Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo"

Transkript

1 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS Innkalling Møte i styret for Felles studentsystem Til: Christen Soleim, UiB Heidrun Hole, HiO Kjetil Solvik, NMH Knut Veium, NTNU Seunn Smith-Tønnessen, UiA Beth Linde, HiØ Monica Bakken,UiO Tone Jeanette Berntsen, KD Torill Vangen, SSB Ingunn Cowan, Lånekassen Andora Sjøgren, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Geir Vangen, USIT Aune Moe, USIT Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00 Møtested: Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Kart veibeskrivelse

2 Dagsorden Sak 1 Møte i styret for FS FS Sak 2 Referatsaker a. Møte i EpN-gruppen 1. desember 2010 b. Referat fra møte i Planleggingsgruppen 2. november FS Sak 3 Orienteringssaker - Status standardiseringsarbeidet - Nye høgskoler - Pris på kurs og workshop FS Sak 4 Risikoanalysen FS Sak 5 Årsmøte Forslag til Årsberetning 2010 og regnskap FS Vedtaksforslag årsberetning og regnskap 2010 FS Forslag til Arbeidsoppgaver 2011 FS Forslag til budsjett 2011 FS Vedtaksforslag budsjett 2011 FS Vedtaksforslag, valg av nytt styre for FS FS Innkalling til Årsmøte FS Sak 6 Organisering av FS - Kort orientering FS Sak 7 Datavarehusprosjektet Sak 8 Eventuelt Hilsen Christen Soleim Leder for FS-styret Julie Myhre Barkenæs Daglig leder FS FS Innkalling til møte i styret for FS 10. januar 2011 Side 2

3 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS Referat Møte i styret for FS 25. november 2010 Til stede: Christen Soleim, UiB Heidrun Hole, HiO Beth Linde, HiØ Kjetil Solvik, NMH Monica Bakken, UiO (under sak 1-4 samt 6 og 7) André Kristiansen, KD (under sak 1-4 samt 6 og 7) Anette Wigaard, UiO (under sak 6) Julie Myhre Barkenæs, USIT Andora Sjøgren, USIT Geir Vangen, USIT Forfall: Seunn Smith-Tønnesen, UiA, Knut Veium, NTNU Ingunn Cowan, Lånekassen Torill Vangen, SSB Aune Moe, USIT Møteleder: Referent: Christen Soleim, UiB Andora Sjøgren/Julie Myhre Barkenæs Dato: 25. november 2010 Sist endret:

4 Dagsorden 1. Møte i styret for FS Referatsaker a. Datavarehusseminar september b. Møter i planleggingsgruppen september og 2. november c. Møte i Godkjenningsgruppen 23. september d. Møte i Studentutvekslingsgruppen 25. oktober e. Møte i Arkivgruppen 15. november f. Møte i Vurderingsgruppen 23. november g. Møte i Doktorgradsgruppen 28. oktober 3. Orienteringssaker a. FS-kompetanse ved de mindre institusjonene b. Status karakterutskrift c. Status nye høgskoler d. Status standardiseringsarbeid e. NUAK september f. NOKIOS-konferanse 26. oktober g. EPN oppstartseminar oktober h. FS brukerforum november i. SUHS-konferanse i regi av Uninett 11. november j. IT-arkitektur, møter 17., 23. og 24. november k. NordForum, møte for styrer 26. mai 2011 i Stockholm 4. Risikoanalyse 5. Forberedelse årsmøtet Organisering av FS 7. Datavarehusprosjektet 8. Vedtaksforslag Nye FS-institusjoner 9. Vedtaksforslag Beregningsmodell for nettstudenter 10. Vedtaksforslag Opprettelse av EPN ekspertgruppe 11. Møteplan våren Eventuelt FS Referat fra møte i styret for FS Side 2

5 Det ble tatt opp at det er mange referatsaker og orienteringssaker på dagsorden, se sak 2 og 3. Styret ønsker en raskere gjennomgang av referatsaker og orienteringssaker og foreslår at vi kort gjennomgår hvilke ekspertgrupper som har hatt møter siden sist og viser til hvor referatene ligger. Daglig leder orienterte fra møter i Planleggingsgruppen og referatene herfra legges frem som tidligere. Daglig leder vurderer om det har skjedd noe som styret bør orienteres om. 1. Referat fra møte i styret for FS 6. september 2010 Det var ingen merknader til referatet. Referatet ble godkjent. 2. Referatsaker a. Datavarehusseminar september Resultat av arbeidet på datavarehusseminaret legges frem i sak 7. b. Møter i Planleggingsgruppen september og 2. november Skriftlig referat forelå fra september-møtet, og det ble gitt muntlig orientering fra novembermøtet. Tema på september-møtet var bl.a. gjennomgang av innsendte saker, diskusjon om Brukerforum og om håndtering av ønskelisten. Den 22. september var satt av til risikoanalyse av FS. På møtet i november var brukerforum diskutert og gjennomgang av innsendte saker og ønskelisten hovedtemaer. Planleggingsgruppen ga positiv respons på styrets forslag om å arrangere ett FS Brukerforum per år og ett møte kun for FS-kontaktene per år. c. Møte Godkjenningsgruppen 23. september Skriftlig referat forelå til møtet. Styret tok referatet til orientering. d. Møte i Studentutvekslingsgruppen 25. oktober Muntlig referat ble gitt. Infotekster for studentmobilitet ble diskutert. Endringer i utvekslingsmodulen ble gjennomgått (nye skjermbilder) og silingsprosessen for kvotesøkere og selvfinansierende søkere ble diskutert. Styret tok referatet til orientering e. Møte i Arkivgruppen 15. november Muntlig referat ble gitt. Det ble vedtatt nytt mandat og navn for gruppen. Styret tok referatet til orientering f. Møte i Vurderingsgruppen 23. november Muntlig referat ble gitt. Gruppen er en reetablering av tidligere Eksamensgruppe, og på dette første møtet ble bl.a. mandat og tidsperspektiv diskutert. I tillegg ble ønskelisten gjennomgått. Styret tok dette til orientering g. Møte i Doktorgradsgruppen 28. oktober Det er avholdt møte i Doktorgradsgruppen. FS Referat fra møte i styret for FS Side 3

6 3. Orienteringssaker a. FS-kompetanse ved de mindre institusjonene Planleggingsgruppen ønsker å bruke kontaktforum til videre planlegging av dette. b. Status karakterutskrift Notatet om karakterutskrifter er oversendt til UHR for videre behandling i Utdanningsutvalget. c. Status nye høgskoler Prosjektleder for nye høgskoler, Andora Sjøgren, Andora Styret tok statusrapporten til orientering. d. Status standardiseringsarbeidet Standardene for studieinformasjon (MLO) og Europass DS (ELM) er i all hovedsak ferdigbehandlet. Det gjenstår kun noe sekretariatsarbeid innen CEN før disse er godkjent som standarder. På arbeidsplanen for 2011 er det satt opp utveksling av resultatinformasjon mellom norske institusjoner, og der vil deler av ELM benyttes for selve utvekslingen. Det europeiske Mobility Project for utveksling av informasjon om avtaler og personer innenfor utvekslingsprogram vil gjennomføre et utviklingsseminar i februar/mars for programmering av disse tjenestene. Muntlig fremlegg tatt til orientering. e. NUAK september NUAK konferansen er en svensk brukerkonferanse for brukere av studieadministrative systemer og opptakssystem. Daglig leder og en representant fra brukerstøtte deltok på denne konferansen. Svenskene holder på å anskaffe nytt studieadministrativt system, Ladok3. Som Norge jobber de også en del med internasjonalisering og standardisering. Annet av interesse fra konferansen var hvordan de hadde tilrettelagt for opplæring i Ladok på nett. Muntlig fremlegg ble tatt til orientering. f. NOKIOS-konferanse 26. oktober Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor ble arrangert i Trondheim. Flere fra styret samt daglig leder og seksjonsleder deltok på en workshop med tittelen Bedre samordning og økt samhandling innen UH-sektoren, med hensyn på etablering og bruk av gode sektorløsninger i regi av KD. Muntlig fremlegg ble tatt til orientering. g. EpN-oppstartseminar oktober Prosjekt for omskriving av EpN til JBoss Seam startet opp med et seminar oktober. På seminaret deltok NTNU, UiT og UiS i tillegg til FS-utviklere, prosjektleder og daglig leder. Mål for seminaret: å bli kjent med EpN, hvordan vi samarbeider om utvikling og foreta en aktivitetsdekomponering. Muntlig fremlegg ble tatt til orientering. h. FS-Brukerforum november FS Referat fra møte i styret for FS Side 4

7 Tilbakemeldingene fra deltakerne er i hovedsak at de er godt fornøyd, at dette er viktig forum for FS-brukerne. Både det faglige innholdet og kontakten med andre FS-institusjoner er nyttig. Muntlig fremlegg ble tatt til orientering. i. SUHS-konferanse i regi av Uninett 11. november På denne konferansen deltok også styreleder, daglig leder, utviklingsleder og seksjonsleder på plenumssesjonen Det administrative suget. Denne sesjonen handlet om hvordan balansere administrative krav med administrativ nytte. Muntlig fremlegg ble tatt til orientering. j. IT-arkitektur, møter 17., 23. og 24. november Samarbeid om IKT-arkitektur for statlig universiteter og høyskoler er et nytt forprosjekt i regi av Uninett, finansiert av KD. Prosjektet har som mål å komme med et forslag på hvordan et slikt samarbeide bør organiseres. Inkludert i dette vil være eksempler på problemstillinger som kan løses innenfor et slikt samarbeide. Rapport skal være ferdig innen 1. mars. Geir Vangen er SUAFs deltaker i arbeidet. Muntlig fremlegg ble tatt til orientering. k. NordForum, møte for styrer 26. mai 2011 i Stockholm Daglig leder minnet om møtet den 26. mai 4. Risikoanalyse for FS Analysen ble foretatt av EIR, UiO, 22. september. Det forelå risikokart fra analysen og risikoliste med forslag til tiltak, utarbeidet på bakgrunn av resultatene fra analysen. Risikolisten med tiltak ble diskutert. Det ble stilt spørsmål til om punkt W om koordinering og samhandling mellom FS og SO er godt nok belyst. Sekretariatet ble bedt om å lage et forslag til prioritering av tiltak i 3 kategorier: - Tiltak som bør prioriteres i Tiltak som bør prioriteres i Tiltak som ikke skal prioriteres Det skal videre markeres hvilke tiltak som er institusjonenes ansvar å følge opp og hvilke tiltak som ligger til FS-samarbeidstiltak Vedtak: Styret ber FS-sekretariatetet lage et forslag til prioritering av tiltakene til neste styremøte 5. Forberedelser Årsmøte Utkast til innkalling, årsberetning med regnskap for 2010, budsjett for 2011 og arbeidsoppgaver for 2011 ble diskutert. Utkast til innkalling til årsmøte: - Sted for årsmøte bør være Gardermoen, gitt at vi får møterom på hotell rett ved flyplassen. - Sak 5 om samarbeidsavtale endring i vedtekter utgår - Ny sak 5 om organisering skal inn FS Referat fra møte i styret for FS Side 5

8 Utkast til årsberetning med regnskap for 2010: Malen er grei. Innholdet er mangelfullt. Unødvendig med adresser til alle institusjonene i årsberetningen, kuttes til bare navn på institusjonene og info om hvor på FS-hjemmeside disse adressene ligger. Utkast til budsjett for 2011: Vi kan ikke budsjettere med inntekter på 2.1 millioner kroner fra KD, de har budsjettert med 1.8 millioner kroner til FS-sekretariatet for Videre skal vi ikke betale leie av infrastruktur for FS brukerstøtte og FS-sekretariatet, dette utgjør en reduksjon på kroner. Budsjettet justeres i henhold til dette. Utkast til arbeidsoppgaver for 2011: Styret ga sin tilslutning til foreslåtte arbeidsoppgaver for Oppdaterte dokumenter sendes til styret senest mandag 3. januar Organisering av FS I strategiplanen for FS for årene er det slått fast at FS bør bli et tiltak etter UH-loven i løpet av strategiperioden Bakgrunnen for dette ønsket er blant annet at: - FS er nå nærmest enerådende som studieadministrativt system i Norge - det er ønskelig med et tettere samspill mellom FS og SO - moms og anskaffelses-problematikk diskuteres - en felles måte å organisere utviklingen av sektorspesifikke systemer kan være effektivt Styret hadde en diskusjon om organisasjonsformer og om FS skal bli et tiltak etter UH-loven Et tiltak er prisgitt departementenes styring. Et aksjeselskap er i strid med strategien. Ettersom både SO og Cristin allerede er et tiltak, vil en felles styringsform for FS, SO og Cristin være et skritt i retning av et felles tiltak. Dagens styringsform er ikke heldig. En organisering av FS som betyr at dagens organisering oppheves. Dette er en sak for årsmøte. Styret skisserte flere alternativer til hvordan dette skal håndteres i årsmøtet: Alternativ 1: Orientere årsmøtet om at styret mot å bli et tiltak Alternativ 2: Be årsmøtet om et intensjonsvedtak, der årsmøtet bes om å ta stilling til om de ønsker at samarbeidstiltaket erstattes av et tiltak. Dette forutsetter kontakt med KD i forkant. Vedtak: Styret for FS ber styreleder og Daglig leder om å kontakte KD for diskusjon om den videre prosess med opprettelse av FS som et samarbeidstiltak etter UH-lovens 1-4, 4. ledd. Styret for FS ber videre styreleder og Daglig leder om å kontakte styret for SO for diskusjon av modellene for samarbeid. 7. Datavarehusprosjektet FS Referat fra møte i styret for FS Side 6

9 Rapport fra prosjektgruppen ble gjennomgått og det ble gitt følgende innspill: Beskrivelsen av brukere av systemet bør være mer generell slik at ikke aktuelle føler seg utelatt. Styret foreslår at det skilles mellom primærprodusenter og lesere. Ledere kan også være primærprodusenter. Rapporten bør derfor inneholde en oppsummering av hvordan man tenker å skille disse gruppene. Styret var fornøyd med formulering av formålet med datavarehuset for studiedata og avgrensning til andre systemer. De diskuterte forslagene til navn på datavarehuset ble presentert. Styret mente at forslagene var gode og at prosjektet raskt bør velge et av dem. Kravspesifikasjon til anskaffelse av analyse- og rapportverktøy ble også presentert. Styret kom med følgende innspill: - Det er viktig at kobling mot økonomiprosjektet er ivaretatt Prosjektet for økonomidata må være enige i kravspesifikasjonen - Verktøyet må også være egnet for kobling med andre systemer - Verktøyet må kunne benyttes rett mot FS-basen - Det er viktig at vi samarbeider med de 4 institusjonene som drifter FS lokalt, i tillegg til Uninett som drifter for alle de andre. - Institusjonene må orienteres om at det arbeides med denne anskaffelsen. Vedtak: Styret slutter seg til de avgrensninger som er gjort vedrørende brukere, formål og overfor andre systemer for datavarehuset. Styret slutter seg til at Uninett FAS bes om å foreta en anskaffelse av verktøy i henhold til kravspesifikasjon og at de innspill som fremkommer i møtet tas med i det videre arbeidet med datavarehusprosjektet. 8. Nye FS-institusjoner Daglig leder ønsker en strategi for opptak av nye institusjoner til Samarbeidstiltaket FS. Bakgrunnen er at brukerstøttegruppen har 25 institusjoner som har behov for ekstra oppfølging i Dette går på bekostning av brukerdokumentasjon og kurs for superbrukere. Daglig leder har derfor fremmet forslag til strategi for nye institusjoner som ønsker å ta i bruk FS. Forslag til strategi for nye institusjoner inn samarbeidstiltaket FS ble diskutert og det ble foreslått å stryke siste ledd i første punkt (alle andre høgskoler får avslag på søknad om å bli FS-institusjon). Videre ble siste punkt foreslått først (Det vurderes årlig, i forbindelse med planlegging av neste års arbeidsoppgaver og budsjett, om det er ressurser til å ta inn nye institusjoner) slik at endelig forslag til strategi lyder som følger: - Det vurderes årlig, i forbindelse med planlegging av neste års arbeidsoppgaver og budsjett, om det er ressurser til å ta inn nye institusjoner. - En eventuell søknad fra BI vil bli vurdert særskilt. - Akkrediterte høgskoler, statlige høgskoler og høgskoler som er med i Samordnet opptak skal prioriteres. Vedtak: Styret slutter seg til forslag til strategi for nye institusjoner inn i Samarbeidstiltaket FS. FS Referat fra møte i styret for FS Side 7

10 9. Beregningsmodell for nettstudenter Campus Kristiania har henvendt seg til Daglig leder med ønske om en annen prissetting for nettstudenter, da disse har en relativt lav studiepoengproduksjon. Daglig leder vurderer det slik at bruk av studiepoengproduksjon som en faktor i prissetting vil medføre større uforutsigbarhet for institusjonene hva angår de årlige FS-kostnadene, og foreslår derfor at dagens prismodell opprettholdes. Vedtak: Styret slutter seg til Daglig leders forslag om at dagens prismodell forblir uendret. 10. Opprettelse av EpN ekspertgruppe På oppstartseminaret i oktober (se sak 3g) ble det foreslått at det opprettes en ekspertgruppe for EpN. Gruppen skal være midlertidig og nedlegges etter at applikasjonen har vært i produksjon i 1 år. Ekspertgruppen foreslås sammensatt av deltakere fra de institusjonene som har brukt dagens EpN (NTNU, UiT og UiS), en større institusjon som ønsker en slik applikasjon (for eksempel UiO) og en institusjon som har erfaring med TimeEdit (for eksempel Høgskulen i Volda). Forslag til vedtak om opprettelse av en ekspertgruppe var sendt til styret. I tillegg til de foreslåtte institusjonene ønsket styret at UiB skulle inviteres til å bli med i ekspertgruppen. Vedtak: Styret slutter seg til forslag til opprettelse av en ekspertgruppe for EpN, med deltakere fra NTNU, UiT, UiS, UiO, UiB og Høgskulen i Volda. 11. Møteplan våren 2011 Det skal velges nytt styre på Årsmøtet 31. januar. FS-sekretariatet bes foreslå en tentativ møteplan og legge denne frem for nytt styre. 12. Eventuelt Ingen saker under Eventuelt. Neste møte: Mandag 10. januar 2011 på USIT, møterom 5. etg. FS Referat fra møte i styret for FS Side 8

11 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS Referat Møte i Planleggingsgruppen 2. november 2010 Til stede: Espen Kristensen, UiT Øystein Ørnegård, UiB Anette Wigaard, UiO Sven Erik Sivertsen, NTNU Tor Erga, UiS Sven Petter Myhr Næss, NMH Dag Olav Nilsen, UiA Eli Vangen, HiST Hans J. Berntsen, HiT Julie Myhre Barkenæs, USIT Geir Vangen, USIT Adelheid Mortensen Huuse, USIT Aune Moe, USIT Forfall: Ole-Jørgen Torp, UMB Inger Setnes, HiO Referent: Aune Moe/Julie Myhre Barkenæs Dato: Sist endret:

12 Dagsorden 1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen 21. og 22. september 2010 og oppfølgingssaker 2. Referatsaker 3. Orienteringssaker 4. Forum for kontaktliste-medlemmer i Brukerforum 3. og 4. november Innsendte saker 7. Erstatte UMB s representant i Rapporteringsgruppen 8. Møteplan våren Gjennomgang av ønskelisten 10. Risikoanalyse av FS 11. Forslag til kursplan våren Eventuelt FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 2. november 2010 Side 2

13 5 saker ble satt opp under Eventuelt: - UiO: Navn i FS i samsvar med Folkeregisteret - UiO: Studieinformasjon - NTNU: Norsk-kurs og FS - NTNU: Webservice Samskipnad - HiST: Brukeradministrasjon - USIT: Brukerforum høsten Referat fra møte 21. og 22. september 2010 og oppfølgingssaker Referatet ble godkjent. Oppfølgingssaker bakerst i referatet ble gjennomgått. Oppdatert liste bakerst i dette referatet. Mer utfyllende tekst i saksfeltet ønskes, slik at en slipper å gå til referatene for å finne ut hva saken gjelder. 2. Referatsaker a. Møte i Godkjenningsgruppen 23. september 2010 Referat fra møtet var sendt til Planleggingsgruppen. Utkast til nytt skjermbilde Person Eksternstudium ble presentert. Bildet er planlagt levert i mars 2011-versjonen. Status for arbeidet med MLO og ELM ble gitt. Aktivitetsdekomponering av godkjenningssaker ble gjennomgått. Starter med funksjonalitet for import og eksport av vurderingsresultater og grader, i første omgang mellom norske institusjoner. Det er foreløpig ikke avklart hvilken metode som skal brukes for innlevering av oppgaver/resultater. Det blir enten at studenten samtykker til levering av data eller at studenten selv foretar leveringen via web, eventuelt om dette kan gjøres direkte av saksbehandler uten via samtykke. Hva sier offentlighetsloven om dette? Bør diskuteres på neste møte i Godkjenningsgruppen (20. januar 2011). Tatt til orientering. b. Møte i studentutvekslingsgruppen 25. oktober 2010 Referat fra møtet forelå ikke. Infotekster for studentmobilitet ble diskutert. Endringer i utvekslingsmodulen ble gjennomgått (nye skjermbilder) og silingsprosessen for kvotesøkere og selvfinansierende søkere ble diskutert. Tatt til orientering. c. Møte i Doktorgradsguppen 28. oktober 2010 Ble ikke referert. Referat fra møtet vil bli lagt ut når det foreligger. d. EpN-seminar 27. og 28. oktober 2010 Seminar for oppstart av prosjektet, omskriving av EpN til nytt verktøy, ble gjennomført oktober På seminaret deltok NTNU, UiT, UiS og USIT- FS. NTNU presenterte dagens løsning, UiT og UiS fortalte om erfaringer i bruk av FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 2. november 2010 Side 3

14 EpN. Videre ble det holdt kurs i aktivitetsdekomponering og i Scrum, og første utkast til kravspesifikasjon ble utarbeidet. Det ble foreslått å opprette en ekspertgruppe som kan bidra med å sette opp krav til funksjonalitet og være en referansegruppe for prosjektet. Tatt til orientering. e. NUAK 27. og 28. september 2010 På seminaret ble Ladoks planer for nytt studieadministrativt system presentert. Det vil ta flere år å utvikle dette. Ladokopplæring på WEB ble også presentert, et system for selvstudium på web med bruk av læringsplattform. Opplegget er utviklet av brukerinstitusjonene. Den enkelte institusjonen retter oppgavene som er levert inn av kursdeltakerne. Institusjonene kan blant annet bruke dette til å kreve at grunnkurs skal være bestått før de gir tilgang til systemet. UiO har planer om et kursopplegg som ligner på Ladoks kurs, med selvstudium via web og med mulighet for bestått test før tilgang til FS. UiO er interessert i et samarbeid med andre institusjoner om et kursopplegg. Planleggingsgruppen foreslår at dette diskuteres på Kontaktlisteforumet i april. 3. Orienteringssaker a. Fagpersonweb Høgskolen i Gjøvik er pilot. Rettelser til applikasjonen prioriteres foran utviklingsarbeidet med Søknadsweb. Dokumentasjon må utarbeides. Tatt til orientering. b. Møte med Fronter 13. oktober 2010 om integrasjon med FS Dette var et oppfølgingsmøte etter møte som ble avholdt våren 2010 mellom Fronter og FS-institusjoner som benytter Fronter. Tema var integrasjon mellom FS og e-læringsplattformer. Det vil bli avholdt et nytt møte før årsskiftet, der detaljene skal på plass. Institusjonene skal selv kunne bestemme hvordan uttrekket fra FS med hensyn til hvilke grupper og evt rom skal opprettes i e-læringsplattformen. Men dette forutsetter at institusjonene blir enige om en overordnet struktur på presentasjonen av FS-genererte data i e-læringsplattformen. Målet er å få på plass integrasjon mellom FS og Fronter til semesterstart høsten Utviklingsgruppa vil ta et initiativ til en tilsvarende prosess med It s learning. Tatt til orientering. c. Høringsbrev vedrørende innlevering av masteroppgaver til DUO Høringsbrevet fra Universitetsbiblioteket i Oslo var sendt til Planleggingsgruppen. En endelig oppsummering av høringsuttalelsene forelå ikke til møtet, men Daglig leder hadde fått utkast til oppsummering som indikerer at institusjonene ønsker en løsning for innlevering av masteroppgaver via Studentweb. PhD-oppgaver har ikke vært diskutert i denne høringsrunden. Tatt til orientering. FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 2. november 2010 Side 4

15 d. Datavarehusprosjektet Anette Wigaard er prosjektleder for det nye datavarehusprosjektet. Styret for FS vil få forelagt forslag til formål og forslag til avgrensing mot andre systemer. En tenker seg følgende kategorier brukere: 1) Primærbrukere 2) Sekundærbrukere 3) Eksterne premissleverandører Planleggingsgruppen ønsker tilgang til dokumenter fra prosjektet. e. Status nye institusjoner Ni nye institusjoner har tatt i bruk FS i løpet av Totalt er det nå 49 institusjoner som er med i Samarbeidstiltaket FS. Campus Kristiania er i gang med konvertering av fagskolen til FS og deretter er planen at nettstudiene deres også skal over på FS. Westerdals Reklameskole ønsker å ta i bruk FS i Forum for kontaktliste-medlemmer 12. og 13. april 2011 Det er inngått avtale med Rica Hotel Bodø for møte med FS kontaktpersoner Et tema på dette møtet vil være hvordan ta vare på og sørge for kompetanse ved de små, nye institusjonene. Ønsker om tema meldes til 5. Brukerforum 3. og 4. november 2010 på Gardermoen Program for forumet ble gjennomgått, og sjekket at alt er på plass til seminarstart. 6. Innsendte saker a. Studentweb-testen v/ntnu NTNU ønsker at testresultatet blir diskutert i Planleggingsgruppen. USIT planlegger ny grafisk design av hele studentweb, og full ny design spesielt av den delen som omhandler utdanningsplan. Kanskje saken bør diskuteres på forumet i Bodø. b. Overføring til Lånekassa v/ntnu Rapportering av studenter i permisjon er endret. Overføringsrutiner som omfatter persondata til andre systemer bør varsles bedre og være mer forberedt. Endringen var ikke dokumentert i endringsdokumentet. Studenter i permisjon skal ikke rapporteres til Lånekassa med studentstatus. Fødselspermisjon er unntatt fra endringen. Innpassing, utstedelse av vitnemål under utvekslingsopphold m.m. trenger nærmere avklaring. FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 2. november 2010 Side 5

16 Planleggingsgruppen foreslår at Lånekassen inviteres til et møte i forbindelse med møtet i Planleggingsgruppen i Trondheim i februar Rapporteringshåndboken oppdateres til dette møtet slik at den kan brukes som grunnlag til agenda med Lånekassen. Innspill til saker som ønskes diskutert med Lånekassen sendes til innen 15. januar c. Engelsk benevnelse på karakter I FS er godkjent oversatt til Recognized. Vi skal følge UHRs anbefalinger til engelsk terminologi. Vedtak: Recognized endres til Approved i kodebasen. Kontaktlisten informeres om endringen pr. mail. 7. Erstatte UMB s representant i Rapporteringsgruppen UMBs representant ønsker å tre ut av ekspertgruppen for rapportering. Vedtak: Daglig leder henvender seg til kontaktlisten, og ber om forslag til nytt medlem i gruppen. 8. Møteplan våren 2011 Neste møte i Planleggingsgruppen blir februar 2011 i Trondheim (HiST), en av dagene settes av til møte med Lånekassen. Den 14. april 2011 i Bodø, dagen etter møtet i Kontaktlisteforumet settes også av til møte i Planleggingsgruppen. 9. Gjennomgang av ønskelisten Listen er uoversiktlig i sin nåværende form, og det ble bestemt at ønskene grupperes slik: - Nye bilder - Nye rapporter - Nye rutiner - Eksisterende bilder - Eksisterende rapporter - Eksisterende rutiner Det ble nedsatt en redaksjonskomité som gjennomgår sakene, og vurderer om de skal behandles eller avslås. Komiteen består av Dag Olav Nilsen, Anette Wigaard, Sven Petter Næss og Marit Engeseth. Andre kommentarer til ønskene: Må belyse om et ønske har konsekvens andre steder i FS. Sven Erik foreslo en generell funksjonsgjennomgang av bilder, rapporter etc. Forslaget bør følges opp på sikt. Ønskelisten ble gjennomgått. USIT bearbeider listen og sender ut en oppdatert versjon sammen med referatet innen 1. desember. FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 2. november 2010 Side 6

17 10. Risikoanalyse av FS På møtet i Planleggingsgruppen 22. september, var også ledere invitert med til å vurdere sannsynlighet og konsekvens ved de identifiserte risikolementene. Deretter ble alle møtedeltakerne bedt om å sende inn forslag til risikoreduserende tiltak, basert på resultatet av risikovurderingen. Tilbakemeldingene er sammenfattet i et forslag til tiltak som er sendt til Planleggingsgruppen til informasjon. Forslag til tiltak vil bli behandlet i møte med styret for FS 25. november. Tatt til orientering. 11. Forslag til kursplan våren 2011 Forslag til kursplan for våren 2011 var sendt til Planleggingsgruppen. Planen inneholder forbehold om bemanningssituasjonen i brukerstøttegruppen. Brukerstøttegruppen ønsker også forslag til kurs for høsten Dette bør også settes opp som sak på møtet med FS-kontaktpersoner i april Vedtak: Forslag til kursplan godkjennes. 12. Eventuelt a. UiO: Navn i FS i samsvar med Folkeregisteret I FS registreres studenter og ansatte i samsvar med registrert navn i Folkeregisteret. Noen ganger ønsker imidlertid en ansatt at vedkommende registreres med en variant av navnet. UiO stilte spørsmål om det er mulig å innføre et eget felt for visningsnavn. I Cristin er det mulig å registrere et publiseringsnavn som kan redigeres av institusjonen. Planleggingsgruppen er av den oppfatning av det er personalsystemet som skal være autorativ kilde for data om ansatte. UiO tar dette opp med sin personalavdeling. Saken utsettes inntil videre. b. NTNU: Norskkurs og FS Norskkurs tilbys til ulike grupper som har behov for dette. Av rapporteringstekniske årsaker må disse emnene ofte dupliseres for bruk for den enkelte studentgruppe. Dette medfører en del ekstra vedlikehold. Planleggingsgruppen foreslår at denne saken diskuteres på Diskusjonsforum, som er tilgjengelig via FS websider. c. NTNU: Webservice samskipnad NTNU ønsket informasjon om den tjenesten som rapporterer data om studenter til samskipnaden. Sammen med Samskipnaden i Oslo er det utviklet en FSWS-tjeneste BRIS som rapporterer informasjon om enkeltstudenter til samskipnaden. Denne er dokumentert i fs-sidene. d. HiST: Brukeradministrasjon Denne saken er lagt til ønskelisten. FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 2. november 2010 Side 7

18 e. USIT: Brukerforum høsten 2011 Forslag om å avvikle Doktorgradsseminaret sammen med Brukerforumet må diskuteres på neste møte i Planleggingsgruppen. Det vil i så fall bety at det kan bli ca. 100 ekstra deltakere. Neste Brukerforum vil bli holdt oktober 2011 på Rica Nidelven, Trondheim. USIT sjekker om det er plass til 100 til på hotellet. Neste møte: 7. og 8. februar 2011 ved HiST, Trondheim FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 2. november 2010 Side 8

19 Oppfølgingssaker (sist oppdatert ) Saker som skal følges opp (dette er fra februar 2010-møtet) USIT Nr Sak Ansvarlig Merknad U2/10 Se sak 7j: Sjekke om det er mulig å ha tilgang til brukerdok via fs-applikasjonen USIT I arbeid Saker som skal følges opp (dette er fra april 2010-møtet) USIT Nr Sak Ansvarlig Merknad U3/10 Se sak 4b: Skal pkt. 2.1 i DS ha navn på studieprogram istedenfor navn på kvalifikasjon. Navnet på kvalifikasjon skal skrives på landets språk, mens de øvrige opplysningene kan skrives på engelsk USIT I arbeid. Eget møte etter Brukerforumet i november. Lage et notat til neste møte i Planleggingsgruppen. Sendes deretter til Bologna-ekspertgruppen til uttalelse. U5/10 Se sak 4d: Registrering av oppnådde poengsummer settes opp som sak til møtet om Vurderingsmodulen U6/10 Se sak 4e: Legge ut informasjon om kryptering av e-post. U9/10 Sende brev til SO om problemer knyttet til registrering av navn USIT Møte USIT USIT I arbeid FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 2. november 2010 Side 9

20 Saker som skal følges opp (dette er fra september 2010-møtet) Institusjonene Nr Sak Ansvarlig Merknad I5/10 Se sak 3b: Legge ut datavarehus-dokumenter på hjemmesidene til FS Datavarehusprosjekt ved ABW Dokumenter som er godkjent av styret. I8/10 Se sak 12a: Målformkrav, merke i vurderingskombinasjon? Det er innført et felt i eksamensprotokollen der man kan angi språk på levert besvarelse. I bildet kan sensurregistrering språk angis ved sensurregistrering, valg i bildet: språk - besvarelse. UiA sender inn ønske. UiA USIT Nr Sak Ansvarlig Merknad U14/10 Se sak 1: Kurs i LIST høsten Det foreslås at det settes opp kurs i avlevering av data i god tid før uttrekk til KD i mars FS utviklingsgruppe Er satt opp på kursplanen for våren 2011 U16/10 Se sak 4: Møte med alle FS-kontaktene til 12. og 13.april 2011 i Bodø. Finne hotell. Lage program og informere FS-kontakter FSsekretariatet I arbeid. Reservert 60 plasser på Rica Hotel Bodø FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 2. november 2010 Side 10

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 2. november 2010

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 2. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor.

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor. Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-13-089 ALL Til: Styret

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 11. januar 2011

Referat. Møte i styret for FS 11. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 7. og 8. februar 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 7. og 8. februar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 28. mars 2011

Referat. Møte i styret for FS 28. mars 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 21. og 22. september 2010

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 21. og 22. september 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

FSAT. Oversikt over gruppenes mandat m.m. Planleggingsgruppen. Ekspertgrupper

FSAT. Oversikt over gruppenes mandat m.m. Planleggingsgruppen. Ekspertgrupper FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@fsat.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. februar 2010

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Arkivgruppen 15.11.2010

Referat. Møte i Arkivgruppen 15.11.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Arkivgruppen

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

Karin Stormo, HiO Dag Olav Nilsen, UiA Julie Myhre Barkenæs, USIT Geir Vangen, USIT Anne Marie Myhrvold, USIT Aune Moe, USIT

Karin Stormo, HiO Dag Olav Nilsen, UiA Julie Myhre Barkenæs, USIT Geir Vangen, USIT Anne Marie Myhrvold, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852699, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 17. juni 2014

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 17. juni 2014 Felles studentsystem Telefon: 22852818, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 17. oktober 2013

Referat. Møte i styret for FS 17. oktober 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. april 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. april 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i 18.

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 30. oktober 2014

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 30. oktober 2014 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Tertialrapport for FS Første tertial 2012. 14.06.2012 Felles studentsystem

Tertialrapport for FS Første tertial 2012. 14.06.2012 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 2012 14.06.2012 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 2012 Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2012. Punktene i rapporten refererer

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 13. november 2013

Referat. Møte i styret for FS 13. november 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

FS-Brukerforum. v. Julie Myhre Barkenæs

FS-Brukerforum. v. Julie Myhre Barkenæs FS-Brukerforum v. Julie Myhre Barkenæs Velkommen Til verdens første FS Brukerforum! Et forum for Sentrale personer innen studieadministrasjon ved FS-institusjonene FS-kontaktpersoner M. fl. FS Brukerforum

Detaljer

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppene for GAUS og Godkjenning

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppene for GAUS og Godkjenning FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt.

FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt. Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 26. november 2012 1 1. Innledning Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med det formål

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 24. november 2011

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 24. november 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 18. juni 2012

Referat. Møte i styret for FS 18. juni 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 12. november 2012

Referat. Møte i styret for FS 12. november 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-064 Innkalling Møte

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00. Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00. Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-155 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 7. september 2011

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 7. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

2012 arbeidsoppgaver

2012 arbeidsoppgaver evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning semesterregistrering webservice kvalifikasjon

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

ARBEIDSOPPGAVER 2014 NY STUDENTWEB DIGITALISERING INTEGRASJON SAKSFLYTSYSTEM

ARBEIDSOPPGAVER 2014 NY STUDENTWEB DIGITALISERING INTEGRASJON SAKSFLYTSYSTEM ARBEIDSOPPGAVER 2014 NY STUDENTWEB DIGITALISERING INTEGRASJON SAKSFLYTSYSTEM Felles studentsystem Arbeidsoppgaver 2014 Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HOVEDAKTIVITETER I 2014... 4 1. FORVALTNING OG

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. januar 2011

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-025 Referat Møte i

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 16. november 2011

Referat. Møte i styret for FS 16. november 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

FS-Brukerforum. v. Geir Vangen og Julie Myhre Barkenæs

FS-Brukerforum. v. Geir Vangen og Julie Myhre Barkenæs FS-Brukerforum v. Geir Vangen og Julie Myhre Barkenæs Dag 2 Status Nyheter Planer V. Geir Vangen og Julie M. Barkenæs FS Brukerforum 17.-18.11.2009 2 Status ekspertgruppene Godkjenningsgruppen Adelheid

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Tertialrapport for FS Første tertial 2013. 03.06.2013 Felles studentsystem

Tertialrapport for FS Første tertial 2013. 03.06.2013 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 03.06. Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial Dette er en tertialrapport for FS for første tertial. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-13-003

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Gunnar Bendheim, NTNU Anne Ringen Pedersen, Nord universitet

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for StudentWeb 23. november 2011

Referat. Møte i gruppe for StudentWeb 23. november 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Gunnar Bendheim, NTNU Marianne Øhrn

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 10. mai 2010

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 10. mai 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-013 Innkalling Møte

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Sak 3 Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 20. april 2012

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 20. april 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-130 Referat Møte i

Detaljer

Anbefaling om igangsetting av løsning for resultatutveksling

Anbefaling om igangsetting av løsning for resultatutveksling FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 4. og 5. mars 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 4. og 5. mars 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 04. april 2011

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 04. april 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-041 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS Blindern, 18.10.2010 Cristin-10-049 AFS Referat Møte i styret for Cristin 7. oktober 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

UTKAST. Arbeidsoppgaver Innholdsfortegnelse. Felles Studentsystem. Rød skrift=uferdig tekst

UTKAST. Arbeidsoppgaver Innholdsfortegnelse. Felles Studentsystem. Rød skrift=uferdig tekst UTKAST Arbeidsoppgaver 2013 Felles Studentsystem Rød skrift=uferdig tekst Innholdsfortegnelse GENERELT... 2 HOVEDAKTIVITETER I 2013... 5 1. SYSTEMVEDLIKEHOLD... 7 2. BRUKERSTØTTE OG DOKUMENTASJON... 9

Detaljer

Referat. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010

Referat. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Arkivgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 31. oktober 2012

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 31. oktober 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i godkjennings- og utvekslingsgruppa 10.oktober 2012

Referat. Møte i godkjennings- og utvekslingsgruppa 10.oktober 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Til stede: Forfall:

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 7. juni 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 8. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 7. juni 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 8. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-088 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 11. februar 2010

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 11. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-40 Referat Møte i

Detaljer

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen 16.02.2010

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen 16.02.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i FS-doktorgradsgruppen

Detaljer

1. Informasjon til studenten om hva som overføres

1. Informasjon til studenten om hva som overføres Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-14-020 AS Til:

Detaljer

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i FS-doktorgradsgruppen

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.05.2011. Tid: Mandag 30. mai 2011 kl 10:00-16:00

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.05.2011. Tid: Mandag 30. mai 2011 kl 10:00-16:00 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-080 Innkalling Møte

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 21.-22.09.2010. Tid: Tirsdag 21. september 2010 kl 10:00-16:00 Onsdag 22. september 2010 kl 10:00-15:00

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 21.-22.09.2010. Tid: Tirsdag 21. september 2010 kl 10:00-16:00 Onsdag 22. september 2010 kl 10:00-15:00 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-119 Innkalling Møte

Detaljer

Samarbeidstiltaket FS. Daglig leder Anne-Lise Lande 13. mars 2012

Samarbeidstiltaket FS. Daglig leder Anne-Lise Lande 13. mars 2012 Daglig leder Anne-Lise Lande 13. mars 2012 Bakgrunn Historien om FS Arbeidsoppgaver Budsjett 2014 Organisering Presentasjon 13.03.14 2 Historien om FS - vekst Arbeidet startet i 1993 I 1996/1997 ble FS

Detaljer

Referat. Møte i Etter- og videreutdanningsgruppen 3. desember 2013

Referat. Møte i Etter- og videreutdanningsgruppen 3. desember 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Etter-

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT-15-117 OMN Til styret Sak 3b Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 28. mars 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 28. mars 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-043 Innkalling Møte

Detaljer

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-121 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 27. februar 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 27. februar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 13. mars 2013

Referat. Møte i styret for FS 13. mars 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 10. juni 2013

Referat. Møte i styret for FS 10. juni 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering

Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT-15-029 OMN Notat Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt og svarer på de problemstillingene

Detaljer

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem Årsberetning 2009 Felles Studentsystem 1 Årsberetning 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 DRIFTSORGANISASJON... 8 REGNSKAP FOR 2009... 16 STATUSRAPPORT ARBEIDSOPPGAVER... 22 ADRESSER TIL INSTITUSJONER

Detaljer

Referat. Møte i EpN ekspertgruppe

Referat. Møte i EpN ekspertgruppe Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i EpN ekspertgruppe

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for SøknadsWeb/opptak 12. januar 2010

Referat. Møte i gruppe for SøknadsWeb/opptak 12. januar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 28. september 2011

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 28. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013 FS webapplikasjoner Kathy Haugen Hvilke webapplikasjoner har vi? StudentWeb SøknadsWeb Nomination EvuWeb FagpersonWeb EpN Webservicer 2 StudentWeb StudentWeb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb

Detaljer

FS strategi Brukerforum Christen Soleim - styreleder

FS strategi Brukerforum Christen Soleim - styreleder FS strategi 2013- Brukerforum 28.10.2013 Christen Soleim - styreleder Samarbeidstiltaket og systemet FS Systemet FS Studieadministrativt informasjonssystem Utviklet for norsk UH-sektor Brukere: Norske

Detaljer

Status fusjoner i og risikovurdering

Status fusjoner i og risikovurdering Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering FSAT-16-018-2 OMN Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering. Risikovurderingen inneholder de samme risikoene som i tidligere

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Status fusjoner i 2016-2017, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering. Risikovurderingen

Detaljer

FS-nytt med ph.d.-vri. Knut Løvold

FS-nytt med ph.d.-vri. Knut Løvold FS-nytt med ph.d.-vri Knut Løvold Kristin Agenda 1. Slik ser det nye PhD-vitnemålet ut. 2. Tegnsett som gir nye muligheter hvilke? (kommer oktober 2011). 3. Nasjonale forskerskoler når kommer de inn i

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT-16-103 OMN Til styret Status fusjoner i 2016-2017, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering. Risikovurderingen

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi Styreleder Christen Soleim Opprettelse For å sikre videreutvikling av de studieadministrative tjenestene, besluttet Kunnskaps-departementet 14.

Detaljer

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice Blindern, 3.10.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 3. oktober 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Susanne Sundnes Reidar

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 27.10.2011. Tid: Torsdag 27. oktober 2011 kl 08:30-14:30. Møterom Torget, Rica Hotel Nidelven

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 27.10.2011. Tid: Torsdag 27. oktober 2011 kl 08:30-14:30. Møterom Torget, Rica Hotel Nidelven Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-144 Innkalling Møte

Detaljer

Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014.

Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014. Generelt Dette er en rapport for FS for første. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver. Styret har valgt følgende hovedprioriteringer for : 1. Ferdigstillelse av ny StudentWeb

Detaljer

Innkalling. Møte i samarbeidstiltakets årsmøte. Tid: Onsdag 28. januar 2009 kl 13:00-15:00

Innkalling. Møte i samarbeidstiltakets årsmøte. Tid: Onsdag 28. januar 2009 kl 13:00-15:00 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-09-004 Innkalling Møte

Detaljer

Kurs Godkjenning og innpassing 6. desember 2016

Kurs Godkjenning og innpassing 6. desember 2016 Kurs Godkjenning og innpassing 6. desember 2016 Christian Thorn, FSAT 1 Bilder Informasjon om kurset Godkjenningssak samlebilde Person eksternstudium Ulike typer godkjenningssaker Utveksling/delstudier,

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 20. juni 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 20. juni 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-086 Innkalling Møte

Detaljer