LÆRER- VEILEDNING. Quest for Oil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LÆRER- VEILEDNING. Quest for Oil"

Transkript

1 LÆRER- VEILEDNING Quest for Oil

2 Lærerveiledning Side 2 A. Innholdsfortegnelse Lærerveiledning 1. Innledning 1.1 Spilluniverset Spillets prinsipper Tidsforbruk Undervisningsmateriell for Quest for Oil Hva er Quest for Oil? 2.1 Teknisk innhold En gjennomgang av spillet Oljeleting og oljeeventyret Bruke Quest for Oil i timene 3.1 Didaktiske vurderinger Bruke spillet i timene to forslag Quest for Oil og læreplanene på videregående skole Før et undervisningsforløp 4.1 Klargjøre spillet Datamaskiner og IT-sikkerhet Faglige forberedelser... 11

3 Lærerveiledning Side 3 1. Innledning Lærerveiledning Denne lærerveiledningen er ment å skulle gi lærere i geomorfologi, geovitenskap og geografi en grunnleggende forståelse for datamaskinspillet Quest for Oil. Den presenterer også didaktiske betraktninger som ligger til grunn for å bruke spillet i undervisningen, og skaper en kobling til relevante faglige mål i læreplanene. Veiledningen inneholder også ideer og forslag til to konkrete undervisningsforløp der spillet er det primære pedagogiske hjelpemiddelet. 1.1 Spilluniverset I Quest For Oil spiller spilleren et oljeselskap som ønsker å starte et oljeeventyr bokstavelig talt fra bunnen av. Spilleren befinner seg i en strategisk fordelaktig stilling, og kontrollerer investeringer og produksjon i ulike områder offshore hvor undergrunnen kan inneholde olje til en verdi av flere millioner doller. Spilleren konkurrerer mot opptil tre andre menneskelige motspillere eller mot datastyrte motstandere, og planlegger den mest virkningsfulle investeringen, samtidig som hans eller hennes taktiske og strategiske evner settes på prøve, uten å gå på akkord med sikkerheten. 1.2 Spillets prinsipper Med spillet som medium lærer elevene mer om olje som global energikilde, geologi og teknologi, samt om emner som henger sammen med oljeproduksjon. Spillet er også et lærespill, utformet med tanke på kjerneemnene geomorfologi, geovitenskap og geografi (se avsnitt 3.3: «Quest for Oil og læreplanene på videregående skole»). Det eleven lærer ved å beskjeftige seg med temaet i spillet, er et godt utgangspunkt for å tilegne seg konsepter og abstrakt kunnskap på disse tekniske områdene. For at nytteverdien skal bli størst mulig for eleven, byr denne veiledningen på to konkrete forslag til hvordan læreren kan integrere spillet i undervisningen. 20 minutter 1.3 Tidsforbruk Det tar vanligvis mellom 10 og 35 minutter å bli ferdig med ett spill. 1.4 Undervisningsmateriell for Quest for Oil Quest for Oil leveres med fire sett med undervisningsmateriell, som kan hjelpe læreren til å bruke spillet i undervisningen. Materiellet er utformet for å lette arbeidsbyrden på læreren og illustrere noen av fordelene ved å bruke et lærespill som Quest for Oil som teknisk materiell. Lærerveiledning Denne veiledningen tar konkret sikte på lærere som ønsker å bruke Quest for Oil i sin undervisning. Veiledningen er basert på eksisterende forskning og erfaringsdata fra bruk av lærespill som digitale pedagogiske hjelpemidler. Veiledningen skal gi læreren en gjennomgang av spillets univers og regler. I tillegg presenterer den læreren for en didaktisk modell for bruk av spill i undervisningen, forsyner henne med to generiske undervisningsforløp og kobler spillets faglige innhold til læreplanen for videregående skole. Lærerveiledningen skal inspirere og fungere som akademisk oppfriskning innenfor emnene oljegeologi og oljeleting. Den fungerer som en ramme rundt problematikk og emner elever og lærere kan støte på der Quest for Oil tas i bruk i undervisningen. Heftet er grovt sett delt inn i fire emner. Det begynner med en innledning til oljeproduksjonens historie rundt omkring i verden generelt, og i Danmark spesielt. Heftets kapitler gjenspeiler spillets innhold og struktur. 1) Oljeeventyret historie og betydning 2A) Sedimentologi (om sedimentering og dannelse av olje) 2B) Seismikk (om analyser av kunnskapen om substratenes sammensetning) 3) Oljebrønner (om boring, arbeidsplasser i produksjonen og boreprosessen selv) 4) Oljeleting og -produksjon (om planlegningen for og kostnadene ved oljeleting og -produksjon).

4 Lærerveiledning Side 4 Læreren kan bruke heftet til å gå gjennom materiellet basert på elevenes erfaring med både det digitale universet og etterfølgende arbeid. Det kan også deles ut til elevene, så de kan forberede seg før de spiller Quest for Oil, hvis det anses for å være relevant. Elevside Læreren kan velge å dele ut elevsiden til elevene. Denne tosiders brosjyren gir elevene en generell oversikt over spillets fire hovedemner (sedimentologi, seismikk, oljebrønner og oljeleting og -produksjon) og programmet for dagens undervisning, dvs. en ordliste med hovedbegreper, en programoversikt og en gjennomgang av hvordan Quest for Oil skal spilles, for å gi eleven en klarere forståelse av prosessen. Elevoppgaver Elevoppgavene er delt inn i tre typer: spillrelaterte oppgaver basert på informasjon de har fått ved å spille Quest for Oil, emnerelaterte oppgaver innen seismikk, sedimentologi osv., og praktiske eksperimenter, som for eksempel seismiske undersøkelser av undergrunnen, eller studier av hvordan olje migrerer i sand.migration of oil in sand. Disse tre oppgavetypene kan gjennomføres som gruppeoppgaver eller individuelt (det anbefales imidlertid å utføre eksperimentene i grupper). Årsaken til denne kategoriseringen er at hver økt i Quest for Oil kan ta for seg ulike emner, som for eksempel seismikk. Deretter kan elevenes læringsutbytte forsterkes med etterfølgende teoretiske og/eller praktiske oppgaver som tar for seg samme emne. De ulike delene av materiellet er utformet for å kunne forstås og brukes av både elever og lærere i videregående skole. Elevsiden og elevoppgavene er skrevet spesifikt for elevene.

5 Lærerveiledning Side 5 2. Hva er Quest for Oil? Lærerveiledning Quest for Oil er et lærespill. Det bygger på ideen om en oljebransje med hard konkurranse. Selve spillopplevelsen kan best beskrives som sanntidsstrategi (dvs. at man ikke spiller etter tur), med ressursstyring som et av spillets viktigste elementer. Quest for Oil kan betraktes som et single player- eller multiplayer-spill, der elevene konkurrerer mot hverandre. Det er fem scenarier av varierende vanskelighetsgrad, og et spill tar vanligvis mellom 10 og 35 minutter å fullføre. 2.1 Teknisk innhold Quest For Oil er utformet for å gi spilleren faktisk og relevant kunnskap om fire emner innen oljegeologi og oljeleting: sedimentologi, seismikk, oljebrønner samt oljeleting og -produksjon. Dette gjøres på en underholdende og engasjerende måte. Hver enkelt spilløkt utvikler seg forskjellig fra de foregående, avhengig av spillerens valg, hans eller hennes forståelse av spillmekanismene og av spørsmål som gjelder olje som energikilde. 2.2 En gjennomgang av spillet Første del av spillet handler om å lete etter og å lokalisere potensielt oljeholdige substrater under havbunnen. Spilleren analyserer så områdets letepotensiale og velger produksjonsmåte før oljeproduksjonen kan begynne. Den første spilleren som når scenario-målet, vinner spillet, og oljen som er produsert vises på en kurve som funksjon av tiden. Mål Én spillsyklus består av tre ulike minispill (seismikk, oljebrønn, produksjon) der spillerens ferdigheter settes på prøve. Hvert av minispillene simulerer et problemområde som svarer til ett av tre (av totalt fire) hovedemner i spillet, og strukturen i elevoppgavearket og temaheftet. Sørøst- Asia (enkel) Nordsjøen (middels) Qatar (middels) Vest-Afrika (vanskelig) Mexicogolfen (vanskelig) mål: fat olje mål: fat olje mål: fat olje mål: fat olje mål: fat olje Emner innen oljegeologi og oljeleting I løpet av spillet berøres bl.a. følgende temaer: Seismikk og sedimentologi: oljefeller, forseglinger, permeabilitet, porøsitet, oljemetning, migrasjon, lagtyper, oljedannelse, råolje, sedimenter, reservoarbergarter og kildebergarter. Brønner: sikkerhet, boreteknologier, temperaturer, hydrostatisk trykk og dybdekart. Produksjon: oljereservoarer, transportteknologier, boreriggtyper, injisering av vann og gass i undergrunnen. Leting: økonomiske aspekter av oljeproduksjon, offshoreproduksjon, utvinning i Nordsjø-bassenget og Den persiske gulf (Qatar), konkurranse. Det er gjort forsøk på å tilpasse tallene i Quest For Oil til reelle oljeprosjekter, men av hensyn til balansen i spillet er det noen avvik i tallene som brukes i spillet, for eksempel størrelsen på reservoarene. Lisenser En lisens må kjøpes før man kan iverksette boring eller utvinne olje fra et bestemt område. Lisensavgiften gjenspeiler områdets utvinningspotensiale, men områdelisenser som allerede er kjøpt (f.eks. av konkurrenten), kan ikke kjøpes eller forhandles på nytt. Så snart en lisens for et bestemt område er kjøpt, kan spilleren begynne med seismiske analyser av substratene. Formålet med dette er å finne oljefeller og oljereservoarer. Spilleren kan da velge brønntype og anleggstype for den

6 Lærerveiledning Side 6 påfølgende utvinningen. Dette gjøres ved at spilleren kjøper én av fire borerigger med tilhørende utvinningsanlegg. Så snart en brønn er etablert og utvinningen pågår, må spilleren bestemme seg for hvilken type produksjon og transport som skal brukes. Rørledninger er den dyreste transportmetoden, men ingen annen transportmetode kan transportere like mange fat olje pr. tidsenhet. Oljetankere er en rimeligere, men langsommere transportmetode. Når et område produserer olje, kan spilleren gå videre og kjøpe andre områdelisenser, utvide eksisterende borerigger og produksjonsprosesser, eller gå over til seismiske analyser av ubrukte områder som alt er kjøpt. Seismikk Det første minispillet handler om en seismisk undersøkelse av undergrunnen. Spilleren får se et tverrsnitt av en gitt undergrunnstopografi, og skal så bruke sin kunnskap om oljemigrering og undergrunnens (substratets) egenskaper til å analysere seg frem til hvor i tverrsnittet oljereservoarene kan ligge. Spilleren har mulighet til å kjøpe hint og kunnskap, men dette er dyrt. En dypere forståelse for egenskapene til de ulike substratene, som for eksempel porøsitet og permeabilitet, kan være avgjørende for å redusere tidsforbruk og kostnader så mye som mulig. i Husk! Tid er penger i oljebransjen. Boring Etter å ha funnet olje kan spilleren velge å bore på det aktuelle stedet. Dette er det andre minispillet i Quest for Oil. For å bore brønnen må spilleren først velge et punkt på et konturkart. Her er det av avgjørende betydning at spilleren bruker sin kunnskap om oljemigrering. Deretter begynner boringen. Spilleren må nå forsiktig justere borekronens penetrasjonshastighet, avhengig av hvilken bergart det bores i. Lag som salt, kalkstein og vulkanske bergarter belaster borekronen i varierende grad. Dette krever kontinuerlig justering av rotasjonshastigheten. Trykket i grunnfjellet er mange ganger høyere enn ved overflaten, og temperaturene kan ofte overstige 100 grader celcius. Det er derfor viktig for spilleren å holde et våkent øye med det hydrostatiske trykket, ettersom borestrengen kan treffe en gasslomme. Produksjon Det siste minispillet simulerer den faktiske utvinningssituasjonen, injisering med vann og gass i undergrunnen. Her må det treffes enkelte generelle valg, hovedsakelig med hensyn til om spilleren vil ha rask utvinning med sløsing, eller langsom utvinning med høyt utbytte. Valget kan være avgjørende for spillets videre gang, dvs. for hvor fort og hvor lenge et område kan levere olje, og om spilleren kan holde tritt med konkurrenten i oljeproduksjonskappløpet. 2.3 Oljeleting og oljeeventyret Oljeproduksjon omfatter også utvinningsprosessen og kapital- og tidsstyring. Tid er penger, som ordtaket sier, og det er særlig sant i en bransje med astronomiske kostnader. To typer transportenheter er tilgjengelige for spilleren - et helikopter og et seismikkskip. Begge enhetene kan brukes til å utforske oljefelt og kjøpe lisenser, og til syvende og sist til å iverksette oljeproduksjon med borerigger, dvs. etter tilfredsstillende seismiske analyser, boreoperasjoner og avgjørelser om utvinningsmetoden for de aktuelle substratene. Kapital Utstyret er ikke gratis, så en tilbakevendende tema i Quest for Oil er å forvalte den kapitalen spilleren har til rådighet. Gir det mest mening å kjøpe en dyr borerigg med mulighet for å kjøpe rørledninger på et senere tidspunkt? Eller er det i det lange løp mest økonomisk å kjøpe en brukt, men billig rigg, med redusert oljeproduksjon og færre transportmuligheter? Tid Tid er en viktig ressurs i Quest for Oil, akkurat som i virkelighetens oljebransje. Konkurrenten er travelt opptatt med å nå scenariomålet på enten én eller to millioner fat produsert olje. Dermed blir det helt avgjørende for spillerne å prioritere handlingene sine riktig. Tidsdilemmaet gjenspeiles ofte i muligheten for å velge mellom ulike handlinger i en bestemt situasjon. Er det mest effektivt å starte oljeproduksjonen i nærheten av spillerens hjemland (hvor oljeressursene er små), eller er det bedre å starte produksjonen i et av de større reservoarene lenger unna, med mulighet for transport gjennom rørledning? Strategier Spillets strategiske element er å vurdere konkurrentens (andre boreselskaper og oljeselskaper) oljeproduksjon og tilgjengelige ressurser. Spilleren må vurdere hvor på spillkartet han eller hun ønsker å starte sin produksjon først, basert på om spilleren prioriterer rask oppstart av produksjonen høyere enn produksjon av større oljevolum over en lengre tidsperiode. Samtidig vil konkurrenten forsøke å legge beslag på de beste oljefeltene, hvilket viser det strategiske aspektet ved å være fordelaktig plassert på kartet.

7 Lærerveiledning Side 7 3. Bruke Quest for Oil i timene Lærerveiledning Et av målene med spillet er å kombinere akademisk læring med en engasjerende spillopplevelse. Et dataspill som Quest for Oil gir elevene en unik mulighet til å få praktisk erfaring med det tekniske faget spillet er basert på. Dette oppnås gjennom simulering av reelle aspekter ved oljebrønner og -produksjon, noe som vanligvis ikke er mulig ved hjelp av tradisjonelt undervisningsmateriell. Erfaringene fra spillet organiseres og settes i perspektiv, særlig ved hjelp av gruppearbeid og diskusjoner i klassen. Slik dannes en plattform for mer dyptgående studier av ulike fagrelaterte spørsmål og temaer. 3.1 Didaktiske vurderinger Bruk av dataspill i undervisningen er fortsatt relativt nytt. Forskningen på feltet er imidlertid ikke av ny dato, og i vitenskapelige kretser er det en utbredt oppfatning at spillbasert læring og lærespill kan tilføre en erfaringsdimensjon som ellers mangler i den pedagogiske prosessen. Lærespill kan bidra til å danne en plattform for personlig engasjement og etablere en iboende motivasjon for å lære. Å spille Quest For Oil setter elevene i stand til å eksperimentere og tilegne seg førstehånds erfaring, noe som i neste omgang kan danne en basis for refleksjon og konseptualisering gjennom gruppearbeid og lærer/elevpresentasjoner overfor resten av klassen. Reflekterende observasjon Abstrakt konseptualisering En helhetlig, erfaringsorientert tilnærming Det anbefales å basere undervisningen med Quest for Oil på en erfaringsorientert tilnærming (se nedenfor). Denne tilnærmingen er inspirert av Kolbs teori, som har sitt utspring i IT-universitetet i København. Den erfaringsorienterte tilnærmingen innebærer å veksle mellom ulike undervisningsformer som prioriterer ulike lærestiler og kunnskapsformer. Dermed vil det være en progresjon gjennom ulike undervisningsformer, hvor eleven inntar forskjellige posisjoner. Elevene vil antagelig ha ulike sterke og svake sider, alt etter undervisningsform, men ideelt sett vil alle elevene få vist hva de er gode for. Dermed skulle både kognitiv, instruktiv og konstruktiv læringsteori være ivaretatt. Konkrete erfaringer Klassetime Spillaktivitet Gruppearbeid Aktiv eksperimentering Aktive deltakere Quest For Oil gir elevene muligheten til å være aktive deltakere som tar valg og samler kunnskap, og deretter bruker kunnskapen til å lykkes. Det de lærer ved å spille dette spillet, omfatter derfor ikke utenatlæring, men er et resultat av avgjørelser de har tatt i en lærekontekst, hvor aktiv deltakelse er et avgjørende element.

8 Lærerveiledning Side Bruke spillet i timene to forslag Et studieforløp som inkluderer Quest for Oil kan ta ulike former. Nedenfor skisserer vi to forslag til hvordan spillet kan brukes: 1. En dobbelttime der elevene har tilegnet seg bakgrunnskunnskap på forhånd fra det medfølgende temaheftet. Elevene spiller Quest for Oil i grupper, mens de konsentrerer seg om ett eller flere emner. Deretter gjennomgår, løser og leverer de øvelser som tar for seg det aktuelle emnet. 2. En prosjektdag bestående av minst fem timers undervisning som inkluderer Quest for Oil som et viktig element i undervisningen, sammen med andre undervisningsformer, som gruppearbeid og plenumsdiskusjon. i Intro Quest for Oil Emnerelaterte oppgaver Plenum Evaluering Dobbelttime (ca. 1,5 klokketimer) Hvis det ikke er tid til å sette av en dag til prosjektet, eller hvis dette ikke er ønskelig, kan Quest for Oil brukes til å supplere det faglige materiellet med en mer personlig og erfaringsorientert dimensjon. En viktig pedagogisk komponent er å la elevene jobbe i grupper for å få igang en diskusjon om det tekniske faget. Før elevene begynner å spille spillet, må de forberede seg ved å lese emneheftet. Dette kan de for eksempel gjøre som hjemmelekse. Det er mulig det finnes andre måter å la spillet inngå naturlig i undervisningen på (se avsnitt 4, Før et undervisningsforløp ).. 1. Presentasjon og innledning til dagens program (15-20 minutter)dobbelttimen begynner med at læreren presenterer Quest for Oil ved å vise en trailer, og kort beskriver spillets emner. Læreren og elevene blir enige om hvilket av de fire hovedemnene det skal fokuseres på.det er viktig å understreke overfor elevene at dette ikke er et vanlig underholdningsspill, men et lærespill. Dette er noe de bør huske når de støter på problemer eller utfordringer mens de spiller. 2. Spille Quest For Oil og løse oppgaver i grupper (ca. 60 minutter)først gjøres spillet klart på den ønskede enheten (se avsnitt 4: Før et undervisningsforløp ). Elevene deles inn i grupper og begynner å spille det første spillscenariet, idet de fokuserer på ett eller flere emner (se gjennomgangen av spillet for å få en nærmere forklaring). Etter å ha spilt i minutter (hvor det å vinne eller tape kommer i annen rekke), setter elevene seg sammen i grupper for å løse oppgavene som står i sammenheng med emnet. 3. Evaluering i plenum (ca. 10 minutter) Prosjektdag (ca. 5 timer) Ved å bruke Quest for Oil en hel undervisningsdag, med økter som fokuserer på oljeutvinning og -produksjon, får elevene en unik mulighet til å innta ulike læreposisjoner. I denne metoden tjener spillet hovedsakelig som en katalysator for elevenes erfaringer, noe som kan føre til refleksjon og konseptualisering. Spillet kan ikke i seg selv dekke store deler av kjernestoffet på videregående skole. Det å sette av en hel dag til leksjoner som tar for seg emnene i spillet gjennom gruppearbeid og elevoppgaver, bidrar til å ivareta læring på et dypere nivå. En viktig pedagogisk komponent er å la elevene jobbe sammen i grupper for å få igang en diskusjon om det tekniske faget.

9 Lærerveiledning Side 9 1. Presentasjon og innledning til dagens program (15-20 minutter)prosjektdagen starter med at læreren innleder om dagens program, Quest For Oil, og går gjennom hvilket av de fire emnene (sedimentologi, seismikk, oljebrønner samt og oljeleting og -produksjon) elevene må fokusere på. Dette kan for eksempel gjøres ved at læreren begynner med såvidt å gå inn på emnene i emneheftet.læreren kan muligens vise spilltraileren ved hjelp av en prosjektør, eller introdusere spillet muntlig, alt etter hva man måtte ønske. 2. Spille Quest For Oil med fokus på ett eller flere emner, fulgt av oppgaveløsning i grupper ( minutter). Spillet klargjøres (se avsnitt 4: Før et undervisningsforløp ). Elevene begynner å spille det første spillscenariet (se 4.1), enkeltvis eller i grupper. Etter å ha spilt i minutter (hvor det å vinne eller tape kommer i annen rekke), setter elevene seg sammen i grupper for å løse de emnerelaterte oppgavene på elevoppgavearket. Rekkefølgen kan gjentas, helt til elevene har spilt spillet to eller tre ganger og har utforsket et forhåndsdefinert antall emner i spillet. 3. Eksperimenter i grupper (60 minutter) Elevene orienteres om en av to eksperimentbaserte miniprosesser som tar for seg emnene i spillet. Deretter jobber de i grupper og utfører oppgaver i sammenheng med eksperimentet. 4. Gruppearbeid, presentasjon og diskusjon i hele klassen (30-45 minutter) Elevene deles inn i grupper og diskuterer en av de tildelte gruppeoppgavene. Deretter deltar hele klassen i en diskusjon av de enkelte gruppebesvarelsene. 5. Evaluering i plenum (ca. 10 minutter) Arbeidere på en oljeplattform, på vei forbi oljebrønner.

10 Lærerveiledning Side Quest for Oil og læreplanene på videregående skole Et undervisningsforløp på videregående skole som bruker Quest for Oil som sin viktigste stoffkilde, vil behandle deler av kjernestoffet i geografi, geomorfologi og geovitenskap, ettersom spillet omhandler produksjon, teknologi, miljø, energi og geologiske ressurser. Hvis spillet brukes som det viktigste elementet en hel undervisningsdag med olje som hovedemne, vil elevene bli fortrolige med ulike typer oppgaver - skriftlig og muntlig formidling av teknisk stoff - slik dette er definert i den danske bekendtgørelsen for naturgeografi. Aktiv læring og praktiske undersøkelser Quest For Oil tilfredsstiller kravene i den danske fagbekendtgørelsen for naturgeografi (2013), som dreier seg om bruk av undervisningsmetoder som gir eleven en aktiv rolle i læringen. Dette gjøres for eksempel ved å bruke elevens egne opplevelser og erfaringer i møtet med de mekanismene og det tekniske faget som dekkes av spillet. Dette gjøres også ved å bruke spillet i en læresituasjon hvor eleven jobber med faget og emnene ved å delta i ulike pedagogiske metoder med elementer som omfatter abstraherende og reflekterende oppgaver. I løpet av spillet må spilleren mestre en rekke ferdigheter som simulerer ulike deler av oljeproduksjonen, slik den er i virkeligheten. I denne sammenhengen er det av avgjørende betydning for eleven å bruke en eksperimenterende tilnærming. Samtidig er minispillene utformet for å sikre at spilleren bruker en spørrende tilnærming for å oppnå gode resultater på ulike områder. Hvis det besluttes å innlemme eksperimenter i en prosjektdag, vil dette også støtte det ovennevnte. Bruken av dybdekart og seismiske tverrsnitt som interaktive spillkomponenter vil gjøre eleven kjent med noe av det analytiske verktøyet som brukes av teknikere til å behandle data. Hvis en elev gjør det bra i seismikkspillet, viser vedkommende god forståelse for reglene og kunnskap om sammensetningen av substrater, oljemigrering og enkel sedimentologi. Det er da ikke nødvendig å ty til utenatlæring. Derimot fremmer spillet en praktisk anvendelse av det eleven har lært. I tillegg støtter Quest for Oil utviklingen av de delene av elevens IT-kompetanse som gjelder bruken av digitale pedagogiske hjelpemidler for visualisering, anskueliggjøring og analyse av geovitenskapelig stoff og emner.

11 Lærerveiledning Side Før et undervisningsforløp Lærerveiledning Før et undervisningsforløp som omfatter bruken av Quest for Oil, må det treffes noen praktiske og tekniske forberedelser. Disse er skissert nedenfor. 4.1 Klargjøre spillet Quest for Oil kan spilles både på PC og Mac ved hjelp av en standard nettleser, f.eks. Chrome, Safari, IE eller Firefox, eller det kan spilles på Android- eller Apple-nettbrett. Spillet krever bare en standard internettforbindelse. Spille i en nettleser Quest for Oil kan spilles med en nyere nettleser ved å legge inn spillets nettadresse (URL) i adressefeltet i nettleseren: Når spillet er lastet, vil brukeren bli oppfordret til å installere en Unity3d-plugin, som er en mye brukt nettleser-plugin for spilling i nettlesere. Når installasjonen er avsluttet, er spillet klart. Spille på nettbrett Quest for Oil kan også lastes ned og spilles som en app fra Google Play Store for Android-baserte enheter, eller fra Apples App Store for ipads. Søk etter «Quest for Oil» og installer appen, så er spillet klart til å startes. Hvis det skal spilles på en Apple-enhet, må det være en ipad 2 eller nyere med ios 6 eller nyere installert. Hvis det spilles på en Android-enhet, må det minst være en 2. generasjons enhet. Hvordan starte et nytt spill Hovedmenyen lar spilleren velge å spille mot datastyrte spillere i single player-modus eller mot opptil fire menneskelige motspillere i multiplayer-modus. Spillet har fem scenarier med varierende vanskelighetsgrad å velge blant: Sørøst- Asia (enkel), Nordsjøen (middels), Qatar (middels), Vest-Afrika (vanskelig) og Mexicogolfen (vanskelig). Det er tilrådelig å starte med Sørøst-Asia-scenariet, ettersom dette vil gi spilleren en innføring i hvordan spillet skal spilles, dets innhold og strategier. Ettersom spillet skrider frem, vil spilleren bli gjort kjent med ulike muligheter og elementer i Quest for Oil. Dette skjer hovedsakelig via Maersk Advisors, tre fiktive rådgivere med hvert sitt spesialområde: seismisk analyse av undergrunnen, boreprosessen og den faktiske utvinningen av olje fra undergrunnen. En informasjonsfilm for hvert av de ulike emnene bidrar med bakgrunnsinformasjon om de ulike funksjonene og områdene i spillet. Ved å velge bok-ikonet i øvre høyre hjørne kan spilleren kan når som helst spille av filmen eller få hjelp. 4.2 Datamaskiner og IT-sikkerhet Skoler har ulike tilnærminger til håndteringen av IT-sikkerhet. Det kan derfor være en fordel å spørre vedkommende som er IT-ansvarlig på skolen om det hadde vært mulig å sørge for at det går an å installere plugins fra tredjeparter i nettleserne. Hvis elevene bruker sine egne datamaskiner, noe de ofte gjør i dag, er dette naturligvis ikke noe tema. 4.3 Faglige forberedelser I enkelte tilfeller kan det være en god idé for elevene å lese det medfølgende emneheftet hjemme, hvis det ikke er mulig å bruke en hel prosjektdag på Quest for Oil. Læreren bør lese emneheftet og denne lærerveiledningen.

12 Lærerveiledning Side 12 Læreren Den anbefalte inspirasjonskilden for læreren er undervisningsmateriellet til Quest for Oil. Dette betyr at læreren kan forberede seg ved å lese lærerveiledningen og emneheftet, spille spillet (hvis tiden strekker til), og eventuelt skrive ut elevoppgavene på forhånd. Denne lærerveiledningen forklarer hva spillet og undervisningsmateriellet har å tilby, og sier noe om hvordan spillet kan brukes i en klasseromssituasjon. Emneheftet kan på den annen side gi teknisk innsikt i emnene og problemstillingene som presenteres i spillet. Eleven I enkelte situasjoner, for eksempel når tiden er begrenset, kan det være en god idé å la elevene forberede seg ved å lese emneheftet hjemme. Dette vil gi dem den påkrevde bakgrunnskunnskapen for å kunne kontekstualisere emner og kunnskap det er enighet om å fokusere på i spillet. Videre får elevene et grunnlag for å kunne engasjere seg på en faglig og teknisk relevant måte i oppgaver og gruppearbeid. Etter at du har testet undervisningspakken tar vi gjerne imot tilbakemeldinger og kommentarer til Det er mulig å be om IT-støtte ved å sende en e-post til Vi håper du får godt utbytte av Quest for Oil. Ha det gøy!

Game Guide THE QUEST FOR OIL. En spel med det overordnede mål å gi detaljert innsikt i geologi, seismikk og den globale oljebransjen.

Game Guide THE QUEST FOR OIL. En spel med det overordnede mål å gi detaljert innsikt i geologi, seismikk og den globale oljebransjen. Game Guide THE QUEST FOR OIL En spel med det overordnede mål å gi detaljert innsikt i geologi, seismikk og den globale oljebransjen. Vinne Quest for Oil Du kan spille Quest for Oil alene (enkeltspillermodus)

Detaljer

Lærerveiledning. Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv

Lærerveiledning. Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv Lærerveiledning Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv Hvorfor spille Byen? En underholdende måte å lære på Dekker 6 kompetansemål i læreplanen Raskt og enkelt å sette

Detaljer

Modul nr Energi på oljemuseet-original

Modul nr Energi på oljemuseet-original Modul nr. 1544 Energi på oljemuseet-original Tilknyttet rom: Ikke tilknyttet til et rom 1544 Newton håndbok - Energi på oljemuseet-original Side 2 Kort om denne modulen Dere skal snart til Newton-rommet

Detaljer

Modul nr Newton Engia

Modul nr Newton Engia Modul nr. 1797 Newton Engia Tilknyttet rom: Newton ENGIA - Statoil energirom - Svolvær 1797 Newton håndbok - Newton Engia Side 2 Kort om denne modulen Undervisningsforløpet på Engia er et rollespill. Elevene

Detaljer

Modul nr Newton Engia

Modul nr Newton Engia Modul nr. 1504 Newton Engia Tilknyttet rom: Newton ENGIA - Statoil energirom - Ofoten 1504 Newton håndbok - Newton Engia Side 2 Kort om denne modulen Dere skal snart til Engia (Newton-rommet) og her kommer

Detaljer

Modul nr Newton Engia

Modul nr Newton Engia Modul nr. 1561 Newton Engia Tilknyttet rom: Newton ENGIA - Statoil energirom - Vesterålen 1561 Newton håndbok - Newton Engia Side 2 Kort om denne modulen Dere skal snart til Engia (Newton-rommet) og her

Detaljer

Modul nr Newton Engia Bodø

Modul nr Newton Engia Bodø Modul nr. 1776 Newton Engia Bodø Tilknyttet rom: Newton Bodø 1776 Newton håndbok - Newton Engia Bodø Side 2 Kort om denne modulen Undervisningsforløpet på Engia er et rollespill. Elevene er på Engia (Newton-rommet)

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

TEMAHEFTE. Quest for Oil

TEMAHEFTE. Quest for Oil TEMAHEFTE Quest for Oil Temahefte Side 2 A. Innholdsfortegnelse Temahefte 1. Bakgrunn: Oljeeventyret historie og betydning 1.1 Betingelser for oljeutvinning... 3 1.2 Geologiske betingelser for å finne

Detaljer

Praktisk-Pedagogisk utdanning

Praktisk-Pedagogisk utdanning Veiledningshefte Praktisk-Pedagogisk utdanning De ulike målområdene i rammeplanen for Praktisk-pedagogisk utdanning er å betrakte som innholdet i praksisopplæringen. Samlet sett skal praksisopplæringen

Detaljer

Støtteskjema for vurdering av pedagogisk egnethet og tekniske og formelle krav ved digitale læringsressurser

Støtteskjema for vurdering av pedagogisk egnethet og tekniske og formelle krav ved digitale læringsressurser Støtteskjema for vurdering av pedagogisk egnethet og tekniske og formelle krav ved digitale læringsressurser Dette skjemaet er utviklet med tanke på å være en støtte i arbeidet med å vurdere pedagogisk

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. - Et nytt fagområde. Av Kristina Halkidis S199078

Refleksjonsnotat 1. - Et nytt fagområde. Av Kristina Halkidis S199078 Refleksjonsnotat 1 - Et nytt fagområde Av Kristina Halkidis S199078 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Felleskurs i IKT- støttet læring... 3 Participatory Design... 3 Deltakeraktive læringsformer... 4

Detaljer

«Det hviler et stor ansvar på små skuldre»

«Det hviler et stor ansvar på små skuldre» «Det hviler et stor ansvar på små skuldre» Energiutfordringens visjon: Gi elevene forutsetninger for å ta neste generasjons beslutninger innen energi og klima Energiutfordringen så langt: 323 aktive barne-

Detaljer

Lærestiler. Vi mennesker lærer best på ulike måter. Her er fire lærestiler basert på Peter Honey og Alan Mumfords teorier.

Lærestiler. Vi mennesker lærer best på ulike måter. Her er fire lærestiler basert på Peter Honey og Alan Mumfords teorier. Lærestiler Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 19.04.2009 Vi mennesker lærer best på ulike måter. Her er fire lærestiler basert på Peter Honey og Alan Mumfords teorier. Marianne Nordli Trainer og coach

Detaljer

Modul nr Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Modul nr Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder Modul nr. 1633 Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder Tilknyttet rom: Newton Larvik 1633 Newton håndbok - Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder Side 2 Kort

Detaljer

Modul nr Fornybare og ikke-fornybare energikilder [VGS]

Modul nr Fornybare og ikke-fornybare energikilder [VGS] Modul nr. 1728 Fornybare og ikke-fornybare energikilder [VGS] Tilknyttet rom: Newton ENGIA - Statoil energirom - Vesterålen 1728 Newton håndbok - Fornybare og ikke-fornybare energikilder [VGS] Side 2 Kort

Detaljer

Informasjon til nye brukere (for lærere) Mars 2014, 3. utgave

Informasjon til nye brukere (for lærere) Mars 2014, 3. utgave Informasjon til nye brukere (for lærere) Mars 2014, 3. utgave INNHOLD Viktig før oppstart 1. Innlogging Med FEIDE Uten FEIDE 2. Registrering av skole 3. Ferdig registrert 4. Hvordan få elever i gang med

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

Innledning. Målgruppe. Mål. Eskens innhold. Innledning

Innledning. Målgruppe. Mål. Eskens innhold. Innledning Innledning LEGO Education teamet har gleden av å presentere LEGO MINDSTORMS Education EV3 Aktivitetspakke for naturfag og valgfagene Teknologi i praksis og Forskning i praksis, for bruk på ungdomstrinnet

Detaljer

Oppdatert august 2014. Helhetlig regneplan Olsvik skole

Oppdatert august 2014. Helhetlig regneplan Olsvik skole Oppdatert august 2014 Helhetlig regneplan Olsvik skole Å regne Skolens er en strategier basis for for livslang å få gode, læring. funksjonelle elever i regning. 1 Vi på Olsvik skole tror at eleven ønsker

Detaljer

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Introduksjon til studentresponssystem... 3 Hva er et studentresponssystem?... 3 Hvorfor bruke SRS?... 3 Hvordan blir undervisningen ved bruk av SRS?... 3 Hva slags enhet

Detaljer

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter Regning i alle fag Hva er å kunne regne? Å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder. Å kunne regne innebærer å resonnere og bruke matematiske begreper, fremgangsmåter, fakta og verktøy

Detaljer

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte.

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Innkalling til et møte En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Doodle Dersom dato ikke er avtalt på forrige møte, så er et tips å sende ut en Doodle med alternative datoer, vertskap

Detaljer

Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer

Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer Morten Sommer 18.02.2011 Modell for læring i beredskapsarbeid Innhold PERSON Kontekst Involvering Endring, Bekreftelse og/eller Dypere forståelse Beslutningstaking

Detaljer

GRUNNKURS: LEGO MINDSTORMS Education EV3. FIRST Scandinavia Partner: LEGO Education:

GRUNNKURS: LEGO MINDSTORMS Education EV3. FIRST Scandinavia Partner: LEGO Education: KURSOVERSIKT LEGO Education: LEGO Education har i 35 år jobbet med lærere og spesialister for å levere praktiske verktøy som gjør undervisningen inspirerende, effektiv og engasjerende. Løsningene brukes

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Begreper

Regelhefte for: getsmart Begreper Regelhefte for: getsmart Begreper Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner. Det vil

Detaljer

Trine Marie Stene, SINTEF

Trine Marie Stene, SINTEF Læringsbegrepet læringsstiler og tilpasset opplæring Trine Marie Stene, SINTEF Teknologi og Forum samfunn for trafikkpedagogikk 1 Hva jeg vil snakke om Historisk - Teorier om menneskets atferd Individuelle

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent i nettleser.

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent i nettleser. Brukerguide T2 - Bli Kjent Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent i nettleser. Innhold Spille simuleringen i nettleser (PC og MAC)...2 Spille simuleringen

Detaljer

Undervisningshefte om fett for 9. årstrinn til bruk i Mat og helse LÆRERVEILEDNING

Undervisningshefte om fett for 9. årstrinn til bruk i Mat og helse LÆRERVEILEDNING FETTSKOLEN Undervisningshefte om fett for 9. årstrinn til bruk i Mat og helse LÆRERVEILEDNING Undervisningsheftet Fettskolen og nettstedet www.fettskolen.no er utarbeidet for bruk i undervisningen i faget

Detaljer

GEOFAG PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

GEOFAG PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM GEOFAG PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 6. februar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN. Lesing i videregående skole. Leseveiledning i fagundervisningen. Vår 2013 Samlingsbasert kurs

HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN. Lesing i videregående skole. Leseveiledning i fagundervisningen. Vår 2013 Samlingsbasert kurs HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN Lesing i videregående skole Leseveiledning i fagundervisningen Vår 2013 Samlingsbasert kurs 1 Lesing i videregående skole leseveiledning i fagundervisningen 1.1 Bakgrunn Lesing

Detaljer

Brukerveiledning LagerMester ios

Brukerveiledning LagerMester ios ios Hvis du spiller på ipad eller iphone, følg disse stegene for å laste ned appen, logge inn og starte treningen Gå til: lagermester.attensi.com, trykk på «Download on the App Store» Logg inn på itunes

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Læring med digitale medier

Læring med digitale medier Læring med digitale medier Arbeidskrav 3- Undervisningsopplegg Dato: 15.12-13 Av: Elisabeth Edvardsen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... i Innledning... 1 Kunnskapsløftet... 2 Beskrivelse undervisningsopplegg...

Detaljer

Hvorfor trenger vi store seismiske innsamlinger?

Hvorfor trenger vi store seismiske innsamlinger? Hvorfor trenger vi store seismiske innsamlinger? Jan Helgesen Fisk og Seismikk, 5-6 april 2017 Dette skal jeg snakke om Hvorfor trenger vi seismikk? Effektive innsamlinger store versus små Kort innføring

Detaljer

NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3

NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3 KURSOVERSIKT Om LEGO Education & FIRST Scandinavia Partner GRUNNKURS: LEGO MINDSTORMS Education EV3 DATALOGGING: LEGO MINDSTORMS Education EV3 NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3 GRUNNKURS:

Detaljer

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HLS- fak)

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HLS- fak) FORBEREDELSER TIL KOLLEGAVEILEDNING En kopi av dette skjemaet bør gis til din kollega for samtalen før observasjonen. Lærerens navn Ioanna Jacobsen Observatørens navn Rasmus Goll Dato 28.11.11 Sted Simuklinikk

Detaljer

Modul nr Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Modul nr Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder Modul nr. 1796 Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder Tilknyttet rom: Newton Sørfold 1796 Newton håndbok - Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder Side 2 Kort

Detaljer

Telle mennesker lærerveiledning

Telle mennesker lærerveiledning Telle mennesker lærerveiledning Sammendrag Barn begynner å telle allerede ved svært lav alder Telling er en viktig matematisk kompetanse i førskoleopplæring og de første klassene i grunnskolen. Men telling

Detaljer

2014 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved

2014 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved 2014 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved INNHOLD Introduksjon 3 Slik bruker du Trunky-spillene i klasserommet 3 Introduksjon av spillet for elever 3 Målgruppe 3 Undervisningselementer 4

Detaljer

IALOG DIALO. Lærerveiledning. Snakke. speaking. for BuildToExpress. Lytte. Dialogue Dialogue. Reflektere. Reflection. Reflection

IALOG DIALO. Lærerveiledning. Snakke. speaking. for BuildToExpress. Lytte. Dialogue Dialogue. Reflektere. Reflection. Reflection rereflektere rereflektere IALOG GING speaking Dialogue Dialogue Snakke Reflektere Lytte Reflektere Reflection Reflection DIALO Lytte Lærerveiledning for BuildToExpress LEGOeducation.com LEGO and the LEGO

Detaljer

Informasjon om My Wave - pedagogisk opplegg til Ocean Talent Camp Bygdøy 2014

Informasjon om My Wave - pedagogisk opplegg til Ocean Talent Camp Bygdøy 2014 Informasjon om My Wave - pedagogisk opplegg til Ocean Talent Camp Bygdøy 2014 Takk for at du tar deg tid til å informeres. Vi håper å engasjere deg og klassen din i et opplegg som handler om utdannings-

Detaljer

Google Apps og ipad på Gjennestad. Om å velge løsninger utenfor motorveien...

Google Apps og ipad på Gjennestad. Om å velge løsninger utenfor motorveien... Google Apps og ipad på Gjennestad Om å velge løsninger utenfor motorveien... Litt om meg... John Arne Imenes IKT-ansvarlig 4 år på Gjennestad 14 år med IT support i det private næringsliv 3 år som Barne-

Detaljer

2014 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved

2014 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved 2014 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved INNHOLD Introduksjon 3 Slik bruker du Minimo-spillet i klasserommet 3 Introduksjon av spillet for elever 3 Målgruppe 3 Undervisningselementer 4 Spillvarianter

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE UTDANNINGSVALG, 1. Læreplan for utdanningsvalg Formål: Utdanningsvalg (UV) skal bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve

Detaljer

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 3

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 3 Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 3 Dreiebok for elevsamling (ungdomsskoletrinnet) Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no 2 3 INFRASTRUKTUR I NORGE 2040 Hvordan

Detaljer

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI 01 Hva, hvem og hvorfor FRI? FRI et undervisningsprogram for ungdomsskolen med fokus på tobakk. Programmet har dokumentert effekt. Målet er å forebygge

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Modul nr Fossilt brensel

Modul nr Fossilt brensel Modul nr. 1187 Fossilt brensel Tilknyttet rom: Newton Energirom Trondheim 1187 Newton håndbok - Fossilt brensel Side 2 Kort om denne modulen Dere skal snart til Engia (Newton-rommet) og her kommer noe

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

Energi for framtiden Gründercamp

Energi for framtiden Gründercamp Energi for framtiden Gründercamp Nettkurs for lærere og UE-ansatte 15. september, 17. september, 19. september SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Kursholdere Anne M. Abelgaard, rådgiver, Enova SF anne.marie.abelgaard@enova.no

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Dette heftet viser hvordan en kan arbeide med film i opplæringen av muntlige ferdigheter. Filmer som illustrerer disse kommunikasjonssituasjonene, vil

Detaljer

Hvordan hjelpe elever til å utvikle teoretisk kunnskap når de gjør praktisk arbeid i naturfag?

Hvordan hjelpe elever til å utvikle teoretisk kunnskap når de gjør praktisk arbeid i naturfag? Hvordan hjelpe elever til å utvikle teoretisk kunnskap når de gjør praktisk arbeid i naturfag? Western Graduate School of Research (WNGER), november 2010 ElevForsk Hvordan kan elever bli mer forskende

Detaljer

Hvorfor «Blended Learning?» Praktisk trening, klasserom og e-læring. Leif Røv Leder salg og marked

Hvorfor «Blended Learning?» Praktisk trening, klasserom og e-læring. Leif Røv Leder salg og marked Hvorfor «Blended Learning?» Praktisk trening, klasserom og e-læring Leif Røv Leder salg og marked AAK AS 4. mai, 2015 Opplæring - offshore Foto: AAK Opplæring - energi Foto: EltelNetworks Opplæring - energi

Detaljer

Overgripende tema. Motivasjon og læring

Overgripende tema. Motivasjon og læring Overgripende tema Motivasjon og læring Deres «bestilling» til meg Nyere statistikk ang branner og utbetalinger tilknyttet Varme Arbeider. Holde folk våkne under kveldskurs. Er helt åpen. Er bare nysgjerrig

Detaljer

Språkløyper. et løft for språk, lesing og skriving. Unni Fuglestad, Lesesenteret

Språkløyper. et løft for språk, lesing og skriving. Unni Fuglestad, Lesesenteret Språkløyper et løft for språk, lesing og skriving Unni Fuglestad, Lesesenteret Mål for Språkløyper Alle barn og elever sine språk-, lese- og skriveferdigheter skal bli styrket Delmål Språkmiljøet i barnehagen

Detaljer

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Program 14.00 15.45 Kort introduksjon til tema «Fagene i ny lærerutdanning skolefagbaserte eller forskningsbaserte» ved professor Hans-Kristian Hernes,

Detaljer

Nordisk modul for bærekraftig utvikling. Seminar og workshop, Lysebu mai 2016

Nordisk modul for bærekraftig utvikling. Seminar og workshop, Lysebu mai 2016 Nordisk modul for bærekraftig utvikling Seminar og workshop, Lysebu 23.-24. mai 2016 Program tirsdag 24. mai 09:15 09:30 Oppstart dag 2 intro på lekse 09:30 10:30 Materiell og verktøy 10:30 11:30 Design

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Bli Kjent på web.

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Bli Kjent på web. Brukerguide Bli Kjent Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Bli Kjent på web. Innhold Spille simuleringen på web...1 Før du starter... 1 Valg av nettleser... 1 Innlogging...

Detaljer

Halvledere. Vg1 Vg3 Antall elever: Maksimum 15 Varighet: 90 minutter. Passer for:

Halvledere. Vg1 Vg3 Antall elever: Maksimum 15 Varighet: 90 minutter. Passer for: Halvledere Lærerveiledning Passer for: Vg1 Vg3 Antall elever: Maksimum 15 Varighet: 90 minutter Halvledere er et skoleprogram hvor elevene får en innføring i halvlederelektronikk. Elevene får bygge en

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Spørsmålsbank for emneevaluering

Spørsmålsbank for emneevaluering Spørsmålsbank for emneevaluering Undervisning enig Læreren evner å gjøre undervisningen 1 2 3 4 5 6 engasjerende. Læreren evner å gjøre vanskelig stoff forståelig Læreren setter teori i kontekst / gjør

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Modul nr Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Modul nr Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder Modul nr. 1631 Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder Tilknyttet rom: Newton energi- og havbruksrom Midt-Troms 1631 Newton håndbok - Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng

Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Godkjent av studienemnda ved Universitetet for miljø og biovitenskap 2. Juni 2009 Studieplan varig videreutdanning i kjemi

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Norge blir til. - IKT i naturfag

Norge blir til. - IKT i naturfag Norge blir til - IKT i naturfag Gruppeoppgave 4 av Eirik Melby Eivind Aakvik Magne Svendsen Læring med digitale medier Universitetet i Nordland 2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 IKT I NATURFAG...

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Kjemi del 2

Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Kjemi del 2 Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Kjemi del 2 Studieplan varig videreutdanning i kjemi. Kjemi del 2 1 Studieplan varig etterutdanning i kjemi 30 studiepoeng,

Detaljer

Dialogisk undervisning: Å organisere produktive dialoger i helklasseøkter

Dialogisk undervisning: Å organisere produktive dialoger i helklasseøkter Dialogisk undervisning: Å organisere produktive dialoger i helklasseøkter Dialogisk undervisning: å organisere produktive dialoger i helklasseøkter gir en introduksjon til spørsmålet hva er dialogisk undervisning?,

Detaljer

NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3 DESIGN OG UTVIKLE MED LEGO MINDSTORMS EV3 (DEP)

NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3 DESIGN OG UTVIKLE MED LEGO MINDSTORMS EV3 (DEP) KURSOVERSIKT Om LEGO Education & FIRST Scandinavia Partner GRUNNKURS: LEGO WeDo 2.0 GRUNNKURS: LEGO Machines&Mechanisms GRUNNKURS: LEGO MINDSTORMS Education EV3 DATALOGGING: LEGO MINDSTORMS Education EV3

Detaljer

Hva er Smartbok? Hva er Smartbok- PLUSS? Hvordan får jeg tilgang til Smartboka? Hvor kan jeg bruke Smartboka? Kan jeg miste min Smartbok?

Hva er Smartbok? Hva er Smartbok- PLUSS? Hvordan får jeg tilgang til Smartboka? Hvor kan jeg bruke Smartboka? Kan jeg miste min Smartbok? En introduksjon til Hva er Smartbok? Smartbok er en digital utgave av Gyldendals kjente læreverk som kan brukes på PC og Mac, på nettbrett og kan lastes ned og brukes offline. Hva er Smartbok- PLUSS? I

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER Beate Børresen Høgskolen i Oslo FERDIGHETER OG SJANGERE I DENNE PLANEN Grunnleggende ferdigheter lytte snakke spørre vurdere Muntlige sjangere fortelle samtale presentere

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Story Starter

Prosjektbeskrivelse: Story Starter Prosjektbeskrivelse: Story Starter -med biblioteket som arena Hovedmål: Gi barn og unge i aldersgruppen 6 16 år mulighet for å dele sine historier og bli bedre kjent med hverandre gjennom kreativt samarbeid.

Detaljer

Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning?

Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning? Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning? I høst fulgte jeg felleskurset og project management, og jeg lærte mye om digitale verktøy jeg ikke hadde brukt før. Begge

Detaljer

Bruk av digitale læringsmidler, læringsressurser og læringsomgivelser. Sten Ludvigsen, InterMedia, Universitetet ioslo Udir, Nov 2011

Bruk av digitale læringsmidler, læringsressurser og læringsomgivelser. Sten Ludvigsen, InterMedia, Universitetet ioslo Udir, Nov 2011 Bruk av digitale læringsmidler, læringsressurser og læringsomgivelser Sten Ludvigsen, InterMedia, Universitetet ioslo Udir, Nov 2011 Digitale Elever: lære om globale klimaendringer 66% virtuelle forsøk,

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

Modul nr Fossilt brensel (ENGIA)

Modul nr Fossilt brensel (ENGIA) Modul nr. 1566 Fossilt brensel (ENGIA) Tilknyttet rom: Ikke tilknyttet til et rom 1566 Newton håndbok - Fossilt brensel (ENGIA) Side 2 Kort om denne modulen Dere skal snart til Engia (Newton-rommet) og

Detaljer

Kan du se meg blinke? 6. 9. trinn 90 minutter

Kan du se meg blinke? 6. 9. trinn 90 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Kan du se meg blinke? 6. 9. trinn 90 minutter Kan du se meg blinke? er et skoleprogram der elevene får lage hver sin blinkende dioderefleks som de skal designe selv.

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI 01 Hva, hvem og hvorfor FRI? FRI et undervisningsprogram for ungdomsskolen med fokus på tobakk. Programmet har dokumentert effekt. Hva er FRI? Hensikten

Detaljer

Modul nr Elektrisk produksjon, transport og forbruk kl

Modul nr Elektrisk produksjon, transport og forbruk kl Modul nr. 1217 Elektrisk produksjon, transport og forbruk 8.-10. kl Tilknyttet rom: Energi og miljørom, Harstad 1217 Newton håndbok - Elektrisk produksjon, transport og forbruk 8.-10. kl Side 2 Kort om

Detaljer

Refleksjonsnotat 2 nye praksisformer: Nye praksisformer: Diskuter forholdet mellom organisasjon, teknologi og læring i en valgt virksomhet.

Refleksjonsnotat 2 nye praksisformer: Nye praksisformer: Diskuter forholdet mellom organisasjon, teknologi og læring i en valgt virksomhet. Refleksjonsnotat 2 nye praksisformer: Nye praksisformer: Diskuter forholdet mellom organisasjon, teknologi og læring i en valgt virksomhet. Navn: Kristina Halkidis Studentnr. 199078 Vårsemester 2015 Master

Detaljer

Etterutdanningskurs "Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning" høst 2015 - vår 2016

Etterutdanningskurs Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning høst 2015 - vår 2016 Etterutdanningskurs "Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning" høst 2015 - vår 2016 Om kurset Prosjektet "Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning" (MAM) er et treårig prosjekt ved Matematikksenteret med oppstart

Detaljer

Modul nr Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Modul nr Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder Modul nr. 1630 Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder Tilknyttet rom: Ikke tilknyttet til et rom 1630 Newton håndbok - Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Syklus 1 og syklus 2: med fokus på syklus 2

Syklus 1 og syklus 2: med fokus på syklus 2 Syklus 1 og syklus 2: med fokus på syklus 2 Oversikt Hovedtema: syklus 2 i en integrert utdanning 1. Masterfaget 2. Syklus 2 i masterfaget 3. Internasjonalisering 4. Masteroppgaven milepæler og fremdrift

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Emneplan Praktisk lederutvikling 15 stp.

Emneplan Praktisk lederutvikling 15 stp. Emneplan Praktisk lederutvikling 15 stp. Høgskolestudium med 15 studiepoeng i samarbeid med Høgskolen i Sørøst- Norge. Studiet består av 2 samlinger a 3 dager. Dag en på samlingene starter kl. 12.00 og

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

Oblig2 - obligatorisk oppgave nr. 2 (av 4) i INF1000 v2009

Oblig2 - obligatorisk oppgave nr. 2 (av 4) i INF1000 v2009 Oblig2 - obligatorisk oppgave nr. 2 (av 4) i INF1000 v2009 Leveringsfrist Oppgaven må løses individuelt og leveres senest fredag 20. februar kl 16.00 via Joly. Viktig: les slutten av oppgaven for detaljerte

Detaljer

Læring og undervisning. - didaktikk og didaktisk relasjonsmodell

Læring og undervisning. - didaktikk og didaktisk relasjonsmodell 30. JANUAR 2016 Læring og undervisning - didaktikk og didaktisk relasjonsmodell VEITV6100 vår 2016 Et skifte i høyere utdanning fra undervisning til læring endringer inne studie- og vurderingsformer vekt

Detaljer

Inspirasjon og motivasjon for matematikk

Inspirasjon og motivasjon for matematikk Inspirasjon og motivasjon for matematikk Hvordan får vi aktive, engasjerte og motiverte elever og lærere i matematikk? Bjørnar Alseth Høgskolen i Oslo Styremedlem i Lamis Lærebokforfatter; MULTI Mona Røsseland

Detaljer

Interaktiv tavle i klasserommet. En mulig vei for et didaktisk design

Interaktiv tavle i klasserommet. En mulig vei for et didaktisk design Interaktiv tavle i klasserommet. En mulig vei for et didaktisk design Førstelektor Tor Arne Wølner, Tor Arne Wølner Høgskolen i Vestfold 1 Den besværlig tavlen Fra min tavle til vår tavle Tor Arne Wølner

Detaljer

Mars Robotene (5. 7. trinn)

Mars Robotene (5. 7. trinn) Mars Robotene (5. 7. trinn) Lærerveiledning Informasjon om skoleprogrammet Gjennom dette skoleprogrammet skal elevene oppleve og trene seg på et teknologi og design prosjekt, samt få erfaring med datainnsamling.

Detaljer

Undervisningsopplegg 3 Sykkelruter i byen din

Undervisningsopplegg 3 Sykkelruter i byen din 1 Sykkelruter i byen din Innledning 2 Øvelser 6 Del 1: Inntak Øvelse 1: Fordeler med sykling 6 Øvelse 2: Erfaringer med sykling 7 Øvelse 3: Sykkeldeler 8 Øvelse 4: Forberedelse til sykling 9 Del 2: Teori

Detaljer

Informasjon til nye brukere (for lærere) Mars 2014, 3. utgave

Informasjon til nye brukere (for lærere) Mars 2014, 3. utgave Informasjon til nye brukere (for lærere) Mars 2014, 3. utgave INNHOLD Viktig før oppstart Innlogging Med FEIDE Uten FEIDE Registrering av skole Ferdig registrert Hvordan få elever i gang med å spille DragonBox

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Følg med på læringen underveis

Følg med på læringen underveis Følg med på læringen underveis For å kunne gi elever og lærlinger god underveisvurdering, må du som lærer eller instruktør vite hvor de er i sin læringsprosess. Det finnes mange kilder til informasjon

Detaljer

Hvordan kan geografisk informasjonsteknologi og innsikt i studenters foretrukne læringsmetoder gjøre feltundervisning bedre?

Hvordan kan geografisk informasjonsteknologi og innsikt i studenters foretrukne læringsmetoder gjøre feltundervisning bedre? Hvordan kan geografisk informasjonsteknologi og innsikt i studenters foretrukne læringsmetoder gjøre feltundervisning bedre? Jakob Bonnevie Cyvin Kristiane Midtaune Jan Ketil Rød Institutt for Geografi,

Detaljer