MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER"

Transkript

1 MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER REVIDERT VÅREN

2 Begrepsavklaring : Individuell plan: Personer som har langvarige og sammensatte tjenester har rett på å få utarbeidet en Individuell plan, dersom personen selv ønsker det. (Forskrift om Individuell Plan). Initiativet til å lage en IP kan komme fra bruker, pårørende eller tjenesteyter. Tjenesteyter har en selvstendig plikt til å sørge for at arbeidet med planen igangsettes. IP er Brukerens plan, og man har rett til å delta aktivt i utarbeidelsen av mål, behov osv. Formålet med IP er å koordinere og individuelt tilpasse tjenestetilbud, men planen gir ingen rett til bestemte tjenester. IP er et overordnet plandokument, som kan ha flere delplaner, f.eks IOP, rehab, pleie plan. Søknad om individuell plan: Bruker søker om individuell plan. Informert samtykkeerklæring: Informert samtykkeerklæring gir de involverte parter en mulighet til å utveksle nødvendig informasjon. Dette gjelder kun de parter som faktisk står oppført på erklæringen, og kan ikke ansees som en videre fullmakt enn det. Kopi av utfylt erklæring sendes til de respektive parter. Sol skjema: Kartleggingsskjema som brukes i første møte med bruker og eller pårørende. Utgangspunkt for oppsetting av IP Ansvarsgruppemøte: Møte for alle sentrale aktører rundt bruker. Brukers ressurser og behov er tema. IP brukes som utgangspunkt for agenda/møteplan og revidert IP brukes som referat. Bruker og koordinator fastsetter medlemmer i ansvarsgruppen og kan innkalle andre samarbeidspartnere etter behov. Hyppighet: 1-2 ganger pr år. Spesielle tilstander krever hyppigere møter. Samarbeidsmøter: Møte mellom kun få av deltagerne i ansvarsgruppe/samarbeidspartnere og evt bruker/pårørende. Gjelder samarbeid på delområder for bruker Ikke et fora for endring av IP. Kan være aktuelt for oppsett av delplaner under IP. Kan melde behov til ansvarsgruppen om f.eks behov for ekstra ordinært a.g.m. Koordinator: En person som bruker ønsker og kommunen utnevner til å koordinere en ansvarsgruppe og Individuell plan. Ansvar for å kalle inn til og lede ansvarsgruppemøter. Ansvar for å skrive, arkivere og distribuere IP. Enhetene utnevner hver for seg hvem som er aktuelle koordinatorer. Disse vil gjennomgå oppfølging/opplæring. Antallet må være tilstrekkelig ift behov. MÅL: 2 målbeskrivelser: Målene bør beskrive en ønsket situasjon skrevet i presens. For eksempel: Jeg har egen leilighet innen.. Brukers Hovedmålsetning: 2

3 Bør beskrive en ønsket situasjon noen år frem i tid. Bør skrives i jeg person. Brukers delmål/mål for livsarena: Egne definerte mål for sin situasjon/fremtid. Bruker og medlemmer av ansvarsgruppen sørger for at delmål og tiltak rettes mot brukers mål. 3

4 Systembeskrivelse IP Søknad vedtak utføring av IP Mandal kommune har bestemt at alle enheter, som har kontakt med personer med en individuell plan, forplikter seg til å oppnevne koordinatorer. Personer med langvarige og sammensatte tjenester har rett til å få utarbeidet en Individuell plan, dersom personen selv ønsker det. A. Normal prosess: 1. Enhver tjenesteyter som er i kontakt med bruker med sammensatte behov har en plikt til å enten selv informere om mulighet for IP, samt levere ut informasjonsmateriell eller å sette bruker i kontakt med en tjenesteyter som kan gi denne informasjonen. 2. Hvis bruker ønsker en IP, må vedkommende søke om dette. (Per , er det nok å be om en IP for å få en, man trenger ikke fylle ut et søknadsskjema. På et senere tidspunkt vil man måtte søke skriftlig om IP) 3. Bruker kan komme med ønske om koordinator. Dette ønsket skal vektlegges, men er ikke absolutt. Diskusjon/uenighet om hvem som skal være koordinator skal IKKE tas i ansvarsgruppa. 4. Ønsket koordinator blir forespurt. 5. Dersom vedkommende ikke har mulighet til å være koordinator, sendes saken videre til mottaksleddet (se nedenfor). eller: 6. Koordinator takker ja, og oppgavelisten for koordinatorer følges. 7. Søknad (henvendelse) sendes til mottaksleddet for registrering. B. I de saker som ikke følger normal prosess, gjøres følgende: (usikkerhet ift. rett på IP, koordinator osv, samt henvendelser fra andre instanser) 1. Søknad (henvendelse) sendes til mottaksleddet. 2. Mottaksleddet utpeker en koordinator, evt. vurderer rett til IP Alternativer som mottaksledd: I påvente av et planlagt forvaltningskontor som i fremtiden bør behandle alle søknader om IP, oppnevnes det et tverrfaglig Koordinerende IP-team bestående av en representant fra følgende enheter: Barnehageenheten Skolene Helse- og sosial Pleie- og omsorg Nav Når forvaltningskontoret er på plass, oppløses det tverrfaglige koordinerende IP-teamet. Teamet rapporterer til enhetsleder for Helse- og sosialenheten. Enhetsleder for Helse- og sosialenheten vil fortsatt være klageorgan for Individuell plan i kommunen, når det gjelder selve planen eller mangel på en plan. Ikke når det gjelder uenighet på hvem som skal være koordinator. Spørsmål vedrørende hvem som skal være koordinator skal løses av det tverrfaglige koordinerende IP-teamet. 4

5 IP-teamet vurderer hva som er naturlig å bruke av informasjon når man informerer om IP, samt vurderer hva som er hensiktsmessig å dele ut av informasjonsmateriale til brukere med sammensatte behov. Teamet bør også ta kontakt med arbeidsgruppe i PLO og Helse- og sosialenhetene, som holder på å utarbeide et felles søknadsskjema for alle tjenester innen disse enhetene, vedrørende fremtidig søknadsskjema for IP. Ansvar lagt til mottaksledd: Holder oversikt over hvem som har IP, antall IP og koordinatorer i kommunen. Myndighet til å utnevne koordinatorer Vurdere antall IP pr. koordinator. (Utifra arbeidsmengde, i samarbeid med leder) Faste møter hver 14. dag. Ansvar lagt til forvaltningskontor når det er på plass (dette kommer i tillegg til de oppgavene som er lagt til mottaksleddet over): Vedtaksmyndighet Klageinstans Ansvar for koordinator kontakt og veiledning o Koordinator samlinger 2 x pr år. o Involvere nye koordinatorer. I påvente av forvaltningskontor, vil ansvaret for koordinatorsamlinger og opplæring av koordinatorer bli ivaretatt av 2 IP stillinger på henholdsvis Helsestasjonen og i Avdeling for booppfølging. 5

6 Arbeidsbeskrivelse for koordinator for IP Bruker har fått info om IP av tjenesteyter Bruker har framsatt ønske om at det utarbeides en IP Bruker har mottatt en skriftelig bekreftelse på at det skal utarbeides en IP (Gjelder først når forvaltningskontor er opprettet) Bruker har levert samtykkeerklæring Bruker har fått framsatt sitt ønske om oppnevning av koordinator Ønsket koordinator har sagt seg villig til å være koordinator eller - kommunen har oppnevnt en koordinator (les tverrfaglig koordinerende IPteam/forvaltningskontor) Koordinatorenes oppgaver: 1. Ta kontakt med brukeren og avtale første avklaringsmøte. 2. Kartlegge brukerens behov (SOL-skjema) og avklare medlemmer av ansvarsgruppa og andre samarbeidspartnere. 3. Lage utkast til individuell plan. 4. Innkalle til første ansvarsgruppemøte. Punktene i IP er møtets saksliste. 5. Ta ansvar for møteledelse (selv eller avtale med andre på forhånd) og fastsetting av neste møte. 6. Revidere plan (= referat fra møtet) med tidspunkt for neste møte (=innkalling) Gi ev. nye deltakere i ansvarsgruppa egen innkalling. 7. Legge planen inn i Ephorte og sørge for at alle ansvarsgruppens medlemmer enten får lesetilgang til IP i Ephorte (andre kommunalt ansatte) eller får den tilsendt. 8. Koordinator har ansvar for å rapportere til tverrfaglig team/forvaltningskontor om skifte av koordinator eller avslutning av IP. En IP vil med dette være både saksliste og møteinnkalling til ansvarsgruppemøtene, samt at en revidert utgave vil være et referat fra møtene. 6

7 SOL-MODELLEN TIL: født: Dato utført: Tilstede: MÅL: OPPLÆRING Har: Nettverk: HELSE Har: Trenger: Fastlege Trenger: Brukers navn: ØKONOMI BOLIG/HJEM Har: Alder: år Har: Trenger: Trenger: FRITID DAGTILBUD Har: Har: Trenger: Trenger: 7

8 INFORMERT SAMTYKKE ERKLÆRING Navn: Født: For å kunne gi best mulig oppfølging, må vi ofte samarbeide med andre. Da kan det være nødvendig å formidle, drøfte, og/eller innhente opplysninger om deg, ditt barn eller din familie. Det har vi, med få unntak, ikke lov til å gjøre uten din/deres tillatelse. Taushetsplikten er ment som et vern om den enkelte og den informasjon offentlig instanser har fått. LOV nr 64: Lov om helsepersonell m.v. Et slikt skriftlig informert samtykke gir adgang til formidling av nødvendige opplysninger. Vi har plikt til å informere deg om dette, be om din tillatelse og holde oss til de avtaler vi gjør med dere ang formidling av opplysninger med andre instanser. Jeg/vi tillater at samarbeidspartnere uten hinder av taushetsplikten, kan utveksle nødvendige opplysninger med: Barnehage Skole SFO PPT Helsesøster Fysioterapeut Ergoterapeut Pleie og omsorgstjenesten Fastlege Kompetansesentra Sykehus Andre (kopi av skjema kan sendes ovenfornevnte samabeidspartnere) Samtykket gjelder for tidsrommet og kan når som helst avsluttes/endres. Kommentar: Dato/ signatur Dato/ signatur 8

9 Mandal Kommune Individuell plan For Navn: Født: Sivil Status: Adresse: Telefon: Gjelder for følgende tidsrom: 9

10 Nærmeste pårørende: Adresse: Telefon privat: Andre viktige personer: Navn: Navn: Navn: Telefon arbeid: Relasjon: Relasjon: Relasjon: Medlemmer i Ansvarsgruppen: Navn Tittel Adresse Telefon Epost Andre samarbeidspartnere: Navn Tittel Adresse Telefon Epost 10

11 Individuell plan for: Konfidensielt Unntatt off 5 Brukers Hovedmål: Dato for ansvarsgruppemøter: Gjelder i perioden: Livsarena Mål: Tiltak: Start dato: Evalueringsdato: Helse og pleie: Ansvarlig: Bolig/Hjem:

12 Livsarena Mål: Tiltak: Start dato: Evalueringsdato: Avlastning: Ansvarlig: Dagtilbud/Skole Arbeid: Fritid/Kultur: Økonomi: Sosialt nettverk: Mandal den 12

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSVARSGRUPPER

RETNINGSLINJER FOR ANSVARSGRUPPER RETNINGSLINJER FOR ANSVARSGRUPPER REFERANSE TILHØRENDE TVERRETATLIG PROSESS FOR RESSURSTEAMET OG BEHANDLING AV SAKER FOR BARN OG VOKSNE MED LANGVARIGE OG SAMMENSATTE FUNKSJONSVANSKER 1. FORMÅL Retningslinjene

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig samarbeid 1 Prosedyrer for tverrfaglig samarbeid mellom helse-, sosial-, PPT, barneverntjenesten og skole/ barnehage i Rennebu kommune, godkjent i HOO. juni- 09. Iverksettes 01.11.09 2 Mål:

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Pasientrettighetsloven 2-5 omhandler pasientens rett til individuell plan.

Pasientrettighetsloven 2-5 omhandler pasientens rett til individuell plan. Organisering av kommunens tjenestetilbud til personer med behov for koordinerte tjenester. Koordinerende enhet. Individuell plan. Rana kommunes retningslinjer. 1 Formål. De kommunale retningslinjene er

Detaljer

Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS)

Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) HVA ER TVERRFAGLIG SAMARBEIDSSYSTEM (TFS)... 2 BEGREPSAVKLARING... 2 ORGANISERING... 3 Mål... 3 Målgruppe... 3 Ansvar... 3 Nivåer... 3 Nivå 1 - De lokale

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef Helse og Omsorg Kommunalsjef Barn og Unge Kommunalsjef Kultur og Samfunn. Iverksatt: 2013 Revidert:

Godkjent av: Kommunalsjef Helse og Omsorg Kommunalsjef Barn og Unge Kommunalsjef Kultur og Samfunn. Iverksatt: 2013 Revidert: RUTINEBESKRIVELSER Kapittel nr.: Rutine: Retningslinjer for individuell plan Utarbeidet av: Koordinerende enhet: Koordineringsteam for habilitering Koordineringsteam for rehabilitering Sider: 4 Vedlegg:

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR Koordinerende enhet 2013 Veileder Koordinatorrollen og individuell plan Innledning Denne veilederen er laget for å gjøre din rolle som koordinator litt enklere,

Detaljer

Rapport. Interkommunal koordinerende enhet (KE)

Rapport. Interkommunal koordinerende enhet (KE) Rapport Interkommunal koordinerende enhet (KE) Innhold 1 Sammendrag og anbefalinger... 3 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Forvaltningskontoret som koordinerende enhet (KE)... 4 1.3 Organisering, styringslinje, rapportering

Detaljer

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE...

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... Innholdsfortegnelse 1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Innledning... 3 1.3 Styringsdokumenter for det tverrfaglige samarbeidet:... 4 1.4 Formål... 4 1.5 Mål...

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Anbefalinger etter erfaringskonferanse i Helse Øst 20. oktober 2006 Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Spesialrådgiver Martha Østbye Spesialrådgiver Bjørg Høie Kap.1. Anbefalinger

Detaljer

Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune

Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune Barn som pårørende Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet i Hammerfest kommune... 3 1.2 Formål med rutinebeskrivelsen... 4 2. Rutinebeskrivelse...

Detaljer

FOR ANSATTE I MALVIK KOMMUNE BEKYMRINGSSAKER BARN OG UNGE

FOR ANSATTE I MALVIK KOMMUNE BEKYMRINGSSAKER BARN OG UNGE VEILEDER FOR ANSATTE I MALVIK KOMMUNE BEKYMRINGSSAKER BARN OG UNGE 25.03.11 Veileder for ansatte i Malvik kommune bekymringssaker barnevern 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 3 2. Formålet 4 3. Aktuelle lover

Detaljer

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avtale mellom barneverntjenesten i kommunen og statlige familie- og beredskapshjem 1. Om avtalen Denne avtalen regulerer forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

Samarbeidsrutiner skole og barnevern

Samarbeidsrutiner skole og barnevern Ringeriksskolen 1.2.2014 Magnar Ågotnes Samarbeidsrutiner skole og barnevern 01.01.2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 1 SKOLENS HÅNDTERING AV BARNEVERNSAKER... 2 1.1 Bekymringsmelding fra skole til barneverntjenesten...

Detaljer

Underavtale til tjenesteavtale 1 og 2 mellom Oslo universitetssykehus HF

Underavtale til tjenesteavtale 1 og 2 mellom Oslo universitetssykehus HF Underavtale til tjenesteavtale 1 og 2 mellom Oslo universitetssykehus HF og bydelene Sagene, Bjerke, Søndre Nordstrand, Nordstrand, Nordre Aker og Østensjø, samt sykehjemsetaten (SYE) og Velferdsetaten

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID. Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjoner

RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID. Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjoner RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjoner Samarbeid mellom: Buskerud fylkeskommune Vestfold fylkeskommune Telemark fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Vest-Agder

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

BTI - VERKTØYKASSEN. Tromsø Kommune

BTI - VERKTØYKASSEN. Tromsø Kommune BTI - VERKTØYKASSEN Tromsø Kommune Innhold Observasjonsskjema... 3 Barn og unges signaler på mulig mistrivsel... 4 Samtykke fra foresatte til tverrfaglig samarbeid.... 5 Bekymringsskala vedrørende barn

Detaljer

Planperiode 2007-2010

Planperiode 2007-2010 Planperiode 2007-2010 VEDTATT I LYNGEN KOMMUNESTYRE 29.05.07 SAK 16/07 Innhold side Del 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Lovhjemler 3 1.3 Definisjoner 3 1.3.1 Rehabilitering 3 1.3.2 Brukermedvirkning

Detaljer

Veileder styrket barnehagetilbud. Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Veileder styrket barnehagetilbud. Sammen skaper vi den grønne landsbyen Veileder styrket barnehagetilbud Sammen skaper vi den grønne landsbyen STYRKET VEILEDER BARNEHAGETILBUD - STYRKET BARNEHAGETILBUD OKTOBER JANUAR 2015. 2014. SIDE 2 2 Barn med särskilda behov? - Jag kallas

Detaljer

Plan for overgangen mellom barnehage og skole

Plan for overgangen mellom barnehage og skole Plan for overgangen mellom barnehage og skole Flå kommune 2014 Innhold 1.0 Innledning / bakgrunn... 3 1.1 Lokalt prosjekt... 4 1.2 Evaluering / revidering... 4 2.0 Hovedmål... 5 3.0 Samarbeid og kunnskapsoverføringer...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer