Pasientrettighetsloven 2-5 omhandler pasientens rett til individuell plan.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasientrettighetsloven 2-5 omhandler pasientens rett til individuell plan."

Transkript

1 Organisering av kommunens tjenestetilbud til personer med behov for koordinerte tjenester. Koordinerende enhet. Individuell plan. Rana kommunes retningslinjer. 1 Formål. De kommunale retningslinjene er ment å bistå til å avklare ansvarsforhold i hjelpearbeidet i sammensatte saker samt legge til rette for en mer enhetlig begrepsbruk og arbeidsmetodikk på dette området i kommunen. Retningslinjene skal beskrive oppgaver og myndighet til koordinerende enhet. Retningslinjene revideres av helse og omsorgsutvalget. 2 Lovgrunnlag, begrepsbruk og definisjoner. 2.1 Lovgrunnlag Det lovmessige grunnlag for det kommunale hjelpearbeidet i større og sammensatte saker er i hovedsak hjemlet i kpt til Individuell plan, koordinator og koordinerende enheti lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Styringsdokumenter for øvrig : - forskrift og veileder til forskrift om individuell plan ( nr.1256) - kommunens retningslinjer for organisering av hjelpetiltak i sammensatte enkeltsaker. Den koordinerende enhet vil også kunne få oppgaver i tilknytning til arbeidet med individuell plan med basis i annen lovgivning: - lov om spesialisthelsetjenesten 2-5. Rett til individuell plan. - lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern 4-1. Individuell plan. - lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 28 Rett til individuell plan og samme lovs 33 Individuell plan for deltakere i kvalifiseringsprogram. - Barnevernslovens 3-2 a. Plikt til å utarbeide individuell plan. Pasientrettighetsloven 2-5 omhandler pasientens rett til individuell plan. 2.2 Begrepsbruk. Dersom begrepet individuell plan skal benyttes stilles følgende vilkår til planen: 1. Brukerens medvirkning i arbeidet er avgjørende for planens verdi. 2. Planen gjør rede for det helhetlige tjenestetilbud brukeren har samt har behov for. 3. Der foreligger et særskilt behov for å koordinere de involverte tjenester. I hjelpearbeid slik det utøves i virksomhetene vil det ofte være behov for å benytte planer og samarbeidsavtaler som ikke fyller kravene til å defineres som individuell plan. Slike planverktøy i det brukerrettede arbeid kan gis ulike navn ( behandlingsplan, attføringsplan, handlingsplan, omsorgsplan, tiltaksplan, rehabiliteringsplan,opplæringsplan, brukerplan med mer). Den individuelle plan er overordnet og sektorovergripende i den forstand at delplaner som foreligger nevnes i den individuelle plan (og refereres så langt det finnes hensiktsmessig).

2 2.2 Kriterier for indviduell plan. Bruker med behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan. Når det foretas valg om individuell plan kan benyttes som hjelpemiddel i det individuelle hjelpearbeid må følgende kriterier være oppfylte: 1. Brukeren ønsker det og vil etter sine forutsetninger bistå aktivt i arbeidet. 2. Der er behov for en langsiktig og helhetlig tilnærming i hjelpearbeidet 3. Bistanden ytes fra flere tjenester og avdelinger i og utenfor kommunen. 4. Der foreligger et særlig behov for å sikre god koordinering mellom de sentrale tjenestene. 3 Organisering av hjelpearbeidet. 3.1 Ansvarsgrupper Definisjon Ansvarsgruppe er en tverrfaglig arbeidsgruppe med ansvar for planlegging og oppfølging av enkeltsaker der det foreligger et omfattende og sammensatt bistandsbehov. Ansvarsgruppen opprettes og konstitueres der de samarbeidende saksbehandlere/hjelpere og bruker/pårørende finner det hensiktsmessig. Ansvarsgruppen avsluttes tilsvarende Funksjon Ansvarsgruppen skal være et forum for tverrfaglig samordning og informasjon. Den skal også være et forum der bruker/pårørende/foreldre kan møte representanter for de viktigste instansene samtidig og få gitt uttrykk for ønsker og behov. Alle deltakere i en ansvarsgruppe har forpliktende delansvar i forhold til å etablere og organisere et helhetlig tilbud for den enkelte. Oppgaver for øvrig er: Sikre at der gjennomføres nødvendig utrednings- og kartleggingsarbeid Utarbeide en individuell plan eller annen plan (tiltaksplan, rehabiliteringsplan el) Fordele oppgaver og ansvar Gjennomføre tiltak Evaluere mål og tiltak Evaluere egen sammensetning og arbeidsmåte Organisering Ansvarsgruppen bør ikke være på flere enn 6 personer (bruker, pårørende telles som 1 ). Konsultative medlemmer kan tilkalles der det er hensiktsmessig. Deltakerne i ansvarsgruppen avklarer hvem som skal være koordinator med mindre KE har besluttet at der skal utarbeides individuell plane hvor koordinatorfunksjonen vil framgå av KE`s beslutning. Ansvarsgruppen møtes til vanlig 1-3 ganger i året. Det kan innkalles til ekstraordinært møte hvis en av samarbeidspartene eller bruker/pårørende ønsker det.

3 3.1.4 Koordinator. Hovedansvarlig tjenesteyter. Koordinator vil normalt arbeide i den kommunale helse- og sosialavdeling eller omsorgsavdeling. Unntak kan være at ansatt i skole-, pp-tjeneste eller barnehageavdeling tildeles rollen etter avklaring i ansvarsgruppen. I saker der koordinator leder arbeidet med en individuell plan bør koordinator ha lang erfaring fra kommunalt hjelpearbeid, god oversikt over det samlede hjelpeapparat og erfaring fra tverrsektorielt arbeid. Vedkommende vil rekrutteres fra helse og sosialavdelingen eller omsorgsavdelingen. Koordinator er: Brukers/families primærkontakt i hjelpeapparatet der annet ikke er bestemt. Ansvarlig for møteinnkalling, møteledelse og referat. I referatet skal det framgå hva som er besluttet og hvem som har ansvar for oppfølging. Saksliste settes opp fortrinnsvis sammen med bruker/ pårørende og det avklares hvordan en skal behandle saker av personlig og følsom art. Ansvarlig for å sikre kontinuitet i ansvarsgruppe særlig i overgangsfaser ( mellom helsestasjon/ skole, grunnskole/ vg skole, familiehjem/egen bolig etc). Hovedansvarlig for evt utarbeidelse av individuell plan Andre samarbeidsformer. Ansvarsgruppe skal ikke opprettes i alle saker der det er behov for tverrfaglig innsats over lengre tid. Hvis behovet kan dekkes via enkeltstående møter, samarbeidsmøter eller samarbeidsavtaler vil det ikke være behov for ansvarsgruppe. I hovedsak foreligger to alternativer (evt supplement til ansvarsgrupper).disse er: Samarbeidsmøter Møter der det ikke er noe fast møtehyppighet, der det innkalles deltakere etter behov. Møtet ledes av den saksbehandler som har tatt initiativ til møtet og satt opp saksliste. Møtet avgjør selv den form et evt videre samarbeid skal ha. Nærpersongruppe. Fast gruppe som består av bruker/familie og de som jobber nærmest brukeren i det daglige. Brukerens primærkontakt deltar. Gruppen tar avgjørelse knyttet til praktiske tiltak, metodikk, mål etc Relativt hyppige møter. 4 Innhold i planen. I forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 19 framgår det at planen skal inneholde følgende hovedpunkter a) en oversikt over pasientens og brukerens mål, ressurser og behov for tjenester. b) en oversikt over hvem som deltar i arbeidet med planen c) en angivelse av hvem som er koordinator d) en oversikt over hva pasient og bruker, tjeneste- og bidragsyterne og eventuelt pårørende vil bidra med i planarbeidet e) en oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle og omfanget av dem, og hvem som skal ha ansvaret for disse

4 f) en beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjennomføres g) en angivelse av planperioden og tidspunkt for eventuelle justeringer og revisjoner av planen h) pasientens og brukerens samtykke til at planen utarbeides og eventuelt samtykke til at deltakere i planleggingen gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger i) en oversikt over nødvendig eller ønskelig samarbeid med andre tjenesteytere, institusjoner og etater. 5 Saksbehandling. 5.1 Igangsetting av arbeidet med individuell plan. Igangsettingen av arbeidet med individuell plan baseres på en beslutning truffet av kommunens koordinerende enhet. Pasient og bruker orienteres skriftlig om beslutningen i form av et brev der det framgår 1. En stadfestelse av at personen har rett til en individuell plan ut fra kriteriene for det. 2. Hvem som er utpekt til koordinator. 3. Angivelse av når planarbeidet starter opp og anslag for når planen skal foreligge. 4. Brukers (evt pårørendes ) deltakelsesform beskrives. Avslag på søknad om individuell plan kan påklages etter pasient-og brukerettighetsloven 7-2 Det kan i en del saker også være hensiktsmessig at det av brevet framgår hvem som skal utgjøre i alle fall deler av ansvarsgruppen. 5.2 Den ferdigstilte individuelle plan. Den ferdigstilte individuelle plan gir ingen selvstendig rett til tjenester og regnes ikke som et enkeltvedtak. Klageadgangen er knyttet til tjenestene selv som er omtalt i den individuelle planen. 6. Koordinerende enhet (KE) i Rana Kommune. 6.1 Organisering. Enheten er underlagt helse og sosialsjef. Enheten har egen leder. Enheten rapporterer om virksomheten sin en gang i året i et fellesmøte for berørte instanser i helse- sosial og omsorg, nav, skole og barnehage. Rapporten framlegges for relevante kommunale organer. 6.2 Enhetens oppgaver. Enheten skal ha et overordnet og systemmessig ansvar for koordinering av tverrfaglig hjelpearbeid derunder arbeidet med individuell plan. Dette innebærer: utvikle og kvalitetssikre rutiner for individuelle planer og innpasse disse i de kommunale retningslinjer for organisering av kommunens tjenestetilbud til personer med behov for koordinerte tjenester, herunder ta beslutning om maler som skal brukes i planarbeidet.

5 Sørge for at kommunen har et sett av koordinatorer rekruttert fra ulike avdelinger etter et nærmere fastsatt mønster som avtales med ledere av aktuelle virksomhetsområder. Med kommunens ulike avdelinger menes helse- og omsorgstjenestene, sosialtjenestene og skole- og barnehagetjenestene. Sørge for at koordinatorene har fått en nærmere bestemt opplæring. Enheten kan etter avtale gi veiledning til koordinatorer. Enheten skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og helseregionen. Enheten skal ha en samlet oversikt over bruken av individuell plan fra kommunens side uavhengig av lovgrunnlag for planen, derunder hvem som er koordinator. Det rapporteres årlig om nøkkeltall knyttet til individuell plan. Bistå i utformingen av god samhandling og samarbeidsrutiner mellom tjenesteutøvere som har roller innenfor habilitering og rehabilitering ( fastleger, habiliterings- og rehabiliteringstjenestene, private fysioterapeuter, pleie - og omsorgstjenestene mm). 6.3 Enhetens arbeid med enkeltsaker. Det normale utgangspunkt er at enheten initierer arbeidet med individuell plan etter en fastsatt systematikk, men der jobbutførelsen skjer i den aktuelle virksomheten. I arbeidet med planer til barn og unge vil det direkte og utøvende ansvar for planarbeidet i en viss grad også måtte ivaretas fra enheten selv. Veiledning til publikum og andre tjenester ved tvil om hva som er rette instans i hjelpearbeidet overfor den enkelte. 6.4 Enhetens myndighet. treffe beslutning om individuell plan med grunnlag i søknad slik dette er beskrevet i p 5 i disse retningslinjene. Avgjørelse som nevnt ovenfor bygger på dialog med leder av virksomhet der koordinator tenkes rekruttert fra. Dersom relevant virksomhetsleder vegrer seg i fht å utpeke koordinator meldes dette umiddelbart til lederens nærmeste overordede som innen 14 dager skal gi melding til KE om hvilken person som gis ansvaret. I saker der det skal utpekes koordinator uten at det nødvendigvis skal utformes en individuell plan og der de samarbeidende instanser ikke kommer til enighet så kan saken meldes til KE som tar beslutning om hvilket tjenesteområde hvor koordinator skal utpekes. Melding om avgjørelsen går til relevante overordnede som har 14 dagers frist til å gi melding til KE om hvilken person som gis ansvaret. I forbindelse med at KE utpeker koordinator kan det også være aktuelt at enheten klarlegger hvem som helt eller delvis skal utgjøre ansvarsgruppe. KE kan i saker der det er tvil om hvilken tjeneste som skal ha ansvar for oppfølgingen av en sak involveres slik at dette klarlegges. Ved uenighet mellom helse og sosialavdeling og omsorgsavdeling tas beslutning av omsorgssjef og helse og sosialsjef i fellesskap. Ovennevnte myndighet til KE gjelder ikke individuell plan hjemlet i barnevernloven eller i lov om sosial tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen 33. Avgjørelse her tas av aktuell tjenesteleder. 7. Samarbeidet med spesialisthelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten (dvs somatikk, rus, psykisk helse, rehabilitering og habilitering) retter forespørsler om oppnevning av koordinator evt individuell plan til

6 kommunens KE. Enheten har ansvar for å foreta en foreløpig vurdering og involvere rett tjenestested før avgjørelse tas. Spesialisthelsetjenesten retter også andre henvendelser til KE der man er i tvil om hvem som er rett adressat for henvendelsen. Der kommunal tjeneste mottar henvendelse fra spesialisthelsetjenesten og vurderingen fra aktuell tjenesteleder er at ansvaret hører saklig til hos annen kommunal avdeling kan KE benyttes til å få bestemt ansvaret for oppfølging. Ved uenighet mellom helse og sosialavdeling og omsorgsavdeling tas beslutning av helse og sosialsjef i fellesskap. Kommunens KE samarbeider med Helgelandssykehusets KE og andre KE i lokalsykehusets nedlagsområde. 8 Samarbeid med skoler, barnehager og pp-tjenesten.. I enkelte saker vil det naturlige være at koordinator utnevnes fra skole, barnehage eller pptjenesten. Dette avklares slik det er beskrevet i p I saker der oppgaven er å utarbeide en individuell plan vil ikke koordinator rekrutteres fra skole, barnehage eller pp-tjenesten.

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Endringslogg IPLOS veileder

Endringslogg IPLOS veileder Endringslogg IPLOS veileder IPLOS - Veileder for personell i kommunale helse- og sosialtjenester Ny: «IPLOS-registeret Veileder for personell i kommunale helse- og omsorgstjenester» Versjon 2014 Alle henvisninger

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern

Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern Helselovgivning Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern Psykisk helsevern er regulert gjennom lovbestemmelser med omfattende konsekvenser for tilrettelegging av tjenestene. Både de enkelte tjenesteutøvere

Detaljer

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER Innhold Innledning... 4 Lovanvendelse... 5 Organisering av tjenestetildelingen i Steinkjer kommune... 8 Brukermedvirkning...

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer