Risikoanalysen beskriver status per med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor."

Transkript

1 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS ALL Til: Styret Fra: Daglig leder Risikoanalyse FS Risikoanalysen beskriver status per med tiltak/kommentarer for hver enkel. Plan for 2013 risikoanalyse I henhold til risikoanalysen som ble gjennomført i 2010 er det knyttet størst risiko til følgende områder: - Nøkkelpersoner ved USIT Tiltak: Scrum som arbeidsform vil videreføres i 2013, kompetanse innenfor områder som webutvikling WebService er i all hovedsak dublert innenfor denne arbeidsformen. Vi vil i 2013 arbeide med å få dublert kompetanse på databasesiden saksbehandlerklienten. : Det jobbes med å videreføre få en best mulig arbeidsforum på SCRUM. Det ble i 2012 tilsatt en ny person som webutvikler. I stillingen innen database/klient har det ikke vært noen aktuelle kandidater. - Kompetanse lokalt ved institusjonene: brukerkompetanse, lederengasjement, lover regler, ansvar roller Tiltak: Dokumentasjon, FS-opplæring på web, FS-Brukerforum FS-kontaktforum, se 4 aktivitet 2 aktivitet 11. : Søknad om SAK-midler ble avvist av KD i Det jobbes med opplæring nettverksbygging på FS-kontaktforum FS-brukerforum. Opplæring på nett lansert april Datakvalitet Tiltak: STAR, dokumentasjon FS-opplæring på web. Se aktivitet 2 aktivitet 10. : FS-opplæring på nett ble lansert på Kontaktforum, april Diskusjonsforum kurs på plass i it s learning. Rapporter er under spesifisering i STAR. Arbeidet med STAR står litt på hold i påvente av anskaffelsen av nytt rapport- presentasjonsverktøy. - Ulik bruk av FS (rutiner utvikles forskjellig ved institusjonene) Tiltak: Felles rutiner, FS-opplæring på web, FS-Brukerforum FS-kontaktforum, se aktivitet 2 aktivitet 11. FS Risikoanalyse 1

2 : Søknad om SAK-midler ble avvist av KD i Det jobbes med opplæring nettverksbygging på FS-kontaktforum FS-brukerforum. Det jobbes med å utarbeide en mal for rutinebeskrivelser. - Dokumentasjon Systemdokumentasjon Tiltak: brukerdokumentasjon systemdokumentasjon. Følges opp under aktivitetene 1 2. Det er økt innsats på brukerdokumentasjon, det er lagt til egen aktivitet for beskrivelse av rutiner ved distribusjon av nye systemer versjoner. : Prosjekt Brukerdokumentasjon er i gang med å gjennomgå all kurs brukerdokumentasjon. Det er så startet arbeidet med å få på plass rutiner for test godkjenning ved innføring av nye systemer ved oppgradering av eksisterende løsninger. - Riktig prioritering for utvikling Tiltak: Ekspertgrupper Planleggingsgruppen. Se aktivitet : Rutiner mal for innmelding av saker/nye ønsker videreføres. Planleggingsgruppen forsetter arbeidet med å prioritere saker/ønsker. Det ble i 2012 innført nye rutiner ved at det tas en full gjennomgang av ønskelisten med planleggingsgruppen to ganger årlig for å prioritere saker til høst- vår-versjon av FS. Dette for å sikre riktig prioriteringer klargjøre forventninger til institusjonene. Det blir så tatt en løpende oppfølging i ekspertgruppene for å ivareta at ekspertgruppene har tilstrekkelig kompetanse. - Samhandling/integrasjon med andre systemer Tiltak: Oversikt over aktuelle systemer arkitektur, Standardiserte grensesnitt for datautveksling (WebService), følges opp under aktivitet 3 WebService. : Det jobbes med å skrive flere tjenester over til WebService. Det er så startet et samarbeid med noen av institusjonene om mulighet for egenutvikling av WebService. - Flere driftsformer Tiltak: Det er økt innsats på brukerdokumentasjon, det er lagt til egen aktivitet for beskrivelse av rutiner ved distribusjon av nye systemer versjoner. Se under aktivitet 1 2. : Styret Styret for FS vedtok tidligere i år, at Samarbeidstiltaket FS skal overta ansvaret for bestilling av driftstjenester fra Sekretariatet har startet et overføringsprosjekt for dette arbeidet sammen med Uninett USIT. Krav til institusjoner som drifter lokalt er planlagt. Innføringen av felles VPD Virtual Private Database i produksjon er startet. Til diskusjon: - Er det områder som savnes/mangler? - Har vi fokus på de rette områdene er tiltakene riktige? - Har styret andre innspill til tiltak? - Annet? FS Risikoanalyse 2

3 per R# Beskrivelse av Bruk ved institusjonene A FSbrukere ikke ivaretar sine forpliktelser B C D E E2 F G t lederengasjement. implementering oppfølging det er uklare roller ansvarsforhold lokalt utro tjenere kan misbruke systemet dump av data. Risiko ved brukervalidering, kolonnevaliderin g radvalidering. datakvalitet brukertilpasning er gjør FS lite brukervennlig/fo r komplisert. rutiner utvikles ulikt ved de forskjellige institusjonene Forpliktelser forventninger klargjøres kommuniseres; det må følges opp at forpliktelser forventninger er forstått. Forpliktelser forventninger klargjøres kommuniseres; det må følges opp at forpliktelser forventninger er forstått. Forpliktelser forventninger klargjøres kommuniseres; det må følges opp at forpliktelser forventninger er forstått. Brukere signerer avtale før de får tilgang (lokalt ansvar, felles mal) Implementere tilgang basert på org.messig tilknytning kontrollrapporter som kan avdekke dårlig datakvalitet Rutine mal for innmelding av saker/nye ønsker, slik at disse blir godt belyst begrunnet (er allerede under utarbeidelse) Utarbeide felles rutinebeskrivelse 3,3 3,7 12,2 Inst ut 3,6 3,6 12,9 Inst utv 3,6 3,6 12,9 Inst utv 2,3 4,2 9,66 inst 1,5 2 3 FS utv 3,65 3,8 13,9 FS utv ins. STA R 2 2,95 5,9 FSsekr inst 4 3,1 12,4 FSsekr aktivitet 2, brukerstøtte dokumentasjon. aktivitet 2, brukerstøtte dokumentasjon. aktivitet 2, brukerstøtte dokumentasjon. Sekreteriatet planlegger å lage en notat for å synliggjøre Kontaktpersonen s rolle forventninger. Implementert Rapporter er under spesifisering i STAR. Arbeid på hold på grunn av arbeidet med å anskaffe nytt verktøy. Er implementert følges opp ved innmelding av saker. aktivitet Rutiner felles mal for rutiner ble diskutert på FS-kontaktforum april FS Risikoanalyse 3

4 R# Beskrivelse av I brukerkompetan se. Dette følges så opp i egen sak om kompetanse for de små. Arbeid med å utforme felles mal for rutinebeskrivels er pågår. 3,95 3,75 14,8 Inst aktivitet 2 12 Søknad om SAKmidler avvist. Det jobbes med å holde riktig opplæring nettverksbygging på FSkontaktforum FS-brukerforum. J mangler i brukernes kompetanse ang lover Opplæring på nett lansert april ,4 13,6 Inst aktivitet 2 11 Søknad om SAKmidler avvist. Systemutvikling F2 e rutiner for testing før nye versjoner slippes Prosjekt på SUN vdr testarbeid. 3,35 3,45 11,6 5 Ut Diskutert på FSkontaktforum april startet arbeidet med å få på plass rutiner for test godkjenning ved innføring av nye systemer ved oppgradering av eksisterende løsninger. K USIT kan miste nøkkelpersoner for FS. USIT må sikre dublering av kritisk kompetanse 2, Ut Gjennom-føres i web-ut: søknadsweb, fagpersonweb EPN EVU-web. L M USIT ikke har den rette kompetansen systemdokument asjon er. Analyse av kompetansebehov Plan for kompetanseutvikling i samsvar med kompetansebehovet USIT må utvikle holde à jour systemdokumentasjon Vurdere rutine for kvalitetssikring av 2, ,4 Ut Oppfølging: Gjennom bruk av Scrum som metode 4,05 3,25 13,2 Ut aktivitet 2 11 FS Risikoanalyse 4

5 R# Beskrivelse av N svikt i rapporteringsruti nene mot eksterne aktører. systemdokumentasjon Rutine for presisering 2,9 3,95 11,5 FSsekr klargjøring av bestillinger, med basis i at det er problematisk i dag O brudd på Personopplysnin gsloven. overføring lagring P inkonsistente datafelt. Styring/administrasjon Q man ikke oppfatter helheten i FS som system - enkeltsaker. R potensialet i systemet ikke utnyttes S T U V W X uklare ansvarsforhold.- hvem tar hvilke avgjørelser? FS ikke videreutvikles for å dekke framtidige beho prioriteringer ikke blir foretatt målformuleringe ne ikke angir ønsket retning koordinering/sa mhandling mellom SO FS koordinering/sa mhandling med andre systemer Sjekke rapporter sammen med bestiller før de implementeres Ingen tiltak 2,7 2,85 7,7 Ansvarskart gjennomgås, evt. utarbeides hvis det ikke finnes Hensiktsmessig moderne utviklingsverkøy metoder Kunnskap om fremtidige behov Årsplan for arbeidsoppgaver må omfatte fremtidige behov 3.Rutine mal for innmelding av saker/nye ønsker, slik at disse blir godt belyst begrunnet 3,2 3,7 11,8 Inst. aktivitet ,0 3,1 12,4 Inst. aktivitet 2 11 Søknad om SAKmidler avvist. 4,15 2,9 14,0 Inst. aktivitet ,3 3,2 10,6 Inst. 2,55 3,8 9,69 Ut FSsekr Inst. 1 3,6 3,6 FSsekr inst. Ingen tiltak 2,1 2,6 5,5 Arbeide for at SO FS tilhører samme organisasjon Det utarbeides en oversikt over hvilke systemer siner aktuelle. vurderes hvis ikke anbefalingen om samarbeid i sektoren som omfatter virksomhetsarkitektur 3,2 3,6 11,5 FSsekr. Søknad om SAKmidler avvist. Er implementert følges opp ved innmelding av saker. Notat om organisering. Møte mellom KD styret for FS våren 2011 aktivitet 11 3,6 3,75 13,5 Ut USIT har deltatt i forprosjekt som har munnet ut i en rapport som anbefaler samarbeid i sektoren som FS Risikoanalyse 5

6 R# Beskrivelse av med IKT-arkttektur ikke blir tatt til følge Det utarbeides Standariserte grensesnitt for datautveksling (WebService) omfatter virksomhetsarkitektur, med IKTarkitektur som en del av dette. Utvikling av grensesnitt for datautveksling følges opp i aktivitet 3 Y Z A2 Drift H B2 C2 D2 styret ikke har tilstrekkelig kompetanse det ikke er rett kompetanse fra hver institusjon i alle gruppe den totaleorganiserin gen er feil. kapasiteten ikke kan tilpasses økende antall institusjoner. ustabil driftssituasjon lokalt (ved sentral drift) utabil driftssituasjon USIT ustabil driftssituasjon UNINETT/fas. Utarbeide et mandat for styret Leder av gruppen må følge opp at ekspertgruppene har tilstrekkelig kompetanse 2,7 3,45 9,32 Årsmøtet/KD 1,5 2,8 4,2 FSsekr. + inst Evaluere organiseringen. 2,95 3,25 9,59 FSsekr Ingen tiltak 2,35 3,3 5,59 Vurdere risiko for kritiske elementer i lokal løsning Risikovurdere driftssituasjonen Sjekke om avtalen håndterer ustabil drift godt nok Jf så punkt C2 Rolleavklaring pågår mellom USIT UNINETT. Oppfølging: løpende oppfølging i ekspertgruppene, er implementert Notat om organisering. Møte mellom KD styret for FS våren 2011 aktivitet 12 Mulig ny organisasjon med SO fra ,65 3,35 8,88 Institusjonene må følge opp selv 2,5 4,35 10,9 aktivitet 11. 2,6 4,4 11,4 Innføring av felles VPD. Daglig leder i dial med Uninett FAS (møte 23/ ) aktivitet 11. Samarbeidstiltak et FS overtar ansvaret for drift fra G2 Hver enkelt enhet må 3,5 4,45 15,6 Institusjonene FS Risikoanalyse 6

7 R# Beskrivelse av stabilitet ved full lokal drift H2 Risiko ved at det er to driftsformer risikovurdere lokal driftssituasjon (5 enheter) Kvalitetssikre rutine for informasjon som angår drift 2,5 2,5 6,25 må følge opp selv Systemet FSklienten FSdatabasen StudentWeb Søknadweb EVU-web Fagpersonweb Nominationsweb EpN STAR FS- Webservice Krav til institusjonener som drifter lokalt.. S=sannsynlighet, K=konsekvens, R= S x K Skala 1 5. Hovedaktiviteter i Systemvedlikehold 2. Brukerstøtte g dokumentasjon 3. Webservice 4. Videreutvikling på prioriterte områder 5. Studentweb 6. Søknadsweb 7. Fagpersonweb 8. Etterutdanningsmodul med EVU-web 9. Emneplanlegging på nett EpN 10. Datavarehuset STAR 11. FS - sekretariatet FS Risikoanalyse 7

8 Svært stor 5 Stor 4 K G J M Q R E2 I X Moderat 3 F2 P S Y A2 A B C L N O T W D2 G2 Liten -2 F V H B2 H2 D C2 Meget liten - 1 E Z U Sannsynlighet Ubetydelig - 1 Lav - 2 Moderat - 3 Alvorlig - 4 Svært /konsekvens alvorlig - 5 Når risiko er håndtert ikke lenger er identifisert som risiko, tas den ut ved at vi skriver utgår. Forslag til vedtak: Styret tar risikovurderingen til orientering ber om at de innspillene som kom i møtet tas med i det videre arbeidet med risikovurderingen, at denne legges fram for styret på nytt i forbindelse med neste tertialrapportering. FS Risikoanalyse 8

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no Innkalling FS-08-005 ND/AFS

Detaljer

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem Årsberetning 2009 Felles Studentsystem 1 Årsberetning 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 DRIFTSORGANISASJON... 8 REGNSKAP FOR 2009... 16 STATUSRAPPORT ARBEIDSOPPGAVER... 22 ADRESSER TIL INSTITUSJONER

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR SLUTTRAPPORT Prosjekteier: Prosjektleder: Øystein Næss Roy Smelien Godkjent dato: Signatur: (prosjekteier) (prosjektleder) Helseforetakenes senter for pasientreiser

Detaljer

Årsplan 2013. Versjon 1.0 1.3.2013

Årsplan 2013. Versjon 1.0 1.3.2013 Årsplan 2013 Versjon 1.0 1.3.2013 1 Innledning Dette dokumentet viser oversikt over de viktigste planlagte aktivitetene i CRIStin i 2013. Mer detaljerte planer med delaktiviteter og milepæler lages innenfor

Detaljer

Virksomhetsplan 2010. Versjon 1 2009-11-10

Virksomhetsplan 2010. Versjon 1 2009-11-10 Virksomhetsplan 2010 Versjon 1 2009-11-10 1 Innhold 1 Økonomiske rammer og grunnlag for virksomhetsplan... 3 2 Innledning til virksomhetsplan... 5 3 Samarbeid... 6 4 Organisasjon... 6 5 Biblioteksystemet...

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Risikovurdering av publiseringsverktøyet Vortex

Risikovurdering av publiseringsverktøyet Vortex Enhet for internrevisjon UNIVERSITETET I OSLO Risikovurdering av publiseringsverktøyet Vortex Distribuert til: Universitetsdirektør Kopi: Kommunikasjonsdirektør IT-direktør Gjennomført av: Rådgiver Cecilie

Detaljer

Eli Vangen, HiST Karin Stormo, HiO Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Anne-Lise Lande, USIT Aune Moe, USIT

Eli Vangen, HiST Karin Stormo, HiO Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Anne-Lise Lande, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-071 Innkalling Møte

Detaljer

Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre

Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre L Prosjektbeskrivelse CRIStin 2.0 * 19.06.2014 Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre Distribusjonsliste Tittel: Navn Institusjon Styringsgruppe

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING av de felles administrative IT-systemene i universitets- og høgskolesektoren Universitets- og høgskolerådets utvalg for felles administrative systemer Illustrasjonen på

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013 Rapport og planer 2012-2013 Versjon 1.0 15.3.2013 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2012 2012 er CRIStins andre leveår. Høyeste prioritet i 2012 har vært å få alle deltagerinstitusjoner i

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Kjeller og Oslo 15. mars 2015 2 Arbeidsgruppen for vurdering av arbeidsmiljørisikoer

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole Sluttrapport 3. mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1

Detaljer

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.7.0 Metode beskrivelse av arbeidsprosess og risiko- og Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 19.08.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7

Detaljer

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0 Rapport og planer 2011-2012 Versjon 1.0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2011 I oppstartsåret 2011 har arbeidet innen de tre hovedområdene CRIStin har ansvar for hatt svært ulik vinkling: Aktiviteten

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Statens lånekasse for utdanning Årsrapport 2013 Lånekassen Side 1 av 32 Innhold 1. Ledelsens årsberetning... 3 2. Introduksjon

Detaljer