Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo"

Transkript

1 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS Innkalling Møte i styret for Felles studentsystem Til: Christen Soleim, UiB Heidrun Hole, HiO Kjetil Solvik, NMH Knut Veium, NTNU Seunn Smith-Tønnessen, UiA Beth Linde, HiØ Monica Bakken,UiO Line Eielsen Malde, KD Tone Jeanette Berntsen, KD Torill Vangen, SSB Andora Sjøgren, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Geir Vangen, USIT Aune Moe, USIT Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00 Møtested: Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Kart med veibeskrivelse

2 Saksdokumenter Sak 1 FS FS FS FS FS FS Referat fra møte i styret for FS Referat fra sluttbehandling av samarbeidsavtalens vedtekter Referat fra møte i Søknadsweb/opptaksgruppen Referat fra møte i StudentWebgruppen Referat fra møte i Etterutdanningsgruppen Referat fra Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS Sak 2 Til orientering: Referater fra møter som ble referert muntlig på styremøtet : FS Møte i Planleggingsgruppen FS Møte i Rapporteringsgruppen FS Møte i Arkivgruppen Sak 4 FS Styring av arbeid med List og datavarehus FS Innkalling til møte i styret for FS 4. mars 2010 Side 2

3 Dagsorden Sak 1 Sak 2 Sak 3 Møte i styret for FS Referatsaker a. Møte i Søknadsweb/opptaksgruppa 12. januar 2010 b. Møte i StudentWebgruppa 19. januar 2010 c. Møte i Etterutdanningsgruppa 20. januar 2010 d. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 e. Møte med Sverige og Finland februar 2010 f. Møte i Studentutvekslingsgruppa 9. februar 2010 g. Møte med SolarSoft AS 10. februar 2010 h. Møte i Godkjenningsgruppa 11. februar 2010 i. Møte i Doktorgradsgruppa 16. februar 2010 j. Møte i Planleggingsgruppa 18. februar 2010 k. Møte om Bologna 15. februar 2010 m/siu, NOKUT m. flere l. Møte med Netlife Research om test av StudentWeb m. Møte i LIST-gruppen 2. mars 2010 Orienteringssaker a. Status nye høgskoler b. Møte med styret for SO c. FS Brukerforum april 2010 i Bergen d. Status standardiseringsarbeidet (Bologna-møtet i mars) e. Rapportering av timer og kroner, avklaring av gjeld til USIT for merforbrukte timer f. Møte med SiU g. Fremdrift risikoanalyse h. Fremdrift, organisering av samarbeidstiltaket FS FS FS FS FS FS FS Sak 4 Datavarehus og LIST (drøfting) FS Sak 5 Felles seminar for styret for Frida, styret for FS og styringsgruppen for Datavarehus Forslag til tema ønskes. Sak 6 Eventuelt Hilsen Christen Soleim Leder for FS-styret Julie Myhre Barkenæs Daglig leder FS FS Innkalling til møte i styret for FS 4. mars 2010 Side 3

4 <sideskift>

5 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS Referat Møte i styret for FS 11. januar 2010 Til stede: Forfall: Møteleder: Referent: Christen Soleim, UiB Heidrun Hole, HiO Knut Veium, NTNU Kjetil Solvik, NMH Seunn Smith-Tønnessen, UiA Beth Linde, HiØ Monica Bakken, UiO Julie Myhre Barkenæs, USIT Andora Sjøgren, USIT Geir Vangen, USIT Aune Moe, USIT Torill Vangen, SSB Tone Jeanette Berntsen, KD Line Eielsen Malde, KD Christen Soleim, UiB Julie Myhre Barkenæs/Aune Moe Dato: 12. januar 2010 Sist endret:

6 Dagsorden 1. Møte i styret for FS Referatsaker a. Møte i Planleggingsgruppen b. Møte i Rapporteringsgruppen c. Møte i Arkivgruppen Orienteringssaker a. Status nye høgskoler 4. Forberedelser til årsmøtet Eventuelt FS Referat fra møte i styret for FS Side 2

7 Det var ingen merknader til innkalling. 2 saker ble meldt til Sak 5 Eventuelt: - Felles seminar for styret for Frida, styret for FS og styringsgruppen datavarehus - Brev fra NSD om deltakelse i arbeidsgruppe for nasjonal studentflyt i UHsektoren 1. Referat fra møte i styret for FS 2. desember 2009 Det var ingen merknader til referatet. Referatet ble godkjent. 2. Referatsaker Møtene ble muntlig referert på møtet i desember, og referatene til møtet i januar var sendt til styret til orientering. Styret hadde ingen ytterligere kommentarer til referatene. 3. Orienteringssaker a. Status nye høgskoler Hittil har 9 nye institusjoner meldt overgang til FS i 2010, 5 i vårsemesteret og 4 i høstsemesteret. Daglig leder for FS og prosjektleder for nye høgskoler har hatt møte med Forsvarets høyskole og Sjøkrigsskolen om mulig overgang til FS Styret tok statusrapporten til etterretning. FS Referat fra møte i styret for FS Side 3

8 4. Årsmøte 2010 I år er det mange nye institusjoner som deltar for første gang. Styret foreslår derfor at daglig leder starter med en kort orientering der hun forteller om organiseringen av FS og at styrets leder forteller utfordringene fremover, hva styret jobber med og gjennomgår vedtektene. Innspill til orienteringen sendes til Styret foreslår at møtet legges til Gardermoen for å spare reisetid for deltakerne. I foreslår videre å vurdere i hvilken form årsmøtet holdes i fremtiden. Årsberetning Utkast til Årsberetning 2009 ble gjennomgått. I innledningen vil det komme noe mer om de nye høgskolene. I tillegg ønsker styret noe mer kvalitativt om erfaring med ny organisasjonsform og om større endringer i Det ble diskutert hvordan regnskapet bør presenteres. Pr. i dag har FS opparbeidet et overforbruk på timer, og dette bør kommenteres i regnskapet. Styret ber daglig leder avklare ned USIT hvordan man skal forholde seg til overforbruket på timer. Hvis nødvendig, vil styret legge frem et revidert budsjett for 2010 i løpet av våren. Daglig leder orienterer styret ved større avvik på timeforbruk. Vedtak: Styret vedtar regnskap og årsberetning for 2009 med de kommentarer til endringer som fremkom på møtet. Arbeidsoppgaver 2010 og Budsjett 2010 Utkast til Arbeidsoppgaver og Budsjett 2010 ble gjennomgått. LIST og datavarehus ble diskutert spesielt. Styret ønsker å satse på LIST og datavarehus under forutsetning av at det arbeides med en mer brukervennlig løsning som dekker sektoren behov. Det stilles også krav til styring av arbeidet. Styret oppfordret også sekretariatet om å søke Kunnskapsdepartementet om direktefinansiering av datavarehus. Styret ble forelagt sak om innsats på datavarehus skulle økes med 1 eller 1,5 årsverk. Styret gikk inn for å satse på 1,5 årsverk, men dersom USIT krever betaling for overforbruket på timer i 2009 vil det gå på bekostning av innsats på datavarehus, som da bare økes med 1 årsverk. Teksten og LIST om datavarehus endres i henhold til kommentarer på møtet sendes på sirkulasjon til styret før dokumentene til årsmøtet legges ut. Vedtak: Styret vedtar Arbeidsoppgaver 2010 og Budsjett 2010 med 18,5 årsverk, med forbehold om nødvendig revidering, basert på dialog med USIT om timeforbruket i Oppnevning av ny valgkomité Nåværende valgkomité har stilt sine plasser til disposisjon, og ber om at det blir oppnevnt ny valgkomité på årsmøtet i Valgkomiteen foreslår følgende sammensetning: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen Direktør Ingeborg Harsten, Norges Musikkhøgskole Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Vedtak: Styret for FS legger frem forslaget til Årsmøtet. FS Referat fra møte i styret for FS Side 4

9 Endring i vedtekter Samarbeidsavtalens vedtekter, pkt 6 Arbeidsgrupper, bør endres iht. den nye organisasjonsformen. Et utkast til endring ble gjennomgått. Styret vil sluttbehandle endringene pr. e-post. Endring i avtalen Samarbeidsavtalens avtaledel, pkt. 2 Avtaleparter, inneholder en oversikt over institusjoner som er med i Samarbeidstiltaket FS. Når nye institusjoner tar i bruk FS, må dette gjenspeiles i denne oversikten. Hittil har disse endringene blitt behandlet på Årsmøtet. Endringer til avtalen som kun gjelder nye institusjoner trenger ikke behandles på årsmøtet fordi det i avtaleteksten står: Alle statlige institusjoner som kommer inn under Lov om universiteter og høyskoler av nr 15 med endringer av og senere endringer, har i utgangspunktet rett til å slutte seg til avtalen og ta i bruk FS, men tilgangen kan likevel begrenses i en periode dersom rene kapasitetsgrunner tilsier dette. Private høgskoler og universitet kan søke om å få slutte seg til avtalen og ta i bruk FS. Alle institusjoner som har tatt i bruk FS, har plikt til å delta i Samarbeidstiltaket FS. Årsmøtets behandling av Årsberetning, Arbeidsoppgaver 2010 og Budsjett 2010 Årsmøtet skal behandle, ikke vedta årsberetning, regnskap, arbeidsoppgaver og budsjett. 5. Eventuelt Det var 2 saker til Eventuelt: a. Felles seminar for styret for FS, styret for Frida og styringsgruppen for DV FS-sekretariatet ønsker å avholde et felles møte for styret for FS og Frida samt for styringsgruppen for DV-UiO/UiB. USIT la frem forslag om å avholde dette møtet på Svalbard Institusjonene må selv betale for oppholdet. Styret fikk fremlagt et notat som beskriver hvorfor et slikt møte er ønskelig. Notatet ble gjennomgått, og tema for møtet ble diskutert. Styret stiller seg positive til et slikt møte. b. Arbeidsgruppe for studentflyt i UH-sektoren På vegne av Kunnskapsdepartementet, nedsatte DBH en arbeidsgruppe som skal utrede studentflyt i UH-sektoren. Daglig leder for FS henvendte seg til NSD med spørsmål om å ha en representant i gruppen, ev. som observatør, da arbeidet er av stor betydning for FS. Daglig leder har mottatt svar fra NSD, der de mener at det ikke er relevant med deltakelse fra FS i denne gruppen. Begrunnelsen er at det ikke er planlagt utvidelser av nye dataelementer. Neste møte: Torsdag 4. mars 2010 på USIT FS Referat fra møte i styret for FS Side 5

10 <sideskift>

11 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS Referat Sluttbehandling av samarbeidsavtalens vedtekter pkt 6 Stemmeberettigede: Christen Soleim, UiB Heidrun Hole, HiO Knut Veium, NTNU Kjetil Solvik, NMH Seunn Smith-Tønnessen, UiA Referent: Julie Myhre Barkenæs Dato: 3. februar 2010 Sist endret:

12 Oppfølging etter styremøte På FS styremøte ble det under sak 4. Årsmøte 2010 lagt frem forslag til endring av Samarbeidsavtalens vedtekter pkt. 6. Følgende ble besluttet på styremøtet : Endring i vedtekter Samarbeidsavtalens vedtekter, pkt 6 Arbeidsgrupper, bør endres iht. den nye organisasjonsformen. Et utkast til endring ble gjennomgått. Styret vil sluttbehandle endringene pr. e-post. Sluttbehandling av endring av vedtekter: Etter møtet ble følgende forslag til ny tekst i Samarbeidsavtalens vedtekter pkt. 6 forelagt styret til behandling pr. e-post: 6. Planleggingsgruppe Styret oppnevner en planleggingsgruppe som skal bidra i utviklingen av FS og sikre jevnlig kontakt mellom Samarbeidstiltaket FS og brukermiljøene. Planleggingsgruppen rapporterer til styret og ledes av daglig leder for samarbeidstiltaket FS. Styret bestemmer hvilke oppgaver som skal legges til planleggingsgruppen og fastsetter nærmere mandat. Planleggingsgruppen skal sammensettes med representanter for brukerinstitusjonene slik at de samlet dekker det faglige og organisatoriske mangfoldet i sektoren. Styret kan i tillegg oppnevne særskilte prosjektgrupper eller arbeidsgrupper som skal bidra i arbeidet med konkrete saker eller saksområder. Daglig leder påpekte at det er avvik mellom det forelagte forslaget og styrets behandling og beslutning om organisering av arbeidsgrupper på styremøte (se sak 5 i referat fra styremøte ). Dette gjelder: det er Planleggingsgruppe som skal opprette og nedlegge ekspertgrupper vi hadde en diskusjon på møtet om behov for et mandat og ble enige om ikke å ha det. Planleggingsgruppen skal være en ressurs for daglig leder (som også ble presisert på styremøtet ). Planleggingsgruppen rapporterer ikke til Styret, men daglig leder vil holde styret orientert. FS Referat fra sluttbehandling av samarbeidsavtalens vedtekter pkt. 6 Side 2

13 Etter diskusjon om endringer til dette forslaget ble det laget et alternativt forslag: 6. Planleggingsgruppen Styret oppnevner Planleggingsgruppen som skal bidra i utviklingen av FS og sikre jevnlig kontakt mellom Samarbeidstiltaket FS og brukermiljøene. Planleggingsgruppen ledes av Daglig leder for samarbeidstiltaket FS. Planleggingsgruppens sammensetning skal være bred nok til å dekke sektorens behov. Styret kan oppnevne særskilte prosjektgrupper eller ekspertgrupper som skal bidra i arbeidet med konkrete saker eller saksområder. Det ble så stemt over forslagene og det først innsendte forslag ble vedtatt mot en stemme. Vedtak: Til årsmøtet legges det frem følgende forslag om endring i Samarbeidsavtalens pkt. 6: 6. Planleggingsgruppe Styret oppnevner en planleggingsgruppe som skal bidra i utviklingen av FS og sikre jevnlig kontakt mellom Samarbeidstiltaket FS og brukermiljøene. Planleggingsgruppen rapporterer til styret og ledes av daglig leder for samarbeidstiltaket FS. Styret bestemmer hvilke oppgaver som skal legges til planleggingsgruppen og fastsetter nærmere mandat. Planleggingsgruppen skal sammensettes med representanter fra brukerinstitusjonene slik at de samlet dekker det faglige og organisatoriske mangfoldet i sektoren. Styret kan i tillegg oppnevne særskilte prosjektgrupper eller arbeidsgrupper som skal bidra i arbeidet med konkrete saker eller saksområder. FS Referat fra sluttbehandling av samarbeidsavtalens vedtekter pkt. 6 Side 3

14 <sideskift>

15 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS Referat Møte i gruppe for SøknadsWeb/opptak 12. januar 2010 Til stede: Karin Stormo, HiO Cathrine Strømø, UMB Berit Kletthagen, HiL Sven Petter Næss, NMH Åshild Lunde, UiO Bjørg R. Roland, UiA Geir Vangen, USIT Jon Kleiser, USIT Anne-Lise Lande, USIT Julie M. Barkenæs, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Forfall: Svein Jarle Nymark, UiB Jan Sverre Rønning, NTNU Lene Hettervik, UiS Stig Benserud, USIT Møteleder: Referent: Kathy Foss Haugen Kathy Foss Haugen Dato: 13. januar 2010 Sist endret:

16 Dagsorden 1. Referat fra møte i SøknadsWebgruppen Status på oppgavene som ble prioritert på møtet Gjennomgang av innkomne ønsker til endringer i SøknadsWeb og opptakksmodulen, og prioritering av disse. 4. Orientering og demo av ny SøknadsWeb 5. Leveranse av neste versjon av SøknadsWeb og endringer i FS. 6. Oppsummering av opptaket Vedlagt sakspapirene følger de innkomne oppsummeringsnotatene. De er lagt ved til orientering og vil ikke bli gjennomgått på møtet. 7. Eventuelt 1. Referat fra møte Ingen merknader til referatet. Referatet ble godkjent. 2. Status på oppgavene som ble prioritert på møtet Status på prioriterte ønsker ble gjennomgått. De ønskene som USIT ikke har fått gjort må prioriteres på nytt på dette møtet. FS Referat fra møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe Side 2

17 3. Gjennomgang av innkomne ønsker til endringer i SøknadsWeb og opptakksmodulen, og prioritering av disse Gruppen kunne gi 5 saker førsteprioritet blant søknadswebønskene, og så prioritere ønskene i opptaksmodulen. USIT vil starte på toppen og se hvor mange en rekker. Prioriterte Søknadswebønsker er markert med grønn, mens prioriterte opptaksmodulønsker er oransje. Saknr Modul Ønske Kommentar Pri STW-598 Opptaksmodulen FS Søkerliste Løst til marsversjon STW-602 Opptaksmodulen FS Søkerliste ulike utplukk STW-628 Opptaksmodulen FS Søkerliste - vise Ubesvarte tilbud Løst til marsversjon STW-597 Opptaksmodulen FS Behandlingsdokumenter STW-608 Opptaksmodulen FS Spesielle søkere 4. STW-611 Opptaksmodulen FS og FS Søkerlister og Person rapport spesielle søkere STW-594 Opptaksmodulen FS Omslagsark STW-614 Opptaksmodulen FS Omslagsark - knyttet til ulike opptak STW-619 Opptaksmodulen FS Mangelbrev Løst til marsversjon STW-595 Opptaksmodulen FS Brev med resultat av opptak STW-616 Opptaksmodulen FS Brev med resultat 11. av opptak -fletting av pinkode STW-603 Opptaksmodulen FS Videregående skole dokument 8. STW-622 Opptaksmodulen FS Automatisk behandling av søkere med godkjent e-vtm STW-605 Opptaksmodulen FS Oppretting av student STW-623 Opptaksmodulen FS Send epost STW-609 Opptaksmodulen Feilmelding ved matte allmennlærer STW-625 Opptaksmodulen KL-vitnemål med tilleggsfag - tilrettelegging i FS: Dette er allerede løst. STW-627 Opptaksmodulen Kvoterunde og opptak Feil. Skal løses. STW-624 Opptaksmodulen Link fra søkernr til SODA 9. STW-632 Opptaksmodulen Logging i person og opptakslogg STW-613 Opptaksmodulen Mottatt omslagsark - ny verdi K USIT sjekker med SO 2. FS Referat fra møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe Side 3

18 Saknr Modul Ønske Kommentar Pri STW-620 Opptaksmodulen NVB Kontrollresultat 5. STW-601 Opptaksmodulen Opptaksstudieprogram - engelsk og nynorsk tekst for oppmøtetid/sted STW-630 Opptaksmodulen Opptaksstudieprogram: fjerne opptakstype STW-629 Opptaksmodulen Rapport som viser alle kval som ikke har fått tilbud ennå rangert etter poengsum STW-633 Opptaksmodulen Rydding i regelverket vedrørende SKO-xxxberegninger STW-610 Opptaksmodulen Skolepoengene til ALMLÆRkravet STW-631 Opptaksmodulen Spesiell søknad STW-606 Opptaksmodulen Søkere som ikke svarer på tilbud STW-599 Opptaksmodulen Søknad samlebilde 6. STW-621 Opptaksmodulen Søknad samlebilde - nytt undervindu STW-612 Opptaksmodulen Tilbudskode på REA-søkere som har FKU. STW-618 Opptaksmodulen Underbilde Profil i Søknad samlebilde NOM STW-634 Opptaksmodulen Venteliste: ubesvarte får tilbud STW-604 Opptaksmodulen Vitnemålsbehandling: Prasøkere STW-596 Opptaksmodulen Ønske om å slippe å opprette kvoterunder for opptaksstudieprogram som ikke skal være med i en runde STW-615 SøknadsWeb Avkryssing for ettersending av dokumentasjon STW-617 SøknadsWeb Avvikende frister på opptaksstudieprogram Det er eventuelt SO som må endre dette. Dette kan løses ved først å generere kvoterund med 0 tilbud og deretter sette inn ant tilbud på de aktuelle opptaksstudieprog ram Gruppen ønsker ikke at dette skal gjøres. Ønsket avvises. Gruppen ser ikke at dette er noe problem, kan sette søknadsfrist lik siste frist. Ønsket avvises FS Referat fra møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe Side 4

19 Saknr Modul Ønske Kommentar Pri STW-626 SøknadsWeb Dobbelregistrering av 1. epostadresse ved endring STW-600 SøknadsWeb Kryss for ønsket kommunikasjonsform Gruppen ønsker at flest mulig søkere skal behandles elektronisk og ønsker derfor ikke å tilrettelegge slik at flere velger papir. STW-437 SøknadsWeb Ny kode for ja til venteliste STW-607 SøknadsWeb Ny søknad/mine søknader Ønsket går ut, blir løst. STW-501 SøknadsWeb Prioritering av studieprogramvalg STW-364 SøknadsWeb Registrere at søknaden gjelder tidlig opptak eller utenlandsk utdanning STW-517 SøknadsWeb Registrering av praksis og annen utdanning STW-578 SøknadsWeb Sortering av studieprogram 1. STW-579 SøknadsWeb Vise frem statsborgerskap for 1. alle søkere Orientering og demo av ny SøknadsWeb Jon Kleiser demonstrerte den nye søknadsweben. Den er skrevet i nytt webutvilingsverktøy JBOSS Seam. SøknadsWeb har vært klar for produksjonssetting siden begynnelsen av november, men det har manglet domene og sikkerhetssertifikater. Dette er nå ordnet slik at NMH og UMB vil ta den i bruk å ta den i bruk til opptak i april. UiO skal vurdere om de ønsker å gå over nå. De som drifter søknadsweb ønsker ikke at alle institusjoner tar i bruk den nye på en gang, da de ønsker å få erfaring med det nye produksjonsmiljøet. USIT kommer tillbake til når det er aktuelt for flere institusjoner å ta den i bruk. 5. Leveranse av neste versjon av SøknadsWeb og endringer i FS. Hovedendringer i FS i forbindelse med årets NOM-opptak kommer i begynnelsen av mars. Gruppen diskuterte når en ønsker nye versjoner av SøknadsWeb. Tidligere var SøknadsWeb og StudentWeb teknisk sett en applikasjon og nye versjoner måtte FS Referat fra møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe Side 5

20 samkjøres. Nå er SøknadsWeb fristilt. Gruppen ønsker at nye versjoner leveres i januar og begynnelsen av september. 6. Oppsummering av opptaket De innsendte oppsummeringsnotatene ble sendt med sakspapirene til orientering og ble ikke gjennomgått på møtet. Alle de innkomne ønskene lå på ønskelisten. Gruppen ønsker at institusjonene sender inn oppsummeringsnotater også for årets opptak. I tillegg kan ønsker om endringer sendes inn underveis i opptaket. 7. Eventuelt USIT skal holde opptakskurs i mars. Det er satt opp et nytt dagskurs for erfarne optaksmedarbeidere. USIT fikk innspill om at dette kurset bør inneholde: Nytt i årets opptak Gjennomgang av rutinen for automatisk saksbehandling Spesiell søknad Nyttige triks og tips Neste møte tirsdag 14. september 2010 på kl FS Referat fra møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe Side 6

21 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS Referat Møte i StudentWebgruppen 19. januar 2010 Til stede: Karin Stormo, HiO Øystein Ørnegård, UiB Sara Mauland, UiS Lena Finseth, UiO Anne Lise Mølmann, HiST Elin Bjørgen, NTNU Stig A. Benserud, USIT Jon Kleiser, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Anne-Lise Lande, USIT Forfall: Rigmor Øvstetun, HiG Referent: Kathy Foss Haugen, USIT Dato: Sist endret:

22 Dagsorden 1. Referat fra forrige møte og status på prioriteringer 2. Mulighet for å be om begrunnelse elektronisk (stw-482) På forrige møte ble det avtalt at gruppen ønsker å diskutere dette som en egen sak. 3. Gjennomgang av innkomne ønsker til endringer i StudentWeb og prioritering av disse. 4. Leveranse av neste versjon av StudentWeb 5. Eventuelt 1. Referat fra forrige møte og status på prioriteringer Referatet fra møtet 19.januar 2010 ble godkjent. Status på sakene som ble prioritert på forrige møte 1. sep ble gjennomgått. De ønskene som ikke er utført, må prioriteres på nytt. 2. Mulighet for å be om begrunnelse elektronisk Flere institusjoner har laget egne systemer for at studenter skal kunne be om begrunnelse og/eller klage på eksamensresultater. Blant annet skal NTNU demonstrere sitt på neste møte i Planleggingsgruppen. Mange syns det er vanskelig å lage et system for å be om begrunnelse eller klage, for en ønsker ikke å lage ordninger som fører til at flere klager. Det bør være en flertrinnsprosess, hvor student fyller ut all nødvendig informasjon og bli informert om konsekvenser. En konsekvens kan være at studenten får en dårligere karakter. Det kom frem i diskusjonen at det er ønskelig med en rutine for å legge inn klagefrist. Det må være et modulvalg slik at institusjoner kan velge å åpne for dette. Ønsket ligger blant sakene som skal prioriteres. FS Referat fra StudentWebgruppen 19. januar 2010 Side 2

23 3. Gjennomgang av innkomne ønsker og prioritering av disse Gruppen gikk igjennom forslag til endringer og prioriterte disse. Det kom spørsmål fra UiO om hvorfor sakene angående PhD-studenter ikke skulle behandles i doktorgradsgruppen. Ønsker om endringer i StudentWeb bør tas i StudentWebgruppen, da utviklingsgruppen ikke har flere resursser til utvikling selv om sakene diskuteres i en annen gruppe. Sakene som har førsteprioritet er markert med grønt og andreprioritet oransje. Saknr Modul Ønske Kommentar Prioritet STW-555 bestillinger Bestille semesterkort Prioriteres når StudentWeb skal skrives om. STW-576 bestillinger Bestille karakterutskrift i StudentWeb - ikke velge 1 utdanningsplangruppering STW-458 innsynsmoduler Publisering av deler på studweb STW-467 innsynsmoduler Fremvisning av statistikk for delresultater STW-482 innsynsmoduler Mulighet for å be om begrunnelse elektronisk. STW-586 innsynsmoduler Fremvisning av sensurfrist uten kunngjøringsdato STW-587 innsynsmoduler Fremvisning av Forskerskole i avtalebildet for studentweb. UiB sjekker om de har lov til å sperre for delresultater STW-215 semesterregistrering Semesterregistreringsperiod e - knyttet til Studieprogram Prioriteres når StudentWeb skal skrives om. STW-447 semesterregistrering Velge bibliotek Del 1 av ønsket utgår, men del 2 om å la studentene velge bibliotek selv er fremdeles ønsket. STW-592 semesterregistrering Fremdriftsrapportering - vise frem UP etter sekvens STW-553 startside Innlogging- og send e- postknapp på studweb STW-177 undervisnings- og Emner på engelsk og norsk vurderingsmodul annenhver gang STW-397 undervisnings- og vurderingsmodul STW-466 undervisnings- og vurderingsmodul Mulighet til å melde seg opp til en del av vurderingskombinasjonen (1) Søknadsemner - oblig - nytt felt vurdenhet, styre undoppmelding STW-593 undervisnings- og vurderingsmodul Redigering av oppgavetittel etter innlevering STW-51 utdanningsplaner Ønske for utdplan del 1, trekke seg fra programmet Saken er løst. Nedprioritert, fjernes fra ønskelisten. Prioriteres når StudentWeb skal skrives om FS Referat fra StudentWebgruppen 19. januar 2010 Side 3

24 Saknr Modul Ønske Kommentar Prioritet STW-165 utdanningsplaner Søke om permisjon fra studieprogram STW-269 utdanningsplaner Vise frem merknadstekst fra 1 emne STW-284 utdanningsplaner Emnekombinasjonsopplysni ngene nederst: fordelt på kull STW-400 utdanningsplaner Emnekombinasjonstabellen: Fjerne krav 0 dersom feltet er blankt STW-425 utdanningsplaner Terminnr. valgbar fra i emnekombinasjonstreet STW-449 utdanningsplaner Kulltermin-periode for emnekomb i emnekomb STW-477 utdanningsplaner Ønske om tekstkode for resultatmeldinger STW-496 utdanningsplaner Endre antall terminer på et emne STW-531 utdanningsplaner Frivillige emnekombinasjoner STW-547 utdanningsplaner Fremvisning av både partinr og navn på undakt STW-569 utdanningsplaner Emnekomb. samlebilde: Frie emnevalg = J. For enkelt? STW-575 utdanningsplaner Fritt emnesøk STW-580 utdanningsplaner Utdanningsplan del 1 også for studenter uten UP STW-585 utdanningsplaner Vise at Utdanningsplanelement er godkjent Deler ønsket i 2: a)knytte fremvisning av emnekombinasjon til kull og b) ekstra kolonne i tabellen med antall sp bestått. Nedprioritert, fjernes fra ønskelisten. Nedprioritert, fjernes fra ønskelisten. Løst på annen måte. UiB undersøker annen mulighet. b) har Det kom frem et forslag om at studentene kunne begrense emnesøk i dialogen fritt søk ved for eksempel termin, det vil si at emnet de søker etter skal være et gyldig valg. Dette forslaget settes opp som eget ønske på neste møte. 4. Leveranse av neste versjon av StudentWeb Neste versjon av Studentweb leveres rundt 20. april Våren 2010 etter at EvuWeb er ferdig vil en starte med omskriving av StudentWeb til JBoss SEAM, dagens løsning er laget i WebObjects. FS Referat fra StudentWebgruppen 19. januar 2010 Side 4

25 5. Eventuelt Våren 2010 vil det bli gjennomført en brukertest av StudentWeb. Et eksternt firma vil bli leid inn for å bistå denne testingen. Test og rapport må være ferdig før sommeren slik at en kan bruke resultatene når StudentWeb skal omskrives i nytt verktøy. Neste møte 7. september 2010 klokken i Forskningsveien 3b. FS Referat fra StudentWebgruppen 19. januar 2010 Side 5

26 <sideskift>

27 !"#$ % *$ &''#()) +,---)))) '$ ' *./ % 0 % 1 % "23/0## 44 &#% # /% 906%# : ;,3 +/<.8 ;,/2: 160. ) $) $ ) ) $ 1

28 ! " # $%&' ( # ) ## " # # *++ ', -./ 0 # $%&&) -./ & % +1(!2 + " % # #(!2 345 # 6 7#+ 8 + # 9 ( '$ ' * +3& //== )2 $

29 $ +1 # $ ## ( ## # #3!"# ) #+1 #3 : $ #$% +1+ $%;(!2 #"< $%5++ ;%.+1 "3 # "1 ; ; =/ $ &! %':)> #? '/ %:(3 %: # # #1 + # ## " 1 + #! <# ## ### 3 # 1+1 # + #*# # 3 ## #! ### +1 # + #3# 1 # # 1% # # ## # # %:% < # # ) 3 <# -/ %9':%." &/ '( )*$"+,- (" #1 3 " #1 # (! " # -/./ 7 # " 3 # $%-"3 3/ # #" # 3 % # ## '$ ' * +3& //== )2 $ *

30 / (01 ) 3 AB A-# A8 A/ 3 C AB A? / 2 (01 $ A*++AA. AC3 ### # ++# %.#1# " ; ;## 1 1#1 # ##? / / 3 ""044'1 0 # # # ## +1 C # # 7 #+ +1 " " # ; ; #3 +1 "1 # 3 # ++ )# 3 # 1 1 # " # % / 0 ;+3#1 ++ $%') ## +* # # 1 $%- 1# "3 # /7# * "+:;;222; 2 45.!.6044'1 %## #C $% +1 + #" # ". 7)'8"+9 %, * # (!2 )"++ $%5 #"2 ++ % (!2 # # 3 # < (!2 / 8! "## # 1 (!2 # # % 1 +1"# % D "# +1(!2 *++" $ 3+"! #."# (! # " # + # 7 "# 7 # #1 1 (! B # # $%5. # ## / '$ ' * +3& //== )2 $ >

31 ."# #(!2 +1%% # 11 " 1 (!2 (!" E1, 1 ## ## "(! 7 " +3+3 ## "1 ) F #+ 3 # # " <+1,# ## 3 ++ "# #(!5+1 "" + (!5# 8%.++ # #+1 " 7 ++# %32 +1 # 8%.(!+1 $ 3+ # #. # 8+ #13 +1 * " (!2 +1# $%5 *7 #1 (!5 # (! # # # 7 3 # +1 ;3 ## (!52 # < # " " 3 +1 # # #/? / *++## :, ++" # 1# 2 ++ "! 7$ )'8":";$ % 3&, B E3) - " $%5++ ;%./+ # # # 7 "< #+1 # # # #1 # $ G # # # 7 # < '+ # ++ + (!2 # # $ # < # # " 3 # # 7 # 7 +1 ; # #B +1 3 # " ( ## (!2 1# +1 # " '$ ' * +3& //== )2 $

32 < = >$ B3 ++ 1## # # + ## 1. #3 ++# " +1 3 < # 1 ++ < ; # # ;" (!2 % / 3(!C $%% " # # + "3 #" "1 3 7 <# # 3 3 < +1+? / %+1# (!2 $ +1 " < % 8!? '/ *:0 #+ +1+ $%'-/ % $ # #3 " +6+1 ) $$7 )'8" 8"0$1 )++ 1 # # < %32 + #"< + # ## (! $ # # #1 ## 1B7 %*# 1 # " %## 1 ##1 # #1+ +1%. " $7'7 7 # #1 #1++ +#$%? 4)' $ (+ (! #1 3 + (! 7 < " " ##1 3 ) "# 3 < +1+ $ 0 *## " 1" # $%'*++ # # 1 ##3 #3 + "## (!5# 2 ++ # 7 # ++1 #3 " #3 3 #3 1 %. ++ ##3 '$ ' * +3& //== )2 $

Referat. Møte i gruppe for SøknadsWeb/opptak 12. januar 2010

Referat. Møte i gruppe for SøknadsWeb/opptak 12. januar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe 19. januar 2012

Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe 19. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 28. mars 2011

Referat. Møte i styret for FS 28. mars 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 11. januar 2011

Referat. Møte i styret for FS 11. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. februar 2010

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for StudentWeb 23. november 2011

Referat. Møte i gruppe for StudentWeb 23. november 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 7. og 8. februar 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 7. og 8. februar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-064 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i Arkivgruppen 15.11.2010

Referat. Møte i Arkivgruppen 15.11.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Arkivgruppen

Detaljer

Referat FS-12-085. Seminar StudentWeb-gruppen 24. og 25.4.2012

Referat FS-12-085. Seminar StudentWeb-gruppen 24. og 25.4.2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Seminar StudentWeb-gruppen

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 10. mai 2010

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 10. mai 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 17. oktober 2013

Referat. Møte i styret for FS 17. oktober 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 7. september 2011

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 7. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-121 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-130 Referat Møte i

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. april 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. april 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i 18.

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 21. og 22. september 2010

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 21. og 22. september 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen 16.02.2010

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen 16.02.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i FS-doktorgradsgruppen

Detaljer

Karin Stormo, HiO Dag Olav Nilsen, UiA Julie Myhre Barkenæs, USIT Geir Vangen, USIT Anne Marie Myhrvold, USIT Aune Moe, USIT

Karin Stormo, HiO Dag Olav Nilsen, UiA Julie Myhre Barkenæs, USIT Geir Vangen, USIT Anne Marie Myhrvold, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852699, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 17. juni 2014

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 17. juni 2014 Felles studentsystem Telefon: 22852818, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Innkalling. Møte i Rapporteringsgruppen 08.06.2010. Tid: Tirsdag 8. juni 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 7. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i Rapporteringsgruppen 08.06.2010. Tid: Tirsdag 8. juni 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 7. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-092 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i godkjennings- og utvekslingsgruppa 10.oktober 2012

Referat. Møte i godkjennings- og utvekslingsgruppa 10.oktober 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Til stede: Forfall:

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 30. oktober 2014

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 30. oktober 2014 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 2. november 2010

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 2. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Doktorgradsgruppen 14.10.2013

Referat. Møte i Doktorgradsgruppen 14.10.2013 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentssytem.no Referat Møte i Doktorgradsgruppen

Detaljer

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppene for GAUS og Godkjenning

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppene for GAUS og Godkjenning FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 20. april 2012

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 20. april 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Sak 3 Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 18. juni 2012

Referat. Møte i styret for FS 18. juni 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. januar 2011

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-025 Referat Møte i

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering

Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT-15-029 OMN Notat Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt og svarer på de problemstillingene

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 16. januar 2013

Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 16. januar 2013 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i arbeidsgruppen

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 7. juni 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 8. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 7. juni 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 8. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-088 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Innkalling. Møte i Studentwebgruppen 8.10.2014. Tid: Onsdag 8. joktober 2014, kl 10:00 15:00. Forskningsveien 3b, møterom i 7. etg

Innkalling. Møte i Studentwebgruppen 8.10.2014. Tid: Onsdag 8. joktober 2014, kl 10:00 15:00. Forskningsveien 3b, møterom i 7. etg Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.uio.no FS-14-098 Innkalling

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 15. september 2014 FSAT-14-027. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 15. september 2014 FSAT-14-027. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 15. september 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Marianne Øhrn Johannesen, UiA Kjetil

Detaljer

Tertialrapport for FS Første tertial 2012. 14.06.2012 Felles studentsystem

Tertialrapport for FS Første tertial 2012. 14.06.2012 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 2012 14.06.2012 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 2012 Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2012. Punktene i rapporten refererer

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 12. november 2012

Referat. Møte i styret for FS 12. november 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 4. og 5. mars 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 4. og 5. mars 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, fungerende leder

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 28. mars 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 28. mars 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-043 Innkalling Møte

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Tertialrapport for FS Første tertial 2013. 03.06.2013 Felles studentsystem

Tertialrapport for FS Første tertial 2013. 03.06.2013 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 03.06. Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial Dette er en tertialrapport for FS for første tertial. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-13-003

Detaljer

Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 19. januar 2011

Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 19. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i arbeidsgruppen

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 23. april 2015 FSAT-15-043. Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 23. april 2015 FSAT-15-043. Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 23. april 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Kjetil Solvik, NMH Marianne Øhrn Johannessen,

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger.

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger. Universiteter og høgskoler iflg. liste Deres ref.: Vår ref.: 2015/1059 VAM000/300 Dato: 12.05.2015 Utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2016 Norgesuniversitetet lyser med dette ut prosjektmidler

Detaljer

Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe 19. januar 2012

Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe 19. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-010 Innkalling Møte

Detaljer

Datavarehusprosjektet Telefon: 22840788 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852470 Postboks 1086, Blindern E-mail: royne.skaarerkreutz@usit.uio.

Datavarehusprosjektet Telefon: 22840788 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852470 Postboks 1086, Blindern E-mail: royne.skaarerkreutz@usit.uio. Datavarehusprosjektet Telefon: 22840788 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852470 Postboks 1086, Blindern E-mail: royne.skaarerkreutz@usit.uio.no 0316 Oslo DV-11-010 15.03.2011, RSK Referat Møte i STAR-gruppen,

Detaljer

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem Årsberetning 2009 Felles Studentsystem 1 Årsberetning 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 DRIFTSORGANISASJON... 8 REGNSKAP FOR 2009... 16 STATUSRAPPORT ARBEIDSOPPGAVER... 22 ADRESSER TIL INSTITUSJONER

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 21.-22.09.2010. Tid: Tirsdag 21. september 2010 kl 10:00-16:00 Onsdag 22. september 2010 kl 10:00-15:00

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 21.-22.09.2010. Tid: Tirsdag 21. september 2010 kl 10:00-16:00 Onsdag 22. september 2010 kl 10:00-15:00 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-119 Innkalling Møte

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 09.09.2009. Tid: Onsdag 9. september 2009, kl 10:00. Møterom 7. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 09.09.2009. Tid: Onsdag 9. september 2009, kl 10:00. Møterom 7. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-09-134 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 31. oktober 2012

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 31. oktober 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 13. mars 2013

Referat. Møte i styret for FS 13. mars 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Møte i ekspertgruppen for sak arkiv 3. juni 2014

Referat. Møte i ekspertgruppen for sak arkiv 3. juni 2014 Postadresse: Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-14-068

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00. Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00. Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-155 Innkalling Møte

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013 FS webapplikasjoner Kathy Haugen Hvilke webapplikasjoner har vi? StudentWeb SøknadsWeb Nomination EvuWeb FagpersonWeb EpN Webservicer 2 StudentWeb StudentWeb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

Referat. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010

Referat. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Arkivgruppen

Detaljer

Atlantis Medisinske Høgskole tar i bruk FS i løpet av høsten 2014. Dermed vil det være totalt 52 institusjoner som bruker FS innen utgangen av 2014.

Atlantis Medisinske Høgskole tar i bruk FS i løpet av høsten 2014. Dermed vil det være totalt 52 institusjoner som bruker FS innen utgangen av 2014. Budsjett 2014 Felles Studentsystem Generelt Pr. 01.01.2014 har Samarbeidstiltaket FS 51 medlemsinstitusjoner. Nedgangen fra 54 institusjoner i 2013 skyldes fusjon mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen

Detaljer

4/15 Målstruktur: Dato og innhold

4/15 Målstruktur: Dato og innhold Administrasjonsutvalget Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 7. januar 2015 Tilstede: Medlemmer: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, Norges

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hva er Studentweb? Studentweb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb lar studentene få tilgang til sine studiedata, utføre studieadministrative rutiner og

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Innkalling. Møte i samarbeidstiltakets årsmøte. Tid: Onsdag 28. januar 2009 kl 13:00-15:00

Innkalling. Møte i samarbeidstiltakets årsmøte. Tid: Onsdag 28. januar 2009 kl 13:00-15:00 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-09-004 Innkalling Møte

Detaljer

Innkalling. Møte i Doktorgradsgruppen og StudentWebgruppen 14.05.2013. Tid: Tirsdag 14. mai 2013, kl 10:00 15:30. Forskningsveien 3b, møterom i 8.

Innkalling. Møte i Doktorgradsgruppen og StudentWebgruppen 14.05.2013. Tid: Tirsdag 14. mai 2013, kl 10:00 15:30. Forskningsveien 3b, møterom i 8. Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-13-063 Innkalling Møte

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning?

Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning? Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning? Internasjonaliseringskonferansen 2014 Gunn Rognstad, studie- og forskningsdirektør Høgskolen i Gjøvik 2 INNHOLD 1) Sammensetning og mandat

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 20. juni 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 20. juni 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-086 Innkalling Møte

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Kjetil Solvik, NMH Marianne Øhrn Johannessen,

Detaljer

Referat fra 9. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 9. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg - Økonomiutvalget Medlemmer: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Økonomisjef Klas Rønning, Norges

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Lars Dahle. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Dag Morten

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer