Arbeidstilsynet Orientering, best.nr Orientering om Røyk- og kjemikaliedykking

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 574. Orientering om Røyk- og kjemikaliedykking"

Transkript

1 Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 574 Orientering om Røyk- og kjemikaliedykking

2 Utgitt mai 2003 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720, Sluppen 7468 Trondheim September 2013 Publikasjonen er revidert. 2

3 Innhold Innledning Generelt om systematisk HMS-arbeid Organisasjon, ledelse og ansvar Kartlegge farer og vurdere risiko Arbeidsinstrukser Helsekontroll Informasjon, opplæring og øvelse Personlig verneutstyr Oversikt over særlig aktuelt regelverk Veiledninger og annet materiell

4 Innledning Røyk- og kjemikaliedykking innebærer krevende oppgaver, og dykkerne kan bli utsatt for store fysiske og psykiske påkjenninger. Ved brann er de også utsatt for de kjemiske stoffene fra brannrøyken. Hensikten med denne orienteringen er å bidra til at helse, miljø og sikkerhet (HMS) for røyk- og kjemikaliedykkere ivaretas på best mulig måte. Med røykdykking menes: Innsats i tett brannrøyk, vanligvis inne i objekter, for å redde liv, miljø eller materielle verdier Med kjemikaliedykking menes: Innsats i forurenset/giftig område eller område med oksygenmangel, for å redde liv og/eller bekjempe lekkasje. Orienteringen retter seg mye mot brannvesenet, men alle virksomheter som har beredskap med røyk- og kjemikaliedykkere kan ha nytte av den. Det fokuseres spesielt på avklaring av ansvarsforhold, risikovurdering, personlig verneutstyr, helsekontroll, opplæring og på regelverk som er spesielt viktig. Det er ikke et absolutt krav at den kommunale brannberedskapen skal omfatte røykdykkertjeneste. Men når man har anskaffet utstyr til røyk- og/eller kjemikaliedykking, forutsettes det organisering og tilrettelegging som ivaretar sikkerheten i enhver situasjon som krever bruk av slikt utstyr. Teksten er bygget opp med referanser til relevant regelverk i margen utenfor de aktuelle avsnittene. En egen oversikt over alt referert regelverk finnes bakerst i orienteringen. 4

5 1. Generelt om systematisk HMS-arbeid De generelle kravene til helse, miljø og sikkerhet finner man i Arbeidsmiljøloven (Aml) Brann- og eksplosjonsvernloven Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften, også kalt HMS-forskriften) Mer spesifikke krav finner man blant annet i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Forskrift om utførelse av arbeid Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler Forskrift om tiltaks- og grenseverdier Forskrift om tiltak for å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (Storulykkeforskriften) Virksomheten må kartlegge farer og problemer knyttet til slukkings- og redningsarbeidet og vurdere hvilken risiko det innebærer. Det skal foreligge planer og instrukser for arbeidet slik at risikoen reduseres til et forsvarlig nivå. Kartlegging, planer, instrukser og tiltak skal dokumenteres skriftlig Mål for HMS-arbeidet HMS-forskriften krever at det lages skriftlige mål for helse, miljø og sikkerhet. Målene skal gi føringer i situa- HMS-forskriften 5 nr. 4. Aml 3-1 annet ledd. 5

6 sjoner hvor innsatsledelsen må vurdere risikoen for redningsmannskapet opp mot en mulig redningsinnsats. Det må være samsvar mellom mål for HMS og forventningen til innsats; Målene for HMS skal både bidra til meningsfullt arbeid (løse oppgaven), og samtidig motvirke at det tas unødig risiko. Muligheter og begrensninger i redningsinnsats bør i størst mulig grad avklares på forhånd, og ansvaret for begrensningene plasseres på det nivået hvor beslutninger blir tatt. Målene skal også bidra til en «kultur» med åpenhet og aksept for at den enkelte arbeidstaker sier ifra når belastningene i arbeidet oppleves for store. Noen eksempler på mål for røyk- og/eller kjemikaliedykking kan være: Brannvesenet i.. skal kunne gjennomføre innvendig slokkeinnsats med røykdykkere i enebolig, forretninger, mindre verkstedslokaler e.l. skal ikke ha personskader under øvelser eller aktiv innsats med røykdykkere skal kontrollere alt personlig verneutstyr en gang i måneden skal ha minst fire øvelser i året. Minst én øvelse skal være varm og omfatte to dykk etter hverandre. skal rengjøre arbeidsklær og utstyr med en gang etter at et oppdrag er gjennomført. Aml 3-1, 4-1 og 4-6 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 14-6 Forskrift om utførelse av arbeid 3-20, 3-22, 3-24 Tilrettelegging og tilpasning av arbeidet til arbeidsevne skal inngå i mål og tiltak for HMS. Det kan være aktuelt med mål på flere områder, men mål for innsatsevne, risikonivå, opplæring og øvelse, utstyrskontroll (inklusive samband) og mål for å hindre personskader bør være et minimum. 6

7 2. Organisasjon, ledelse og ansvar HMS-forskriften krever at organisasjon, ansvar, oppgaver og myndighet skal dokumenteres skriftlig. Det betyr også at slike forhold skal være beskrevet for innsatssituasjoner hvor brannvesenet samarbeider med andre (avtaler om samarbeid og bistand) Arbeidsgivers ansvar Arbeidsgiveren har ansvaret for et sikkert og godt arbeidsmiljø. Det er arbeidsgiverens ansvar å etablere og dokumentere et tilfredsstillende sikkerhetsnivå for personell som utfører røyk- og kjemikaliedykking. I kommunen er det kommunestyret som har det overordnede arbeidsgiveransvaret. Brannsjefen er kommunens arbeidsgiverrepresentant i forhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. I interkommunale selskaper er det styret som har det overordnede arbeidsgiveransvaret, mens daglig leder utøver den formelle arbeidsgiverfunksjonen. Når flere arbeidsgivere driver virksomhet på samme arbeidsplass, skal hver av arbeidsgiverne sørge for at deres egen virksomhet er slik innrettet og utført at også de øvrige arbeidstakere er vernet i samsvar med reglene i arbeidsmiljøloven. Hver arbeidsgiver plikter å medvirke til et samarbeid for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle arbeidstakere på arbeidsplassen. Under innsats ivaretas i praksis den overordnete ledelsen enten av brannsjefen eller overordnet vakt, eventuelt av utrykningslederen hvis brannsjefen eller hans stedfortreder ikke er tilgjengelig. Innsatslederen skal påse at røykdykkernes og kjemikaliedykkernes sikkerhet og helse blir ivaretatt under planlegging og ved konkret innsats. Aml 2-1 Aml 2-2 7

8 Forskrift om brannforebyggende tiltak 1-3 Forskrift om utførelse av arbeid 3-15 Aml 2-3 Aml 6-2 Kommunen kan inngå forskjellige samarbeidsformer, for eksempel regionssamarbeid med andre kommuner. Det er også vanlig at brannvesenet organiserer felles øvelser sammen med politi, helsemyndigheter, sivilforsvar og andre. I utgangspunktet ligger ansvaret for et forsvarlig arbeidsmiljø hos den enkelte arbeidstakers arbeidsgiver, men bestemmelsene om ansvar, samordning og medvirkningsplikt der det er flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass kan komme til anvendelse. Ansvaret for brannsikring i tilknytning til bygningers (og andre brannobjekters) konstruksjon, vedlikehold og brannutstyr ligger i siste instans hos eieren av det aktuelle brannobjektet. Dette gjelder uansett om brannobjektet disponeres av andre, f.eks. leietagere. Virksomhetene har plikt til å informere redningstjenesten om beredskapsplaner og særlige farer som kan oppstå på grunn av kjemikalier Arbeidstakernes plikter Arbeidstakerne plikter å medvirke til et sunt og trygt arbeidsmiljø. Dette innebærer at arbeidstakeren må følge opp tiltak, påbud og instrukser, følge opp krav til helseundersøkelser, delta på øvelser med mer. Arbeidstakeren har også en selvstendig plikt til å melde fra om forhold som kan ha betydning for sikkerheten, for eksempel redusert helse. Arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planlegging og utførelse av de arbeidsoppgaver som hører under deres ansvarsområde. 2.3 Vernetjenestens oppgaver Verneombudets oppgaver er gitt i arbeidsmiljøloven. Verneombudet skal bl.a. påse at arbeidsgiver sørger for nødvendig instruksjon, øvelse og opplæring, samt at 8

9 arbeidet er tilrettelagt på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. De fleste kommuner og noen brannvesen har plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg (AMU). AMU skal bl.a. behandle spørsmål om opplæring og instruksjon. Når det er påkrevet av hensyn til arbeidstakernes liv og helse, kan AMU vedta tiltak innenfor rammen av arbeidsmiljølovens bestemmelser. 2.4 Godkjent bedriftshelsetjeneste Brannvesen har plikt til å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste. Det er Arbeidstilsynet som godkjenner bedriftshelsetjenestene. Vilkårene for godkjenning er knyttet til bedriftshelsetjenestens evne og kompetanse til å yte virksomhetene bistand. På Arbeidstilsynets nettsider finner du en oversikt over godkjente bedriftshelsetjenester. Arbeidsgiver skal be bedriftshelsetjenesten om å bistå ved: planlegging kartlegging og risikovurdering overvåkning og kontroll av arbeidstakernes helse attføring, eventuelt omplassering av arbeidstakere Bedriftshelsetjenesten skal prioritere forebyggende arbeid. Den spesielle helsekontrollen og bedømmingen av fysiske og psykiske forutsetninger for å kunne arbeide som røyk- eller kjemikaliedykker krever i tillegg til medisinsk kompetanse også kunnskap om arbeidsforholdene. Aml 7-1 og 7-2 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 13-1 annet ledd. Aml 3-3 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Veiledning om helseundersøkelse og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere Husk at: Arbeidsgiveren har ansvaret for et sikkert og godt arbeidsmiljø. Arbeidstakerne har plikt til å medvirke. 9

10 Eieren av virksomhet/bygning har plikt til å informere om beredskapsplaner og særlige farer som kan oppstå ved redningsarbeid. Verneombudet skal påse at arbeidsgiveren overholder sine plikter, og varsler om risikoforhold. Arbeidsgiveren skal knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste og be om nødvendig bistand. 3. Kartlegge farer og vurdere risiko HMS-forskriften 6 nr. 5 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Kartlegging av aktuelle farer og problemer, og vurdering av risikoen de innebærer, er et ufravikelig krav. Dette arbeidet sammen med dimensjoneringsforskriften danner grunnlaget for: tiltak for å redusere risikoen at beredskapsstyrken er tilpasset forholdene at innsatsstyrken raskt kan yte innsats Spesielle faremomenter ved røyk- og kjemikaliedykking må så langt det er mulig kartlegges på forhånd, før det er behov for innsats. Det kan dreie seg om bygningsmessige forhold, materialer og kjemikalier, inkludert de kjemikaliene som kan utvikle seg i brannen, som krever spesielle forholdsregler. Det er viktig at røyk- og kjemikaliedykkerne kan beskytte seg mot brannrøyken, både mot å puste den inn og mot å ha den lenge på huden. Mange vurderinger vil imidlertid alltid måtte gjøres på stedet, under innsatsen. Evnen til å ta korrekte avgjørelser i situasjonen er avgjørende for sikkerheten. Teoretisk kunnskap (grunnutdanning), øvelse og erfaring er grunnlaget for å kunne vurdere risiko og innsats på en sikker måte. Kunnskap bidrar til å redusere risikoen, mens manglende kunnskap og ferdighet øker faren for gale beslutninger. 10

11 Røykdykking innebærer krevende oppgaver, og røykdykkere utsettes for store fysiske og psykiske påkjenninger og fra kjemikaliene i brannrøyken. Nedsatt helse og dårlig fysisk form innebærer derfor en risiko. Det er viktig for arbeidstakernes sikkerhet og helse at man tilrettelegger for å trene samarbeid og å utvikle forutsetningene for å gjøre raske vurderinger under vanskelige forhold. Man må også tilrettelegge for å følge opp personell etter psykiske påkjenninger. I tillegg til regelmessige øvelser er det viktig å ha rutiner for å dele erfaringer, spesielt når det gjelder de mer sjeldne hendelsene. Det er også nødvendig med påfyll av teoretiske kunnskaper for å bedre grunnlaget for innsats og risikovurdering. Behovet kan skyldes nye typer brannobjekter, nytt utstyr eller ny kunnskap på feltet. 4. Arbeidsinstrukser Dersom det skal utføres arbeidsoppgaver som kan innebære særlig fare for liv og helse, krever arbeidsmiljøloven at det lages en egen instruks for arbeidet. Instruksen skal gi anvisninger om hvordan arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetsforanstaltninger som skal settes i verk. Kravet omfatter også særlig instruksjon knyttet til enkeltoppgaver og til tilsyn med dem som utfører oppgavene. Røyk- og kjemikaliedykking omfattes av dette kravet. Veiledningen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om røyk- og kjemikaliedykking kan inngå som en vesentlig del av instruksen. I tillegg kan det være nødvendig med særskilte instrukser for spesielle objekter eller forhold. Det kan være nødvendig med egen instruks for bruk av maskiner og utstyr dersom feil bruk i spesielle situasjoner kan innebære fare Aml 3-2 tredje ledd Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 1-1 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 8-1 og 9-1 og forskrift om utførelse av arbeid 10-4 og

12 for en selv eller andre. Behovet for spesielle instrukser skal baseres på risikovurdering. Risikovurderinger skal foreligge skriftlig. Det kan være nødvendig å klargjøre hva som er nødvendige forutsetninger og tiltak for å kunne gjennomføre en redning med røyk- eller kjemikaliedykkere. Dette kan være beredskapsplan fra virksomheten, gjennomført befaring og øvelse, samarbeid og bistand mv. Da brannrøyken vil inneholde helseskadelige kjemiske stoffer kan det være naturlig med instruks for hvordan en best mulig skal unngå å få brannrøyk på utstyr og bekledning, samt hvordan en raskest mulig skal kunne gi brannmennene rent arbeidstøy etter innsatsen og få rengjort utstyret. Nedenfor er det et eksempel på en slik instruks: Brannvesenet i Skellefteå: - Ved utrykning er bekledning, utstyr og bil ren. - På brannstedet plasseres bil der den blir minst utsatt for brannrøyken. - Riktig bekledning for den aktuelle hendelsen. - Åndedrettsbeskyttelse skal brukes om en kan bli utsatt for farlige stoffer. - Etter innsatsen skiftes skittent tøy mot rent på brannstedet. - Skittent tøy legges i egen egnet sekk og vaskes i egen maskin. - Utstyr og bil rengjøres snarest mulig. 12

13 5. Helsekontroll Bakgrunnen for kravet om regelmessig helsekontroll for røyk- og kjemikaliedykkere er først og fremst at helsetilstand og fysisk/psykisk skikkethet alltid må være tilfredsstillende. Fysisk form og helse kan bli nedsatt over tid. I krevende arbeidssituasjoner med tilleggsbelastningen fra verneutstyret, kan dette være farlig både for en selv og andre. Vurdering av helse og fysisk form er en forutsetning for at arbeidsgiver skal kunne tilrettelegge arbeidet ut fra den enkeltes forutsetninger. Der hvor det er fare for at arbeidet kan medføre helseskader, skal arbeidsgiveren sørge for løpende kontroll med arbeidstakernes helse. I tillegg til kravet om løpende kontroll, kan det oppstå situasjoner der innsatspersonell utsettes for kjemikalier ved en brann eller et utslipp, slik at spesielle helsekontroller motiveres ut fra dette. Det er den enkelte arbeidstaker som har de beste forutsetningene for å registrere forandringer i egen form og helse. Den enkelte dykkeren har plikt til å ta opp slike endringer med arbeidsgiver og lege dersom han mener det kan ha betydning for sikkerheten eller evnen til å utføre arbeidet. Det stilles konkrete krav til helse og fysisk form for å kunne arbeide som røyk- og kjemikaliedykker. Arbeidsgiveren må sørge for regelmessig helsekontroll og fysiske tester. Arbeidstilsynets veiledning om helsekontroll og fysiske tester av røyk- og kjemikaliedykkere gir tidsintervaller for helsekontrollene, hva som skal kontrolleres, hvilke fysiske krav som må oppnås og hvilke tester som kan benyttes for å måle fysisk kapasitet. Når helse eller fysisk kapasitet er slik at en arbeidstaker ikke kan fortsette som røyk- eller kjemikaliedykker, er det arbeidsgiverens ansvar å tilpasse Aml 3-1 annet ledd bokstav f og g, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap. 14 og forskrift om utførelse av arbeid 3-23 til og med Aml 2-3 Forskrift om utførelse av arbeid 3-23 og 3-27 Aml 4-6 Forskrift om utførelse av arbeid

14 arbeidsoppgavene til arbeidstakerens arbeidsevne og øvrige forutsetninger. Det understrekes at kravet om omplassering i forskrift om utførelse av arbeid 3-22 ikke er til hinder for at arbeidstakeren kan arbeide videre som brannkonstabel og med annen brannforebygging. 6. Informasjon, opplæring og øvelse AML 3-2 første ledd a HMS-forskriften 5 nr. 6 Forskrift om utførelse av arbeid 3-4, 3-5 og 3-15 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen kap. 7 For å kunne ivareta sikkerheten, krever arbeidsmiljøloven at arbeidsgiveren «sørger for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.» All yrkesutdanning skal gjennomføres etter læreplaner fastsatt av DSB. DSB kan tillate yrkesutdanning ved annen utdanningsinstitusjon enn Norges Brannskole forutsatt at den gir minst de samme kvalifikasjonene i blant annet: brannfysikk og brannkjemi farer på steder med brann og/eller ulykke vannføring, trykktap, pumper, armatur, slangeutlegg redningsmetoder (skyvestige, nedfiring, slep og løft) førstehjelp, herunder bruk av oksygen til åndedrett Den praktiske delen av utdanningen må foregå på øvelsesanlegg som er tilrettelagt for innsatser tilnærmet virkelige situasjoner, og hvor det kan dokumenteres at krav til helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt. Røyk- og kjemikaliedykkere skal ha dokumentert regelmessige praktiske øvelser. Det skal lages skriftlige planer for øvelse og kompetanseutvikling. Organisering, instrukser og arbeidsrutiner, krav til disiplin og rutiner 14

15 for kommunikasjon og ordrer er viktige tema for opplæring og øvelse. For enkelte brannobjekter kan det være nødvendig med særskilte innsatsplaner og behov for spesielt tilrettelagte øvelser. God informasjon om risikoforhold og nødvendige forholdsregler er viktig. 7. Personlig verneutstyr Røyk- og kjemikaliedykking innebærer nødvendig bruk av personlig verneutstyr (PVU) og opplæring i bruk av dette utstyret. Arbeidsgiveren plikter å sørge for at verneutstyret er tilpasset risikoen i arbeidet som skal utføres og arbeidstakeren som skal benytte det. Rutiner for oppbevaring og vedlikehold skal sikre at utstyret fungerer og ikke innebærer risiko i bruk. PVU til bruk ved røyk- og kjemikaliedykking skal være laget i samsvar med forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr. Det skal foreligge en samsvarserklæring fra produsent (eller dennes representant), og det skal være CE-merket. Vær oppmerksom på at CE-merket alene ikke sier noe om kvalitet i forhold til et bestemt behov. Krav til bestandighet mot varme, kjemikalier, termisk isolasjon m.m. må derfor spesifiseres overfor leverandøren ut fra den innsatsen utstyret skal benyttes til. Åndedrettsvern og utstyr som kan utsettes for temperatur over 100 C er underlagt spesiell kvalitetssikring, og kjennetegnnummeret til teknisk kontrollorgan skal oppgis i tilknytning til CE-merkingen. Aml 3-2 (2) Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kap. 15 Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr Det stilles spesielle funksjonskrav til PVU: som brukes under meget farlige arbeidsforhold (bruker informasjon og alarm) 15

16 som skal verne mot varme/ild (isolasjon, styrke, brukerinformasjon) som skal verne luftveiene (tetthet, trykkfall, brukerinformasjon, merking) som skal hindre kontakt med hud og øyne (gjennomtrengningsevne, om begrenset brukstid, prøving/merking, brukerinformasjon) Det foreligger en rekke standarder som legges til grunn for utforming, kontroll og prøving av PVU. Det vises for øvrig til veiledning om røyk- og kjemikaliedykking fra DSB som gir mer grunnlag for valg av riktig verneutstyr. Se også Arbeidstilsynets orientering om åndedrettsvern (best.nr. 539). Det er også forskriftskrav til kontroll og merking av trykkluftflasker til åndedrettsvern og til fyllingsanlegg og luftkvalitet for pusteluft i forskrift om administrative ordninger kapittel 20. Når det gjelder røyk- og kjemikaliedykking er det verd å merke seg kravet om at PVU ikke skal medføre økt risiko ved bruk. Mangelfull opplæring og øvelse kan gjøre at en arbeidstaker feilbedømmer situasjonen og at tilgang på utstyr som tillater arbeidstakeren å gå inn i en farlig situasjon faktisk øker risikoen. Å ha røykdykkerutstyr tilgjengelig for personer uten tilstrekkelig opplæring og øvelse kan dermed innebære økt risiko. 16

17 Oversikt over særlig aktuelt regelverk (Numrene i parentes henviser til bestillingsnummer hos Arbeidstilsynet) Lover Lov av 17. juni 2005 arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) Lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). Forskrifter Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (best. nr. 701) Forskrift om utførelse av arbeid (best.nr. 703) Forskrift om tiltaks- og grenseverdier (best.nr. 704) Forskrift om administrative ordninger (best.nr. 706) Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (best.nr. 523) Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26.juni 2002, nr 728 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen av 26. juni 2002, nr 729 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) (best.nr. 544) Forskrift om tiltak for å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) (best.nr 562) 17

18 Veiledninger og annet materiell Orientering om åndedrettsvern (best.nr. 539) Veiledning om helsekontroll og fysiske tester av røyk- og kjemikaliedykkere (best.nr. 579) Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking: Publikasjonene kan lastes ned via etatenes nettsteder: For Arbeidstilsynets publikasjoner: For Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Særtrykk kan bestilles via nettstedene over. Særtrykk av Arbeidstilsynets publikasjoner kan også bestilles via Gyldendal Akademisk, ordretelefon

19 Kontakt Arbeidstilsynets svartjeneste Fagfolk svarer på spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, om arbeidsavtaler, arbeidstid, ferie, oppsigelse, kjemisk helsefare, ergonomi, kraner, maskiner, verneombud, mobbing, røyking på arbeidsplassen og mye annet. Besøk våre nettsider Her kan du finne alle lover og forskrifter vi forvalter laste ned kommentarer, veiledninger og annet hjelpemateriell finne svar på vanlige spørsmål om arbeidsmiljø og HMS bestille publikasjoner og skjema lese om kampanjer og artikler om arbeidsmiljø se statistikk, pressemeldinger m.m. Du kan også abonnere på nyheter. Da får du informasjon om regelverk og annet aktuelt stoff om arbeidsmiljø rett til din egen e-postkasse. Abonner på vårt fagblad Arbeidervern Her finner du aktuelle artikler om arbeidsmiljøet, om psykososiale forhold, omstilling og HMS. Emnene er belyst gjennom intervjuer og reportasjer. De faste spaltene «Arbeid og helse», «Forskning» og «Jus» tar opp nyttig og populært stoff fra arbeidslivet. Troverdig, interessant og viktig, sier våre lesere om bladet i en leserunder søkelse utført av MMI. Bladet kommer ut 6 ganger i året. Telefon

20 Publikasjonene bestilles hos: Gyldendal Akademisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo Ordretelefon: Ordrefaks: Sentralbord: E-post: Publikasjonene kan også bestilles over Internett: eller Østfold Trykkeri AS Miljømerket Trykksak

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer................................................. 3 Opplæring................................................. 3

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 534 Forskrift om Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved kongelig resolusjon

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram?

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609 Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Illustrasjoner: David Keeping Utgitt april 2012 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720, Sluppen September

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613. Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613. Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613 Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker Illustrasjoner: colourbox.com Utgitt oktober 2014 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Produsentforskriften

Produsentforskriften Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 705 Produsentforskriften Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1359 Sist endret ved forskrift

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser

Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 589 Forskrift om Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 30. mars 2007

Detaljer

Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser

Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 538 bokmål Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser Innhold INNLEDNING................................................ 4 Hva er ergonomi?..............................................

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383 Vernetjenesten Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Januar 1984 6. opplag. Endringer: Kommentaren til «Former for opplæring» på side 31 er

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Kjentmann i kraftforsyningen

Kjentmann i kraftforsyningen Foto: Hanstadfoto Kjentmann i kraftforsyningen Innledning av Arbeidstilsynet Foto: Jarle Nyttingnes Foto: Jarle Nyttingnes Denne veilederen er utarbeidet av Energi Norge, og er viktig for å sikre at den

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449. Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449. Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449 Laboratoriet Sikkerhet og arbeidsmiljø Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juli 1984 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 1990

Detaljer

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475.

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 594 Forskrift om Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Utgitt januar 2009

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer