GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 22.06.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 19."

Transkript

1 GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbell Odd Holen Per Ivar Bekk Knut Skaraberget Kåre Weberg Kirsten Sagerud Kaja Sillerud Haugen Ola Rostad Liv Bekkesletten Merete Furuberg Terje Rolsdorph Hanne Dorthea Stangnæss Geir Kvisler Evy Westfjeld Følgende medlemmer møtte ikke: Ida Kristine Teien (meldt forfall) Åse B. Lilleåsen (meldt forfall) Roman Drazkowski (meldt forfall) M arina Seigerud Moe (meldt forfall) Følgende varamedlemmer møtte: Morten Sundkøien Anne S. Helgesen Gunn Beate Gjedtjernet (Innkalt varamedlem Arne Thorbjørn Sund møtte ikke.) Følgende fra administrasjonen møtte: Rådmann Kari Andreassen Sekretær Hans Kalleberg Økonomileder Turid Bjerkestrand Personalleder Bjarne Korbøl Enhetsleder helse og omsorg, Per O. Bukkemoen Enhetsleder for omsorg Erik Møller Underskrifter: Herdis Bragelien Roman Drazkowski Evy Westfjeld ordfører

2

3 Utlagt materiell: Plan for pleie og omsorgstjenesten , vedtatt i kommunestyret Heftet Eldreomsorgen i Norge helt utilstrekkelig eller best i verden? et dokument fra KS, Oslo Bok fra Barskprosjektet Grue barne- og ungdomsskole til kommunestyrets faste medlemmer Møteplan 2. halvår Offentlig spørretid: Formannskapet har på møte i dag gitt samtykke til ordfører til at det gjøres unntak for offentlig spørretid på dette møte hvor økonomiplanen behandles. Anita Madshus, pårørende fra Namnå, stilte spørsmål om kommunens disponering av omsorgsboligene og hvordan kommunen behaqndler de eldre og stilte noen spørsmål til ordføreren. Ordføreren besvarte spørsmålene med generelle svar og viste i den anledning til taushetsplikt. Hun viste til vedtatt plan om pleie og omsorgsplan og prosessen med utarbeidelsen av denne plan. Kommunestyrets møteprotokoll fra møte Protokollen ble godkjent uten merknader. Informasjon: Ordfører - Ordfører viste fram et bilde som ble innkjøpt på Finnskogutstillingen, et broderi av Marianne Tjønn. Bildet som viser en modig foregangskvinne, henges opp i kommunestyresalen. Varaordfører - Deltatt på seminar på Høgskolen hvor det ble informert om ny plan og bygningslov som trer i kraft fra 1. juli Deltatt på representantskapsmøte i GIV IKS IKS Rådmann - Oppfølging av saker fra kommunestyre Kommunens nye hjemmeside er straks klar til å legges ut. - Fylkesmannen har varslet om godkjenning til kommunestyrets garanti som ble gitt i forbindelse med utvidet ridesenter på Solør rideklubb, Grøset. Kommunens hjemmeside Personalleder Bjarne Korbøl viste kommunens utkast til ny hjemmeside som snart er klar til å legges ut. Teknisk er den ferdig, men innholdsmessig mangler en del informasjon.

4 Saksliste Saksnr. Innhold 033/09 Referatsaker 034/09 Økonomiplan /09 Regnskap og årsberetning /09 Tertialrapport og budsjettendringer for 1. tertial /09 Disponering av ubrukt bevilgning Barsk 038/09 Utføring av arbeidsgiverkontroll i skatteavdelingen 039/09 Fremtidig bruk av ledige omsorgsboliger 040/09 Forvaltning av kommunale boliger 041/09 Utviklingen i barnevernet 042/09 Interkommunal barneverntjeneste i Solør-kommunene - oppnevning av medlem til folkevalgt nemnd 043/09 IKT samarbeid i Glåmdalen 044/09 Revidering av barnehagevedtekter 045/09 Kirkenær Omsorgssenter for barn - Godkjenning av totalprosjekt 046/09 Smittevernplan for Solør - Godkjenning 047/09 Åpning av jakt på hjort i Grue kommune 048/09 Energi- og klimaplan for Grue kommune

5 033/09: Referatsaker Sakene ble tatt til underretning. 034/09: Økonomiplan Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g Økonomiplan slik den framgår av økonomiplandokumentet godkjennes. Behandling i FORMANNSKAPET Rådmann informerte innledningsvis om utkastet til økonomiplanen. Det ble fattet følgende enstemmig vedtak: Økonomiplanen slik det framgår av økonomiplandokumentet, tas til etterretning og legges ut på høring. Det tas forbehold om å komme tilbake til eventuelle innspill i den videre behandling. Vedtak i: FS-049/09 Økonomiplanen slik det framgår av økonomiplandokumentet, tas til etterretning og legges ut på høring. Det tas forbehold om å komme tilbake til eventuelle innspill i den videre behandling.

6 Behandling i FORMANNSKAPET Ola Rostad fremmet forslag om at behandlingen utsettes til formannskapets møte Forslaget fra Rostad ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-053/09 Saken utsettes til formannskapets møte Kåre Weberg fremmet følgende tilleggsforslag: Midler til tettstedsutvikling og legekontor på Svullrya bes tatt inn i økonomiplan, jfr. Vedtatt strategisk plan for Finnskogen. Ola Rostad ba om et tilleggsforslag i punkt 3, nytt strekpunkt 3 som fikk kommunestyrets oppslutning: - Gjennomføring av klimaplan. Votering: Formannskapets innstilling punkt 1-6 ble enstemmig vedtatt med tilleggspunkt i innstillingens punkt 3 som foreslått av Rostad.. Formannskapets innstilling punkt 7 ble vedtatt med 16 mot 2 stemmer. Forslag fra Weberg ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-034/09 Økonomiplan slik den framgår av økonomiplandokumentet godkjennes med følgende endringer: 1. I punkt 3.1. Det unike med Grue må forankres i kommuneplan. 2. Grue kommunestyre har som målsetning å redusere eiendomsskatten for å dempe avgiftstrykket i kommunen vår. Det er tidligere vedtatt at vi skal arbeide for et pilotprosjekt hvor vi utprøver kommunalt skatteøre som kompensasjon for inntektene ved eiendomsskatt. Dette arbeidet bør intensiveres. I tillegg bør det utredes modeller for bunnfradrag. Eiendomsskatten vurderes ved budsjettbehandling for Et redusert avgiftsbilde vil medføre positivt omdømme. 3. Vurdere økt ressurs til gjennomføring av: - andre tiltak i forhold tilpartnerskapsavtale og frivillighetsarbeid. - styrking av kultursektoren. - Strategiplan for biblioteket - Gjennomføring av klimaplan. 4. Helse- og aktivitetssenter (tilføyes): Så snart prosjektet er gjennomført, følges dette opp. 5. Arbeidsgiverstrategi (tilføyes). Dokumentet bør uttrykke også den overordnede politiske arbeidsgiverstrategien hvor kommunestyret blir en aktiv del av prosessen.

7 Her bør også HMS, likestillingsplan for Grue kommune, samt seniorpolitikk, lærlinger og heltid/deltid inn. 6. I Grue kommune er det vedtatt planer for trafikksikkerhet, voksenopplæring(spes. Viktig nå med tanke på finanskrise) og ikke minst plan for utvikling av Finnskogen. Kommunestyret er opptatt av at disse planene må ruleres/være aktive slik at de blir tatt med når strategier vedtas i forbindelse med økonomiplan. 7. Kommunestyret er opptatt av at vi skal gi barn og unge et godt skoletilbud. Skolehverdagen er for mange oppdelt i flere faser så som SFO, vanlig undervisning, tilbud om leksehjelp, kulturskoletilbud. Ved å se dette som en helhet vil en kunne legge til rette for mer forutsigbare rammer. Kommunestyret ber derfor om at det fra 2010 settes i gang en utredning med tanke på et skoletilbud i Grue som bygger på heldagsskoleprinsippet. Herunder revurdere reduksjon i lærerressurs. 8. Midler til tettstedsutvikling og legekontor på Svullrya bes tatt inn i økonomiplan, jfr. vedtatt strategisk plan for Finnskogen. 035/09: Regnskap og årsberetning 2008 Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik I n n s t i l l i n g : 1. Grue kommunes regnskap og årsberetning for 2008 godkjennes 2. Overskuddet på kr ,21 settes av til disposisjonsfond Investeringsregnskapet viser udisponert beløp på kr ,87. Beløpet disponeres slik: - Udisponert jfr note 10 kr ,- foreslås settes av til kapitalfond - Udekkede investeringer på kr ,13 foreslås dekket inn av kapitalfond. Detaljert oversikt av udekkede investeringer er: - kunsgress prosjekt 6905 kr ,- - branntiltak adm.bygg prosjekt 7003 kr ,75 - dekontaminator/varmeveksler etc. kr ,50 - formidlingslån 2008 kr ,88 Behandling i FORMANNSKAPET Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-052/09 1. Grue kommunes regnskap og årsberetning for 2008 godkjennes 2. Overskuddet på kr ,21 settes av til disposisjonsfond Investeringsregnskapet viser udisponert beløp på kr ,87. Beløpet disponeres slik:

8 - Udisponert jfr note 10 kr ,- foreslås settes av til kapitalfond - Udekkede investeringer på kr ,13 foreslås dekket inn av kapitalfond. Detaljert oversikt av udekkede investeringer er: - kunsgress prosjekt 6905 kr ,- - branntiltak adm.bygg prosjekt 7003 kr ,75 - dekontaminator/varmeveksler etc. kr ,50 - formidlingslån 2008 kr ,88 Saksordfører: Ordfører Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-035/09 1. Grue kommunes regnskap og årsberetning for 2008 godkjennes 2. Overskuddet på kr ,21 settes av til disposisjonsfond Investeringsregnskapet viser udisponert beløp på kr ,87. Beløpet disponeres slik: - Udisponert jfr note 10 kr ,- foreslås settes av til kapitalfond - Udekkede investeringer på kr ,13 foreslås dekket inn av kapitalfond. Detaljert oversikt av udekkede investeringer er: - kunsgress prosjekt 6905 kr ,- - branntiltak adm.bygg prosjekt 7003 kr ,75 - dekontaminator/varmeveksler etc. kr ,50 - formidlingslån 2008 kr ,88 036/09: Tertialrapport og budsjettendringer for 1. tertial Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g 1. Tertialrapport for 1. tertial tas til etterretning. 2. Budsjettendringene godkjennes. Rådmannen delegeres myndighet til å gjennomføre de detaljerte justeringene av budsjettet. 3. Styrkingen av IKT-budsjettet på kr ,-, som ble vedtatt i forbindelse med budsjettvedtaket for 2009, omgjøres til en ny stilling innen IKT.

9 4. Låneporteføljen refinansieres ved at avdragsbelastningen reduseres med 1,45 mill kroner. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler om avdragsutsettelse. 5. GBI IKS gis en tilleggsbevilgning på kr ,- til dekning av Grue`s andel av underskudd for Tilleggsbevilgningen finansieres av reserverte bevilgninger Behandling i FORMANNSKAPET Det ble fremmet følgende tilleggsforslag, omforent punkt 6: Formannskapet ber om løpende orientering om sykefraværet og utgifter ved sosiale tjenester. Votering: Punkt 1 3 i rådmannens innstilling ble enst. vedtatt. Punkt 4 i rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. Punkt 5 i rådmannens innstilling ble enst vedtatt. Tilleggsforslag punkt 6 ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-054/09 1. Tertialrapport for 1. tertial tas til etterretning. 2. Budsjettendringene godkjennes. Rådmannen delegeres myndighet til å gjennomføre de detaljerte justeringene av budsjettet. 3. Styrkingen av IKT-budsjettet på kr ,-, som ble vedtatt i forbindelse med budsjettvedtaket for 2009, omgjøres til en ny stilling innen IKT. 4. Låneporteføljen refinansieres ved at avdragsbelastningen reduseres med 1,45 mill kroner. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler om avdragsutsettelse. 5. GBI IKS gis en tilleggsbevilgning på kr ,- til dekning av Grue`s andel av underskudd for Tilleggsbevilgningen finansieres av reserverte bevilgninger Formannskapet ber om løpende orientering om sykefraværet og utgifter ved sosiale tjenester. Saksordfører: Ola Rostad Det ble foretatt punktvis votering: Innstillingens punkt 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 4 ble vedtatt mot 5 stemmer. Innstillingens punkt 5 og 6 ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-036/09 1. Tertialrapport for 1. tertial tas til etterretning.

10 2. Budsjettendringene godkjennes. Rådmannen delegeres myndighet til å gjennomføre de detaljerte justeringene av budsjettet. 3. Styrkingen av IKT-budsjettet på kr ,-, som ble vedtatt i forbindelse med budsjettvedtaket for 2009, omgjøres til en ny stilling innen IKT. 4. Låneporteføljen refinansieres ved at avdragsbelastningen reduseres med 1,45 mill kroner. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler om avdragsutsettelse. 5. GBI IKS gis en tilleggsbevilgning på kr ,- til dekning av Grue`s andel av underskudd for Tilleggsbevilgningen finansieres av reserverte bevilgninger Formannskapet ber om løpende orientering om sykefraværet og utgifter ved sosiale tjenester. 037/09: Disponering av ubrukt bevilgning Barsk Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g Ubrukte midler fra byggingen av Grue barne- og ungdomsskole til sammen 8,4 millioner kroner i henhold til prognoseregnskap pr benyttes slik i prioritert rekkefølge: 1. 2,9 millioner kroner benyttes til inventar og utstyr m.v. slik: 2,12 mill til barne- og ungdomsskolen inkludert tilrettelegging av kantina samt kobling av dører til brannalarmanlegget, 0,5 millioner kroner brukes til innkjøp av inventar og utstyr på Namnå, kr til inventar og utstyr på Solungen og kr ,- avsettes til leskur for barnevogner på Namnå barnehage. 2. 2,3 millioner kroner benyttes til uteområdet/trafikkavvikling/beplantning rundt rådhuset og skolen i henhold til byggekomiteens forslag. 3. 2,0 millioner kroner går til videreføring av ventilasjon i resten av rådhusets kontorlokaler både 1. og 2. etg. 4. 1,2 millioner kroner går til istandsetting av kjeller til undervisningsrom og datarom i henhold til byggekomiteens forslag. Behandling i FORMANNSKAPET Odd Holen fremmet følgende endringsforslag til punkt 4: Sak om disponering av 1,2 mill. kroner legges fram på nytt i formannskapet med tanke på nødvendig investeringer i fritidsklubben. Votering: Punkt 1 i rådmannens innst. ble enstemmig vedtatt. Punkt 2 i rådmannens innst. ble enstemmig vedtatt.

11 Punkt 3 i rådmannens innst. ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. Forslag til nytt punkt 4 som foreslått av Holen, ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-055/09 Ubrukte midler fra byggingen av Grue barne- og ungdomsskole til sammen 8,4 millioner kroner i henhold til prognoseregnskap pr benyttes slik i prioritert rekkefølge: 1. 2,9 millioner kroner benyttes til inventar og utstyr m.v. slik: 2,12 mill til barne- og ungdomsskolen inkludert tilrettelegging av kantina samt kobling av dører til brannalarmanlegget, 0,5 millioner kroner brukes til innkjøp av inventar og utstyr på Namnå, kr til inventar og utstyr på Solungen og kr ,- avsettes til leskur for barnevogner på Namnå barnehage. 2. 2,3 millioner kroner benyttes til uteområdet/trafikkavvikling/beplantning rundt rådhuset og skolen i henhold til byggekomiteens forslag. 3. 2,0 millioner kroner går til videreføring av ventilasjon i resten av rådhusets kontorlokaler både 1. og 2. etg. 4. Sak om disponering av 1,2 mill. kroner legges fram på nytt i formannskapet med tanke på nødvendig investeringer i fritidsklubben. Saksordfører: Liv Bekkesletten Rådmannen informerte innledningsvis om at det var foretatt en befaring på fritidsklubben 16. juni. Konklusjonen var at lokalene er godkjent uten nye investeringsbehov. Ola Rostad fremmet forslag om at formannskapets innstilling punkt 3 og 4 går ut og erstattes med nytt punkt 3: 3,2 millioner kroner avsettes til ubundet kapitalfond. Odd Holen fremmet nytt punkt 4: 1,2 mill. kroner avsettes på ubundet kapitalfond. Votering: Formannskapets innstilling punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. Rostad s forslag om samordnet nytt punkt 3 fakt mot 7 stemmer. Holens forslag om nytt punkt 4, ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-037/09 Ubrukte midler fra byggingen av Grue barne- og ungdomsskole til sammen 8,4 millioner kroner i henhold til prognoseregnskap pr benyttes slik i prioritert rekkefølge: 1. 2,9 millioner kroner benyttes til inventar og utstyr m.v. slik: 2,12 mill til barne- og ungdomsskolen inkludert tilrettelegging av kantina samt kobling av dører til brannalarmanlegget, 0,5 millioner kroner brukes til innkjøp av inventar og utstyr på

12 Namnå, kr til inventar og utstyr på Solungen og kr ,- avsettes til leskur for barnevogner på Namnå barnehage. 2. 2,3 millioner kroner benyttes til uteområdet/trafikkavvikling/beplantning rundt rådhuset og skolen i henhold til byggekomiteens forslag. 3. 2,0 millioner kroner går til videreføring av ventilasjon i resten av rådhusets kontorlokaler både 1. og 2. etg. 4. 1,2 mill. kroner avsettes på ubundet kapitalfond. 038/09: Utføring av arbeidsgiverkontroll i skatteavdelingen Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g Det tilsettes en ny medarbeider i 100 % stilling i skatteavdelingen med tiltredelse snarest. Vedkommende skal primært arbeide med arbeidsgiverkontroll og innfordring. Det forutsettes at lønnsutgiftene dekkes inn delvis ved salg av tjenester og delvis ved økt skatteinngang. Rådmann gis fullmakt til å avklare omfang og salg av tjenester til andre kommuner. Behandling i FORMANNSKAPET Ola Rostad fremmet følgende tilleggsforslag: Løsningen evalueres i forhold til de økonomiske forutsetninger som er lagt til grunn av rådmann. Det gis tilbakemelding til formannskapet innen utgangen av Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med tilleggsforslag som foreslått av Rostad. Vedtak i: FS-056/09 Det tilsettes en ny medarbeider i 100 % stilling i skatteavdelingen med tiltredelse snarest. Vedkommende skal primært arbeide med arbeidsgiverkontroll og innfordring. Det forutsettes at lønnsutgiftene dekkes inn delvis ved salg av tjenester og delvis ved økt skatteinngang. Rådmann gis fullmakt til å avklare omfang og salg av tjenester til andre kommuner. Løsningen evalueres i forhold til de økonomiske forutsetninger som er lagt til grunn av rådmann. Det gis tilbakemelding til formannskapet innen utgangen av 2010.

13 Saksordfører: Kaja Sillerud Haugen Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-038/09 Det tilsettes en ny medarbeider i 100 % stilling i skatteavdelingen med tiltredelse snarest. Vedkommende skal primært arbeide med arbeidsgiverkontroll og innfordring. Det forutsettes at lønnsutgiftene dekkes inn delvis ved salg av tjenester og delvis ved økt skatteinngang. Rådmann gis fullmakt til å avklare omfang og salg av tjenester til andre kommuner. Løsningen evalueres i forhold til de økonomiske forutsetninger som er lagt til grunn av rådmann. Det gis tilbakemelding til formannskapet innen utgangen av /09: Fremtidig bruk av ledige omsorgsboliger Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g: 1. Boliger i bofellesskap 7 H02 tilbys personer med et lavt omsorgsbehov, dvs. beboere som stort sett er selvhjulpne og som har sin egen husholdning. Bofellesskapet vil ikke ha fast bemanning. 2. Det må klart fremkomme av husleieavtaler og annen informasjon at beboere må påregne å flytte til annen omsorgsbase dersom omsorgsbehovet endres og en faglig vurdering tilsier det. 3. Husleieprisene på kommunegården justeres slik at alle ubemannede bofellesskap får lik husleie. Husleien i 7 H02 og 8 H01 justeres til kr ,- pr. mnd. Behandling i FORMANNSKAPET Ola Rostad fremmet følgende endring/tillegg til innstillingens punkt 2: Det må klart fremkomme av husleieavtaler og annen informasjon at beboere må påregne å flytte til annen omsorgsbase dersom omsorgsbehovet endres, en faglig vurdering tilsier det, eller det blir omgjort til bofellesskap for HDU.

14 Ordfører fremmet følgende forslag til nytt punkt 3: Husleieprisene på kommunegården i 7 H02 og 8 H01 justeres til kr ,-,- pr. mnd. Rådmannens innstilling med endringsforslag av punkt 2 som foreslått av Rostad og punkt 3 som foreslått av ordfører, ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-057/09 1. Boliger i bofellesskap 7 H02 tilbys personer med et lavt omsorgsbehov, dvs. beboere som stort sett er selvhjulpne og som har sin egen husholdning. Bofellesskapet vil ikke ha fast bemanning. 2. Det må klart fremkomme av husleieavtaler og annen informasjon at beboere må påregne å flytte til annen omsorgsbase dersom omsorgsbehovet endres, en faglig vurdering tilsier det, eller det blir omgjort til bofellesskap for HDU. 3. Husleieprisene på kommunegården i 7 H02 og 8 H01 justeres til kr ,- pr. mnd. Saksordfører: Ulf Ebbel Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-039/09 1. Boliger i bofellesskap 7 H02 tilbys personer med et lavt omsorgsbehov, dvs. beboere som stort sett er selvhjulpne og som har sin egen husholdning. Bofellesskapet vil ikke ha fast bemanning. 2. Det må klart fremkomme av husleieavtaler og annen informasjon at beboere må påregne å flytte til annen omsorgsbase dersom omsorgsbehovet endres, en faglig vurdering tilsier det, eller det blir omgjort til bofellesskap for HDU. 3. Husleieprisene på kommunegården i 7 H02 og 8 H01 justeres til kr ,- pr. mnd. 040/09: Forvaltning av kommunale boliger Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g:

15 1. Eventuell avhending av kommunale boliger foretas etter at behov og konsekvenser er analysert i en plan. 2. Boligsosial handlingsplan rulleres og legges fram til politisk behandling senest i januar En arbeidsgruppe med representasjon fra eiendomsforvaltningen, helsetjenesten, omsorgstjenestene, NAV og flyktningtjenesten foretar analyse av nåværende behov, framtidige behov og spørsmål om rehabilitering av nåværende boligmasse, bygging og avhending. 3. Mandatet for boligsosial handlingsplan utvides til kommunal boligpolitisk handlingsplan. 4. Kommunen deltar i nasjonal dugnad for bosetting av enslige unge flyktninger. Planlegging av bemannet gruppebolig settes i gang. Under forutsetning av at det er balanse mellom inntekter og utgifter gis kommunen anledning til å legge gruppebolig ut på anbud høsten 2009, uten ny politisk behandling. Behandling i FORMANNSKAPET Rådmann trakk punkt 4 i innstillingen. Rådmannens innstilling punkt 1-3 ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-058/09 1. Eventuell avhending av kommunale boliger foretas etter at behov og konsekvenser er analysert i en plan. 2. Boligsosial handlingsplan rulleres og legges fram til politisk behandling senest i januar En arbeidsgruppe med representasjon fra eiendomsforvaltningen, helsetjenesten, omsorgstjenestene, NAV og flyktningtjenesten foretar analyse av nåværende behov, framtidige behov og spørsmål om rehabilitering av nåværende boligmasse, bygging og avhending. 3. Mandatet for boligsosial handlingsplan utvides til kommunal boligpolitisk handlingsplan. Saksordfører: Odd Holen Ordfører fremmet følgende forslag til punkt 4 i tillegg til formannskapets innstilling: En av komiteene tas med i det videre arbeid. Formannskapets innstilling punkt 1 3 ble enstemmig vedtatt. Forslag til punkt 4 som foreslått av ordfører, ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-040/09

16 1. Eventuell avhending av kommunale boliger foretas etter at behov og konsekvenser er analysert i en plan. 2. Boligsosial handlingsplan rulleres og legges fram til politisk behandling senest i januar En arbeidsgruppe med representasjon fra eiendomsforvaltningen, helsetjenesten, omsorgstjenestene, NAV og flyktningtjenesten foretar analyse av nåværende behov, framtidige behov og spørsmål om rehabilitering av nåværende boligmasse, bygging og avhending. 3. Mandatet for boligsosial handlingsplan utvides til kommunal boligpolitisk handlingsplan. 4. En av komiteene tas med i det videre arbeid. 041/09: Utviklingen i barnevernet Rådmannen rår formannskapet til å fatte fremme slik i n n s t i l l i n g: Kommunestyret tar saken om utviklingen innen barneverntjenesten til orientering.. Behandling i FORMANNSKAPET Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-050/09 Kommunestyret tar saken om utviklingen innen barneverntjenesten til orientering. Saksordfører: Liv Bekkesletten Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-041/09 Kommunestyret tar saken om utviklingen innen barneverntjenesten til orientering.

17 042/09: Interkommunal barneverntjeneste i Solør-kommunene - oppnevning av medlem til folkevalgt nemnd Saken legges fram for oppnevning av 2 medlemmer og varamedlemmer for den resterende del av valgperioden til folkevalgt nemnd til interkommunal barneverntjeneste. Behandling i FORMANNSKAPET Som medlem og varamedlem fra Felleslista ble enst. valgt: Liv Bekkesletten m/varamedl. Ola Rostad Som medlem og varamedlem fra AP og SV ble enst. valgt: Ordfører m/varamedlem Roman Drazkowski Vedtak i: FS-051/09 Som medlem og varamedlem fra Grue kommune oppnevnes for den resterende del av valgperioden: Ordfører m/varamedlem Roman Drazkowski Liv Bekkesletten m/varamedl. Ola Rostad Saksordfører: Kaja Sillerud Haugen Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-042/09 Som medlem og varamedlem fra Grue kommune velges for den resterende del av valgperioden: Ordfører m/varamedlem Roman Drazkowski Liv Bekkesletten m/varamedl. Ola Rostad 043/09: IKT samarbeid i Glåmdalen

18 Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g 1. Grue kommune vedtar å gå inn i utvikling av et interkommunalt samarbeid om IKTtjenester organisert etter vertskommunemodellen 2. Formannskapet delegeres fullmakt til å godkjenne samarbeidsavtalen. Behandling i FORMANNSKAPET Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-059/09 1. Grue kommune vedtar å gå inn i utvikling av et interkommunalt samarbeid om IKTtjenester organisert etter vertskommunemodellen 2. Formannskapet delegeres fullmakt til å godkjenne samarbeidsavtalen. Saksordfører: Ola Rostad Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-043/09 1. Grue kommune vedtar å gå inn i utvikling av et interkommunalt samarbeid om IKTtjenester organisert etter vertskommunemodellen 2. Formannskapet delegeres fullmakt til å godkjenne samarbeidsavtalen. 044/09: Revidering av barnehagevedtekter Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik

19 i n n s t i l l i n g: Forslag til reviderte vedtekter for de kommunale barnehagene i Grue vedtas. Vedtektene trår i kraft fra Behandling i FORMANNSKAPET Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-060/09 Forslag til reviderte vedtekter for de kommunale barnehagene i Grue vedtas. Vedtektene trår i kraft fra Saksordfører: Liv Bekkesletten Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-044/09 Forslag til reviderte vedtekter for de kommunale barnehagene i Grue vedtas. Vedtektene trår i kraft fra /09: Kirkenær Omsorgssenter for barn - Godkjenning av totalprosjekt Rådmannen rår Formannskapet til å fatte fremme slik i n n s t i l l i n g 1. Med henvisning til kommunestyresak 023/09 av om samarbeide med Bufetat om etablering av Kirkenær Omsorgssenter for barn, godkjennes prosjekt 2 (administrasjonsbygg) i fase 1 og prosjekt 3 og 4 i fase 2 (2 boenheter). 2. Prosjektene inkl. prosjekt 1 i fase 1, godkjennes med en foreløpig totalramme på 27,0 mill kroner.

20 3. Prosjektene finansieres med låneopptak, som forutsettes dekket ved tilskudd og husleie fra Bufetat. 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige låneopptak, inngå nødvendige avtaler og gjennomføre prosjektene etter klarsignal fra Bufetat. Behandling i FORMANNSKAPET Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-062/09 1. Med henvisning til kommunestyresak 023/09 av om samarbeide med Bufetat om etablering av Kirkenær Omsorgssenter for barn, godkjennes prosjekt 2 (administrasjonsbygg) i fase 1 og prosjekt 3 og 4 i fase 2 (2 boenheter). 2. Prosjektene inkl. prosjekt 1 i fase 1, godkjennes med en foreløpig totalramme på 27,0 mill kroner. 3. Prosjektene finansieres med låneopptak, som forutsettes dekket ved tilskudd og husleie fra Bufetat. 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige låneopptak, inngå nødvendige avtaler og gjennomføre prosjektene etter klarsignal fra Bufetat. Saksordfører: Kaja Sillerud Haugen Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-045/09 1. Med henvisning til kommunestyresak 023/09 av om samarbeide med Bufetat om etablering av Kirkenær Omsorgssenter for barn, godkjennes prosjekt 2 (administrasjonsbygg) i fase 1 og prosjekt 3 og 4 i fase 2 (2 boenheter). 2. Prosjektene inkl. prosjekt 1 i fase 1, godkjennes med en foreløpig totalramme på 27,0 mill kroner. 3. Prosjektene finansieres med låneopptak, som forutsettes dekket ved tilskudd og husleie fra Bufetat. 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige låneopptak, inngå nødvendige avtaler og gjennomføre prosjektene etter klarsignal fra Bufetat.

21 046/09: Smittevernplan for Solør - Godkjenning Rådmannen rår Formannskapet til å fatte fremme slik i n n s t i l l i n g: Smittevernplanen for Solør inkl. Pandemiplan for Solør og Program og prosedyre for tuberkulosekontroll, godkjennes som plan for Grue Kommune. Behandling i FORMANNSKAPET Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-063/09 Smittevernplanen for Solør inkl. Pandemiplan for Solør og Program og prosedyre for tuberkulosekontroll, godkjennes som plan for Grue Kommune. Saksordfører: Ulf Ebbell Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-046/09 Smittevernplanen for Solør inkl. Pandemiplan for Solør og Program og prosedyre for tuberkulosekontroll, godkjennes som plan for Grue Kommune. 047/09: Åpning av jakt på hjort i Grue kommune

22 Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik Grue kommune åpner for hjortejakt. Grue kommunestyre fastsetter med hjemmel i lov av 29.mai 1981 nr.38 og forskrift av 22.mars nr.151 om forvaltning av hjortevilt og bever 4 og 5. 1 Det er adgang til jakt etter hjort 2 Minstearealet er dekar 3 Denne forskrift trer i kraft straks Behandling i FORMANNSKAPET Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-048/09 Grue kommune åpner for hjortejakt. Grue kommunestyre fastsetter med hjemmel i lov av 29.mai 1981 nr.38 og forskrift av 22.mars nr.151 om forvaltning av hjortevilt og bever 4 og 5. 1 Det er adgang til jakt etter hjort 2 Minstearealet er dekar 3 Denne forskrift trer i kraft straks Saksordfører: Odd Holen Etter forslag fra Morten Sundkøien, ble det utarbeidet følgende samordnede tillegg til formannskapets innstilling: Kommunestyret ber administrasjonen om å legge fram en ny vurdering i forhold til forvaltningen av hjort og andre dyrearter som er forholdsvis lite representert i vår fauna. Formannskapets innstilling med tilleggsforslag som ble fremmet under møtet ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-047/09 Grue kommune åpner for hjortejakt. Grue kommunestyre fastsetter med hjemmel i lov av 29.mai 1981 nr.38 og forskrift av 22.mars nr.151 om forvaltning av hjortevilt og bever 4 og 5.

23 1 Det er adgang til jakt etter hjort 2 Minstearealet er dekar 3 Denne forskrift trer i kraft straks Kommunestyret ber administrasjonen om å legge fram en ny vurdering i forhold til forvaltningen av hjort og andre dyrearter som er forholdsvis lite representert i vår fauna. 048/09: Energi- og klimaplan for Grue kommune Komite for omsorg og miljø rår kommunestyret til å fatte slikt v e d t a k Kommunestyret godkjenner energi- og klimaplanen for Grue kommune. Etter at formannskapet vedtok å utsette saken, ble saken gjenåpnet i kommunestyret. Merete Furuberg fremmet følgende forslag til vedtak: Kommunestyret slutter seg til hovedtrekkene i Energi- og klimaplan for Grue kommune. Kommunestyret foretar en fullstendig behandling i sitt neste møte. Komite for omsorg og miljø bes fortsette arbeidet med å utarbeide forslag til den konkrete handlingsdelen. Ordfører viste til Energi- og klimaplan for Hedmark som ligger ute på høring med høringsfrist 1. august 09. Saken er lagt til komite for omsorg og miljø. Da saken av tidsmessige grunner ikke kan behandles i kommunestyret, fremmet ordfører følgende forslag til vedtak: Komite for omsorg og miljø gis fullmakt til å avgi uttalelse fra Grue kommune til Energi- og klimaplan for Hedmark. Votering: Forslagene fra Furuberg og ordfører ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: KS-048/09 1. Kommunestyret slutter seg til hovedtrekkene i Energi- og klimaplan for Grue kommune. Kommunestyret foretar en fullstendig behandling i sitt neste møte. Komite for omsorg og miljø bes fortsette arbeidet med å utarbeide forslag til

24 den konkrete handlingsdelen. 2. Komite for omsorg og miljø gis fullmakt til å avgi uttalelse fra Grue kommune til Energi- og klimaplan for Hedmark. 049/09: Kjøp av bolig til bosetting av flyktninger (Del 2 i vedtaket unntatt offentlighet i h.h.t. offenlighetslovens 23.) Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik 1. Rådmann gis fullmakt til kjøp av bolig for bosetting av flyktninger etter avtale med IMDI. Behandling i FORMANNSKAPET Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-048/09 1. Rådmann gis fullmakt til kjøp av bolig for bosetting av flyktninger etter avtale med IMDI. Etter merknader om bruk av offentlighetsloven fra Geir Kvisler, ble innstillingen/vedtaket delt i del 1 og del 2. Med henvisning til offentlighetslovens 23 er del 1 offentlig og del 2 er unntatt offenlighet. Møtet ble enstemmig vedtatt lukket for behandling av Del 2. Del 1. Rådmann gis fullmakt til kjøp av bolig for bosetting av flyktninger etter avtale med IMDI. Innstillingens del 1 ble vedtatt mot 2 stemmer. Vedtak i: KS-047/09 Del 1. Rådmann gis fullmakt til kjøp av bolig for bosetting av flyktninger etter avtale med IMDI.

GRUE KOMMUNE. Møtebok

GRUE KOMMUNE. Møtebok GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: Kl. 09.30 11.00 Kl. 20.00 (Befaring behandling av sak 68/09) Følgende medlemmer møtte: Herdis

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag 02.06.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbel Odd Holen Kaja

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Finnskogen turist- og villmarksenter Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Finnskogen turist- og villmarksenter Dato: Mandag Tidspunkt: Kl GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Finnskogen turist- og villmarksenter Dato: Mandag 14.12.2009 Tidspunkt: Kl. 17.30 19.30 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbell Odd Holen

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: Kl

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: Kl GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.09.2010 Tidspunkt: Kl. 18.30 20.45 Følgende medlemmer møtte: Ulf Ebbell Odd Holen Roman Drazkowski Knut Skaraberget

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 15.06.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 22.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 15.06.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 22. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 15.06.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 22.30 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbel Odd Holen Kaja

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.50 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 01.11.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue barne- og ungdomsskole Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue barne- og ungdomsskole Dato: Mandag Tidspunkt: Kl GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue barne- og ungdomsskole Dato: Mandag 08.02.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.50 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbel Odd Holen Roman

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 01.02.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Kaja Sillerud

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 26.10.2009 Tidspunkt: Kl. 15.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 26.10.2009 Tidspunkt: Kl. 15.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 26.10.2009 Tidspunkt: Kl. 15.00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbell Odd Holen Per

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 04.05.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.45 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbel (forlot møtet

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.06.2010 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.06.2010 Tidspunkt: Kl. 13.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.06.2010 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.40 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Kaja Sillerud Haugen Roman

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 20.06.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 20.06.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 20.06.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.50 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.45 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 24.08.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.00

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 24.08.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.00 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 24.08.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.00 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 15.03.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Roman Drazkowski Kaja Sillerud

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Kaja Sillerud

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 23.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 18.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 23.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 18. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 23.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 18.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Følgende medlemmer møtte: Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad Gunn Elin Krav

Detaljer

Geir Kvisler Evy Westfjeld

Geir Kvisler Evy Westfjeld GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 28.06.2010 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbell Per Ivar Bekk

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 10.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 10.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 10.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbell Odd Holen Roman

Detaljer

vßßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 17.11.2014 Kt. 16.30-19.30

vßßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 17.11.2014 Kt. 16.30-19.30 vßßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 17.11.2014 Kt. 16.30-19.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Ivar Lingaas Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Per Ivar Bekk Terje Rolsdorph (møtte kl )

Per Ivar Bekk Terje Rolsdorph (møtte kl ) GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 09.05.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Åse B. Lilleåsen Ulf Ebbell

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.06.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 18.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.06.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 18. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.06.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 18.50 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag 14.04.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag 14.04.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 20. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag 14.04.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbel Odd Holen Kaja

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 30.03.2009 Tidspunkt: Kl. 18.30 22.20 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbell Odd Holen Per

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag 01.12.2009 Tidspunkt: Kl. 17.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag 01.12.2009 Tidspunkt: Kl. 17. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag 01.12.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Kaja Sillerud Haugen

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 28.03.2011 Tidspunkt: Kl. 16.00 20.45 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 22.08.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 22.08.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 22.08.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 10.02.2014 Kl. 17.00-18.

v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 10.02.2014 Kl. 17.00-18. v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 10.02.2014 Kl. 17.00-18.15 Følgende medlemmer møtte: Niels. F. Rolsdorph Gunn Elin Krav Bakke

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 24.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.00 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Kjersti Rinde Omsted

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 18.05.2009 Tidspunkt: Kl. 18.30 22.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 18.05.2009 Tidspunkt: Kl. 18.30 22. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 18.05.2009 Tidspunkt: Kl. 18.30 22.45 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbell Odd Holen Per

Detaljer

GRUE. l-rommune. Møtebok. Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag Kl [.Itvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt

GRUE. l-rommune. Møtebok. Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag Kl [.Itvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt GRUE l-rommune Møtebok [.Itvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 26.08.2013 Kl. 18.00-19.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 15.10.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.15 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 07.03.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 07.03.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 07.03.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Kaja Sillerud

Detaljer

v GRUE IJtvalg: Formannskapet Dato: Mandag 02.06.2014 kommune Møtebok Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 17.00-19.

v GRUE IJtvalg: Formannskapet Dato: Mandag 02.06.2014 kommune Møtebok Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 17.00-19. v GRUE kommune Møtebok IJtvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.06.2014 Tidspunkt: Kl. 17.00-19.10 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 10.05.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 22.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 10.05.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 22. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 10.05.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 22.10 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbell Odd Holen Per

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 19.10.2015 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.10 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph (sak 49/15-51/15) Wenche Huser Sund

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 05.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag Tidspunkt: Kl

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag Tidspunkt: Kl GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 17.11.2010 Tidspunkt: Kl. 13.00 17.50 Følgende medlemmer møtte: Odd Holen Roman Drazkowski Kaja Sillerud

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte:

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 27.08.2012 Tidspunkt: Kl. 18.30 20.00 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Kjersti Rinde Omsted

Detaljer

v GRUE kommune Møtebok ljtvalg: Møtested: Dato: TÍdspunkt Formannskapet Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 19.05.2014 Kl. 17.00-19.

v GRUE kommune Møtebok ljtvalg: Møtested: Dato: TÍdspunkt Formannskapet Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 19.05.2014 Kl. 17.00-19. v GRUE kommune Møtebok ljtvalg: Møtested: Dato: TÍdspunkt Formannskapet Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 19.05.2014 Kl. 17.00-19.45 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 23.08.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 OBS! Merk tiden! Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 09.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 22.40 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbel (forlot møtet

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag 26.04.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.40 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag Kl t9.

v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag Kl t9. v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 04.05.2015 Kl. 17.00 - t9.40 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 23.05.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 23.05.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 23.05.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Kaja Sillerud Haugen

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue barne- og ungdomsskole Dato: Mandag Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte:

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue barne- og ungdomsskole Dato: Mandag Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue barne- og ungdomsskole Dato: Mandag 01.10.2012 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.50 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Kjersti Rinde Omsted

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 08.06.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.20

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 08.06.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.20 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 08.06.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.20 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 10.09.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.45

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 10.09.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.45 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 10.09.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.45 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

v GRUE l-rommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 13.04.2015 Kl. 17.00-18.

v GRUE l-rommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 13.04.2015 Kl. 17.00-18. v GRUE l-rommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 13.04.2015 Kl. 17.00-18.50 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Ä,se B. Lilleåsen

Detaljer

GRUE. Utvalg: Formannskapet. I)ato: Mandag 10.03.2014. kommune. Møtebok. Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen. Tidspunkt Kl. 17.00-18.30.

GRUE. Utvalg: Formannskapet. I)ato: Mandag 10.03.2014. kommune. Møtebok. Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen. Tidspunkt Kl. 17.00-18.30. GRUE kommune Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen I)ato: Mandag 10.03.2014 Tidspunkt Kl. 17.00-18.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph.Ä.se B. Lilleåsen Per

Detaljer

VPßVS. Møtebok. Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag Kl Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt

VPßVS. Møtebok. Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag Kl Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt VPßVS Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 13.05.2013 Kl. 17.00-20.00 Følgende medlemmer møtte: Äse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad Herdis Bragelien

Detaljer

vgßh'*e Utvalg: Formannskapet I)ato: Mandag 16.09.2013 Møtebok Møtested: Gruerådhus, formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 17.00-20.20

vgßh'*e Utvalg: Formannskapet I)ato: Mandag 16.09.2013 Møtebok Møtested: Gruerådhus, formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 17.00-20.20 vgßh'*e Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Gruerådhus, formannskapssalen I)ato: Mandag 16.09.2013 Tidspunkt: Kl. 17.00-20.20 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph,A.se B. Lilleåsen Per Guttorm

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag 25.05.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag 25.05.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 20. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag 25.05.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.30 Følgende medlemmer møtte: Odd Holen Roman Drazkowski Kaja Sillerud

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.01.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.30

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.01.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.30 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.01.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 17.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 17. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag 07.09.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Følgende medlemmer møtte: Merete Furuberg Kirsten Sagerud

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 27.06.2011 Tidspunkt: Kl. 12.00 17.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 27.06.2011 Tidspunkt: Kl. 12.00 17. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 27.06.2011 Tidspunkt: Kl. 12.00 17.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Åse B. Lilleåsen Ulf Ebbell

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Onsdag 30.03.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.00

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Onsdag 30.03.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.00 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Onsdag 30.03.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.00 Følgende medlemmer møtte: Wenche Huser Sund Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten : Hans

Detaljer

GRUE KOMMUNE MØTEBOK. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 05.10.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00

GRUE KOMMUNE MØTEBOK. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 05.10.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 GRUE KOMMUNE MØTEBOK Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 05.10.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Kaja Sillerud Haugen Åse B. Lilleåsen

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 27.04.2015 Tidspunkt Kl. 17.00

Møtebok. Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 27.04.2015 Tidspunkt Kl. 17.00 Møtebok Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 27.04.2015 Tidspunkt Kl. 17.00 Følgende medlemmer møtte: Magnhild Viken Moe Evy Westfjeld Alina Drazkowski

Detaljer

v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag Kl

v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag Kl v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 03.11.2014 Kl. 17.00-19.1s Følgende medlemmer møttez Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 18.06.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 05.11.2012 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.00

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 05.11.2012 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.00 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 05.11.2012 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.00 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 OBS! Se møteplan! Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte:

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 15.02.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Wenche Huser Sund Åse Bjerke Lilleåsen Anita Madshus

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.09.2015 Tidspunkt: 12:15 15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Kl

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Kl Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 26.03.2012 Kl. 17.00 20.00 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad Gunn Elin

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 27.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 27.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 27.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen :00-00:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen :00-00:00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 16.10.2012 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood :

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eystein Folstad MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eystein Folstad MEDL V Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.08.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jorid Endal Bjørnevold

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for oppvekst Dato: Møtetid: 10:00 11:20 Møtested: Hadsel rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Parti: Navn:

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for oppvekst Dato: Møtetid: 10:00 11:20 Møtested: Hadsel rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Parti: Navn: Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst Dato: 21.09.2016 Møtetid: 10:00 11:20 Møtested: Hadsel rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Parti: SV Ap V Navn: Per Atle Bayner Finn Sture Hultgren Renathe

Detaljer

Åse B. Lilleåsen Ola Rostad Liv Bekkesletten

Åse B. Lilleåsen Ola Rostad Liv Bekkesletten GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 22.03.2010 Tidspunkt: Kl. 18.30 22.30 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien (forlot møtet kl. 20.30

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

v GRUE Utvalg: Formannskapet Dato: Mandag 19.01.2015 l-rommune Møtebok Møtested: Gruerådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: Kl. 17.00-20.

v GRUE Utvalg: Formannskapet Dato: Mandag 19.01.2015 l-rommune Møtebok Møtested: Gruerådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: Kl. 17.00-20. v GRUE l-rommune Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Gruerådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 19.01.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00-20.00 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 14:05

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 14:05 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 27.08.2014 Tid: 09:00 14:05 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 26.04.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.40 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 10:45 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Trond C.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet Ås kommune Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 20.10 Sted: Ås kulturhus, Lille sal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Ap: Johan Alnes, Ivar Ekanger

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 07.10.2015 Tid: 13:00 13:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

OBS! Merk tiden! Etter behandling av siste sak ønskes en drøfting om arbeidsformer, møtetider, folkevalgopplæring m.m.

OBS! Merk tiden! Etter behandling av siste sak ønskes en drøfting om arbeidsformer, møtetider, folkevalgopplæring m.m. Møteinnkalling Konstituerende møte Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 24.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 OBS! Merk tiden! Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 17.

Møtebok. Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 17. Møtebok Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag 17.02.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 Følgende medlemmer møtte: Roy Holseter Ivar Lingaas Berit Hanestad Gunn

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 24.08.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 24.08.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 24.08.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbel Kaja Sillerud

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

v GRUE Utvalg: Formannskapet Dato: Mandag 14.10.2013 kommune Møtebok Møtested: Gruerådhus, formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 17.00-21.

v GRUE Utvalg: Formannskapet Dato: Mandag 14.10.2013 kommune Møtebok Møtested: Gruerådhus, formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 17.00-21. v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Gruerådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.10.2013 Tidspunkt: Kl. 17.00-21.15 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Wenche B. Svendstad (AP) og Erland Jensen (SV)

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Wenche B. Svendstad (AP) og Erland Jensen (SV) SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 17.02.2014 Tid: Kl.17:00 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Alle unntatt: Gro-Anita Steingrimsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen (møtte ikke) Elsa Holm Anita Karlsen Kjetil Fjellheim (møtte ikke) Karl Fredrik Normann

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen (møtte ikke) Elsa Holm Anita Karlsen Kjetil Fjellheim (møtte ikke) Karl Fredrik Normann GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09:00 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen (møtte ikke)

Detaljer

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.08.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.05.2016 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 11:05-13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arnstein Trøite

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel MEDL STAP Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 12:00 18:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Dønnamannen Møtedato: 15.09.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede

Detaljer

GRUE. kommune. Møtebok. Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag Kl Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt

GRUE. kommune. Møtebok. Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag Kl Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 13.01.2014 Kl. 17.00-19.10 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Per Guttorm Haarstad Herdis

Detaljer