Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1. Publikasjonskatalog. Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. fra Arbeidstilsynet, mars 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1. Publikasjonskatalog. Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. fra Arbeidstilsynet, mars 2012"

Transkript

1 Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1 Publikasjonskatalog Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. fra Arbeidstilsynet, mars GRMAT Publikasjonskatalog indd

2 Innhold Arbeidstilsynets publikasjoner Abonnementsordninger Lover, Forskrifter, Veiledninger m.m Publikasjonsendringer siden september Arbeidsmiljøloven av 17. juni Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven Arbeidstilsynets publikasjoner ordnet etter bestillingsnummer Publikasjoner som er midlertidig trukket tilbake Salgsbetingelser Andre publikasjoner Særtrykk av lover Publikasjoner fra annen utgiver Melding av yrkesskade Aktuelle nettadresser Publications in foreign languages (Publikasjoner på fremmede språk) Alfabetisk stikkordregister GRMAT Publikasjonskatalog indd

3 Arbeidstilsynets publikasjoner Arbeidstilsynet utgir utfyllende bestemmelser til arbeidsmiljølovgivningen orienterende publikasjoner om arbeidsmiljøspørsmål Arbeidervern fagblad om arbeidsmiljø Bruk stikkordregisteret på sidene hvis du leter etter publikasjoner om spesielle emner. Publikasjonene listet opp på sidene 7 14 kjøpes ved henvendelse til Gyldendal Akademisk (se baksiden). Abonnementsordninger Publikasjonskatalogen Publikasjonskatalogen gir oversikt over forskrifter, veiledninger m.v. fra Arbeidstilsynet samt et utvalg av aktuell litteratur fra andre utgivere enn Arbeidstilsynet. De som ønsker å holde seg orientert, kan abonnere på denne publikasjonen, som blir ajourført to ganger pr. år, henholdsvis i mars og september. Abonnementsprisen er kr 65,- ekskl. mva. Abonnement på publikasjonene Det er anledning til å tegne abonnement på Arbeidstilsynets publikasjoner som distribueres gjennom Gyldendal Akademisk. Abonnementet omfatter automatisk tilsending av nye og reviderte forskrifter, veiledninger og andre publikasjoner, samt særtrykk av arbeidsmiljøloven. Abonnementspris pr. år kr 1100,- (ekskl. mva). Alle bestillinger av abonnement på publikasjonskatalogen og Arbeidstilsynets publikasjoner rettes til Gyldendal Akademisk, kundesenteret, postboks 6730 St. Olavs plass, 0130 Oslo, telefon , telefaks , e-post: Internett: GRMAT Publikasjonskatalog indd

4 Arbeidervern Arbeidstilsynet gir ut fagbladet Arbeidervern. Det inneholder bred informasjon om arbeidsmiljøspørsmål, regelverk, Arbeidstilsynets virksomhet, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i arbeidslivet, reportasjer og intervjuer m.m. Abonnementspris pr : kr 250,- for første abonnement og kr 200,- for hvert følgende abonnement pr. år. Bladet bestilles hos: Arbeidervern v/ Senter for statlig økonomistyring, telefon , telefaks: , e-post: Bladet kan også bestilles over Internett: Lover, Forskrifter, Veiledninger m.m. Arbeidsmiljølovgivningen I tillegg til selve arbeidsmiljøloven av 2005 hører enkelte andre lover inn under arbeidsområdet til Arbeidstilsynet (se side 17 18). Lovene kan bestilles fra Gyldendal Akademisk (se adresse på baksiden) eller gjennom bokhandelen. Utfyllende bestemmelser til arbeidsmiljølovgivningen De utfyllende bestemmelser til arbeidsmiljølovgivningen fastsettes som forskrifter av Kongen eller Arbeidsdepartementet. Arbeidstilsynets publikasjoner skiller mellom forskrifter (F), veiledninger (V) og annet (A). Forskrifter (F) Arbeidstilsynets forskrifter er utfyllende bestemmelser som ikke kan fravikes i større utstrekning enn det er gitt dispensasjonsadgang til i forskriften. I oversikten over bestillingsnummer er det angitt med F om publikasjonen er en forskrift. Veiledninger (V) Arbeidstilsynet utarbeider veiledninger om hvorledes lovens og forskriftenes krav kan oppfylles. Veiledningene gir anvisning og eksempler på fremgangsmåter virksomhetene kan bruke for å oppnå den arbeidsmiljøstandard lov og forskrifter GRMAT Publikasjonskatalog indd

5 legger opp til. Veiledningene er ikke til hinder for at arbeidet utføres på en annen måte hvis det oppnås tilsvarende eller bedre vernemessig standard. I oversikten over bestillingsnummer er det angitt med en V om publikasjonen er en veiledning. Andre publikasjoner (A og S) Arbeidstilsynet utgir også publikasjoner av orienterende karakter, bl.a. med sikte på å hjelpe arbeidsgivere og arbeidstakere til i fellesskap å finne gode løsninger på arbeidsmiljøproblemer. Slike publikasjoner er merket med A i oversikten. Skjemaer er merket med S. Bruk bestillingsnummer Bruk alltid bestillingsnummer i skriftlige eller telefoniske bestillinger av Arbeidstilsynets publikasjoner. Bestillingsnummeret finnes øverst på publikasjonens forside. Publikasjonsendringer siden september 2011 Følgende publikasjoner er kommet til 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen (V) Følgende publikasjoner er revidert 361 Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (V) 444 Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen (V) 544 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) (F) 599 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften) (F) GRMAT Publikasjonskatalog indd

6 Arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 Den nåværende arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1. januar viderefører forskrifter gitt med hjemmel i den tidligere arbeidsmiljøloven av 4. februar 1977 nr 4. Forskriftene gjelder dermed inntil annet er bestemt. Arbeidstilsynet har gitt en rekke forskrifter med hjemmel i arbeidsmiljøloven av I forskriftene vises det til straffebestemmelsene i denne loven. I enkelte forskrifter er det også andre henvisninger til arbeidsmiljøloven av Det forekommer også henvisninger til loven av 1977 i innledninger, forord eller kommentarer til forskriftene. Direktoratet for arbeidstilsynet har utarbeidet et lovspeil som kan brukes for å finne riktig henvisning til dagens arbeidsmiljølov. Lovspeilet er tilgjengelig på Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven Endret ved lov 24. juni 2011 nr. 18, ikrafttredelse 1. juli Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne Endret ved lov 16. desember 2011 nr. 58, ikrafttredelse 16. desember Generelle krav til arbeidsmiljøet Endret ved lov 27. januar 2012 nr. 9, ikrafttredelse 1. mars Oppsigelse ved arbeidskonflikt GRMAT Publikasjonskatalog indd

7 Arbeidstilsynets publikasjoner ordnet etter bestillingsnummer F = Forskrifter av bindende karakter V = Veiledninger A = Annet (f.eks. informasjonsbrosjyrer) S = Skjema Årstall i parentes = Opprinnelsesår, eventuelt når det sist ble foretatt endringer som gjør at tidligere opplag ikke lenger bør brukes. Best. nr. Tittel F= Forskr. V= Veil. A= Annet S= Skjema Pris pr. stk. (ekskl. mva.) 1 Arbeidstilsynets publikasjonskatalog A 40,- 114 Arbeid i tanker (2007) F 29,- 151 Graving og avstivning av grøfter (2007) F 34,- 153 Skjema for listeføring av arbeidstakere under 18 år (1998) S 14,- 153 a Skjema for listeføring av arbeidstakarar under 18 år S 14,- (1998) (Nynorsk) 154 b Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade (2007) S 0,- 154 c Melding om arbeidsrelatert sjukdom eller skade (nynorsk) S 0,- (2007) 176 Førstehjelpsutstyr (2007) V 14,- 187 loniserende stråling (2011) F 20,- 221 Tekniske innretninger (2003) F 34,- 231 Kullgruvene på Svalbard (1993) F 29,- 235 Asbest (2006) F 34,- 235-ENG Asbestos (2006) F 29,- 268 Rengjøring og reparasjon av små beholdere som har V 20,- inneholdt brennbar væske (2001) 277 Sikker ensilering med etsande væske (1992). Nynorsk V 20,- 287 Montering og reparasjon av CO2-anlegg for brannslokking F 20,- (1990) 299 Snøskredfare ved oppholds- og anleggssteder (1995) F 20, GRMAT Publikasjonskatalog indd

8 Best. nr. Tittel F= Forskr. V= Veil. A= Annet S= Skjema Pris pr. stk. (ekskl. mva.) 320 Traktorer (2007) F 29,- 321 Verneombud og arbeidsmiljøutvalg (2006) F 20,- 324 Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, F 20,- bygningsmessige endringer, omorganisering mv. Arbeidsmiljølovens 19 (2004) 326 Arbeidsgiverens plikter (2007) A 34,- 327 Organisering og tilrettelegging av arbeidet (2006) V 34,- 347 Arbeidsmiljøloven og ferieloven 2007 V 34,- 347-ENG Arbeidsmiljøloven og ferieloven (på engelsk) (2007) V 34,- 347-EST Arbeidsmiljøloven og ferieloven (på estisk) (2007) V 0,- 347-LAT Arbeidsmiljøloven og ferieloven (på latvisk) (2007) V 0,- 347-POL Arbeidsmiljøloven og ferieloven (på polsk) (2007) V 0,- 347-SAM Arbeidsmiljøloven og ferieloven (på nordsamisk) (2007) V 34,- 361 Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære V 34,- (2011) 364 Kvilekoier (1987) F 20,- 366 Arbeid med armert umettet polyester (2004) V 29,- 369 e Forhåndsmelding av arbeidsplass hvor det utføres midlertidig S 0,- eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid (2010) 369 f Førehandsmelding av arbeidsplass der det blir utført S 0,- mellombels eller skiftande byggje- eller anleggsarbeid (2010) 377 Herdeplast kan skade helsen din. Maling lakk lim A 20,- sparkel (2003) 383 Vernetjenesten. Arbeidstilsynets kommentarer til lov A 34,- og forskrifter (2007) 384 Tilsetting av luktestoff til oksygen ved sveising, brenning F 29,- og varmebehandling (1980) 393 Arbeid på tankfartøy beskyttet med nøytralgass i lastetankene F 29,- (1985) 398 Vern mot støy på arbeidsplassen (2006) F 29,- 404 Regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet (2011) F 20, GRMAT Publikasjonskatalog indd

9 F= Forskr. Pris V= Veil. pr. stk. A= Annet (ekskl. Best. nr. Tittel S= Skjema mva.) 404-ENG Regulations concerning regional safety representatives F 20,- for building and construction activities (2011) 416 Hørselskontroll av støyeksponerte arbeidstakere (2005) V 34,- 426 Technical Appliances (1994) (Engelsk oversettelse av F 29,- forskriften best.nr. 221) 437 Du er valgt til verneombud (2006) A 20,- 441 Kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker til F 20,- dykking og åndedrettsvern (2005) 444 Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen (2012) V 34,- 447 Fersk mørtel og betong kan gi etseskader og eksem (2005) A 14,- 449 Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø (2009) A 34,- 450 Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske A 34,- stoffer og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfære (2008) 456 Ungdom i arbeid (2009) A 34,- 456-NYN Ungdom i arbeid (2008) A 34,- 462 Arbeidsmiljølovens anvendelse på virksomhet i jordbruk F 20,- og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker (2002) 466 Arbeidsmiljølovens anvendelse for arbeid i enmannsbedrifter F 20,- innen bygge- og anleggsvirksomhet (2007) 468 Lokale verneombud og arbeidsmiljøutvalg for losse- og F 20,- lastearbeid (1986) 474 b Tilrettelegging/omplassering pga. graviditet (1998) S 0,- 475 Gravid i arbeid (2001) A 14,- 479 Kontrollkort for lastebil- og traktormonterte kraner (1990) S 0,- 479 a Kontrollkort for lastebil- og traktormonterte kraner S 0,- (nynorsk) (1994) 485 Kjøring på is (1988) A 20,- 486 Arbeid med asbest eller asbestholdig materiale (2009) S 14,- 486 a Arbeid med asbest eller asbesthaldig materiale (nynorsk) S 14,- (2009) 489 Løselig seksverdig krom i sement (2005) F 14, GRMAT Publikasjonskatalog indd

10 Best. nr. Tittel F= Forskr. V= Veil. A= Annet S= Skjema Pris pr. stk. (ekskl. mva.) 492 Arbeid med elektrolytisk overflatebehandling (1993) V 29,- 500 Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. (2004) F 34,- 501 Virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent F 20,- bedriftshelsetjeneste (bransjeforskriften) (2010) 504 Samordning av verne- og miljøarbeidet på arbeidsplass S 0,- med flere arbeidsgivere (1990) 504 a Samordning av verne- og miljøarbeidet på arbeidsplass S 0,- med fleire arbeidsgjevarer (nynorsk) (1994) 511 Dykking (2011) F 34,- 512 Arbeidsmiljø i helseinstitusjoner (2006) V 34,- 514 Arbeidsmiljø i dagligvarehandelen (2004) A 29,- 515 Høytrykkspyling m.m. (1998) F 29,- 517 Kullgruvene på Svalbard (1993). (Russisk oversettelse F 34,- av best.nr. 231) 522 Maskiner (2010) F 62,- 523 Konstruksjon, utforming og produksjon av personlig F 34,- verneutstyr (1998) 524 Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (2006) F 29,- 525 Førervern på gamle traktorer (1994) F 20,- 526 Sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen (2011) F 29,- 527 Havnearbeid (2003) F 29,- 528 Arbeid ved dataskjerm (2006) F 20,- 529 Arbeidsplasser og arbeidslokaler (2007) F 29,- 531 Tungt og ensformig arbeid (2007) F 29,- 533 Arbeid i kontrollrom (1995) F 20,- 535 Forplantningsskader og arbeidsmiljø (1998) F 20,- 536 Fremstilling og bruk av polyuretanprodukter (Isocyanater) A 34,- (1996) 537 Helserisiko ved muggvekst på trelast (2002) A 29,- 538 Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskel- og skjelettlidelser (2007) A 29, GRMAT Publikasjonskatalog indd

11 F= Forskr. Pris V= Veil. pr. stk. A= Annet (ekskl. Best. nr. Tittel S= Skjema mva.) 538-NYN Korleis førbyggje yrkesrelaterte muskel- og skjelettlidingar A 29,- (nynorsk) (2003) 539 Åndedrettsvern (2007) A 29,- 540 Veiledning til arbeid ved dataskjerm (2006) V 34,- 542 Arbeid ved avløpsanlegg (2008) F 29,- 543 Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig F 34,- område (1997) 544 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter F 34,- (internkontrollforskriften) (2012) 544-ENG Regulations relating to Systematic Health, Environmental F 34,- and Safety Activities in Enterprises (Internal Control Regulations) (engelsk oversettelse) (2005) 546 Innsamling og håndtering av husholdnings- og næringsavfall V 34,- (2004) 547 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved bergarbeid (2006) F 29,- 549 Biologiske faktorer (2002) V 34,- 550 Vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, F 34,- virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen (2002) 551 Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, F 29,- lodding og sliping (varmt arbeid) (2007) 554 Arbeid av barn og ungdom (2007) F 20,- 555 Bruk av arbeidsutstyr (2011) F 34,- 558 Helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert F 20,- utvinningsindustri for landbasert sektor (1998) 559 Gebyr for byggesaksbehandling etter arbeidsmiljøloven F 14,- 19 (1999) 560 Veiledning om sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, V 29,- kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid) (2003) 562 Tiltak for å forebygge og begrense konsekvenser av F 34,- storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) (2005) 563 Standard arbeidsavtale (2006) S 0,- 563-BUL Standard arbeidsavtale, bulgarsk oversettelse (2008) S 0, GRMAT Publikasjonskatalog indd

12 Best. nr. Tittel F= Forskr. V= Veil. A= Annet S= Skjema Pris pr. stk. (ekskl. mva.) 563-ENG Standard arbeidsavtale, engelsk oversettelse (2006) S 0,- 563-EST Standard arbeidsavtale, estisk oversettelse (2006) S 0,- 563-LAT Standard arbeidsavtale, latvisk oversettelse (2006) S 0,- 563-LIT Standard arbeidsavtale, litauisk oversettelse (2006) S 0,- 563-LSAM Standard arbeidsavtale, lulesamisk oversettelse (2007) S 0,- 563-NSAM Standard arbeidsavtale, nordsamisk oversettelse (2007) S 0,- 563-NYN Standard arbeidavtale på nynorsk (2006) S 0,- 563-POL Standard arbeidsavtale, polsk oversettelse (2006) S 0,- 563-ROM Standard arbeidsavtale, rumensk oversettelse (2008) S 0,- 563-RUS Standard arbeidsavtale, russisk oversettelse (2006) S 0,- 564 Arbeidsmiljø i bilverksteder og bensinstasjoner (2001) A 20,- 565 Oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige F 20,- stoffer i virksomheter (stoffkartotekforskriften) (2005) 566 Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen F 34,- (kjemikalieforskriften) (2011) 569 Innleie av arbeidskraft (2009) A 20,- 569-NYN Innleige av arbeidskraft (2009) A 20,- 571 Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem (2008) F 14,- 572 Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem F 14,- eller hushold (2008) 573 Arbeidsmiljø hjemme hos brukerne (2002) A 50,- 573-NYN Arbeidsmiljø heime hos brukarane (2002) A 50,- 574 Røyk- og kjemikaliedykking (2003) A 29,- 576 Veiledning til kjemikalieforskriften (2003) V 55,- 577 Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer (2003) F 20,- 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din A 20,- bedrift (2011) 579 Veiledning om helseundersøkelse og fysiske tester for V 34,- røyk- og kjemikaliedykkere (2005) 580 Stress på arbeidsplassen. Gjør noe med det! (2004) A 29,- 581 Kjemisk helsefare ved sveising (2008) A 36, GRMAT Publikasjonskatalog indd

13 F= Forskr. Pris V= Veil. pr. stk. A= Annet (ekskl. Best. nr. Tittel S= Skjema mva.) 582 Vern mot mekaniske vibrasjoner (2011) F 20,- 583 Beregning av korrigert yrkeshygienisk luftbehov A 29,- (YL-tall) (2005) 584 Arbeidsmiljøloven for alle (2008) A 29,- 584-ENG Arbeidsmiljøloven for alle (engelsk) (2007) A 29,- 584-EST Arbeidsmiljøloven for alle (estisk) (2007) A 0,- 584-LAT Arbeidsmiljøloven for alle (latvisk) (2007) A 0,- 584-POL Arbeidsmiljøloven for alle (polsk) (2007) A 0,- 585 Enmannsbedriften i bygge- og anleggsbransjen (2005) A 0,- 585-ENG Enmannsbedriften i bygge- og anleggsbransjen A 0,- (engelsk) (2005) 585-EST Enmannsbedriften i bygge- og anleggsbransjen ( estisk) A 0,- (2005) 585-LAT Enmannsbedriften i bygge- og anleggsbransjen A 0,- (latvisk) (2005) 585-LIT Enmannsbedriften i bygge- og anleggsbransjen A 0,- (litauisk) (2005) 585-POL Enmannsbedriften i bygge- og anleggsbransjen (polsk) A 0,- (2005) 586 Få orden på kjemikaliene (2004) A 29,- 587 Veiledning om arbeidstakere som er gravide, nylig har V 34,- født eller ammer (2006) 588 Veiledning om arbeidsgivers plikt til å gjenomgå opplæring V 20,- i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (2007) 589 Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser (2011) F 20,- 589-ENG Identity cards (ID cards) at construction sites (2008) F 20,- 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? (2008) A 29,- 591 Allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge F 20,- (2011) 592 Informasjons- og påseplikt og innsynsrett (2008) F 29,- 593 Delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien (2011) F 20, GRMAT Publikasjonskatalog indd

14 Best. nr. Tittel F= Forskr. V= Veil. A= Annet S= Skjema Pris pr. stk. (ekskl. mva.) 594 Forskrift om bemanningsforetak (2009) F 14,- 595 Melding om registrering av bemanningsforetak (2009) S 14,- 595-ENG Registration form for staffing enterprises (2009) S 14,- 596 Søknad om tillatelse til å arbeide med asbest (2009) S 14,- 597 Vold og trusler på arbeidsplassen (2009) A 29,- 599 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser F 34,- (Byggherreforskriften) (2012) 600 Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjeneste og om godkjenning F 29,- av bedriftshelsetjeneste (2010) 601 Følg arbeidsmiljøloven og behold hørselen (2010) V 34,- 602 Vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen F 34,- (2011) 604 Allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og F 20,- gartnerinæringen (2010) 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen V 20,- (2011) 607 Allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter (2011) F 14,- Publikasjoner som er midlertidig trukket tilbake Best.nr. 168 Arbeid i trange rom (V) Best.nr. 213 F Egenerklæring og legeundersøkelse av yrkesdyrkere (S) Best.nr. 332-ENG Safety Delegates and Working Environment Committees (1995) (F) Best.nr. 379 Hjemmevakt (A) Best.nr. 438 Tenk på helsa når du arbeider i støy (A) Best.nr. 454 Arbeidsmiljø for renholdere (A) Best.nr. 461 Arbeidsmiljøloven i landbruket (A) Best.nr. 467 Sikrere dykking (A) Best.nr. 470 Løsmiddelskader kan ikke helbredes. Bare unngås (A) Best.nr. 474 Arbeidsmiljø og graviditet (A) GRMAT Publikasjonskatalog indd

15 Best.nr. 476 Best.nr. 496 Best.nr. 541 Best.nr. 553 Best.nr. 556 Best.nr. 557 Best.nr. 575 Havbruk (A) Spise- og hvilepauser (A) Tilrettelegging av arbeid for arbeidstakere med midlertidig eller varig redusert arbeidsevne (A) Midlertidig arbeid. Rettigheter og plikter (A) Salg av nye maskiner (A) Kjøp av nye maskiner (A) Helse, miljø og sikkerhet i bygg- og anleggsbransjen (A) Salgsbetingelser Alle priser er ekskl. mva. og porto. Det tas forbehold om eventuelle feil i prislisten. Ved kjøp av eks. av en enkeltpublikasjon gis det 10 % kvantumsrabatt. Ved kjøp av over 500 eks. av en enkeltpublikasjon gis det 25 % kvantumsrabatt. For øvrige salgsbetingelser henvises det til kjøpsloven. Andre publikasjoner Kortinformasjon Arbeidstilsynets kortinformasjoner er en serie foldere med kortfattet informasjon om en rekke arbeidsmiljøspørsmål. Kortinfoserien er under revisjon. Pr. 1. februar 2012 er følgende kortinfoer tilgjengelige: Kortinfo 2 Asbest (2006) Kortinfo 7 Arbeidstid og overtid (2006) Kortinfo 8 Mobbing (2006) Kortinfo 20 Er du arbeidsgiver? Er tilgjengelig på engelsk (20-ENG), litauisk (20-LIT), polsk (20-POL), rumensk (20-RUM), spansk (20-SPA), tamilsk (20-TAM), urdu (20-URD) og vietnamesisk (20-VIET) GRMAT Publikasjonskatalog indd

16 Annet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. (2011.) Brosjyren er skrevet til deg som jobber i havbruksnæringen og er like aktuell for arbeidsgivere, arbeidstakere, verneombud og tillitsvalgte. God vakt (finnes på bokmål og nynorsk). Brosjyre om arbeidsmiljø i sykehus. (2005) Tettere oppfølging av sykmeldte. Brosjyre om nye lovregler fra 1. mars 2007 om tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte. (2007) Identitetskort i bygge- og anleggsnæring. Brosjyre om den nye ordningen med krav om id-kort i bygge- og anleggsnæringen. (2008) Materiell fra Arbeidstilsynets prosjekt Jobbing uten mobbing Arbeidstilsynet gjennomførte i perioden et prosjekt mot mobbing som hadde som fokus å gjøre aktørene på den enkelte arbeidsplass i stand til å forebygge og håndtere mobbing og trakassering. Publikasjonene nedenfor ble laget i forbindelse med dette prosjektet og inneholder mye nyttig informasjon om temaet. De kan bestilles gratis så langt lageret rekker. Hvordan samarbeide mot mobbing i arbeidslivet Denne korte veilederen oppsummerer helt grunnleggende spørsmål i arbeidet mot mobbing på arbeidsplassen. (8 sider, A5) Den lille tiltakstrappa En liten folder som presenterer hovedpunktene i Tiltakstrappa (2 sider, A4) Brosjyrer om arbeidsinnvandring I samarbeid med Skatteetaten, Utlendingsdirektoratet, NAV og Petroleumstilsynet har Arbeidstilsynet laget tre nye brosjyrer om forhold vedrørende arbeidsinnvandring fra EØS/EFTA-området. To av brosjyrene er også tilgjengelige på engelsk og polsk. Informasjon til virksomheter fra EØS/EFTA-området: Skal du arbeide i Norge? (2007) På engelsk: Information to employees from EEA/EFTA countries: Working in Norway På polsk: Informacja dla pracobiorców z krajów należących do europejskiego obzsaru gospodarcezego (EOG) i EFTA: Czy zamierza Pan/Pani pracować w Norwegii? GRMAT Publikasjonskatalog indd

17 Informasjon til virksomheter fra EØS/EFTA-området: Driver du næringsvirksomhet i Norge? (2007) På engelsk: Information to enterprises from EEA/EFTA countries: Doing business in Norway På polsk: Informacje dls przedsiębiorstw z europejskiego obszaru gospodarczego (EOG)/krajów EFTA: Czy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą w Norwegii? Informasjon til norske virksomheter: Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS/ EFTA-området? (2007) Særtrykk av lover I tillegg til publikasjonene kan følgende ajourførte lover bestilles fra Gyldendal Akademisk 7544 Arbeidsmiljøloven: Lov av 17. juni 2005 nr. 62 om kr 67,- Arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv ENG Arbeidsmiljøloven på engelsk: The Working Environment kr 82,- Act, Act of 17 June 2005 No. 62 relating to work- ing environment, working hours and employment protection, etc. (last amended by Act of 9. June no. 83) 7514 Arbeidstvistloven: Lov av 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister. Lønnsnemndloven: Lov av 19. desember 1952 nr. 7 om kr 39,- lønnsnemnd i arbeidstvister 7521 Brann- og eksplosjonsvernloven: Lov av 14. juni 2002 kr 34,- nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver 7595 Ferieloven: Lov av 29. april 1988 nr. 21 om ferie. kr 34, ENG Ferieloven på engelsk: Act of 29 April 1988 No. 21 kr 34,- relating to Holidays 7520 Forurensningsloven: Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om kr 39,- vern mot forurensninger og om avfall Genteknologiloven: Lov av 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer. kr 34, GRMAT Publikasjonskatalog indd

18 7524 Lov om tilsyn med elektriske anlegg: Lov av 24. mai kr 34, nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Offentleglova: Lov av 19. mai 2006 nr. 16 om offentlighet kr 34,- i forvaltningen Permitteringslønnsloven: Lov av 6. mai 1988 nr. 22 om kr 34,- lønnsplikt under permittering Produktkontrolloven: Lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kr 34,- kontroll med produkter og forbrukertjenester Røykeloven (med forskrifter): Lov av 9. mars 1973 nr. kr 34,- 14 om vern mot tobakksskader Sivilbeskyttelsesloven: Lov av 25. juni 2010 nr. 45. kr 34, Strålevernloven: Lov av 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern kr 34,- og bruk av stråling 7513 Tjenestemannsloven: Lov av 4. mars 1983 nr. 3 om kr 34,- statens tjenestemenn m.m Yrkesskadeforsikring: Lov av 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring. kr 34,- Publikasjoner fra annen utgiver Fra Arbeidsmiljøsenteret Postboks 9326 Grønland, 0135 Oslo, telefon Kontrollbok for løfteinnretninger og redskap i land. (Formular nr. 1.) Stikkordregister til arbeidsmiljøloven Fra Produktregisteret Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo, telefon internettadresse: Veiledning for deklarering til produktregistre. Merkeforskriften kjemiske stoffer og produkter Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier av 16. juli 2002 finnes nå bare i elektronisk form, se GRMAT Publikasjonskatalog indd

19 Forskriften gjelder klassifisering, merking, emballering og deklarering av farlige kjemikalier som importeres, produseres og/eller omsettes i Norge. Forskriften inneholder kriterier for klassifisering av farlige kjemikalier kriterier for valg av sikkerhetssetninger farekoder, faresymboler og farebetegnelser krav til merking av farlige kjemikalier krav til barnesikret emballasje liste over farlige stoffer (stofflisten) Melding av yrkesskade Arbeidsgiver skal sende melding om yrkesskade eller yrkessykdom til det lokale NAV-kontoret. Alle skader eller yrkessykdommer som gjør det nødvendig med medisinsk behandling eller medfører arbeidsuførhet i mer enn 3 dager skal meldes. Meldingen skal sendes inn snarest og senest innen 3 dager. Melding skal sendes på et særskilt skjema (NAV ), som er utgitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Blanketten fås ved alle landets NAV-kontorer, eller på Aktuelle nettadresser Arbeidstilsynet deltar også i følgende nettsteder der du kan finne mer informasjon relatert til arbeidsmiljø: et samarbeid med Det europeiske arbeidsmiljøorganet. nettstedet skal gjøre det lettere for deg og din virksomhet å finne frem i regelverket på følgende områder: arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern, elektriske anlegg og utstyr, forurensning, industrivern, internkontroll, mattrygghet og produktsikkerhet GRMAT Publikasjonskatalog indd

20 nettstedet gir deg svar på de vanligste spørsmålene om regler for å starte og drive egen bedrift (tidligere Internasjonal lesertjeneste om arbeidsmiljøspørsmål: ILO Den internasjonale arbeidsorganisasjonen i Geneve har organisert en dokumentsentral CIS, som finnes på denne adressen: GRMAT Publikasjonskatalog indd

21 Publications in foreign languages (Publikasjoner på fremmede språk) Best.nr. 235-ENG Asbestos 2006 (Engelsk oversettelse av best. nr. 235 Asbest) 347-ENG Arbeidsmiljøloven og ferieloven (på engelsk) 347-EST Arbeidsmiljøloven og ferieloven (på estisk) 347-LAT Arbeidsmiljøloven og ferieloven (på latvisk) 347-POL Arbeidsmiljøloven og ferieloven (på polsk) 347-SAM Arbeidsmiljøloven og ferieloven (på nordsamisk) 404-ENG Regulations concerning regional safety representatives for building and construction activities (2009) (Engelsk oversettelse av best. nr. 404, forskrift om regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet) 426 Technical appliances (1994). (Engelsk oversettelse av best.nr. 221 Tekniske innretninger.) 517 Kullgruvene på Svalbard (1994). (Russisk oversettelse av best. nr. 231.) 544-ENG Regulations relating to Systematic Health, Environmental and Safety Activities in Enterprises (Internal Control Regulations) (2005). (Engelsk oversettelse av best.nr. 544 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften).) 563-BUL Standard arbeidsavtale, bulgarsk oversettelse (2008) 563-ENG Standard Contract of Employment (2006) 563-EST Standard arbeidsavtale (estisk oversettelse) (2006) 563-LAT Standard arbeidsavtale (latvisk oversettelse) (2006) 563-LIT Standard arbeidsavtale (litauisk oversettelse) (2006) 563-LSAM Standard arbeidsavtale (lulesamisk oversettelse) (2007) 563-NSAM Standard arbeidsavtale (nordsamisk oversettelse) (2007) 563-POL Standard arbeidsavtale (polsk oversettelse) (2006) 563-ROM Standard arbeidsavtale, rumensk oversettelse (2008) 563-RUS Standard arbeidsavtale (russisk oversettelse) (2006) 584-ENG Arbeidsmiljøloven for alle (engelsk) (2007) 584-EST Arbeidsmiljøloven for alle (estisk) (2007) GRMAT Publikasjonskatalog indd

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram?

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609 Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Illustrasjoner: David Keeping Utgitt april 2012 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720, Sluppen September

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen

Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen best. nr. 524 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 24. mai 1993, nr. 1425 Sist endret 22. juni 1995. Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen ARBEIDSTILSYNET

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG Byggfag 2. utgave mars 2006 1 HMSlovgivningen 4 Fysisk- og kjemisk helsefare 2 Samarbeid, trivsel og kommunikasjon 3 Organisering av HMS-arbeidet 5 HMS-arbeid i praksis

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1357. Sist endret

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser

Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 538 bokmål Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser Innhold INNLEDNING................................................ 4 Hva er ergonomi?..............................................

Detaljer

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000.

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Mars 2003 Forskriften 3 ble endret 10. juli 2002 pga. at Direktoratet

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 587 Veiledning om Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak 1. INNLEDNING..........................................

Detaljer

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid)

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid) best. nr. 551 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 26. februar 1998, nr. 179 Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer