovet for hurtigladere i Norge (antall og timing) utvikle seg 2 - Hva bør kriteriesettet være for geografisk plassering av hurtigladerpunkter? 1.1 Hvordan vil elbilparken utvikle seg innen 5-10 år 1.2 Hvor stort vil behovet for hurtiglading være? 2.1 Hvor i landet vil el-bilene være og hvilke traséer bør prioriteres?? 2.2 I hvilke lokaliseringer vil det være behov for hurtiglading? 2.3 Hva kreves for å plassere dem ut Hvordan vil markedet for lettere kjøretøy utvikle seg innen 5-10 år? Hvor stor markedsandel vil rene (ikke hybridiserte) elbiler kunne ta gitt tilfredsstillende laderdekning? Hva vil behovet for hurtiglading være for elbiler til privatbruk (langturer)? Hva vil behovet for (offentlige ) hurtiglading være for el-nyttekjøretøy? (daglige og lange turer) Hurtiglading versus semi-hurtiglading og langtidslading Geografisk spredning av private elbiler Geografisk spredning av elnyttekjøretøy? Hvordan vil bruksmønsteret være for private elbiler Hvordan vil bruksmønsteret være for el-nyttekjøretøy? Hva er kravene til regionale elnett? Utdypes i del II 3 - Hvordan bør utrullingen skje? Aktuelle aktører som skal stå for utrullingen? Oppgraderinger i regionale elnett? Prioriteringer og timing i utrullingen. 7

8 Paradigmeskifter i emning Gassifisering av trailerflåten i USA - på grunn av høye dieselpriser i USA og rimelige gasspriser er nå konvertering av trailerparken i USA fra diesel til gass nå i ferd med å skyte virkelig fart Elektrifisering av småbilparken i Europa - på grunn av klimamål, topografi og egnethet, høye drivstoffpriser og økning i tilgjengelige bilmerker er det forventet at salget av elbiler i småbilklassen skyter fart i Europa i de nærmeste årene Hybridisering eller elektrifisering av øvrige transportsegmenter - øvrige deler av bilparken står mest sannsynligvis overfor en hybridisering hvor alternative fremdriftsteknologier kombineres i kjøretøy eller en elektrifisering - hybridisering må anses som en paradigmeforlenger i deler av segmentene 8

9 Konkurransen om en plass i det fremtidige paradigme, det overordnete avgjøres tidlig og detaljene avgjøres etter hvert Paradigmekonkurranse Det nye paradigmet, moden fase Slag 1 Slag 2 Slag 3 Fossilt vs. elektrisk Overordnet vil elektrifisering vinne BEV vs PHEV Bileierskap vs. mobilitetstjenester Hvor mye BEV? Hvor mye tjenester? Økende detaljnivå 9

10 Hvordan går vi frem med utbygging av hurtigladere? 10

11 Transnova utlyste i 2011 et nytt program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler (P6 2011) 42 lokasjoner og 47 hurtigladere rulles ut i første fase 1. I områder der man kan betjene et størst mulig antall elbiler Oslo med korridorer mot Drammen, Kongsberg, Mjøsbyene og Elverum Områdene rundt storbyene Stavanger, Bergen og Trondheim 2. Nasjonale korridorer Mulig å kjøre fra Stavanger til Bergen 3. Korridorer mellom Norge og Sverige Oslo til riksgrensen Trondheim til riksgrensen (Green Highway) 11

12 Utrulling av hurtigladerpunkter i Norge vil trolig skje i to faser ? Strategiprosess Nasjonal utrullings -plan Tidlig fase: Markedsutløsing og utprøving Moden fase: Varige plasseringer Umoden laderteknologi Umodent marked for elbiler Kjøpsadferd og bruksmønster lite kjent Tjenester og systemer må utformes og testes Laderteknologien er noe utprøvd El-bilMarkedet modnes Nytt kjøpsadferd og bruks-mønster modnes Tjenester og systemer finner sin form Fordelaktige rammevilkår for elbiler Behov for markedsutløsende tiltak for hurtigladere Hurtigladerpunkterplasseringer, blanding av sikre plasseringer og piloter Teste ut hypoteser og samle data om kjøpsadferd og bruksmønster Evaluere strategi og kriteriesett Rammevilkårene mindre fordelaktige, elbilmarkedet klarer seg selv Utplasseringer basert på fornyet strategi og kriteriesett er mer permanente Private hurtigladeraktører klarer seg selv Vi legger til grunn at vår analyse vil fokusere på fase I av utrullingen, og dermed ha en tidshorisont på 5-10 år 12

13 Markedet for elektriske biler og tilhørende infrastruktur vil trolig utvikle seg i takt med følgende drivkrefter Elbilfremmende incentiver Teknologisk utvikling Elbiler på norske veier B R Modning i brukeradferd Demografi R B Balancing loop Infrastruktur ladere hurtigladere R Reinforcing loop 13

14 Hurtigladerens betydning kan trues av en rekke teknologiske og bruksmessige endringer Monsterbatterier Batteribytte Hurtiglader Nytt kjøremønster Rekkeviddeforlenger Intermodalitet 14

15 Nybilsalget i Norge opplevde en midlertidig nedgang under finanskrisen Fremover er det grunn til å anta at bilsalget vil svinge noe rundt et gjennomsnitt på nye personbiler og vare/kombibiler solgt i året 15

16 De to siste årene har nybil-salget for ladbare biler vært svakt voksende * Til og med november 16

17 helt til det tok av i andre halvdel av 2011 Det er rundt 5300 ladbare biler på norske veier i dag Hvordan vil salget Hvordan utvikle blir seg salget fremover? fremover 17

18 Utviklingsbaner for elbilmarkedet utformes basert på de viktigste drivkreftene som virker på markedet Drivkrefter for markedsutvikling fra ulike kilder Paradigmefremsynet Viktigste drivkrefter Bilsalg historiske tall Elbilforeningen Grønn bil Prosjekt-gruppen Sikker/usikker Sterk/svak Påvirke markedet opp/ned Påvirke timingen (fremskynde / forsinke) Regionale forskjeller Baner for markedsutvikling for elbiler for ulike deler av landet Regional inndeling av landet 18

19 Hvor stor betydning får ladbare hybrider? Aktører har vidt forskjellige anslag for årlig salgsutvikling Nysalg Elbilf oreningen Nysalg Grønn Bil 19

20 Forskjellen i den totale elbilparken er mindre synlig Nysalg Elbilf oreningen Nysalg Grønn Bil 20

21 Noen sentrale drivere vil slå inn på ulik vis i ulike deler av landet, og påvirke den regionale utbredelsen av elbiler Elbiler i byer V U P T R Prikk Bymiljø/luftkvalitet H S + Hele Byer 7 Urbanisering/sentralitet H S + Hele Byer 4 Familiedemografi L Noe S + Hele Byer 2 Nettverkseffekter med tjenester M S + Moden Byer 1 Gode kollektivløsninger H U +/ Hele Byer 1 Hurtig bruk av flåter M Noe U + Tidlig Byer Bilbehov hos unge M Litt U Moden Byer Elbiler i utkant V U P T R Prikk Batteriteknologi H Noe U + Tidlig Utkant 5 Konkurrerende rekkeviddeforlengende teknologier H Litt U Hele Utkant 3 Ladepunkter - dyrere steder etter hvert M U Moden Utkant 1 Norsk kjøremønster / geografi H S Hele Utkant/byer Andre V U P T R Prikk Samferdselsprosjekter H Noe S +/ Hele "Ytrefilet" 2 Nord for Temperatur M S Hele filetene 21

22 SWOT - hurtigladere STRENGHTS - Villige etablerere - Tilgjengelig teknologi - Sikkert minimumsbehov - Klimarestriksjoner i storbyer - Arealrestriksjoner i storbyer WEAKNESSES - Usikkert maksimumsbehov - Høy kostnad per ladepunkt - Avhengig av støtteordninger OPPORTUNITIES - Insentiver elbil > plug-in hybrid - Antall bilmodeller med lang nok rekkevidde og høyt nok salg - Teknologiforbedring THREATS - Insentiver plug-in hybrid = elbil - Insentiver for elbiler spesifikt - Teknologiutklassing 22

23 De fleste insentiver opprettholdes frem til 2020, mens introduksjonstilbudene og kollektivfelt vil ryke før Viktig for elbilmarkedet Fordel vs PHEV Fri kjøpsavgift H H Red. årsavgift Kollektivfelt Fri bomring Fri parkering Fri normallading Fri hurtiglading M HH H H L M 23

24 Dagens situasjon herunder regionale forskjeller - teknologiskift Insentiv Engangsavgift MVA Effektberegning Indrefilet Ytrefilet Norge ellers - 12 til16% Medium viktig Medium viktig Høy viktighet Kollektivfelt - 20% Høy viktighet Lav viktighet Lav viktighet Fri parkering <10% Høy viktighet Høy viktighet Lav viktighet Fri bom/ferge Medium viktig Høy viktighet Høy viktighet Mange ladepunkt Høy viktighet Medium viktig Høy viktighet Plassering ladepunkt Lav viktighet Høy viktighet Høy viktighet Strategi Pepre Plassering Korridor 24

25 Vi har gått gjennom de viktigste drivkrefter som virker inn på utviklingen av elbilmarkedet i Norge Elbilfremmende incentiver Teknologisk utvikling Elbiler på norske veier B R Modning i brukeradferd Demografi R B Balancing loop Infrastruktur ladere hurtigladere R Reinforcing loop 25

26 Prosjektgruppens innstilling er et utviklingsbånd basert på mellom og elbiler på norske veier i 2020 hvor elbiler er det som er styrende for minimumsbehovet for hurtigladestasjoner Elbilforeningen Grønn Bil Sentral antagelse: Adekvat ladeinfrastruktur tilstede 26

27 Regionale forskjeller egnethet ift temperatur og tetthet 27

28 Regionale forskjeller reise hjem/arbeid Endringen i avstanden mellom bosted og arbeidssted mellom 1990 og 2006 sier noe om forventet fremtidig utvikling i pendleravstand i de ulike fylkene. Fylker med minst endring i avstand opplever størst stabilitet i bosteds- og arbeidsstedsmønsteret Nord-Norge, Sør-Trøndelag, Møre & Romsdal, Hordaland, Rogaland, Oslo og Akerhus peker seg ut 28

29 BEV dekker hverdagsmobiliteten og har behov for hurtiglading To typer mobilitet To ulike måter å løse dette på fremover, der fordelingen er usikker Hverdagsmobilitet er den enkeltes typiske daglige transport Unntaksmobilitet er all transport som avviker fra hverdagstransportbehov PHEV bilen eies og løser både hverdagsmobilitet og unntaksmobilitet BEV bilen eies for hverdagsmobilteten Deleløsninger og intermodalitet løser unntaksmobiliteten Behov for hurtiglading 29

30 Strategien maksimerer dekning og minimerer antall punkter og dermed behovsstøtte 105 punkter i Oslo-regionen dekker Over 1,9 mill innbyggere (ca innbyggere per punkt) 20 punkter per i dag ferdig utbygget eller støtte tildelt 143 punkter utenfor Oslo-regionen dekker Over 2,7 mill innbyggere (1ca innbyggere per punkt) 27 punkter per i dag ferdig utbygget eller støtte tildelt 94% av befolkningen teoretisk dekket i kommunene Faktisk dekning estimert til ca 90% basert på at opptil 4% bor i periferi med sentralitet 0 innenfor dagens kommuner (men en del av disse bor i kommuner med 6% av befolkningen hvor hurtigladere ikke aktuelt før i moden fase). Ved planmessig tilnærming kan man dermed oppnå en dekning som er 8 %- poeng over en plassering av hurtigladere i alle tettsteder større eller lik Mindre Byregion 30

31 Kontroll av tankesett for strategi Bilparken i Norge - ca 2 innbyggere per bil innbyggere tilsier ca biler (både bedrift og privat) (nedre anslag) biler i 2020 tilsvarer ca 2,5% av bilparken 2,5% per innbyggere gir ca 250 biler per ladestasjon Behovet for hurtiglading er størst i perioden fra , dvs 7 timer Kapasitet ca 3 biler per time gir mulighet til å lade 21 biler per ladepunkt i denne perioden Er behovet jevnt fordelt utover ettermiddag/kveld så har 1 hurtiglader kapasitet til å lade opptil 630 biler per måned basert på 30 dager Hvis 25% lader 3 ganger i måneden, 25% lader 2 ganger i måneden, 25% lader 1 gang i måneden og 25% lader ikke i det hele tatt i måneden gir en totalbelastning per ladepunkt på 375 biler per måned, tilsvarende ca 60% av kapasiteten. Dersom elbilparken er på en trendkurve som kan medføre at elbilparken kan overstige 2,5% av totalbilparken i 2020 så er dette et tidligvarsel for at det er behov for å øke kapasiteten på i det aktuelle distriktet hurtigladerne er plassert eller monitorering viser en høyere utnyttelse av et hurtigladepunkt enn ca 60% i tidsrommet tilsier etablering av ytterligere ladepunkt på den aktuelle lokasjonen eller i nærheten 31

32 Mer om utkast til strategi Utkast til strategi legger opp til at mesteparten av minimumsbehovet er dekket innen 2015 for å være i forkant av en minimumsbilpark på kjøretøy i pilotkorridor dekkes innen 2015 E6 valgt på grunn av at E16 er avhengig av utbygging Bergen- Trondheim som er tenkt gjennomført i en litt lavere takt enn resten av Ytrefilet (fleksibilitet i støttemidler) og at E134 er avhengig av to regionale korridorer (Indre Telemarkskorridor og Indre Vestlandskorridor). Regionale korridorer (og støttepunkter til sammenbinding av hovedstrekk av hurtigladere i Ytrefilet og regionale korridorer) kan benyttes til å skape fleksibilitet i utbyggingstempo, men bør ikke vente for lenge da disse korridorene kan redusere behovet for antall hurtigladere i omlandet rundt hovedtraseen. tre typer monitorering kan gjennomføres monitorering av om salgsutviklingen ligger på en utviklingsbane som tilsier færre eller flere kjøretøy enn i 2020, og om stigningen på kurven tilsier om man kan bryte gjennom øvre grense på kjøretøy i 2020 monitorering av om regional salgsutvikling ligger an til en bilpark på mer en 250 biler per innbyggere, noe som gir et tidligvarsel om behovet for større antall hurtigladere enn minimum monitorering av utnyttelse av hvert enkelt hurtigladepunkt <5 minutters intervaller mellom ladinger tilsier kø mer enn 375 biler per hurtiglader per måned i perioden tilsier at kapasiteten på det enkelte ladepunktet nærmer seg kapasitetsgrensen mange enkeltdager med flere timer over 2 ladinger per time tilsier at kapasitetsgrensen nærmer seg 32

33 Utkast til strategi for utplassering av hurtigladepunkter E16 E134 E6 1. I områder der man kan betjene et størst mulig antall elbiler Oslo-regionen Pepring av området Kysten mellom Oslo og Bergen Strategisk plassering ved kystsentra langs E18/E39 Kysten mellom Bergen og Trondheim Utvide nordover fra Bergen (og korridor E16) Utvide sørover fra Trondheim langs E39 2. Nasjonale korridorer E14 og E6 til riksgrensen (hovedsakelig gjennomført) E6 5 punkter mellom Oslo-regionen og Trondheim E134 2 punkter mellom Indre Telemarkskorridor og Indre Vestlandskorridor (Åmot og Haukeligrend) E16 5 punkter mellom Oslo-regionen og Indre Vestlandkorridor (Voss) 3. Regionale korridorer Indre Telemarkskorridor (E134, Rv 36) fra Drammen via Notodden/Bø til Porsgrunn Indre Vestlandskorridor (Rv 13) fra Stavanger via Sand/Røldal/Odda/Kinsarvik til Voss Indre Sørlandskorridor (Rv 41 og Rv 42) fra Bø via Seljord/Åmli/Evje/Tonstad til Egersund 4. Piloter i Nord-Norge Prioritere Nordland og byen Tromsø 33

34 Begrunnelser Prioritere de folkerikeste områdene for markedsutløsning Oslo-regionen og kysten rundt til Bergen Utbygging fra Bergen og Trondheim langs E39 gir fleksibilitet ift støtteordningene (punkter vil kunne nyttes uten at hele strekningen er dekket umiddelbart) Avveie hvilke nasjonale korridorer som bygges først E6 sannsynligvis lettest å gjennomføre (ikke avhengig av regionale korridorer) E134 krever færrest punkter (2 stk), men er da avhengig av at Indre Telemarkskorridor og Indre Vestlandskorridor er delvis gjennomført med mindre E134 ferdigstilles først og de regionale korridorene bygger videre på dette utgangspunktet Muligheten for å skyve E16 korridoren frem (eller ut i tid) gir fleksibilitet ift støtteordningene og ift Bergen-Trondheim korridoren 3 strategiske regionale korridorer kan redusere antallet hurtigladere betydelig De regionale korridorene gir reisemuligheter i et stort omland med naturlige pendlerstrekninger uten at man er nødt til å sette opp hurtigladere i hvert tettsted. De regionale korridorene gjør til at E134 fjellovergangen kun krever 2 ekstra hurtigladere De regionale korridorene øker tryggheten og befolkningsgrunnlaget vesentlig ift kun å konsentrere seg om E18/E39 i utbyggingen av Ytrefileten De regionale korridorene håndterer en økt pendlermengde og reisebehov utenfor E18/E39 Piloter i Nord-Norge Ved å sette opp enkelte piloter i Nord-Norge tidlig (2012) og avvente ytterligere utbygging der kan man dra erfaringer før ytterligere utbygginger gjennomføres Elbiler i Nord-Norge er hovedsakelig solgt i Nordland og Tromsø 34

35 Eksemplifisering av utkast til strategi for plassering av hurtigladepunkter OPTIMALISERT MINIMUM Totalt Tidligere Kommentar 1. Primærmarked Pri 1 Oslo-regionen Pri 1 Kystringen E18/E39 til Bergen Pri 2 E39/E6/E14 Bergen til Nord-Trøndelag Pri 2 Nord-Norge (pilot) Sekundærmarked Pri 2 E6 Trondheim-Lillehammer (fjell) Pri 2 E134/Rv36 Drammen - Bø - Porsgrunn Indre Telemarkskorridor Pri 3 Rv 41/Rv 42 Bø - Evje - Egersund 7 7 Indre Sørlandskorridor Pri 3 Rv 13 Stavanger - Røldal - Voss 8 8 Indre Vestlandskorridor Pri 4 S&F, M&R - sidekorridorer Nordvestlandskorridorer Pri 4 E134 E134 Seljord - Røldal (fjell) 2 2 Pri 4 Støttepunkt Indre Vestlandskorridor Pri 4 Støttepunkt Indre Sørlandskorridor 3 3 Pri 3/4 Støttepunkt Kristiansand Pri 3 E16 Voss - Høneføss (fjell) Pri 3 Støttepunkt E16/E Moden fase

36 Utkast til kriteriesett for stønad til hurtigladepunkter OVERORDNET KRITERISETT Minimumsbehov 1 ladepunkt per ca innbyggere Fordeling av hurtigladere i områder med mer enn innbyggere Trafikknutepunkter mellom steder med mer enn innbyggere Støttepunkter mellom strekninger med hurtigladere Et trafikknutepunkt knytter sammen flere kjørevalg og inngår i minst ett lengre strekk med hurtigladere Tilrettelegging bør vurderes ut fra Trafikkgrunnlag (veier med samlet ÅDT > 1000) Avstand til neste hurtiglader (50-70 km; avhengig av terrengprofil) Utvidelsesbehov Mer enn 250 elbiler per innbyggere ( biler i elbil-parken) Hver 1000 ÅTD ekstra tilsier opp mot 25 elbiler dersom elbiler utgjør 2,5% av bilparken Kollektivfeltkjøring for elbiler tilsier at elbilandelen er høyere enn andel av total bilpark Trafikk størrelse Antall kriterier Trafikkknutepunkt 36

37 Utkast til kriteriesett for stønad til hurtigladepunkter KRITERIESETT FOR PLASSERING Tettbygde strøk: hvor mange kriterier oppfylles innenfor nærmeste omkrets (200 meter) Bensinstasjon/energistasjon Parkeringsplass/sentrumsfunksjoner (handel/offentlig/bedrifter) Kjøpesenter Spisesteder Gjennomgangstrafikk Avstand til neste hurtiglader befolkningstetthet (minimum 1 hurtiglader per bydel (Oslo) eller hver innbyggere) gjennomgangstrafikk (ÅDT) startpunkt for returtrafikk (sentrum/arbeidssted) Perifere strøk Avstand til nærmeste hurtiglader (40-60 km) Oppfylle minst 2 kriterier (gjennomgangstrafikk + ett ekstra kriterium) Generelt Allmennheten må ha tilgang til å lade Punktene må være integrert med informasjonstjenester Standardagnostisk laderløsning 37

38 Kriterier ved forskjellige plasseringer OSLO-REGIONEN -1 stasjon per bydel/ innbyggere - Sentrumslokasjoner (returtrafikk) - Boligområder (trafikk etter 17.00) - Plassering som for tettsted -Monitorering av behov TETTSTED (antall innenfor 200m) - Bensinstasjon/energistasjon - Parkeringsplass/sentrumsfunksjon (handel/offentlig/bedrifter/kultur/idrett) - Kjøpesenter - Spisesteder -Gjennomgangstrafikk KORRIDORKNUTEPUNKT -1 hurtiglader per KM (avhengig av terrengprofil) - Gjennomgangstrafikk > 1000 ÅDT PERIFERI - Gjennomgangstrafikk eller startpunkt for returtrafikk - I tillegg oppfylle helst 2 øvrige kriterier for tettsted - bensinstasjon/spisested/toalett - handel/offentlig/bedrift/kultur/idrett 38

39 Det konseptuelle utgangspunktet 1. Forretningsmodellens høyre side er kundeorientert og tar utgangspunkt i de kundesegmenter virksomheten skal betjene 2. Forretningsmodellen skal dekke kundesegmentenes behov og dette utrykkes gjennom kundeverdi 3. Forretningsmodellen beskriver hvordan organisasjonen leverer kundeverdi til de ulike segmentene 4. Kunderelasjoner til de ulike kundesegmentene er viktige i et konkurranseutsatt marked 5. Inntektsstrømmene beskriver hva virksomheten får betalt for sine leveranser 6. Nøkkelressursene beskriver hva som må være på plass av ressurser for at organisasjonen skal kunne levere verdi 7. Kjerneaktivitetene er de viktigste aktivitetene som ressursene utfører for å skape verdi 8. Nøkkelressurser og kjerneaktiviteter kan ivaretas av andre gjennom strategiske samarbeid 9. Venstresiden utgjør forretningsmodellens kostnadssentre og fordelingen blir beskrevet i kostnadsstrukturen

40 Modellen forenkles til følgende arbeidsverktøy NØKKEL PARTNERE KJERNE AKTIVITETER KUNDE VERDI KUNDE FORHOLD KUNDE SEGMENTER NØKKEL RESSURSER KANALER KOSTNADSSTRUKTUR INNTEKTSSTRØMMER

41 Noen aktører er gitte Netteier Aktivitet Utføre leveranse - nettilgang Ressurs Nettilgang Strømleverandør Bilprodusent Aktivitet Utføre leveranse - strøm Ressurs Strøm Ressurs Elbil - kontaktpunkt Kommunikasjonsløsning Hvilke andre kanalaktiviteter er det naturlig at disse tar ansvar for? Hvorfor? Ladestasjonprodusent Aktivitet Utføre leveranse ladepunkt Informasjonsutveksling? Ressurs Ladestasjon Kommunikasjonsløsning? 41

42 Modell 1: Økt rekkevidde nettselskapets kontantkort pay as you go PARTNERE KJERNEAKTIVITETER KUNDEVERDI KUNDEFORHOLD KUNDESEGMENTER Direkte kunder: Direkte kunder: Direkte kunder: Nettselskap Hurtiglading av elbilder Økt rekkevidde Lojalitetsprogram Grunneier Overvåkning, drift og vedlikehold Fylle ventetid Nyhetsbrev Småbarnfamilien Kortselskap NØKKELRESSURSER KANALER Voksenfamilien Kontantkortavtale Hurtigladere Samlokalisering hurtigmat og bensinstasjoner Urbanisten Strømavtale Infrastruktur for drift og overvåkning KOSTNADSSTRUKTUR Installasjonskostnad Kostnad for hurtigladere Strømkostnad Drifts og vedlikeholdskostnader Leiekostnader - areal INNTEKTSSTRØMMER Kontantkort innbetalinger 42

43 Modell 2: Økt rekkevidde mobilen som betalingsmiddel PARTNERE KJERNEAKTIVITETER KUNDEVERDI KUNDEFORHOLD KUNDESEGMENTER Direkte kunder: Direkte kunder: Direkte kunder: Nettselskap Hurtiglading av elbilder Økt rekkevidde Grunneier Overvåkning, drift og vedlikehold Fylle ventetid Nyhetsbrev Småbarnfamilien Mobiloperatør NØKKELRESSURSER KANALER Voksenfamilien Hurtigladere Samlokalisering hurtigmat og bensinstasjoner Urbanisten Strømavtale Infrastruktur for drift og overvåkning KOSTNADSSTRUKTUR Installasjonskostnad Kostnad for hurtigladere Strømkostnad Drifts og vedlikeholdskostnader Leiekostnader - areal INNTEKTSSTRØMMER Løpende betaling per minutt 43

44 Modell 3: Rekkeviddesikkerhet abonnement PARTNERE KJERNEAKTIVITETER KUNDEVERDI KUNDEFORHOLD KUNDESEGMENTER Direkte kunder: Direkte kunder: Direkte kunder: Grunneier Hurtiglading av elbilder Økt rekkevidde Lojalitetsprogram Nettselskap Kundeservice Fylle ventetid Nyhetsbrev Småbarnfamilien Vaktselskap NØKKELRESSURSER Rekkeviddetrygghet KANALER Voksenfamilien Hurtigladere Samlokalisering hurtigmat og bensinstasjoner Strømavtale KOSTNADSSTRUKTUR Installasjonskostnad Kostnad for hurtigladere Strømkostnad Drifts og vedlikeholdskostnader Leiekostnader - areal Kost bruk av andre INNTEKTSSTRØMMER Abonnementsbetaling 44

45 Modell 4: Mobilitetsmodellen PARTNERE KJERNEAKTIVITETER KUNDEVERDI KUNDEFORHOLD KUNDESEGMENTER Direkte kunder: Direkte kunder: Lojalitetsprogram Direkte kunder: Mobilitetsselskap Levere mobilitet Mobilitet fra A til B Grunneier Nyhetsbrev Flåteselskap/bilprod usent NØKKELRESSURSER KANALER Voksenfamilien Hurtigladeoperatør Vaktselskap Kommunikasjonsplattform Hurtiglading Skiftestasjon Urbanisten Pickup spot elbil KOSTNADSSTRUKTUR INNTEKTSSTRØMMER Billeie Systemutvikling Abonnementsstruktur Hurtiglading Betale per km Skiftekostnader 45

SIVILARKITEKT MNAL HARALD N. RØSTVIK AS. HURTIGLADERE: STRATEGI, KRITERIESETT OG FORRETNINGSMODELLER Mars 2012

SIVILARKITEKT MNAL HARALD N. RØSTVIK AS. HURTIGLADERE: STRATEGI, KRITERIESETT OG FORRETNINGSMODELLER Mars 2012 SIVILARKITEKT MNAL HARALD N. RØSTVIK AS HURTIGLADERE: STRATEGI, KRITERIESETT OG FORRETNINGSMODELLER Mars 2012 Prosjektets formål og gjennomføringsmetodikk 2 Pöyry/Røstvik har på oppdrag fra Transnova utformet

Detaljer

STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen R-2012-007

STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen R-2012-007 STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086 ISBN ISSN 0803-5113 Interne koder MFA/THU_TRE/AHE

Detaljer

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Forord Fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, og Østfold har inngått et samarbeid om gjennomføring av felles planlegging

Detaljer

Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for

Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for Forslag til Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for transnova.no 2 Forord Transnova ble i sitt tildelingsbrev for 2014 fra Samferdselsdepartementet bedt om å lage et innspill til en

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge

Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge Om framveksten av hurtigladetjenester for elbiler Asbjørn Johnsen Masteroppgave i tverrfaglige kulturstudier, med spesialisering i studier av teknologi,

Detaljer

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy Sammendrag: Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Forfattere: Erik Figenbaum og Marika Kolbenstvedt Oslo 2013 134 sider Elektrifisering av kjøretøy er

Detaljer

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler ZERO November 2013 Denne rapporten er laget av Thema Consulting Group Prosjektleder Vidar Eide

Detaljer

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Tale Severina Halsør Benjamin Myklebust Gøril L. Andreassen Forsidebilde: Think City på ZERO-arrangementet Klimabil 2010 på Rådhusplassen i

Detaljer

Elbil. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 17

Elbil. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 17 Elbil En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 17 Sammendrag Elbil-salget har fått et gjennombrudd. Det ruller nå cirka 27 000 ladbare biler på veiene våre. I løpet av få år vil antallet komme

Detaljer

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski Vedtatt av kommunestyret 18. juni 2014 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Tidshorisont 3 1.3 Forankring 4 1.4 Status i Ski 4 2 Lading og

Detaljer

Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler

Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler Offentlig ISBN: 978-82-93150-46-6 Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler Oppdrag for klientgruppe: ZERO, Energi Norge, Grønn Bil, Volvo Car Group, og støttet av Transnova NOVEMBER

Detaljer

VISTA ANALYSE AS RAPPORT. Utvikling og trender i nybilsalg og bilavgifter 2015/14

VISTA ANALYSE AS RAPPORT. Utvikling og trender i nybilsalg og bilavgifter 2015/14 RAPPORT 2015/14 Utvikling og trender i nybilsalg og bilavgifter Ingeborg Rasmussen, Vivian A Dyb, Oscar Haavardsholm og Steinar Strøm VISTA ANALYSE AS Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/14

Detaljer

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Sluttrapport for forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Fase 2 10.04.2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 5 Mål i Fase 2... 7 Beskrivelser av aktiviteter og metode...

Detaljer

SINTEF A24320 - Åpen. Rapport. LadeSmart funksjonskrav. Forprosjekt for LadeSmart demonstrator. Forfattere Liv Rakel Øvstedal Ola Martin Rennemo

SINTEF A24320 - Åpen. Rapport. LadeSmart funksjonskrav. Forprosjekt for LadeSmart demonstrator. Forfattere Liv Rakel Øvstedal Ola Martin Rennemo - Åpen Rapport LadeSmart funksjonskrav Forprosjekt for LadeSmart demonstrator Forfattere Liv Rakel Øvstedal Ola Martin Rennemo Historikk DATO SBESKRIVELSE 2013-04-29 Sluttrapport for LadeSmart fase 1.

Detaljer

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Zero Emission Resource Organisation Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Forsiden: Testkjøring av hydrogenbiler. Foto: Jöran

Detaljer

Bredbånd - full dekning - utbygging med LTE - 30 Mbit/s målsetting

Bredbånd - full dekning - utbygging med LTE - 30 Mbit/s målsetting Bredbånd - full dekning - utbygging med LTE - 30 Mbit/s målsetting Mars 2011 1 Bakgrunn, formål og metode Dette notatet drøfter problemstillinger som ble diskutert i arbeidsmøte den 13. januar 2011: Hvor

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Smart Garasje TET4850 Eksperter i team Smarte Nett Gruppe 6: Rune Haugland, Mats Lieungh, Leif Arne Müller og Knut-Harald Bakke Våren 2011 Eksperter i Team

Detaljer

Bil. Uavhengig rådgiver innen ladbare biler. spesialisert på hurtigladere og infrastruktur. Kontakt oss for en hyggelig prat!

Bil. Uavhengig rådgiver innen ladbare biler. spesialisert på hurtigladere og infrastruktur. Kontakt oss for en hyggelig prat! fremtidens Bil er Elektrisk Rå kraft og elektrisk spenning s. 10 11 Hvilken elbil passer meg? Lad bilen på 15 minutter s.6 s.13 Uavhengige rådgiver innen ladbare biler spesialisert på hurtigladere og infrastruktur

Detaljer

Elbilmarkedet i Norge anno 2025

Elbilmarkedet i Norge anno 2025 Elbilmarkedet i Norge anno 2025 En scenarieanalyse Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Mai 2014 Økonomi og Administrasjon Stig Sørensen Rud - 362 Quan Minh Phan - 300 Axel Waage Prebensen

Detaljer

Rapport 2009-096. Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler

Rapport 2009-096. Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler Rapport 2009-096 Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler Econ-rapport nr., Prosjekt nr. 5Z090075 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-092-4 JMS/KFI/KGB/kki, KIB, 9. oktober 2009 Offentlig Virkemidler

Detaljer

Bredbånd 2.0 - status og utvikling mot 2015. Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Bredbånd 2.0 - status og utvikling mot 2015. Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet - status og utvikling mot 2015 Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet 1 Innhold INNLEDNING... 4 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER... 6 DEL 1 STATUS FOR BREDBÅNDSDEKNING... 8 1 BREDBÅNDSDEKNING

Detaljer

IT FOR ET NYTT KRAFTMARKED

IT FOR ET NYTT KRAFTMARKED IT FOR ET NYTT KRAFTMARKED EN RAPPORT OM IKT-UTFORDRINGER NÅR DET NORSKE KRAFTMARKEDET ENDRES MARS 2014 RRev. 1.1 Denne rapporten er utarbeidet av Radar Ecosystem Specialists AB på oppdrag fra Tieto. Rapporten

Detaljer

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Vår dato: 1.9.2014 Vår ref: CB Deres dato: 30.5.2014 Deres ref: 14/107- Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Norsk

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

Bredbånd. Dekningsanalyse 2008. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 18.04.2008. www.teleplan.no

Bredbånd. Dekningsanalyse 2008. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 18.04.2008. www.teleplan.no Bredbånd Dekningsanalyse 2008 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 18.04.2008 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokumentinformasjon: Dokumentets tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet Rapport fra NHO Synspunkter på bilavgiftssystemet Forord Transportsektoren står for en tredel av klimagassutslippene i Norge, og transportsektoren utgjør 65 % av utslippene utenfor kvotepliktig sektor.

Detaljer