Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsgrunn kommune Kontrollutvalget"

Transkript

1 Vår ref. 13/ /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato Christian Moulin Johan Guldbjørnsen Aud Fleten Anne Sæterdal Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: Tirsdag Tid: Kl Sted: Gartnerløkka Dagsenter, Darudvn 1, 3913 Porsgrunn Dersom du ikke kan møte må du snarest melde ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: eller tlf Vara møter bare etter egen innkalling. Edvard Garmo har meldt forfall og Christian Moulin kalles inn. Vedlagt følger sakene 44/13-50/13 Kl : sak45/13: Orientering fra Gartnerløkka Dagsenter Kl : sak 46/13: Orientering fra Omsorg Porsgrunn, (sign) Svein Tore Uldal Leder av kontrollutvalget Øystein Bergh Sekretær for kontrollutvalget Temark Postboks BØ Telefon (dir.) E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto:

2 Sakliste for Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Sak nr. Arkivsaknr. Tittel 44/13 13/485 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /13 13/484 ORIENTERING FRA GARTNERLØKKA DAGSENTER 46/13 13/483 ORIENTERING FRA OMSORG 47/13 13/480 FORVALTNINGSPROSJEKT - TJENESTEKONTORET 48/13 13/482 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER /13 13/481 RAPPORTERING FRA OPPDRAGSREVISOR 50/13 13/486 OVERSIKT OVER KONTROLLUTVALGETS SAKER I 2013

3 Sak nr. 44/13 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Arkivsaksnr.: 13/485 Arkivkode: /13 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll godkjennes. Protokollen fra siste møte i kontrollutvalget, , legges fram for godkjenning. Vedlegg: Møteprotokoll Sak 44/13 Side 3 av 12

4 Sak nr. 45/13 ORIENTERING FRA GARTNERLØKKA DAGSENTER Arkivsaksnr.: 13/484 Arkivkode: /13 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget tar presentasjon og informasjonen om Gartnerløkka Dagsenter til orientering. ønsker å bli kjent med virksomhetene ute og har gjort avtale om å få orientering om Gartnerløkka Dagsenter. Leder for Gartnerløkka Dagsenter vil orientere. Som en del av kontrollutvalget sitt tilsyn med forvaltningen, ønsker kontrollutvalget en orientering fra utvalgte deler av organisasjonen. Bakgrunnen for dette er at kontrollutvalget gjerne vil ha orientering og en dialog om den administrative styringen i kommunen. Utvalget er også opptatt av å få bedre innsikt i kommunens ulike arbeidsoppgaver. Hvordan kommunen fungerer og er organisert for å løse de oppgavene som er pålagt ved lov eller vedtatt av kommunens politiske organer. ønsker en kort oversikt/orientering med utgangspunkt i følgende veiledende punkter. Det må settes av tid til spørsmål fra kontrollutvalget. 1. Gartnerløkka Dagsenter 2. Organisering 3. Tjenestetilbudet 4. Økonomi 5. Spesielle risikoområder og utfordringer 6. Evt Sak 45/13 Side 4 av 12

5 Sak 45/13 På kommunen sin hjemmeside står det: Velkommen til Gartnerløkka Dagsenter Gartnerløkka Dagsenter i Porsgrunn kommune åpnet i mars 2002 og gir i dag tilbud til 35 brukere. Vi holder til i fine naturskjønne omgivelser på Hovenga i Porsgrunn. Vår adresse er Darudvn 1, 3913 Porsgrunn. Målgruppen er psykisk utviklingshemmede og andre med sammensatte funksjonsvansker som er bosatt i Porsgrunn kommune, som har avsluttet sitt grunnleggende skoletilbud og fyllt 20 år. Hovedmålsettng er å tilrettelegge et arbeid, aktivitet og velferdstilbud individuelt tilpasset ferdigheter og interesser. Stimulere til økt selvstendighet slik at den enkelte opplever utvikling og en meningsfull hverdag. Personalstaben er 22 årsverk fordelt på 24 stillinger. Vår kompetanse er bredt sammensatt - vi nevner - aktivitører, vernepleiere, sosionom, omsorgsarbeidere, hjelpepleiere, keramiker og andre miljøarbeidere med fagutdanning på andre felt. Vil du vite mere om oss - gå inn på de øvrige "fanene". Vårt motto: Samarbeid - Likeverd - Åpenhet Kontakt oss: Gartnerløkka Dagsenter Darudvn Porsgrunn Tlf / faks: Epost: Daglig leder: Johan Guldbjørnsen Mobil: Epost: Vedlegg: Ingen Side 5 av 12

6 Sak nr. 46/13 ORIENTERING FRA OMSORG Arkivsaksnr.: 13/483 Arkivkode: /13 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget tar presentasjon og informasjonen om Omsorg og demensomsorg i Porsgrunn kommune til orientering. ønsker å bli kjent med virksomhetene ute og har gjort avtale om å få orientering om Omsorg og spesielt demensomsorg i Porsgrunn kommune. Kommunalsjefen vil orientere. Som en del av kontrollutvalget sitt tilsyn med forvaltningen, ønsker kontrollutvalget en orientering fra utvalgte deler av organisasjonen. Bakgrunnen for dette er at kontrollutvalget gjerne vil ha orientering og en dialog om den administrative styringen i kommunen. Utvalget er også opptatt av å få bedre innsikt i kommunens ulike arbeidsoppgaver. Hvordan kommunen fungerer og er organisert for å løse de oppgavene som er pålagt ved lov eller vedtatt av kommunens politiske organer. ønsker en kort oversikt/orientering med utgangspunkt i følgende veiledende punkter. Det må settes av tid til spørsmål fra kontrollutvalget. 1. Kort innledning om Omsorg og demensomsorg 2. Avvikshåndtering 3. Kvalitet 4. Bemanning og rekrutering 5. Evt Sak 46/13 Side 6 av 12

7 Sak 46/13 På kommunen sin hjemmeside står det: Omsorg, trygd, helse og sosiale tjenester i Porsgrunn kommune Tjenester i Porsgrunn kommune innenfor området omsorg, trygd, helse og sosial. Målet med tjenestene er at alle som bor i kommunen skal få hjelp, pleie og omsorg når det er behov for det. Det er en stor bredde i helsetilbudet til våre innbyggere. Dette omfatter både helsefremmende og forebyggende hjelp. Du kan få informasjon om rettigheter og plikter. Tjenestene omfatter blant annet råd og hjelp i sosiale spørsmål, sosialhjelp, tjenester til rusavhengige, mottak og etablering av flykninger og låneordninger, og arbeidstrening. Tjenestekontoret tildeler etter søknad helse-, sosial- og omsorgstjenester til innbyggere i alle aldre i kommunen. Trygd: For spørsmål og orientering om trygdeytelser og bostøtte vises det til NAV. Tjenestetilbud i Porsgrunn Porsgrunn kommune har et variert tjenestetilbud til personer med demens. Det er store variasjoner for hvilken hjelp den enkelte ønsker og har behov for. Alle får en individuell vurdering av hvilke tjenester som best møter den enkeltes behov. I takt med sykdomsutviklingen øker behovet for hjelp og støtte fra pårørende. Det finnes også tilbud for å avlaste pårørende. Nedenfor finner du en kortfattet presentasjon om tilgjengelig tjenestetilbud til personer med demens og deres pårørende i Porsgrunn kommune. For mer informasjon, ta kontakt med Tjenestekontoret. For å søke tjenester benytt søknadskjema (link), som du også får utlevert ved Servicekontoret eller Tjenestekontoret. Støttekontakt. En støttekontakt kan bidra til en aktivitet og sosialt samvær noen timer i uken/hver 14. dag. Dagopphold. Dagopphold skal bidra til en meningsfull hverdag, individuelt tilrettelagte aktiviteter, sosialt samvær og gode opplevelser. Dagopphold fungerer også som avlastning for pårørende. Det er to dagtilbud tilrettelagt for personer med demens i Porsgrunn kommune, lokalisert ved Mule sykehjem og St. Hansåsens sykehjem. Side 7 av 12

8 Sak 46/13 Dagtilbudet ved St. Hansåsens sykehjem er tilpasset for yngre personer med demens (under 65 år). Hjemmetjenester. Hjemmetjenesten kan bistå med hjelp til rengjøring, handling, medisiner, personlig hygiene, mat osv. Ergoterapitjeneste. Ergoterapeutene kan f.eks. bistå med kartlegging av svikt og ressurser hos den syke og å finne egnede hjelpemidler for å øke egenmestring av dagliglivets aktiviteter. Korttids- og avlastningsplasser i institusjon (sykehjem). Vanlig er tre ukers opphold av gangen. Noen vil også ha behov for rullerende opphold, som innebærer at den syke bytter på å være hjemme og på sykehjem. Tiden mellom sykehjemsoppholdene kan variere. Bokollektiv for personer med demens. Porsgrunn kommune har to kollektiv for personer med demens. Kollektivene består av små ett-roms leiligheter med eget bad. Det er felles spisestue/oppholdsrom og kjøkken. Kollektivene er bemannet hele døgnet. Langtidsopphold i institusjon (sykehjem). Demenssykdommen leder til et behov for døgnkontinuerlig pleie og omsorg og den syke må ofte flytte fra eget hjem til institusjon. Det finnes sykehjemsavdelinger som er spesielt tilrettelagt for personer med demens, men demens forekommer ved alle avdelinger. Dersom du allerede har en tjeneste og ønsker å utvide eller søke nye tjenester, kan du også få hjelp til dette av den virksomhet du har kontakt med. Side 8 av 12

9 Sak nr. 47/13 FORVALTNINGSPROSJEKT - TJENESTEKONTORET Arkivsaksnr.: 13/480 Arkivkode: /13 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Uten innstilling. har bestilt forvaltningsrevisjon av Tjenestekontoret. Oppdragsrevisor kommer i møtet og legger fram forslag på gjennomføring av prosjektet. Oppdragsrevisor er nå midt i planleggingen av prosjektet. Vedlegg: Ingen Sak 47/13 Side 9 av 12

10 Sak nr. 48/13 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER Arkivsaksnr.: 13/482 Arkivkode: /13 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Sakene tas til orientering. Eventuelt Vedlegg: Ingen Sak 48/13 Side 10 av 12

11 Sak nr. 49/13 RAPPORTERING FRA OPPDRAGSREVISOR Arkivsaksnr.: 13/481 Arkivkode: /13 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget tar informasjon fra oppdragsrevisor om planene for revisjon av 2013 til orientering. Revisjon planlegger nå gjennomføringen av den finansielle revisjon av regnskapet for har tilsyn med revisjonsarbeidet. Oppdragsrevisor kommer i møtet og redegjør for planene og fremdriften i revisjonsarbeidet. Vedlegg: Ingen Sak 49/13 Side 11 av 12

12 Sak nr. 50/13 OVERSIKT OVER KONTROLLUTVALGETS SAKER I 2013 Arkivsaksnr.: 13/486 Arkivkode: /13 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Uten innstilling. Sekretær har utarbeidet oversikt over kontrollutvalgets saker pr dato. Oversikten sendes medlemmene direkte i egen ekspedisjon. Vedlegg: Oppfølging av vedtak 2013 (sendes i egen ekspedisjon) Sak 50/13 Side 12 av 12

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 15/5-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 06.01.2015 Christian Moulin Grunde Grimsrud Aud Fleten Rådmannen/adm. Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/353-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 19.08.2014 Sykepleierforbundet Kommunalsjef Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte

Detaljer

Kragerø kommune. Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 04.06.2015 Anders Støren Sandaas Åge Aashamar. Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kragerø kommune. Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 04.06.2015 Anders Støren Sandaas Åge Aashamar. Kragerø kommune - kontrollutvalget Kragerø kommune Vår ref. 15/643-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 04.06.2015 Anders Støren Sandaas Åge Aashamar Kragerø kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: mandag 15.06.2015

Detaljer

Dersom du ikke kan møte må du snarest melde ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: oystein.bergh@temark.no eller tlf 97646606.

Dersom du ikke kan møte må du snarest melde ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: oystein.bergh@temark.no eller tlf 97646606. Vår ref. 15/324-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 10.03.2015 Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 18.03.2015 Tid: kl 1530-1830 Sted: Kommunehuset, møterom

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

handlingsplan for eldre

handlingsplan for eldre ispigger pensjon bingo gamle venner TT-k o`stol sydentur fritid kamferdrops vafler tannglass kryssord barnebarn busstur bridge gullbryllup alt var bedre før Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen

Detaljer

18 ÅR - HVA SKJER DA?

18 ÅR - HVA SKJER DA? Koordinerende enhet 18 ÅR - HVA SKJER DA? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Oppdatert 23.9.2013 Innledning Når man blir 18 år skjer det flere

Detaljer

Brukerombudets arbeidsområde er variert og omfattende og årsmeldingen er derfor ikke uttømmende, men gir et innblikk i vårt arbeid.

Brukerombudets arbeidsområde er variert og omfattende og årsmeldingen er derfor ikke uttømmende, men gir et innblikk i vårt arbeid. Forord Brukerombudet for eldre, syke, funksjonshemmede og trygdede ble etablert ved årsskiftet 2000/2001. Fra høsten 2006 ble sosialombud og brukerombud slått sammen og brukergruppen utvidet til å omfatte

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

Holtålen Kommune OMSORGSPLAN

Holtålen Kommune OMSORGSPLAN Holtålen Kommune OMSORGSPLAN 2010-2018 1 Omsorgsplan 2010-2018 Holtålen kommune Sammendrag... 4 Samhandlingsreformen. St.mld. nr. 47.... 5 Innledning... 6 Tidligere arbeid... 6 Kvalitet... 7 Miljøhensyn...

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune.

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Informasjonen er utarbeidet ved Tjenestekontoret desember 2011 og revidert desember 2014. Trygghetsalarm I Porsgrunn

Detaljer

Tinn kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 11.12.2014. Tinn kommune - kontrollutvalget. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tinn kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 11.12.2014. Tinn kommune - kontrollutvalget. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 14/926-3 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 11.12.2014 Tinn kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 16.12.2014 Tid: 10.00 13.00 Sted: Formannskapssalen,

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef Helse og Omsorg Kommunalsjef Barn og Unge Kommunalsjef Kultur og Samfunn. Iverksatt: 2013 Revidert:

Godkjent av: Kommunalsjef Helse og Omsorg Kommunalsjef Barn og Unge Kommunalsjef Kultur og Samfunn. Iverksatt: 2013 Revidert: RUTINEBESKRIVELSER Kapittel nr.: Rutine: Retningslinjer for individuell plan Utarbeidet av: Koordinerende enhet: Koordineringsteam for habilitering Koordineringsteam for rehabilitering Sider: 4 Vedlegg:

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter...

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter... Tjenestenivå i helse- og omsorgstjenesten i Gran kommune gjeldende fra 1.mars 2012 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 18.09.2013.

Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 18.09.2013. Sak 9/13 MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 16.10.2013 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2014 Møtetid:

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Møteinnkalling Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Konferanserommet, Sonjatun Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, lille salong. 25.04.2006 kl. 15.00!

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, lille salong. 25.04.2006 kl. 15.00! ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, lille salong 25.04.2006 kl. 15.00! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Ås Eldreråd

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT:

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: 1. vi viser respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem, vi overholder taushetsplikten og legitimerer oss når vi kommer til deg. 2. vi tildeler og endrer

Detaljer