PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE"

Transkript

1 PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte

2 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet s. 4 Kompetanseteam for barnehager s. 6 Kompetanseteam for skoler s. 6 Plenumsmøte s. 7 Orientering om kompetanseteam s. 8 Samtykkeerklæring s. 9 2

3 Bakgrunn For alle etater som jobber med barn og unge stilles det krav om planer for tverrfaglig samarbeid. Den første planen for tverrfaglig forebyggende arbeid blant barn og unge i Rennesøy kommune ble vedtatt i 1997 og revidert i mai På plenumsmøte i juni 2002 kom det fram ønsker om ny revidering av planen. Det er enighet om at tverrfaglig samarbeid er nyttig og nødvendig i forbindelse med forebyggende arbeid blant barn og unge. Det er avholdt møter i kompetanseteam for skoler og barnehager høsten 2002 der det har kommet fram innspill som det er tatt hensyn til ved revideringen av planen. Planen ble sendt ut til høring til de aktuelle instanser. Overordnet målsetting Maksimal samordnet innsats for det enkelt barn. Maksimal samordnet utnytting av kompetanse og virkemidler Kompetanseteam Ved skoler og barnehager er det opprettet kompetanseteam. Teamene er tenkt brukt i forhold til barn med sammensatte problemer. Det er også anledning til å drøfte situasjonen for barn og unge som ikke har tilknytning til barnehage eller skole i kompetanseteam. Kompetanseteam er en tverrfaglig sammensatt gruppe hvor en kan drøfte barn og unges problemstillinger og fordele videre oppgaver i forbindelse med kartlegging av og evt. undersøkelser/ testing i forhold til det enkelte barnet/ familien. Resultatet av denne kartleggingen/ undersøkelsene vil så danne grunnlag for videre oppfølging fra fagpersoner, evt. opprettelse av ansvarsgruppe. Det vanlige er at det innkalles til ett eller to møter før man evt. bestemmer om det skal opprettes ansvarsgruppe rundt barnet/ ungdommen og deres familie. I kompetanseteamet kan man drøfte enkeltsaker etter å ha fått samtykke fra foreldre/ pårørende, eller den unge selv. Saker kan også drøftes anonymt. Ved førstegangs drøfting av en sak er det viktig med bred tverrfaglighet. Kompetanseteamet bør dessuten møtes regelmessig for å fremme det tverrfaglige samarbeidet og for å øke forståelsen for og innsikten i hverandres fagfelt og arbeidsmetoder. 3

4 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet: Hjelpe barn med sammensatte problem. Generelt forebyggende arbeid, herunder planlegging, koordinering og oppfølging av ulike generelle tiltak knyttet til forebyggende arbeid i barnehage, skole, hjem og fritid. Generelle rutiner: Samtykke Foreldre/ foresatte skal ta del i og være orientert om det tverrfaglige samarbeidet som foregår rundt egne barn. Skriftlig samtykke innhentes på eget skjema og blir arkivert i barnets helsekort på helsestasjonen eller i barnehagens/ skolens arkiv. Dersom en ikke får samtykke, kan saker drøftes anonymt. Taushetsplikt Partene i det tverrfaglige teamet er likeverdige med tanke på taushetsplikt og med tanke på nødvendig og relevant informasjonsutveksling. Dersom det tverrfaglige teamet kommer fram til at saken har karakter av en barnevernsak, må dette komme tydelig fram i møtet i kompetanseteamet, og saken må meldes skriftlig, evt. muntlig til barnevernet.( jfr. lov om meldeplikt) Samtykkeerklæring Den som melder behov for møte i kompetanseteamet, har ansvar for å innhente samtykkeerklæring. Møteinnkalling Pedagogisk konsulent for barnehagene og leder for skolenes spesialpedagogiske team har i hovedsak ansvar for møteinnkalling. I tillegg skal den som innkaller sørge for å orientere de andre i teamet, slik at de er noe kjent med problemstillingen før kompetanseteamet møtes. Alle etater med ansvar for barn og unge og som er kjent med at barnet/ den unge er i en livssituasjon/ krise som tilsier at det trengs tiltak fra flere hold; kan/ skal ta kontakt med en av representantene i teamet for å ta initiativ til at det innkalles til møte i kompetanseteamet. Møtereferat Barnehage/ skole har ansvar for møtereferat. I enkeltsaker blir det sendt særutskrift til foreldrene. I saker der barnet/ den unge ikke har tilknytning til barnehage/ skole, vil det bli utnevnt en referatansvarlig fagperson. Orientering om kompetanseteam Orientering om kompetanseteam skal gis alle foreldre av nyfødte på helsestasjonen gjennom et informasjonsskriv om helsestasjonsvirksomhetene, og ved innkalling til skolestartundersøkelse gjennom et orienteringsskriv om skolehelsetjenesten. Skriftlig orientering om kompetanseteam skal gis foreldre en gang i barnehage-/ skoleåret. 4

5 Møter Kompetanseteamet har faste møter to ganger i året; vår og høst, og ellers ved behov. Møtene bør samordnes. Plenumsmøte Representanter for barnehageteam og skoleteam møtes en gang i året, fortrinnsvis i mai, for å diskutere hvordan samarbeidet fungerer, og evt. prioritere forebyggende tiltak som en ønsker å satse på. På plenumsmøte skal det oppnevnes en tverrfaglig arbeidsgruppe med en representant fra hver av avdelingene. Tverrfaglig arbeidsgruppe sitt mandat er å arrangere temakveld(er) for foreldre og fagfolk i kommunen. I tillegg skal en i gruppa være kontaktperson for natteravnene i kommunen. Skolesjefen har ansvar for innkalling og ledelse av plenumsmøte. Kompetanseteam for barnehager Det skal opprettes et kompetanseteam for hver barnehage. Faste medlemmer:styrer for barnehagen Pedagogisk konsulent Barnehagens kontaktperson i PPT Repr. for barneverntjenesten/ sosialtjenesten Helsestasjonslege Helsesøster Innkalles ved behov: Foreldre Pedagogisk leder (avd. leder) Fysioterapeut Psykiatrisk sykepleier Evt. andre Kompetanseteam for skoler Det skal opprettes et kompetanseteam for hver av skolene. Faste medlemmer:rektor Leder for spesialpedagogisk team Skolens representant i spesialpedagogisk team Skolens kontaktperson i PPT Repr. for barneverntjenesten/ sosialtjenesten. Skolelege Helsesøster 5

6 Innkalles ved behov: Foreldre Klassestyrer Fysioterapeut Psykiatrisk sykepleier Lensmann Barne- og ungdomsarbeider Evt. andre Plenumsmøte Innkalles: Rektorene ved skolene Styrerne i barnehagene Leder for skolenes spesialpedagogiske team Pedagogisk konsulent for barnehagene Leder for PPT Leder for barneverntjenesten/ sosialtjenesten Leder for fysioterapitjenesten Helsestasjonslege Skolelege Ledende helsesøster Psykiatrisk sykepleier Barne- og ungdomsarbeider Lensmann 6

7 Til foreldre/ foresatte ORIENTERING OM KOMPETANSETEAM ved barnehager og skoler i Rennesøy kommune. Da barns problemer ofte er sammensatte, har Rennesøy kommune vedtatt en plan for tverrfaglig forebyggende arbeid blant barn og unge. Det er ofte nødvendig med kompetanse fra mange fagfelt for å kunne hjelpe barnet/ eleven. Ved barnehager og skoler er det opprettet tverrfaglige team,- kompetanseteam, for å kunne ta seg av slike saker. Teamet består av følgende personer: Styrer/ rektor Pedagogisk konsulent/ leder for skolenes spesialpedagogiske team Representant for PPT Representant for barneverntjenesten/ sosialtjenesten Helsestasjonslege/ skolelege Helsesøster I enkeltsaker kan det være aktuelt å innkalle foreldre, pedagogisk leder/ klasselærer og evt. andre HVILKE SAKER JOBBER KOMPETANSETEAMET MED hjelper barn med sammensatte problem generelt forebyggende arbeid, herunder planlegging, koordinering og oppfølging av ulike generelle tiltak knyttet til forebyggende arbeid i barnehage-/ skolesituasjonen, hjem og fritid. HVEM KAN TA KONTAKT MED KOMPETANSETEAMET alle som kommer i kontakt med barn og unge som har problemer i barnehage./ skole-/ hjemmesituasjon kan ta kontakt med en representant for teamet. I praksis vil det si foreldre, førskolelærere, lærere, sosialkontor, barnevern, helsetjenesten, PPT og andre voksenpersoner. foreldre skal gi samtykke til at saker tas opp i teamet, men dersom man finner det nødvendig av hensyn til barnet/ eleven/ den unge og dette ikke lar seg gjøre, kan saker drøftes anonymt. TAUSHETSPLIKT Alle som er med i kompetanseteamet har taushetsplikt. Det kreves skriftlig samtykke fra foreldre/ foresatte før enkeltsaker tas opp. Skjema om samtykke oppbevares i barnets helsekort på helsestasjonen, eller arkiveres i barnehage/ på skolen. 7

8 SAMTYKKEERKLÆRING I Rennesøy kommune er det opprettet tverrfaglige team, kompetanseteam, som tar seg av saker i forbindelse med forebyggende arbeid blant barn og unge i kommunen. Kompetanseteamets overordna målsetting er: Maksimal samordnet innsats overfor det enkelte barn. Maksimal utnytting av samlet kompetanse og virkemidler. Alle barnehager og skoler har et kompetanseteam. Teamet er tverrfaglig og består av representanter fra barnehage/ skole. PPT, barneverntjenesten/ sosialtjenesten og helsetjenesten. Barnehage og skole ønsker til enhver tid å hjelpe det enkelte barn/ elev best mulig. Kompetanseteamet har tverrfaglig kompetanse som gjør det i stand til å foreta en tverrfaglig vurdering av de problemen som blir tatt opp rundt det enkelte barn/ elev. Situasjonen for barn og unge som ikke går i barnehage eller skole i kommunen, men som er bosatt i kommunen og kommer inn under helsestasjonstjenestene kan også drøftes i kompetanseteam. Det blir krevd skriftlig samtykke fra foreldre/ foresatte før saker tas opp til drøfting. For kompetanseteamet Klipp SAMTYKKEERKLÆRING Jeg/ vi samtykker til at situasjonen for.. født./.-.. blir drøftet i kompetanseteamet ved.barnehage/ skole. Tilbakemelding vil bli sendt til hjemmet... Sted dato/ årstall.. Undeskrift foreldre/ foresatte. Samtykkeerklæringen gjelder for ett år. 8

9 9

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

DET TVERRFAGLIGE MØTET DET TVERRFAGLIGE MØTET

DET TVERRFAGLIGE MØTET DET TVERRFAGLIGE MØTET DET TVERRFAGLIGE MØTET HÅNDBOK FOR 2014-2015 MAL FOR GJENNOMFØRING AV MØTENE Personsaker Kort presentasjon (det forutsettes at case-beskrivelsen er kjent for alle deltakerne) De faste deltakerne fra hjelpetjenestene

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Hovedmål for arbeidet: Delmål for arbeidet : Bakgrunn for planen: Teorigrunnlag:

Hovedmål for arbeidet: Delmål for arbeidet : Bakgrunn for planen: Teorigrunnlag: Plan for arbeid med Fravær - Bekymringsfullt fravær April 2013 Hovedmål for arbeidet: Redusere fraværet hos elever i Nes-skolen. Omfatter ordinært fravær og bekymringsfullt fravær. Delmål for arbeidet:

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger 1. utgave, 1. opplag Senter for atferdsforskning 2003 Unni Vere Midthassel ISBN 82-7578-018-7 Grafisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Vold i nære relasjoner hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Et verktøy utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst og politiet. lokale amordning av kriminalitetsforebyggende

Detaljer

Helsepersonell har en posisjon som gjør det mulig å oppdage disse barna tidlig, og hjelpe dem ved å gi nødvendig oppfølging og informasjon.

Helsepersonell har en posisjon som gjør det mulig å oppdage disse barna tidlig, og hjelpe dem ved å gi nødvendig oppfølging og informasjon. Barn som pårørende Bakgrunn Barns opplevelse av trygghet, tilfredshet og tilstrekkelig omsorg er sterkt knyttet til foreldrenes livssituasjon. Barn av pasienter som er alvorlig syke eller skadde kan derfor

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager Barn i Norge har hovedsakelig gode oppvekstsvilkår. De har omsorgsfulle

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 2 Opplæringsloven, kapittel 9: 9a-1 slår fast: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer