Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet"

Transkript

1 Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for målrettet miljøarbeid i hjemmet (praktisk bistand og opplæring) Vedtatt i KST d.d , revidert Formål med standard: sikre at alle tjenestemottakerne opplever å ha selvbestemmelse over eget liv, og at de grunnleggende behovene blir dekket. sikre en best mulig og rettferdig fordeling av ressursene, det er behov for en presisering av hva tjenestetilbudet minimum skal bestå av. T tjenesten ytes etter individuell vurdering av den enkeltes behov (enkelt vedtak). En standard skal ikke være til hinder for faglig skjønn og individuelt tilpasset bistand. Standarden vil i liten grad endre nåværende praksis Hva kan du forvente av oss: Hva forventer vi av deg: 1. Respekt, forutsigbarhet og At ansatte overholder taushetsplikten At du respekterer de som trygghet. At du får tilbud om IP (individuell plan) og denne skal evalueres minimum en gang i året. Følger kommunen sine rutiner jobber hos deg, ansatte har krav på et fullt forsvarlig At ansatte dokumenterer godt gjennom fagsystemet Profil 1 og IPLOS 2. arbeidsmiljø selv om de utfører arbeid i det private Profesjonelle og faglig oppdaterte ansatte hjem. ( arbeidsmiljøloven At ansatte forholder seg til etiske og sosiale retningslinjer, som 4.1,4.2,4.4 og 4.5) «ditt finnes i Åsnes kommune hjem- vår arbeidsplass» At ansatte hjelper deg med å lage gode ukes- og/eller At du tilrettelegger månedsplaner arbeidsplassen for de som At du får god stabilitet ved å ha faste team/ansatte rundt deg jobber hos deg At du får hovedkontakt og primærkontakt. Du kan forvente deg At du følger opp de målene kontakt med hovedkontakten minst 4 ganger pr. år (bl. a. i som er satt i din individuelle ansvarsgruppemøter) og regelmessig kontakt med plan primærkontakten. Trengs det mer kontakt er det utfra den At du sier fra om enkeltes behov og IP. Hovedkontakten din vil kort sagt være ditt kommunikasjon med «talerør», mens primærkontakten hjelper deg mer med det hovedkontakt / primærkontakt ikke fungerer 1 Rapportering, dokumentering i fagsystem som heter Profil 2 IPLOS, individbasert pleie og omsorgsstatistikk, standard for innrapportering av statistikkdata til sentralt nivå

2 praktiske At ditt behov er i fokus ved å ha ulike faginstanser, gjennom tverrfaglighet kan vi bidra til å utarbeide et godt tilbud for deg At du blir informert om endringer som har betydning for deg At du blir møtt med en positiv holdning preget av vennlighet og høflighet At ansatte møter deg med åpenhet, ærlighet og respekt At tjenester skal utformes slik at tjenestemottaker i størst mulig grad opplever selvstendighet og mestring av eget liv At enkeltvedtak fattes på bakgrunn av individuell behov og med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven At ansatte tilstreber mest mulig grad av selvbestemmelse og personlig integritet hos tjenestemottakere 2. Selvstendighet og styring av At ansatte legger forholdene til rette slik at tjenestemottakerne i eget liv størst mulig grad kan foreta valg ut fra egne forutsetninger At ansatte gir tjenestemottaker mulighet til å ta egne valg, få prøve og feile. Det gjelder selv om en slik rett resulterer i adferd og/eller handlinger, som for omverdenen kan fortone seg som uheldig for den enkelte At ansatte forklarer situasjoner på en forståelig måte, slik at tjenestemottaker har mulighet til å forstå konsekvenser av valgene sine At ansatte ivaretar tjenestemottakers rettigheter ved å benytte bistand fra verge/hjelpeverge/pårørende, dersom tjenestemottakeren har vanskelig for å ivareta dette selv At ansatte ikke gjør noe mot din vilje At ansatte arbeider forebyggende for å redusere hjelpebehovet, slik at tjenestemottakere kan få bo hjemme lengst mulig 3. Sosialt samvær og nettverk At ansatte samarbeider med familien At tjenestemottaker får bistand til å opprettholde, gjenoppta og etablere sosiale nettverk At tjenestemottaker får bistand til å avslutte uønskede sosiale nettverk At ansatte avslutter den aktuelle aktiviteten og forlater slik som den skal jfr. stillingsinstruksene de har At du av hensyn til ansatte ikke røyker i bistandstiden og lufter leiligheten for røyk At du gir tilbakemelding om hva du opplever er viktig for deg At du ikke utøver noen vold/trusler mot ansatte At du er i stand til å avvise uvedkommende At du forteller oss hvilke behov du har At du aksepterer at egne valg kan ha konsekvenser, du kan feile og lære av det At du selv møter opp til avtalte tider ved aktiviteter At du tar rådgivning til etterretning At du er i stand til å være uten tilsyn i lengre perioder At du kan administrere hele eller deler av hverdagen selv At du kan benytte deg av telefon og/eller alarm At du gir utrykk for dine ønsker At du gjør ditt beste for å følge de sosiale normer og regler i samfunnet.

3 leiligheten, når tjenestemottaker får besøk i bistandstiden. Ved særskilt behov kan bistandsyterne være tilstede. 4. Praktisk bistand At veiledning ift rengjøring av bolig, med gulvvask, støv tørking og støvsuging utføres hver 2. uke jfr. innholdet i enkelt vedtak At praktisk bistand ytes minimalt i helgen og ikke når tjenestemottaker er bortreist. At ansatte gir råd og veiledning i forhold til økonomi At tjenestemottaker får bistand til å mestre hverdagslige gjøremål i og utenfor boligen At ansatte ikke tar over oppgaver så lenge du klarer det meste på egenhånd, selv om det tar lengre tid til du er ferdig 5. Ivareta egen helse og hygiene At vi veileder til tannbehandling hvert år og at munnhygienen ivaretas At tjenestemottaker får veiledning til å dekke fysiologiske behov, som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold At du får veiledning ved inkontinens og menstruasjon er tilpasset hver enkelt At funksjonelt utstyr bør være tilgjengelig jf. Arbeidsmiljølovens bestemmelser At overflødige gjenstander bør fjernes hvis de begrenser ytelse av tjenester At tjenestemottaker må tilstrebe å ha en funksjonell og lettstelt leilighet At tjenestemottaker må være hjemme, når vedkommende har avtalt bistand At tjenestemottaker må gi beskjed, når han/hun reiser bort eller av andre grunner ikke trenger hjelp At tjenestemottaker er med og utfører de oppgaver som vedkommende klarer At du tar rådgivning angående økonomi til etterretning At tjenestemottaker har verge eller klarer seg selv med økonomistyring At tjenestemottaker deltar aktivt i det en mestrer At tjenestemottaker selv dekker kostnader til frisør, fotpleier etc. At du er villig til å utrede evt. diagnose/syndrom og

4 6. Følge en normal livs og døgnrytme At du får veiledning i personlig stell og pleie At tjenestemottaker får bistand til aktivitet, trening og hvile At det gis bistand og veiledning ved legebesøk At ansatte kan ta hånd om dine medisiner. Du får medisiner etter forskrift av din fastlege At tjenestemottaker får bistand ved psykiske og fysiske problemer At det gis veiledning ved seksuelle, livsløprelaterte spørsmål At du kan få veiledning tilpasset den enkeltes behov som for eks. dusj/bad, kroppsvask og vask av hår i henhold til egen dagsplan At det gis nødvendig bistand med å søke om medisinske undersøkelser, behandling, vaksinering og rehabilitering At ansatte benytter de hjelpemidlene som du har fått tildelt At du kan få hjelp til å mestre rusproblemer At tjenestemottakere blir stimulert til videreutvikling og innlæring av nye ferdigheter At dagtilbud tildeles etter individuell faglig vurdering At det blir formidlet informasjon om aktiviteter At det gis bistand til å søke om dagtilbud At det gis bistand fra ergoterapeut, fysioterapeut ved behov At ansatte kan veilede deg angående sosiale medier 7. Skjerme/ inkludere At ansatte inngriper når andres rettigheter og verdier krenkes At ansatte skal bistå tjenestemottakeren i å avverge utnytting At det gis forsvarlig tilsyn for å ivareta helse, for å hindre skade på seg selv og andre lignende, for at vi kan utøve best mulig tjeneste At hvis den ansatte er utrygg i forhold til husdyr, må disse skjermes/sikres i tiden tjenesten utføres At du selv ivaretar din kjæledyr At det forventes at du selv samarbeider på de tilbud som blir iverksatt for deg At du dekker utgifter i forbindelse med aktiviteter At du godtar hvis vi ikke kan være venner med deg i sosiale medier At du så langt det lar seg gjøre, ber om den hjelpen du trenger for å skjerme fra ubehagelige og vanskelige situasjoner

5 8. Samarbeid med andre instanser At hovedkontakten hjelper deg med å kontakte andre instanser bl. a. NAV At ansatte har kontakt med hjelpeverge og/eller pårørende om nødvendig At ansatte henter inn bistand dersom det er nødvendig og henviser til andre relevante instanser for utredning, tilrettelegging og behandling. For eks. BUP/DPS, Habiliteringstjenesten, fastlege, osv 9. Bolig At vi veileder deg til å finne en egnet bolig At vi ringer på og venter på svar før vi går inn At vi ikke går inn i leilighetene, når tjenestemottakeren ikke er hjemme At vi viser respekt for tjenestemottakerens privatliv og private eiendeler At det er tjenestemottaker som bestemmer hvordan de vil ha det hos seg selv, ansatte kan være rådgivere når det er ønskelig At ansatte bidrar til at alle tjenestemottakerne viser hensyn til andre og etterfølger husordensreglene der de bor At du gir de opplysninger som er nødvendig for å lage en individuell plan At du gir samtykke, slik at vi kan innhente nødvendige opplysninger At tjenestemottaker er villig til å tilrettelegge bolig om nødvendig, etter veiledning fra ansatte og/eller ergoterapeut At tjenestemottaker gir samtykke til at ansatte kan bruke nøkkel i nødsituasjoner At tjenestemottaker betaler depositum og husleie jf. Husleieloven

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER Innhold Innledning... 4 Lovanvendelse... 5 Organisering av tjenestetildelingen i Steinkjer kommune... 8 Brukermedvirkning...

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE Vedtatt av Berlevåg kommunestyre 24. november 2005 1 INNHOLD 1.0 Innledning s 3 2.0 s 3 3.0 Søknad om tjenester s 4 4.0 Vurdering/tildeling

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Veileder styrket barnehagetilbud. Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Veileder styrket barnehagetilbud. Sammen skaper vi den grønne landsbyen Veileder styrket barnehagetilbud Sammen skaper vi den grønne landsbyen STYRKET VEILEDER BARNEHAGETILBUD - STYRKET BARNEHAGETILBUD OKTOBER JANUAR 2015. 2014. SIDE 2 2 Barn med särskilda behov? - Jag kallas

Detaljer

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune.

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Informasjonen er utarbeidet ved Tjenestekontoret desember 2011 og revidert desember 2014. Trygghetsalarm I Porsgrunn

Detaljer

Delrapport 2 Kompetanse og kommunikasjon

Delrapport 2 Kompetanse og kommunikasjon Delrapport 2 Kompetanse og kommunikasjon GODKJENT ARBEIDSGRUPPE 31 MAI 2011 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 METODE OG KILDEBRUK... 3 PROSJEKTETS MÅL... 3 Prosjektets delmål... 3 MÅLGRUPPE... 3 ET

Detaljer

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR Koordinerende enhet 2013 Veileder Koordinatorrollen og individuell plan Innledning Denne veilederen er laget for å gjøre din rolle som koordinator litt enklere,

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Oppdal helsesenter eies og drives av Oppdal kommune.

Oppdal helsesenter eies og drives av Oppdal kommune. Oppdal helsesenter eies og drives av Oppdal kommune. Pr. i dag er det 62 sykehjemsplasser for langtids og korttidsopphold fordelt på 2 sykehjemsavdelinger: Tunet og Høa. Sykehjemmet har institusjonskjøkken,

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Deltakerhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015

Deltakerhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015 Revidert: 04.11.2010 2015 Innholdsfortegnelse 1 Formålet med din deltakelse hos oss... 3 2 Visjon og formål... 4 2.1 Visjon... 4 2.2 Empowerment... 4 2.3 Formål... 4 3 Kvalitetspolitikk... 4 3.1 Bedriften...

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer