LÆRER- VEILEDNING. Quest for Oil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LÆRER- VEILEDNING. Quest for Oil"

Transkript

1 LÆRER- VEILEDNING Quest for Oil

2 Lærerveiledning Side 2 A. Innholdsfortegnelse Lærerveiledning 1. Innledning 1.1 Spilluniverset Spillets prinsipper Tidsforbruk Undervisningsmateriell for Quest for Oil Hva er Quest for Oil? 2.1 Teknisk innhold En gjennomgang av spillet Oljeleting og oljeeventyret Bruke Quest for Oil i timene 3.1 Didaktiske vurderinger Bruke spillet i timene to forslag Quest for Oil og læreplanene på videregående skole Før et undervisningsforløp 4.1 Klargjøre spillet Datamaskiner og IT-sikkerhet Faglige forberedelser... 11

3 Lærerveiledning Side 3 1. Innledning Lærerveiledning Denne lærerveiledningen er ment å skulle gi lærere i geomorfologi, geovitenskap og geografi en grunnleggende forståelse for datamaskinspillet Quest for Oil. Den presenterer også didaktiske betraktninger som ligger til grunn for å bruke spillet i undervisningen, og skaper en kobling til relevante faglige mål i læreplanene. Veiledningen inneholder også ideer og forslag til to konkrete undervisningsforløp der spillet er det primære pedagogiske hjelpemiddelet. 1.1 Spilluniverset I Quest For Oil spiller spilleren et oljeselskap som ønsker å starte et oljeeventyr bokstavelig talt fra bunnen av. Spilleren befinner seg i en strategisk fordelaktig stilling, og kontrollerer investeringer og produksjon i ulike områder offshore hvor undergrunnen kan inneholde olje til en verdi av flere millioner doller. Spilleren konkurrerer mot opptil tre andre menneskelige motspillere eller mot datastyrte motstandere, og planlegger den mest virkningsfulle investeringen, samtidig som hans eller hennes taktiske og strategiske evner settes på prøve, uten å gå på akkord med sikkerheten. 1.2 Spillets prinsipper Med spillet som medium lærer elevene mer om olje som global energikilde, geologi og teknologi, samt om emner som henger sammen med oljeproduksjon. Spillet er også et lærespill, utformet med tanke på kjerneemnene geomorfologi, geovitenskap og geografi (se avsnitt 3.3: «Quest for Oil og læreplanene på videregående skole»). Det eleven lærer ved å beskjeftige seg med temaet i spillet, er et godt utgangspunkt for å tilegne seg konsepter og abstrakt kunnskap på disse tekniske områdene. For at nytteverdien skal bli størst mulig for eleven, byr denne veiledningen på to konkrete forslag til hvordan læreren kan integrere spillet i undervisningen. 20 minutter 1.3 Tidsforbruk Det tar vanligvis mellom 10 og 35 minutter å bli ferdig med ett spill. 1.4 Undervisningsmateriell for Quest for Oil Quest for Oil leveres med fire sett med undervisningsmateriell, som kan hjelpe læreren til å bruke spillet i undervisningen. Materiellet er utformet for å lette arbeidsbyrden på læreren og illustrere noen av fordelene ved å bruke et lærespill som Quest for Oil som teknisk materiell. Lærerveiledning Denne veiledningen tar konkret sikte på lærere som ønsker å bruke Quest for Oil i sin undervisning. Veiledningen er basert på eksisterende forskning og erfaringsdata fra bruk av lærespill som digitale pedagogiske hjelpemidler. Veiledningen skal gi læreren en gjennomgang av spillets univers og regler. I tillegg presenterer den læreren for en didaktisk modell for bruk av spill i undervisningen, forsyner henne med to generiske undervisningsforløp og kobler spillets faglige innhold til læreplanen for videregående skole. Lærerveiledningen skal inspirere og fungere som akademisk oppfriskning innenfor emnene oljegeologi og oljeleting. Den fungerer som en ramme rundt problematikk og emner elever og lærere kan støte på der Quest for Oil tas i bruk i undervisningen. Heftet er grovt sett delt inn i fire emner. Det begynner med en innledning til oljeproduksjonens historie rundt omkring i verden generelt, og i Danmark spesielt. Heftets kapitler gjenspeiler spillets innhold og struktur. 1) Oljeeventyret historie og betydning 2A) Sedimentologi (om sedimentering og dannelse av olje) 2B) Seismikk (om analyser av kunnskapen om substratenes sammensetning) 3) Oljebrønner (om boring, arbeidsplasser i produksjonen og boreprosessen selv) 4) Oljeleting og -produksjon (om planlegningen for og kostnadene ved oljeleting og -produksjon).

4 Lærerveiledning Side 4 Læreren kan bruke heftet til å gå gjennom materiellet basert på elevenes erfaring med både det digitale universet og etterfølgende arbeid. Det kan også deles ut til elevene, så de kan forberede seg før de spiller Quest for Oil, hvis det anses for å være relevant. Elevside Læreren kan velge å dele ut elevsiden til elevene. Denne tosiders brosjyren gir elevene en generell oversikt over spillets fire hovedemner (sedimentologi, seismikk, oljebrønner og oljeleting og -produksjon) og programmet for dagens undervisning, dvs. en ordliste med hovedbegreper, en programoversikt og en gjennomgang av hvordan Quest for Oil skal spilles, for å gi eleven en klarere forståelse av prosessen. Elevoppgaver Elevoppgavene er delt inn i tre typer: spillrelaterte oppgaver basert på informasjon de har fått ved å spille Quest for Oil, emnerelaterte oppgaver innen seismikk, sedimentologi osv., og praktiske eksperimenter, som for eksempel seismiske undersøkelser av undergrunnen, eller studier av hvordan olje migrerer i sand.migration of oil in sand. Disse tre oppgavetypene kan gjennomføres som gruppeoppgaver eller individuelt (det anbefales imidlertid å utføre eksperimentene i grupper). Årsaken til denne kategoriseringen er at hver økt i Quest for Oil kan ta for seg ulike emner, som for eksempel seismikk. Deretter kan elevenes læringsutbytte forsterkes med etterfølgende teoretiske og/eller praktiske oppgaver som tar for seg samme emne. De ulike delene av materiellet er utformet for å kunne forstås og brukes av både elever og lærere i videregående skole. Elevsiden og elevoppgavene er skrevet spesifikt for elevene.

5 Lærerveiledning Side 5 2. Hva er Quest for Oil? Lærerveiledning Quest for Oil er et lærespill. Det bygger på ideen om en oljebransje med hard konkurranse. Selve spillopplevelsen kan best beskrives som sanntidsstrategi (dvs. at man ikke spiller etter tur), med ressursstyring som et av spillets viktigste elementer. Quest for Oil kan betraktes som et single player- eller multiplayer-spill, der elevene konkurrerer mot hverandre. Det er fem scenarier av varierende vanskelighetsgrad, og et spill tar vanligvis mellom 10 og 35 minutter å fullføre. 2.1 Teknisk innhold Quest For Oil er utformet for å gi spilleren faktisk og relevant kunnskap om fire emner innen oljegeologi og oljeleting: sedimentologi, seismikk, oljebrønner samt oljeleting og -produksjon. Dette gjøres på en underholdende og engasjerende måte. Hver enkelt spilløkt utvikler seg forskjellig fra de foregående, avhengig av spillerens valg, hans eller hennes forståelse av spillmekanismene og av spørsmål som gjelder olje som energikilde. 2.2 En gjennomgang av spillet Første del av spillet handler om å lete etter og å lokalisere potensielt oljeholdige substrater under havbunnen. Spilleren analyserer så områdets letepotensiale og velger produksjonsmåte før oljeproduksjonen kan begynne. Den første spilleren som når scenario-målet, vinner spillet, og oljen som er produsert vises på en kurve som funksjon av tiden. Mål Én spillsyklus består av tre ulike minispill (seismikk, oljebrønn, produksjon) der spillerens ferdigheter settes på prøve. Hvert av minispillene simulerer et problemområde som svarer til ett av tre (av totalt fire) hovedemner i spillet, og strukturen i elevoppgavearket og temaheftet. Sørøst- Asia (enkel) Nordsjøen (middels) Qatar (middels) Vest-Afrika (vanskelig) Mexicogolfen (vanskelig) mål: fat olje mål: fat olje mål: fat olje mål: fat olje mål: fat olje Emner innen oljegeologi og oljeleting I løpet av spillet berøres bl.a. følgende temaer: Seismikk og sedimentologi: oljefeller, forseglinger, permeabilitet, porøsitet, oljemetning, migrasjon, lagtyper, oljedannelse, råolje, sedimenter, reservoarbergarter og kildebergarter. Brønner: sikkerhet, boreteknologier, temperaturer, hydrostatisk trykk og dybdekart. Produksjon: oljereservoarer, transportteknologier, boreriggtyper, injisering av vann og gass i undergrunnen. Leting: økonomiske aspekter av oljeproduksjon, offshoreproduksjon, utvinning i Nordsjø-bassenget og Den persiske gulf (Qatar), konkurranse. Det er gjort forsøk på å tilpasse tallene i Quest For Oil til reelle oljeprosjekter, men av hensyn til balansen i spillet er det noen avvik i tallene som brukes i spillet, for eksempel størrelsen på reservoarene. Lisenser En lisens må kjøpes før man kan iverksette boring eller utvinne olje fra et bestemt område. Lisensavgiften gjenspeiler områdets utvinningspotensiale, men områdelisenser som allerede er kjøpt (f.eks. av konkurrenten), kan ikke kjøpes eller forhandles på nytt. Så snart en lisens for et bestemt område er kjøpt, kan spilleren begynne med seismiske analyser av substratene. Formålet med dette er å finne oljefeller og oljereservoarer. Spilleren kan da velge brønntype og anleggstype for den

6 Lærerveiledning Side 6 påfølgende utvinningen. Dette gjøres ved at spilleren kjøper én av fire borerigger med tilhørende utvinningsanlegg. Så snart en brønn er etablert og utvinningen pågår, må spilleren bestemme seg for hvilken type produksjon og transport som skal brukes. Rørledninger er den dyreste transportmetoden, men ingen annen transportmetode kan transportere like mange fat olje pr. tidsenhet. Oljetankere er en rimeligere, men langsommere transportmetode. Når et område produserer olje, kan spilleren gå videre og kjøpe andre områdelisenser, utvide eksisterende borerigger og produksjonsprosesser, eller gå over til seismiske analyser av ubrukte områder som alt er kjøpt. Seismikk Det første minispillet handler om en seismisk undersøkelse av undergrunnen. Spilleren får se et tverrsnitt av en gitt undergrunnstopografi, og skal så bruke sin kunnskap om oljemigrering og undergrunnens (substratets) egenskaper til å analysere seg frem til hvor i tverrsnittet oljereservoarene kan ligge. Spilleren har mulighet til å kjøpe hint og kunnskap, men dette er dyrt. En dypere forståelse for egenskapene til de ulike substratene, som for eksempel porøsitet og permeabilitet, kan være avgjørende for å redusere tidsforbruk og kostnader så mye som mulig. i Husk! Tid er penger i oljebransjen. Boring Etter å ha funnet olje kan spilleren velge å bore på det aktuelle stedet. Dette er det andre minispillet i Quest for Oil. For å bore brønnen må spilleren først velge et punkt på et konturkart. Her er det av avgjørende betydning at spilleren bruker sin kunnskap om oljemigrering. Deretter begynner boringen. Spilleren må nå forsiktig justere borekronens penetrasjonshastighet, avhengig av hvilken bergart det bores i. Lag som salt, kalkstein og vulkanske bergarter belaster borekronen i varierende grad. Dette krever kontinuerlig justering av rotasjonshastigheten. Trykket i grunnfjellet er mange ganger høyere enn ved overflaten, og temperaturene kan ofte overstige 100 grader celcius. Det er derfor viktig for spilleren å holde et våkent øye med det hydrostatiske trykket, ettersom borestrengen kan treffe en gasslomme. Produksjon Det siste minispillet simulerer den faktiske utvinningssituasjonen, injisering med vann og gass i undergrunnen. Her må det treffes enkelte generelle valg, hovedsakelig med hensyn til om spilleren vil ha rask utvinning med sløsing, eller langsom utvinning med høyt utbytte. Valget kan være avgjørende for spillets videre gang, dvs. for hvor fort og hvor lenge et område kan levere olje, og om spilleren kan holde tritt med konkurrenten i oljeproduksjonskappløpet. 2.3 Oljeleting og oljeeventyret Oljeproduksjon omfatter også utvinningsprosessen og kapital- og tidsstyring. Tid er penger, som ordtaket sier, og det er særlig sant i en bransje med astronomiske kostnader. To typer transportenheter er tilgjengelige for spilleren - et helikopter og et seismikkskip. Begge enhetene kan brukes til å utforske oljefelt og kjøpe lisenser, og til syvende og sist til å iverksette oljeproduksjon med borerigger, dvs. etter tilfredsstillende seismiske analyser, boreoperasjoner og avgjørelser om utvinningsmetoden for de aktuelle substratene. Kapital Utstyret er ikke gratis, så en tilbakevendende tema i Quest for Oil er å forvalte den kapitalen spilleren har til rådighet. Gir det mest mening å kjøpe en dyr borerigg med mulighet for å kjøpe rørledninger på et senere tidspunkt? Eller er det i det lange løp mest økonomisk å kjøpe en brukt, men billig rigg, med redusert oljeproduksjon og færre transportmuligheter? Tid Tid er en viktig ressurs i Quest for Oil, akkurat som i virkelighetens oljebransje. Konkurrenten er travelt opptatt med å nå scenariomålet på enten én eller to millioner fat produsert olje. Dermed blir det helt avgjørende for spillerne å prioritere handlingene sine riktig. Tidsdilemmaet gjenspeiles ofte i muligheten for å velge mellom ulike handlinger i en bestemt situasjon. Er det mest effektivt å starte oljeproduksjonen i nærheten av spillerens hjemland (hvor oljeressursene er små), eller er det bedre å starte produksjonen i et av de større reservoarene lenger unna, med mulighet for transport gjennom rørledning? Strategier Spillets strategiske element er å vurdere konkurrentens (andre boreselskaper og oljeselskaper) oljeproduksjon og tilgjengelige ressurser. Spilleren må vurdere hvor på spillkartet han eller hun ønsker å starte sin produksjon først, basert på om spilleren prioriterer rask oppstart av produksjonen høyere enn produksjon av større oljevolum over en lengre tidsperiode. Samtidig vil konkurrenten forsøke å legge beslag på de beste oljefeltene, hvilket viser det strategiske aspektet ved å være fordelaktig plassert på kartet.

7 Lærerveiledning Side 7 3. Bruke Quest for Oil i timene Lærerveiledning Et av målene med spillet er å kombinere akademisk læring med en engasjerende spillopplevelse. Et dataspill som Quest for Oil gir elevene en unik mulighet til å få praktisk erfaring med det tekniske faget spillet er basert på. Dette oppnås gjennom simulering av reelle aspekter ved oljebrønner og -produksjon, noe som vanligvis ikke er mulig ved hjelp av tradisjonelt undervisningsmateriell. Erfaringene fra spillet organiseres og settes i perspektiv, særlig ved hjelp av gruppearbeid og diskusjoner i klassen. Slik dannes en plattform for mer dyptgående studier av ulike fagrelaterte spørsmål og temaer. 3.1 Didaktiske vurderinger Bruk av dataspill i undervisningen er fortsatt relativt nytt. Forskningen på feltet er imidlertid ikke av ny dato, og i vitenskapelige kretser er det en utbredt oppfatning at spillbasert læring og lærespill kan tilføre en erfaringsdimensjon som ellers mangler i den pedagogiske prosessen. Lærespill kan bidra til å danne en plattform for personlig engasjement og etablere en iboende motivasjon for å lære. Å spille Quest For Oil setter elevene i stand til å eksperimentere og tilegne seg førstehånds erfaring, noe som i neste omgang kan danne en basis for refleksjon og konseptualisering gjennom gruppearbeid og lærer/elevpresentasjoner overfor resten av klassen. Reflekterende observasjon Abstrakt konseptualisering En helhetlig, erfaringsorientert tilnærming Det anbefales å basere undervisningen med Quest for Oil på en erfaringsorientert tilnærming (se nedenfor). Denne tilnærmingen er inspirert av Kolbs teori, som har sitt utspring i IT-universitetet i København. Den erfaringsorienterte tilnærmingen innebærer å veksle mellom ulike undervisningsformer som prioriterer ulike lærestiler og kunnskapsformer. Dermed vil det være en progresjon gjennom ulike undervisningsformer, hvor eleven inntar forskjellige posisjoner. Elevene vil antagelig ha ulike sterke og svake sider, alt etter undervisningsform, men ideelt sett vil alle elevene få vist hva de er gode for. Dermed skulle både kognitiv, instruktiv og konstruktiv læringsteori være ivaretatt. Konkrete erfaringer Klassetime Spillaktivitet Gruppearbeid Aktiv eksperimentering Aktive deltakere Quest For Oil gir elevene muligheten til å være aktive deltakere som tar valg og samler kunnskap, og deretter bruker kunnskapen til å lykkes. Det de lærer ved å spille dette spillet, omfatter derfor ikke utenatlæring, men er et resultat av avgjørelser de har tatt i en lærekontekst, hvor aktiv deltakelse er et avgjørende element.

8 Lærerveiledning Side Bruke spillet i timene to forslag Et studieforløp som inkluderer Quest for Oil kan ta ulike former. Nedenfor skisserer vi to forslag til hvordan spillet kan brukes: 1. En dobbelttime der elevene har tilegnet seg bakgrunnskunnskap på forhånd fra det medfølgende temaheftet. Elevene spiller Quest for Oil i grupper, mens de konsentrerer seg om ett eller flere emner. Deretter gjennomgår, løser og leverer de øvelser som tar for seg det aktuelle emnet. 2. En prosjektdag bestående av minst fem timers undervisning som inkluderer Quest for Oil som et viktig element i undervisningen, sammen med andre undervisningsformer, som gruppearbeid og plenumsdiskusjon. i Intro Quest for Oil Emnerelaterte oppgaver Plenum Evaluering Dobbelttime (ca. 1,5 klokketimer) Hvis det ikke er tid til å sette av en dag til prosjektet, eller hvis dette ikke er ønskelig, kan Quest for Oil brukes til å supplere det faglige materiellet med en mer personlig og erfaringsorientert dimensjon. En viktig pedagogisk komponent er å la elevene jobbe i grupper for å få igang en diskusjon om det tekniske faget. Før elevene begynner å spille spillet, må de forberede seg ved å lese emneheftet. Dette kan de for eksempel gjøre som hjemmelekse. Det er mulig det finnes andre måter å la spillet inngå naturlig i undervisningen på (se avsnitt 4, Før et undervisningsforløp ).. 1. Presentasjon og innledning til dagens program (15-20 minutter)dobbelttimen begynner med at læreren presenterer Quest for Oil ved å vise en trailer, og kort beskriver spillets emner. Læreren og elevene blir enige om hvilket av de fire hovedemnene det skal fokuseres på.det er viktig å understreke overfor elevene at dette ikke er et vanlig underholdningsspill, men et lærespill. Dette er noe de bør huske når de støter på problemer eller utfordringer mens de spiller. 2. Spille Quest For Oil og løse oppgaver i grupper (ca. 60 minutter)først gjøres spillet klart på den ønskede enheten (se avsnitt 4: Før et undervisningsforløp ). Elevene deles inn i grupper og begynner å spille det første spillscenariet, idet de fokuserer på ett eller flere emner (se gjennomgangen av spillet for å få en nærmere forklaring). Etter å ha spilt i minutter (hvor det å vinne eller tape kommer i annen rekke), setter elevene seg sammen i grupper for å løse oppgavene som står i sammenheng med emnet. 3. Evaluering i plenum (ca. 10 minutter) Prosjektdag (ca. 5 timer) Ved å bruke Quest for Oil en hel undervisningsdag, med økter som fokuserer på oljeutvinning og -produksjon, får elevene en unik mulighet til å innta ulike læreposisjoner. I denne metoden tjener spillet hovedsakelig som en katalysator for elevenes erfaringer, noe som kan føre til refleksjon og konseptualisering. Spillet kan ikke i seg selv dekke store deler av kjernestoffet på videregående skole. Det å sette av en hel dag til leksjoner som tar for seg emnene i spillet gjennom gruppearbeid og elevoppgaver, bidrar til å ivareta læring på et dypere nivå. En viktig pedagogisk komponent er å la elevene jobbe sammen i grupper for å få igang en diskusjon om det tekniske faget.

9 Lærerveiledning Side 9 1. Presentasjon og innledning til dagens program (15-20 minutter)prosjektdagen starter med at læreren innleder om dagens program, Quest For Oil, og går gjennom hvilket av de fire emnene (sedimentologi, seismikk, oljebrønner samt og oljeleting og -produksjon) elevene må fokusere på. Dette kan for eksempel gjøres ved at læreren begynner med såvidt å gå inn på emnene i emneheftet.læreren kan muligens vise spilltraileren ved hjelp av en prosjektør, eller introdusere spillet muntlig, alt etter hva man måtte ønske. 2. Spille Quest For Oil med fokus på ett eller flere emner, fulgt av oppgaveløsning i grupper ( minutter). Spillet klargjøres (se avsnitt 4: Før et undervisningsforløp ). Elevene begynner å spille det første spillscenariet (se 4.1), enkeltvis eller i grupper. Etter å ha spilt i minutter (hvor det å vinne eller tape kommer i annen rekke), setter elevene seg sammen i grupper for å løse de emnerelaterte oppgavene på elevoppgavearket. Rekkefølgen kan gjentas, helt til elevene har spilt spillet to eller tre ganger og har utforsket et forhåndsdefinert antall emner i spillet. 3. Eksperimenter i grupper (60 minutter) Elevene orienteres om en av to eksperimentbaserte miniprosesser som tar for seg emnene i spillet. Deretter jobber de i grupper og utfører oppgaver i sammenheng med eksperimentet. 4. Gruppearbeid, presentasjon og diskusjon i hele klassen (30-45 minutter) Elevene deles inn i grupper og diskuterer en av de tildelte gruppeoppgavene. Deretter deltar hele klassen i en diskusjon av de enkelte gruppebesvarelsene. 5. Evaluering i plenum (ca. 10 minutter) Arbeidere på en oljeplattform, på vei forbi oljebrønner.

10 Lærerveiledning Side Quest for Oil og læreplanene på videregående skole Et undervisningsforløp på videregående skole som bruker Quest for Oil som sin viktigste stoffkilde, vil behandle deler av kjernestoffet i geografi, geomorfologi og geovitenskap, ettersom spillet omhandler produksjon, teknologi, miljø, energi og geologiske ressurser. Hvis spillet brukes som det viktigste elementet en hel undervisningsdag med olje som hovedemne, vil elevene bli fortrolige med ulike typer oppgaver - skriftlig og muntlig formidling av teknisk stoff - slik dette er definert i den danske bekendtgørelsen for naturgeografi. Aktiv læring og praktiske undersøkelser Quest For Oil tilfredsstiller kravene i den danske fagbekendtgørelsen for naturgeografi (2013), som dreier seg om bruk av undervisningsmetoder som gir eleven en aktiv rolle i læringen. Dette gjøres for eksempel ved å bruke elevens egne opplevelser og erfaringer i møtet med de mekanismene og det tekniske faget som dekkes av spillet. Dette gjøres også ved å bruke spillet i en læresituasjon hvor eleven jobber med faget og emnene ved å delta i ulike pedagogiske metoder med elementer som omfatter abstraherende og reflekterende oppgaver. I løpet av spillet må spilleren mestre en rekke ferdigheter som simulerer ulike deler av oljeproduksjonen, slik den er i virkeligheten. I denne sammenhengen er det av avgjørende betydning for eleven å bruke en eksperimenterende tilnærming. Samtidig er minispillene utformet for å sikre at spilleren bruker en spørrende tilnærming for å oppnå gode resultater på ulike områder. Hvis det besluttes å innlemme eksperimenter i en prosjektdag, vil dette også støtte det ovennevnte. Bruken av dybdekart og seismiske tverrsnitt som interaktive spillkomponenter vil gjøre eleven kjent med noe av det analytiske verktøyet som brukes av teknikere til å behandle data. Hvis en elev gjør det bra i seismikkspillet, viser vedkommende god forståelse for reglene og kunnskap om sammensetningen av substrater, oljemigrering og enkel sedimentologi. Det er da ikke nødvendig å ty til utenatlæring. Derimot fremmer spillet en praktisk anvendelse av det eleven har lært. I tillegg støtter Quest for Oil utviklingen av de delene av elevens IT-kompetanse som gjelder bruken av digitale pedagogiske hjelpemidler for visualisering, anskueliggjøring og analyse av geovitenskapelig stoff og emner.

11 Lærerveiledning Side Før et undervisningsforløp Lærerveiledning Før et undervisningsforløp som omfatter bruken av Quest for Oil, må det treffes noen praktiske og tekniske forberedelser. Disse er skissert nedenfor. 4.1 Klargjøre spillet Quest for Oil kan spilles både på PC og Mac ved hjelp av en standard nettleser, f.eks. Chrome, Safari, IE eller Firefox, eller det kan spilles på Android- eller Apple-nettbrett. Spillet krever bare en standard internettforbindelse. Spille i en nettleser Quest for Oil kan spilles med en nyere nettleser ved å legge inn spillets nettadresse (URL) i adressefeltet i nettleseren: Når spillet er lastet, vil brukeren bli oppfordret til å installere en Unity3d-plugin, som er en mye brukt nettleser-plugin for spilling i nettlesere. Når installasjonen er avsluttet, er spillet klart. Spille på nettbrett Quest for Oil kan også lastes ned og spilles som en app fra Google Play Store for Android-baserte enheter, eller fra Apples App Store for ipads. Søk etter «Quest for Oil» og installer appen, så er spillet klart til å startes. Hvis det skal spilles på en Apple-enhet, må det være en ipad 2 eller nyere med ios 6 eller nyere installert. Hvis det spilles på en Android-enhet, må det minst være en 2. generasjons enhet. Hvordan starte et nytt spill Hovedmenyen lar spilleren velge å spille mot datastyrte spillere i single player-modus eller mot opptil fire menneskelige motspillere i multiplayer-modus. Spillet har fem scenarier med varierende vanskelighetsgrad å velge blant: Sørøst- Asia (enkel), Nordsjøen (middels), Qatar (middels), Vest-Afrika (vanskelig) og Mexicogolfen (vanskelig). Det er tilrådelig å starte med Sørøst-Asia-scenariet, ettersom dette vil gi spilleren en innføring i hvordan spillet skal spilles, dets innhold og strategier. Ettersom spillet skrider frem, vil spilleren bli gjort kjent med ulike muligheter og elementer i Quest for Oil. Dette skjer hovedsakelig via Maersk Advisors, tre fiktive rådgivere med hvert sitt spesialområde: seismisk analyse av undergrunnen, boreprosessen og den faktiske utvinningen av olje fra undergrunnen. En informasjonsfilm for hvert av de ulike emnene bidrar med bakgrunnsinformasjon om de ulike funksjonene og områdene i spillet. Ved å velge bok-ikonet i øvre høyre hjørne kan spilleren kan når som helst spille av filmen eller få hjelp. 4.2 Datamaskiner og IT-sikkerhet Skoler har ulike tilnærminger til håndteringen av IT-sikkerhet. Det kan derfor være en fordel å spørre vedkommende som er IT-ansvarlig på skolen om det hadde vært mulig å sørge for at det går an å installere plugins fra tredjeparter i nettleserne. Hvis elevene bruker sine egne datamaskiner, noe de ofte gjør i dag, er dette naturligvis ikke noe tema. 4.3 Faglige forberedelser I enkelte tilfeller kan det være en god idé for elevene å lese det medfølgende emneheftet hjemme, hvis det ikke er mulig å bruke en hel prosjektdag på Quest for Oil. Læreren bør lese emneheftet og denne lærerveiledningen.

12 Lærerveiledning Side 12 Læreren Den anbefalte inspirasjonskilden for læreren er undervisningsmateriellet til Quest for Oil. Dette betyr at læreren kan forberede seg ved å lese lærerveiledningen og emneheftet, spille spillet (hvis tiden strekker til), og eventuelt skrive ut elevoppgavene på forhånd. Denne lærerveiledningen forklarer hva spillet og undervisningsmateriellet har å tilby, og sier noe om hvordan spillet kan brukes i en klasseromssituasjon. Emneheftet kan på den annen side gi teknisk innsikt i emnene og problemstillingene som presenteres i spillet. Eleven I enkelte situasjoner, for eksempel når tiden er begrenset, kan det være en god idé å la elevene forberede seg ved å lese emneheftet hjemme. Dette vil gi dem den påkrevde bakgrunnskunnskapen for å kunne kontekstualisere emner og kunnskap det er enighet om å fokusere på i spillet. Videre får elevene et grunnlag for å kunne engasjere seg på en faglig og teknisk relevant måte i oppgaver og gruppearbeid. Etter at du har testet undervisningspakken tar vi gjerne imot tilbakemeldinger og kommentarer til Det er mulig å be om IT-støtte ved å sende en e-post til Vi håper du får godt utbytte av Quest for Oil. Ha det gøy!

Game Guide THE QUEST FOR OIL. En spel med det overordnede mål å gi detaljert innsikt i geologi, seismikk og den globale oljebransjen.

Game Guide THE QUEST FOR OIL. En spel med det overordnede mål å gi detaljert innsikt i geologi, seismikk og den globale oljebransjen. Game Guide THE QUEST FOR OIL En spel med det overordnede mål å gi detaljert innsikt i geologi, seismikk og den globale oljebransjen. Vinne Quest for Oil Du kan spille Quest for Oil alene (enkeltspillermodus)

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Cashkontroll - lærerveiledning

Cashkontroll - lærerveiledning 1 Cashkontroll - lærerveiledning Undervisningsmateriell i økonomisk forståelse til matematikkfaget og verktøy til tverrfaglige prosjekter i grunnskolen på 5. - 10. klassetrinn. 2 Innhold Innhold... 2 Innledning...

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Mye står på spill. En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen S Y LV IA HO FF. Forord

Mye står på spill. En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen S Y LV IA HO FF. Forord S Y LV IA HO FF Mye står på spill En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen M AS TER OP P GAVE I S KO LE LE DE LS E Vår 2010 Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Program

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Opplysningene finner du på StudentWeb under Innsyn Vurderingsmelding Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave (mappe, hjemmeeksamen..)

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn

Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn Høgskolen i Sør- Trøndelag, avdeling for Helse og sosialfag, bachelor i ergoterapi, BET2010H, modul 17: prosjektrapport, 2013 Skrevet av: Thea Dihle,

Detaljer