Helse- og velferdstjenesten. Sykehjem. Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger. Moholt sykehjem. Ajour pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse- og velferdstjenesten. Sykehjem. Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger. Moholt sykehjem. Ajour pr 01.01.09"

Transkript

1 Helse- og velferdstjenesten Sykehjem Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger Moholt sykehjem Ajour pr

2

3 Hva er et sykehjem Sykehjem ulike funksjoner Sykehjem kan bestå av langtidsplasser og korttidsplasser. Langtidsplassenene i sykehjem er en del av helse og velferdssentre og er beregnet for dem som ikke får dekket sitt behov for pleie og omsorg i eget hjem. Det legges vekt på at institusjonen skal være et hjem for dem som bor der over lengre tid. Korttidsplasser kan være avlastningsplasser i helse- og velferdssentre i situasjoner der pårørende har behov for avlastning. Men de fleste korttidsplassene er samlet i helsehus. Helsehusene har aktive observasjons-, utredings- og rehabiliteringsplasser av begrenset varighet. Dette kan gjelde opphold for utredning og observasjon av helsetilstand, funksjon og hjelpebehov ved sviktende helse der det ikke er behov for sykehusinnleggelse. Opphold i helsehus kan også være aktuelt for dem som har behov for etterbehandling og opptrening etter skade eller sykdom. Sykehjem - en del av omsorgstjenesten Kommunen har ansvaret for tilbudet til alle innbyggere som har behov for pleie og omsorg fra helse- og omsorgstjenesten. Kommunen har plikt til å yte nødvendig helsehjelp, men du kan ikke kreve en bestemt type tjeneste, f.eks. plass i sykehjem. Hvem kan få opphold i sykehjem? Ved å henvende deg til Helse- og velferdskontoret der du bor, vil du få opplysninger om hvordan du skal gå frem for å få vurdert dine behov for helse- og omsorgstjenester og evt. opphold i sykehjem. Ledige plasser tildeles søkere som har det største behovet - ikke nødvendigvis de som har stått lengst på venteliste. Opphold i sykehjem er frivillig. Dette betyr at ingen kan bli flyttet til sykehjem mot sin vilje. 1

4 Et unntak fra dette er mentalt sterkt svekkede personer der det ikke er mulig å få til et forsvarlig pleie- og omsorgstilbud utenfor institusjon. Dersom du ønsker opphold i sykehjem og ikke får plass, har du krav på å få en begrunnelse. Når man innvilges sykehjemsplass, bør man ta imot tilbudet, selv om sykehjemsplassen som tilbys, ikke er førsteprioritet hos søker. Det er mulig å søke om overføring og bytte til ønsket sykehjem i etterkant. Det går også an å klage på tilbudet om sykehjemsplass. Sykehjemmets tilbud Under oppholdet på sykehjemmet, kortvarig eller permanent, skal det være organisert: Legetjeneste Sykepleietjeneste Helsehus vil også ha fysioterapitjeneste med mer. Brukere skal få: - oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet - selvstendighet og styring av eget liv - fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat - sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet - følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold - mulighet for ro og skjermet privatliv - få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett) - mulighet til selv å ivareta egenomsorg - en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser - nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, - rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den enkeltes tilstand - nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene 2

5 - tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å formulere sine behov - tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise - tilpasset hjelp ved av- og påkledning - tilbud om eget rom ved langtidsopphold - tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter Rettigheter under oppholdet Sosiale rettigheter Du kan innrede med egne møbler og private gjenstander. Du kan forme din tilværelse som du ønsker i den utstrekning det tas hensyn til de andre som bor og oppholder seg i sykehjemmet. Taushetsplikt Alle ansatte ved sykehjemmet har taushetsplikt. Det vil si at de ikke kan gi informasjon om deg og din sykdom til utenforstående, dersom du ikke har gitt samtykke. Du har som hovedregel rett til å få vite hva legen skriver om deg i sykejournalen. Klage Dersom det er forhold ved sykehjemmet du finner kritikkverdig, kan du klage til fylkeslegen. Klagen skal først sendes institusjonen, og dersom du ikke får medhold, oversendes klagen til fylkeslegen. Du har anledning til å be andre utenfor sykehjemmet om hjelp til å formulere klagen. Da må du i så fall gi et skriftlig samtykke som vedlegges klagen. 3

6 Betalingsordninger Korttidsopphold: Kommune kan ta betaling pr. døgn for korttidsopphold og dag eller nattopphold. Maksimal sats fastsettes av sentrale myndigheter. Når det gjelder periodevise opphold/korttidsopphold utover 60 døgn pr. kalenderår, kan kommunen kreve betaling etter reglene for langtidsopphold. Langtidsopphold: Dersom du får tilbud om langtidsopphold, skal det betales for oppholdet (vederlag) etter forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet. Personer som flytter inn på institusjon for langtidsopphold begynner å betale etter en måned regnet fra innflyttingsdato. Dette gjelder ikke dersom du har hatt 60 døgn korttidsopphold i løpet av kalenderåret eller friperiode i annen institusjon f.eks. sykehus, psykiatrisk institusjon, spesialsykehjem eller aldershjem. Vi kan i disse tilfellene kreve vederlag fra første dag. Betalingen for oppholdet skal omfatte kost, losji, nødvendig tannbehandling, medisiner m.v., samt helse- og omsorgstjenester. Betalingen for oppholdet i sykehjem er avhengig av størrelsen på egne inntekter og kan ikke overstige de reelle oppholdsutgiftene. Kommunen fastsetter oppholdsutgiftene ved den enkelte institusjon. Betalingen for oppholdet kan ikke tas fra formue. Inntekt av formue går imidlertid inn i beregningsgrunnlaget. Du vil få utlevert et skjema som heter Oppgave over innteksforhold. Dette skal fylles ut med navn, fødselsnummer, pårørendes navn, om du er enslig eller gift, og hvilken institusjon du bor på. Det er i tillegg viktig å fylle ut om du sitter i uskiftet bo eller ikke, da dette har innvirkning på vederlaget. (Renteinntekter skal deles på to dersom du sitter i uskiftet bo). 4

7 Inntektsopplysninger forøvrig får Trondheim kommune automatisk fra trygdekontor og likningskontor. Inntekter kan føres på skjemaet dersom du vet det er endringer fra siste tilgjengelige likning. Dokumentasjon på opplysningene må vedlegges. Maksimumsgrense for betaling Inntil 75% av grunnbeløpet i folketrygden etter fratrekk av fribeløp (kr. 6200,- pr. år) Dette er fastsatt av Stortinget. Inntil 85% av øvrige inntekter etter at skatt og gjeldsrenter er trukket fra. Dersom du har ektefelle/barn som bor hjemme, vil det ved fastsettelse av vederlaget tas hensyn til dette. Hjemmeboende ektefelle/barn skal ikke komme dårligere ut økonomisk sammenlignet med det tilfelle at ektefelle dør. Ved langtidsopphold kan det tas hensyn til boutgifter i 6 måneder etter innleggelse, slik at du kan slippe å oppløse, eventuelt selge boligen pga. økonomiske problemer. Trondheim kommune kan ta hensyn til 50% av faste boutgifter som husleie, strøm, forsikringer og evt. kommunale avgifter. I tillegg kan 50% av nødvendige vedlikeholdsutgifter refunderes. Boutgifter må dokumenteres. Når du har fått langtidsplass ved et sykehjem, står Trondheim kommune ansvarlig for at du har et bo-tilbud. Blir du så bra at du kan flytte til egen bolig, vil du bli prioritert til tilrettelagt bolig eller omsorgsbolig. Klage Du kan klage på vedtaket om fastsettelse av betaling dersom du finner vedtaket urimelig. Klagen sendes til: Enhet for service og internkontroll Trondheim kommune 7004 Trondheim 5

8 Det er fylkesmannen som avgjør klagen. Du kan be om at sykehjemmet hjelper deg med å sette opp klagen. Disponering av kontantytelser fra folketrygden Beboere i sykehjem skal som utgangspunkt disponere sine midler selv. Dersom beboeren ikke er i stand til å disponere midlene selv, skal en av de pårørende ta hånd om kontantutbetalingen fra folketrygden. Dersom dette ikke er mulig, skal ledelsen for sykehjemmet gjøre det. Det understrekes at dette ikke gjelder andre inntekter. Utskriving Du kan flytte fra sykehjemmet når du selv ønsker det. Utflytting mot beboerens ønske kan bare skje når faglige grunner taler for det, f.eks. når du er blitt så frisk at du ikke lenger trenger døgnkontinuerlig pleie og omsorg. Ved korttidsopphold skal oppholdet normalt avsluttes den dato som er avtalt. 6

9 7

10 Rådmannens fagstab Rådhuset 7004 Trondheim Ta kontakt med: Forvaltningskontoret for helse- og velferdstjenester i det området du bor. Layout og print: Grafisk senter Helse og velferdstjenesten - Østbyen Besøksadresse: Bassengbakken 1 Postadresse: 7004 Trondheim Tlf Åpningstider: kl Helse og velferdstjenesten - Midtbyen Besøksadresse: Prinsens gt. 1 Statens Hus, inngang Tinghusgata Postadresse: 7004 Trondheim Tlf Åpningstider: kl Helse og velferdstjenesten - Lerkendal Besøksadresse: Anton Grevskotts veg 2 Postadresse: 7004 Trondheim Tlf Åpningstider: kl Helse og velferdstjenesten - Heimdal Besøksadresse: Industriveien 7 Postadresse: 7004 Trondheim Tlf Åpningstider: kl Er du i tvil om hvilket forvaltningskontor du tilhører, kan du kontakte ett av forvaltningskontorene for å få hjelp og veiledning.

Oppdal helsesenter eies og drives av Oppdal kommune. Oppdal

Oppdal helsesenter eies og drives av Oppdal kommune. Oppdal Oppdal helsesenter eies og drives av Oppdal kommune. Oppdal helsesenter har 62 sykehjemsplasser fordelt på to avdelinger, Tunet (1.etasje) og Høa (andre etasje). Oppdal helsesenter har 58 enerom og 2 dobbeltrom.

Detaljer

Oppdal helsesenter eies og drives av Oppdal kommune.

Oppdal helsesenter eies og drives av Oppdal kommune. Oppdal helsesenter eies og drives av Oppdal kommune. Pr. i dag er det 62 sykehjemsplasser for langtids og korttidsopphold fordelt på 2 sykehjemsavdelinger: Tunet og Høa. Sykehjemmet har institusjonskjøkken,

Detaljer

Oppdal Helsesenter eies og drives av Oppdal kommune. Oppdal

Oppdal Helsesenter eies og drives av Oppdal kommune. Oppdal Oppdal Helsesenter eies og drives av Oppdal kommune. Oppdal Helsesenter har 60 (64) sykehjemsplasser fordelt på to avdelinger, Tunet (1. etasje) og Høa (2. etasje). Oppdal helsesenter har 56 enerom og

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

PERSONER MED DEMENS; JURIDISKE OG ØKONOMISKE FORHOLD. Morten RøedR Sykepleier i Tromsø kommune

PERSONER MED DEMENS; JURIDISKE OG ØKONOMISKE FORHOLD. Morten RøedR Sykepleier i Tromsø kommune PERSONER MED DEMENS; JURIDISKE OG ØKONOMISKE FORHOLD Morten RøedR Sykepleier i Tromsø kommune Det blir flere personer med demens Folk lever lenger Større andel av befolkningen gamle Demens øker med alderen

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter...

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter... Tjenestenivå i helse- og omsorgstjenesten i Gran kommune gjeldende fra 1.mars 2012 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Halden kommune. Kvalitetsstandarder for HALDEN KOMMUNE

Halden kommune. Kvalitetsstandarder for HALDEN KOMMUNE HALDEN KOMMUNE Kvalitetsstandarder for MATOMBRINGING TRYGGHETSALARM HELSEHJELP I HJEMMET PRAKTISK BISTAND I HJEMMET PARKTISK BISTAND OG OPPLÆRING I HJEMMET INDIVIDUELL PLAN BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE Vedtatt av Berlevåg kommunestyre 24. november 2005 1 INNHOLD 1.0 Innledning s 3 2.0 s 3 3.0 Søknad om tjenester s 4 4.0 Vurdering/tildeling

Detaljer

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT:

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: 1. vi viser respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem, vi overholder taushetsplikten og legitimerer oss når vi kommer til deg. 2. vi tildeler og endrer

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Vedtatt i Sel kommunestyre 14.12.12 Gjelder fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for pleie-, rehabilitering

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune SØKNAD OM HJELP FRA PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN. Søkers navn:.. Adresse:. Postnr: Sted: Fødselsdato:.. Personnr:.. Tlf:.. I samme husstand bor også: Navn:.. Slektsforhold:.

Detaljer

Håndbok i vederlagsberegning

Håndbok i vederlagsberegning Håndbok i vederlagsberegning Halden kommune Oppdatert pr. 01.01.2014 VEDTATT I HALDEN KOMMUNESTYRE 28.06.2007 Med endring av 5, fjerde ledd tredje avsnitt. Vedtatt av Halden kommunestyre 17.12.2009 PS

Detaljer

Ringerike kommune Revidert desember 2012

Ringerike kommune Revidert desember 2012 Ringerike kommune Revidert desember 2012 Innholdsfortegnelse Generelt om vilkår for tildeling av tjenester... 3 Omsorgstrappene... 4 Generell omsorgstrapp... 4 Omsorgstrapp psykisk helse... 5 Omsorgstrapp

Detaljer

Tjenestebeskrivelser for O M S O R G S T J E N E S T E N

Tjenestebeskrivelser for O M S O R G S T J E N E S T E N Høringsutkast Tjenestebeskrivelser for O M S O R G S T J E N E S T E N Tildeling av helse- og omsorgstjenester* Avlastning for funksjonshemmede Avlastning i institusjon Brukerstyrt personlig assistent

Detaljer

Viktig informasjon til deg som ny beboer og dine pårørende

Viktig informasjon til deg som ny beboer og dine pårørende VELKOMMEN! Viktig informasjon til deg som ny beboer og dine pårørende NORDBERGHJEMMET er et somatisk sykehjem som ligger fredelig til i grønne omgivelser i bydel Nordre Aker. Vi åpnet 8. august 1977 og

Detaljer

Kvalitet ved sykehjemmene

Kvalitet ved sykehjemmene Kvalitet ved sykehjemmene Melhus kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden november 2006 - mai 2007. Undersøkelsen er

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for målrettet miljøarbeid i hjemmet (praktisk bistand og opplæring) Vedtatt i KST d.d. 25.2.13, revidert 26.3.15 Formål med standard:

Detaljer

faglig forsvarlighet

faglig forsvarlighet Det du bør vite om Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. faglig forsvarlighet Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves enfarget. f.eks: broderinger

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven IS-1201 Veileder Heftets

Detaljer

KORTTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON

KORTTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KORTTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON TILDELINGSPRAKSIS OG INTERNKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE MAI 2015 INNHOLD SAMMENDRAG I Formål med prosjektet i Revisjonens oppsummering i Revisjonens

Detaljer

Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 18.09.2013.

Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 18.09.2013. Sak 9/13 MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 16.10.2013 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET

Detaljer

Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.

Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. Rundskriv IK-25/96 fra Statens helsetilsyn Til: Landets kommuner Landets fylkesmenn 96/4966 30.9.1996 Saksområdet som dette rundskrivet handler om forvaltes

Detaljer