Hvordan få flere funksjonshemmede og kronisk syke ungdommer i jobb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan få flere funksjonshemmede og kronisk syke ungdommer i jobb"

Transkript

1 Hvordan få flere funksjonshemmede og kronisk syke ungdommer i jobb Et notat fra Unge funksjonshemmede

2 Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og utvalg for funksjonshemmet ungdom i Norge. Unge funksjonshemmede ble stiftet i 1980 og er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. Unge funksjonshemmede er i stadig vekst og representerer i dag til sammen 31 ungdomsorganisasjoner med et vidt spekter av funksjonshemminger og diagnoser. Unge funksjonshemmedes overordnede mål er full deltakelse og likestilling for funksjonshemmet ungdom. Mai

3 Innholdsfortegnelse Om Unge funksjonshemmede... 2 Innholdsfortegnelse... 3 Innledning og situasjonsbeskrivelse... 3 Utfordringer... 4 Lav yrkesdeltakelse blant funksjonshemmede... 4 Flere unge uføre... 5 Forslag til tiltak... 6 Forbedret og tilpasset studiefinansiering... 6 Lønnsgaranti for ungdommer... 6 Garantert lærlingplass... 7 Kvotering til intervju... 7 Trainee-ordning og sommerjobb... 8 Tilretteleggingsgarantien... 8 Yrkes- og karriereveiledning... 8 Forskning... 9 Kompetansekartlegging for unge med funksjonsnedsettelser... 9 Holdninger Tilskudd til arbeids- og utdannelsesreiser Frys av uføretrygd, samt fastholde eller øke friinntekt Bostøtteordningen reduserer arbeidsinsentiver Styrking av funksjonsassistentordningen Jobbressurs.no Innledning og situasjonsbeskrivelse 3

4 Unge med funksjonshemninger møter mange utfordringer knyttet til det å få arbeidserfaring og komme i jobb. I Soria Moria II står det at regjeringen vil gjennomføre en sysselsettingsstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen setter nå i gang arbeidet med denne strategien, og det er viktig at vi kommer med våre innspill til denne prosessen. I dette dokumentet skisserer vi tiltak vi tror vil være med på å øke sysselsettingen blant unge med funksjonshemninger og med kronisk sykdom. En hovedutfordring for mange unge med funksjonsnedsettelser som sliter med å etablere seg i arbeidslivet er at mange har lite tidligere arbeidserfaring. I motsetning til andre ungdommer har våre medlemmer i mange tilfeller liten mulighet til å skaffe seg erfaring og referanser gjennom sommerjobb eller deltidsarbeid ved siden av skole eller utdanning, som følge av kronisk sykdom eller nedsatt funksjonsevne. Utfordringer Våre medlemmer opplever at mange arbeidsgivere ikke har tilstrekkelig kjennskap til hva det innebærer å ha en funksjonshemning eller kronisk sykdom og at de derfor vegrer seg for å ansette dem på grunn av frykt for store tilretteleggingskostnader, høyt sykefravær eller generelt lite produktiv arbeidskraft. Mange arbeidsgivere opplever også stor uvitenhet rundt hva disse arbeidstakerne kan, og hvilke tilrettelegginger de trenger i en arbeidssituasjon. På den annen side opplever mange unge med nedsatt funksjonsevne at arbeidsgiver synes synd på dem og at de ikke blir tatt med i avgjørelser på arbeidsplassen fordi arbeidsgiver er usikker på hva de kan takle. Mange opplever også stakkarsliggjøring, der sykdommen blir altoverskyggende og arbeidsgiver ikke ser mennesket og dets plikter og muligheter. Noen arbeidsgivere gir inntrykk av å ville hjelpe den ansatte heller enn å se på henne som en ressurs. Lav yrkesdeltakelse blant funksjonshemmede Funksjonshemmede ønsker i like stor grad som andre å få utdannelse og jobb 1. Å ha en jobb er en viktig forutsetning for å kunne leve et selvstendig og selvforsørgende liv. Å stå utenfor arbeidslivet fører ofte til både sosial og økonomisk marginalisering. Unge med funksjonshemninger møter i dag mange utfordringer knyttet til det å få arbeidserfaring og komme i jobb. Yrkesdeltakelsen blant folk med nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer er langt lavere enn blant befolkningen som helhet. Mens sysselsettingen for befolkningen som helhet i finanskriseåret 2009 gikk ned med 3,5%, sank den med 5% for folk med nedsatt funksjonsevne. 2 Sysselsettinga blant folk med nedsatt funksjonsevne har nå gått ned til 43,1 %. 1 Grue, L Motstand og mestring: Om funksjonshemmede og livsvilkår, NOVA- rapport nr. 1/01 2 Arbeidskraftundersøkelsen. Tilleggsundersøkelse om funksjonshemmede, 4. kvartal

5 Av de funksjonshemmede som ikke var i jobb i 2009, var det om lag , eller 23 %, som oppga at de ønsket arbeid i følge SSB av dem regnes som arbeidsledige, etter kriteriene om aktiv jobbsøkning og tilgjengelighet for arbeidsmarkedet. Resten er ikke formelt arbeidsledige, men ønsker seg likevel en jobb. Det finnes tre måter man blir holdt utenfor arbeidslivet på: utestenging, utstøting og innlåsning. 3 Med utestenging menes prosesser som fører til at personer eller grupper ikke kommer inn på arbeidsmarkedet. Utsøting kaller man det når personer forsvinner ut av arbeidslivet. Innlåsing vil si at man havner permanent i dårlige jobber uten karrieremuligheter og med lave lønninger, for eksempel deltid. For eldre funksjonshemmede er den største faren utstøting fra arbeidslivet, at man mister jobben man tidligere har hatt. For de unge derimot er det utestenging, dvs. at de aldri får komme inn på arbeidsmarkedet. 4 Andelen som jobber deltid er dobbelt så stor blant funksjonshemmede som for resten av befolkningen 5. Mange jobber ufrivillig deltid. Dette kan være en måte som gjør det mulig for arbeidsgiver å slippe å gjennomføre andre tilpasninger eller tilrettelegginger for den ansatte. Resultatet blir at arbeidstakeren med nedsatt funksjonsevne får lavere inntekt og mindre muligheter for å klatre i arbeidslivet. Flere unge uføre Tallet på unge uføre har steget de siste årene. Bleknesaune peker i en rapport fra NOVA på at en del av den historiske økningen i uførepensjonister kan forklares med en forskyvning mellom uførepensjon og andre helserelaterte ytelser. Det vært en jevn og ganske sterk økning i antall unge (20 34 år) uførepensjonister fra 2,1% i 1996 til 3,3% i En undersøkelse fra NOVA peker på at unge uførepensjonister er mindre tilfreds med trygdetilværelsen enn eldre uførepensjonister 7. En vanlig argumentasjon dreier seg om at vekst i antall uføre skyldes dårlig arbeidsmoral i kombinasjon med gunstige uføreytelser som gjør at det lønner seg å motta trygd fremfor å jobbe. Disse påstandene bør ses i lys av at Norge har høyere sysselsetting enn snittet for resten av Europa, tross (relativt sett) høye trygdeordninger. Det er også verdt å merke seg at svært få arbeidstakere vil kunne oppnå samme inntekt ved uførepensjon som ved arbeid. I følge Finansdepartementet vil samtlige personer med inntekt mellom tape på uføretrygd 8. Manifest analyse anslår at kun 2 promille av Norges befolkning (rundt personer) vil kunne tjene på eller oppnå lik inntekt ved overgang til uførepensjon. 3 Øverbye & Hammer 2006 i Arbeidsrettede tiltak for unge med funksjonsnedsettelser en kunnskapsoversikt. Ingrid Rusnes. AFI-noptat 2/ Arbeidsrettede tiltak for unge med funksjonsnedsettelser. Ingrid Rusnes. AFI-noptat 2/ Hansen & Svanlund 2007 i Arbeidsrettede tiltak for unge med funksjonsnedsettelser en kunnskapsoversikt. Ingrid Rusnes. AFI-noptat 2/ Bleknesaune, Morten. 05. Unge uførepensjonister: Hvem er de og hvor kommer de fra. NOVA 8/05. 7 Bleknesaune og Øverbye Levekår og livskvalitet hos uførepensjonister og mottakere av avtalefelstet pensjon. NOVA 22/ NOU 2007:4 s

6 Forslag til tiltak Forbedret og tilpasset studiefinansiering Funksjonshemmede med høyere utdannelse har dobbelt så stor sjanse enn de uten høyere utdannelse for å komme i jobb. Studenter med funksjonshemninger møter mange utfordringer knyttet til dagens studiefinansieringssystem. Lavere studieprogresjon grunnet en funksjonsnedsettelse resulterer enten i redusert utbetalt støtte hver måned, eller i større gjeldsbyrde enn hva andre studenter belastes med. Sysselsettingen for mennesker med funksjonsnedsettelser ligger under 45 prosent. For tilsvarende gruppe med høyere utdanning ligger sysselsettingen på 70 prosent. Det har vist seg at sysselsettingstallene er svært stabile, uavhengig av konjunkturene. Høyere utdanning er det virkemiddelet som vil gi flest med funksjonsnedsettelser tilgang til arbeidslivet. I plattformen til den sittende regjeringa står det at regjeringen vil styrke utdanningsstøtten for studenter med funksjonsnedsettelser. Dette er svært positivt, og dersom det følges opp vil det føre til økt yrkesdeltakelse blant unge med nedsatt funksjonsevne. Unge funksjonshemmede har gjennomført en utredning om hvordan studiefinansieringsordningen kan dekke de funksjonshemmedes behov bedre. Basert på denne vi tre forslag til å bedre studiefinansieringen for studenter med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom: Studiestøtte 12 måneder i året, tilsvarende månedssats som for andre studenter Eget tilleggsstipend på 3209 kroner per måned for å dekke manglende mulighet for tilleggsinntekter ved siden av studiene og ekstrakostnader knyttet til funksjonsnedsettelsen Lån tilsvarende normert studietid, deretter fullstipendiering gjennom forsinkelser som skyldes funksjonsnedsettelsen. Lønnsgaranti for ungdommer Unge funksjonshemmede ønsker en garanti for lønnstilskudd til ungdommer under 35 år. Ordningen skal fungere slik at arbeidstakeren får en legeerklæring med vurdert arbeidsevne, legen sender det videre til NAV og som sender ut en garanti på bakgrunn av legeerklæringa til arbeidstakeren. Da blir man for eksempel ansatt i en 50%-stilling, men med vanlig 100%-kontrakt. Mellomlegget refunderes så til arbeidsgiver fra NAV. Det er viktig at arbeidsevnen kan revurderes etter ønske fra den ansatte. Poenget er at man i strategien garanterer unge under 35 år retten til lønntilskudd og rask saksbehandling. En slik garanti vil sikre at møtet med NAV blir kort, eller i beste tilfelle kun foregå gjennom lege. Denne garantien bør utstedes raskt, slik at den arbeidssøkende selv kan velge om hun vil bruke NAV sin arbeidsformidling eller om hun vil søke jobb selv. 6

7 En slik ordning bygger på de eksisterende lønnstilskuddsordningene til NAV,noe som gjør innføringen lettere. Et hovedformål med denne ordningen vil være å fjerne grunnlaget for arbeidsgiverens frykt for at det å ansette en med redusert arbeidsevne vil medføre økonomisk tap. Garantert lærlingplass Unge med funksjonsnedsettelser og kronisk syke unge er ofte de som havner bakerst i køen for å få en lærlingplass. Vi mener derfor at man bør se nærmere på to tiltak for å få flere lærlingplasser, nemlig lovfestet rett til lærlingplass og toårig løp i skole med tett tilknytning til arbeidslivet. Tusenvis av ungdommer står hvert år uten læreplass. Det finnes få alternativ for en elev som står i kø for å få læreplass. Valget står mellom å påta seg arbeid som ikke krever fagutdanning, eller å gå allmennfaglig påbygning (VG3). Strykprosenten på VG3 er høy, og det er uheldig at elever som ønsker en yrkesfaglig utdanning skal gå mer på studieforberedende skolegang uten å være motivert for det. Å få flere ungdommer ut i lære kan dermed også bidra til å få ned prosenten på frafall i videregående opplæring, som i dag er alt for høy. Det er vanskeligere å få lærlingplass dersom man har mye fravær. Dette er en aktuell problemstilling for mange med kroniske sykdommer, som må være borte fra skolen på grunn av behandlingsopphold og lignende. Unge funksjonshemmede erfarer at frafall kan være et stort problem for enkelte diagnosegrupper som ADHD og unge med lærevansker som dysleksi og dyskalkuli. Vi vil derfor foreslå: Lovfesting av retten til lærlingplass. En lovfesting av retten til lærlingplass vil gjøre det enklere for alle å få lærlingplass, også unge med funksjonsnedsettelser og kronisk syke. I 2010 satte regjeringa i gang en utredning om dette. Toårig løp i skole med tett tilknytning i arbeidslivet. Mange funksjonshemmede får ikke lærlingplass. Karlsen-utvalget foreslo at ungdommer som ikke får læreplass etter Vg2, må få rett til to års opplæring som et alternativ til ordinær læreplass. 9 Dette forslaget går ut på å erstatte dette ene året i skole med to år, og opplæringstilbudet bør være praksisnært, og så langt som mulig foregå i bedrift. Kvotering til intervju For mange funksjonshemmede og kronisk syke ungdommer med liten eller ingen arbeidserfaring er det å komme til intervju oftest ganske vanskelig, da de ikke har 9 NOU 2008: 18. Fagopplæring for framtida /8.html?id=

8 noen referanser å vise til. Unge funksjonshemmede vil derfor anbefale at det åpnes for bruk av radikal kvotering ved inntak til intervju. Dersom det gjøres en slik åpning, må det også informeres tydelig om dette i stillingsutlysningen, fordi noen funksjonshemmede og kronisk syke i utgangspunktet ikke ønsker å opplyse om skjulte funksjonshemninger. Trainee-ordning og sommerjobb Både statlige og private organisasjoner har hatt forsøk med trainee-ordning eller sommerjobbprosjekter for funksjonshemmede for å bidra til økt sysselsetting. Likevel har flere av prosjektene slitt med få søkere. Unge funksjonshemmede ønsker at fremfor å lage egne trainee-ordninger eller sommerjobbprosjekter direkte rettet mot denne gruppen, bør en fokusere på prosjekter som er åpne for alle søkere, men der en gjennomfører positiv kvotering av funksjonshemmede og kronisk syke søkere. For å sikre søkning fra målgruppen bør tiltakene markedsføres spesielt mot funksjonshemmedes organisasjoner gjennom utlysninger sendt ut via medlemsutsendelser og formidlet på nettsidene til disse organisasjonene. Ordningen bør profilere seg med garantert tilrettelegging. Tilretteleggingsgarantien Ordningene med tilretteleggingsgaranti og garantibevis for tilrettelegging har eksistert parallelt siden Formålet med begge har vært å sikre rask tilrettelegging av arbeidsplassen for personer med nedsatt funksjonsevne, med utgangspunkt i den enkelte brukers rettigheter i eksisterende lovgivning og tiltak. I revidert nasjonalbudsjett for 2008 [1], ble disse to garantiene slått sammen til én ordning kalt Tilretteleggingsgarantien. Sammenslåingen er, i følge forslaget, forventet å bidra til å skape en bedre forståelse av hva tilretteleggingsgarantien innebærer av virkemidler og bistand til den enkelte bruker både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Unge funksjonshemmede finner at denne ordningen er svært positiv, men ønsker likevel å utvikle ordningen med en garantidel som sikrer arbeidstakeren tilrettelegging innen en definert tidsperiode. I tillegg må ordningen gjøres mer kjent, både blant arbeidsgivere og arbeidstakere som trenger tilrettelegging. Yrkes- og karriereveiledning Rådgivingstjenesten skal veilede elevene i deres valg av videre utdanning eller arbeid. Noe av grunnen til at mange elever slutter på videregående skole kan være dårlig rådgiving eller feil valg av utdanningsprogram. Dagens rådgivingsressurs er på et halvt årsverk per 250 elever. Dette er altfor lite og det bør økes. Vi mener det er viktig å: [1] St. prp. nr. 59 ( ). 8

9 Jobbe for å bedre oppfølging av ungdomsskoleelever med særskilte behov i forbindelse med valg av studieretning på videregående. Dette fordi mange elever med nedsatt funksjonsevne faller fra i videregående skole. Bevisstgjøre rådgivere i ungdomsskolen og i videregående på hvilke råd de gir til ungdom med funksjonsnedsettelser om yrkesvalg. I dag er det for lite kunnskap blant rådgiverne om hvilke yrker folk med ulike funksjonsnedsettelser kan ha. Det er en utbredt holdning at folk med funksjonsnedsettelser bare kan ha visse yrker og at man har mer begrensede jobbmuligheter som funksjonshemmet enn det man faktisk har i dag. Opprette en egen rådgiverutdanning som blant annet inkluderer opplæring i rådgivning til ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Forskning Utfordringene med å få funksjonshemmede i arbeide er mange. Prosessen med å øke andelen av funksjonshemmede arbeidstakere en lang prosess der det oftest må prøves og feiles underveis. Likevel må man arbeide systematisk med vitensinnsamling og systematisering av eksisterende kunnskap. Unge funksjonshemmede mener i den forbindelse at følgende bør være prioriterte innsatsområder på forskningsfronten: Holdningsendrende tiltak: Det bør undersøkes hvilke holdningsendrende tiltak, rettet mot arbeidsgivere, som har reel effekt. Holdninger og motforestillinger: Undersøke hvilke utfordringer arbeidsgivere ser ved å ansette folk med nedsatt funksjonsevne. Tilgang til lærlingplasser: Det eksisterer lite kunnskap om sammenhengen mellom det å få eller ikke få lærlingplass og det å være funksjonshemmet eller kronisk syk. Oppfattelser og opphevelser mellom arbeidstaker, arbeidssøker og hjelpeapparat: Samsvar mellom virkelighetsoppfattelser mellom disse tre aktører er essensiell for å få flere i jobb, derfor et det interessant å undersøke de ulike oppfattelsene i dette samspillet. Generelt mener Unge funksjonshemmede at der må settes inn med større og mer målrettede forskningsprogrammer innen dette feltet, spesielt med fokus på god evaluering og vurdering av ulike tiltak. Kompetansekartlegging for unge med funksjonsnedsettelser Unge funksjonshemmede ønsker et prøveprosjekt i NAV, der NAV tar kontakt med et utvalg kronisk syk og funksjonshemmet ungdom som er på arbeidsmarkedstiltak i NAV. Målsetningen er å sikre rask kompetansevurdering og arbeidsevneavklaring, og på den måten gi grunnlag for raskt å komme i jobb. Basert på denne kompetansevurderingen kan ungdommene som er med i forsøket bli oppfordret til å søke på, i første omgang, spesifikke IA-plasser. IA- plassene har i liten grad fått søkere da NAV i hovedsak har informasjon om tilretteleggingsbehov og ikke kompetanse og arbeidsevne. 9

10 Målsetningen med prosjektet er få en dreining i NAVs oppfølging av unge med kronisk sykdom og funksjonshemning fra fokus på diagnose til fokus på hvilke typer arbeidsoppgaver personene har forutsetninger for å klare. Holdninger Funksjonshemmede og kronisk syke blir ofte fremstilt som personer som det skal tas vare på, og ikke som ressurspersoner. Det er viktig å snu denne retorikken og se på funksjonshemmede og kronisk syke ungdommer som ressurser. Unge funksjonshemmede mener derfor at det må iverksettes et større og mer målrettet informasjonsarbeid rettet mot arbeidsgivere og offentlig sektor som helhet. Tilskudd til arbeids- og utdannelsesreiser Denne ordningen må gjøres permanent (lovfestes) slik flere kan få dette tilbudet, eventuelt kan man aktivt prioritere ungdommer eller førstegangsarbeidstakere. Frys av uføretrygd, samt fastholde eller øke friinntekt Å fastholde eller skape koblinger til arbeidsmarkeder er viktig for å få flere funksjonshemmede i jobb. Derfor må systemet innrettes slik flere kan få en kobling til arbeidsmarkedet. Bostøtteordningen reduserer arbeidsinsentiver Man har rett til å tjene opp til 1 G ved siden av trygd. Dette insentivet for å utnytte restarbeidsevne ved siden av trygd er kraftig redusert for unge som mottar bostøtte. Da denne blir avkortet eller bortfaller fullstendig ved økt inntekt. Spesielt for unge uføre og folk med lav trygd, er bostøtten ofte en forutsetning for å få økonomien til å gå rundt. Vi mener at man bør ha mulighet til å jobbe opp til 1 G ved siden av trygd uten bortfall av bostøtte. Styrking av funksjonsassistentordningen Ordningen med funksjonsassistenter sikrer funksjonshemmede med assistansebehov den nødvendige oppfølgingen i arbeidshverdagen. Denne ordningen har, som ordningen med arbeids- og utdannelsesreiser, vært en prøveordning i mange år, og er underfinansiert i forhold til sitt potensial og behov. Unge funksjonshemmede ønsker at denne ordningen styrkes og gjøres permanent. Jobbressurs.no Dette er en stillingsportal på nett som skal være et bindeledd mellom arbeidsgivere som ønsker å ansette folk med nedsatt funksjonsevne, og folk med nedsatt funksjonsevne som er på utkikk etter en ny jobb. Stillingsannonsene er en viktig del av nettsida. Jobbene som lyses ut her lyses også ut gjennom andre kanaler. Det er altså snakk om ordinære jobber, ikke egne stillinger for folk med nedsatt funksjonsevne. I tillegg til stillingsannonsene inneholder siden en del tips og informasjon om arbeidslivet generelt. 10

11 Unge funksjonshemmede har gode erfaringer med nettsiden, og tiltaket har blitt møtte med positiv respons fra ulike kanaler. Unge funksjonshemmede har imidlertid ikke finansiering til å opprettholde driften av nettsiden i de kommende år, og anbefaler derfor at staten overtar prosjektet, eller at staten blir med å finansiere prosjektet som så driftes av Unge funksjonshemmede. 11

12 Dette notatet tar for seg Unge funksjonshemmedes forslag til hvordan man kan få flere funksjonshemmede og kronsik syke ungdommer i jobb. Spesielt fokuserer vi på hvordan man kan sikre at ungdommer får den nødvendige arbeidserfaringen. Notatet skisserer blant annet følgende tiltak: Forbedret og tilpasset studiefinansiering Lønnsgaranti for ungdommer Garantert lærlingplass Kvotering til intervju Trainee-ordning og sommerjobb Tilretteleggingsgarantien Unge funksjonshemmede Besøksadresse: Mariboesgate 13, Oslo Postadresse: Mariboesgate 13, 0183 Oslo Telefon: E-post: URL: 12

Nytt liv i arbeidslivet En utredning fra unge funksjonshemmede om sysselsetting av funksjonshemmet og kronisk syk ungdom

Nytt liv i arbeidslivet En utredning fra unge funksjonshemmede om sysselsetting av funksjonshemmet og kronisk syk ungdom Nytt liv i arbeidslivet En utredning fra unge funksjonshemmede om sysselsetting av funksjonshemmet og kronisk syk ungdom Et notat fra Unge funksjonshemmede 2 Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er tillitsvalgt Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved Norsk stein Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempler på NAV-tiltak for bedre tilrettelegging

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Høring NOU 2009:10 Fordelingsutvalget tiltak som kan være særlig gunstige mht. å bedre inntektsfordelingen

Høring NOU 2009:10 Fordelingsutvalget tiltak som kan være særlig gunstige mht. å bedre inntektsfordelingen Til: Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 23.09.2009 Ref.:6.4.9 /ST Høring NOU 2009:10 Fordelingsutvalget tiltak som kan være særlig gunstige mht. å bedre inntektsfordelingen Om høringssvaret

Detaljer

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Styret nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb!

Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb! Bedriftsmarkedet Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb! AAP som lønnstilskudd: Formålet er å bidra til at flere mottakere av arbeidsavklaringspenger skal få arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet.

Detaljer

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler SOR-konferanse, Oslo Kongressenter Folkets hus 23. oktober 2015 Anne Kverneland Bogsnes Fylkesdirektør i NAV Hordaland NAVs strategi 2011-2020 Visjon: Vi

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012 Vedtatt på generalforsamlingen 6. november 2011 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer

Detaljer

Forslag til nytt arbeidsprogram

Forslag til nytt arbeidsprogram Forslag til nytt arbeidsprogram Arbeidsprogram Arbeidsprogramkomiteen (Simen Brændhaugen fra UG, Ida Utne fra NBfU og Gustav Granheim fra FFMU) har utarbeidet et forslag til nytt arbeidsprogram. Programmet

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen 1 Kartlegg virksomhetens behov Når dere lyser ut en stilling bør dere ha en klar plan for hvilke arbeidsoppgaver

Detaljer

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen 1 Kartlegg virksomhetens behov Når dere lyser ut en stilling bør dere ha en klar plan for hvilke arbeidsoppgaver

Detaljer

Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens. undersøkelse om veier til

Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens. undersøkelse om veier til Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens andre ikke gjør det? Første resultater fra en OECD undersøkelse om veier til utdanning og arbeid Om undersøkelsen Spørreskjema utformet av OECD Oppdrag

Detaljer

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi.

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør, Arbeids- og velferdsdirektorat. Norge akkurat nå Lav oljepris og

Detaljer

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over

Detaljer

Hvordan redusere barrierer under utdanning og i arbeid virkemidler fra NAV

Hvordan redusere barrierer under utdanning og i arbeid virkemidler fra NAV Hvordan redusere barrierer under utdanning og i arbeid virkemidler fra NAV «Fra elev til?», Ålesund 03.12.13 Paul Gustav Nyland, fagansvarlig/jurist NAV Hjelpemiddelsentral M&R Randi Kvammen, fylkeskoordinator

Detaljer

Sommerjobb for alle. Sluttrapport

Sommerjobb for alle. Sluttrapport Sommerjobb for alle Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede har lenge arbeidet for å øke sysselsettingsgraden og yrkesdeltagelsen blant funksjonshemmede, blant annet gjennom opprettelsen av jobbportalen

Detaljer

Jobben for meg. sluttrapport

Jobben for meg. sluttrapport Jobben for meg sluttrapport Forord For funksjonshemmede er veien inn i arbeidslivet vanskelig og yrkesdeltagelsen blant funksjonshemmede er langt lavere enn for befolkningen for øvrig. Med et ønske om

Detaljer

Ungdom og hjelpemidler. Et notat fra Unge funksjonshemmede

Ungdom og hjelpemidler. Et notat fra Unge funksjonshemmede Ungdom og hjelpemidler Et notat fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og utvalg for

Detaljer

Vi gir mennesker muligheter

Vi gir mennesker muligheter Møteplass Arbeidsrettet Rehabilitering 10. oktober 2007 Tron Helgaker Arbeids- og velferdsdirektoratet Vi gir mennesker muligheter NAV // 28.10.2011 Side 2 1 Antall mottakere av helserelaterte ytelser

Detaljer

I faresonen for å falle ut og bli ung ufør. Torunn Brandvold, nestleder Unge Funksjonshemmede

I faresonen for å falle ut og bli ung ufør. Torunn Brandvold, nestleder Unge Funksjonshemmede I faresonen for å falle ut og bli ung ufør Torunn Brandvold, nestleder Unge Funksjonshemmede Hvem er Unge funksjonshemmede? Samarbeidsorgan for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge Formål: sikre

Detaljer

Å komme inn på arbeidsmarkedet

Å komme inn på arbeidsmarkedet Å komme inn på arbeidsmarkedet Hvordan mobilisere til økt overgang fra trygdeytelser til arbeid for personer med redusert funksjonsevne? 03.11.2009 Inger Lise Skog Hansen Fafo Funksjonshemmede og arbeidsmarked.

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte Delmål 2 i IA-avtalen

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte Delmål 2 i IA-avtalen NOVEMBER 13, 2015 Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte Delmål 2 i IA-avtalen Om prosjektets organisering Prosjektledelse: Spekter Prosjekteier/styringsgruppe: Det partssammensatte

Detaljer

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo//Ingeborg Isaksen Sykepenger Innhold Formål Opptjening Beregning Sykepengeperiodens

Detaljer

RETTIGHETSSENTERET. Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf

RETTIGHETSSENTERET. Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf RETTIGHETSSENTERET Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf. 23 90 51 55 E-mail: rettighetssenteret@ffo.no Rettigheter som arbeidstaker ved sykdom Diskrimineringsvern Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

Funksjonshemmede studenter på utveksling. Torunn Berg, Unge funksjonshemmede

Funksjonshemmede studenter på utveksling. Torunn Berg, Unge funksjonshemmede Funksjonshemmede studenter på utveksling Torunn Berg, Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Paraplyorganisasjon som består av ulike organisasjoner for funksjonshemmet og kronisk syke ungdommer.

Detaljer

Forslag til endringer i arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Forslag til endringer i arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Forslag til endringer i arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner,

Detaljer

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift Arbeids- og inkluderingsdepartementet V./ Ekspedisjonssjef Rune Solberg Postboks 80004 Dep N-0030 Oslo X32 S q, 02,0 i Saksbeh.: Deres ref 200604457-/ØO Vår ref G.S. Dato 01.02.07 Forsøk med tidsubestemt

Detaljer

Fibromyalgipasienter og NAV

Fibromyalgipasienter og NAV Fagkonferanse om fibromyalgi 10. mars 2012 Fibromyalgipasienter og NAV Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Disposisjon Om NAV Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi? Hva

Detaljer

Forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av innføring av ny uføretrygd.

Forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av innføring av ny uføretrygd. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Oslo, 03. mars 2014 Deres ref.: 14/448 Vår ref.: AL Høringssvar fra : Forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som

Detaljer

- Potensial og hindringer. Fafo Institutt for Arbeidslivs- og Velferdsforskning

- Potensial og hindringer. Fafo Institutt for Arbeidslivs- og Velferdsforskning Pensjonsforum Reaktivisering av uførepensjonister - Potensial og hindringer Rolf K. Andersen Fafo Institutt for Arbeidslivs- og Velferdsforskning 1 Reaktivisering av uførepensjonister Finansiert av FARVE

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Jovisst er det både praktisk og økonomisk mulig, men

Jovisst er det både praktisk og økonomisk mulig, men Jovisst er det både praktisk og økonomisk mulig, men Norske arbeidsgiveres synspunkter på medarbeidere med funksjonsnedsettelser Steinar Widding Sysselsetting funksjonshemmede 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Detaljer

Sykefraværet IA, NAV og legene

Sykefraværet IA, NAV og legene Sykefraværet IA, NAV og legene Politisk rådgiver Liv Tørres Mo i Rana 5. mai 2011 Antall årsverk med en helserelatert ytelse og andel av befolkningen 600 600 18 500 500 16 Legemeldt sykefravær 14 400 400

Detaljer

Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning

Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning 1 Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning Fagkurs cystisk fibrose 26.-27. sept. 2013 2 Lånekassens støtteordninger Elever og studenter med nedsatt funksjonsevne som ikke kan arbeide

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007)

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne Unge funksjonshemmedes tips til arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne 1 Hvordan finner jeg jobber? Det viktigste av alt er å ha tålmodighet! Jobbsøking er tidskrevende og det kan ta lang tid før du får

Detaljer

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne Unge funksjonshemmedes tips til arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne 1 Hvordan finner jeg jobber? Det viktigste av alt er å ha tålmodighet! Jobbsøking er tidskrevende og det kan ta lang tid før du får

Detaljer

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 2.1 NAVs oppgaver Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for gjennomføringen av arbeidsmarkeds-, trygde- og pensjonspolitikken. Etaten skal forvalte arbeidsmarkedsloven,

Detaljer

Oppskriften på flere i jobb. Robert Eriksson Stortingsrepresentant Leder arbeids- og sosialkomiteen

Oppskriften på flere i jobb. Robert Eriksson Stortingsrepresentant Leder arbeids- og sosialkomiteen Oppskriften på flere i jobb Robert Eriksson Stortingsrepresentant Leder arbeids- og sosialkomiteen Landskonferansen for fylkeskommunale råd for likestilling av funksjonshemmede Rica Hell Hotel 11. mai

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Utviklingen i NAV Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Satsningsområder for regjeringen Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet Flere

Detaljer

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 Vedtatt på generalforsamlingen 2.-4. november 2012 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær 1. Bakgrunn Utdanningsdirektoratet er i oppdrag 18-14 fra Kunnskapsdepartementet bedt om å vurdere Barneombudets innspill om reglene for føring av

Detaljer

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Norges forskningsråds konferanse 6-7 november 2006:

Detaljer

HELT MED!

HELT MED! HELT MED! www.heltmed.no Hva er HELT MED? HELT MED handler om å inkludere personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv. Hvorfor HELT MED? Det å ha en jobb er viktig for at vi mennesker skal

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne AB-konferansen 2012 TILBAKE TIL FREMTIDEN, 7. november Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Arbeids- og velferdsdirektoratet v/randi Røed Andersen Tiltakskontoret // Tjenesteavdelingen

Detaljer

Per Brannsten, Arbeids- velferdsdirektoratet. Norsk Arbeidslivsforum, 11. desember 2008

Per Brannsten, Arbeids- velferdsdirektoratet. Norsk Arbeidslivsforum, 11. desember 2008 Per Brannsten, Arbeids- velferdsdirektoratet Arbeidskraftreserven blant trygdede Arbeidskraftreserven blant trygdede Norsk Arbeidslivsforum, 11. desember 2008 AGENDA Omfang av fravær fra arbeidslivet Organisatoriske

Detaljer

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Flere i arbeid, færre på stønad AVI-meldingen er et viktig grep i en helhetlig politikk, og må ses i sammenheng med: NAV-reformen Pensjonsmeldingen

Detaljer

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16 Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16 Arbeidsprogram Arbeidsprogramkomiteen (Camilla Lyngen fra Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, Asgeir Fagerli Langberg fra Ung Kreft, Bjarne Langeland

Detaljer

Gjemt, men ikke glemt. Sluttrapport

Gjemt, men ikke glemt. Sluttrapport Gjemt, men ikke glemt Sluttrapport Forord I denne rapporten vil Unge funksjonshemmede kort gjøre rede for arbeidet med prosjektet Gjemt, men ikke glemt. Rapporten vil også ta for seg vurdering av måloppnåelse

Detaljer

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA Praktisk IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA arbeid BAKGRUNN IA-arbeid i Bergen kommune Denne veilederen i praktisk IA-arbeid

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

Et inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv Et inkluderende arbeidsliv IA-avtalen av 14. desember 2005 Tillegg til IA-avtalen av 6. juni 2006 Sykefraværsutvalget - 6. november 2006 1 Erfaringer med IA-avtalen 2001-2005 IA har ført til et positivt

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon

Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon Roar Bergan, Aktuarforeningen 29. november 2012 1 Mange på trygd 700 600 500 400 300 200 100 0 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1998 2000

Detaljer

Fra portvokter til døråpner? NAV sin rolle i en modernisert folketrygd. Tor Saglie 29. november 2007

Fra portvokter til døråpner? NAV sin rolle i en modernisert folketrygd. Tor Saglie 29. november 2007 Fra portvokter til døråpner? NAV sin rolle i en modernisert folketrygd Tor Saglie 29. november 2007 Disposisjon Trygd og sysselsetting Eldre arbeidstakere en sentral arbeidskraftreserve En rolle for NAV?

Detaljer

Høringssvar fra Unge funksjonshemmede Kravet til sykdom og nedsatt arbeidsevne

Høringssvar fra Unge funksjonshemmede Kravet til sykdom og nedsatt arbeidsevne Oslo, 1. november 2016 Høringssvar fra Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede viser til høringsbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 8. juli 2016, og benytter med dette anledningen til å komme

Detaljer

Ungdomsrehabilitering Et notat fra Unge funksjonshemmede

Ungdomsrehabilitering Et notat fra Unge funksjonshemmede Ungdomsrehabilitering Et notat fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og utvalg for funksjonshemmet

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Sysselsetting og inkludering Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Medlem av etnisk og likestillingsgruppe i SV Velferdskonferansen 06.03.06 Sysselsetting Diskriminering

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Prinsipprogram. Behandling

Prinsipprogram. Behandling Prinsipprogram Behandling Prinsipprogrammet beskriver de prinsippene som ligger til grunn for unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske virke. Prinsipprogrammet skal være et dokument som både

Detaljer

Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd?

Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd? Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd? Øystein Spjelkavik AB-konferanse Hamar 6. november 2009 www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2006 The Work Research Institute Forfatter/Author

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Rapport: Ufør uten grenser

Rapport: Ufør uten grenser 1 Rapport: Ufør uten grenser 2 Forord Antall uføre under 30 år er økende. Vi i Unge funksjonshemmede ønsket å sette søkelys på levekårene til denne gruppen. Regjeringens Handlingsplan mot fattigdom har

Detaljer

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09 Arbeidsprogram 2009-2010 Sak: GF 08/09 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Ledermøtet nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

LEVEKÅR hvilke virkemidler har vi? Ved avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen, Nav Østfold

LEVEKÅR hvilke virkemidler har vi? Ved avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen, Nav Østfold Idedugnad Rakkestad, fredag 2.11.2012 LEVEKÅR hvilke virkemidler har vi? Ved avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen, Nav Østfold NAV sin HOVEDSTRATEGI: ARBEID FØRST Lykkes med det det inkluderende arbeidsliv

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE

AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 8/14 AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE - Kort om aktivitetsplikt ved trygdeordninger I. De enkelte ordningene Sykepenger Arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox NAV i tall og fakta 2014 Dato: Foreleser: Foto: Colourbox Dette er NAV NAV, 01.06.2015 Side 2 Så mye av statsbudsjettet betalte NAV ut i 2014 Statsbudsjettet: 1 320 mrd. kroner NAV 32% NAVs budsjett: 420

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Ufør og arbeidsdyktig. er det en mulighet?

Ufør og arbeidsdyktig. er det en mulighet? Ufør og arbeidsdyktig er det en mulighet? Oppsummering av rapporten Innhold apporten er basert på intervju med personer som mottar uføretrygd, NAV-ansatte og Rarbeidsgivere som har ansatt en eller flere

Detaljer

Ufør og arbeidsdyktig. er det en mulighet?

Ufør og arbeidsdyktig. er det en mulighet? Ufør og arbeidsdyktig er det en mulighet? Oppsummering av rapporten apporten er basert på intervju med personer som mottar uføretrygd, NAV-ansatte og Rarbeidsgivere som har ansatt en eller flere delvis

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

Delavtale 3. Samarbeidsavtale om lærekandidater og lærlinger med nedsatt funksjonsevne

Delavtale 3. Samarbeidsavtale om lærekandidater og lærlinger med nedsatt funksjonsevne Delavtale 3 Samarbeidsavtale om lærekandidater og lærlinger med nedsatt funksjonsevne Avtaleeiere: Hedmark fylkeskommune og NAV Hedmark Visjon: En kompetent arbeidsstyrke i Hedmark 1. Formål, bakgrunn

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV Yrkesveiledning Å velge yrke kan være vanskelig for alle, men en ekstra utfordring når man har en kronisk sykdom som medfødt hjertefeil å ta hensyn til. Her får du litt informasjon som kan være nyttig

Detaljer

NSOs krav til statsbudsjettet for 2013

NSOs krav til statsbudsjettet for 2013 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no NSOs krav til statsbudsjettet for 2013 Muligheten til å studere på heltid er avgjørende for kvalitet i høyere utdanning

Detaljer

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2010-2013 IA-avtalens overordnede mål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær

Detaljer

PERSONER SOM AVSLUTTET ARBEIDSRETTEDE TILTAK I HVOR VAR DE ETTER SEKS MÅNEDER?

PERSONER SOM AVSLUTTET ARBEIDSRETTEDE TILTAK I HVOR VAR DE ETTER SEKS MÅNEDER? PERSONER SOM AVSLUTTET ARBEIDSRETTEDE TILTAK I 2013. HVOR VAR DE ETTER SEKS MÅNEDER? Av Gro Askeland, Jostein Ellingsen og Ola Thune Sammendrag NAV benytter et bredt spekter av arbeidsrettede tiltak for

Detaljer

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold NAV kontor hva gjør vi NAV-kontor i Østfold NAV Østfold Det finnes et Nav kontor i hver kommune Foreløpig NAV Hobøl og Spydeberg som er slått sammen til et kontor. De største kontorene er Fredrikstad,

Detaljer

estudie.no Norges ledende e-læringsportal - presenterer: Sykefravær Skrevet av: Kjetil Sander Januar 2018

estudie.no Norges ledende e-læringsportal - presenterer: Sykefravær Skrevet av: Kjetil Sander Januar 2018 estudie.no Norges ledende e-læringsportal - presenterer: Sykefravær Skrevet av: Kjetil Sander Januar 2018 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Sykefravær...6 2.1 Definisjon av sykefravær og

Detaljer

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt En fot innafor Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt Sammendrag Problemstilling og prosjektmål I motsetning til andre på samme alder har unge med funksjonshemming eller kronisk sykdom

Detaljer

NAV i tall og fakta 2016

NAV i tall og fakta 2016 NAV i tall og fakta 2016 Dette er NAV 1/3 av statsbudsjettet Tjenester til 2,8 mill. mennesker 60 ulike stønader og ytelser Tjenester mot arbeid Sosiale tjenester NAVs prioriteringer FLERE I ARBEID BEDRE

Detaljer