Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo"

Transkript

1 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS Innkalling Møte i styret for Felles studentsystem Til: Christen Soleim, UiB Heidrun Hole, HiO Kjetil Solvik, NMH Knut Veium, NTNU Seunn Smith-Tønnessen, UiA Beth Linde, HiØ Monica Bakken,UiO Line Eielsen Malde, KD Tone Jeanette Berntsen, KD Torill Vangen, SSB Andora Sjøgren, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Geir Vangen, USIT Aune Moe, USIT Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00 Møtested: Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Kart med veibeskrivelse

2 Saksdokumenter Sak 1 FS FS FS FS FS FS Referat fra møte i styret for FS Referat fra sluttbehandling av samarbeidsavtalens vedtekter Referat fra møte i Søknadsweb/opptaksgruppen Referat fra møte i StudentWebgruppen Referat fra møte i Etterutdanningsgruppen Referat fra Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS Sak 2 Til orientering: Referater fra møter som ble referert muntlig på styremøtet : FS Møte i Planleggingsgruppen FS Møte i Rapporteringsgruppen FS Møte i Arkivgruppen Sak 4 FS Styring av arbeid med List og datavarehus FS Innkalling til møte i styret for FS 4. mars 2010 Side 2

3 Dagsorden Sak 1 Sak 2 Sak 3 Møte i styret for FS Referatsaker a. Møte i Søknadsweb/opptaksgruppa 12. januar 2010 b. Møte i StudentWebgruppa 19. januar 2010 c. Møte i Etterutdanningsgruppa 20. januar 2010 d. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 e. Møte med Sverige og Finland februar 2010 f. Møte i Studentutvekslingsgruppa 9. februar 2010 g. Møte med SolarSoft AS 10. februar 2010 h. Møte i Godkjenningsgruppa 11. februar 2010 i. Møte i Doktorgradsgruppa 16. februar 2010 j. Møte i Planleggingsgruppa 18. februar 2010 k. Møte om Bologna 15. februar 2010 m/siu, NOKUT m. flere l. Møte med Netlife Research om test av StudentWeb m. Møte i LIST-gruppen 2. mars 2010 Orienteringssaker a. Status nye høgskoler b. Møte med styret for SO c. FS Brukerforum april 2010 i Bergen d. Status standardiseringsarbeidet (Bologna-møtet i mars) e. Rapportering av timer og kroner, avklaring av gjeld til USIT for merforbrukte timer f. Møte med SiU g. Fremdrift risikoanalyse h. Fremdrift, organisering av samarbeidstiltaket FS FS FS FS FS FS FS Sak 4 Datavarehus og LIST (drøfting) FS Sak 5 Felles seminar for styret for Frida, styret for FS og styringsgruppen for Datavarehus Forslag til tema ønskes. Sak 6 Eventuelt Hilsen Christen Soleim Leder for FS-styret Julie Myhre Barkenæs Daglig leder FS FS Innkalling til møte i styret for FS 4. mars 2010 Side 3

4 <sideskift>

5 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS Referat Møte i styret for FS 11. januar 2010 Til stede: Forfall: Møteleder: Referent: Christen Soleim, UiB Heidrun Hole, HiO Knut Veium, NTNU Kjetil Solvik, NMH Seunn Smith-Tønnessen, UiA Beth Linde, HiØ Monica Bakken, UiO Julie Myhre Barkenæs, USIT Andora Sjøgren, USIT Geir Vangen, USIT Aune Moe, USIT Torill Vangen, SSB Tone Jeanette Berntsen, KD Line Eielsen Malde, KD Christen Soleim, UiB Julie Myhre Barkenæs/Aune Moe Dato: 12. januar 2010 Sist endret:

6 Dagsorden 1. Møte i styret for FS Referatsaker a. Møte i Planleggingsgruppen b. Møte i Rapporteringsgruppen c. Møte i Arkivgruppen Orienteringssaker a. Status nye høgskoler 4. Forberedelser til årsmøtet Eventuelt FS Referat fra møte i styret for FS Side 2

7 Det var ingen merknader til innkalling. 2 saker ble meldt til Sak 5 Eventuelt: - Felles seminar for styret for Frida, styret for FS og styringsgruppen datavarehus - Brev fra NSD om deltakelse i arbeidsgruppe for nasjonal studentflyt i UHsektoren 1. Referat fra møte i styret for FS 2. desember 2009 Det var ingen merknader til referatet. Referatet ble godkjent. 2. Referatsaker Møtene ble muntlig referert på møtet i desember, og referatene til møtet i januar var sendt til styret til orientering. Styret hadde ingen ytterligere kommentarer til referatene. 3. Orienteringssaker a. Status nye høgskoler Hittil har 9 nye institusjoner meldt overgang til FS i 2010, 5 i vårsemesteret og 4 i høstsemesteret. Daglig leder for FS og prosjektleder for nye høgskoler har hatt møte med Forsvarets høyskole og Sjøkrigsskolen om mulig overgang til FS Styret tok statusrapporten til etterretning. FS Referat fra møte i styret for FS Side 3

8 4. Årsmøte 2010 I år er det mange nye institusjoner som deltar for første gang. Styret foreslår derfor at daglig leder starter med en kort orientering der hun forteller om organiseringen av FS og at styrets leder forteller utfordringene fremover, hva styret jobber med og gjennomgår vedtektene. Innspill til orienteringen sendes til Styret foreslår at møtet legges til Gardermoen for å spare reisetid for deltakerne. I foreslår videre å vurdere i hvilken form årsmøtet holdes i fremtiden. Årsberetning Utkast til Årsberetning 2009 ble gjennomgått. I innledningen vil det komme noe mer om de nye høgskolene. I tillegg ønsker styret noe mer kvalitativt om erfaring med ny organisasjonsform og om større endringer i Det ble diskutert hvordan regnskapet bør presenteres. Pr. i dag har FS opparbeidet et overforbruk på timer, og dette bør kommenteres i regnskapet. Styret ber daglig leder avklare ned USIT hvordan man skal forholde seg til overforbruket på timer. Hvis nødvendig, vil styret legge frem et revidert budsjett for 2010 i løpet av våren. Daglig leder orienterer styret ved større avvik på timeforbruk. Vedtak: Styret vedtar regnskap og årsberetning for 2009 med de kommentarer til endringer som fremkom på møtet. Arbeidsoppgaver 2010 og Budsjett 2010 Utkast til Arbeidsoppgaver og Budsjett 2010 ble gjennomgått. LIST og datavarehus ble diskutert spesielt. Styret ønsker å satse på LIST og datavarehus under forutsetning av at det arbeides med en mer brukervennlig løsning som dekker sektoren behov. Det stilles også krav til styring av arbeidet. Styret oppfordret også sekretariatet om å søke Kunnskapsdepartementet om direktefinansiering av datavarehus. Styret ble forelagt sak om innsats på datavarehus skulle økes med 1 eller 1,5 årsverk. Styret gikk inn for å satse på 1,5 årsverk, men dersom USIT krever betaling for overforbruket på timer i 2009 vil det gå på bekostning av innsats på datavarehus, som da bare økes med 1 årsverk. Teksten og LIST om datavarehus endres i henhold til kommentarer på møtet sendes på sirkulasjon til styret før dokumentene til årsmøtet legges ut. Vedtak: Styret vedtar Arbeidsoppgaver 2010 og Budsjett 2010 med 18,5 årsverk, med forbehold om nødvendig revidering, basert på dialog med USIT om timeforbruket i Oppnevning av ny valgkomité Nåværende valgkomité har stilt sine plasser til disposisjon, og ber om at det blir oppnevnt ny valgkomité på årsmøtet i Valgkomiteen foreslår følgende sammensetning: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen Direktør Ingeborg Harsten, Norges Musikkhøgskole Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Vedtak: Styret for FS legger frem forslaget til Årsmøtet. FS Referat fra møte i styret for FS Side 4

9 Endring i vedtekter Samarbeidsavtalens vedtekter, pkt 6 Arbeidsgrupper, bør endres iht. den nye organisasjonsformen. Et utkast til endring ble gjennomgått. Styret vil sluttbehandle endringene pr. e-post. Endring i avtalen Samarbeidsavtalens avtaledel, pkt. 2 Avtaleparter, inneholder en oversikt over institusjoner som er med i Samarbeidstiltaket FS. Når nye institusjoner tar i bruk FS, må dette gjenspeiles i denne oversikten. Hittil har disse endringene blitt behandlet på Årsmøtet. Endringer til avtalen som kun gjelder nye institusjoner trenger ikke behandles på årsmøtet fordi det i avtaleteksten står: Alle statlige institusjoner som kommer inn under Lov om universiteter og høyskoler av nr 15 med endringer av og senere endringer, har i utgangspunktet rett til å slutte seg til avtalen og ta i bruk FS, men tilgangen kan likevel begrenses i en periode dersom rene kapasitetsgrunner tilsier dette. Private høgskoler og universitet kan søke om å få slutte seg til avtalen og ta i bruk FS. Alle institusjoner som har tatt i bruk FS, har plikt til å delta i Samarbeidstiltaket FS. Årsmøtets behandling av Årsberetning, Arbeidsoppgaver 2010 og Budsjett 2010 Årsmøtet skal behandle, ikke vedta årsberetning, regnskap, arbeidsoppgaver og budsjett. 5. Eventuelt Det var 2 saker til Eventuelt: a. Felles seminar for styret for FS, styret for Frida og styringsgruppen for DV FS-sekretariatet ønsker å avholde et felles møte for styret for FS og Frida samt for styringsgruppen for DV-UiO/UiB. USIT la frem forslag om å avholde dette møtet på Svalbard Institusjonene må selv betale for oppholdet. Styret fikk fremlagt et notat som beskriver hvorfor et slikt møte er ønskelig. Notatet ble gjennomgått, og tema for møtet ble diskutert. Styret stiller seg positive til et slikt møte. b. Arbeidsgruppe for studentflyt i UH-sektoren På vegne av Kunnskapsdepartementet, nedsatte DBH en arbeidsgruppe som skal utrede studentflyt i UH-sektoren. Daglig leder for FS henvendte seg til NSD med spørsmål om å ha en representant i gruppen, ev. som observatør, da arbeidet er av stor betydning for FS. Daglig leder har mottatt svar fra NSD, der de mener at det ikke er relevant med deltakelse fra FS i denne gruppen. Begrunnelsen er at det ikke er planlagt utvidelser av nye dataelementer. Neste møte: Torsdag 4. mars 2010 på USIT FS Referat fra møte i styret for FS Side 5

10 <sideskift>

11 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS Referat Sluttbehandling av samarbeidsavtalens vedtekter pkt 6 Stemmeberettigede: Christen Soleim, UiB Heidrun Hole, HiO Knut Veium, NTNU Kjetil Solvik, NMH Seunn Smith-Tønnessen, UiA Referent: Julie Myhre Barkenæs Dato: 3. februar 2010 Sist endret:

12 Oppfølging etter styremøte På FS styremøte ble det under sak 4. Årsmøte 2010 lagt frem forslag til endring av Samarbeidsavtalens vedtekter pkt. 6. Følgende ble besluttet på styremøtet : Endring i vedtekter Samarbeidsavtalens vedtekter, pkt 6 Arbeidsgrupper, bør endres iht. den nye organisasjonsformen. Et utkast til endring ble gjennomgått. Styret vil sluttbehandle endringene pr. e-post. Sluttbehandling av endring av vedtekter: Etter møtet ble følgende forslag til ny tekst i Samarbeidsavtalens vedtekter pkt. 6 forelagt styret til behandling pr. e-post: 6. Planleggingsgruppe Styret oppnevner en planleggingsgruppe som skal bidra i utviklingen av FS og sikre jevnlig kontakt mellom Samarbeidstiltaket FS og brukermiljøene. Planleggingsgruppen rapporterer til styret og ledes av daglig leder for samarbeidstiltaket FS. Styret bestemmer hvilke oppgaver som skal legges til planleggingsgruppen og fastsetter nærmere mandat. Planleggingsgruppen skal sammensettes med representanter for brukerinstitusjonene slik at de samlet dekker det faglige og organisatoriske mangfoldet i sektoren. Styret kan i tillegg oppnevne særskilte prosjektgrupper eller arbeidsgrupper som skal bidra i arbeidet med konkrete saker eller saksområder. Daglig leder påpekte at det er avvik mellom det forelagte forslaget og styrets behandling og beslutning om organisering av arbeidsgrupper på styremøte (se sak 5 i referat fra styremøte ). Dette gjelder: det er Planleggingsgruppe som skal opprette og nedlegge ekspertgrupper vi hadde en diskusjon på møtet om behov for et mandat og ble enige om ikke å ha det. Planleggingsgruppen skal være en ressurs for daglig leder (som også ble presisert på styremøtet ). Planleggingsgruppen rapporterer ikke til Styret, men daglig leder vil holde styret orientert. FS Referat fra sluttbehandling av samarbeidsavtalens vedtekter pkt. 6 Side 2

13 Etter diskusjon om endringer til dette forslaget ble det laget et alternativt forslag: 6. Planleggingsgruppen Styret oppnevner Planleggingsgruppen som skal bidra i utviklingen av FS og sikre jevnlig kontakt mellom Samarbeidstiltaket FS og brukermiljøene. Planleggingsgruppen ledes av Daglig leder for samarbeidstiltaket FS. Planleggingsgruppens sammensetning skal være bred nok til å dekke sektorens behov. Styret kan oppnevne særskilte prosjektgrupper eller ekspertgrupper som skal bidra i arbeidet med konkrete saker eller saksområder. Det ble så stemt over forslagene og det først innsendte forslag ble vedtatt mot en stemme. Vedtak: Til årsmøtet legges det frem følgende forslag om endring i Samarbeidsavtalens pkt. 6: 6. Planleggingsgruppe Styret oppnevner en planleggingsgruppe som skal bidra i utviklingen av FS og sikre jevnlig kontakt mellom Samarbeidstiltaket FS og brukermiljøene. Planleggingsgruppen rapporterer til styret og ledes av daglig leder for samarbeidstiltaket FS. Styret bestemmer hvilke oppgaver som skal legges til planleggingsgruppen og fastsetter nærmere mandat. Planleggingsgruppen skal sammensettes med representanter fra brukerinstitusjonene slik at de samlet dekker det faglige og organisatoriske mangfoldet i sektoren. Styret kan i tillegg oppnevne særskilte prosjektgrupper eller arbeidsgrupper som skal bidra i arbeidet med konkrete saker eller saksområder. FS Referat fra sluttbehandling av samarbeidsavtalens vedtekter pkt. 6 Side 3

14 <sideskift>

15 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS Referat Møte i gruppe for SøknadsWeb/opptak 12. januar 2010 Til stede: Karin Stormo, HiO Cathrine Strømø, UMB Berit Kletthagen, HiL Sven Petter Næss, NMH Åshild Lunde, UiO Bjørg R. Roland, UiA Geir Vangen, USIT Jon Kleiser, USIT Anne-Lise Lande, USIT Julie M. Barkenæs, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Forfall: Svein Jarle Nymark, UiB Jan Sverre Rønning, NTNU Lene Hettervik, UiS Stig Benserud, USIT Møteleder: Referent: Kathy Foss Haugen Kathy Foss Haugen Dato: 13. januar 2010 Sist endret:

16 Dagsorden 1. Referat fra møte i SøknadsWebgruppen Status på oppgavene som ble prioritert på møtet Gjennomgang av innkomne ønsker til endringer i SøknadsWeb og opptakksmodulen, og prioritering av disse. 4. Orientering og demo av ny SøknadsWeb 5. Leveranse av neste versjon av SøknadsWeb og endringer i FS. 6. Oppsummering av opptaket Vedlagt sakspapirene følger de innkomne oppsummeringsnotatene. De er lagt ved til orientering og vil ikke bli gjennomgått på møtet. 7. Eventuelt 1. Referat fra møte Ingen merknader til referatet. Referatet ble godkjent. 2. Status på oppgavene som ble prioritert på møtet Status på prioriterte ønsker ble gjennomgått. De ønskene som USIT ikke har fått gjort må prioriteres på nytt på dette møtet. FS Referat fra møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe Side 2

17 3. Gjennomgang av innkomne ønsker til endringer i SøknadsWeb og opptakksmodulen, og prioritering av disse Gruppen kunne gi 5 saker førsteprioritet blant søknadswebønskene, og så prioritere ønskene i opptaksmodulen. USIT vil starte på toppen og se hvor mange en rekker. Prioriterte Søknadswebønsker er markert med grønn, mens prioriterte opptaksmodulønsker er oransje. Saknr Modul Ønske Kommentar Pri STW-598 Opptaksmodulen FS Søkerliste Løst til marsversjon STW-602 Opptaksmodulen FS Søkerliste ulike utplukk STW-628 Opptaksmodulen FS Søkerliste - vise Ubesvarte tilbud Løst til marsversjon STW-597 Opptaksmodulen FS Behandlingsdokumenter STW-608 Opptaksmodulen FS Spesielle søkere 4. STW-611 Opptaksmodulen FS og FS Søkerlister og Person rapport spesielle søkere STW-594 Opptaksmodulen FS Omslagsark STW-614 Opptaksmodulen FS Omslagsark - knyttet til ulike opptak STW-619 Opptaksmodulen FS Mangelbrev Løst til marsversjon STW-595 Opptaksmodulen FS Brev med resultat av opptak STW-616 Opptaksmodulen FS Brev med resultat 11. av opptak -fletting av pinkode STW-603 Opptaksmodulen FS Videregående skole dokument 8. STW-622 Opptaksmodulen FS Automatisk behandling av søkere med godkjent e-vtm STW-605 Opptaksmodulen FS Oppretting av student STW-623 Opptaksmodulen FS Send epost STW-609 Opptaksmodulen Feilmelding ved matte allmennlærer STW-625 Opptaksmodulen KL-vitnemål med tilleggsfag - tilrettelegging i FS: Dette er allerede løst. STW-627 Opptaksmodulen Kvoterunde og opptak Feil. Skal løses. STW-624 Opptaksmodulen Link fra søkernr til SODA 9. STW-632 Opptaksmodulen Logging i person og opptakslogg STW-613 Opptaksmodulen Mottatt omslagsark - ny verdi K USIT sjekker med SO 2. FS Referat fra møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe Side 3

18 Saknr Modul Ønske Kommentar Pri STW-620 Opptaksmodulen NVB Kontrollresultat 5. STW-601 Opptaksmodulen Opptaksstudieprogram - engelsk og nynorsk tekst for oppmøtetid/sted STW-630 Opptaksmodulen Opptaksstudieprogram: fjerne opptakstype STW-629 Opptaksmodulen Rapport som viser alle kval som ikke har fått tilbud ennå rangert etter poengsum STW-633 Opptaksmodulen Rydding i regelverket vedrørende SKO-xxxberegninger STW-610 Opptaksmodulen Skolepoengene til ALMLÆRkravet STW-631 Opptaksmodulen Spesiell søknad STW-606 Opptaksmodulen Søkere som ikke svarer på tilbud STW-599 Opptaksmodulen Søknad samlebilde 6. STW-621 Opptaksmodulen Søknad samlebilde - nytt undervindu STW-612 Opptaksmodulen Tilbudskode på REA-søkere som har FKU. STW-618 Opptaksmodulen Underbilde Profil i Søknad samlebilde NOM STW-634 Opptaksmodulen Venteliste: ubesvarte får tilbud STW-604 Opptaksmodulen Vitnemålsbehandling: Prasøkere STW-596 Opptaksmodulen Ønske om å slippe å opprette kvoterunder for opptaksstudieprogram som ikke skal være med i en runde STW-615 SøknadsWeb Avkryssing for ettersending av dokumentasjon STW-617 SøknadsWeb Avvikende frister på opptaksstudieprogram Det er eventuelt SO som må endre dette. Dette kan løses ved først å generere kvoterund med 0 tilbud og deretter sette inn ant tilbud på de aktuelle opptaksstudieprog ram Gruppen ønsker ikke at dette skal gjøres. Ønsket avvises. Gruppen ser ikke at dette er noe problem, kan sette søknadsfrist lik siste frist. Ønsket avvises FS Referat fra møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe Side 4

19 Saknr Modul Ønske Kommentar Pri STW-626 SøknadsWeb Dobbelregistrering av 1. epostadresse ved endring STW-600 SøknadsWeb Kryss for ønsket kommunikasjonsform Gruppen ønsker at flest mulig søkere skal behandles elektronisk og ønsker derfor ikke å tilrettelegge slik at flere velger papir. STW-437 SøknadsWeb Ny kode for ja til venteliste STW-607 SøknadsWeb Ny søknad/mine søknader Ønsket går ut, blir løst. STW-501 SøknadsWeb Prioritering av studieprogramvalg STW-364 SøknadsWeb Registrere at søknaden gjelder tidlig opptak eller utenlandsk utdanning STW-517 SøknadsWeb Registrering av praksis og annen utdanning STW-578 SøknadsWeb Sortering av studieprogram 1. STW-579 SøknadsWeb Vise frem statsborgerskap for 1. alle søkere Orientering og demo av ny SøknadsWeb Jon Kleiser demonstrerte den nye søknadsweben. Den er skrevet i nytt webutvilingsverktøy JBOSS Seam. SøknadsWeb har vært klar for produksjonssetting siden begynnelsen av november, men det har manglet domene og sikkerhetssertifikater. Dette er nå ordnet slik at NMH og UMB vil ta den i bruk å ta den i bruk til opptak i april. UiO skal vurdere om de ønsker å gå over nå. De som drifter søknadsweb ønsker ikke at alle institusjoner tar i bruk den nye på en gang, da de ønsker å få erfaring med det nye produksjonsmiljøet. USIT kommer tillbake til når det er aktuelt for flere institusjoner å ta den i bruk. 5. Leveranse av neste versjon av SøknadsWeb og endringer i FS. Hovedendringer i FS i forbindelse med årets NOM-opptak kommer i begynnelsen av mars. Gruppen diskuterte når en ønsker nye versjoner av SøknadsWeb. Tidligere var SøknadsWeb og StudentWeb teknisk sett en applikasjon og nye versjoner måtte FS Referat fra møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe Side 5

20 samkjøres. Nå er SøknadsWeb fristilt. Gruppen ønsker at nye versjoner leveres i januar og begynnelsen av september. 6. Oppsummering av opptaket De innsendte oppsummeringsnotatene ble sendt med sakspapirene til orientering og ble ikke gjennomgått på møtet. Alle de innkomne ønskene lå på ønskelisten. Gruppen ønsker at institusjonene sender inn oppsummeringsnotater også for årets opptak. I tillegg kan ønsker om endringer sendes inn underveis i opptaket. 7. Eventuelt USIT skal holde opptakskurs i mars. Det er satt opp et nytt dagskurs for erfarne optaksmedarbeidere. USIT fikk innspill om at dette kurset bør inneholde: Nytt i årets opptak Gjennomgang av rutinen for automatisk saksbehandling Spesiell søknad Nyttige triks og tips Neste møte tirsdag 14. september 2010 på kl FS Referat fra møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe Side 6

21 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS Referat Møte i StudentWebgruppen 19. januar 2010 Til stede: Karin Stormo, HiO Øystein Ørnegård, UiB Sara Mauland, UiS Lena Finseth, UiO Anne Lise Mølmann, HiST Elin Bjørgen, NTNU Stig A. Benserud, USIT Jon Kleiser, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Anne-Lise Lande, USIT Forfall: Rigmor Øvstetun, HiG Referent: Kathy Foss Haugen, USIT Dato: Sist endret:

22 Dagsorden 1. Referat fra forrige møte og status på prioriteringer 2. Mulighet for å be om begrunnelse elektronisk (stw-482) På forrige møte ble det avtalt at gruppen ønsker å diskutere dette som en egen sak. 3. Gjennomgang av innkomne ønsker til endringer i StudentWeb og prioritering av disse. 4. Leveranse av neste versjon av StudentWeb 5. Eventuelt 1. Referat fra forrige møte og status på prioriteringer Referatet fra møtet 19.januar 2010 ble godkjent. Status på sakene som ble prioritert på forrige møte 1. sep ble gjennomgått. De ønskene som ikke er utført, må prioriteres på nytt. 2. Mulighet for å be om begrunnelse elektronisk Flere institusjoner har laget egne systemer for at studenter skal kunne be om begrunnelse og/eller klage på eksamensresultater. Blant annet skal NTNU demonstrere sitt på neste møte i Planleggingsgruppen. Mange syns det er vanskelig å lage et system for å be om begrunnelse eller klage, for en ønsker ikke å lage ordninger som fører til at flere klager. Det bør være en flertrinnsprosess, hvor student fyller ut all nødvendig informasjon og bli informert om konsekvenser. En konsekvens kan være at studenten får en dårligere karakter. Det kom frem i diskusjonen at det er ønskelig med en rutine for å legge inn klagefrist. Det må være et modulvalg slik at institusjoner kan velge å åpne for dette. Ønsket ligger blant sakene som skal prioriteres. FS Referat fra StudentWebgruppen 19. januar 2010 Side 2

23 3. Gjennomgang av innkomne ønsker og prioritering av disse Gruppen gikk igjennom forslag til endringer og prioriterte disse. Det kom spørsmål fra UiO om hvorfor sakene angående PhD-studenter ikke skulle behandles i doktorgradsgruppen. Ønsker om endringer i StudentWeb bør tas i StudentWebgruppen, da utviklingsgruppen ikke har flere resursser til utvikling selv om sakene diskuteres i en annen gruppe. Sakene som har førsteprioritet er markert med grønt og andreprioritet oransje. Saknr Modul Ønske Kommentar Prioritet STW-555 bestillinger Bestille semesterkort Prioriteres når StudentWeb skal skrives om. STW-576 bestillinger Bestille karakterutskrift i StudentWeb - ikke velge 1 utdanningsplangruppering STW-458 innsynsmoduler Publisering av deler på studweb STW-467 innsynsmoduler Fremvisning av statistikk for delresultater STW-482 innsynsmoduler Mulighet for å be om begrunnelse elektronisk. STW-586 innsynsmoduler Fremvisning av sensurfrist uten kunngjøringsdato STW-587 innsynsmoduler Fremvisning av Forskerskole i avtalebildet for studentweb. UiB sjekker om de har lov til å sperre for delresultater STW-215 semesterregistrering Semesterregistreringsperiod e - knyttet til Studieprogram Prioriteres når StudentWeb skal skrives om. STW-447 semesterregistrering Velge bibliotek Del 1 av ønsket utgår, men del 2 om å la studentene velge bibliotek selv er fremdeles ønsket. STW-592 semesterregistrering Fremdriftsrapportering - vise frem UP etter sekvens STW-553 startside Innlogging- og send e- postknapp på studweb STW-177 undervisnings- og Emner på engelsk og norsk vurderingsmodul annenhver gang STW-397 undervisnings- og vurderingsmodul STW-466 undervisnings- og vurderingsmodul Mulighet til å melde seg opp til en del av vurderingskombinasjonen (1) Søknadsemner - oblig - nytt felt vurdenhet, styre undoppmelding STW-593 undervisnings- og vurderingsmodul Redigering av oppgavetittel etter innlevering STW-51 utdanningsplaner Ønske for utdplan del 1, trekke seg fra programmet Saken er løst. Nedprioritert, fjernes fra ønskelisten. Prioriteres når StudentWeb skal skrives om FS Referat fra StudentWebgruppen 19. januar 2010 Side 3

24 Saknr Modul Ønske Kommentar Prioritet STW-165 utdanningsplaner Søke om permisjon fra studieprogram STW-269 utdanningsplaner Vise frem merknadstekst fra 1 emne STW-284 utdanningsplaner Emnekombinasjonsopplysni ngene nederst: fordelt på kull STW-400 utdanningsplaner Emnekombinasjonstabellen: Fjerne krav 0 dersom feltet er blankt STW-425 utdanningsplaner Terminnr. valgbar fra i emnekombinasjonstreet STW-449 utdanningsplaner Kulltermin-periode for emnekomb i emnekomb STW-477 utdanningsplaner Ønske om tekstkode for resultatmeldinger STW-496 utdanningsplaner Endre antall terminer på et emne STW-531 utdanningsplaner Frivillige emnekombinasjoner STW-547 utdanningsplaner Fremvisning av både partinr og navn på undakt STW-569 utdanningsplaner Emnekomb. samlebilde: Frie emnevalg = J. For enkelt? STW-575 utdanningsplaner Fritt emnesøk STW-580 utdanningsplaner Utdanningsplan del 1 også for studenter uten UP STW-585 utdanningsplaner Vise at Utdanningsplanelement er godkjent Deler ønsket i 2: a)knytte fremvisning av emnekombinasjon til kull og b) ekstra kolonne i tabellen med antall sp bestått. Nedprioritert, fjernes fra ønskelisten. Nedprioritert, fjernes fra ønskelisten. Løst på annen måte. UiB undersøker annen mulighet. b) har Det kom frem et forslag om at studentene kunne begrense emnesøk i dialogen fritt søk ved for eksempel termin, det vil si at emnet de søker etter skal være et gyldig valg. Dette forslaget settes opp som eget ønske på neste møte. 4. Leveranse av neste versjon av StudentWeb Neste versjon av Studentweb leveres rundt 20. april Våren 2010 etter at EvuWeb er ferdig vil en starte med omskriving av StudentWeb til JBoss SEAM, dagens løsning er laget i WebObjects. FS Referat fra StudentWebgruppen 19. januar 2010 Side 4

25 5. Eventuelt Våren 2010 vil det bli gjennomført en brukertest av StudentWeb. Et eksternt firma vil bli leid inn for å bistå denne testingen. Test og rapport må være ferdig før sommeren slik at en kan bruke resultatene når StudentWeb skal omskrives i nytt verktøy. Neste møte 7. september 2010 klokken i Forskningsveien 3b. FS Referat fra StudentWebgruppen 19. januar 2010 Side 5

26 <sideskift>

27 !"#$ % *$ &''#()) +,---)))) '$ ' *./ % 0 % 1 % "23/0## 44 &#% # /% 906%# : ;,3 +/<.8 ;,/2: 160. ) $) $ ) ) $ 1

28 ! " # $%&' ( # ) ## " # # *++ ', -./ 0 # $%&&) -./ & % +1(!2 + " % # #(!2 345 # 6 7#+ 8 + # 9 ( '$ ' * +3& //== )2 $

29 $ +1 # $ ## ( ## # #3!"# ) #+1 #3 : $ #$% +1+ $%;(!2 #"< $%5++ ;%.+1 "3 # "1 ; ; =/ $ &! %':)> #? '/ %:(3 %: # # #1 + # ## " 1 + #! <# ## ### 3 # 1+1 # + #*# # 3 ## #! ### +1 # + #3# 1 # # 1% # # ## # # %:% < # # ) 3 <# -/ %9':%." &/ '( )*$"+,- (" #1 3 " #1 # (! " # -/./ 7 # " 3 # $%-"3 3/ # #" # 3 % # ## '$ ' * +3& //== )2 $ *

30 / (01 ) 3 AB A-# A8 A/ 3 C AB A? / 2 (01 $ A*++AA. AC3 ### # ++# %.#1# " ; ;## 1 1#1 # ##? / / 3 ""044'1 0 # # # ## +1 C # # 7 #+ +1 " " # ; ; #3 +1 "1 # 3 # ++ )# 3 # 1 1 # " # % / 0 ;+3#1 ++ $%') ## +* # # 1 $%- 1# "3 # /7# * "+:;;222; 2 45.!.6044'1 %## #C $% +1 + #" # ". 7)'8"+9 %, * # (!2 )"++ $%5 #"2 ++ % (!2 # # 3 # < (!2 / 8! "## # 1 (!2 # # % 1 +1"# % D "# +1(!2 *++" $ 3+"! #."# (! # " # + # 7 "# 7 # #1 1 (! B # # $%5. # ## / '$ ' * +3& //== )2 $ >

31 ."# #(!2 +1%% # 11 " 1 (!2 (!" E1, 1 ## ## "(! 7 " +3+3 ## "1 ) F #+ 3 # # " <+1,# ## 3 ++ "# #(!5+1 "" + (!5# 8%.++ # #+1 " 7 ++# %32 +1 # 8%.(!+1 $ 3+ # #. # 8+ #13 +1 * " (!2 +1# $%5 *7 #1 (!5 # (! # # # 7 3 # +1 ;3 ## (!52 # < # " " 3 +1 # # #/? / *++## :, ++" # 1# 2 ++ "! 7$ )'8":";$ % 3&, B E3) - " $%5++ ;%./+ # # # 7 "< #+1 # # # #1 # $ G # # # 7 # < '+ # ++ + (!2 # # $ # < # # " 3 # # 7 # 7 +1 ; # #B +1 3 # " ( ## (!2 1# +1 # " '$ ' * +3& //== )2 $

32 < = >$ B3 ++ 1## # # + ## 1. #3 ++# " +1 3 < # 1 ++ < ; # # ;" (!2 % / 3(!C $%% " # # + "3 #" "1 3 7 <# # 3 3 < +1+? / %+1# (!2 $ +1 " < % 8!? '/ *:0 #+ +1+ $%'-/ % $ # #3 " +6+1 ) $$7 )'8" 8"0$1 )++ 1 # # < %32 + #"< + # ## (! $ # # #1 ## 1B7 %*# 1 # " %## 1 ##1 # #1+ +1%. " $7'7 7 # #1 #1++ +#$%? 4)' $ (+ (! #1 3 + (! 7 < " " ##1 3 ) "# 3 < +1+ $ 0 *## " 1" # $%'*++ # # 1 ##3 #3 + "## (!5# 2 ++ # 7 # ++1 #3 " #3 3 #3 1 %. ++ ##3 '$ ' * +3& //== )2 $

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Eli Vangen, HiST Karin Stormo, HiO Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Anne-Lise Lande, USIT Aune Moe, USIT

Eli Vangen, HiST Karin Stormo, HiO Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Anne-Lise Lande, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-071 Innkalling Møte

Detaljer

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem Årsberetning 2009 Felles Studentsystem 1 Årsberetning 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 DRIFTSORGANISASJON... 8 REGNSKAP FOR 2009... 16 STATUSRAPPORT ARBEIDSOPPGAVER... 22 ADRESSER TIL INSTITUSJONER

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-013 Innkalling Møte

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no Innkalling FS-08-005 ND/AFS

Detaljer

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Aune Moe, USIT

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-049 Innkalling

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 4.-5. februar 2015

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 4.-5. februar 2015 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Årsrapport 2014, mål og planer for 2015 Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT I. Styrets beretning (to sider) 1. Styrets overordnede vurdering av samlede resultater,

Detaljer

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-079 Innkalling Møte

Detaljer

AGENDA. Dag 1. FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012. 9:30 10:30 Ankomst. 10:30 11:30 Velkommen

AGENDA. Dag 1. FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012. 9:30 10:30 Ankomst. 10:30 11:30 Velkommen FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012 AGENDA Dag 1 9:30 10:30 Ankomst 10:30 11:30 Velkommen 11:30 12:30 Lunsj Gjennomgang av siste versjon av NetLifes utforming av utdanningsplaner 12:30 13:30 Gjennomgang

Detaljer

søkere? Velge instrument samtidig med å melde seg til emnet Emne oppmeldingskrav undervisning- og vurderingsmodul undervisning- og vurderingsmodul

søkere? Velge instrument samtidig med å melde seg til emnet Emne oppmeldingskrav undervisning- og vurderingsmodul undervisning- og vurderingsmodul Saker til behandling 28.-29. november Sak Modul Oppsummering STW-794 betalinger Faktura: egengenerering av 5 fakturadetaljer STW-798 innsynsmoduler VURDMELD: Skal KONT eller NY vises frem? STW-799 innsynsmoduler

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Dette er en tertialrapport for FS for andre tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014.

Dette er en tertialrapport for FS for andre tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014. Generelt Dette er en rapport for FS for andre. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver. Styret har valgt følgende hovedprioriteringer for : 1. Ferdigstillelse av ny StudentWeb

Detaljer

Kravspesifikasjon Vitnemålsbank

Kravspesifikasjon Vitnemålsbank Kravspesifikasjon Vitnemålsbank USIT, Universitetet i Oslo Versjon 1.0-19. februar 2013 Innhold 1 INNLEDNING...1 2 ARBEIDET MED KRAVSPESIFIKASJON...1 2.1 GENERELT...2 3 SCENARIER...3 3.1 SØKNAD OM ARBEID...3

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

Tertialrapport for FSAT

Tertialrapport for FSAT Tertialrapport for FSAT Første tertial 2015 20.05.2015 Generelt Dette er tertialrapport for FSAT for første tertial 2015. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-010-10 Arbeidsoppgaver, prioriteringer

Detaljer

K 2009/18 Referat fra møte i Kontaktutvalget 2009 02 17

K 2009/18 Referat fra møte i Kontaktutvalget 2009 02 17 Oppdatert: 2009-04-23 BIBSYS kontaktutvalg 2009 04 23. Referat Sted: Telefonmøte Dato: Torsdag 23 april 2009 Tid: 10:30 10:55 Møteleder: Surur Taso Referent: Ragnhild H Rohde Til stede: Ingar Lomheim NTNU,

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge 1. Bakgrunn UHRs utdanningsutvalg satte høsten 2013 ned en arbeidsgruppe som skulle se på problemstillinger og utfordringer knyttet

Detaljer