LÆRER- VEILEDNING. Quest for Oil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LÆRER- VEILEDNING. Quest for Oil"

Transkript

1 LÆRER- VEILEDNING Quest for Oil

2 Lærerveiledning Side 2 A. Innholdsfortegnelse Lærerveiledning 1. Innledning 1.1 Spilluniverset Spillets prinsipper Tidsforbruk Undervisningsmateriell for Quest for Oil Hva er Quest for Oil? 2.1 Teknisk innhold En gjennomgang av spillet Oljeleting og oljeeventyret Bruke Quest for Oil i timene 3.1 Didaktiske vurderinger Bruke spillet i timene to forslag Quest for Oil og læreplanene på videregående skole Før et undervisningsforløp 4.1 Klargjøre spillet Datamaskiner og IT-sikkerhet Faglige forberedelser... 11

3 Lærerveiledning Side 3 1. Innledning Lærerveiledning Denne lærerveiledningen er ment å skulle gi lærere i geomorfologi, geovitenskap og geografi en grunnleggende forståelse for datamaskinspillet Quest for Oil. Den presenterer også didaktiske betraktninger som ligger til grunn for å bruke spillet i undervisningen, og skaper en kobling til relevante faglige mål i læreplanene. Veiledningen inneholder også ideer og forslag til to konkrete undervisningsforløp der spillet er det primære pedagogiske hjelpemiddelet. 1.1 Spilluniverset I Quest For Oil spiller spilleren et oljeselskap som ønsker å starte et oljeeventyr bokstavelig talt fra bunnen av. Spilleren befinner seg i en strategisk fordelaktig stilling, og kontrollerer investeringer og produksjon i ulike områder offshore hvor undergrunnen kan inneholde olje til en verdi av flere millioner doller. Spilleren konkurrerer mot opptil tre andre menneskelige motspillere eller mot datastyrte motstandere, og planlegger den mest virkningsfulle investeringen, samtidig som hans eller hennes taktiske og strategiske evner settes på prøve, uten å gå på akkord med sikkerheten. 1.2 Spillets prinsipper Med spillet som medium lærer elevene mer om olje som global energikilde, geologi og teknologi, samt om emner som henger sammen med oljeproduksjon. Spillet er også et lærespill, utformet med tanke på kjerneemnene geomorfologi, geovitenskap og geografi (se avsnitt 3.3: «Quest for Oil og læreplanene på videregående skole»). Det eleven lærer ved å beskjeftige seg med temaet i spillet, er et godt utgangspunkt for å tilegne seg konsepter og abstrakt kunnskap på disse tekniske områdene. For at nytteverdien skal bli størst mulig for eleven, byr denne veiledningen på to konkrete forslag til hvordan læreren kan integrere spillet i undervisningen. 20 minutter 1.3 Tidsforbruk Det tar vanligvis mellom 10 og 35 minutter å bli ferdig med ett spill. 1.4 Undervisningsmateriell for Quest for Oil Quest for Oil leveres med fire sett med undervisningsmateriell, som kan hjelpe læreren til å bruke spillet i undervisningen. Materiellet er utformet for å lette arbeidsbyrden på læreren og illustrere noen av fordelene ved å bruke et lærespill som Quest for Oil som teknisk materiell. Lærerveiledning Denne veiledningen tar konkret sikte på lærere som ønsker å bruke Quest for Oil i sin undervisning. Veiledningen er basert på eksisterende forskning og erfaringsdata fra bruk av lærespill som digitale pedagogiske hjelpemidler. Veiledningen skal gi læreren en gjennomgang av spillets univers og regler. I tillegg presenterer den læreren for en didaktisk modell for bruk av spill i undervisningen, forsyner henne med to generiske undervisningsforløp og kobler spillets faglige innhold til læreplanen for videregående skole. Lærerveiledningen skal inspirere og fungere som akademisk oppfriskning innenfor emnene oljegeologi og oljeleting. Den fungerer som en ramme rundt problematikk og emner elever og lærere kan støte på der Quest for Oil tas i bruk i undervisningen. Heftet er grovt sett delt inn i fire emner. Det begynner med en innledning til oljeproduksjonens historie rundt omkring i verden generelt, og i Danmark spesielt. Heftets kapitler gjenspeiler spillets innhold og struktur. 1) Oljeeventyret historie og betydning 2A) Sedimentologi (om sedimentering og dannelse av olje) 2B) Seismikk (om analyser av kunnskapen om substratenes sammensetning) 3) Oljebrønner (om boring, arbeidsplasser i produksjonen og boreprosessen selv) 4) Oljeleting og -produksjon (om planlegningen for og kostnadene ved oljeleting og -produksjon).

4 Lærerveiledning Side 4 Læreren kan bruke heftet til å gå gjennom materiellet basert på elevenes erfaring med både det digitale universet og etterfølgende arbeid. Det kan også deles ut til elevene, så de kan forberede seg før de spiller Quest for Oil, hvis det anses for å være relevant. Elevside Læreren kan velge å dele ut elevsiden til elevene. Denne tosiders brosjyren gir elevene en generell oversikt over spillets fire hovedemner (sedimentologi, seismikk, oljebrønner og oljeleting og -produksjon) og programmet for dagens undervisning, dvs. en ordliste med hovedbegreper, en programoversikt og en gjennomgang av hvordan Quest for Oil skal spilles, for å gi eleven en klarere forståelse av prosessen. Elevoppgaver Elevoppgavene er delt inn i tre typer: spillrelaterte oppgaver basert på informasjon de har fått ved å spille Quest for Oil, emnerelaterte oppgaver innen seismikk, sedimentologi osv., og praktiske eksperimenter, som for eksempel seismiske undersøkelser av undergrunnen, eller studier av hvordan olje migrerer i sand.migration of oil in sand. Disse tre oppgavetypene kan gjennomføres som gruppeoppgaver eller individuelt (det anbefales imidlertid å utføre eksperimentene i grupper). Årsaken til denne kategoriseringen er at hver økt i Quest for Oil kan ta for seg ulike emner, som for eksempel seismikk. Deretter kan elevenes læringsutbytte forsterkes med etterfølgende teoretiske og/eller praktiske oppgaver som tar for seg samme emne. De ulike delene av materiellet er utformet for å kunne forstås og brukes av både elever og lærere i videregående skole. Elevsiden og elevoppgavene er skrevet spesifikt for elevene.

5 Lærerveiledning Side 5 2. Hva er Quest for Oil? Lærerveiledning Quest for Oil er et lærespill. Det bygger på ideen om en oljebransje med hard konkurranse. Selve spillopplevelsen kan best beskrives som sanntidsstrategi (dvs. at man ikke spiller etter tur), med ressursstyring som et av spillets viktigste elementer. Quest for Oil kan betraktes som et single player- eller multiplayer-spill, der elevene konkurrerer mot hverandre. Det er fem scenarier av varierende vanskelighetsgrad, og et spill tar vanligvis mellom 10 og 35 minutter å fullføre. 2.1 Teknisk innhold Quest For Oil er utformet for å gi spilleren faktisk og relevant kunnskap om fire emner innen oljegeologi og oljeleting: sedimentologi, seismikk, oljebrønner samt oljeleting og -produksjon. Dette gjøres på en underholdende og engasjerende måte. Hver enkelt spilløkt utvikler seg forskjellig fra de foregående, avhengig av spillerens valg, hans eller hennes forståelse av spillmekanismene og av spørsmål som gjelder olje som energikilde. 2.2 En gjennomgang av spillet Første del av spillet handler om å lete etter og å lokalisere potensielt oljeholdige substrater under havbunnen. Spilleren analyserer så områdets letepotensiale og velger produksjonsmåte før oljeproduksjonen kan begynne. Den første spilleren som når scenario-målet, vinner spillet, og oljen som er produsert vises på en kurve som funksjon av tiden. Mål Én spillsyklus består av tre ulike minispill (seismikk, oljebrønn, produksjon) der spillerens ferdigheter settes på prøve. Hvert av minispillene simulerer et problemområde som svarer til ett av tre (av totalt fire) hovedemner i spillet, og strukturen i elevoppgavearket og temaheftet. Sørøst- Asia (enkel) Nordsjøen (middels) Qatar (middels) Vest-Afrika (vanskelig) Mexicogolfen (vanskelig) mål: fat olje mål: fat olje mål: fat olje mål: fat olje mål: fat olje Emner innen oljegeologi og oljeleting I løpet av spillet berøres bl.a. følgende temaer: Seismikk og sedimentologi: oljefeller, forseglinger, permeabilitet, porøsitet, oljemetning, migrasjon, lagtyper, oljedannelse, råolje, sedimenter, reservoarbergarter og kildebergarter. Brønner: sikkerhet, boreteknologier, temperaturer, hydrostatisk trykk og dybdekart. Produksjon: oljereservoarer, transportteknologier, boreriggtyper, injisering av vann og gass i undergrunnen. Leting: økonomiske aspekter av oljeproduksjon, offshoreproduksjon, utvinning i Nordsjø-bassenget og Den persiske gulf (Qatar), konkurranse. Det er gjort forsøk på å tilpasse tallene i Quest For Oil til reelle oljeprosjekter, men av hensyn til balansen i spillet er det noen avvik i tallene som brukes i spillet, for eksempel størrelsen på reservoarene. Lisenser En lisens må kjøpes før man kan iverksette boring eller utvinne olje fra et bestemt område. Lisensavgiften gjenspeiler områdets utvinningspotensiale, men områdelisenser som allerede er kjøpt (f.eks. av konkurrenten), kan ikke kjøpes eller forhandles på nytt. Så snart en lisens for et bestemt område er kjøpt, kan spilleren begynne med seismiske analyser av substratene. Formålet med dette er å finne oljefeller og oljereservoarer. Spilleren kan da velge brønntype og anleggstype for den

6 Lærerveiledning Side 6 påfølgende utvinningen. Dette gjøres ved at spilleren kjøper én av fire borerigger med tilhørende utvinningsanlegg. Så snart en brønn er etablert og utvinningen pågår, må spilleren bestemme seg for hvilken type produksjon og transport som skal brukes. Rørledninger er den dyreste transportmetoden, men ingen annen transportmetode kan transportere like mange fat olje pr. tidsenhet. Oljetankere er en rimeligere, men langsommere transportmetode. Når et område produserer olje, kan spilleren gå videre og kjøpe andre områdelisenser, utvide eksisterende borerigger og produksjonsprosesser, eller gå over til seismiske analyser av ubrukte områder som alt er kjøpt. Seismikk Det første minispillet handler om en seismisk undersøkelse av undergrunnen. Spilleren får se et tverrsnitt av en gitt undergrunnstopografi, og skal så bruke sin kunnskap om oljemigrering og undergrunnens (substratets) egenskaper til å analysere seg frem til hvor i tverrsnittet oljereservoarene kan ligge. Spilleren har mulighet til å kjøpe hint og kunnskap, men dette er dyrt. En dypere forståelse for egenskapene til de ulike substratene, som for eksempel porøsitet og permeabilitet, kan være avgjørende for å redusere tidsforbruk og kostnader så mye som mulig. i Husk! Tid er penger i oljebransjen. Boring Etter å ha funnet olje kan spilleren velge å bore på det aktuelle stedet. Dette er det andre minispillet i Quest for Oil. For å bore brønnen må spilleren først velge et punkt på et konturkart. Her er det av avgjørende betydning at spilleren bruker sin kunnskap om oljemigrering. Deretter begynner boringen. Spilleren må nå forsiktig justere borekronens penetrasjonshastighet, avhengig av hvilken bergart det bores i. Lag som salt, kalkstein og vulkanske bergarter belaster borekronen i varierende grad. Dette krever kontinuerlig justering av rotasjonshastigheten. Trykket i grunnfjellet er mange ganger høyere enn ved overflaten, og temperaturene kan ofte overstige 100 grader celcius. Det er derfor viktig for spilleren å holde et våkent øye med det hydrostatiske trykket, ettersom borestrengen kan treffe en gasslomme. Produksjon Det siste minispillet simulerer den faktiske utvinningssituasjonen, injisering med vann og gass i undergrunnen. Her må det treffes enkelte generelle valg, hovedsakelig med hensyn til om spilleren vil ha rask utvinning med sløsing, eller langsom utvinning med høyt utbytte. Valget kan være avgjørende for spillets videre gang, dvs. for hvor fort og hvor lenge et område kan levere olje, og om spilleren kan holde tritt med konkurrenten i oljeproduksjonskappløpet. 2.3 Oljeleting og oljeeventyret Oljeproduksjon omfatter også utvinningsprosessen og kapital- og tidsstyring. Tid er penger, som ordtaket sier, og det er særlig sant i en bransje med astronomiske kostnader. To typer transportenheter er tilgjengelige for spilleren - et helikopter og et seismikkskip. Begge enhetene kan brukes til å utforske oljefelt og kjøpe lisenser, og til syvende og sist til å iverksette oljeproduksjon med borerigger, dvs. etter tilfredsstillende seismiske analyser, boreoperasjoner og avgjørelser om utvinningsmetoden for de aktuelle substratene. Kapital Utstyret er ikke gratis, så en tilbakevendende tema i Quest for Oil er å forvalte den kapitalen spilleren har til rådighet. Gir det mest mening å kjøpe en dyr borerigg med mulighet for å kjøpe rørledninger på et senere tidspunkt? Eller er det i det lange løp mest økonomisk å kjøpe en brukt, men billig rigg, med redusert oljeproduksjon og færre transportmuligheter? Tid Tid er en viktig ressurs i Quest for Oil, akkurat som i virkelighetens oljebransje. Konkurrenten er travelt opptatt med å nå scenariomålet på enten én eller to millioner fat produsert olje. Dermed blir det helt avgjørende for spillerne å prioritere handlingene sine riktig. Tidsdilemmaet gjenspeiles ofte i muligheten for å velge mellom ulike handlinger i en bestemt situasjon. Er det mest effektivt å starte oljeproduksjonen i nærheten av spillerens hjemland (hvor oljeressursene er små), eller er det bedre å starte produksjonen i et av de større reservoarene lenger unna, med mulighet for transport gjennom rørledning? Strategier Spillets strategiske element er å vurdere konkurrentens (andre boreselskaper og oljeselskaper) oljeproduksjon og tilgjengelige ressurser. Spilleren må vurdere hvor på spillkartet han eller hun ønsker å starte sin produksjon først, basert på om spilleren prioriterer rask oppstart av produksjonen høyere enn produksjon av større oljevolum over en lengre tidsperiode. Samtidig vil konkurrenten forsøke å legge beslag på de beste oljefeltene, hvilket viser det strategiske aspektet ved å være fordelaktig plassert på kartet.

7 Lærerveiledning Side 7 3. Bruke Quest for Oil i timene Lærerveiledning Et av målene med spillet er å kombinere akademisk læring med en engasjerende spillopplevelse. Et dataspill som Quest for Oil gir elevene en unik mulighet til å få praktisk erfaring med det tekniske faget spillet er basert på. Dette oppnås gjennom simulering av reelle aspekter ved oljebrønner og -produksjon, noe som vanligvis ikke er mulig ved hjelp av tradisjonelt undervisningsmateriell. Erfaringene fra spillet organiseres og settes i perspektiv, særlig ved hjelp av gruppearbeid og diskusjoner i klassen. Slik dannes en plattform for mer dyptgående studier av ulike fagrelaterte spørsmål og temaer. 3.1 Didaktiske vurderinger Bruk av dataspill i undervisningen er fortsatt relativt nytt. Forskningen på feltet er imidlertid ikke av ny dato, og i vitenskapelige kretser er det en utbredt oppfatning at spillbasert læring og lærespill kan tilføre en erfaringsdimensjon som ellers mangler i den pedagogiske prosessen. Lærespill kan bidra til å danne en plattform for personlig engasjement og etablere en iboende motivasjon for å lære. Å spille Quest For Oil setter elevene i stand til å eksperimentere og tilegne seg førstehånds erfaring, noe som i neste omgang kan danne en basis for refleksjon og konseptualisering gjennom gruppearbeid og lærer/elevpresentasjoner overfor resten av klassen. Reflekterende observasjon Abstrakt konseptualisering En helhetlig, erfaringsorientert tilnærming Det anbefales å basere undervisningen med Quest for Oil på en erfaringsorientert tilnærming (se nedenfor). Denne tilnærmingen er inspirert av Kolbs teori, som har sitt utspring i IT-universitetet i København. Den erfaringsorienterte tilnærmingen innebærer å veksle mellom ulike undervisningsformer som prioriterer ulike lærestiler og kunnskapsformer. Dermed vil det være en progresjon gjennom ulike undervisningsformer, hvor eleven inntar forskjellige posisjoner. Elevene vil antagelig ha ulike sterke og svake sider, alt etter undervisningsform, men ideelt sett vil alle elevene få vist hva de er gode for. Dermed skulle både kognitiv, instruktiv og konstruktiv læringsteori være ivaretatt. Konkrete erfaringer Klassetime Spillaktivitet Gruppearbeid Aktiv eksperimentering Aktive deltakere Quest For Oil gir elevene muligheten til å være aktive deltakere som tar valg og samler kunnskap, og deretter bruker kunnskapen til å lykkes. Det de lærer ved å spille dette spillet, omfatter derfor ikke utenatlæring, men er et resultat av avgjørelser de har tatt i en lærekontekst, hvor aktiv deltakelse er et avgjørende element.

8 Lærerveiledning Side Bruke spillet i timene to forslag Et studieforløp som inkluderer Quest for Oil kan ta ulike former. Nedenfor skisserer vi to forslag til hvordan spillet kan brukes: 1. En dobbelttime der elevene har tilegnet seg bakgrunnskunnskap på forhånd fra det medfølgende temaheftet. Elevene spiller Quest for Oil i grupper, mens de konsentrerer seg om ett eller flere emner. Deretter gjennomgår, løser og leverer de øvelser som tar for seg det aktuelle emnet. 2. En prosjektdag bestående av minst fem timers undervisning som inkluderer Quest for Oil som et viktig element i undervisningen, sammen med andre undervisningsformer, som gruppearbeid og plenumsdiskusjon. i Intro Quest for Oil Emnerelaterte oppgaver Plenum Evaluering Dobbelttime (ca. 1,5 klokketimer) Hvis det ikke er tid til å sette av en dag til prosjektet, eller hvis dette ikke er ønskelig, kan Quest for Oil brukes til å supplere det faglige materiellet med en mer personlig og erfaringsorientert dimensjon. En viktig pedagogisk komponent er å la elevene jobbe i grupper for å få igang en diskusjon om det tekniske faget. Før elevene begynner å spille spillet, må de forberede seg ved å lese emneheftet. Dette kan de for eksempel gjøre som hjemmelekse. Det er mulig det finnes andre måter å la spillet inngå naturlig i undervisningen på (se avsnitt 4, Før et undervisningsforløp ).. 1. Presentasjon og innledning til dagens program (15-20 minutter)dobbelttimen begynner med at læreren presenterer Quest for Oil ved å vise en trailer, og kort beskriver spillets emner. Læreren og elevene blir enige om hvilket av de fire hovedemnene det skal fokuseres på.det er viktig å understreke overfor elevene at dette ikke er et vanlig underholdningsspill, men et lærespill. Dette er noe de bør huske når de støter på problemer eller utfordringer mens de spiller. 2. Spille Quest For Oil og løse oppgaver i grupper (ca. 60 minutter)først gjøres spillet klart på den ønskede enheten (se avsnitt 4: Før et undervisningsforløp ). Elevene deles inn i grupper og begynner å spille det første spillscenariet, idet de fokuserer på ett eller flere emner (se gjennomgangen av spillet for å få en nærmere forklaring). Etter å ha spilt i minutter (hvor det å vinne eller tape kommer i annen rekke), setter elevene seg sammen i grupper for å løse oppgavene som står i sammenheng med emnet. 3. Evaluering i plenum (ca. 10 minutter) Prosjektdag (ca. 5 timer) Ved å bruke Quest for Oil en hel undervisningsdag, med økter som fokuserer på oljeutvinning og -produksjon, får elevene en unik mulighet til å innta ulike læreposisjoner. I denne metoden tjener spillet hovedsakelig som en katalysator for elevenes erfaringer, noe som kan føre til refleksjon og konseptualisering. Spillet kan ikke i seg selv dekke store deler av kjernestoffet på videregående skole. Det å sette av en hel dag til leksjoner som tar for seg emnene i spillet gjennom gruppearbeid og elevoppgaver, bidrar til å ivareta læring på et dypere nivå. En viktig pedagogisk komponent er å la elevene jobbe sammen i grupper for å få igang en diskusjon om det tekniske faget.

9 Lærerveiledning Side 9 1. Presentasjon og innledning til dagens program (15-20 minutter)prosjektdagen starter med at læreren innleder om dagens program, Quest For Oil, og går gjennom hvilket av de fire emnene (sedimentologi, seismikk, oljebrønner samt og oljeleting og -produksjon) elevene må fokusere på. Dette kan for eksempel gjøres ved at læreren begynner med såvidt å gå inn på emnene i emneheftet.læreren kan muligens vise spilltraileren ved hjelp av en prosjektør, eller introdusere spillet muntlig, alt etter hva man måtte ønske. 2. Spille Quest For Oil med fokus på ett eller flere emner, fulgt av oppgaveløsning i grupper ( minutter). Spillet klargjøres (se avsnitt 4: Før et undervisningsforløp ). Elevene begynner å spille det første spillscenariet (se 4.1), enkeltvis eller i grupper. Etter å ha spilt i minutter (hvor det å vinne eller tape kommer i annen rekke), setter elevene seg sammen i grupper for å løse de emnerelaterte oppgavene på elevoppgavearket. Rekkefølgen kan gjentas, helt til elevene har spilt spillet to eller tre ganger og har utforsket et forhåndsdefinert antall emner i spillet. 3. Eksperimenter i grupper (60 minutter) Elevene orienteres om en av to eksperimentbaserte miniprosesser som tar for seg emnene i spillet. Deretter jobber de i grupper og utfører oppgaver i sammenheng med eksperimentet. 4. Gruppearbeid, presentasjon og diskusjon i hele klassen (30-45 minutter) Elevene deles inn i grupper og diskuterer en av de tildelte gruppeoppgavene. Deretter deltar hele klassen i en diskusjon av de enkelte gruppebesvarelsene. 5. Evaluering i plenum (ca. 10 minutter) Arbeidere på en oljeplattform, på vei forbi oljebrønner.

10 Lærerveiledning Side Quest for Oil og læreplanene på videregående skole Et undervisningsforløp på videregående skole som bruker Quest for Oil som sin viktigste stoffkilde, vil behandle deler av kjernestoffet i geografi, geomorfologi og geovitenskap, ettersom spillet omhandler produksjon, teknologi, miljø, energi og geologiske ressurser. Hvis spillet brukes som det viktigste elementet en hel undervisningsdag med olje som hovedemne, vil elevene bli fortrolige med ulike typer oppgaver - skriftlig og muntlig formidling av teknisk stoff - slik dette er definert i den danske bekendtgørelsen for naturgeografi. Aktiv læring og praktiske undersøkelser Quest For Oil tilfredsstiller kravene i den danske fagbekendtgørelsen for naturgeografi (2013), som dreier seg om bruk av undervisningsmetoder som gir eleven en aktiv rolle i læringen. Dette gjøres for eksempel ved å bruke elevens egne opplevelser og erfaringer i møtet med de mekanismene og det tekniske faget som dekkes av spillet. Dette gjøres også ved å bruke spillet i en læresituasjon hvor eleven jobber med faget og emnene ved å delta i ulike pedagogiske metoder med elementer som omfatter abstraherende og reflekterende oppgaver. I løpet av spillet må spilleren mestre en rekke ferdigheter som simulerer ulike deler av oljeproduksjonen, slik den er i virkeligheten. I denne sammenhengen er det av avgjørende betydning for eleven å bruke en eksperimenterende tilnærming. Samtidig er minispillene utformet for å sikre at spilleren bruker en spørrende tilnærming for å oppnå gode resultater på ulike områder. Hvis det besluttes å innlemme eksperimenter i en prosjektdag, vil dette også støtte det ovennevnte. Bruken av dybdekart og seismiske tverrsnitt som interaktive spillkomponenter vil gjøre eleven kjent med noe av det analytiske verktøyet som brukes av teknikere til å behandle data. Hvis en elev gjør det bra i seismikkspillet, viser vedkommende god forståelse for reglene og kunnskap om sammensetningen av substrater, oljemigrering og enkel sedimentologi. Det er da ikke nødvendig å ty til utenatlæring. Derimot fremmer spillet en praktisk anvendelse av det eleven har lært. I tillegg støtter Quest for Oil utviklingen av de delene av elevens IT-kompetanse som gjelder bruken av digitale pedagogiske hjelpemidler for visualisering, anskueliggjøring og analyse av geovitenskapelig stoff og emner.

11 Lærerveiledning Side Før et undervisningsforløp Lærerveiledning Før et undervisningsforløp som omfatter bruken av Quest for Oil, må det treffes noen praktiske og tekniske forberedelser. Disse er skissert nedenfor. 4.1 Klargjøre spillet Quest for Oil kan spilles både på PC og Mac ved hjelp av en standard nettleser, f.eks. Chrome, Safari, IE eller Firefox, eller det kan spilles på Android- eller Apple-nettbrett. Spillet krever bare en standard internettforbindelse. Spille i en nettleser Quest for Oil kan spilles med en nyere nettleser ved å legge inn spillets nettadresse (URL) i adressefeltet i nettleseren: Når spillet er lastet, vil brukeren bli oppfordret til å installere en Unity3d-plugin, som er en mye brukt nettleser-plugin for spilling i nettlesere. Når installasjonen er avsluttet, er spillet klart. Spille på nettbrett Quest for Oil kan også lastes ned og spilles som en app fra Google Play Store for Android-baserte enheter, eller fra Apples App Store for ipads. Søk etter «Quest for Oil» og installer appen, så er spillet klart til å startes. Hvis det skal spilles på en Apple-enhet, må det være en ipad 2 eller nyere med ios 6 eller nyere installert. Hvis det spilles på en Android-enhet, må det minst være en 2. generasjons enhet. Hvordan starte et nytt spill Hovedmenyen lar spilleren velge å spille mot datastyrte spillere i single player-modus eller mot opptil fire menneskelige motspillere i multiplayer-modus. Spillet har fem scenarier med varierende vanskelighetsgrad å velge blant: Sørøst- Asia (enkel), Nordsjøen (middels), Qatar (middels), Vest-Afrika (vanskelig) og Mexicogolfen (vanskelig). Det er tilrådelig å starte med Sørøst-Asia-scenariet, ettersom dette vil gi spilleren en innføring i hvordan spillet skal spilles, dets innhold og strategier. Ettersom spillet skrider frem, vil spilleren bli gjort kjent med ulike muligheter og elementer i Quest for Oil. Dette skjer hovedsakelig via Maersk Advisors, tre fiktive rådgivere med hvert sitt spesialområde: seismisk analyse av undergrunnen, boreprosessen og den faktiske utvinningen av olje fra undergrunnen. En informasjonsfilm for hvert av de ulike emnene bidrar med bakgrunnsinformasjon om de ulike funksjonene og områdene i spillet. Ved å velge bok-ikonet i øvre høyre hjørne kan spilleren kan når som helst spille av filmen eller få hjelp. 4.2 Datamaskiner og IT-sikkerhet Skoler har ulike tilnærminger til håndteringen av IT-sikkerhet. Det kan derfor være en fordel å spørre vedkommende som er IT-ansvarlig på skolen om det hadde vært mulig å sørge for at det går an å installere plugins fra tredjeparter i nettleserne. Hvis elevene bruker sine egne datamaskiner, noe de ofte gjør i dag, er dette naturligvis ikke noe tema. 4.3 Faglige forberedelser I enkelte tilfeller kan det være en god idé for elevene å lese det medfølgende emneheftet hjemme, hvis det ikke er mulig å bruke en hel prosjektdag på Quest for Oil. Læreren bør lese emneheftet og denne lærerveiledningen.

12 Lærerveiledning Side 12 Læreren Den anbefalte inspirasjonskilden for læreren er undervisningsmateriellet til Quest for Oil. Dette betyr at læreren kan forberede seg ved å lese lærerveiledningen og emneheftet, spille spillet (hvis tiden strekker til), og eventuelt skrive ut elevoppgavene på forhånd. Denne lærerveiledningen forklarer hva spillet og undervisningsmateriellet har å tilby, og sier noe om hvordan spillet kan brukes i en klasseromssituasjon. Emneheftet kan på den annen side gi teknisk innsikt i emnene og problemstillingene som presenteres i spillet. Eleven I enkelte situasjoner, for eksempel når tiden er begrenset, kan det være en god idé å la elevene forberede seg ved å lese emneheftet hjemme. Dette vil gi dem den påkrevde bakgrunnskunnskapen for å kunne kontekstualisere emner og kunnskap det er enighet om å fokusere på i spillet. Videre får elevene et grunnlag for å kunne engasjere seg på en faglig og teknisk relevant måte i oppgaver og gruppearbeid. Etter at du har testet undervisningspakken tar vi gjerne imot tilbakemeldinger og kommentarer til Det er mulig å be om IT-støtte ved å sende en e-post til Vi håper du får godt utbytte av Quest for Oil. Ha det gøy!

Game Guide THE QUEST FOR OIL. En spel med det overordnede mål å gi detaljert innsikt i geologi, seismikk og den globale oljebransjen.

Game Guide THE QUEST FOR OIL. En spel med det overordnede mål å gi detaljert innsikt i geologi, seismikk og den globale oljebransjen. Game Guide THE QUEST FOR OIL En spel med det overordnede mål å gi detaljert innsikt i geologi, seismikk og den globale oljebransjen. Vinne Quest for Oil Du kan spille Quest for Oil alene (enkeltspillermodus)

Detaljer

Lærerveiledning. Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv

Lærerveiledning. Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv Lærerveiledning Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv Hvorfor spille Byen? En underholdende måte å lære på Dekker 6 kompetansemål i læreplanen Raskt og enkelt å sette

Detaljer

TEMAHEFTE. Quest for Oil

TEMAHEFTE. Quest for Oil TEMAHEFTE Quest for Oil Temahefte Side 2 A. Innholdsfortegnelse Temahefte 1. Bakgrunn: Oljeeventyret historie og betydning 1.1 Betingelser for oljeutvinning... 3 1.2 Geologiske betingelser for å finne

Detaljer

Praktisk-Pedagogisk utdanning

Praktisk-Pedagogisk utdanning Veiledningshefte Praktisk-Pedagogisk utdanning De ulike målområdene i rammeplanen for Praktisk-pedagogisk utdanning er å betrakte som innholdet i praksisopplæringen. Samlet sett skal praksisopplæringen

Detaljer

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter Regning i alle fag Hva er å kunne regne? Å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder. Å kunne regne innebærer å resonnere og bruke matematiske begreper, fremgangsmåter, fakta og verktøy

Detaljer

Støtteskjema for vurdering av pedagogisk egnethet og tekniske og formelle krav ved digitale læringsressurser

Støtteskjema for vurdering av pedagogisk egnethet og tekniske og formelle krav ved digitale læringsressurser Støtteskjema for vurdering av pedagogisk egnethet og tekniske og formelle krav ved digitale læringsressurser Dette skjemaet er utviklet med tanke på å være en støtte i arbeidet med å vurdere pedagogisk

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning?

Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning? Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning? I høst fulgte jeg felleskurset og project management, og jeg lærte mye om digitale verktøy jeg ikke hadde brukt før. Begge

Detaljer

Informasjon til nye brukere (for lærere) Mars 2014, 3. utgave

Informasjon til nye brukere (for lærere) Mars 2014, 3. utgave Informasjon til nye brukere (for lærere) Mars 2014, 3. utgave INNHOLD Viktig før oppstart 1. Innlogging Med FEIDE Uten FEIDE 2. Registrering av skole 3. Ferdig registrert 4. Hvordan få elever i gang med

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer

Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer Morten Sommer 18.02.2011 Modell for læring i beredskapsarbeid Innhold PERSON Kontekst Involvering Endring, Bekreftelse og/eller Dypere forståelse Beslutningstaking

Detaljer

Læring med digitale medier

Læring med digitale medier Læring med digitale medier Arbeidskrav 3- Undervisningsopplegg Dato: 15.12-13 Av: Elisabeth Edvardsen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... i Innledning... 1 Kunnskapsløftet... 2 Beskrivelse undervisningsopplegg...

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Story Starter

Prosjektbeskrivelse: Story Starter Prosjektbeskrivelse: Story Starter -med biblioteket som arena Hovedmål: Gi barn og unge i aldersgruppen 6 16 år mulighet for å dele sine historier og bli bedre kjent med hverandre gjennom kreativt samarbeid.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Kjemi del 2

Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Kjemi del 2 Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Kjemi del 2 Studieplan varig videreutdanning i kjemi. Kjemi del 2 1 Studieplan varig etterutdanning i kjemi 30 studiepoeng,

Detaljer

Trine Marie Stene, SINTEF

Trine Marie Stene, SINTEF Læringsbegrepet læringsstiler og tilpasset opplæring Trine Marie Stene, SINTEF Teknologi og Forum samfunn for trafikkpedagogikk 1 Hva jeg vil snakke om Historisk - Teorier om menneskets atferd Individuelle

Detaljer

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Introduksjon til studentresponssystem... 3 Hva er et studentresponssystem?... 3 Hvorfor bruke SRS?... 3 Hvordan blir undervisningen ved bruk av SRS?... 3 Hva slags enhet

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng

Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Godkjent av studienemnda ved Universitetet for miljø og biovitenskap 2. Juni 2009 Studieplan varig videreutdanning i kjemi

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN. Lesing i videregående skole. Leseveiledning i fagundervisningen. Vår 2013 Samlingsbasert kurs

HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN. Lesing i videregående skole. Leseveiledning i fagundervisningen. Vår 2013 Samlingsbasert kurs HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN Lesing i videregående skole Leseveiledning i fagundervisningen Vår 2013 Samlingsbasert kurs 1 Lesing i videregående skole leseveiledning i fagundervisningen 1.1 Bakgrunn Lesing

Detaljer

Klasseromsforsøk om lagring av CO 2 under havbunnen

Klasseromsforsøk om lagring av CO 2 under havbunnen Klasseromsforsøk om lagring av CO 2 under havbunnen Jan Martin Nordbotten og Kristin Rygg Universitetet i Bergen Konsentrasjonen av CO 2 i atmosfæren har steget fra 280 ppm til 370 ppm siden den industrielle

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

GEOFAG PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

GEOFAG PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM GEOFAG PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 6. februar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI 01 Hva, hvem og hvorfor FRI? FRI et undervisningsprogram for ungdomsskolen med fokus på tobakk. Programmet har dokumentert effekt. Hva er FRI? Hensikten

Detaljer

Undervisningshefte om fett for 9. årstrinn til bruk i Mat og helse LÆRERVEILEDNING

Undervisningshefte om fett for 9. årstrinn til bruk i Mat og helse LÆRERVEILEDNING FETTSKOLEN Undervisningshefte om fett for 9. årstrinn til bruk i Mat og helse LÆRERVEILEDNING Undervisningsheftet Fettskolen og nettstedet www.fettskolen.no er utarbeidet for bruk i undervisningen i faget

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Medarbeidersamling Gausdal Høifjellshotell wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Energi for framtiden Gründercamp

Energi for framtiden Gründercamp Energi for framtiden Gründercamp Nettkurs for lærere og UE-ansatte 15. september, 17. september, 19. september SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Kursholdere Anne M. Abelgaard, rådgiver, Enova SF anne.marie.abelgaard@enova.no

Detaljer

Google Apps og ipad på Gjennestad. Om å velge løsninger utenfor motorveien...

Google Apps og ipad på Gjennestad. Om å velge løsninger utenfor motorveien... Google Apps og ipad på Gjennestad Om å velge løsninger utenfor motorveien... Litt om meg... John Arne Imenes IKT-ansvarlig 4 år på Gjennestad 14 år med IT support i det private næringsliv 3 år som Barne-

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Begreper

Regelhefte for: getsmart Begreper Regelhefte for: getsmart Begreper Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner. Det vil

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE UTDANNINGSVALG, 1. Læreplan for utdanningsvalg Formål: Utdanningsvalg (UV) skal bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve

Detaljer

Oppdatert august 2014. Helhetlig regneplan Olsvik skole

Oppdatert august 2014. Helhetlig regneplan Olsvik skole Oppdatert august 2014 Helhetlig regneplan Olsvik skole Å regne Skolens er en strategier basis for for livslang å få gode, læring. funksjonelle elever i regning. 1 Vi på Olsvik skole tror at eleven ønsker

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Norge blir til. - IKT i naturfag

Norge blir til. - IKT i naturfag Norge blir til - IKT i naturfag Gruppeoppgave 4 av Eirik Melby Eivind Aakvik Magne Svendsen Læring med digitale medier Universitetet i Nordland 2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 IKT I NATURFAG...

Detaljer

KUNNSKAP.NO (versjon 7)

KUNNSKAP.NO (versjon 7) KUNNSKAP.NO (versjon 7) 1. Hva er Kunnskap.no? 1 2. Kom i gang 3 3. Innlogging 4 4. Arbeidsmåte 1: Jobb med standard læremidler 5 5. Arbeidsmåte 2: Lage elevoppgaver og redigere læremidler 7 6. Rapporter

Detaljer

Hva er Smartbok? Hva er Smartbok- PLUSS? Hvordan får jeg tilgang til Smartboka? Hvor kan jeg bruke Smartboka? Kan jeg miste min Smartbok?

Hva er Smartbok? Hva er Smartbok- PLUSS? Hvordan får jeg tilgang til Smartboka? Hvor kan jeg bruke Smartboka? Kan jeg miste min Smartbok? En introduksjon til Hva er Smartbok? Smartbok er en digital utgave av Gyldendals kjente læreverk som kan brukes på PC og Mac, på nettbrett og kan lastes ned og brukes offline. Hva er Smartbok- PLUSS? I

Detaljer

Refleksjonsnotat 2 nye praksisformer: Nye praksisformer: Diskuter forholdet mellom organisasjon, teknologi og læring i en valgt virksomhet.

Refleksjonsnotat 2 nye praksisformer: Nye praksisformer: Diskuter forholdet mellom organisasjon, teknologi og læring i en valgt virksomhet. Refleksjonsnotat 2 nye praksisformer: Nye praksisformer: Diskuter forholdet mellom organisasjon, teknologi og læring i en valgt virksomhet. Navn: Kristina Halkidis Studentnr. 199078 Vårsemester 2015 Master

Detaljer

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING Kode: GLSM110-B Studiepoeng: 10 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2004 (sak A../04) 1. Nasjonal

Detaljer

Undervisningsopplegg 3 Sykkelruter i byen din

Undervisningsopplegg 3 Sykkelruter i byen din 1 Sykkelruter i byen din Innledning 2 Øvelser 6 Del 1: Inntak Øvelse 1: Fordeler med sykling 6 Øvelse 2: Erfaringer med sykling 7 Øvelse 3: Sykkeldeler 8 Øvelse 4: Forberedelse til sykling 9 Del 2: Teori

Detaljer

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Program 14.00 15.45 Kort introduksjon til tema «Fagene i ny lærerutdanning skolefagbaserte eller forskningsbaserte» ved professor Hans-Kristian Hernes,

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

La barn være barn. Informasjon om 1. klasse på Steinerskolen

La barn være barn. Informasjon om 1. klasse på Steinerskolen La barn være barn Informasjon om 1. klasse på Steinerskolen Velkommen til skolestart på Steinerskolen Trygge, glade barn trives og lærer! Det er første skoleår og det vi kaller barnets år. Barnet kommer

Detaljer

Hvorfor «Blended Learning?» Praktisk trening, klasserom og e-læring. Leif Røv Leder salg og marked

Hvorfor «Blended Learning?» Praktisk trening, klasserom og e-læring. Leif Røv Leder salg og marked Hvorfor «Blended Learning?» Praktisk trening, klasserom og e-læring Leif Røv Leder salg og marked AAK AS 4. mai, 2015 Opplæring - offshore Foto: AAK Opplæring - energi Foto: EltelNetworks Opplæring - energi

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Det nytter ikke å være en skinnende stjerne på himmelen alene.

Det nytter ikke å være en skinnende stjerne på himmelen alene. Ledelse av læringsprosesser ved Halsen Ungdomsskole Det nytter ikke å være en skinnende stjerne på himmelen alene. Gro Harlem Brundtland Katrine Iversen seniorrådgiver Møller-Trøndelag kompetansesenter

Detaljer

La barn være barn. Velkommen til skolestart!

La barn være barn. Velkommen til skolestart! La barn være barn Velkommen til skolestart! Trygge, glade barn trives og lærer! Velkommen til skolestart på Steinerskolen Det er første skoleår og det vi kaller barnets år. Barnet kommer til skolen med

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 3

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 3 Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 3 Dreiebok for elevsamling (ungdomsskoletrinnet) Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no 2 3 INFRASTRUKTUR I NORGE 2040 Hvordan

Detaljer

Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære.

Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære. For lærere på 1. til 7. trinn Plan for Lese- og læringsstrategi, Gaupen skole Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære. Mai 2013 1 Forord

Detaljer

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram Tema: Elevgruppen besøker en arbeidsplass der engelsk blir brukt som arbeidsspråk.

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

Telle mennesker lærerveiledning

Telle mennesker lærerveiledning Telle mennesker lærerveiledning Sammendrag Barn begynner å telle allerede ved svært lav alder Telling er en viktig matematisk kompetanse i førskoleopplæring og de første klassene i grunnskolen. Men telling

Detaljer

Overgripende tema. Motivasjon og læring

Overgripende tema. Motivasjon og læring Overgripende tema Motivasjon og læring Deres «bestilling» til meg Nyere statistikk ang branner og utbetalinger tilknyttet Varme Arbeider. Holde folk våkne under kveldskurs. Er helt åpen. Er bare nysgjerrig

Detaljer

Kontaktlærers forberedelsesmateriell til bruk overfor elever som skal på Karrieredag 2015

Kontaktlærers forberedelsesmateriell til bruk overfor elever som skal på Karrieredag 2015 Kontaktlærers forberedelsesmateriell til bruk overfor elever som skal på Karrieredag 2015 Dette er et hjelpemiddel for rådgivere og kontaktlærere på 10. trinn, som kan bidra til å sikre elevene godt utbytte

Detaljer

Interaktiv tavle i klasserommet. En mulig vei for et didaktisk design

Interaktiv tavle i klasserommet. En mulig vei for et didaktisk design Interaktiv tavle i klasserommet. En mulig vei for et didaktisk design Førstelektor Tor Arne Wølner, Tor Arne Wølner Høgskolen i Vestfold 1 Den besværlig tavlen Fra min tavle til vår tavle Tor Arne Wølner

Detaljer

Newton-modul basedokument med rettledning

Newton-modul basedokument med rettledning Newton-modul basedokument med rettledning En Newton-modul er et tverrfaglig undervisningsopplegg med vekt på realfag, teknologi og design. Det er viktig at undervisningen tilrettelegges på en slik måte

Detaljer

Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling?

Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Stortingsmelding 30 (2003-2004) påpeker viktigheten av å bruke IKT som et faglig verktøy, og ser på det som en grunnleggende ferdighet på lik linje med det

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Publisert fra 28.04.2011 til 05.05.2011 25 respondenter (25 unike) 1. Alder 1 19-29 79,2 % 19 2 30-39 12,5 % 3 3 30-49 8,3 % 2 4 49-59 0,0 % 0 Total

Detaljer

Bruk av digitale verktøy i naturfag

Bruk av digitale verktøy i naturfag Bruk av digitale verktøy i naturfag Wenche Erlien wenche@naturfagsenteret.no Tema Oppsummering fra forrige kursdag Bruk av digitalt kamera Viten.no og animasjoner SmartBoard eksempler, hva sier forskning

Detaljer

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET Kunnskapsdepartementet ønsker å høste erfaringer med fremmedspråk som et felles fag på 6. 7. årstrinn som grunnlag for vurderinger ved en evt. framtidig

Detaljer

Informasjon til nye brukere (for lærere) Mars 2014, 3. utgave

Informasjon til nye brukere (for lærere) Mars 2014, 3. utgave Informasjon til nye brukere (for lærere) Mars 2014, 3. utgave INNHOLD Viktig før oppstart Innlogging Med FEIDE Uten FEIDE Registrering av skole Ferdig registrert Hvordan få elever i gang med å spille DragonBox

Detaljer

Aktiviteter. Lærerveiledning til www.varsomt.org

Aktiviteter. Lærerveiledning til www.varsomt.org Aktiviteter Lærerveiledning til www.varsomt.org 2 Innledning I denne veiledningen foreslår vi aktiviteter knyttet til nettstedet varsomt.org. Forslagene er utviklet med sikte på å gjøre bruken av nettsiden

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring

Nasjonal satsing på Vurdering for læring Nasjonal satsing på Vurdering for læring 4. samling for ressurspersoner i pulje 3 Oslo 21. og 22. januar 2013 Første dag 21.01.13 Evaluering av mål 3. samling 23. og 24. oktober 2012 Deltakerne skal Få

Detaljer

Årsstudium i statsvitenskap

Årsstudium i statsvitenskap Årsstudium i statsvitenskap Studienavn Årsstudium i statsvitenskap 60 Varighet 1 år Organisering Nettstudier Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative

Detaljer

Emneplan 2014-2015. Naturfag 1 for 1.-10. trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen

Emneplan 2014-2015. Naturfag 1 for 1.-10. trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen Emneplan 2014-2015 Naturfag 1 for 1.-10. trinn Videreutdanning for lærere HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Drammen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7053 3007 Drammen Side 2/6 KFK-NAT1

Detaljer

Informasjon for nye brukere Versjon 1.0

Informasjon for nye brukere Versjon 1.0 Informasjon for nye brukere Versjon 1.0 I nnholdsfortegnelse Forberedelser s. 2 Lage bruker på games.wewanttoknow.com s. 3 Legge til elever s. 4 Systemkrav for DragonBox edu s. 6 Rapporteringsverktøy s.

Detaljer

Halvledere. Vg1 Vg3 Antall elever: Maksimum 15 Varighet: 90 minutter. Passer for:

Halvledere. Vg1 Vg3 Antall elever: Maksimum 15 Varighet: 90 minutter. Passer for: Halvledere Lærerveiledning Passer for: Vg1 Vg3 Antall elever: Maksimum 15 Varighet: 90 minutter Halvledere er et skoleprogram hvor elevene får en innføring i halvlederelektronikk. Elevene får bygge en

Detaljer

Sammenhengen mellom strøm og spenning

Sammenhengen mellom strøm og spenning Sammenhengen mellom strøm og spenning Naturfag 1 30. oktober 2009 Camilla Holsmo Karianne Kvernvik Allmennlærerutdanningen Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Teori... 3 2.1 Faglige begreper... 3 2.2 Teoriforståelse...

Detaljer

Hva sier forskningen om yrkesretting og relevans?

Hva sier forskningen om yrkesretting og relevans? Hva sier forskningen om yrkesretting og relevans? Nord-Trøndelag fylkeskommune, 11.3.2014 Anne Sigrid Haugset og Morten Stene Trøndelag Forskning og Utvikling Todelt prosjektet «Yrkesretting og relevans

Detaljer

I følge Kunnskapsløftet er formålet med matematikkfaget å dekke følgende behov: (se s.57)

I følge Kunnskapsløftet er formålet med matematikkfaget å dekke følgende behov: (se s.57) Kunnskapsløftet-06 Grunnlag og mål for planen: Den lokale læreplanen skal være en kvalitetssikring i matematikkopplæringen ved Haukås skole, ved at den bli en bruksplan, et redskap i undervisningshverdagen.

Detaljer

ELEV- OPPGAVER Quest for Oil. Elevoppgaver Side 1

ELEV- OPPGAVER Quest for Oil. Elevoppgaver Side 1 ELEV- OPPGAVER Quest for Oil Elevoppgaver Side 1 Elevoppgaver Side 2 A. Innhold Elevoppgaver 1. Spilloppgaver... 3 2. Emneoppgaver 2.1 Emne: Seismikk (oppgave 1-6)... 5 2.2 Emne: Seismikk (oppgave 7-1)...

Detaljer

La oss starte med et høvelig forsøk. Kjent fra før? Det er ikke bare å gjøre et forsøk Vi må også utnytte læringsarenaen som skapes

La oss starte med et høvelig forsøk. Kjent fra før? Det er ikke bare å gjøre et forsøk Vi må også utnytte læringsarenaen som skapes La oss starte med et høvelig forsøk Kjent fra før? Det er ikke bare å gjøre et forsøk Vi må også utnytte læringsarenaen som skapes Arbeidsmåter Forskerspiren i praksis Barnetrinnet Anders Isnes Bergen

Detaljer

Introduksjon til alle styrekursmodulene

Introduksjon til alle styrekursmodulene Introduksjon til alle styrekursmodulene Denne introduksjonen er en veiledning til dere som skal være kursledere på styrekurset. Introduksjonen setter dere inn i hva som er kursets formål, den forklarer

Detaljer

INNHOLD. Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner. Innholdsbanken. Skylagring

INNHOLD. Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner. Innholdsbanken. Skylagring Enkel brukermanual INNHOLD Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner Innholdsbanken Skylagring Hva er Smartbok? Smartbok er en digital utgave av Gyldendals kjente læreverk som kan brukes på PC og Mac, på nettbrett

Detaljer

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud WONG CHUNG-YU Trinn: 8. - 10. Tidspunkt: 07.10. - 13.11.11 Varighet: 45 min. FAGOMRÅDER:

Detaljer

OPPGAVE 1: ELEVAKTIVE ARBEIDSMÅTER I NATURFAGENE

OPPGAVE 1: ELEVAKTIVE ARBEIDSMÅTER I NATURFAGENE OPPGAVE 1: ELEVAKTIVE ARBEIDSMÅTER I NATURFAGENE Innledning I de 9. klassene hvor jeg var i praksis, måtte elevene levere inn formell rapport etter nesten hver elevøvelse. En konsekvens av dette kan etter

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Læringsmiljø Hadeland Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker Mal for vurderingsbidrag Fag: RLE Tema: Norsk religionshistorie Trinn: 8 Tidsramme: 5x45min -----------------------------------------------------------------------------

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1 Bakgrunn... 4 2 Mål... 4 3 Målgruppe... 4 4 Opptakskrav... 4 5 Kompetanse...

Detaljer

Minnelek Flex. Brukerveiledning. www.mv-nordic.com

Minnelek Flex. Brukerveiledning. www.mv-nordic.com Minnelek Flex Brukerveiledning www.mv-nordic.com Systemkrav minimumskrav For å trene med Minnelek Flex trenger du en PC eller MAC eller et nettbrett (f.eks ipad, Android) med internettforbindelse. Vi anbefaler

Detaljer

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann HOSPITERING Et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass med formål om at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkunnskap eller lære seg noe nytt

Detaljer

Etterutdanningskurs "Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning" høst 2015 - vår 2016

Etterutdanningskurs Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning høst 2015 - vår 2016 Etterutdanningskurs "Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning" høst 2015 - vår 2016 Om kurset Prosjektet "Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning" (MAM) er et treårig prosjekt ved Matematikksenteret med oppstart

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Læreryrket i 2025 hva vil fremtiden bringe? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org

Læreryrket i 2025 hva vil fremtiden bringe? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org Læreryrket i 2025 hva vil fremtiden bringe? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org Læreryrket i 2025 hva vil fremtiden bringe? Denne modulen er rettet mot lærere som del av deres

Detaljer

- et blindspor så langt?

- et blindspor så langt? Fokus på grunnleggende ferdigheter, yrkesretting og læringsstrategier - et blindspor så langt? John Kristian Helland, Gand vgs Undervisningsrutiner Er det sannsynlig at lærerne bare legger om sine undervisningsrutiner

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

ADÓNDE? UN MANUAL INTERACTIVO DE ESPAÑOL PARA UNGDOMSSKOLEN Ellen Høisæter Universitetet i Bergen/Høyskolen i Bergen

ADÓNDE? UN MANUAL INTERACTIVO DE ESPAÑOL PARA UNGDOMSSKOLEN Ellen Høisæter Universitetet i Bergen/Høyskolen i Bergen ADÓNDE? UN MANUAL INTERACTIVO DE ESPAÑOL PARA UNGDOMSSKOLEN Ellen Høisæter Universitetet i Bergen/Høyskolen i Bergen Adónde? er et komplett elektronisk læreverk, som retter seg mot treårig spanskundervisning

Detaljer

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Forberedelse til kvalitetsoppfølgingsmøte, i starten, mer en lederprosess og arbeid i ledelsen Har utviklet

Detaljer

Informasjon om My Wave - pedagogisk opplegg til Ocean Talent Camp Bygdøy 2014

Informasjon om My Wave - pedagogisk opplegg til Ocean Talent Camp Bygdøy 2014 Informasjon om My Wave - pedagogisk opplegg til Ocean Talent Camp Bygdøy 2014 Takk for at du tar deg tid til å informeres. Vi håper å engasjere deg og klassen din i et opplegg som handler om utdannings-

Detaljer

En enkel innføring i croquet. Hagecroquet («Garden Croquet»)

En enkel innføring i croquet. Hagecroquet («Garden Croquet») En enkel innføring i croquet Croquet kan spilles på forskjellige måter. Det spilles turneringer på internasjonalt nivå, både individuelt og lag, men det vanligste er å spille croquet som et hyggelig sosialt

Detaljer

lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet

lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet Læreplanen LK06 og Bergen kommunes plan for kvalitetsutvikling «Sammen for kvalitet», definerer lesing som satsingsområde. Fagplanen i lesing skal bidra

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

IKT Informasjonsteoretisk programanalyse Janne S.

IKT Informasjonsteoretisk programanalyse Janne S. Fag: IKT, Emne 2 Navn: Janne Susort Innlevering: 12. februar Oppgave: Bruke informasjonsteoretisk programanalyse (ITP) og MAKVIS analyse til å vurdere det pedagogiske programmet Matemania. Side 1av 5 Innholdsfortegnelse

Detaljer

3. Læreplaner for fag. Angir mål, hovedområder og vurdering.

3. Læreplaner for fag. Angir mål, hovedområder og vurdering. BRIDGE I SKOLEN Læreplanen Kunnskapsløftet er en ny type læreplan, fokuset ligger på måloppnåelse, ikke like mye lenger hva elevene skal gjøre for å oppnå målene. Når vi skal prøve å begrunne bridgens

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Informasjon for nye brukere October 18, 2013 2. utgave

Informasjon for nye brukere October 18, 2013 2. utgave Informasjon for nye brukere October 18, 2013 2. utgave I nnholdsfortegnelse Forberedelser s. 2 Lage bruker på games.wewanttoknow.com s. 3 Oppsett av skole/organisasjon og grupper s. 4 Systemkrav for DragonBox

Detaljer