Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1. Publikasjonskatalog. Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. fra Arbeidstilsynet, mars 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1. Publikasjonskatalog. Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. fra Arbeidstilsynet, mars 2012"

Transkript

1 Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1 Publikasjonskatalog Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. fra Arbeidstilsynet, mars GRMAT Publikasjonskatalog indd

2 Innhold Arbeidstilsynets publikasjoner Abonnementsordninger Lover, Forskrifter, Veiledninger m.m Publikasjonsendringer siden september Arbeidsmiljøloven av 17. juni Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven Arbeidstilsynets publikasjoner ordnet etter bestillingsnummer Publikasjoner som er midlertidig trukket tilbake Salgsbetingelser Andre publikasjoner Særtrykk av lover Publikasjoner fra annen utgiver Melding av yrkesskade Aktuelle nettadresser Publications in foreign languages (Publikasjoner på fremmede språk) Alfabetisk stikkordregister GRMAT Publikasjonskatalog indd

3 Arbeidstilsynets publikasjoner Arbeidstilsynet utgir utfyllende bestemmelser til arbeidsmiljølovgivningen orienterende publikasjoner om arbeidsmiljøspørsmål Arbeidervern fagblad om arbeidsmiljø Bruk stikkordregisteret på sidene hvis du leter etter publikasjoner om spesielle emner. Publikasjonene listet opp på sidene 7 14 kjøpes ved henvendelse til Gyldendal Akademisk (se baksiden). Abonnementsordninger Publikasjonskatalogen Publikasjonskatalogen gir oversikt over forskrifter, veiledninger m.v. fra Arbeidstilsynet samt et utvalg av aktuell litteratur fra andre utgivere enn Arbeidstilsynet. De som ønsker å holde seg orientert, kan abonnere på denne publikasjonen, som blir ajourført to ganger pr. år, henholdsvis i mars og september. Abonnementsprisen er kr 65,- ekskl. mva. Abonnement på publikasjonene Det er anledning til å tegne abonnement på Arbeidstilsynets publikasjoner som distribueres gjennom Gyldendal Akademisk. Abonnementet omfatter automatisk tilsending av nye og reviderte forskrifter, veiledninger og andre publikasjoner, samt særtrykk av arbeidsmiljøloven. Abonnementspris pr. år kr 1100,- (ekskl. mva). Alle bestillinger av abonnement på publikasjonskatalogen og Arbeidstilsynets publikasjoner rettes til Gyldendal Akademisk, kundesenteret, postboks 6730 St. Olavs plass, 0130 Oslo, telefon , telefaks , e-post: Internett: GRMAT Publikasjonskatalog indd

4 Arbeidervern Arbeidstilsynet gir ut fagbladet Arbeidervern. Det inneholder bred informasjon om arbeidsmiljøspørsmål, regelverk, Arbeidstilsynets virksomhet, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i arbeidslivet, reportasjer og intervjuer m.m. Abonnementspris pr : kr 250,- for første abonnement og kr 200,- for hvert følgende abonnement pr. år. Bladet bestilles hos: Arbeidervern v/ Senter for statlig økonomistyring, telefon , telefaks: , e-post: Bladet kan også bestilles over Internett: Lover, Forskrifter, Veiledninger m.m. Arbeidsmiljølovgivningen I tillegg til selve arbeidsmiljøloven av 2005 hører enkelte andre lover inn under arbeidsområdet til Arbeidstilsynet (se side 17 18). Lovene kan bestilles fra Gyldendal Akademisk (se adresse på baksiden) eller gjennom bokhandelen. Utfyllende bestemmelser til arbeidsmiljølovgivningen De utfyllende bestemmelser til arbeidsmiljølovgivningen fastsettes som forskrifter av Kongen eller Arbeidsdepartementet. Arbeidstilsynets publikasjoner skiller mellom forskrifter (F), veiledninger (V) og annet (A). Forskrifter (F) Arbeidstilsynets forskrifter er utfyllende bestemmelser som ikke kan fravikes i større utstrekning enn det er gitt dispensasjonsadgang til i forskriften. I oversikten over bestillingsnummer er det angitt med F om publikasjonen er en forskrift. Veiledninger (V) Arbeidstilsynet utarbeider veiledninger om hvorledes lovens og forskriftenes krav kan oppfylles. Veiledningene gir anvisning og eksempler på fremgangsmåter virksomhetene kan bruke for å oppnå den arbeidsmiljøstandard lov og forskrifter GRMAT Publikasjonskatalog indd

5 legger opp til. Veiledningene er ikke til hinder for at arbeidet utføres på en annen måte hvis det oppnås tilsvarende eller bedre vernemessig standard. I oversikten over bestillingsnummer er det angitt med en V om publikasjonen er en veiledning. Andre publikasjoner (A og S) Arbeidstilsynet utgir også publikasjoner av orienterende karakter, bl.a. med sikte på å hjelpe arbeidsgivere og arbeidstakere til i fellesskap å finne gode løsninger på arbeidsmiljøproblemer. Slike publikasjoner er merket med A i oversikten. Skjemaer er merket med S. Bruk bestillingsnummer Bruk alltid bestillingsnummer i skriftlige eller telefoniske bestillinger av Arbeidstilsynets publikasjoner. Bestillingsnummeret finnes øverst på publikasjonens forside. Publikasjonsendringer siden september 2011 Følgende publikasjoner er kommet til 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen (V) Følgende publikasjoner er revidert 361 Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (V) 444 Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen (V) 544 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) (F) 599 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften) (F) GRMAT Publikasjonskatalog indd

6 Arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 Den nåværende arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1. januar viderefører forskrifter gitt med hjemmel i den tidligere arbeidsmiljøloven av 4. februar 1977 nr 4. Forskriftene gjelder dermed inntil annet er bestemt. Arbeidstilsynet har gitt en rekke forskrifter med hjemmel i arbeidsmiljøloven av I forskriftene vises det til straffebestemmelsene i denne loven. I enkelte forskrifter er det også andre henvisninger til arbeidsmiljøloven av Det forekommer også henvisninger til loven av 1977 i innledninger, forord eller kommentarer til forskriftene. Direktoratet for arbeidstilsynet har utarbeidet et lovspeil som kan brukes for å finne riktig henvisning til dagens arbeidsmiljølov. Lovspeilet er tilgjengelig på Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven Endret ved lov 24. juni 2011 nr. 18, ikrafttredelse 1. juli Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne Endret ved lov 16. desember 2011 nr. 58, ikrafttredelse 16. desember Generelle krav til arbeidsmiljøet Endret ved lov 27. januar 2012 nr. 9, ikrafttredelse 1. mars Oppsigelse ved arbeidskonflikt GRMAT Publikasjonskatalog indd

7 Arbeidstilsynets publikasjoner ordnet etter bestillingsnummer F = Forskrifter av bindende karakter V = Veiledninger A = Annet (f.eks. informasjonsbrosjyrer) S = Skjema Årstall i parentes = Opprinnelsesår, eventuelt når det sist ble foretatt endringer som gjør at tidligere opplag ikke lenger bør brukes. Best. nr. Tittel F= Forskr. V= Veil. A= Annet S= Skjema Pris pr. stk. (ekskl. mva.) 1 Arbeidstilsynets publikasjonskatalog A 40,- 114 Arbeid i tanker (2007) F 29,- 151 Graving og avstivning av grøfter (2007) F 34,- 153 Skjema for listeføring av arbeidstakere under 18 år (1998) S 14,- 153 a Skjema for listeføring av arbeidstakarar under 18 år S 14,- (1998) (Nynorsk) 154 b Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade (2007) S 0,- 154 c Melding om arbeidsrelatert sjukdom eller skade (nynorsk) S 0,- (2007) 176 Førstehjelpsutstyr (2007) V 14,- 187 loniserende stråling (2011) F 20,- 221 Tekniske innretninger (2003) F 34,- 231 Kullgruvene på Svalbard (1993) F 29,- 235 Asbest (2006) F 34,- 235-ENG Asbestos (2006) F 29,- 268 Rengjøring og reparasjon av små beholdere som har V 20,- inneholdt brennbar væske (2001) 277 Sikker ensilering med etsande væske (1992). Nynorsk V 20,- 287 Montering og reparasjon av CO2-anlegg for brannslokking F 20,- (1990) 299 Snøskredfare ved oppholds- og anleggssteder (1995) F 20, GRMAT Publikasjonskatalog indd

8 Best. nr. Tittel F= Forskr. V= Veil. A= Annet S= Skjema Pris pr. stk. (ekskl. mva.) 320 Traktorer (2007) F 29,- 321 Verneombud og arbeidsmiljøutvalg (2006) F 20,- 324 Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, F 20,- bygningsmessige endringer, omorganisering mv. Arbeidsmiljølovens 19 (2004) 326 Arbeidsgiverens plikter (2007) A 34,- 327 Organisering og tilrettelegging av arbeidet (2006) V 34,- 347 Arbeidsmiljøloven og ferieloven 2007 V 34,- 347-ENG Arbeidsmiljøloven og ferieloven (på engelsk) (2007) V 34,- 347-EST Arbeidsmiljøloven og ferieloven (på estisk) (2007) V 0,- 347-LAT Arbeidsmiljøloven og ferieloven (på latvisk) (2007) V 0,- 347-POL Arbeidsmiljøloven og ferieloven (på polsk) (2007) V 0,- 347-SAM Arbeidsmiljøloven og ferieloven (på nordsamisk) (2007) V 34,- 361 Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære V 34,- (2011) 364 Kvilekoier (1987) F 20,- 366 Arbeid med armert umettet polyester (2004) V 29,- 369 e Forhåndsmelding av arbeidsplass hvor det utføres midlertidig S 0,- eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid (2010) 369 f Førehandsmelding av arbeidsplass der det blir utført S 0,- mellombels eller skiftande byggje- eller anleggsarbeid (2010) 377 Herdeplast kan skade helsen din. Maling lakk lim A 20,- sparkel (2003) 383 Vernetjenesten. Arbeidstilsynets kommentarer til lov A 34,- og forskrifter (2007) 384 Tilsetting av luktestoff til oksygen ved sveising, brenning F 29,- og varmebehandling (1980) 393 Arbeid på tankfartøy beskyttet med nøytralgass i lastetankene F 29,- (1985) 398 Vern mot støy på arbeidsplassen (2006) F 29,- 404 Regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet (2011) F 20, GRMAT Publikasjonskatalog indd

9 F= Forskr. Pris V= Veil. pr. stk. A= Annet (ekskl. Best. nr. Tittel S= Skjema mva.) 404-ENG Regulations concerning regional safety representatives F 20,- for building and construction activities (2011) 416 Hørselskontroll av støyeksponerte arbeidstakere (2005) V 34,- 426 Technical Appliances (1994) (Engelsk oversettelse av F 29,- forskriften best.nr. 221) 437 Du er valgt til verneombud (2006) A 20,- 441 Kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker til F 20,- dykking og åndedrettsvern (2005) 444 Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen (2012) V 34,- 447 Fersk mørtel og betong kan gi etseskader og eksem (2005) A 14,- 449 Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø (2009) A 34,- 450 Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske A 34,- stoffer og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfære (2008) 456 Ungdom i arbeid (2009) A 34,- 456-NYN Ungdom i arbeid (2008) A 34,- 462 Arbeidsmiljølovens anvendelse på virksomhet i jordbruk F 20,- og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker (2002) 466 Arbeidsmiljølovens anvendelse for arbeid i enmannsbedrifter F 20,- innen bygge- og anleggsvirksomhet (2007) 468 Lokale verneombud og arbeidsmiljøutvalg for losse- og F 20,- lastearbeid (1986) 474 b Tilrettelegging/omplassering pga. graviditet (1998) S 0,- 475 Gravid i arbeid (2001) A 14,- 479 Kontrollkort for lastebil- og traktormonterte kraner (1990) S 0,- 479 a Kontrollkort for lastebil- og traktormonterte kraner S 0,- (nynorsk) (1994) 485 Kjøring på is (1988) A 20,- 486 Arbeid med asbest eller asbestholdig materiale (2009) S 14,- 486 a Arbeid med asbest eller asbesthaldig materiale (nynorsk) S 14,- (2009) 489 Løselig seksverdig krom i sement (2005) F 14, GRMAT Publikasjonskatalog indd

10 Best. nr. Tittel F= Forskr. V= Veil. A= Annet S= Skjema Pris pr. stk. (ekskl. mva.) 492 Arbeid med elektrolytisk overflatebehandling (1993) V 29,- 500 Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. (2004) F 34,- 501 Virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent F 20,- bedriftshelsetjeneste (bransjeforskriften) (2010) 504 Samordning av verne- og miljøarbeidet på arbeidsplass S 0,- med flere arbeidsgivere (1990) 504 a Samordning av verne- og miljøarbeidet på arbeidsplass S 0,- med fleire arbeidsgjevarer (nynorsk) (1994) 511 Dykking (2011) F 34,- 512 Arbeidsmiljø i helseinstitusjoner (2006) V 34,- 514 Arbeidsmiljø i dagligvarehandelen (2004) A 29,- 515 Høytrykkspyling m.m. (1998) F 29,- 517 Kullgruvene på Svalbard (1993). (Russisk oversettelse F 34,- av best.nr. 231) 522 Maskiner (2010) F 62,- 523 Konstruksjon, utforming og produksjon av personlig F 34,- verneutstyr (1998) 524 Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (2006) F 29,- 525 Førervern på gamle traktorer (1994) F 20,- 526 Sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen (2011) F 29,- 527 Havnearbeid (2003) F 29,- 528 Arbeid ved dataskjerm (2006) F 20,- 529 Arbeidsplasser og arbeidslokaler (2007) F 29,- 531 Tungt og ensformig arbeid (2007) F 29,- 533 Arbeid i kontrollrom (1995) F 20,- 535 Forplantningsskader og arbeidsmiljø (1998) F 20,- 536 Fremstilling og bruk av polyuretanprodukter (Isocyanater) A 34,- (1996) 537 Helserisiko ved muggvekst på trelast (2002) A 29,- 538 Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskel- og skjelettlidelser (2007) A 29, GRMAT Publikasjonskatalog indd

11 F= Forskr. Pris V= Veil. pr. stk. A= Annet (ekskl. Best. nr. Tittel S= Skjema mva.) 538-NYN Korleis førbyggje yrkesrelaterte muskel- og skjelettlidingar A 29,- (nynorsk) (2003) 539 Åndedrettsvern (2007) A 29,- 540 Veiledning til arbeid ved dataskjerm (2006) V 34,- 542 Arbeid ved avløpsanlegg (2008) F 29,- 543 Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig F 34,- område (1997) 544 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter F 34,- (internkontrollforskriften) (2012) 544-ENG Regulations relating to Systematic Health, Environmental F 34,- and Safety Activities in Enterprises (Internal Control Regulations) (engelsk oversettelse) (2005) 546 Innsamling og håndtering av husholdnings- og næringsavfall V 34,- (2004) 547 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved bergarbeid (2006) F 29,- 549 Biologiske faktorer (2002) V 34,- 550 Vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, F 34,- virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen (2002) 551 Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, F 29,- lodding og sliping (varmt arbeid) (2007) 554 Arbeid av barn og ungdom (2007) F 20,- 555 Bruk av arbeidsutstyr (2011) F 34,- 558 Helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert F 20,- utvinningsindustri for landbasert sektor (1998) 559 Gebyr for byggesaksbehandling etter arbeidsmiljøloven F 14,- 19 (1999) 560 Veiledning om sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, V 29,- kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid) (2003) 562 Tiltak for å forebygge og begrense konsekvenser av F 34,- storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) (2005) 563 Standard arbeidsavtale (2006) S 0,- 563-BUL Standard arbeidsavtale, bulgarsk oversettelse (2008) S 0, GRMAT Publikasjonskatalog indd

12 Best. nr. Tittel F= Forskr. V= Veil. A= Annet S= Skjema Pris pr. stk. (ekskl. mva.) 563-ENG Standard arbeidsavtale, engelsk oversettelse (2006) S 0,- 563-EST Standard arbeidsavtale, estisk oversettelse (2006) S 0,- 563-LAT Standard arbeidsavtale, latvisk oversettelse (2006) S 0,- 563-LIT Standard arbeidsavtale, litauisk oversettelse (2006) S 0,- 563-LSAM Standard arbeidsavtale, lulesamisk oversettelse (2007) S 0,- 563-NSAM Standard arbeidsavtale, nordsamisk oversettelse (2007) S 0,- 563-NYN Standard arbeidavtale på nynorsk (2006) S 0,- 563-POL Standard arbeidsavtale, polsk oversettelse (2006) S 0,- 563-ROM Standard arbeidsavtale, rumensk oversettelse (2008) S 0,- 563-RUS Standard arbeidsavtale, russisk oversettelse (2006) S 0,- 564 Arbeidsmiljø i bilverksteder og bensinstasjoner (2001) A 20,- 565 Oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige F 20,- stoffer i virksomheter (stoffkartotekforskriften) (2005) 566 Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen F 34,- (kjemikalieforskriften) (2011) 569 Innleie av arbeidskraft (2009) A 20,- 569-NYN Innleige av arbeidskraft (2009) A 20,- 571 Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem (2008) F 14,- 572 Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem F 14,- eller hushold (2008) 573 Arbeidsmiljø hjemme hos brukerne (2002) A 50,- 573-NYN Arbeidsmiljø heime hos brukarane (2002) A 50,- 574 Røyk- og kjemikaliedykking (2003) A 29,- 576 Veiledning til kjemikalieforskriften (2003) V 55,- 577 Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer (2003) F 20,- 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din A 20,- bedrift (2011) 579 Veiledning om helseundersøkelse og fysiske tester for V 34,- røyk- og kjemikaliedykkere (2005) 580 Stress på arbeidsplassen. Gjør noe med det! (2004) A 29,- 581 Kjemisk helsefare ved sveising (2008) A 36, GRMAT Publikasjonskatalog indd

13 F= Forskr. Pris V= Veil. pr. stk. A= Annet (ekskl. Best. nr. Tittel S= Skjema mva.) 582 Vern mot mekaniske vibrasjoner (2011) F 20,- 583 Beregning av korrigert yrkeshygienisk luftbehov A 29,- (YL-tall) (2005) 584 Arbeidsmiljøloven for alle (2008) A 29,- 584-ENG Arbeidsmiljøloven for alle (engelsk) (2007) A 29,- 584-EST Arbeidsmiljøloven for alle (estisk) (2007) A 0,- 584-LAT Arbeidsmiljøloven for alle (latvisk) (2007) A 0,- 584-POL Arbeidsmiljøloven for alle (polsk) (2007) A 0,- 585 Enmannsbedriften i bygge- og anleggsbransjen (2005) A 0,- 585-ENG Enmannsbedriften i bygge- og anleggsbransjen A 0,- (engelsk) (2005) 585-EST Enmannsbedriften i bygge- og anleggsbransjen ( estisk) A 0,- (2005) 585-LAT Enmannsbedriften i bygge- og anleggsbransjen A 0,- (latvisk) (2005) 585-LIT Enmannsbedriften i bygge- og anleggsbransjen A 0,- (litauisk) (2005) 585-POL Enmannsbedriften i bygge- og anleggsbransjen (polsk) A 0,- (2005) 586 Få orden på kjemikaliene (2004) A 29,- 587 Veiledning om arbeidstakere som er gravide, nylig har V 34,- født eller ammer (2006) 588 Veiledning om arbeidsgivers plikt til å gjenomgå opplæring V 20,- i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (2007) 589 Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser (2011) F 20,- 589-ENG Identity cards (ID cards) at construction sites (2008) F 20,- 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? (2008) A 29,- 591 Allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge F 20,- (2011) 592 Informasjons- og påseplikt og innsynsrett (2008) F 29,- 593 Delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien (2011) F 20, GRMAT Publikasjonskatalog indd

14 Best. nr. Tittel F= Forskr. V= Veil. A= Annet S= Skjema Pris pr. stk. (ekskl. mva.) 594 Forskrift om bemanningsforetak (2009) F 14,- 595 Melding om registrering av bemanningsforetak (2009) S 14,- 595-ENG Registration form for staffing enterprises (2009) S 14,- 596 Søknad om tillatelse til å arbeide med asbest (2009) S 14,- 597 Vold og trusler på arbeidsplassen (2009) A 29,- 599 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser F 34,- (Byggherreforskriften) (2012) 600 Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjeneste og om godkjenning F 29,- av bedriftshelsetjeneste (2010) 601 Følg arbeidsmiljøloven og behold hørselen (2010) V 34,- 602 Vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen F 34,- (2011) 604 Allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og F 20,- gartnerinæringen (2010) 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen V 20,- (2011) 607 Allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter (2011) F 14,- Publikasjoner som er midlertidig trukket tilbake Best.nr. 168 Arbeid i trange rom (V) Best.nr. 213 F Egenerklæring og legeundersøkelse av yrkesdyrkere (S) Best.nr. 332-ENG Safety Delegates and Working Environment Committees (1995) (F) Best.nr. 379 Hjemmevakt (A) Best.nr. 438 Tenk på helsa når du arbeider i støy (A) Best.nr. 454 Arbeidsmiljø for renholdere (A) Best.nr. 461 Arbeidsmiljøloven i landbruket (A) Best.nr. 467 Sikrere dykking (A) Best.nr. 470 Løsmiddelskader kan ikke helbredes. Bare unngås (A) Best.nr. 474 Arbeidsmiljø og graviditet (A) GRMAT Publikasjonskatalog indd

15 Best.nr. 476 Best.nr. 496 Best.nr. 541 Best.nr. 553 Best.nr. 556 Best.nr. 557 Best.nr. 575 Havbruk (A) Spise- og hvilepauser (A) Tilrettelegging av arbeid for arbeidstakere med midlertidig eller varig redusert arbeidsevne (A) Midlertidig arbeid. Rettigheter og plikter (A) Salg av nye maskiner (A) Kjøp av nye maskiner (A) Helse, miljø og sikkerhet i bygg- og anleggsbransjen (A) Salgsbetingelser Alle priser er ekskl. mva. og porto. Det tas forbehold om eventuelle feil i prislisten. Ved kjøp av eks. av en enkeltpublikasjon gis det 10 % kvantumsrabatt. Ved kjøp av over 500 eks. av en enkeltpublikasjon gis det 25 % kvantumsrabatt. For øvrige salgsbetingelser henvises det til kjøpsloven. Andre publikasjoner Kortinformasjon Arbeidstilsynets kortinformasjoner er en serie foldere med kortfattet informasjon om en rekke arbeidsmiljøspørsmål. Kortinfoserien er under revisjon. Pr. 1. februar 2012 er følgende kortinfoer tilgjengelige: Kortinfo 2 Asbest (2006) Kortinfo 7 Arbeidstid og overtid (2006) Kortinfo 8 Mobbing (2006) Kortinfo 20 Er du arbeidsgiver? Er tilgjengelig på engelsk (20-ENG), litauisk (20-LIT), polsk (20-POL), rumensk (20-RUM), spansk (20-SPA), tamilsk (20-TAM), urdu (20-URD) og vietnamesisk (20-VIET) GRMAT Publikasjonskatalog indd

16 Annet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. (2011.) Brosjyren er skrevet til deg som jobber i havbruksnæringen og er like aktuell for arbeidsgivere, arbeidstakere, verneombud og tillitsvalgte. God vakt (finnes på bokmål og nynorsk). Brosjyre om arbeidsmiljø i sykehus. (2005) Tettere oppfølging av sykmeldte. Brosjyre om nye lovregler fra 1. mars 2007 om tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte. (2007) Identitetskort i bygge- og anleggsnæring. Brosjyre om den nye ordningen med krav om id-kort i bygge- og anleggsnæringen. (2008) Materiell fra Arbeidstilsynets prosjekt Jobbing uten mobbing Arbeidstilsynet gjennomførte i perioden et prosjekt mot mobbing som hadde som fokus å gjøre aktørene på den enkelte arbeidsplass i stand til å forebygge og håndtere mobbing og trakassering. Publikasjonene nedenfor ble laget i forbindelse med dette prosjektet og inneholder mye nyttig informasjon om temaet. De kan bestilles gratis så langt lageret rekker. Hvordan samarbeide mot mobbing i arbeidslivet Denne korte veilederen oppsummerer helt grunnleggende spørsmål i arbeidet mot mobbing på arbeidsplassen. (8 sider, A5) Den lille tiltakstrappa En liten folder som presenterer hovedpunktene i Tiltakstrappa (2 sider, A4) Brosjyrer om arbeidsinnvandring I samarbeid med Skatteetaten, Utlendingsdirektoratet, NAV og Petroleumstilsynet har Arbeidstilsynet laget tre nye brosjyrer om forhold vedrørende arbeidsinnvandring fra EØS/EFTA-området. To av brosjyrene er også tilgjengelige på engelsk og polsk. Informasjon til virksomheter fra EØS/EFTA-området: Skal du arbeide i Norge? (2007) På engelsk: Information to employees from EEA/EFTA countries: Working in Norway På polsk: Informacja dla pracobiorców z krajów należących do europejskiego obzsaru gospodarcezego (EOG) i EFTA: Czy zamierza Pan/Pani pracować w Norwegii? GRMAT Publikasjonskatalog indd

17 Informasjon til virksomheter fra EØS/EFTA-området: Driver du næringsvirksomhet i Norge? (2007) På engelsk: Information to enterprises from EEA/EFTA countries: Doing business in Norway På polsk: Informacje dls przedsiębiorstw z europejskiego obszaru gospodarczego (EOG)/krajów EFTA: Czy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą w Norwegii? Informasjon til norske virksomheter: Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS/ EFTA-området? (2007) Særtrykk av lover I tillegg til publikasjonene kan følgende ajourførte lover bestilles fra Gyldendal Akademisk 7544 Arbeidsmiljøloven: Lov av 17. juni 2005 nr. 62 om kr 67,- Arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv ENG Arbeidsmiljøloven på engelsk: The Working Environment kr 82,- Act, Act of 17 June 2005 No. 62 relating to work- ing environment, working hours and employment protection, etc. (last amended by Act of 9. June no. 83) 7514 Arbeidstvistloven: Lov av 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister. Lønnsnemndloven: Lov av 19. desember 1952 nr. 7 om kr 39,- lønnsnemnd i arbeidstvister 7521 Brann- og eksplosjonsvernloven: Lov av 14. juni 2002 kr 34,- nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver 7595 Ferieloven: Lov av 29. april 1988 nr. 21 om ferie. kr 34, ENG Ferieloven på engelsk: Act of 29 April 1988 No. 21 kr 34,- relating to Holidays 7520 Forurensningsloven: Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om kr 39,- vern mot forurensninger og om avfall Genteknologiloven: Lov av 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer. kr 34, GRMAT Publikasjonskatalog indd

18 7524 Lov om tilsyn med elektriske anlegg: Lov av 24. mai kr 34, nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Offentleglova: Lov av 19. mai 2006 nr. 16 om offentlighet kr 34,- i forvaltningen Permitteringslønnsloven: Lov av 6. mai 1988 nr. 22 om kr 34,- lønnsplikt under permittering Produktkontrolloven: Lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kr 34,- kontroll med produkter og forbrukertjenester Røykeloven (med forskrifter): Lov av 9. mars 1973 nr. kr 34,- 14 om vern mot tobakksskader Sivilbeskyttelsesloven: Lov av 25. juni 2010 nr. 45. kr 34, Strålevernloven: Lov av 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern kr 34,- og bruk av stråling 7513 Tjenestemannsloven: Lov av 4. mars 1983 nr. 3 om kr 34,- statens tjenestemenn m.m Yrkesskadeforsikring: Lov av 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring. kr 34,- Publikasjoner fra annen utgiver Fra Arbeidsmiljøsenteret Postboks 9326 Grønland, 0135 Oslo, telefon Kontrollbok for løfteinnretninger og redskap i land. (Formular nr. 1.) Stikkordregister til arbeidsmiljøloven Fra Produktregisteret Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo, telefon internettadresse: Veiledning for deklarering til produktregistre. Merkeforskriften kjemiske stoffer og produkter Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier av 16. juli 2002 finnes nå bare i elektronisk form, se GRMAT Publikasjonskatalog indd

19 Forskriften gjelder klassifisering, merking, emballering og deklarering av farlige kjemikalier som importeres, produseres og/eller omsettes i Norge. Forskriften inneholder kriterier for klassifisering av farlige kjemikalier kriterier for valg av sikkerhetssetninger farekoder, faresymboler og farebetegnelser krav til merking av farlige kjemikalier krav til barnesikret emballasje liste over farlige stoffer (stofflisten) Melding av yrkesskade Arbeidsgiver skal sende melding om yrkesskade eller yrkessykdom til det lokale NAV-kontoret. Alle skader eller yrkessykdommer som gjør det nødvendig med medisinsk behandling eller medfører arbeidsuførhet i mer enn 3 dager skal meldes. Meldingen skal sendes inn snarest og senest innen 3 dager. Melding skal sendes på et særskilt skjema (NAV ), som er utgitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Blanketten fås ved alle landets NAV-kontorer, eller på Aktuelle nettadresser Arbeidstilsynet deltar også i følgende nettsteder der du kan finne mer informasjon relatert til arbeidsmiljø: et samarbeid med Det europeiske arbeidsmiljøorganet. nettstedet skal gjøre det lettere for deg og din virksomhet å finne frem i regelverket på følgende områder: arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern, elektriske anlegg og utstyr, forurensning, industrivern, internkontroll, mattrygghet og produktsikkerhet GRMAT Publikasjonskatalog indd

20 nettstedet gir deg svar på de vanligste spørsmålene om regler for å starte og drive egen bedrift (tidligere Internasjonal lesertjeneste om arbeidsmiljøspørsmål: ILO Den internasjonale arbeidsorganisasjonen i Geneve har organisert en dokumentsentral CIS, som finnes på denne adressen: GRMAT Publikasjonskatalog indd

21 Publications in foreign languages (Publikasjoner på fremmede språk) Best.nr. 235-ENG Asbestos 2006 (Engelsk oversettelse av best. nr. 235 Asbest) 347-ENG Arbeidsmiljøloven og ferieloven (på engelsk) 347-EST Arbeidsmiljøloven og ferieloven (på estisk) 347-LAT Arbeidsmiljøloven og ferieloven (på latvisk) 347-POL Arbeidsmiljøloven og ferieloven (på polsk) 347-SAM Arbeidsmiljøloven og ferieloven (på nordsamisk) 404-ENG Regulations concerning regional safety representatives for building and construction activities (2009) (Engelsk oversettelse av best. nr. 404, forskrift om regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet) 426 Technical appliances (1994). (Engelsk oversettelse av best.nr. 221 Tekniske innretninger.) 517 Kullgruvene på Svalbard (1994). (Russisk oversettelse av best. nr. 231.) 544-ENG Regulations relating to Systematic Health, Environmental and Safety Activities in Enterprises (Internal Control Regulations) (2005). (Engelsk oversettelse av best.nr. 544 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften).) 563-BUL Standard arbeidsavtale, bulgarsk oversettelse (2008) 563-ENG Standard Contract of Employment (2006) 563-EST Standard arbeidsavtale (estisk oversettelse) (2006) 563-LAT Standard arbeidsavtale (latvisk oversettelse) (2006) 563-LIT Standard arbeidsavtale (litauisk oversettelse) (2006) 563-LSAM Standard arbeidsavtale (lulesamisk oversettelse) (2007) 563-NSAM Standard arbeidsavtale (nordsamisk oversettelse) (2007) 563-POL Standard arbeidsavtale (polsk oversettelse) (2006) 563-ROM Standard arbeidsavtale, rumensk oversettelse (2008) 563-RUS Standard arbeidsavtale (russisk oversettelse) (2006) 584-ENG Arbeidsmiljøloven for alle (engelsk) (2007) 584-EST Arbeidsmiljøloven for alle (estisk) (2007) GRMAT Publikasjonskatalog indd

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Nye forskrifter Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Forskriften

Detaljer

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen Nye HMS forskrifter 01.01.2013 Regelforenklingsprosjektet Utgangspunkt 99s 24s 52s 55s 27s 17s Arbeidstilsynet Midt Norge 2012 Målet Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet har gjennomgått HMSforskriftene

Detaljer

Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1. Publikasjonskatalog. Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. fra Arbeidstilsynet, mars 2016

Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1. Publikasjonskatalog. Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. fra Arbeidstilsynet, mars 2016 Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1 Publikasjonskatalog Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. fra Arbeidstilsynet, mars 2016 Innhold Arbeidstilsynets publikasjoner... 3 Abonnementsordninger....

Detaljer

Omlegging av forskriftene

Omlegging av forskriftene Omlegging av forskriftene Historikk Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 1977 (opphevet). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. 2005. Diverse forskrifter, utfyllende til rammeloven. Rangsmessig

Detaljer

Hermod Pettersen, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013,

Hermod Pettersen, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, , nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, KTF KranTeknisk forening KTF ble stiftet 16. mars 1979. Hensikten med stiftelsen var å etablere et fagmiljø som i samråd med aktuelle myndigheter kunne arbeide for å

Detaljer

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 571 Forskrift om Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli 2002, nr. 715. Endret ved

Detaljer

Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1. Publikasjonskatalog. Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1. Publikasjonskatalog. Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1 Publikasjonskatalog Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr.

Detaljer

Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser

Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 589 Forskrift om Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 30. mars 2007

Detaljer

Fastsatt av Tariffnemnda 27. november 2014 nr. 1481.

Fastsatt av Tariffnemnda 27. november 2014 nr. 1481. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 604 Forskrift om Allmenngjøring av tariffavtale for jordbruksog gartnerinæringene Fastsatt av Tariffnemnda 27. november 2014 nr. 1481. Utgitt februar 2011 Direktoratet

Detaljer

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475.

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 594 Forskrift om Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Utgitt januar 2009

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram?

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609 Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Illustrasjoner: David Keeping Utgitt april 2012 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720, Sluppen September

Detaljer

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 572 Forskrift om Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Oversikt over forskrifter gitt i medhold av arbeidsmiljøloven

Oversikt over forskrifter gitt i medhold av arbeidsmiljøloven Oversikt over forskrifter gitt i medhold av arbeidsmiljøloven FOR 2009-02-11 nr 162: Forskrift om at virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste FOR 2008-12-11 nr 1320: Forskrift

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Vern mot støy på arbeidsplassen

Vern mot støy på arbeidsplassen Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 398 Forskrift om Vern mot støy på arbeidsplassen Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 26. april 2006, nr. 456. Utgitt mai 2006

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Innleie av arbeidskraft

Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Manuskriptet er utarbeidet av Arbeids- og

Detaljer

Verne- og helsepersonale

Verne- og helsepersonale Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 518 Forskrift Verne- og helsepersonale Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 21. april 1994, nr. 333. Utgitt juni 1994 Direktoratet

Detaljer

Regelverksprosjektet - 6 nye HMS forskrifter

Regelverksprosjektet - 6 nye HMS forskrifter Regelverksprosjektet - 6 nye HMS forskrifter seniorrådgiver Gry Singsaas, Direktoratet for arbeidstilsynet 1 Oversikt over presentasjonen Bakgrunn for forskriftsforslaget Strukturelle konsekvenser Presentasjon

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning DATO: FOR-2012-12-19-1371 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 15 s 2606 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER:

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer................................................. 3 Opplæring................................................. 3

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Fag STE 6228 Innemiljø Innemiljø Lover, regler og forskrifter

Fag STE 6228 Innemiljø Innemiljø Lover, regler og forskrifter 1 Fag STE 6228 Innemiljø Innemiljø Lover, regler og forskrifter Bjørn R. Sørensen Integrert Bygningsteknologi HIN STE 6228 INNEMILJØ Oversikt over lover, forskrifter og veiledningsmateriale av betydning

Detaljer

Informasjon om de nye HMS-forskriftene

Informasjon om de nye HMS-forskriftene Informasjon om de nye HMS-forskriftene HMS samarbeidsforum Anne Marte Solheim, rådgiver 21.06.2012 3 Hvilke forskrifter omfattes Hva omfattes Forskrifter som regulerer HMS på arbeidsplassen Arbeidsgiver

Detaljer

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter fra Gjør det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet. Magnus Melhus Overå/Janne Brenne

Nye arbeidsmiljøforskrifter fra Gjør det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet. Magnus Melhus Overå/Janne Brenne Nye arbeidsmiljøforskrifter fra 1.1. 2013 - Gjør det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet Magnus Melhus Overå/Janne Brenne 27.11.2012 3 Forskrifter som inngår Arbeidsmiljøforskriftene Forskrifter

Detaljer

Forskrift om Delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien

Forskrift om Delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 593 Forskrift om Delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien Forskrift fastsatt av Tariffnemnda 20. desember 2010 nr. 1764 Lønnssatsene

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Arbeid ved dataskjerm

Arbeid ved dataskjerm Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 528 Forskrift om Arbeid ved dataskjerm Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 15. desember 1994 nr. 1259. Utgitt mars 1995 Direktoratet

Detaljer

Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg

Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg myndighet på arbeidsmiljøet 1893-2014. Gunnar Løvås Midt- Norge foredrag Steinkjer kommune verneombud 05.03.2014 2 Nøkkeltall

Detaljer

Høringssvar sendes Direktoratet for arbeidstilsynet innen 15. september 2007.

Høringssvar sendes Direktoratet for arbeidstilsynet innen 15. september 2007. DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 6 VÅR SAKSBEHANDLER Per Arne Larsen tlf 91785127 Gry Singsaas tlf 97026427 Frode Vatne tlf 90153524 Irene Helmen tlf 99451475 Åshild Revhaug tlf 48170088 Til høringsinstansene

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Vedlegg 1. Nærmere om hovedforskriftenes innhold

Vedlegg 1. Nærmere om hovedforskriftenes innhold Vedlegg 1 Nærmere om hovedforskriftenes innhold Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Forskriften omfatter bestemmelser som regulerer forhold som arbeidsgiver, og i en viss grad byggherrer

Detaljer

Verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Verneombud og arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 321 Forskrift om Verneombud og arbeidsmiljøutvalg Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved kgl. res. 29. april 1977, nr. 7. Sist endret 20. desember 2002. Utgitt

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme 47-6 Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme Bakteppet Arbeidstilsynet har holdt på med prosjektet sitt i over 10 år Innspillene/kravene kom særlig fra NHO og små- og mellomstore bedrifter:

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område)

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon,

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter fra 1.1.2013. Skal gjøre det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet

Nye arbeidsmiljøforskrifter fra 1.1.2013. Skal gjøre det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet Nye arbeidsmiljøforskrifter fra 1.1.2013 Skal gjøre det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet Ny forskriftsstruktur Arbeidsmiljøforskriftene Forskrifter som inngår Forskrifter som regulerer HMS

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

AMLs nye HMS forskrifter. NHO Logistikk og Transport region Østs årsmøte 24.4.2013 HMS rådgiver Heidi Chr. Lund

AMLs nye HMS forskrifter. NHO Logistikk og Transport region Østs årsmøte 24.4.2013 HMS rådgiver Heidi Chr. Lund AMLs nye HMS forskrifter NHO Logistikk og Transport region Østs årsmøte 24.4.2013 HMS rådgiver Heidi Chr. Lund Ny forskriftsstruktur 1. januar 2013 Arbeidsmiljøloven fra 47 til 6 HMS - forskrifter Hensikt:

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) Side 1 av 8 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) DATO: FOR-2009-08-03-1028 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 1 av 12 SHA- PLAN Heisprosjekter ved Sykehuset Telemark Side 1 av 12 Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 2 av 12 1. Innhold 1. Innhold (Ref. del 1, SHA Plan Byggeprosjekter) 2. Distrubusjonsliste

Detaljer

Regelforenklingsprosjektet. Kjell Prestmo Regionalt Verneombud

Regelforenklingsprosjektet. Kjell Prestmo Regionalt Verneombud Regelforenklingsprosjektet Kjell Prestmo Regionalt Verneombud Regelforenklingsprosjektet Målsetting: Prosjektets hovedmål er at regelverket skal bli mer brukervennlig. Prosjektet skal føre til at HMS -

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - byggeplass Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon, org.nr.

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

FOR 2003-12-19 nr 1595: Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer

FOR 2003-12-19 nr 1595: Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer FOR 2003-12-19 nr 1595: Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer DATO: FOR-2003-12-19-1595 OPPHEVET Base: ROF DEPARTEMENT:

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

Informasjon om arbeidsmiljøforskriftene

Informasjon om arbeidsmiljøforskriftene Informasjon om arbeidsmiljøforskriftene 10.06.2013 2 De nye arbeidsmiljøforskriftene Bestemmelsene i 47 tidligere forskrifter er videreført og fordelt på seks nye forskrifter: Forskrift om organisering,

Detaljer

Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag

Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag Per Arne Larsen Arbeidsmilj 0loven kommentarer praksis veiledning 2. reviderte utgave Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag nnhold Kap. I Lovens mälsetting og virkeomräde ( 1-6) 13 1. Mälsetting 13 2.

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Få orden på kjemikaliene Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Forord 2 Kjemikalier er en del av hverdagen på mange arbeidsplasser. Det er viktig at man har kunnskap om kjemikaliene

Detaljer

Helsekontroller som metode. Tor Erik Danielsen

Helsekontroller som metode. Tor Erik Danielsen Helsekontroller som metode Tor Erik Danielsen Viktig? Helsekontroller: plasseres høyt blant lederes prioriteringer plasseres høyest blant oppgaver BHT bistår med plasseres høyest blant oppgaver som ønskes

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Hvilke krav stilles til HMS

Hvilke krav stilles til HMS Hvilke krav stilles til HMS og dere Hvorfor HMS? Hva må man ha på plass, hvilke krav stilles Viktige roller i arbeidsmiljøarbeidet Hvordan (organisere kartlegge/riskovurdere sikkert arbeid) Viktigheten

Detaljer

Arbeidsmiljøloven HMS Modul-2 kurs. HMS-rådgiver: Tove Martinsen

Arbeidsmiljøloven HMS Modul-2 kurs. HMS-rådgiver: Tove Martinsen Arbeidsmiljøloven HMS Modul-2 kurs HMS-rådgiver: Tove Martinsen Hva menes med arbeidsmiljø? Det miljø som omfattes av arbeidsplassen og dens nærmeste omgivelser Påvirkninger vi utsettes for på jobb, men

Detaljer

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek, 2005 1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Innhold HELSESKADER (JF. MERKEFORSKRIFTENE)... 2 DOSE EKSPONERING... 2 VERNETILTAK... 2 ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. Grunnkurs i arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøloven. Grunnkurs i arbeidsmiljø Arbeidsmiljøloven Grunnkurs i arbeidsmiljø Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. Hva menes med arbeidsmiljø? Det miljø som omfattes av arbeidsplassen og dens nærmeste

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/ Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/ Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/ Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/0410001-041000106 Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/041000106 Del 1 - Generelle spørsmål 1195: Har arbeidsgiver gjennomgått opplæring i helse-,

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser.............................. 13 Innledning til kapittel 1: Innledende bestemmelser. Tillitsvalgtbegrepet og representativitetskravet..........................

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) 25.06.2007 2005/4146 40077/2007 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 6 VÅR SAKSBEHANDLER Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) Fastsatt av Arbeids-

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og elsikkerhet 30. juni 2003 med hjemmel i lov av 4. februar

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 574. Orientering om Røyk- og kjemikaliedykking

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 574. Orientering om Røyk- og kjemikaliedykking Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 574 Orientering om Røyk- og kjemikaliedykking Utgitt mai 2003 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720, Sluppen 7468 Trondheim September 2013 Publikasjonen er

Detaljer

Verne- og helsepersonale

Verne- og helsepersonale best. nr. 518 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 21. april 1994, nr. 333 Verne- og helsepersonale ARBEIDSTILSYNET Utgitt juni 1994 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR 1-4. Definisjoner I denne forskriften menes med: 2) arbeidsutstyr: tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger,

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER. Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området?

INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER. Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området? INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området? 1 Skal du rekruttere fra utlandet? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse

Detaljer

Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS. Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de?

Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS. Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de? 1 Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de? 25.9.2013 Gunn-Elise Lyngtveit Ramlet Seniorinspektør Arbeidstilsynet Sør-Norge

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1 Fagdager 5. og 6.11.2014 1 Magne Kristensen, seniorinspektør/faginspektør sosial dumping Tlf: 915 40 868 magne.kristensen@arbeidstilsynet.no www.arbeidstilsynet.no 2 Tema i dag: Litt om Lover og forskrifter

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Mangel på kommunikasjon i bygge- og anleggsbransjen kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Spesielt når det er mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter.

Detaljer

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg Vemund Digernes Fagsjef 1 Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca 757 mrd kr Eksport: ca 300

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2015 20. januar 2016 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2015

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 7 Produsentforskriften, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr som ikke dekkes av forskrift

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven og vern Arbeidsmiljøloven er den viktigste av flere lover innenfor vernelovgivningen og individuell arbeidsrett Minste

Detaljer

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Advokat Ottar F. Egset Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det krav til arbeidsplassen/lokaler verneinnretninger tilrettelegging av

Detaljer