Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1. Publikasjonskatalog. Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. Arbeidstilsynet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1. Publikasjonskatalog. Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. Arbeidstilsynet."

Transkript

1 Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1 Publikasjonskatalog Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. Veiledning om Forskrift for Orientering for Ommy nim dunt delit pratum venim iriure do do od min vel dio consed exer iriure esed minci erostrud diamcon senibh et am, quat. Na corperos eu facing er sum. Ommy nim dunt delit pratum venim iriure do do od min vel dio consed exer iriure esed minci erostrud diamcon senibh et am, quat. Na corperos eu facing er sum. Ommy nim dunt delit pratum venim iriure do do od min vel dio consed exer iriure esed minci erostrud diamcon senibh et am, quat. Na corperos eu facing er sum.

2 Innhold side Arbeidstilsynets publikasjoner Abonnementsordninger Lover, forskrifter, veiledninger m.m Andre publikasjoner Bruk av bestillingsnummer Publikasjonsendringer siden september Ny arbeidsmiljølov Arbeidstilsynets publikasjoner ordnet etter bestillingsnummer Publikasjoner som bestilles fra Arbeidstilsynet Særtrykk av lover Publikasjoner fra annen utgiver Melding av yrkesskade Aktuelle nettadresser Publikasjoner på fremmede språk Alfabetisk stikkordregister

3 Arbeidstilsynets publikasjoner Arbeidstilsynet utgir utfyllende bestemmelser til arbeidsmiljølovgivningen orienterende publikasjoner om arbeidsmiljøspørsmål «Arbeidervern», som bl.a. informerer om administrative beslutninger av allmenn interesse. Bruk stikkordregisteret på sidene hvis du leter etter publikasjoner om spesielle emner. Publikasjonene listet opp på sidene 9-15 kjøpes ved henvendelse til Gyldendal Akademisk (se baksiden). Publikasjoner listet opp på sidene bestilles fra Arbeidstilsynet. Abonnementsordninger Publikasjonskatalogen Publikasjonskatalogen gir oversikt over forskrifter, veiledninger m.v. fra Arbeidstilsynet samt et utvalg av aktuell litteratur fra andre utgivere enn Arbeidstilsynet. De som ønsker å holde seg orientert, kan abonnere på denne publikasjonen som blir ajourført to ganger pr. år, henholdsvis i mars og september. Abonnementsprisen er kr 59,- eks. mva og porto. Abonnement på publikasjonene Det er anledning til å tegne abonnement på Arbeidstilsynets publikasjoner som distribueres gjennom Gyldendal Akademisk. Abonnementet omfatter automatisk tilsending av nye og reviderte forskrifter, veiledninger og andre publikasjoner, samt særtrykk av arbeidsmiljøloven. Abonnementspris pr. år kr 1000,- (ekskl. mva). Alle bestillinger av abonnement på publikasjonskatalogen og Arbeidstilsynets publikasjoner rettes til Gyldendal Akademisk, kundeservice, postboks 6730 St. Olavs plass, 0130 Oslo, telefon , telefaks , e-post: internett: 3

4 «Arbeidervern» Arbeidstilsynet gir ut avisen «Arbeidervern». Den inneholder bred informasjon om arbeidsmiljøspørsmål, regelverk, Arbeidstilsynets virksomhet, helse-, miljøog sikkerhetsarbeid i arbeidslivet, reportasjer og intervjuer m.m. Abonnementspris pr : kr 120,- for første abonnement og kr 90,- for hvert følgende abonnement pr. år. Bladet bestilles hos: Arbeidstilsynet Lillehammer, Fåberggt. 155, 2600 Lillehammer. Telefaks Bladet kan også bestilles over Internett: Lover Forskrifter Veiledninger m.m. Arbeidsmiljølovgivningen I tillegg til selve arbeidsmiljøloven av 2005 hører enkelte andre lover inn under arbeidsområdet til Arbeidstilsynet. Lovene kan bestilles fra Gyldendal Akademisk (se baksiden) eller gjennom bokhandelen. Utfyllende bestemmelser til arbeidsmiljølovgivningen De utfyllende bestemmelser til arbeidsmiljølovgivningen fastsettes av Kongen, Arbeids- og administrasjonsdepartementet eller av Direktoratet for arbeidstilsynet. De som fastsettes av direktoratet, har noe ulik rettslig karakter. Det skilles derfor mellom forskrifter (F), veiledninger (V) og annet (A). Forskrifter (F) Arbeidstilsynet fastsetter forskrifter til arbeidsmiljøloven. Dette er utfyllende bestemmelser som ikke kan fravikes i større utstrekning enn det er gitt dispensasjonsadgang til i forskriften. 4

5 Veiledninger (V) Arbeidstilsynet utarbeider dessuten veiledninger om hvorledes lovens og forskriftenes krav kan oppfylles. Veiledningene gir anvisning og eksempler på fremgangsmåter virksomhetene kan bruke for å oppnå den arbeidsmiljøstandard lov og forskrifter legger opp til. De brukes vanligvis som norm for Arbeidstilsynets pålegg. Veiledningene er ikke til hinder for at arbeidet utføres på en annen måte hvis det oppnås tilsvarende eller bedre vernemessig standard. I oversikten over bestillingsnummer er det med F angitt om publikasjonen er en forskrift og med V angitt om den er en veiledning. Andre publikasjoner Arbeidstilsynet utgir også publikasjoner av orienterende karakter, bl.a. med sikte på å hjelpe arbeidsgivere og arbeidstakere til i fellesskap å finne gode løsninger på arbeidsmiljøproblemer. Slike publikasjoner er merket med A i oversikten. Bruk bestillingsnummer Bruk alltid bestillingsnummer i skriftlige eller telefoniske bestillinger av Arbeidstilsynets publikasjoner. OBS! Tidligere ble en del forskrifter betegnet som verneregler og nummerert i den forbindelse. Også en del veiledninger hadde egen nummerering. Unngå forveksling med denne typen nummerering ved etterbestilling. Bestillingsnummeret finnes øverst på publikasjonenes forside. 5

6 Publikasjonsendringer siden september 2005 Følgende nye publikasjoner er kommet til siden forrige utgave av publikasjonskatalogen (september 2005): Best.nr. 584 Best.nr. 587 Arbeidsmiljøloven for alle (A) Veiledning om arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer (V) Følgende publikasjoner er revidert siden forrige utgave av publikasjonskatalogen (september 2005): Best.nr. 235 Best.nr. 326 Best.nr. 383 Best.nr. 404 Best.nr. 486 Best.nr. 512 Best.nr. 534 Best.nr. 540 Asbest (F) Arbeidsgiverens plikter (A) Vernetjenesten. Arbeidstilsynets kommentarer til lov og forskrifter (A) Regionale verneombud i bygg og anleggsbransjen (A) Arbeid med asbest og asbestholdig materiale skjema (A) Arbeidsmiljø i helseinstitusjoner (V) Byggherreforskriften (F) Veiledning til arbeid ved dataskjerm (V) Følgende publikasjoner er tatt ut for revisjon siden forrige utgave av publikasjonskatalogen (september 2005) Best.nr. 347 Best.nr. 379 Best.nr. 438 Best.nr. 461 Best.nr. 467 Best.nr, 476 Best.nr. 496 Best.nr. 541 Arbeidsmiljøloven og ferieloven også for deg som ikke er norsk (A), inklusive alle de øvrige oversettelsene Hjemmevakt (A) Tenk på helsa når du arbeider i støy (A) Arbeidsmiljøet i landbruket (A) Sikrere dykking (A) Havbruk (V) Spise- og hvilepauser (A) Tilrettelegging av arbeid for arbeidstakere med midlertidig eller varig redusert arbeidsevne (V) 6

7 Best.nr. 553 Best.nr. 556 Best.nr. 557 Best.nr. 575 Midlertidig arbeid. Rettigheter og plikter (A) Salg av nye maskiner (A) Kjøp av nye maskiner (A) Helse, miljø og sikkerhet i bygg- og anleggsbransjen (A) Følgende publikasjoner er trukket tilbake for godt siden forrige utgave av publikasjonskatalogen (september 2005): Best.nr. 199 Best.nr. 222 Best.nr. 289 Best.nr. 355 Best.nr. 369 a og c Best.nr. 373 Best.nr. 374 Best.nr. 451 Best.nr. 477 Best.nr. 499 Best.nr. 502 Best.nr. 506 Best.nr. 510 Best.nr. 513 Best.nr. 567 Best.nr. 568 Best.nr. 570 Cyanider (F) Slipemaskiner (V) Lossing av råstoff til fiskeolje- og fiskemelsfabrikker (V) Reparasjoner av tankvogner (A) Melding av virksomhet (A) Måling av skogvirke (V) Fryserom, kjølerom og tørkerom (V) Arbeid med narkosegasser (F) Rasfarlige grøfter tar liv (A) Traktorulykkene (A) Arbeidsmiljøet hvem har ansvaret (A) For en glad butikk (A) Styrings-og planleggingssystemer (V) Veiviser om kreftrisiko (A) Kjemikalier i arbeidsmiljøet (A) Rot i kjemikaliene (A) Arbeidstilsynets serviceerklæring (A) 7

8 Ny arbeidsmiljølov Ny arbeidsmiljølov trådte i kraft 1. januar Ny arbeidsmiljølov 20-2 viderefører forskrifter gitt i medhold av tidligere arbeidsmiljølov, lov 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Forskriftene vil dermed gjelde inntil annet er bestemt. Arbeidstilsynet har gitt en rekke forskrifter med hjemmel i arbeidsmiljøloven av I forskriftene vises det til straffebestemmelsene i denne loven. I enkelte forskrifter er det også andre henvisninger i arbeidsmiljøloven av Det forekommer også henvisninger til loven av 1977 i innledninger/forord eller kommentarene til forskriftene. Direktoratet for Arbeidstilsynet har utarbeidet et lovspeil som kan brukes for riktig henvisning til ny lov. Lovspeilet er tilgjengelig på eller ved henvendelse til Arbeidstilsynets regionkontor. For informasjon om den nye arbeidsmiljøloven vises det til Arbeidstilsynets nettsider 8

9 Arbeidstilsynets publikasjoner ordnet etter bestillingsnummer F = Forskrifter av bindende karakter V = Veiledninger A = Annet (f.eks. informasjonsbrosjyrer, skjemaer o.l.) Årstall i parentes = Opprinnelsesår, eventuelt når det sist ble foretatt endringer som gjør at tidligere opplag ikke lenger bør brukes. F= forskr. Pris V= veil. pr. Best. nr. Tittel A= annet stk. 1 Arbeidstilsynets publikasjonskatalog A 37,- 114 Arbeid i tanker (1985) F 27,- 151 Graving og avstivning av grøfter (1985) F 32,- 153 Skjema for listeføring av arbeidstakere under 18 år (1998) A 6,- 153 a Skjema for listeføring av arbeidstakarar under 18 år (1998) (Nynorsk) A 6,- 168 Arbeid i trange rom (1991) V 19,- 176 Førstehjelpsutstyr (2003) V 13,- 187 loniserende stråling (2004) F 19,- 220 Boltpistoler med tilbehør (2004) F 27,- 221 Tekniske innretninger (2003) F 32,- 231 Kullgruvene på Svalbard (1993) F 27,- 235 Asbest (2005) F 27,- 268 Rengjøring og reparasjon av små beholdere som har inneholdt brennbar væske (2001) V 19,- 277 Sikker ensilering med etsande væske (1992). Nynorsk V 19,- 287 Montering og reparasjon av CO 2 -anlegg for brannslokking (1973) F 19,- 299 Snøskredfare ved oppholds- og anleggssteder (1995) F 19,- 320 Traktorer (2005) F 27,- 321 Verneombud og arbeidsmiljøutvalg (2004) F 19,- 9

10 F= forskr. Pris V= veil. pr. Best. nr. Tittel A= annet stk. 324 Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer,omorganisering m.v. Arbeidsmiljølovens 19 (2004) F 19,- 326 Arbeidsgiverens plikter (2006) A 27,- 327 Organisering og tilrettelegging av arbeidet. Arbeidsmiljølovens 12 (2004) A 32,- 332 Safety Delegates and Working Environment Committees (1995). (Eng. oversettelse av best.nr. 321.) F 27,- 361 Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over ca 500 stoffer (2003) V 27,- 364 Kvilekoier (1987) F 19,- 366 Arbeid med armert umettet polyester (2004) V 27,- 377 Herdeplast kan skade helsen din. Maling - lakk - lim - sparkel (2003) A 19,- 379 Hjemmevakt (2003)* A 19,- 383 Vernetjenesten. Arbeidstilsynets kommentarer til lov og forskrifter (2006) A 32,- 384 Tilsetting av luktestoff til oksygen ved sveising, brenning og varmebehandling (1979) F 27,- 393 Arbeid på tankfartøy beskyttet med nøytralgass i lastetankene (1985) F 27,- 398 Støy på arbeidsplassen - med kommentarer (1993) F 27,- 404 Regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet (2005) F 19,- 404-ENG Regulations concerning regional safety representatives for building and construction activities (2004) F 19,- 416 Hørselskontroll av støyeksponerte arbeidstakere (2005) V 32,- 426 Technical Appliances (1994). Engelsk oversettelse av forskriften best.nr. 221 F 27,- 429 Den statlige lønnsgarantiordningen (2004) A 40,- 437 Du er valgt til verneombud (2003) 438 Tenk på helsa når du arbeider i støy (2001)* Orientering om verneombudets plikter og rettigheter A 19,- 441 Kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern (2005) F 19,- 10

11 F= forskr. Pris V= veil. pr. Best. nr. Tittel A= annet stk. 444 Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen (2003) V 32,- 447 Fersk mørtel og betong kan gi etseskader og eksem (2005)A 13,- 449 Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø (2003) A 32,- 450 Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske stoffer og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfære (2002) A 32,- 454 Arbeidsmiljø for renholdere (2001) A 27,- 456 Ungdom i arbeid (2002) A 32,- 456-NYN Ungdom i arbeid (2002) A 32,- 461 Arbeidsmiljøloven i landbruket (1996)* A 27,- 462 Arbeidsmiljølovens anvendelse på virksomhet i jordbruk og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker (2002) F 19,- 466 Arbeidsmiljølovens anvendelse for arbeid i enmannsbedrifter innen bygge- og anleggsvirksomhet (1999) F 19,- 467 Sikrere dykking (1992)* A 19,- 468 Lokale verneombud og arbeidsmiljøutvalg for losse- og lastearbeid (1986) F 19,- 470 Løsemiddelskader kan ikke helbredes. Bare unngås (2005) A 27,- 474 Arbeidsmiljø og graviditet (1998) A 27,- 475 Gravid i arbeid (2001) A 13,- 476 Havbruk (1987)* V 27,- 485 Kjøring på is (1988) A 19,- 486 Arbeid med asbest eller asbestholdig materiale (2005) Skjema A 8,- 486a Arbeid med asbest eller asbesthaldig materiale (2005) Skjema, (Nynorsk) A 8,- 489 Løselig seksverdig krom i sement (2005) F 13,- 492 Arbeid med elektrolytisk overflatebehandling (1993) V 27,- 496 Spise- og hvilepauser (1989)* A 19,- 500 Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. (2004) F 32,- * Publikasjonen er pr. mars 2006 trukket tilbake for revisjon. 11

12 F= forskr. Pris V= veil. pr. Best. nr. Tittel A= annet stk. 501 Hvilke virksomheter som skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale (bedriftshelsetjeneste) (2002) F 19,- 511 Dykking (2005) F 32,- 512 Arbeidsmiljø i helseinstitusjoner (2006) V 32,- 514 Arbeidsmiljø i dagligvarehandelen (1999) A 27,- 515 Høytrykksspyling m.m. (1998) F 27,- 517 Kullgruvene på Svalbard (1993). (Russisk oversettelse av best.nr. 231) F 34,- 518 Verne- og helsepersonale (2005) F 27,- 522 Maskiner (2005) F 72,- 523 Konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (1998) F 32,- 524 Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (2002) F 19,- 525 Førervern på gamle traktorer (1994) F 19,- 526 Sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen (2005) F 27,- 527 Havnearbeid (2003) F 27,- 528 Arbeid ved dataskjerm (1995) F 19,- 529 Arbeidsplasser og arbeidslokaler (2002) F 27,- 531 Tungt og ensformig arbeid (2001) F 27,- 533 Arbeid i kontrollrom (1995) F 19,- 534 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser. Byggherreforskriften. (2006) 27,- 534-ENG Safety, Health and Working Environment on Construction Sites (2002). Engelsk oversettelse av best.nr. 534 F 27,- 535 Forplantningsskader og arbeidsmiljø (1998) F 19,- 536 Fremstilling og bruk av polyuretanprodukter (Isocyanater) (1996) A 32,- 537 Helserisiko ved muggvekst på trelast (2002) A 27,- 538 Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskel- og skjelettlidelser (2000) A 27,- 538-NYN Korleis førbyggje yrkesrelaterte muskel- og skjelettlidingar (2000). (Nynorsk) A 27,- 12

13 F= forskr. Pris V= veil. pr. Best. nr. Tittel A= annet stk. 539 Åndedrettsvern (2002) A 27,- 540 Veiledning til arbeid ved dataskjerm (2006) V 32,- 541 Tilrettelegging av arbeid for arbeidstakere med midlertidig eller varig redusert arbeidsevne (2004)* V 27,- 542 Arbeid ved avløpsanlegg (1997) F 27,- 543 Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område (1997) F 32,- 544 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) (2005) F 32,- 544-ENG Regulations relating to Systematic Health, Environmental and Safety Activities in Enterprises (Internal Control Regulations) (2005). (Engelsk oversettelse av best.nr. 544) F 32,- 546 Innsamling og håndtering av husholdningsavfall (2004) V 32,- 547 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved bergarbeid (2005) F 27,- 548 Utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (2002) F 27,- 548-ENG Regulations relating to the Compilation and Distribution of Safety Data Sheets for Dangerous Chemicals (2003). (Engelsk oversettelse av best.nr. 548) F 27,- 549 Biologiske faktorer (2002) V 32,- 550 Vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen (2002) F 32,- 551 Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid) (1998) F 27,- 553 Midlertidig arbeid. Rettigheter og plikter (1998)* A 27,- 554 Arbeid av barn og ungdom (2004) F 19,- 555 Bruk av arbeidsutstyr (2004) F 40,- 556 Salg av nye maskiner (1998)* A 27,- 557 Kjøp av nye maskiner (1998)* A 27,- 558 Helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor (1998) F 19,- * Publikasjonen er pr. mars 2006 trukket tilbake for revisjon. 13

14 F= forskr. Pris V= veil. pr. Best. nr. Tittel A= annet stk. 559 Gebyr for byggesaksbehandling etter arbeidsmiljøloven 19 (1998) F 13,- 560 Veiledning om sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid) (2003) V 27,- 562 Tiltak for å forebygge og begrense konsekvenser av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) (2005) F 32,- 564 Arbeidsmiljø i bilverksteder og bensinstasjoner (2001) A 19,- 565 Oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (stoffkartotekforskriften) (2005) F 19,- 566 Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften) (2005) F 32,- 569 Innleie av arbeidskraft (2001) A 27,- 569-NYN Innleige av arbeidskraft (2001) A 27,- 571 Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem (2002) F 13,- 572 Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold (2002) F 13,- 573 Arbeidsmiljø hjemme hos brukerne (2002) A 50,- 573-NYN Arbeidsmiljø heime hos brukarane (2002) A 50,- 574 Røyk- og kjemikaliedykking (2003) A 27,- 575 Helse, miljø og sikkerhet i bygg- og anleggsbransjen (2003)* A 55,- 576 Veiledning til kjemikalieforskriften (2003) V 55,- 577 Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer (2003) F 19,- 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift (2004) A 19,- 579 Veiledning om helseundersøkelse og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere (2005) V 32,- 580 Stress på arbeidsplassen. Gjør noe med det! (2004) A 27,- 581 Kjemisk helsefare ved sveising (2004) A 36,- * Publikasjonen er pr. mars 2006 trukket tilbake for revisjon. 14

15 F= forskr. Pris V= veil. pr. Best. nr. Tittel A= annet stk. 582 Vern mot mekaniske vibrasjoner (2005) F 19,- 583 Beregning av korrigert yrkeshygienisk luftbehov (YL-tall) (2005) A 27,- 584 Arbeidsmiljøloven for alle (2006) A 27,- 587 Veiledning om arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer (2006) (V) 32,- Salgsbetingelser Alle priser er eksklusive mva. og porto. Det tas forbehold om eventuelle feil i prislisten. Ved kjøp av eks. av en enkeltpublikasjon gis det 10 % kvantumsrabatt. Ved kjøp av over 500 eks. av en enkeltpublikasjon gis det 25 % kvantumsrabatt. For øvrige salgsbetingelser henvises det til kjøpsloven. 15

16 Følgende publikasjoner bestilles fra Arbeidstilsynet: Se oversikt over adresser og telefonnumre til Arbeidstilsynet på nest siste side. Servicesenteret v/direktoratet for arbeidstilsynet: Direktetlf.: , faks Svartjenesten: tlf Bestilling via internett: Skjemaer 154 b Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade. (2003) 154 c Melding om arbeidsrelatert sjukdom eller skade. (2003) (nynorsk) 213 f Egenerklæring og legeundersøkelse av yrkesdykkere. (1983) 213 g Eigenmelding og lækjargransking av yrkesdykkarar. (1994) 369 e Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass ( 6 i arbeidsmiljøloven og 9 i forskrift om sikkerhet, helse og arbeids-miljø på bygge- og anleggsplasser). (1996) 369 f Førehandsmelding av mellombels eller skiftande arbeidsplass ( 6 i arbeidsmiljølova og 9 i forskrift om tryggleik, helse og arbeidsmiljø på byggje- og anleggsplassar). (1998) (nynorsk) 474 b Tilrettelegging/omplassering pga. graviditet. (1998) 479 Kontrollkort for lastebil- og traktormonterte kraner. (1990) 479a Kontrollkort for lastebil- og traktormonterte kraner. (1994) (nynorsk) 504 Samordning av verne- og miljøarbeidet på arbeidsplass med flere arbeidsgivere (Arbeidsmiljølovens 15). (1990) 504 a Samordning av verne- og miljøarbeidet på arbeidsplass med fleire arbeidsgjevarar ( 15 i arbeidsmiljølova). (1994) 563 Standard arbeidsavtale (2001) 563-ENG Standard arbeidsavtale, engelsk oversettelse (2004) 563-EST Standard arbeidsavtale, estisk oversettelse (2004) 563-LAT Standard arbeidsavtale, latvisk oversettelse (2004) 563-LIT Standard arbeidsavtale, litauisk oversettelse (2004) 563-LSAM Standard arbeidsavtale, lulesamisk oversettelse (2005) 563-NSAM Standard arbeidsavtale, nordsamisk oversettelse(2005) 16

17 563-NYN Standard arbeidavtale på nynorsk (2005) 563-POL Standard arbeidsavtale, polsk oversettelse (2004) 563-RUS Standard arbeidsavtale, russisk oversettelse (2004) 563-SSAM Standard arbeidsavtale, sørsamisk oversettelse (2005) Lønnsgarantiens skjemaer A B C Melding av lønnskrav m.v. til konkursboet (Den statlige lønnsgarantiordning) Samleliste for bostyrer (Den statlige lønnsgarantiordning) Opplysninger om boet og kravene (Den statlige lønnsgarantiordning) Brosjyrer Q-0867 b Småbarnsforeldres rettigheter (utgitt i samarbeid med Barne- og familiedepartementet, Sosial- og helsedepartementet, Forsvarsdepartementet og Statens lånekasse for utdanning (2003) Q-0867 e The rights of parents of small children in Norway (2000) Q-0867 n Småbarnforeldres rettar (2000) Q-0867 s Smávvamánnaváhnemiid vuoigatvuodat (2000) Kortinformasjon Arbeidstilsynets kortinformasjoner er en serie foldere med kortfattet informasjon om en rekke arbeidsmiljøspørsmål. Denne serien er under revisjon pga. ny arbeidsmiljølov, og kan foreløpig ikke bestilles. Best.nr. 1 Lønnsgarantiordningen (2003) Best.nr. 2 Asbest riving/reparasjonsarbeid (2005) Best.nr. 3 Kranførere (2004) Best.nr. 4 Framgangsmåten ved tvist om usaklig oppsigelse (1997) Best.nr. 5 Tilsetting i og avslutning av arbeidsforhold - under revisjon Best.nr. 6 Fradrag i lønn og feriepenger (1997) Best.nr. 7 Arbeidstid og overtid (2003) Best.nr. 9 Når du plages av varme eller kulde på jobben (1993) Best.nr. 10 Manglende lønnsutbetaling (2003) 17

18 Best.nr. 11 Ferieloven (2005) Best.nr. 12 Yrkesskadeforsikring (1993) Best.nr. 15 Verne- og helsepersonale (1998) Best.nr. 16 Røyking på arbeidsplassen (2004) Best.nr. 17 Sykefraværstatistikk (1994) Best.nr. 18 Byggherreforskriften (1998) Best.nr. 19 Omstilling og arbeidsmiljø (2002) 18

19 Særtrykk av lover I tillegg til publikasjonene kan følgende ajourførte lover bestilles fra Gyldendal Akademisk: 7544 Arbeidsmiljøloven: Lov av 17. juni 2005 nr.62 om Arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. kr 62, Arbeidsmiljøloven på engelsk. The Working Environment Act, Act of 17 June 2005 No. 62 relating to working environment, working hours and employment protection, etc. kr 76, Arbeidstvistloven: Lov av 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister. Lønnsnemndloven: Lov av 19.desember 1952 nr. 7 om lønnsnemnd i arbeidstvister kr 34, Brann- og eksplosjonsvernloven: Lov av 14.juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver kr 29, Ferieloven: Lov av 29. april 1988 nr. 21 om ferie. kr 29, Forurensningsloven: Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall. kr 34, Forvaltningsloven: Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. kr 29, Genteknologiloven: Lov av 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer. kr 29, Likestillingsloven: Lov av 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene. kr 29, Lov om tilsyn med elektriske anlegg: Lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. kr 29, Offentlighetsloven: Lov av 19. juni 1970 nr. 69 om offentlighet i forvaltningen. kr 29, Permitteringslønnsloven: Lov av 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering. kr 29, Personopplysningsloven: Lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger. kr 29,- 19

20 7518 Produktkontrolloven: Lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester. kr 29, Røykeloven (med forskrifter): Lov av 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader. kr 29, Sivilforsvarsloven: Lov av 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret. kr 29, Strålevernloven: Lov av 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling kr 29, Tjenestemannsloven: Lov av 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. kr 29, Yrkesskadeforsikring: Lov av 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring. kr 29,- 20

21 Publikasjoner fra annen utgiver FRA ARBEIDSMILJØSENTERET Postboks 9326 Grønland, 0135 Oslo, telefon Kontrollbok for løfteinnretninger og redskap i land. (Formular nr. 1.) Stikkordregister til arbeidsmiljøloven FRA PRODUKTREGISTERET Postboks 8180 Dep, 0034 Oslo, telefon internettadresse: Veiledning for deklarering av kjemiske produkter Rettleiing for deklarering av kjemiske produkt Guidelines for Declaration of Chemical Products (publikasjonene finnes bare elektronisk) FRA FAGBOKFORLAGET Postboks 6050 Postterminalen, 5892 Bergen, telefon , faks , Merkeforskrifter kjemiske stoffer og produkter Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier av 16.juli 2002 Forskriften gjelder klassifisering, merking, emballering og deklarering av farlige kjemikalier som importeres, produseres og/eller omsettes i Norge. Seks tidligere forskrifter om farlige kjemikalier er slått sammen til denne ene forskriften. Revisjonen innebærer nærmest full harmonisering med tilsvarende EU-direktiver. Forskriften inneholder kriterier for klassifisering av farlige kjemikalier kriterier for valg av sikkerhetssetninger farekoder, faresymboler og farebetegnelser krav til merking av farlige kjemikalier krav til barnesikret emballasje liste over farlige stoffer (stofflisten) 21

22 Melding av yrkesskade Arbeidsgiver skal sende melding om yrkesskade eller yrkessykdom til det lokale trygdekontor. Alle skader eller yrkessykdommer som gjør det nødvendig med medisinsk behandling eller medfører arbeidsuførhet i mer enn 3 dager skal meldes. Meldingen skal sendes inn snarest og senest innen 3 dager. Melding skal sendes på et særskilt skjema som er utgitt av Rikstrygdeverket (IA ). Blanketten fås ved alle landets trygdekontorer, eller på Aktuelle nettadresser Arbeidstilsynet deltar også i følgende nettsteder der du kan finne mer informasjon relatert til arbeidsmiljø : et samarbeid med Det europeiske arbeidsmiljøorganet. - nettstedet skal gjøre det lettere for deg og din virksomhet å finne frem i regelverket på følgende områder: arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern, elektriske anlegg og utstyr, forurensning, industrivern, internkontroll, mattrygghet og produktsikkerhet. nettstedet gir deg svar på de vanligste spørsmålene om regler for å starte og drive egen bedrift. informasjon om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Internasjonal lesertjeneste om arbeidsmiljøspørsmål : ILO Den internasjonale arbeidsorganisasjonen i Geneve har organisert en dokumentsentral CIS, som finnes på denne adressen : 22

23 Publications in foreign languages (Publikasjoner på fremmede språk) Best.nr. 332 Safety Delegates and Working Environment Committees (1995). (Engelsk oversettelse av best.nr. 321 Verneombud og arbeidsmiljøutvalg.) 404-ENG Regulations concerning regional safety representatives for building and construction activities (2004) (Engelsk oversettelse av best. nr. 404, forskrift om regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet) 426 Technical appliances (1994). (Engelsk oversettelse av best.nr. 221 Tekniske innretninger.) 517 Kullgruvene på Svalbard (1994). (Russisk oversettelse av best. nr. 231.) 534-ENG 544-ENG 548-ENG Safety, Health and Working Environment on Construction Sites (2002) (Engelsk oversettelse av best.nr. 534 Byggherreforskriften) Regulations relating to Systematic Health, Environmental and Safety Activities in Enterprises (Internal Control Regulations) (2005). (Engelsk oversettelse av best.nr. 544 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften).) Regulations relating to the Compilation and Distribution of Safety Data Sheets for Dangerous Chemicals (2003). (Engelsk oversettelse av best.nr. 548 Utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier.) 563-ENG Standard Contract of Employment (2004) 563-EST Standard arbeidsavtale (estisk oversettelse) (2004) 563-LAT Standard arbeidsavtale (latvisk oversettelse) (2004) 563-LIT Standard arbeidsavtale (litauisk oversettelse) (2004) 563-LSAM Standard arbeidsavtale (lulesamisk oversettelse) (2005) 563-NYN Standard arbeidsavtale på nynorsk (2005) 563-NSAM Standard arbeidsavtale (nordsamisk oversettelse) (2005) 563-POL Standard arbeidsavtale (polsk oversettelse) (2004) 563-RUS Standard arbeidsavtale (russisk oversettelse) (2004) 563-SSAM Standard arbeidsavtale (sørsamisk oversettelse) (2005) 7529 The Working Environment Act, Act of 17 June 2005 No. 62 relating to working environment, working hours and employment protection, etc. 23

24 Alfabetisk stikkordregister Nummer refererer til liste over bestillingsnummer side 9-15 og side Sidehenvisninger viser til oppstillinger over publikasjoner som faller utenfor nummereringssystemet. OBS - Stikkordregisteret gir ikke uttømmende opplysninger om publikasjonens karakter. Sjekk med oversikten over bestillingsnummer. A Abonnementsordninger (Arbeidstilsynet) s. 3 Administrative normer helsefarlige/giftige stoffer Anlegg (snøskredfare) Apparater Arbeid: av barn og ungdom hjemme hos brukerne heime hos brukarane. 573-NYN i arbeidstakers hjem i privat arbeidsgivers hjem i tanker på tankfartøy med elektrolytisk overflatebehandling midlertidig arbeid som krever særlig forsiktighet (ungdom) ved dataskjerm i landbruket (orienterende brosjyre) (forskrifter) og svangerskap i helseinstitusjoner tungt og ensformig arbeid i kontrollrom Arbeidsatmosfære: adm. normer kartlegging Arbeidsavtale engelsk oversettelse ENG estisk oversettelse EST latvisk oversettelse LAT litauisk oversettelse LIT polsk oversettelse POL russisk oversettelse RUS Arbeidsbukker Arbeidsevne redusert Arbeidsgiverens plikter Arbeidslokaler Arbeidsmiljøloven s. 19 for alle Arbeidsmiljøutvalg engelsk utgave losse- og lastearbeid samordning av verne- og miljøarbeidet på arbeidsplass med flere arbeidsgivere (skjema) (nynorsk) a Arbeidsorganisering Arbeidsplasser og arbeidslokaler. 529 Arbeidspsykologi Arbeidstid hjemmevakt nattarbeid (ungdom) spise- og hvilepauser

Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1. Publikasjonskatalog. Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. fra Arbeidstilsynet, mars 2012

Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1. Publikasjonskatalog. Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. fra Arbeidstilsynet, mars 2012 Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1 Publikasjonskatalog Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. fra Arbeidstilsynet, mars 2012 102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 1 22.02.12

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram?

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609 Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Illustrasjoner: David Keeping Utgitt april 2012 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720, Sluppen September

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449. Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449. Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449 Laboratoriet Sikkerhet og arbeidsmiljø Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juli 1984 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 1990

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer................................................. 3 Opplæring................................................. 3

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser

Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 589 Forskrift om Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 30. mars 2007

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Produsentforskriften

Produsentforskriften Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 705 Produsentforskriften Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1359 Sist endret ved forskrift

Detaljer

Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen

Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen best. nr. 524 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 24. mai 1993, nr. 1425 Sist endret 22. juni 1995. Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen ARBEIDSTILSYNET

Detaljer

Golv... 19 Terskel... 19 Vegger... 19 Inventar og installasjoner... 19 Arbeidsbenker... 20 Stoler... 20 Hyller... 20 Avtrekksskap og ventilasjon...

Golv... 19 Terskel... 19 Vegger... 19 Inventar og installasjoner... 19 Arbeidsbenker... 20 Stoler... 20 Hyller... 20 Avtrekksskap og ventilasjon... Innhold Innledning: Laboratoriet en risikofylt arbeidsplass.................. 5 Internkontroll, planlegging og informasjon........................ 6 Internkontroll............................................

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475.

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 594 Forskrift om Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Utgitt januar 2009

Detaljer

ISBN nr: 82-90112-28-9. Årsrapport 2004. Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 Oslo. www.arbeidstilsynet.no Tlf.

ISBN nr: 82-90112-28-9. Årsrapport 2004. Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 Oslo. www.arbeidstilsynet.no Tlf. ISBN nr: 82-90112-28-9 Årsrapport 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 Oslo www.arbeidstilsynet.no Tlf. 815 48 222 FORORD 4 ARBEIDSTILSYNET 5 Administrasjon og ledelse 5 Arbeidstilsynet

Detaljer

PENSUM I EMNE TGB 4220. HMS i tungindustrien. Generell og bergteknisk del

PENSUM I EMNE TGB 4220. HMS i tungindustrien. Generell og bergteknisk del PENSUM I EMNE TGB 4220 HMS i tungindustrien Generell og bergteknisk del Utarbeidet av: Prof. Tom Myran 11. april 2008 TGB 4220 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Mureren og tønna... I Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Utgitt 24. januar 2012 Innhold Side Forskrifter 2011 Des. 6. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Detaljer

Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser

Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 538 bokmål Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser Innhold INNLEDNING................................................ 4 Hva er ergonomi?..............................................

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer