INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID"

Transkript

1 INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED BEHOV FOR LANGVARIGE, SAMMENSATTE OG KOORDINERTE TJENESTER Lier kommune

2 2 DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE Hvem har rett på en individuell plan? Alle barn/unge med behov for langvarige, sammensatte og koordinerte tjenester fra ulike instanser har rett til å få en individuell plan. Hva er en individuell plan En helhetlig plan med mål for utviklingen av barnet/den unge i minimum 5 6 år fremover. Avhengig av barnets/den unges behov omfatter planen sosial utvikling, språk, motorikk, medisinske og helsemessige forhold, ADL- ferdigheter, skolegang, arbeid, bolig, fritidsaktiviteter mv. Planen beskriver sentrale områder for barnets/den unges utvikling i planperioden - konkretisert i noen langsiktige mål og kortsiktige mål. Kortsiktige mål kan for eksempel gjelde for en 6 måneders periode. Planen går ikke i detaljer på tiltak og metoder for arbeidet med barnet/den unge. Dette ivaretas av andre individuelle planer, f. eks. individuell opplæringsplan. Planen beskriver også hvilke virksomheter som er hovedansvarlig for de ulike målene. En individuell plan er først og fremst et redskap for samordning av tjenester. Retten til tjenester gis av den enkelte virksomhet. Ved utarbeidelse av planen kan det være et dilemma at barnets/den unges behov blir vurdert å være større enn det tilgjengelige ressurser kan dekke. Planen må være tilpasset tilgjengelige ressurser for å være et reelt arbeidsredskap. Samtidig må barnets reelle behov komme fram i planen, slik at et evt. gap mellom behov og ressurser synliggjøres. Teamet for individuelle planer for barn/unge Oppgaver Motta, vurdere og prioritere henvisninger om opprettelse av individuelle planer, samt vurdere hvilken virksomhet som skal ha ansvaret for planarbeidet: Habilitering : barn m/funksjonsnedsettelse Helsetjenesten : barn m/psykiske vansker/lidelser Hjemmetjenesten: barn m/somatiske sykdommer Henvisninger rettes til virksomhet Habilitering v/kooordinator for individuelle planer Legge til rette for at tiltak rundt barnet/den unge kan bli gjennomført på en helhetlig og samordnet måte, og med den mest effektive utnyttelse av ressursene. Det vil si i samarbeid med pårørende

3 oppnevne plangruppe som skal utarbeide den individuelle planen- dvs innkalle til et oppstartsmøte for utarbeidelse av den individuelle planen utpeke de virksomheter som skal være representert i ansvarsgruppa sørge for at ansvarsgruppene til en hver tid er riktig sammensatt - sikre at det oppnevnes en leder for hver ansvarsgruppe. 3 Deltakere Leder og koordinator fra virksomhet Habilitering, leder for PP- tjenesten, en leder/representant fra skole, en leder/representant fra barnehage, leder fra Rehabilitering, Helsetjenesten og Hjemmetjenesten. I tillegg vil andre innkalles ved behov. Teamet for individuelle planer ledes av virksomhet Habilitering. Møter: Møter holdes annenhver måned/månedlig. Saksforberedelse: Koordinator for individuelle planer i virksomhet Habilitering er saksbehandler for Teamet for individuelle planer. Hver enkelt virksomhet som får ansvaret for den individuelle planen, må i etterkant av møtet fatte vedtak om individuell plan. Koordinator i virksomhet Habilitering skal sørge for at Team for individuelle planer en gang i året sjekker ut om alle ansvarsgrupper er aktive. Plangruppe for individuell plan Tverrfaglig gruppe opprettet for å lage individuell plan for ett barn Oppnevnes av teamet for individuelle planer Ledes av Habilitering/Hjemmetjenesten/Helsetjenesten dvs den virksomheten som har fått ansvaret for planen Gruppa opphører når planen er laget og ansvarsgruppa overtar. Ansvarsgruppe Oppgaver Sikre praktisk gjennomføring og evaluering av den individuelle planen. Dette er en tverrfaglig gruppe opprettet for en tidsbegrenset periode. Den skal sikre at berørte instanser samarbeider. Ansvarsgruppa vil i praksis ofte bestå av mange av de samme personer som i plangruppa. Deltakere Deltakende virksomheter oppnevnes av teamet for individuelle planer/plangruppa. Pårørende og bruker skal informeres/trekkes med i oppnevnelsen av ansvarsgruppa. Konkrete fagpersoner oppnevnes av berørte virksomhetsledere/evt. deltar de selv. Teamet for individuelle planer sikrer at det oppnevnes leder for den enkelte ansvarsgruppe.

4 Leder skal som hovedregel komme fra den kommunale virksomheten som har mest å gjøre med det aktuelle barnet/ungdommen. Leders ansvar er å sikre at gjennomføringen av den enkelte individuelle plan fungerer godt. Leder av ansvarsgruppen skal sikre at fastlegen blir involvert i ansvarsgruppearbeidet, bl.a. med å sende innkalling og referat til fastlege etter avtale med foreldrene. Fremdrift i ansvarsgruppen sikres bl.a. ved at leder innkaller til ansvarsgruppemøter, sikrer at møtene er godt forberedt, leder møtene og sørger for referat/nødvendig dokumentasjon etter møtene. Leder skal være kontaktledd til bruker, pårørende og den ansvarlige virksomheten. 4 Virksomhet Habilitering/Hjemmetjenesten/Helsetjenesten Virksomheten som har vedtatt at et barn skal ha en individuell plan og som har stått ansvarlig for planarbeidet er en koordinerende enhet i arbeidet med individuelle planer og ansvarsgruppearbeid. Denne virksomheten har med andre ord en koordinerende rolle. Dette innebærer at leder av ansvarsgruppa kan få bistand fra virksomheten til all koordinering rundt barnets/den unges tjenestetilbud de individuelle planene ligger hos den virksomheten som har hatt ansvaret for planarbeidet og all revurdering skal skje her alle ansvarsgruppereferat skal sendes til denne virksomheten virksomheten kan delta i ansvarsgruppemøter etter behov virksomheten har ansvar for å bringe viktig informasjon vedr. arbeid og bolig i kommunens samleskjema for framtidige behov. DEL 2: SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID Mål for ansvarsgruppearbeid Et styringsredskap/metode Koordinere arbeidet, utveksle relevant informasjon, fordele arbeidsoppgaver og forplikte deltagerne på dette. Fordele ansvar mellom foreldre/omsorgspersoner og det offentlige tjenesteapparatet

5 5 Hjelpe foreldre og brukere til å få en rask oversikt over situasjonen gjennom oppstart av ansvarsgruppa dette ivaretar rettssikkerheten Sikre godt faglig arbeid gjennom en lengre tidsperiode fra alle aktuelle instanser og god framdrift i henhold til andre underordnede planer, som individuell opplæringsplan, individuell omsorgsplan med mer. Sikre rett hjelp til rett tid Sikre familiene en forutsigbar hverdag NB! FOKUS PÅ DELTAGERNES RESSURSER Hva er en ansvarsgruppe? Ansvarsgrupper består av enkeltpersoner som har et forpliktende delansvar og som samles om en felles strategi. Det dreier seg om en oppnevnt arbeidsgruppe som følger opp over en lengre periode, koordinerer innsatsene og skaper kontinuerlig og bredspektret arbeid. ( Ogden og Veselka 1990) Det er den individuelle planen som er ansvarsgruppas felles strategi ansvarsgruppa skal sikre gjennomføringen og evalueringen av den individuelle planen. Ansvarsgruppa skal også vurdere fortløpende behovet for en større revisjon av den individuelle planen - og melde fra til den virksomheten som har vært ansvarlig for planarbeidet om dette. Ansvarsgruppas arbeid Ansvarsgruppa skal koordinere innsatsen fra flere virksomheter/instanser og enkeltpersoner i forhold til den individuelle planen og arbeide ut fra denne. Evaluering av mål og tiltak i den individuelle planen vil være et fast innhold på møtene. Vedlagt følger en egen sjekkliste som ansvarsgruppen kan ha som et hjelpemiddel i arbeidet. Den individuelle planen utarbeides under ledelse av virksomhet Habilitering/Hjemmetjenesten/Helsetjenesten etter at vedtak om individuell plan er fattet av Team for individuelle planer.

6 6 Deltakerne må ta på seg et forpliktende ansvar for å utføre de oppgaver og tiltak en setter opp i planen. Beslutningsmyndighet fra egen virksomhet må hver enkelt avklare - beslutninger i forhold til vedtak om tjenester fattes ikke i ansvarsgruppa, men i den enkelte virksomhet. Alle problemstillinger som drøftes i ansvarsgruppemøtet må avklares i egen virksomhet og meldes tilbake til gruppa. Gruppa kan ut fra dette fatte beslutninger som forplikter alle deltagerne. Ledelse av ansvarsgruppa Team for individuelle planer, der henvisning om individuell plan sendes og vedtak om individuell plan fattes, sikrer at det oppnevnes en leder for den enkelte ansvarsgruppe. Leder skal som hovedregel komme fra den kommunale virksomheten som har mest å gjøre med bruker og dens pårørende. Barnets/den unges/pårørendes ønske om hvem som skal lede ansvarsgruppa må imidlertid tillegges stor vekt. Lederens ansvar er å sikre at gjennomføringen av den enkelte individuelle plan fungerer godt. Leder skal være kontaktledd til bruker, pårørende og virksomhet Habilitering/Hjemmetjenesten/Habilitering Barnets/den unges/foreldres deltagelse Pårørende deltar i alle ansvarsgruppemøtene. Barnet/den unge(hovedpersonen) er også i utgangspunktet fast deltager i ansvarsgruppa og skal ha innflytelse på den individuelle planen avhengig av alder og funksjonsnivå. Dersom hovedpersonene ikke vil/kan/skal delta, må det tilrettelegges for at kommunikasjonen mellom hovedpersonen og ansvarsgruppa ivaretas på en annen måte. F.eks kan en annen tale hovedpersonens sak eller hovedpersonen kan delta på deler av møtet. Det kan også arrangeres møter mellom bruker og en av virksomhetene i ansvarsgruppa før/etter ansvarsgruppemøtet eller telefonkontakt osv. Det er viktig at hovedpersonen blir støttet og motivert for deltagelse. Husk reell brukerinnflytelse for pårørende og barnet/den unge. Lovverket legger vekt på samarbeid mellom barnet/den unge og hjelpeapparatet rettssikkerhet. Gi rom og klima for pårørendes deltagelse og referatfør deres synspunkter. Der pårørende og barnets/den unges interesser ikke er sammenfallende, må en ha fokus på barnets/den unges beste. Viktig med åpenhet. Tolk I minoritetsspråklige familier avklares med barnet/den unge og pårørende om en skal bruke tolk under møtene. Hovedregelen er at tolk skal brukes dette sikrer alle parter. Det er svært

7 viktig at barnet/den unge/pårørende og hjelpeapparatet forstår hverandre når mål og tiltak skal drøftes i ansvarsgruppemøtene. 7 Støtteperson Barnet/den unge og pårørende kan ha med seg sin egen støttespiller dersom det er ønskelig. Møtested Ansvarsgruppemøtene avholdes i den virksomheten som har hovedansvaret for å lede ansvarsgruppearbeidet eller det stedet som passer best for familien/resten av ansvarsgruppa. Møtehyppighet Møtene holdes til vanlig to ganger i året dette er hovedregelen. Hyppigheten kan variere fra barn til barn og i hvilken del av perioden en er. (En kan tenke seg at det i startfasen og i overgangsfaser vil være behov for hyppigere møter, mens en i andre perioder kan ha sjeldnere behov.) Innkalling Den kommunale virksomheten som har fått ansvaret for å lede ansvarsgruppearbeidet innkaller til det første ansvarsgruppemøtet i tett samarbeid med barnet/den unge/pårørende. De seinere møtene avtales på slutten av hvert møte og referatføres. Vurder/bli enige i ansvarsgruppa om dette holder som innkalling. Den virksomheten som har ledelsesansvar, sender eventuelt ut dagsorden/saksliste ca. 14 dager før møtet, dersom en har blitt enige om at dette skal gjøres. Uansett - husk å samarbeide med de pårørende om dagsorden for møtet dvs sjekk ut med dem hva de ønsker å ha mest fokus på i møtet. Dette må ligge til grunn når en vurderer hvem som skal delta på møtet. Det er viktig å orientere barnet/den unge/pårørende på forhånd om saker som skal tas opp i møtene slik at de kan være forberedt. Møteledelse Det vil være en kommunal virksomhet som får ansvaret for å lede ansvarsgruppearbeidet. Det er denne virksomheten som har ansvaret for å lede møtene. Husk klar tidsramme, oppsummering ved møtets slutt og avtal dato for neste møte. Alle virksomheter som har et lederansvar for ansvarsgruppa, har et ansvar for å formidle hvorfor enkeltvirksomheter har meldt frafall eller ikke har vært innkalt.

8 8 Referat Den kommunale virksomheten som får ansvaret for å lede ansvarsgruppearbeidet, har ansvaret for å skrive referat. Det skal gå klart fram hva som er oppsummert, hva som er konklusjonen og hvem som har fått ansvar for å gjøre hva til neste møte. Referat skrives og sendes ut raskt. Noter neste møtedato i slutten av referatet. Referat sendes alltid til virksomhet Habilitering/Helsetjenesten/Hjemmetjenesten v/koordinator for individuell plan, selv om de ikke har deltatt på møtet. Evaluering Ansvarsgruppas arbeid evalueres med jevne mellomrom. Hver enkelt deltager bør få utlevert et evalueringsark som de svarer på skriftlig, samt at leder legger til rette for en åpen dialog ut fra de samme spørsmålene på slutten av møtet. Vedlagt følger et forslag til evaluering. Deltagere Hver enkelt plangruppe for den individuelle planen oppnevner hvilke virksomheter i Lier kommune som skal delta i ansvarsgruppa, samt andre instanser som bruker/pårørende ønsker skal være medlem av ansvarsgruppa. Dette kan også diskuteres i Team for individuelle planer hvis det er behov for dette. Det vil være naturlig og praktisk at ikke alle deltagerne deltar hver gang noen av virksomhetene/instansene vil kunne innkalles etter behov. Det er viktig at møtene består av de som er mest aktive i arbeidet rundt barnet/den unge og pårørende i den tidsperioden møtene blir avholdt. Ansvarsgruppa skal bestå av så få som mulig og så mange som nødvendig. Det kan være naturlig å tenke seg en kjernegruppe som møter hver gang de skal sikre/ivareta kontinuiteten. Kjernegruppa vil endres ut fra hvilken fase barnet/familien er i PPT er først og fremst foreldrenes/barnehagens/skolens støttespiller i forhold til sakkyndighetsarbeid og veiledning individuelt og på systemnivå- dette arbeidet har førsteprioritet Skole og PPT i samarbeid med foreldre skal bli enige om hvilke saker de deltar i ansvarsgruppearbeidet på og eventuelt hvilke møter en kan delta på i løpet av en periode Husk taushetsplikten, sørg alltid for nødvendig samtykke fra barn/den unge/pårørende. Vær sensitiv i forhold til hvilke tema som tas opp i full gruppe. Fast dagsorden Alle ansvarsgruppemøter vil ut fra alt som er beskrevet ovenfor ha en fast dagsorden :

9 1. Gjennomgang av referat 2. Gjennomgang av individuell plan 3. Eventuelt 9 I forbindelse med pkt. 2 kan det godt settes opp underpunkter som viser hva en ønsker å fokusere mest på i forhold til det bestemte møtet, men husk : Hele møtet er i seg selv en gjennomgang av den individuelle planen. Nedenfor har vi prøvd å vise hvordan en kan tenke seg gjennomføringen av møtene : Ansvarsgruppemøte 1 Klargjøre ansvarsgruppas mandat mål for arbeidet ansvar og forpliktelse fra deltagerne Presentasjon og informasjon om hverandres roller i ansvarsgruppa Foreldrenes synspunkter og spørsmål forventninger til ansvarsgruppearbeidet Gjennomgang av den individuelle planen Eventuelt Oppsummering og konklusjoner, samt fordeling av oppgaver til neste møte Neste ansvarsgruppemøte Ansvarsgruppemøte Gjennomgang av dagsorden Godkjenning av referat herunder oppfølging av oppgaver som ble fordelt på forrige møte Informasjon fra aktører som bare skal delta på deler av møtet Informasjon fra virksomhetene som har et aktivt ansvar for bruker Be om foreldrenes kommentarer, kjenner de barnet/den unge igjen? Sjekk ut om samarbeidet/kommunikasjonen er god mellom virksomheten og bruker/pårørende. Informasjon fra barnet/den unge/pårørende om hvordan de opplever situasjonen pr. dato og andre tema som er aktuelle å ta opp i gruppa Drøfte/evaluere den individuelle planen mål og tiltak Videre plan framover Eventuelt Oppsummering, konklusjon og fordeling av oppgaver til neste møte Eventuelt evaluering av ansvarsgruppearbeidet se egne spørsmål Ny møtedato (fungerer som innkalling) Siste ansvarsgruppemøte Oppsummere arbeidet Evaluering av ansvarsgruppearbeidet tilbakemeldinger fra bruker, pårørende og virksomhetene/instansene Orientere om hvordan en eventuelt kan starte opp et ansvarsgruppearbeid igjen ny henvisning om individuell plan

10 10 Vedlegg 1

11 11 EVALUERING AV ANSVARSGRUPPEARBEIDET Bruker : Pårørende : Virksomhet/instans : Helt enig Helt uenig 1. Sammensetningen av personer i ansvarsgruppa er god Sakene som tas opp legges fram på en grei og forståelig måte Jeg trives med måten møtet ledes på Referatene har vært nyttige Møtehyppigheten har vært tilfredsstillende Mine synspunkter blir hørt og tatt hensyn til Informasjonen fra virksomhetene er tydelig og forståelig Bruker har vært godt ivaretatt Samarbeidet under og mellom møtene har vært bra Målsettingen med den individuelle planen er oppnådd Avtalte tiltak har blitt gjennomført Det har vært lett å få tak i leder Det har vært lett å få tak i konsulent for barn/unge med funksjonsnedsettelse Vedlegg 2

12 12 SJEKKLISTE FOR ARBEIDET I ANSVARSGRUPPA 1. Har barnet fastlege i Lier? 2. Er det medisinske behandlingsansvaret avklart? 3. Er det vurdert behov for tjenester fra habiliteringstjenesten/spesialenheten? 4. Er det vurdert behov for fysioterapi? 5. Er det vurdert behov for ergoterapitjeneste hjelpemidler mm? 6. Er familien informert om avlastningsordninger? 7. Er familien informert om økonomiske støtteordninger? eks grunnstønad/hjelpestønad? 8. Er det avklart om det vil være behov for tjenestetilpasset bolig på et seinere tidspunkt? 9. Er det behov for henvisning til PPT/spesialpedagogisk oppfølging? 10. Er det behov for barnehageplass? 11. Vil barnet ha behov for spesiell oppfølging i barnehagen hvis ja er barnehagen forberedt? 12. Er barnet innmeldt på skolen trenger barnet utredning før skolestart? 13. Har barnet behov for tilrettelagt skoletilbud- hvis ja er skolen forberedt? 14. Er det behov for tilrettelagt SFO? 15. Er det vurdert behov for fritidskontakt eller fritidstilbud gjennom kommunen? 16. Har barnet behov for spesiell transport til skole eller fritidsaktiviteter? 17. Er det behov for adresseliste med telefonnummer til kontaktpersoner rundt familien? 18. Er det spesielle forhold ved dette barnet/denne familien som ikke kommer fram i det ovenstående

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Lier kommune DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2 Hvem har rett på en individuell

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Helsetjenes ter. Arbeid/skole/ barnehage BRUKER. Hjem. Fritid. Pleie og omsorg. Andre instanser

Helsetjenes ter. Arbeid/skole/ barnehage BRUKER. Hjem. Fritid. Pleie og omsorg. Andre instanser Statens helsetilsyn anbefaler at barn og voksne som har behov for samordende tiltak og tjenester over tid, bør få opprettet en ansvarsgruppe. Ansvarsgruppen drives på kommunalt nivå, men kan også ha deltakere

Detaljer

Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring. 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger

Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring. 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger Retten til individuell plan 16 Pasientens og brukerens rettigheter "Pasient og bruker med behov

Detaljer

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN SØKNAD INDIVIDUELL PLAN -en` port inn Informasjon om individuell plan Prosedyre for søknad Søknadsskjema Samtykke erklæring HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument. Alle som har behov for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSVARSGRUPPER

RETNINGSLINJER FOR ANSVARSGRUPPER RETNINGSLINJER FOR ANSVARSGRUPPER REFERANSE TILHØRENDE TVERRETATLIG PROSESS FOR RESSURSTEAMET OG BEHANDLING AV SAKER FOR BARN OG VOKSNE MED SAMMENSATTE FUNKSJONSVANSKER 1. FORMÅL Retningslinjene skal sikre

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN TIL BRUK I MÅSØY KOMMUNE

INDIVIDUELL PLAN TIL BRUK I MÅSØY KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN TIL BRUK I MÅSØY KOMMUNE En beskrivelse av modell for utarbeidelse av Individuell Plan for mennesker med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparat.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSVARSGRUPPER

RETNINGSLINJER FOR ANSVARSGRUPPER RETNINGSLINJER FOR ANSVARSGRUPPER REFERANSE TILHØRENDE TVERRETATLIG PROSESS FOR RESSURSTEAMET OG BEHANDLING AV SAKER FOR BARN OG VOKSNE MED LANGVARIGE OG SAMMENSATTE FUNKSJONSVANSKER 1. FORMÅL Retningslinjene

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev. 26.11.09 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSER Kapittel nr.: Rutine: Retningslinjer for ansvarsgrupper

RUTINEBESKRIVELSER Kapittel nr.: Rutine: Retningslinjer for ansvarsgrupper RUTINEBESKRIVELSER Kapittel nr.: Rutine: Retningslinjer for ansvarsgrupper Utarbeidet av: ReHabiliteringskoordinator, Elin D. W. Johannessen Sider: 3 Vedlegg: 3 Godkjent av: Koordineringsteam for rehabilitering

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev.Februar 2012 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Individuell plan (IP)

Individuell plan (IP) Individuell plan (IP) Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinator Angelmans syndrom Lise Beate Hoxmark Rådgiver/sosionom Frambu, 7. april 2014 Individuell plan Mål med IP Pasient

Detaljer

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Koordinerende enhet SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN -en` port inn - èn port inn - Søknadsskjema Samtykke erklæring Prosedyre for søknad Informasjon om individuell plan VADSØ KOMMUNE Koordinerende

Detaljer

MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER

MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER REVIDERT VÅREN 2011 1 Begrepsavklaring : Individuell plan: Personer som har langvarige og sammensatte tjenester har rett på å få utarbeidet en Individuell

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN (navn)

INDIVIDUELL PLAN (navn) Torsken kommune Koordinerende enhet 9380 Gryllefjord INDIVIDUELL PLAN (navn) Her settes det inn bilde eller annet som er personlig relatert til tjenestemottaker. Utarbeidet av: (navn) 1 Individuell plan.

Detaljer

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Vadsø Familiesenter ved Samordningsteamet SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN -en` port inn - èn port inn - Søknadsskjema Samtykke erklæring Prosedyre for søknad Informasjon om individuell plan VADSØ

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator INDIVIDUELL PLAN Håndbok om individuell plan og koordinator Skrevet av: Koordinerende enhet Publisert: Desember 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Individuell plan...3 Koordinator...5 Koordinerende enhet...6

Detaljer

Gjelder for: Steinkjer Kommune Godkjent av Koordinerende enhets systemnivå Avdelingsforum:

Gjelder for: Steinkjer Kommune Godkjent av Koordinerende enhets systemnivå Avdelingsforum: Gjelder for: Prosedyrenavn: Steinkjer Kommune Godkjent av Koordinerende enhets systemnivå Avdelingsforum: Sist revidert: Side: ANSVARSGRUPPE Oppvekstsjef: Elisabeth Jonassen Omsorgssjef: Iren Hovstein

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester

Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Kurs for verger, Hamar, 9. november 2016 Individuell plan

Detaljer

RUTINER OG PROSEDYRER FOR Å SIKRE KOORDINERTE TJENESTER TL DE SOM TRENGER DET

RUTINER OG PROSEDYRER FOR Å SIKRE KOORDINERTE TJENESTER TL DE SOM TRENGER DET RUTINER OG PROSEDYRER FOR Å SIKRE KOORDINERTE TJENESTER TL DE SOM TRENGER DET Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 23.8.2013 Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Innhold Rutiner og

Detaljer

Gruppen møter som regel ca. to ganger i året. Da evaluerer man tiltakene som er satt i gang tidligere, samtidig ser man om behovene har endret seg.

Gruppen møter som regel ca. to ganger i året. Da evaluerer man tiltakene som er satt i gang tidligere, samtidig ser man om behovene har endret seg. Ansvarsgruppe 0-18 En ansvarsgruppe er en forpliktende samarbeidsgruppe rundt barn og unge med særlige behov og deres familie. Den skal være et redskap i habiliteringsarbeidet for å sikre at brukeren får

Detaljer

Individuell plan Koordinerende enhet for habilitering ogrehabilitering Koordinator

Individuell plan Koordinerende enhet for habilitering ogrehabilitering Koordinator Individuell plan Koordinerende enhet for habilitering ogrehabilitering Koordinator Solvor Skaar, ergoterapeut Lise Beate Hoxmark, rådgiver/sosionom Utviklingshemning uten kjent årsak Frambu, 6. mars 2015

Detaljer

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010 ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010 Innhold: 1. Lovverk s. 2 2. Kontaktperson/ adresse i n s. 2 3. Administrativ og faglig organisering s. 3 3.1 Kontaktperson

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig samarbeid 1 Prosedyrer for tverrfaglig samarbeid mellom helse-, sosial-, PPT, barneverntjenesten og skole/ barnehage i Rennebu kommune, godkjent i HOO. juni- 09. Iverksettes 01.11.09 2 Mål:

Detaljer

Pasientrettighetsloven 2-5 omhandler pasientens rett til individuell plan.

Pasientrettighetsloven 2-5 omhandler pasientens rett til individuell plan. Organisering av kommunens tjenestetilbud til personer med behov for koordinerte tjenester. Koordinerende enhet. Individuell plan. Rana kommunes retningslinjer. 1 Formål. De kommunale retningslinjene er

Detaljer

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no Om individuell plan Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59 Ordningen med individuell plan er et svar på at: Personer med store bistandsbehov opplever at de på tross av et godt utbygd

Detaljer

Handlingsveileder Helsestasjon

Handlingsveileder Helsestasjon Handlingsveileder Helsestasjon Saken slutter Lokal innsats fortsetter eller avsluttes Koordinert innsats fortsetter (flere/andre deltakere?), saken avsluttes eller settes tilbake til nivå 1. Vurder alltid

Detaljer

PLAN FOR HABILITERING OG REHABILITERING SANDE KOMMUNE

PLAN FOR HABILITERING OG REHABILITERING SANDE KOMMUNE PLAN FOR HABILITERING OG REHABILITERING SANDE KOMMUNE Revidert oktober 2004 TIL ETTERTANKE Av Søren Kierkegaard Om jeg vil lykkes med å føre et menneske mot et bestemt mål må jeg først finne det, der det

Detaljer

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem?

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Et historisk poeng Tjenestemottakere og deres pårørende, for eksempel foreldre til funksjonshemmede barn, erfarer

Detaljer

Samhandling på lang sikt. - Tilbake til kommunene

Samhandling på lang sikt. - Tilbake til kommunene Samhandling på lang sikt - Tilbake til kommunene De to som snakker Leder for barneverntjenesten i Bamble kommune: Dag Bratberg Seksjonsleder ved BUP Vestmar: Petter Langlo Dette er ikke beskrivelse av

Detaljer

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Aure kommune System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål med system for

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE. Fra kritiske punkter til ansvarsfordeling og samarbeid langs livslinja OVERGANGER 0 18 ÅR

RUTINEBESKRIVELSE. Fra kritiske punkter til ansvarsfordeling og samarbeid langs livslinja OVERGANGER 0 18 ÅR SØNDRE LAND KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE Fra kritiske punkter til ansvarsfordeling og samarbeid langs livslinja OVERGANGER 0 18 ÅR Langvarige og koordinerte tjenester til mennesker med behov for spesiell

Detaljer

PROSEDYRE FOR UTARBEIDELSE AV INDIVIDUELL PLAN

PROSEDYRE FOR UTARBEIDELSE AV INDIVIDUELL PLAN PROSEDYRE FOR UTARBEIDELSE AV INDIVIDUELL PLAN 1 Innholdsfortegnelse PROSEDYRE FOR UTARBEIDELSE AV INDIVIDUELL PLAN... 3 Avklaring om individuell plan skal utarbeides... 3 Starten på planprosessen... 3

Detaljer

IP - en bruksanvisning

IP - en bruksanvisning IP - en bruksanvisning Avtale om oppstart... 1 Første samtale mellom koordinator og planeier... 1 Samtykke... 2 Kartlegging av behov... 2 Fokuset i kartleggingen bør være:... 3 Forslag til kartleggingsområder/livsområder:...

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

BTI Handlingsveileder Barnehage

BTI Handlingsveileder Barnehage BTI Handlingsveileder Saken slutter Lokal innsats fortsetter eller avsluttes Koordinert innsats fortsetter (flere/andre deltakere?), saken avsluttes eller settes tilbake til nivå 1. Vurder alltid om bekymringen

Detaljer

EN VEILEDER TIL INDIVIDUELL PLAN

EN VEILEDER TIL INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Barn- og ungeneheten ved koordinerende enhet EN VEILEDER TIL INDIVIDUELL PLAN - èn port inn - Dette er ment som et nyttig verktøy for alle som skal være personlig koordinator for en individuell

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS

KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS Juni, 2012 Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med koordinerende enhet... 2 Begrepsavklaring... 2 Lovgrunnlag... 3 Sammensetning - Koordinerende enhet Verran...

Detaljer

Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune. Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund

Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune. Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund Styringsdokumenter Forskrift om habilitering og rehabilitering 7, 1-4 ledd Koordinerende enhet som redskap for

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen LEDER KVH Børre Solheim MEDL KVAP. Siv Jenssen MEDL KVFRP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen LEDER KVH Børre Solheim MEDL KVAP. Siv Jenssen MEDL KVFRP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom, Kommunehuset Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 09:00-1445 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun

Detaljer

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Effektiv møteledelse Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Definisjon En situasjon der flere mennesker er samlet for å løse en oppgave En situasjon hvor arbeidsmåten velges ut fra møtets mål hensikt

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

Individuell plan. En individuell plan er en forskriftsfestet avtale mellom deg og tjenesteapparatet FREDRIKSTAD KOMMUNE

Individuell plan. En individuell plan er en forskriftsfestet avtale mellom deg og tjenesteapparatet FREDRIKSTAD KOMMUNE En individuell plan er en forskriftsfestet avtale mellom deg og tjenesteapparatet FREDRIKSTAD KOMMUNE Forebyggende og kurative helsetjenester 2005 Versjon 2, desember 2005 for Navn: Født: / Tlf.: Mobil

Detaljer

Ny modell for tverrfaglig innsats

Ny modell for tverrfaglig innsats Ny modell for tverrfaglig innsats Metodebok for Tidlig innsatsteam Sammen for barn og unge 2015-2019 Forord Tiltaksplan sammen for barn og unge 2015-2019 er politisk vedtatt og gir føringer for kommunens

Detaljer

Tverrfaglig koordinering er vanskelig

Tverrfaglig koordinering er vanskelig Tverrfaglig koordinering er vanskelig 1 November 20, 2017 PROSJEKT FRA BEDRE TVERRFAGLIG KOORDINERING TIL BTI 2015 2016 2017 2018 - 11/20/2017 Hovedmål: Kort vei mellom uro og gode tiltak! Oversikt og

Detaljer

Koordinators rolle, ansvar og oppgaver i kommunen

Koordinators rolle, ansvar og oppgaver i kommunen Koordinators rolle, ansvar og oppgaver i kommunen Martina Svensson, Skedsmo kommune 02.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren, Koordinerende enhet 1 Koordinerende enhet oppfølging og kurs for

Detaljer

Individuell plan. Tidsperiode: STRAND KOMMUNE. Navn: Født : Adresse : Tlf. : Navn på foreldre : Adresse : Tlf. :

Individuell plan. Tidsperiode: STRAND KOMMUNE. Navn: Født : Adresse : Tlf. : Navn på foreldre : Adresse : Tlf. : 1 Individuell plan Navn: Født : Adresse : Tlf. : Navn på foreldre : Adresse : Tlf. : Navn på verge /hjelpeverge: Adresse : Tlf. : Tidsperiode: Planen revideres dato: Evt. bilde/symbol/tegning STRAND KOMMUNE

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Dette er nytt.. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Dette er nytt.. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Dette er nytt.. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Regional konferansen i Oslo 3 desember. 2012 May Cecilie Lossius, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og

Detaljer

Dette er nytt.. Koordinerende enhet, individuell plan og koordinator

Dette er nytt.. Koordinerende enhet, individuell plan og koordinator Dette er nytt.. Koordinerende enhet, individuell plan og koordinator NSH 27 mai 2013 May Cecilie Lossius, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering 1 To forskrifter blir til EN ny Forskrift

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE. Godkjent av: Koordinerende enhet

GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE. Godkjent av: Koordinerende enhet GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE Prosedyrenavn Individuell plan Godkjent av: Koordinerende enhet Godkjent dato: 1. FORMÅL Bidra til at brukeren/pasienten får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Sluttrapport fra klinisk utvalg ift retningslinje 2.

Sluttrapport fra klinisk utvalg ift retningslinje 2. 2014 Sluttrapport fra klinisk utvalg ift retningslinje 2. 20.05.2014 ADMS behandling: 4.9.2014 Administrativt samarbeidsutvalgs (ADMS) behandling av sluttrapporten ADMS hadde sluttrapporten til drøfting

Detaljer

TVERRFAGLIG SAMARBEID[Tittel]

TVERRFAGLIG SAMARBEID[Tittel] Godkjent av Kvalevaag, Liv Kjersti Godkjent dato 08.08.2012 Revideres av Hågenvik, Tove Varsel neste revisjon 08.08.2014 Rutine Utskriftsdato 23.04.2014 TVERRFAGLIG SAMARBEID[Tittel] 1. Hensikt: Å sikre

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

- Bedre tverrfaglig innsats. Handlingsveilederen

- Bedre tverrfaglig innsats. Handlingsveilederen Handlingsveilederen Bedre tverrfaglig innsats Samarbeidsmodellen RØROS - Bedre KOMMUNE tverrfaglig innsats Oppmerksomhet avsluttes Lokal innsats fortsetter ved behov Innsatsen fortsetter OBS! Husk samtykkeerklæring

Detaljer

Ny modell for tverrfaglig innsats

Ny modell for tverrfaglig innsats Ny modell for tverrfaglig innsats Metodebok for Tidlig innsatsteam Sammen for barn og unge 2015-2019 Forord Tiltaksplan sammen for barn og unge 2015-2019 er politisk vedtatt og gir føringer for kommunens

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Koordinator- håndboka OPPL ÆRING OG VEILEDNING AV KOORDINATORER I RYGGE KOMMUNE

Koordinator- håndboka OPPL ÆRING OG VEILEDNING AV KOORDINATORER I RYGGE KOMMUNE Koordinatorhåndboka OPPL ÆRING OG VEILEDNING AV KOORDINATORER I RYGGE KOMMUNE Koordinerende enhet Helse- og omsorgstjenesteloven 7-3. Koordinerende enhet: «Kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings-

Detaljer

Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus og bydeler SU Ahus og kommuner

Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus og bydeler SU Ahus og kommuner Retningslinje 1 for samarbeidet mellom kommunene på Øvre Romerike og Akershus universitetssykehus HF ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og Avdeling rus og avhengighet (ARA) Øvre Romerike Behandlet og

Detaljer

In I dividuell P l P an

In I dividuell P l P an Individuell Plan 1 IP Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en IP. En individuell plan skal være et verktøy for samarbeid mellom pas./ bruker, tjenesteapparat

Detaljer

En veileder til Individuell Plan for Vadsø kommune

En veileder til Individuell Plan for Vadsø kommune En veileder til Individuell Plan for Vadsø kommune Mal og veileder for. Dette er ment som et nyttig verktøy for alle som skal være i Vadsø kommune Her er det forsøkt gitt en enkel veileder i forhold til

Detaljer

Møter. Vår største arena for endringsarbeid

Møter. Vår største arena for endringsarbeid Møter Vår største arena for endringsarbeid OBS Denne presentasjonen tok kun for seg små deler av faktorene som beskrives mer nøye i heftet dere fikk på samlingen: God Samhandling barn og unge. Møter vår

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Bedre tverrfaglig innsats. En samarbeidsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats

Bedre tverrfaglig innsats. En samarbeidsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats Bedre tverrfaglig innsats En samarbeidsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats Rapport fra Helsetilsynet 5/2009: I bvtj.loven, sostj.loven og kommhtj.loven er det bestemmelser om at den enkelte

Detaljer

Framtidsrettet og koordinert arbeid - kommuneperspektiv Leif Edvard Muruvik Vonen

Framtidsrettet og koordinert arbeid - kommuneperspektiv Leif Edvard Muruvik Vonen Framtidsrettet og koordinert arbeid - kommuneperspektiv Leif Edvard Muruvik Vonen Kommuneoverlege i Stjørdal Faglig samarbeidsutvalg for barn og unge, svangerskap, fødsel og barsel - St. Olavs HVEM ER

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud tilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens helhetlige tjenestetilbud. Den viste for øvrig til nærmere beskrivelse

Detaljer

Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus. - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Hjemmetjeneste

Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus. - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Hjemmetjeneste Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Hjemmetjeneste Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og Rus HS avdelingen. v/ Kommunaldirektør Ingunn Lie Mosti Hjemmetjenesteleder

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid for barn og unge

Tverrfaglig samarbeid for barn og unge Tverrfaglig samarbeid for barn og unge Illustrasjon: Anne Hvål Samarbeidsmodell og samarbeidsrutiner MODELL FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I BAMBLE KOMMUNE Samarbeidsmodellen skal bidra til godt samarbeid og

Detaljer

Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet. Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud

Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet. Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud 12.02.15 FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne I prinsippet fører den

Detaljer

Til slutt i dette avsnittet har vi lagt inn en mal for stafettloggen og et eksempel på hvordan den kan utfylles.

Til slutt i dette avsnittet har vi lagt inn en mal for stafettloggen og et eksempel på hvordan den kan utfylles. Stafettlogg Stafettloggen er et viktig redskap når mange fagpersoner skal arbeide sammen på tvers av fag og sektorer. Stafettloggen dokumenterer innsatsen og er også viktig i dialogen med familien. Følgende

Detaljer

Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus og bydeler SU Ahus og kommuner

Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus og bydeler SU Ahus og kommuner Retningslinje 1 for samarbeidet mellom kommunene på Nedre Romerike 2 og Akershus universitetssykehus HF ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og Avdeling rus og avhengighet (ARA) Nedre Romerike Behandlet

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS

KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS November, 2012 Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med koordinerende enhet... 2 Begrepsavklaring... 2 Lovgrunnlag... 3 Sammensetning - Koordinerende enhet Verran...

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp Enhet Barnehage og Spesialpedagogiske team Veileder til våre samarbeidspartnere Spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder Spesialpedagogisk team INNHOLD Innledning...s. 5 Tiltakstrapp

Detaljer

Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus og bydeler SU Ahus og kommuner

Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus og bydeler SU Ahus og kommuner Retningslinje 1 for samarbeidet mellom kommunene i Follo 2 og Akershus universitetssykehus HF ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og Avdeling rus og avhengighet (ARA) Follo Behandlet og godkjent av Dato

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE 1. Hovedmål: Å skape samarbeid mellom barnehagen og skolen for å gi barna en god overgang til skolen. - Skape trygghet for barn og foresatte. - Gjøre barna klare til

Detaljer

BRUKERMEDVIRNING. Brukers rett og mulighet til innflytelse. Helse Finnmark der sola aldri går ned

BRUKERMEDVIRNING. Brukers rett og mulighet til innflytelse. Helse Finnmark der sola aldri går ned BRUKERMEDVIRNING Brukers rett og mulighet til innflytelse Bruker? Personer som har behov for tjenester fra det offentlige for å kunne leve et selvstendig liv med deltagelse på ulike arenaer, i familien,

Detaljer

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune Vedtatt i politiråd 12.03.15 Vedtatt i politirådsmøte 12. mars 2015 Mål Gjennom et forpliktende tverrfaglig forebyggende samarbeid skal SLT-arbeidet bidra til å

Detaljer

BTI modellen prøves nå ut i 8 pilotkommuner i Norge (2012-2015). Utvidet målgruppe 0-23 år. Hanne Kilen Stuen/KoRus-Øst

BTI modellen prøves nå ut i 8 pilotkommuner i Norge (2012-2015). Utvidet målgruppe 0-23 år. Hanne Kilen Stuen/KoRus-Øst Bedre tverrfaglig innsats Samarbeidsmodell som ble utviklet for målgruppen barn av rusmisbrukere og psykisk syke. http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/bedre-tvaerfaglig-indsats-for-born-i-familier-med-misbrug-eller-sindslidelse

Detaljer

Frokostmøte Koordinerende enhet

Frokostmøte Koordinerende enhet Frokostmøte 09.11.2017 Koordinerende enhet Bestilling Utfordringer som ble avdekket Koordinators rolle og ansvar Koordinering på ulike nivåer Koordinerende enhet oppgaver og arbeidsform Organisasjon Seksjonsleder

Detaljer

Stafettloggen. Handlingsveileder

Stafettloggen. Handlingsveileder Stafettloggen Handlingsveileder Generelt: Loggen følger barnet fra opprettelse og ut grunnskole. Loggen kan avsluttes. Det tas PDF utskrift ved alle overganger, bytte av barnehage, skole, kommune og ved

Detaljer

TVERRFAGLIG SAMMARBEID I LINDESNESBARNEHAGENE

TVERRFAGLIG SAMMARBEID I LINDESNESBARNEHAGENE TVERRFAGLIG SAMMARBEID I LINDESNESBARNEHAGENE RESSURSTEAM RESSURSTEAM BAKGRUNN FOR ENDRINGEN Vi ønsker en målrettet og effektiv bruk av kommunens tverrfaglige kompetanse for å oppnå tidlig innsats. Kvello

Detaljer

Pros o jektn t a n vn/ n t i t tt t e t l:

Pros o jektn t a n vn/ n t i t tt t e t l: Grunnlagsarbeid for å sikre et systematisk og kvalitativt godt tilbud til elever med autisme i skolen Hedda S. Lervold Else Marie K. Grønnerud Sykehuset Innlandet Habiliteringstjenesten i Oppland Bakgrunn

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN FOR

INDIVIDUELL PLAN FOR Kommunene i Telemark INDIVIDUELL PLAN FOR Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Versjon 4, febr 215 Informasjon om Individuell

Detaljer

Stafettloggen. Bedre tverrfaglig innsats

Stafettloggen. Bedre tverrfaglig innsats Stafettloggen Bedre tverrfaglig innsats Et samarbeidsprosjekt mellom Haugesund og Tysvær kommune, Korus Vest i regi av Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet Varighet 2012-2014 ... lykkes det at sikre

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Den første delen tar for seg hva som skal skje når et barn har fått vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.

Den første delen tar for seg hva som skal skje når et barn har fått vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Målet med å utarbeide en håndbok for spesialpedagogisk arbeid i barnehagene er å sikre best mulig kvalitet på arbeidet, samt en lik utførelse av slikt arbeid uavhengig av hvilken barnehage barnet har plass

Detaljer

Kongsberg kommune. Side 1. System for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Kongsberg kommune. Side 1. System for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte tjenestebehov Kongsberg kommune Side 1 System for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte tjenestebehov Kongsberg kommune KOORDINERENDE ENHET v/nina Søia Side 2 Kongsberg kommune System for koordinering

Detaljer